Anda di halaman 1dari 5

Halaman Pengakuan

Saya akui bahawa hasil kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

: ..

Nama Penulis

: Muhamad Nuh Bin Kasmuri

No. K/P

: 830628-01-6095

Kumpulan/unit

: P1A PISMP AMBILAN JUN 2014

HALAMAN JUDUL

KURIKULUM SAINS PENDIDIKAN RENDAH ( SCE 3043)

JABATAN SAINS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

ii

ISI KANDUNGAN
Bil

Tajuk/Perkara

Mukasurat

HALAMAN PENGAKUAN

HALAMAN JUDUL

ii

PENGHARGAAN

PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


7

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah

Objektif
KEMAHIRAN SAINTIFIK
8

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Manipulatif

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran Berfikir Kritis

Kemahiran Berfikir Kreatif

Strategi Berfikir

Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan

Kemahiran Proses Sains


SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
10

17

Penerapan Unsur Patriotisme

iii

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

11

Eksperimen

Perbincangan

Simulasi

Projek

Lawatan Penggunaan Sumber Luar Bilik

19

Darjah

12

Penggunaan Teknologi

ORGANISASI KANDUNGAN

22

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


13

Matlamat Kurikulum Standard Sekolah


Rendah

23

Objektif

KEMAHIRAN SAINTIFIK
14

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Manipulatif

25

KEMAHIRAN BERFIKIR

15

Kemahiran Berfikir Kritis

Kemahiran Berfikir Kreatif

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Strategi Berfikir

Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir Dan

28

Kemahiran Projek Sains

Pengajaran Dan Pembelajaran Yang


Berteraskan Kemahiran Berfikir Dan
Kemahiran Saintifik

16

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

36

Penerapan Unsur Patriotisme

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


17

Kreativiti dan inovasi

Keusahawanan

Teknologi maklumat dan komunikasi

39

iv

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran


Sains

18

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

Konstruktivisme

Pendekatan Sains, Teknologi Dan

40

Masyarakat

Pembelajaran kontekstual

Pembelajaran masteri

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


SAINS

19

Eksperimen

Perbincangan

Simulasi

Projek

Lawatan dan penggunaan sumber luar bilik

42

darjah

Kajian masa depan

Penyelesaian masalah

Penggunaan teknologi

PENILAIAN

20

Pemerhatian

Ujian

Perbembahan Secara Lisan

Senarai semak

Portfolio

Esei

45

KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
21

22

RENDAH(KSSR) SAINS

Kekuatan

Kelemahan

46

Refleksi

49

Anda mungkin juga menyukai