Anda di halaman 1dari 90

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

NEGERI KELANTAN

Warta Kerajaan
DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF KELANTAN GAZETTE


PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 68
No. 5

TAMBAHAN
No. 1

26hb Februari 2015


RANG UNDANG-UNDANG

Rang Undang-Undang yang berikut akan dibentangkan dalam


Dewan Undangan Negeri Kelantan, adalah diterbitkan untuk
makluman Umum:
The following Bills about to be introduced in the State Legislative
Assembly of Kelantan, are published for general information:
Muka
Page

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II) (1993)


2015

Syariah Criminal Code Enactment (II) (1993) 2015

49

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


2

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


3
RANG UNDANG-UNDANG
KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015
SUSUNAN FASAL

PERMULAAN

Fasal
1.

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

2.

Pemakaian

3.

Tafsiran

4.

Kategori kesalahan
BAHAGIAN I
KESALAHAN-KESALAHAN HUDUD

5.

Jenis-jenis kesalahan hudud

6.

Sariqah

7.

Hukuman kerana melakukan sariqah

8.

Keadaan di mana hukuman hudud sariqah tidak boleh dikenakan

9.

Hirabah

10.

Hukuman hirabah

11.

Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam kesalahan
hirabah tidak boleh dikenakan

12.

Zina

13.

Hukuman zina

14.

Liwat

15.

Hukuman liwat

16.

Membuktikan liwat

17.

Qazaf

18.

Hukuman qazaf

19.

Al-lian

20.

Keengganan melakukan lian

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


4
Fasal
21.

Akibat al-lian

22.

Syurb

23.

Irtidad atau riddah


BAHAGIAN II
QISAS

24.

Qisas dan diyat

25.

Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian

26.

Qatl-alamd

27.

Hukuman qatl-al-amd

28.

Kemaafan

29.

Gantian kepada hukuman qisas

30.

Qatl syibhi-al-amd

31.

Hukuman qatl syibhi-al-amd

32.

Qatl-al-khata

33.

Hukuman qatl-al-khata

34.

Menyebabkan kecederaan badan

35.

Hukuman kerana menyebabkan kecederaan badan

36.

Jenis-jenis kecederaan badan

37.

Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan

38.

Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan


BAHAGIAN III
KETERANGAN

39.

Pembuktian kesalahan

40.

Bilangan saksi

41.

Syarat menjadi saksi

42.

Keadaan keterangan

43.

Menarik balik keterangan

44.

Iqrar

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


5
Fasal
45.

Menarik balik iqrar

46.

Keterangan qarinah

47.

Tazir sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak memenuhi


syarat untuk membuktikan kesalahan hudud
BAHAGIAN IV
PELAKSANAAN HUKUMAN

48.

Hukuman hudud tidak boleh diubah

49.

Pengesahan hukuman sebelum pelaksanaan

50.

Pemeriksaan pegawai perubatan sebelum dilaksanakan hukuman

51.

Pelaksanaan beberapa hukuman

52.

Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki

53.

Pelaksanaan hukuman sebat

54.

Penangguhan hukuman rejam bagi perempuan hamil dan menyusukan anak

55.

Hukuman sebat ke atas perempuan hamil


BAHAGIAN V
AM

56.

Persubahatan dan komplot

57.

Niat bersama

58.

Sariqah berkumpulan

59.

Cubaan melakukan kesalahan

60.

Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil

61.

Pemakaian hukum syarak dalam tafsiran

62.

Kaedah-kaedah

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


6
BAHAGIAN VII
MAHKAMAH

Fasal
63.

Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas

64.

Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas adalah
tambahan kepada Mahkamah-Mahkamah Syariah

65.

Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002

66.

Mahkamah Bicara Syariah Khas

67.

Mahkamah Rayuan Syariah Khas

68.

Kelayakan untuk menjadi Hakim

69.

Pelantikan Hakim

70.

Pemegangan jawatan

71.

Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim


JADUAL I
JADUAL II
JADUAL III
JADUAL IV

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


7
RANG UNDANG-UNDANG
bernama
Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah
syariah hudud, qisas dan tazir serta perkara-perkara yang berkaitan
dengannya.

D I P E R B U AT U N D A N G - U N D A N G i n i o l e h B a d a n
Perundangan Negeri Kelantan seperti berikut:

PERMULAAN

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa


1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Kanun Jenayah Syariah
(II) (1993) 2015 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang
ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan melalui
pemberitahuan dalam Warta.
(2) Tarikh-tarikh yang berlainan boleh ditetapkan di bawah
subseksyen (1) bagi peruntukan-peruntukan yang berlainan Kanun
ini.
Pemakaian
2. Kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang
mukalaf bagi apa-apa kesalahan di bawah Kanun ini yang dilakukan
olehnya dalam Negeri Kelantan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


8

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Tafsiran
3. (1) Dalam Kanun ini, melainkan jika konteksnya menghendaki
makna yang lain
anak termasuklah cucu dan keturunan di bawahnya atau
selepasnya;
arsyertinya suatu jumlah wang atau harta atau sebahagian daripada
diyat yang kena dibayar kepada mangsa sebagaimana yang ditetapkan
dalam Jadual II, III, dan IV sebagai pampasan kerana kecederaan (jurh)
yang dilakukan ke atas mangsa itu;
Baitulmal ertinya Baitulmal yang ditubuhkan di bawah seksyen
41 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
[Bil. No. 4/1994];
diyat ertinya suatu jumlah wang tertentu atau harta yang
jumlah atau nilainya adalah bersamaan dengan harga emas semasa
seberat 4450 gram atau dengan kadar yang ditetapkan oleh Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan dari semasa ke semasa.
Enakmen Pentadbiran ertinya Enakmen Pentadbiran Mahkamah
Syariah 1982 [En. No. 3/1982];
Hakim ertinya hakim yang dilantik di bawah Bahagian VI;

Jamaah Ulama ertinya Jamaah Ulama yang ditubuhkan di bawah


seksyen 33 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu
Kelantan 1994;
Mahkamah ertinya Mahkamah Bicara Syariah Khas dan
Mahkamah Rayuan Syariah Khas yang ditubuhkan di bawah Bahagian
VI;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


9
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

Majlis ertinya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu


Kelantan yang ditubuhkan di bawah subseksyen 5(1) Enakmen Majlis
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994;
mohsan dan ghairu mohsan mempunyai pengertian yang sama
seperti yang diberikan di dalam seksyen 12(2)(a) dan (b);
mukalaf ertinya seseorang yang sudah mencapai umur 18 tahun
dan sempurna akalnya;
nisab ertinya suatu jumlah wang yang bersamaan dengan harga
emas semasa seberat 4.45 gram atau suatu jumlah wang yang akan
ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan dari semasa
ke semasa mengikut hukum syarak;
penjara mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen
2 Akta Penjara 1995 [Akta 537];
qisas ertinya hukuman balas balik atau persamaan bagi kesalahan
menyebabkan kematian atau cedera tubuh badan ke atas seseorang;
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri ertinya Suruhanjaya
Perkhidmatan Negeri yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri;
wali ertinya waris mangsa yang berhak memaafkan pesalah yang
melakukan kesalahan ke atas mangsa itu;
(2) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti perkataanperkataan atau perbahasan yang digunakan dalam Kanun ini yang
disenaraikan dalam Jadual I, rujukan bolehlah dibuat kepada skrip
Bahasa Arab perkataan-perkataan dan perbahasan itu yang ditunjukkan
bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


10

KELANTAN NO. TAHUN 2015

(3) Semua perkataan, perbahasan, tafsiran dan rangkai kata yang


digunakan dalam Kanun ini tetapi tidak ditakrifkan di dalamnya,
hendaklah disifatkan mempunyai makna yang diberi terhadapnya dalam
Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388] jika tidak bertentangan dengan
hukum syarak.
(4) Melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang
lain apa-apa rujukan dalam Kanun ini mengenai sesuatu Bahagian atau
seksyen atau subseksyen atau Jadual tertentu adalah rujukan mengenai
sesuatu Bahagian atau seksyen atau subseksyen atau Jadual tertentu
dalam Kanun ini.
Kategori kesalahan
4. (1) Kesalahan-kesalahan di bawah Kanun ini adalah dibahagikan
kepada tiga kategori seperti berikut:
(a) kesalahan hudud, iaitu kesalahan-kesalahan yang
dinyatakan dalam seksyen 5 yang mana hukumannya,
disebut sebagai hukuman hudud, telah ditetapkan oleh
al-Quran al-Karim atau al-Sunnah;
(b) kesalahan qisas, iaitu kesalahan-kesalahan menyebabkan
kematian atau kecederaan anggota badan seseorang
yang mana hukumannya disebut sebagai hukuman qisas,
telah ditetapkan oleh al-Quran al-Karim atau al-Sunnah;
dan
(c) kesalahan tazir, iaitu kesalahan-kesalahan selain
daripada kesalahan hudud atau kesalahan qisas yang
mana hukumannya, disebut sebagai hukuman tazir,
ditetapkan oleh Badan Perundangan Negeri di bawah
Kanun ini atau selainnya dan dijatuhkan mengikut budi
bicara Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


11
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

(2) Walau apapun subseksyen (1), jika sesuatu kesalahan hudud


atau kesalahan qisas tidak boleh dikenakan hukuman hudud atau
hukuman qisas kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki
bagi hukuman itu sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kanun ini
atau mengikut hukum syarak, maka kesalahan itu akan termasuk ke
dalam kategori kesalahan tazir dan bolehlah dikenakan hukuman tazir
dengan sewajarnya.

