Anda di halaman 1dari 5

PROFORMA KURSUS

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


BIDANG GENERIK

Nama Kursus

Cabaran dan Isu Semasa Dunia


Challenges and World Current Issues

Kod Kursus

GCI1022

Kredit

2(2+0)

Jam
Pembelajaran

80 jam

Prasyarat

Tiada

Semester

Satu

Hasil
Pembelajaran

1. Menjelaskan isu-isu politik dunia semasa dengan merujuk kepada


perkembangan-perkembangan di Eropah dan Timur Tengah. (1.1) (2.3)
2. Menghuraikan beberapa konflik dunia semasa serta membincangkan
implikasinya terhadap sistem pendidikan. (1.1) (3.5) (6.5)
3. Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa serta menilai kesannya
terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan.(1.1) (5.1)
(6.1) (6.5)
4. Menganalisis isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan
untuk semua. (1.1)(3.3) (3.5) (4.6) (6.1)
5. Mengenalpasti cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah-langkah
menanganinya.(1.1) (3.5) (5.2) (6.4)

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan mengenai isu-isu semasa dunia seperti isu politik,
konflik dunia, ekonomi, dan isu-isu global serta membincangkan cabarancabaran dunia terhadap negara dan langkah-langkah untuk menanganinya.
This course explains current issues such as political, world conflicts,
economical and global issues as well as discusses challenges faced globally
and ways to overcome them.

Berkuatkuasa mulai Jun 2013

No
1

Topik
Isu Politik Dunia
Semasa

Kandungan
1.1 Pembaharuan dalam sistem politik
Eropah
Pembentukan negara-negara
bangsa akibat keruntuhan
Kesatuan Soviet
Pembentukan Kesatuan
Eropah (European Union)
dan Parlimen Eropah
(European Parliament)

Jam
3

1.2Cabaran pendemokrasian di negaranegara Timur Tengah


2

Isu-Isu Konflik Dunia


Semasa

2.1 Isu Timur Tengah


Masalah konflik PalestinIsrael

2.2 Konflik etnik


Pembersihan etnik di Bosnia
Konflik etnik di Asia Tenggara
(Myanmar)
Konflik etnik di Afrika
2.3 Konflik persempadanan dan
tuntutan bertindih di Asia
Pulau Batu Putih
Pulau Ligitan dan Sipadan
Pulau Layang-Layang
2.4 Implikasi konflik dunia terhadap
sistem pendidikan
3

Isu-Isu Ekonomi
Dunia Semasa

3.1 Krisis kewangan global


Punca-punca
Kesan-kesan kepada
Malaysia
3.2 Kemunculan kuasa baru ekonomi
dunia
Brazil, Rusia, China dan
India

Berkuatkuasa mulai Jun 2013

3.3 Perubahan harga komoditi utama


dunia
Petroleum
3.4 Kesan terhadap sistem dan
perbelanjaan pendidikan

Isu-Isu Global dan


Kaitannya Terhadap
Negara

4.1 Isu keganasan antarabangsa


10
4.2 Isu pemerdagangan manusia
4.3 Ketidakseimbangan kekayaan
dunia dan kemiskinan Dunia Ketiga
4.4 Isu pemakanan dan kesihatan
4.5 Isu alam sekitar
4.6 Isu kejuruteraan genetik
4.7 Inisiatif dan peranan Malaysia
dalam penyelesaian isu-isu global
4.8 Impak isu-isu global terhadap
peluang pendidikan

Cabaran-Cabaran
Yang Dihadapi
Negara dan
Langkah-Langkah
Menanganinya

5.1 Cabaran pertahanan dan


kedaulatan negara
Ancaman dari luar
Ancaman dalaman
5.2 Cabaran globalisasi
Budaya luar
Teknologi luar dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi
Perkhidmatan tenaga asing
5.3 Langkah-langkah menangani
cabaran yang dihadapi
Penghayatan Patriotisme
Dasar-Dasar dan Program
Utama Negara
5.4 Malaysia sebagai hub pendidikan

Berkuatkuasa mulai Jun 2013

antarabangsa
5.5 Malaysia dan visi masa depan
dalam zaman globalisasi

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN BERSEMUKA

30

Pentaksiran

Kerja Kursus

100%

Jam
Pembelajaran

Jam Pembelajaran Bersemuka

30 jam

Jam Pembelajaran Tidak Bersemuka

50 jam

Rujukan
Asas

Hashim Makaruddin & Mokhtar Ahmad. (2003) (editor) Pengurusan


Ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara
Malaysia.
Ismail Hj Mohd Rashid. (2007) Cabaran Pembangunan Semasa Negara.
(Edisi ke-2). Serdang: Penerbit UPM.
Sobri Sudin & Mohd Hafidz Hussien (2006). Globalisasi dan budaya
politik di Malaysia. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Rujukan
Tambahan

Eitzen, D.S. (2010) Solutions to social problems: Lesson from other


societies. Boston : Pearson.
Global Issues, Annual Issues 10/11. (2011). New York: Mc Graw Hill.
Heater, D. (1990) Citizenship: The Civic Ideal In World History, Politics,
And Education. London: Longman.
Moulder, F.V. (2000). Social problem of the modern world a reader.
Stamford: Thomson Learning.
Morland, D. & Cowling, M. (ed). (2004) Political issue for the twenty-first
century. Hunt: University Of Teaside.
Nor Aini Idris & Ishak Yussof. (2009). Ekonomi Malaysia Ke Arah
Pembangunan Seimbang. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Sullivan, J. Thomas. Introduction To Social Problems. (2012). Boston:

Berkuatkuasa mulai Jun 2013

Pearson Education Inc.

Berkuatkuasa mulai Jun 2013