Anda di halaman 1dari 3

Menjadi guru biasa kini tidaklah semudah yang disangka.

Cabaran tugas dan


tanggungjawab yang diletakkan di bahu guru-guru kini ternyata amat
berat.Pendidikan yang menjadi teras pembentukan mana-mana generasi turut
terpanggil dan terheret untuk menangani cabaran era globalisasi. Acuan
pendidikan yang tepat dan bersesuaian amat penting bagi menentukan hala tuju
pembinaan tamadun manusia dan negara di Malaysia khususnya umat Islam.
Menurut Kamus Dewan global bermaksud dunia seluruhnya. Manakala ,
globalisasi membawa maksud menjadi atau menuju ke arah kesejagatan. Ayat
yang sering kita dengar kini adalah dunia tanpa sempadan. Fenomena
globalisasi ini berlaku di seluruh dunia dan memberi kesan kepada semua negara
dalam pelbagai aspek kehidupan manusia sama ada ekonomi, politik, budaya
dan pendidikan.
Proses globalisasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan
sesiapa yang tidak turut serta akan ketinggalan. Proses globalisasi ini berlaku
dalam tiga bentuk utama iaitu teknologi, ekonomi dan ideologi. Ketiga-tiga
bentuk ini saling berkaitan antara satu sama lain dan mempunyai hubungan
secara langsung dengan dunia pendidikanCabaran globalisasi dan liberalisasi
menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan bagi melahirkan
warganegara glokal yang bertindak bijak menghadapi cabaran globalisasi dan
liberalisasi mengikut acuan local atau tempatan.
Falsafah Pendidikan Negara telah menggariskan bahawa pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah usaha untuk
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara
Namun perlaksanaan terhadap konsep kesepaduan dalam pendidikan ini masih
kabur dalam usaha mencapai matlamat melahirkan individu yang seimbang. Ini
dapat dilihat pada arus pembangunan dan teknologi yang berlaku tidak seiring
dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang menuntut tindakan yang
bersepadu dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Cita-cita
materialistik dan duniawi yang menghantui pemikiran masyarakat menyebabkan
perlaksanaan FPN dalam sistem pendidikan tidak terlaksana dengan berkesan
bahkan nilai-nilai murni dan didikan agama dan moral sebenarnya tidak
dianggap suatu yang utama. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral
hanya suatu teori yang tertulis sahaja. Proses pengajaran dan pembelajaran
tertumpu kepada proses kognitif yang dikira penting untuk menghadapi
peperiksaan dan bernilai komersil untuk masa depan pelajar.
Untuk menanggani cabaran-cabaran yang dihadapi tersebut, seseorang guru itu
perlulah mempunyai ciri dan kualiti yang profesional sesuai dengan peroses
globalisasi ini. Cabaran guru untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan,
khasnya meningkatkan kualiti sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha
meningkatkan taraf professional melalui latihan dalam perkhidmatan,
perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi, membuat refleksi kendiri,

memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran


dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang
serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
Dari segi pengajaran yang efektif dalam sekolah berkualiti pula, bergantung
kepada perlakuan mengajar guru dalam proses perancangan, pelaksanaan dan
penilaian. Keberkesanan pengajaran boleh berlaku apabila guru telah merancang
sesuatu program mengajar mengikut prinsip mengajar.pengajaran efektif
mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan
pelajaran serta kebolehan murid-murid. Selain itu melaksankannya dengan
cekap dan berjaya menggunakan teknik mengajar yang sesuai. Strategi dan
kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai dan cerdas diberikan aktiviti
pengayaan, manakala murid-murid yang lambat dibimbing dengan aktiviti
pemulihan. Keberkesanan pengajaran ini dapat dilihat apabila guru
menggunakan teknik penilaian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di
dalam bilik darjah.
Seorang guru berkualiti juga perlu mempertingkatkan Profesionalisme. Guru
harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi
yang akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan dalam
aspek pendidikan perlu dikemaskini. Berusaha mengaplikasi kaedah- kaedah
pengajaran dan pendidikan terkini. Guru perlu menyambut baik dengan
mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib
agar dapat mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi bagi
mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan
paradigma dapat dilakukan oleh para pendidik.
Perkara yang paling penting bagi guru zaman globalsasi ini ialah meningkatkan
kemahiran Dalam Penggunaan ICT. Bidang perguruan sentiasa berkembang dan
berubah sejajar dengan perubahan zaman. Perkembangan XN global dengan
teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banyak cabaran kepada
pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Para guru mesti bersikap proaktif dan
terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Ilmu ICT
mesti terlebih dahulu dapat dikuasai oleh para pendidik sebagai melengkapkan
diri dengan kemahiran terkini bagi menyempurnakan penubuhan sekolah bestari
yang berteraskan penggunaan komputer sebagai satu bentuk kurikulum
wawasan negara Malaysia untuk menjadikan negara maju menjelang 2020. Guru
juga harus memperlengkapkan diri secara global kerana dalam era teknologi
maklumat masa kini masyarakat terpaksa berdepan dengan pelbagai peralatan
elektronik dalam kehidupan harian sebagai cara hidup moden. Pembestarian
sekolah seperti projek Sekolah Bestari dan SchoolNet, hendaklah dihargai oleh
guru dengan menggunakan segala kemudahan semaksima mungkin.
Selain itu juga seorang guru perlulah berpengetahuan, berdaya Fikir dan
berakhlak. Guru yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah
pembacaan untuk peningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu sem /0043asa
untuk dibincang dan mencari penyelesaian. Isu-isu semasa berkaitan dengan
kekeluargaan
dan
komuniti,
ekonomi
dan
sebagainya.
Guru
yang
berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di
kemudian hari. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini,
profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan
akhlak yang terpuji. Dalam kurikulum pendidikan ditegaskan nilai-nilai murni

yang perlu diserapkan kepada pelajar dalam pengajaran. Penerapan nilai murni
ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada
bangsa dan negara.
Di samping itu, guru juga mestilah berupaya membuat keputusan,menyelesai
masalah serta berfikiran kritis dan kreatif. Para pendidik juga mesti sedar
bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai
pentadbir, pengurus, perancang, pelaksana, penilai, penyelia, pengawal dan
sebagainya.
Tanggungjawab
merupakan
suatu
perkara
yang
amat
penting
untuk membimbing pelajar bagi mencapai kemajuan dan wawasan, para guru
perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap terhadap pelajar seperti
mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar, bersikap adil, memupuk nilai
murni. Tanggungjawab terhadap ibu bapa juga penting seperti seperti
mewujudkan hubungan mesra, menghormati mereka, tidak dipengaruhi oleh
kedudukan sosial dan ekonomi mereka dan memberi maklumat kepada mereka
untuk kepentingan anak-anak mereka. Seterusnya tanggungjawab terhadap
masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif,
menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan
persefahaman. Dan akhirnya tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan
profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif, tidak melibat diri
dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu
rakan sejawat.
Kesimpulannya, peranan guru sangat penting dalam membentuk modal insan
cemerlang. Oleh itu, reformasi pendidikan memainkan peranan yang penting
untuk melahirkan Wawasan 2020 supaya menjadikan Malaysia sebuah negara
yang maju dan kecemerlangan pendidikan dalam erti kata yang sebenar

Anda mungkin juga menyukai