BAHAGIAN I
KESALAHAN-KESALAHAN HUDUD

Jenis-jenis kesalahan hudud


5. Kesalahan-kesalahan hudud adalah seperti berikut:
(a) sariqah;
(b) hirabah;
(c) zina termasuk liwat;
(d) qazaf;
(e) syurb; dan
(f) irtidad atau riddah.
Sariqah
6. Mana-mana orang secara bersembunyi memindahkan harta alih
daripada jagaan yang sah atau milikan tuannya tanpa persetujuan
tuannya dengan niat hendak menghilangkan harta itu daripada jagaan
atau milikan tuannya adalah melakukan sariqah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


12

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Hukuman kerana melakukan sariqah


7. Mana-mana orang yang melakukan sariqah, melainkan dalam
keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 8, hendaklah dihukum dengan
hukuman hudud seperti berikut:
(a) bagi kesalahan pertama dengan dipotongkan tangan
kanannya;
(b) bagi kesalahan yang kedua dengan dipotongkan kaki
kirinya; dan
(c) bagi kesalahankesalahan yang ketiga dan berikutnya
oleh Mahkamah yang tidak melebihi lima belas tahun
untuk menjadikan pesalah itu sedar dan sesal.

Keadaan di mana hukuman sariqah tidak boleh dikenakan


8. Hukuman hudud kerana kesalahan sariqah tidak boleh dikenakan
dalam keadaan berikut:
(a) apabila nilai harta yang dicuri itu kurang daripada nisab;
(b) apabila tuan punya harta yang dicuri itu tidak mengambil
langkah-langkah yang cukup untuk menjaga harta itu daripada
kena curi, memandangkan kepada keadaan harta itu dan tempat
ia disimpan atau ditinggalkan;
(c) apabila pesalah itu belum lagi mendapat milik yang sepenuhnya
terhadap harta yang dicuri itu, walaupun tuannya tidak lagi
mempunyai jagaan atau milikan ke atas harta tersebut;
(d) apabila harta yang dicuri adalah daripada jenis harta yang tidak
bernilai dan boleh didapati dengan banyaknya di merata-rata
tempat ataupun daripada jenis harta yang mudah musnah;
(e) apabila harta yang dicuri tidak mempunyai apa-apa nilai
mengikut hukum syarak;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


13
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(PINDAAN) 2015

(f)

apabila kesalahan mencuri itu dilakukan oleh pemberi hutang


ke atas harta orang yang berhutang dengannya yang enggan
membayar hutang itu, dengan syarat bahawa nilai harta yang
dicuri itu tidak melebihi jumlah hutang atau nilai harta yang
dicuri itu melebihi jumlah hutang tetapi tidak melebihi nisab;

(g) apabila kesalahan itu dilakukan dalam keadaan yang amat


mendesak, termasuk perang, kelaparan, penyakit dan bencana
alam dan seumpamanya;
(h) apabila kesalahan itu berlaku dalam keluarga seperti isteri
mencuri daripada suaminya dan sebaliknya atau anak mencuri
daripada bapanya dan sebaliknya;
(i)

apabila kesalahan itu dilakukan oleh sekumpulan orang yang


mana bahagian yang diperolehi oleh tiap-tiap seorang daripada
pesalah itu setelah dibahagikan harta yang dicuri atau hasilnya
sesama mereka adalah kurang daripada nisab;

(j)

apabila pesalah itu mengembalikan harta yang dicuri itu


sebelum hukuman hudud dilaksanakan;

(k) apabila tuan punya harta yang dicuri itu tidak mengaku
bahawa hartanya telah dicuri, walaupun pesalah itu telah
membuat iqrar mencurinya;
(l)

apabila pesalah itu membuat bantahan yang boleh diterima


oleh hukum syarak terhadap saksi-saksi;

(m) apabila pesalah memiliki harta yang dicuri secara sah selepas
mencuri dan sebelum hukuman dilaksanakan;
(n) apabila pelaksanaan hukuman potong tangan membahayakan
atau mengancam nyawa pesalah;
(o) apabila tangan kiri pesalah tidak berfungsi, kudung atau
terpotong;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


14

KELANTAN NO. TAHUN 2015


(p) apabila pesalah mencuri harta atau barangan kepunyaan
baitulmal; atau
(q) apabila harta yang dicuri itu atau keadaan dalam mana
kesalahan itu dilakukan mengikut hukum syarak tidak ada
hukuman hudud yang boleh dikenakan ke atasnya.

Hirabah
9. Seseorang atau sekumpulan orang yang merampas harta orang lain
dengan kekerasan atau dengan halangan salah atau membuat ugutan
adalah melakukan hirabah.
Hukuman hirabah
10. Mana-mana orang melakukan hirabah hendaklah dihukum
dengan hukuman hudud seperti berikut:
(a) dihukum bunuh dan selepas itu disalib, jika mangsa kesalahan
itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain yang di bawah
jagaannya diambil;
(b) dihukum bunuh sahaja, jika mangsa kesalahan itu dibunuh
tetapi tidak ada apa-apa harta yang telah diambil;
(c) dihukum potong tangan kanan dan kaki kirinya, jika harta
sahaja yang diambil dengan tidak menyebabkan kematian
mangsa atau mencederakannya; tetapi sekiranya harta-harta
diambil dan kecederaan dilakukan ke atas mangsanya, maka
diyat atau arsy hendaklah dibayar sebagai tambahan kepada
hukuman potong tangan dan kaki yang mana jumlah diyat
atau arsy itu hendaklah tertakluk kepada apa yang munasabah
memandangkan kepada jenis dan keadaan kecederaan yang
dilakukan itu sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual II,
III dan IV; dan

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


15
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

(d) dipenjarakan selama tempoh yang difikirkan patut oleh


Mahkamah yang tidak melebihi lima tahun untuk menjadikan
pesalah itu sedar dan kesal, sekiranya ugutan sahaja
digunakan dengan tidak mengambil apa-apa harta atau tidak
menyebabkan apa-apa kecederaan.
Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam
kesalahan hirabah tidak boleh dikenakan
11. (1) Hukuman hudud potong tangan dan kaki tidak boleh
dikenakan dalam kes-kes hukuman yang tidak dikenakan bagi kesalahan
sariqah, sebagaimana seksyen 8, menurut pemakaian yang sesuai.
(2) Hukuman hudud hirabah tidak dikenakan apabila pesalah
menyerah diri dengan sukarela sebelum proses undang-undang
dimulakan dengan syarat pesalah mengisytiharkan taubatnya di hadapan
Hakim atau Pendakwa Syarie dan menyerah balik harta yang dirompak
kepada pihak berkuasa atau pemilik yang daripadanya harta dirompak.
Zina
12. (1) Kecuali dalam hal wati syubhah yang dinyatakan dalam
subseksyen (3), seseorang itu adalah melakukan zina jika dia melakukan
persetubuhan dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, mengikut
mana-mana yang berkenaan, yang bukan isteri atau suaminya yang sah.
(2) Bagi maksud subseksyen (1)
(a) jika pesalah itu sudah berkahwin dengan sah dan telah
menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu, maka
pesalah itu dinamakan mohsan; dan
(b) apabila pesalah itu belum berkahwin atau sudah
berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan
dalam perkahwinan itu maka pesalah itu dinamakan
ghairu mohsan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


16

10

KELANTAN NO. TAHUN 2015

(3) Wati syubhah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh


seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan
persetubuhan itu dilakukan
(a) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia
menyangka bahawa perempuan yang disetubuhinya
itu ialah isterinya, sedangkan perempuan itu bukan
isterinya; atau
(b) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia
menyangka bahawa perkahwinannya dengan perempuan
yang disetubuhi olehnya itu adalah sah mengikut hukum
syarak, sedangkan pada hakikatnya perkahwinan itu
adalah tidak sah.
Hukuman zina
13. (1) Jika pesalah yang melakukan zina itu mohsan, maka pesalah
itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan
batu yang sederhana besarnya sehingga mati.
(2) Jika pesalah yang melakukan zina itu ghairu mohsan, maka
pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak
seratus kali sebatan dan sebagai tambahan hendaklah dipenjarakan
selama satu tahun.
Liwat
14. Seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang
lelaki lain, atau seorang lelaki yang melakukan persetubuhan melalui
dubur dengan seorang perempuan adalah melakukan liwat.
Hukuman liwat
15. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana orang yang
melakukan kesalahan liwat hendaklah dihukum dengan hukuman yang
sama seperti yang ditetapkan bagi zina.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


17
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

11

(2) Seorang suami yang melakukan kesalahan liwat ke atas


isterinya hendaklah dihukum dengan tazir.
Membuktikan liwat
16. Kesalahan liwat hendaklah dibuktikan dengan cara yang sama
sebagaimana yang dikehendaki untuk membuktikan zina.
Qazaf
17. (1) Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia
(a) membuat tuduhan zina atau liwat, yang tidak dibuktikan
dengan empat orang saksi, terhadap seseorang Islam
yang aqil baligh yang dikenali bersih diri daripada
kelakuan zina atau liwat; atau
(b) tertakluk kepada subseksyen (2), secara nyata
menyatakan bahawa seseorang itu telah melakukan
zina atau liwat atau secara tersirat yang boleh disifatkan
sebagai menunjukkan seseorang itu melakukan zina atau
dengan secara nyata atau secara tersirat menyatakan
bahawa seseorang itu bukannya bapa ataupun bukannya
anak kepada seseorang yang tertentu.
(2) Pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggapkan
sebagai qazaf melainkan ia dibuktikan dengan empat orang saksi lelaki,
dan jika pernyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian maka orang
yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf; tetapi
sekiranya pernyataan itu dibuktikan, maka orang yang terhadapnya
pernyataan itu dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat.
(3) Sesuatu pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggap
tidak terbukti, sekiranya seorang atau lebih antara empat orang saksi
tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan atau jika
keterangan itu bercanggah dengan pernyataan tersebut; dan dalam hal
yang demikian mana-mana saksi yang melakukan mana-mana perbuatan
tersebut di atas hendaklah dianggapkan telah melakukan kesalahan
qazaf dan boleh dikenakan hukuman hudud.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


18

12

KELANTAN NO. TAHUN 2015

(4) Mana-mana orang yang mendakwa dan saksi-saksi yang


memberikan keterangan dengan suci hati, sama ada dengan syahadah
atau bayyinah di hadapan Mahkamah, untuk membuktikan kesalahan
zina atau liwat tetapi keterangan itu tidak memenuhi kehendak hukum
syarak bagi tertuduh dikenakan hukuman hudud tidaklah melakukan
kesalahan qazaf.

Hukuman qazaf
18. (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan qazaf
hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak lapan puluh
kali sebatan dan keterangannya tidak boleh diterima oleh Mahkamah
sehingga dia bertaubat atas perbuatannya itu.
(2) Hukuman hudud qazaf tidak boleh dikenakan dalam keadaan
berikut:
(a) apabila qazaf dilakukan ke atas anak kandung, cucu
kandung, atau ke bawah daripada keturunannya;
(b) apabila pengadu menarik balik pengaduannya;
(c) apabila pengadu memaafkan pesalah qazaf sebelum
hukuman dilakukan.

Al-lian
19. (1) Al-lian ialah suatu tuduhan zina secara bersumpah yang
dibuat oleh seorang suami terhadap isterinya manakala isterinya pula
dengan secara bersumpah menolak tuduhan itu, yang mana tuduhan dan
penolakan adalah dibuat di hadapan seorang hakim dengan menyebutkan
kata-kata sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen (2), (3), (4),
(5) dan (6) mengikut mana-mana yang berkenaan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


19
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

13

(2) Suami yang membuat tuduhan itu hendaklah melafazkan


empat kali berturut- turut lafaz berikut:

Aku bersaksi dengan Allah bahawa aku bercakap


benar bahawa aku menuduh isteriku.berzina.
(3) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang
terkandung dalam subseksyen (2), maka dia hendaklah menyebut lafaz
yang kelima dengan berkata:
Laknat Allah akan jatuh ke atasku sekiranya aku bercakap
bohong.
(4) Bagi menolak tuduhan itu, maka isterinya hendaklah pula
melafazkan empat kali berturut-turut lafaz yang berikut:

Aku bersaksi dengan Allah bahawa suamiku.


adalah bohong membuat tuduhan zina ke atasku.
(5) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang
dinyatakan dalam subseksyen (4), maka dia hendaklah menyebut lafaz
yang kelima dengan berkata:
Kemurkaan Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku
bercakap benar.
(6) Jika isteri itu telah melahirkan anak atau sedang hamil yang
dianggap sebagai hasil daripada zina yang dituduh oleh suaminya,
sudah dilahirkan itu atau yang masih dikandung itu dengan menambah
kepada lafaz di bawah subseksyen (2) yang mesti diulang empat kali
sebutannya, lafaz yang berikut:
Bahawa anak ini/apa yang dikandung oleh isteri aku
bukanlah daripada aku.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


20

14

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Keengganan melakukan lian


20. Seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan
dia atau isterinya enggan melakukan lian setelah diperintahkan oleh
Mahkamah untuk berbuat demikian, maka
(a) suami hendaklah dikenakan hukuman hudud kerana
melakukan qazaf; atau
(b) isteri hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan hukuman
hudud kerana melakukan kesalahan zina.

Akibat lian
21. Apabila suatu pasangan suami isteri melakukan al-lian
untuk menyelesaikan tuduhan zina di antara mereka berdua, maka
suaminya tidaklah bersalah melakukan qazaf dan isterinya tidaklah
pula bersalah melakukan zina, dan kedua-duanya terlepas daripada
hukuman bagi kesalahan tersebut, tetapi perkahwinan mereka dengan
secara sendirinya dan dengan serta-merta menjadi bubar, dan Hakim
hendaklah menceraikan mereka, dan pasangan itu selama-lamanya tidak
boleh berkahwin semula dan jika selepas itu jika mereka melakukan
persetubuhan, maka perbuatan itu adalah haram dan persetubuhan itu
adalah zina.

Syurb
22. Sesiapa yang meminum arak atau minuman yang memabukkan,
sama ada dia mabuk atau tidak dan tanpa mengira kuantiti yang
diminumnya, adalah melakukan suatu kesalahan syurb dan apabila
disabitkan hendaklah disebat tidak melebihi lapan puluh kali sebatan
dan tidak kurang daripada empat puluh kali sebatan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


21
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

15

Irtidad atau riddah


23. (1) Sesiapa secara sukarela tanpa paksaan, dengan sengaja dan
disedarinya melakukan apa-apa perbuatan atau mengungkapkan apaapa perkataan yang menjejaskan atau berlawanan dengan aqidah Islam
adalah melakukan irtidad:
Dengan syarat bahawa perbuatan itu dilakukan atau
perkataan itu disebutkan dengan niat, dengan sukarela dan dengan
pengetahuan, dan tanpa apa-apa paksaan oleh mana-mana orang
atau oleh keadaan.
(2) Bagi maksud subseksyen (1), apa-apa perbuatan atau perkataan
yang menjejaskan aqidah itu ialah perbuatan atau perkataan mengenai
atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggap mesti diketahui
dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya
kerana dia orang Islam seperti perkara-perkara mengenai rukun Islam,
rukun Iman dan perkara-perkara halal dan haram.
(3) Mana-mana orang yang disabitkan melakukan kesalahan
irtidad, hendaklah sebelum dijatuhkan hukuman ke atasnya, dikehendaki
oleh Mahkamah supaya dipenjarakan sehingga dia bertaubat dalam
tempoh yang tidak ditetapkan.
(4) Sekiranya dia enggan bertaubat dan masih lagi ada harapan
untuk bertaubat boleh dilanjutkan lagi tempoh tersebut sehingga
tidak ada lagi harapan berbuat demikian, maka Mahkamah hendaklah
mengisytiharkan hukuman hudud ke atasnya dan memerintahkan supaya
hartanya sama ada diperolehi sebelum atau selepas dia melakukan
kesalahan itu dirampas untuk dipegang bagi keperluan Baitulmal:
Dengan syarat bahawa sekiranya dia bertaubat sama ada
sebelum dijatuhkan hukuman hudud ke atasnya atau selepas
dijatuhkan hukuman itu ke atasnya tetapi sebelum dijalankan lagi
hukuman itu, maka hendaklah dia terlepas daripada hukuman
hudud, dan hartanya yang dihukum rampas itu hendaklah
dipulangkan kepadanya.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


22

16

KELANTAN NO. TAHUN 2015


BAHAGIAN II
QISAS

Qisas dan diyat


24. Hukuman qisas dan diyat kedua-duanya hendaklah dikenakan
ke atas kesalahan-kesalahan menyebabkan kematian manusia dan
menyebabkan kecederaan badan.
Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian
25. Perbuatan menyebabkan kematian manusia adalah terbahagi
kepada tiga jenis
(a) qatl al-amd;
(b) qatl syibhi al-amd; dan
(c) qatl al-khata.
Qatl al-amd
26. (1) Mana-mana orang yang menyebabkan kematian seseorang
dengan melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk menyebabkan
kematian atau kecederaan badan yang pada kebiasaannya memadai atau
mungkin akan menyebabkan kematian, atau dengan melakukan suatu
perbuatan dengan pengetahuan bahawa perbuatannya itu adalah sebegitu
sekali berbahaya hingga mungkin sekali menyebabkan kematian adalah
melakukan qatl al-amd.
(2) Mana-mana orang yang melakukan suatu perbuatan dengan
niat atau dengan pengetahuan bahawa perbuatannya mungkin akan
menyebabkan kematian, telah menyebabkan kematian mana-mana orang
yang kematiannya dia tidak berniat untuk menyebabkan atau tidak tahu
mungkin akan menyebabkan kematian, adalah juga melakukan qatl-alamd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


23
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

17

Hukuman qatl al-amd


27. (1) Kecuali seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen (2),
mana-mana orang yang melakukan qatl al-amd hendaklah dihukum
bunuh sebagai hukuman qisas.
(2) Hukuman qisas di bawah subseksyen (1) tidak boleh
dikenakan jika
(a) kesalahan itu tidak dibuktikan dengan keterangan
yang dikehendaki di bawah Bahagian III; atau
(b) walaupun dibuktikan sedemikian, wali telah memaafkan.

Kemaafan
28. Seseorang wali boleh pada bila-bila masa sebelum hukuman bunuh
sebagai hukuman qisas dijalankan, memaafkan pesalah itu sama ada
dengan membayar diyat atau tidak; dan sekiranya kemaafan itu diberi
dengan bayaran diyat, maka diyat itu hendaklah dibayar sekali gus atau
dengan beransur-ansur dalam tempoh tiga tahun mulai daripada tarikh
keputusan yang terakhir dan sekiranya dalam tempoh itu pesalah itu
mati, maka diyat itu hendaklah dibayar daripada pusakanya. Jika pesalah
tiada pusaka, maka diyat akan ditanggung oleh Baitulmal.

Ganti kepada hukuman qisas


29. Apabila hukuman bunuh sebagai hukuman qisas tidak boleh
dikenakan, maka pesalah itu bolehlah dikenakan hukuman tazir dengan
dipenjarakan seumur hidup atau tertakluk kepada hal keadaan kes,

oleh Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


24

18

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Qatl syibhi al-amd


30. Mana-mana orang dengan niat hendak melakukan kecederaan
orang itu atau orang lain mati dengan melakukan suatu perbuatan sama
ada dengan menggunakan senjata atau tidak dan perbuatan itu pada
kebiasaannya tidak mungkin menyebabkan kematian, adalah melakukan
qatl-syibhi-al-amd.

Hukuman qatl syibhi-al-amd


31. Mana-mana orang yang melakukan qatl syibhi-al-amd hendaklah
membayar diyat kepada wali mangsanya dan sebagai tambahan bolehlah
dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang
tidak melebihi empat belas tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar
dan sesal.

Qatl al-khata
32. Mana-mana orang tanpa niat hendak menyebabkan kematian atau
kecederaan telah menyebabkan kematian seseorang dengan melakukan
suatu perbuatan yang tidak disangka boleh menyebabkan orang itu atau
orang lain mati, atau dengan melakukan suatu perbuatan salah yang
kemudiannya telah menjadi sebab kepada kematian orang itu, adalah
melakukan qatl-al-khata.

Hukuman qatl-al-khata
33. Mana-mana orang yang melakukan qatl-al-khata hendaklah
membayar diyat kepada wali mangsa kesalahan itu dan boleh
dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang
tidak melebihi sepuluh tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar dan
sesal.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


25
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

19

Menyebabkan kecederaan badan


34. Mana-mana orang yang menyebabkan kesakitan, mudarat, penyakit,
kelemahan atau kecederaan kepada seseorang atau merosakkan atau
menghilangkan fungsi sesuatu anggota badan seseorang atau sebahagian
daripadanya dengan tidak menyebabkan kematian orang itu, adalah
melakukan kesalahan menyebabkan kecederaan anggota badan.
Hukuman kerana menyebabkan kecederaan badan
35. (1) Mana-mana orang yang menyebabkan kecederaan anggota
badan kepada seseorang maka dia hendaklah dihukum dengan hukuman
qisas, iaitu dengan dikenakan kecederaan yang sama seperti kecederaan
yang telah dilakukannya kepada mangsanya dan sekiranya hukuman
qisas itu tidak dapat dikenakan atau tidak dapat dilaksanakan dengan
sebab syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syarak tidak dipenuhi
maka pesalah itu hendaklah membayar arsy kepada mangsanya dan
bolehlah dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan.
(2) Banyaknya arsy yang mesti dibayar dan tempoh hukuman
penjara yang akan dikenakan hendaklah mengikut apa yang ditetapkan
oleh Jadual II dan Jadual III atau hukum syarak, dan hendaklah
berbeza-beza mengikut keadaan, keparahan dan jenis kecederaan yang
dilakukan kepada mangsanya dan juga keadaan dalam mana kesalahan
itu dilakukan.
Jenis-jenis kecederaan badan
36. Bagi tujuan menjatuhkan hukuman, kecederaan anggota badan
hendaklah dibahagikan seperti berikut:
(a) itlaf al-udhw iaitu menyebabkan putus mana-mana anggota
badan atau kecederaan sesuatu bahagian atau anggota tubuh
badan;
(b) itlaf solahiyyatu al-udhw iaitu menyebabkan kebinasaan atau
kelemahan selama-lamanya fungsi atau kegunaan sesuatu
anggota itu selama-lamanya;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


26

20

KELANTAN NO. TAHUN 2015


(c) syajjah iaitu menyebabkan kecederaan di kepala atau muka
yang mana kecederaan itu tidak termasuk dalam takrif itlaf
al-udhw atau itlaf solahiyyatu al-udhw;
(d) jurh iaitu menyebabkan luka kepada mana-mana bahagian
badan selain daripada kepala dan muka yang mana luka itu
meninggalkan suatu tanda atau parut sama ada sementara atau
kekal; dan
(e) kesemua kecederaan badan yang lain.

Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan


37. Hukuman qisas tidak boleh dikenakan dalam kes-kes yang
berikut;
(a) apabila pesalah yang melakukan kesalahan qisas itu mati;
(b) apabila anggota yang hendak dikenakan hukuman qisas itu
sudah tidak berfungsi atau tidak berupaya lagi;
(c) apabila kemaafan diberi oleh mangsa pesalah itu atau oleh
walinya; atau
(d) apabila penyelesaian, sulh atau persetujuan di antara
mangsa dan pesalah telah dibuat.

Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan


38. Apabila hukuman qisas tidak dikenakan
(a) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir kerana
melakukan itlaf-al-udhw dan itlaf-solahiyyatu-al-udhw adalah
tidak melebihi sepuluh tahun dan arsy yang akan dikenakan
bayarannya kerana melakukan kecederaan itu hendaklah
sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual II;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


27
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

21

(b) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir dan arsy


yang akan dikenakan bayarannya kerana melakukan syajjah
hendaklah sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual III;
dan
(c) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir dan arsy
yang akan dikenakan bayarannya kerana melakukan jurh
hendaklah seperti yang ditentukan dalam Jadual IV.
BAHAGIAN III
KETERANGAN

Pembuktian kesalahan
39. (1) Bahagian ini adalah terpakai bagi kesalahankesalahan di
bawah Kanun ini.
(2) Bagi apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan secara khusus
di dalam Bahagian ini, maka Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah
2002 [En. No. 9/2002] hendaklah terpakai.
(3) Semua kesalahan di bawah Kanun ini sama ada kesalahan
hudud dan kesalahan qisas, hendaklah dibuktikan dengan keterangan
lisan atau iqrar yang dibuat oleh yang tertuduh atau syahadah saksi.
Bilangan saksi
40. (1) Bilangan saksi yang dikehendaki untuk membuktikan semua
kesalahan di bawah Kanun ini kecuali zina dan liwat, hendaklah tidak
kurang daripada dua orang saksi dengan mengambil kira kehendakkehendak tazkiyyah-al-shuhud.
(2) Bilangan saksi yang dikehendaki untuk membuktikan
kesalahan zina dan liwat hendaklah tidak kurang daripada empat orang
saksi dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyyah-al-shuhud.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


28

22

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Syarat menjadi saksi


41. (1) Tiap-tiap saksi yang memberi syahadah hendaklah terdiri
daripada seorang lelaki Islam yang aqil baligh dan adil.
(2) Seseorang itu adalah dianggap adil jika dia menunaikan apaapa yang disuruh oleh Islam dan menjauhi daripada dosa-dosa besar
serta tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dan juga menjaga al-muruah
iaitu menjaga maruah diri.
(3) Seseorang itu adalah dianggap adil, sehingga dibuktikan
sebaliknya.
Keadaan keterangan
42. (1) Untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dan
menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud atau qisas,
keterangan yang diberi hendaklah benar-benar terang dan tidak ada
apa-apa kesamaran dan keraguan.
(2) Tiap-tiap saksi hendaklah dengan terang menyatakan bahawa
dia benar-benar melihat perbuatan yang didakwakan itu dan dalam
kes zina pula empat orang saksi itu hendaklah mengatakan bahawa
mereka benar-benar melihat kemasukan zakar lelaki ke dalam faraj
perempuan pasangan yang bersetubuh itu dan juga tiada perselisihan
dan pertelingkahan di antara saksi-saksi di dalam keterangan itu.
Menarik balik keterangan
43. Untuk menyebabkan hukuman hudud dikenakan kepada tertuduh
setiap saksi itu hendaklah berdiri teguh di atas keterangan terhadap
tertuduh itu, bukan sahaja dalam masa perbicaraan dan selepasnya, tetapi
juga pada ketika hukuman itu dilaksanakan, kerana jika keterangan itu
ditarik balik sebelum hukuman itu dilaksanakan, maka tertuduh itu tidak
lagi boleh dikenakan hukuman hudud, dan jika keterangan itu ditarik
balik ketika tertuduh sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu
hendaklah dengan serta merta diberhentikan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


29
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

23

Iqrar
44. (1) Sebaik-baik keterangan untuk mensabitkan tertuduh dan
menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud ialah iqrarnya
sendiri.
(2) Iqrar itu hendaklah dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa
paksaan di hadapan hakim dan kemudiannya diulangi di hadapan hakim
pada masa perbicaraan dijalankan; dan jika perbicaraan itu mengenai
kes zina maka iqrar itu hendaklah diulangi sebanyak empat kali di
hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan:
Dengan syarat bahawa iqrar itu hendaklah dibuat dan
diulangi dengan tidak ada apa-apa ugutan, janji atau dorongan;
dan hendaklah dengan nyatanya membuktikan secara terperinci
bahawa tertuduh itu benar-benar telah melakukan kesalahan yang
dengannya dia telah dituduh, dan dia faham bahawa dia akan
dihukum kerana membuat iqrar itu.
(3) Iqrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan
terhadap tertuduh yang membuat iqrar itu sahaja, dan tidak boleh
digunakan terhadap orang lain; dan untuk menjadikannya sah maka
iqrar itu hendaklah bukan satu iqrar yang ditarik balik.
Menarik balik iqrar
45. (1) Sesuatu iqrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang
membuatnya pada bila-bila masa sahaja; meskipun pada ketika dia
sedang menjalani hukuman.
(2) Jika sesuatu iqrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan
hukuman ke atasnya maka tertuduh itu tidaklah lagi boleh dikenakan
hukuman itu, dan jika dia menarik balik iqrar itu pada ketika dia sedang
menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta-merta
diberhentikan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


30

24

KELANTAN NO. TAHUN 2015

(3) Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman
dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang
berkuasa, maka dia hendaklah dianggapkan sebagai telah menarik balik
iqrar itu; dan yang demikian peruntukan subseksyen (2) hendaklah
terpakai.

Keterangan qarinah
46. (1) Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (2)
keterangan qarinah walaupun berkaitan tidaklah boleh dijadikan satu
cara yang sah untuk membuktikan kesalahan hudud.
(2) Dalam kesalahan syurb atau sebarang minuman yang
memabukkan, bau minuman yang didapati dalam nafas tertuduh itu
atau muntahnya yang mengeluarkan arak atau sebarang minuman yang
memabukkan atau apa-apa kesan darinya, atau pemerhatian Mahkamah
kepada keadaan tertuduh itu bahawa dia sedang berada di dalam
keadaan mabuk, boleh diterima sebagai keterangan untuk membuktikan
bahawa dia telah melakukan kesalahan syurb, melainkan jika ia dapat
membuktikan sebaliknya.

Tazir sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak


memenuhi syarat untuk membuktikan kesalahan hudud
47. Apabila seseorang tertuduh itu tidak boleh dihukum dengan
hukuman hudud kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan
mereka sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 43 atau
kerana tertuduh itu telah menarik balik iqrarnya sebagaimana yang
diperuntukkan di bawah seksyen 45 atau kerana keterangan yang ada
tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk membuktikan
kesalahan hudud, maka tertuduh bolehlah dihukum dengan hukuman
tazir
mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman itu sekiranya ada
keterangan yang cukup bagi maksud itu.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


31
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

25

BAHAGIAN IV
PELAKSANAAN HUKUMAN

Hukuman hudud tidak boleh diubah


48. Hukuman hudud yang dikenakan di bawah Kanun ini tidak boleh
digantung atau diganti dengan hukuman lain atau dikurangkan atau
diampunkan atau dengan apa-apa cara lain diubah atau dipinda.
Pengesahan hukuman sebelum pelaksanaan
49. Tiap-tiap hukuman hudud, hukuman bunuh sebagai hukuman qisas
atau hukuman tazir yang dijatuhkan di bawah Kanun ini hendaklah
dirujukkan oleh Mahkamah Bicara Syariah Khas yang menjatuhkan
hukuman itu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Khas untuk mendapat
pengesahan, dan hukuman itu tidak boleh dilaksanakan sebelum
pengesahan itu diperolehi.
Pemeriksaan pegawai perubatan sebelum dilaksanakan hukuman
50. Sesuatu hukuman hudud yang dijatuhkan, selain daripada hukuman
bunuh dan rejam, tidak boleh dilaksanakan melainkan pesalah telah
diperiksa oleh seorang pegawai perubatan yang beragama Islam dan
diakui oleh pegawai itu bahawa pesalah itu adalah sihat
Pelaksanaan beberapa hukuman
51. Jika seseorang tertuduh disabitkan melakukan beberapa kesalahan,
maka hukuman yang akan dilaksanakan ke atasnya adalah seperti
berikut;
(a) jika hukuman itu adalah daripada jenis dan keparahan
yang sama, maka hanya satu hukuman sahaja hendaklah
dijalankan;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


32

26

KELANTAN NO. TAHUN 2015


(b) jika hukuman itu adalah daripada jenis yang sama, tetapi
keparahannya tidak sama maka hukuman yang lebih berat
sahaja hendaklah dijalankan;
(c) jika hukuman itu adalah daripada jenis yang berlainan, maka
semua hukuman itu hendaklah dijalankan; dan
(d) jika salah satu daripada hukuman itu adalah hukuman bunuh,
maka semua hukuman yang lain itu hendaklah diketepikan.

Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki


52. Bagi maksud Kanun ini
(a) hukuman potong tangan bermakna memotong tangan di
pergelangan tangan; iaitu di sendi yang menyambungkan
tapak tangan dengan lengan.
(b) hukuman potong kaki bermakna memotong kaki di bahagian
tengah kaki itu supaya tumit kaki boleh lagi digunakan untuk
berjalan atau berdiri.
Pelaksanaan hukuman sebat
53. Hukuman sebat hendaklah dilaksanakan dengan mengikut
peruntukan-peruntukan seksyen 125 dan 126 Enakmen Tatacara Jenayah
Syariah 2002 [En. No. 8/2002].
Penangguhan hukuman rejam bagi perempuan hamil dan
menyusukan anak
54. Hukuman rejam tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah
perempuan yang sedang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan
selepas dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula
untuk menjalani hukuman itu; dan jika sekiranya dia menyusukan
anaknya, maka hukuman rejam tidak boleh dijalani sehingga genap
dua tahun penyusuan anaknya, melainkan ada seseorang ibu susu yang
sanggup menyusukan anak itu dalam tempoh yang tersebut.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


33
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

27

Hukuman sebat ke atas perempuan hamil


55. Hukuman sebat tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah
perempuan yang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan selepas
dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula untuk
menjalani hukuman itu dengan tidak ada bahaya.
BAHAGIAN V
AM

Persubahatan dan komplot


56. Jika suatu kesalahan itu dilakukan sebagai hasil daripada atau
kerana menurut persubahatan, pertolongan, komplot atau rancangan
jahat, maka tiap-tiap orang yang bersubahat, menolong, mengambil
bahagian dalam komplot atau rancangan jahat untuk melakukan
kesalahan itu adalah bersalah melakukan kesalahan itu dan hendaklah
dihukum dengan hukuman penjara sebagai hukuman tazir selama
tempoh yang tidak lebih daripada sepuluh tahun.
Niat bersama
57. Apabila suatu kesalahan itu dilakukan oleh beberapa orang bagi
mencapai niat bersama mereka semuanya, tiap-tiap seorang daripada
mereka adalah bertanggungjawab atas kesalahan itu sama seperti
kesalahan itu telah dilakukan olehnya seorang dan hendaklah dihukum
dengan hukuman penjara sebagai hukuman tazir selama tempoh yang
tidak melebihi sepuluh tahun.
Sariqah berkumpulan
58. Jika beberapa orang mengambil bahagian melakukan kesalahan
sariqah, tiap-tiap seorang daripada mereka hendaklah dihukum dengan
hukuman hudud, seolah-olah tiap-tiap seorang daripada mereka itu
melakukan kesalahan itu seorang sahaja:

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


34

28

KELANTAN NO. TAHUN 2015


Dengan syarat bahawa bahagian yang diperolehi daripada
harta curi oleh tiap-tiap seorang daripada mereka apabila
dibahagikan sama rata di antara mereka, adalah sama dengan atau
melebihi nilai nisab.

Cubaan melakukan kesalahan


59. Mana-mana orang yang mencuba melakukan kesalahan di bawah
Kanun ini hendaklah dihukum dengan hukuman penjara sebagai
hukuman tazir selama tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil
60. Apabila seseorang itu telah dibicarakan atau menghadapi apa-apa
prosiding kerana melakukan kesalahan di bawah Kanun ini, maka dia
tidaklah boleh dibicarakan dan tiada apa-apa prosiding boleh diambil
terhadapnya di bawah Kanun Keseksaan [Akta 574] mengenai kesalahan
yang sama atau serupa yang diperuntukkan di bawah Kanun itu.
Pemakaian hukum syarak
61. (1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah
Kanun ini yang tidak konsisten dengan hukum syarak hendaklah terbatal
setakat yang tidak konsisten itu.
(2) Jika terdapat lacuna atau apa-apa perkara yang tidak
diperuntukkan dengan nyata oleh Kanun ini, mahkamah hendaklah
memakai hukum syarak.
Kaedah-kaedah
62. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan atas nasihat Majlis
boleh melalui pemberitahuan dalam Warta membuat kaedah-kaedah
bagi maksud menjalankan peruntukanperuntukan Kanun ini dan
perjalanan Mahkamah serta pelantikan mana-mana pegawai dan agen
Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


35
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

29

BAHAGIAN VI
MAHKAMAH

Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah


Khas
63. (1) Hendaklah ditubuhkan Mahkamah Bicara Syariah Khas dan
Mahkamah Rayuan Syariah Khas.
(2) Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah mempunyai
bidang kuasa membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah Kanun ini.
(3) Mahkamah Rayuan Syariah Khas hendaklah mempunyai
bidang kuasa mendengar rayuan mengenai apa-apa keputusan
Mahkamah Bicara Syariah Khas.
Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah
Khas adalah tambahan kepada Mahkamah Syariah
64. Mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di bawah seksyen
63 adalah tambahan kepada Mahkamah-mahkamah Syariah yang
ditubuhkan di bawah Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982,
dan peruntukan-peruntukan Enakmen yang tersebut dalam perkaraperkara yang berkaitan hendaklah terpakai kepada perkara- perkara
mengenai Mahkamah-mahkamah di bawah Kanun ini, melainkan
peruntukan-peruntukan itu bercanggah dengan Kanun ini, atau tidak
dimaksudkan oleh peruntukan-peruntukan Kanun ini.
Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002
65. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 [En. No.8/2002]
hendaklah terpakai kepada semua prosiding Mahkamah sama ada
Mahkamah memandangkan kepada kepentingan keadilan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


36

30

KELANTAN NO. TAHUN 2015

Mahkamah Bicara Syariah Khas


66. Apabila bersidang untuk membicarakan sesuatu kesalahan di bawah
Enakmen ini, Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah dianggotai
oleh tiga orang Hakim yang mana dua orang daripada mereka hendaklah
terdiri daripada ulama dan perbicaraan itu hendaklah dipengerusikan
oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Mahkamah Rayuan Syariah Khas
67. Apabila Mahkamah Rayuan Syariah Khas bersidang untuk
mendengar sesuatu rayuan yang dibuat ke atas keputusan atau hukuman
Mahkamah Bicara Syariah Khas, maka Mahkamah Rayuan Syariah
Khas hendaklah dianggotai oleh lima orang Hakim yang mana tiga orang
daripada mereka hendaklah terdiri daripada ulama dan persidangan itu
hendaklah dipengerusikan oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Kelayakan untuk menjadi Hakim
68. Seseorang yang sedang atau pernah memegang jawatan Hakim
Mahkamah Tinggi Malaya atau Sabah dan Sarawak atau Mahkamah
Rayuan atau Mahkamah Persekutuan atau mana-mana orang juga
yang mempunyai kelayakan untuk dilantik menjadi Hakim manamana Mahkamah tersebut adalah layak untuk dilantik menjadi hakim;
manakala ulama yang layak dilantik menjadi hakim ialah seorang yang
sedang atau pernah memegang jawatan Qadhi Besar atau Ketua Hakim
Syarie atau Mufti Kerajaan atau mana-mana orang yang mempunyai
kelayakan untuk memegang jawatan tersebut dan dikenali mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang hukum syarak.
Pelantikan Hakim
69. (1) Hakim hendaklah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Al-Sultan dengan surat Tauliah Pelantikan yang ditandatangani
dan dimeteri dengan mohornya selepas berunding dengan Suruhanjaya
Perkhidmatan Negeri dan Jamaah Ulama dan sebagai tambahan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan boleh berunding dengan
patut dan munasabah; dan pelantikan itu hendaklah disiarkan dalam
Warta.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


37
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

31

(2) Dalam membuat pelantikan di bawah subseksyen (1),


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan hendaklah menentukan
sama ada yang dilantik itu ialah Ketua Hakim Mahkamah Rayuan
Syariah Khas, Hakim Besar Mahkamah Bicara Syariah Khas, Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Khas atau Hakim Mahkamah Bicara Syariah
Khas.

Pemegangan jawatan
70. (1) Tiap-tiap orang Hakim berhak memegang jawatan sehingga
dia sendiri meletakkan jawatan itu; melainkan sebelumnya dia
terpaksa berhenti kerana tidak sempurna akal atau kerana sakit yang
hendaklah diakui oleh tidak kurang daripada tiga orang pakar perubatan,
atau kerana didapati oleh suatu Tribunal yang bebas bahawa dia
melakukan suatu kesalahan yang menjadikan dia tidak layak menjadi
Hakim.
(2) Pakar-pakar perubatan dan anggota Tribunal yang terdiri
dari seorang pengerusi dan tidak kurang dari empat ahli itu hendaklah
dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan selepas
berunding dengan mana-mana pihak yang berkuasa, atau badan atau

Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim


71. (1) Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim hendaklah
dibayar sebagai satu tanggungan kepada Kumpulan Wang Negeri
Yang Disatukan dan hendaklah tidak kurang daripada gaji, elaun dan
keistimewaan-keistimewaan lain Hakim-hakim Mahkamah Tinggi
Malaya, Sabah dan Sarawak atau Mahkamah Persekutuan Malaysia.
(2) Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang
untuk menentukan gaji, elaun dan keistimewaan lain hakim-hakim
Mahkamah yang ditubuhkan di bawah Kanun ini.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


38

32

KELANTAN NO. TAHUN 2015


ENAKMEN KANUN JENAYAH (II)
1993
JADUAL I
SEKSYEN 3
SENARAI PERKATAAN-PERKATAAN ARAB

Adil
Akibat
Aqidah
Aqil Baligh
Aurat
Arsy
Al-Quran al-Karim
Al-Lian
Al-Muruah
Bayyinah
Badhiah
Baitulmal
Damiyah
Diyat
Dubur
Faraj
Ghairu Jaifah
Hadd
Halal
Haram

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


39
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015
Hashimah
Hirabah
Hudud
Hukum syarak
Iqrar
Iman
Irtidad
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Jaifah
Jenayah
Jurh

Lafaz
Laknat
Liwat
Mohsan
Mudhihah
Mukalaf
Munaqqilah
Mutalahimah
Nisab
Qadhi
Qarinah
Qatl-syibhi-al-amd

33

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


40

34
Qatl-al-khata
Qazaf
Qisas
Rejam
Riddah
Sariqah
Sulh
Sunnah
Syajjah Damighah
Syajjah Hashimah
Syajjah Mamumah
Syajjah Mudhihah
Syajjah Munaqqilah
Syarak
Syarat
Syahadah
Syariah
Syurb
Taubat
Tazir
Tazkiyyah-al-shuhud
Wali
Wati Syubhah
Zina

KELANTAN NO. TAHUN 2015

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


41
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

35

JADUAL II
( Subseksyen 38(a) )
Jumlah arsy yang dikenakan bayarannya kerana melalukan itlaf-al-udhw
dan itlaf-solahiyyatu-al-udhw adalah seperti berikut:
Jenis cedera

Jumlah diyat

1. Kehilangan anggota yang tunggal, seperti


hidung atau lidah

Satu diyat

2. Kehilangan anggota yang berpasangan seperti


tangan, kaki, mata, bibir, buah dada dan telinga

Satu diyat jika satu


pasang yang cedera,
tetapi diyat jika satu
sahaja yang cedera.

3. Kehilangan anggota yang berempat seperti bulu diyat jika satu anggota
mata atau kelopak mata
sahaja yang cedera,
diyat jika dua anggota itu
cedera, diyat jika tiga
anggota yang cedera, dan
satu diyat jika kesemua
empat-empat anggota itu
cedera
4. Satu jari tangan atau jari kaki

1/10 diyat

5. Satu sendi jari

1/30 diyat

6. Satu sendi ibu jari

1/20 diyat

7. Sebatang gigi yang bukan gigi susu

1/20 diyat

8. Dua puluh batang gigi

Satu diyat

9. Sebatang gigi susu

1/50 diyat

10. Mencabut kesemua rambut di kepala, janggut,


misai, bulu kening, bulu mata dan di manamana sahaja di badan

Satu diyat

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


42

36

KELANTAN NO. TAHUN 2015


JADUAL III
( Subseksyen 38(b) )

Jumlah arsy dan lama tempoh penjara yang dihukumkan kerana


melakukan syajjah (kecederaan di kepala atau muka).
Jenis cedera

Jumlah arsy

Tempoh penjara

1/40 diyat

Tidak melebihi dua tahun

2. Syajjah mudhihah (cedera


yang mendedahkan tulang
tetapi tidak ada patah)

1/20 diyat

Tidak melebihi lima


tahun

3. Syajjah hashimah (cedera


yang melibatkan patah
tetapi tidak tergelincat
sendi)

1/10 diyat

Tidak melebihi lima


tahun

4. Syajjah munaqqilah
(cedera yang melibatkan
patah dan tergelincat
sendi)

1/4 diyat

Tidak melebihi sepuluh


tahun

1/3 diyat

Tidak melebihi sepuluh


tahun

1/2 diyat

Tidak melebihi empat


belas tahun

1.

(cedera
yang tidak mendedahkan
tulang)

5. Syajjah mamumah
(cedera yang melibatkan
pecah tempurung kepala
tetapi lukanya hanyalah
menyentuh kulit otak
sahaja dengan tidak
mencarikkannya)
6. Syajjah damighah (cedera
yang melibatkan pecah
tempurung kepala dan
lukanya mencarikkan kulit
otak)

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


43
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

37

JADUAL IV
( Subseksyen 38(c) )
Jumlah arsy dan lama tempoh penjara kerana melakukan jurh (luka
di bahagian badan yang lain daripada kepala dan muka dan luka itu
ada meninggalkan parut).
Jenis cedera

Jumlah arsy

Tempoh penjara

1/3 diyat

Tidak melebihi
sepuluh tahun

a) damiyah (carik kulit dan


berdarah)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

b) badhiah (luka yang tidak


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

c) mutalahimah (luka yang


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

d) mudhihah (luka yang


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
lima tahun

e) hashimah (patah tulang


yang tidak menggelincatkan
sendi)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
lima tahun

f) munaqqilah (patah yang


menggelincatkan sendi)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
tujuh tahun

1. Jaifah (luka yang menembusi


anggota badan)
2. Ghairu jaifah (luka yang lain
daripada jaifah) iaitu:-

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


44

38

KELANTAN NO. TAHUN 2015


HURAIAN

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan


jenayah syariah hudud, qisas dan tazir serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
PERMULAAN

2.

Rang Undang-Undang dimulai tentang perkara permulaan.

3. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas Kanun yang dicadangkan dan memberi


kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan untuk menetapkan
permulaan kuat kuasa Kanun yang dicadangkan.
4.

Fasal 2 mengandungi peruntukan berkenaan pemakaian Kanun yang dicadangkan.

5. Fasal 3 mengandungi takrif perkataan tertentu yang akan digunakan dalam Kanun
yang dicadangkan.
6. Fasal 4 memperkatakan tentang pembahagian kesalahan-kesalahan di bawah
Kanun yang dicadangkan kepada kesalahan hudud, qisas dan tazir.
BAHAGIAN I
7. Bahagian I mengandungi peruntukan berhubungan dengan kesalahan-kesalahan
hudud.
8.

Fasal 5 memperkatakan tentang jenis-jenis kesalahan hudud.

9. Fasal 6, 7 dan 8 memperkatakan tentang kesalahan sariqah, hukuman baginya


serta pengecualian hukuman hudud sariqah.
10. Fasal 9, 10 dan 11 memperkatakan tentang kesalahan hirabah, hukuman
baginya serta pengecualian hukuman hudud hirabah.
11. Fasal 12 dan 13 memperkatakan tentang kesalahan zina dan hukumannya.
12. Fasal 14, 15 dan 16 memperkatakan tentang kesalahan liwat dan hukumannya.
13. Fasal 17 dan 18 memperkatakan tentang kesalahan qazaf, hukumannya serta
pembuktiannya.
14. Fasal 19, 20 dan 21 memperkatakan al-lian dan akibatnya.
15. Fasal 22 memperkatakan tentang kesalahan syurb dan hukumannya.
16. Fasal 23 memperkatakan tentang kesalahan irtidad atau riddah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


45
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

39

BAHAGIAN II
17. Bahagian II mengandungi peruntukan berkenaan qisas.
18. Fasal 24 bertujuan untuk memperuntukkan tentang aplikasi qisas dan diyat bagi
kes yang menyebabkan kematian manusia dan kecederaan badan.
19. Fasal 25 memperkatakan tentang jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian.
20. Fasal 26 dan 27 memperkatakan tentang kesalahan qatl al-amd dan hukumannya.
21. Fasal 28 bertujuan untuk membuat peruntukan mengenai pengampunan bagi
hukuman qisas.
22. Fasal 29 bertujuan untuk memperuntukkan hukuman tazir sebagai ganti
kepada hukuman qisas.
23. Fasal 30 dan 31 memperkatakan tentang kesalahan qatl syibhi al-amd dan
hukumannya.
24. Fasal 32 dan 33 memperkatakan tentang kesalahan qatl al-khata dan
hukumannya.
25. Fasal 34 dan 35 memperkatakan tentang kesalahan menyebabkan kecederaan
badan dan hukuman baginya.
26. Fasal 36 bertujuan untuk memperuntukkan jenis-jenis kecederaan badan bagi
tujuan menghukum.
27. Fasal 37 bertujuan untuk memperuntukkan kes-kes bila mana hukuman qisas
tidak boleh dikenakan.
28. Fasal 38 bertujuan untuk memperuntukkan tentang akibat apabila hukumanhukuman qisas tidak dikenakan.
BAHAGIAN III
29. Bahagian III mengandungi peruntukan berkenaan keterangan.
30. Fasal 39 bertujuan untuk membuat peruntukan tentang bagaimana membuktikan
kesalahan di bawah Kanun ini.
31. Fasal 40 memperkatakan tentang bilangan saksi untuk membuktikan semua
kesalahan di bawah Kanun ini.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


46

40

KELANTAN NO. TAHUN 2015

32. Fasal 41 memperkatakan tentang syarat menjadi saksi.


33. Fasal 42 dan 43 memperkatakan tentang keterangan.
34. Fasal 44 dan 45 memperkatakan tentang iqrar.
35. Fasal 46 memperkatakan tentang keterangan qarinah.
36. Fasal 47 bertujuan untuk membuat peruntukan mengenai hukuman tazir
sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak memenuhi syarat untuk
membuktikan kesalahan hudud.
BAHAGIAN IV
37. Bahagian IV mengandungi peruntukan berkenaan pelaksanaan hukuman.
38. Fasal 48 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa hukuman hudud tidak boleh
diubah.
39. Fasal 49 memperkatakan tentang pengesahan hukuman hudud dan hukuman
mati oleh Mahkamah Rayuan Syariah Khas sebelum hukuman tersebut dilaksanakan.
40. Fasal 50 memperkatakan tentang pemeriksaan perubatan sebelum hukuman
dilaksanakan.
41. Fasal 51 bertujuan untuk membuat peruntukan tentang bagaimana melaksanakan
beberapa hukuman.
42. Fasal 52 memperkatakan tentang hukuman memotong tangan dan kaki.
43. Fasal 53 memperkatakan tentang pelaksanaan hukuman sebat.
44. Fasal 54 bertujuan untuk memperuntukkan penangguhan hukuman rejam bagi
perempuan hamil dan yang menyusukan anak.
45. Fasal 55 memperkatakan tentang hukuman sebat ke atas perempuan hamil.
BAHAGIAN V
46. Bahagian V mengandungi peruntukan berkenaan peruntukan umum.
47. Fasal 56 dan 57 memperkatakan tentang bersubahat dan komplot melakukan
kesalahan serta niat yang bersama.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


47
RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II)
(1993) 2015

41

48. Fasal 58 memperkatakan tentang kesalahan sariqah berkumpulan.


49. Fasal 59 memperkatakan tentang cubaan melakukan kesalahan.
50. Fasal 60 memperkatakan tentang keadaan dalam mana prosiding di bawah Kanun
Keseksaan tidak boleh diambil.
51. Fasal 61 memperkatakan tentang pemakaian hukum syarak.
52. Fasal 62 memperuntukkan kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia AlSultan atas nasihat Majlis untuk membuat kaedah-kaedah berkenaan peruntukan Kanun
yang dicadangkan, perjalanan mahkamah serta pelantikan mana-mana pegawai dan
agen mahkamah.
BAHAGIAN VI
53. Bahagian VI mengandungi peruntukan berkenaan Mahkamah.
54. Fasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dan 71 memperkatakan tentang Mahkamah
Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas, pelantikan hakim serta
perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
IMPLIKASI KEWANGAN
Rang Undang-Undang ini akan melibatkan Kerajaan dalam perbelanjaan wang
tambahan yang amaunnya belum dapat ditentukan sekarang ini.

8 Februari 2015
[PU.KN.1/G/40]
SHAHIDANI BIN ABD AZIZ
Penasihat Undang-Undang Negeri
Kelantan

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


48

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


49
A BILL
SYARIAH CRIMINAL CODE (II)
(1993) 2015
ARRANGEMENT OF CLAUSES

PRELIMINARY

Section
1.

Short title and commencement

2.

Application

3.

Interpretation

4.

Category of offence
PART I
HUDUD OFFENCES

5.

Types of hudud offences

6.

Sariqah

7.

Punishment for committing sariqah

8.

A circumstances where sariqah hudud punishment shall not be imposed

9.

Hirabah

10.

Punishment for hirabah

11.

A circumstances where amputating hand and foot in hirabah offences shall not
be imposed

12.

Adultery

13.

Punishment for adultery

14.

Sodomy

15.

Punishment for sodomy

16.

Proof of sodomy

17.

Qazaf

18.

Punishment for qazaf

19.

Al-lian

20.

Refusal to do lian

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


50
Section
21.

Consequences of al-lian

22.

Syurb

23.

Irtidad or riddah
PART II
QISAS

24.

Qisas and diyat

25.

The types of offences causing death

26.

Qatl-alamd

27.

Punishment for qatl-al-amd

28.

Pardon

29.

Substitute punishment to qisas

30.

Qatl syibhi-al-amd

31.

Punishment for qatl syibhi-al-amd

32.

Qatl-al-khata

33.

Punishment qatl-al-khata

34.

Causing bodily injury

35.

Punishment for causing bodily injury

36.

Types of bodily injury

37.

A circumstances where qisas punishment shall not be imposed

38.

Consequence where qisas punishment is not imposed


PART III
EVIDENCE

39.

Proving an offence

40.

Number of witnesses

41.

Requirements of a witness

42.

Nature of testimony

43.

Retraction of confession

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


51
Section
44.

Iqrar

45.

Retraction of iqrar

46.

Circumstantial evidence

47.

Tazir as a subtitute punishment to hudud


the condition required to prove a hudud offence
PART IV
IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT

48.

Hudud punishment not be varied

51.

Implementation of several punishment

54.

Postponement of stoning punishment for a pregnant woman and breast-feeding

55.

Whipping punishment on a pregnant woman


PART V
GENERAL PROVISIONS

56.

Abetment and conspiracy

57.

Common intention

58.

Sariqah by several offenders

59.

Attempt to commit an offence

60.

Proceeding under the Penal Code shall not be taken

61.

Application of hukum syarak

62.

Rules

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


52
PART VI
COURT

Section
63.

Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal

64.

Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal are in addition
to the Syariah Courts

65.

Application of Syariah Criminal Procedure Enactment 2002

66.

Special Syariah Trial Court

67.

Special Syariah Court of Appeal

68.

Eligibility to become Judges

69.

Appointment of Judges

71.

Salaries, allowances and other privileges of Judges.


SCHEDULE I
SCHEDULE II
SCHEDULE III
SCHEDULE IV

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


53
A BILL
intituled
An Enactment to make provisions for syariah hudud criminal offence,
qisas and tazir and matters related thereto.
[

ENACTED by the Legislature of the State of Kelantan as


follows:
PRELIMINARY

Short title and commencement


1. (1) This Enactment may be cited as the Syariah Criminal Code (II)
(1993) 2015 and shall come into operation on a date to be appointed by
Gazette.
(2) Different dates may be appointed under subsection (1) for the
commencement of the different provisions of this Code.
Application
2. This Code shall apply to every Muslim who is mukalaf for any
offence under this Code committed by him in the State of Kelantan.
Interpretation
3

arsy means a sum of money or property or any part of a diyat


to be paid to the victim as prescribed in Schedule II, III, and IV as
compensation for the injury (jurh) caused to the victim;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


54
KELANTAN NO.

OF

2015

Baitulmal means Baitulmal established under section 41 of


Majlis Agama Islam and Adat Istiadat Melayu Kelantan Enactment
1994 [En. No. 4/94];
Administration Enactment means the Syariah Courts
Administration Enactment 1982 [En. No. 3/1982];
Judge means a judge appointed under Part VI;
diyat means a certain amount of money or property that the amount
or value equal to the current price of gold weighing 4450 grams or at
the rate prescribed by His Royal Highness the Sultan from time to time;
hukum syarak

Jamaah Ulama means Jamaah Ulama established under section


33 of the Majlis Agama Islam and Adat Istiadat Melayu Kelantan
Enactment 1994;
Court means the Special Syariah Trial Court and Special Syariah
Court of Appeal established under Part VI;
Council means Council of the Islam and Malay Custom, Kelantan
established under subsection 5 (1) of the Council of the Islam and Malay
Custom, Kelantan Enactment 1994;
Mohsan and ghairu mohsan
in section 12(2)(a) and (b);
mukalaf means a person who has attained 18 years of age and of
sound mind;
nisab means a sum of money equivalent to the current price of gold
weighing 4.45 gram or a sum to be determined by His Royal Highness
the Sultan from time to time in accordance with hukum syarak;
Imprisonment have the same meaning as provided under section
2 of Prison Act 1995 [Act 537];

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


55
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

2015

qisas means equal retaliation punishment or equation for the


offence of causing death or bodily injury to any person;
State Judicial Commission means the State Judicial Commission
established by the State Government;
wali means a relative of the victim who is entitled to remit the
offence committed by the offender on the victim.
in this Code which are listed in Schedule I, reference may be made to
them in the said Schedule.

given to them in the Interpretation Acts 1948 and 1967 [Act 388] if not
contrary to hukum syarak.
Kanun in respect of any part or section or subsection or Schedule is
schedule in this Kanun.
Category of offence
4. (1) Offences under this Code are divided into three categories as
follows:
(a) hudud
punishments of which are called hudud punishments and
ordained by al-Quran al-Karim or al-Sunnah;
(b) qisas offences, are offences causing death or bodily injury
to a person, the punishments of which are called qisas
punishments and ordained by al-Quran al-Karim or alSunnah; and

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


56
4

KELANTAN NO.

OF

2015

(c) tazir offences, are offences other than hudud or qisas


offences, the punishments of which are called tazir and
determined by the Legislature of the State under this Code
or otherwise and imposed at the discretion of the Court.
(2) Notwithstanding subsection (1), if hudud or qisas offences
cannot be punished with hudud or qisas punishments because they do
not meet the conditions required for the punishments as prescribed under
this Code or in accordance with hukum syarak, then the offences shall
become a tazir offences and be punished accordingly.
PART I
HUDUD OFFENCES

Types of hudud offences


5. Hudud offences are as follows:
(a) sariqah;
(b) hirabah;
(c) adultery including sodomy;
(d) qazaf;
(e) syurb; and
(f) irtidad or riddah.
Sariqah
6. Any person secretly moving a movable property out of lawful
custody or possession of the owner without his consent, the act of which
is committed with the intention to deprive him of the property from his
custody or possession is said to commit sariqah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


57
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

2015

Punishment for committing sariqah


7. Any person who commits sariqah
out in section 8, shall be punished with the following hudud
punishments:
(a
(b) for a second offence with amputation of his left foot; and
(c) for third and subsequent offences with which imprisonment
for such term as in the opinion of the Court deemed
offender realize and regret.
A circumstances where sariqah hudud punishment shall not be
imposed
8. Hudud punishment for sariqah offences shall not be imposed in
the following circumstances:
(a) when the value of the stolen property is less than the nisab;
(b
precaution to guard it from being stolen, given the condition
of the property and where it is stored or abandoned;
(c) if the offender has not yet received the full possession of
stolen property, even though its owner no longer has custody
or possession of the property;
(d) if the stolen property is of the type that is not worth of value
and can be found in abundance all over the place or of the type
that is perishable;
(e) when the stolen property does not have any value in accordance
with hukum syarak;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


58
6

KELANTAN NO.
(f)

OF

2015

when a theft was committed by the creditor on the property of


the debtor who refused to pay the debt, provided that the value

nisab;
(g
war, famine, disease and natural disasters and the like;
(h) when the offence occurred within the family, such as a wife
stealing from her husband and vice versa or a child stealing
from his father and vice versa;
(i)

when the offence is committed by a group of people where


the proportion of every one of them after dividing the stolen
property or the proceeds thereof is less than the nisab;

(j)

when the offender returns the stolen property before the


hudud;

(k) when the owner of the stolen property denies that his property
had been stolen, even if the offender has made a confession to
stealing it;
(l)

when the offender has made an objections against the witnesses


that can be accepted by hukum syarak;

(m) when the offender legally owns the stolen property after the
theft and before the punishment is carried out;
(n
life of offender;
(o) when the offenders left hand is not functioning, maimed or
truncated;
(p) when the offender stole a property or items belonging to the
baitulmal; or

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


59
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

2015

(q) when the stolen property or circumstances in which the offence


is committed in accordance with hukum syarak and there is no
hudud punishment that can be imposed on him.
Hirabah
9
another with violence or wrongful restrain or making threat is said to
commit hirabah.
Hirabah sentence
10. Any person who commits hirabah shall be punished with
following hudud punishments:
(a
killed and his property or the property of others under his
custody is taken;
(b) death only, if the victim of the offence is killed but no property
has been taken;
(c) amputation of right hand and left foot, if only a property is
taken without causing death or injury to victim; but if the
property is taken and an injury is caused to the victim, then
the diyat or arsy shall be paid in addition to amputating hand
and foot where the total diyat or arsy shall be subject to what
is reasonable having regard to the nature and circumstances
and
(d) imprisonment for a period deemed appropriate by the Court,
regret, if only a threat is uttered to take any property or no
injury caused.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


60
8

KELANTAN NO.

OF

2015

A circumstances where amputating hand and foot in hirabah


offences shall not be imposed
11. (1) The punishment of cutting of hand and foot shall not be
imposed in cases of punishments that will not be imposed for sariqah
provided by section 8, whichever appropriate.
(2) The hudud punishment of hirabah shall not be imposed in
when the offender voluntarily submit himself before the legal process
is being commenced provided that the offender declares his repentance
before a Judge or syariah and surrender the seized property to the
authority or the owner from whom the property is robbed.
Adultery
12

wati syubhah

are not her or his legally spouse is committing adultery.


(2) For the purposes of subsection (1):
(a) where the offender is already lawfully married and have
offender is named mohsan; and
(b) where the offender is unmarried or married but has yet
offender is named ghairu mohsan.
(3) Wati syubhah
a man with a woman who is not his wife and the intercourse is done:
(a) in dubious circumstances in which he thought that the
his wife, when in fact the woman was not his wife; or

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


61
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

2015

(b) in dubious circumstances in which he thought that his


intercourse was valid according to hukum syarak, when
in fact the marriage was invalid.
Punishment for adultery
13. (1) If the offender who commits adultery is a mohsan, the offender
shall be punished by stoning, which is stoned until death with a medium
size stones.
(2) If the offender who commits adultery is a ghairu mohsan, the
offender shall be punished with whipping of one hundred lashes and in
addition shall be liable to imprisonment for one year.
Sodomy
14. A man who having carnal intercourse with another man and
another man or a man who having an intercourse with woman by anus
is committing sodomy.
Punishment for sodomy
15. (1) Subject to subsection (2), any person who commits the offence
of sodomy shall be punished with the same punishment as prescribed
for adultery.
(2) A husband who commits the offence of sodomy against his
wife shall be punished with tazir punishment.
Proof of sodomy
16. Sodomy offences shall be proved by the manner required to prove
adultery.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


62
KELANTAN NO.

10

OF

2015

Qazaf
17. (1) A person is commiting qazaf if he
(a) makes an accusation of adultery or sodomy, which is not
substantiated by four witnesses, against an aqil baligh
muslim and who is known as chaste of the behavior of
adultery or sodomy; or
(b
makes a statement that a particular person has committed
that a particular person is not a father or a child to another
particular person.
(2) A statement under paragraph 1(b) is regarded as qazaf unless
it is proven by four male witnesses, and if the statement cannot be proved
then the person making the allegation shall be guilty of qazaf offence;
but if it has been proved, then the person against whom the statement
is made is guilty of adultery or sodomy.
(3) A statement under paragraph 1(b) is deemed not proven, if
one or more of the four witnesses withdraw or refuse to testify or if
the evidence is inconsistent with the statement; and in that case any
witness who commit any of the acts mentioned above shall be deemed
to have committed a qazaf offence and shall be punishable with hudud
punishment.
(4) Any person who claims and witnesses who testify in good
faith, either with syahadah or bayyinah before the Court, to prove
the offence of adultery or sodomy but the evidence does not meet the
requirements of hukum syarak for the accused to be imposed with hudud
punishment, then the claimant and the witnesses shall not be guilty of
qazaf offence.
Punishment for qazaf
18. (1) Any person who commits a qazaf offence shall be punished
with whipping of eighty lashes and his testimony shall not be accepted
by the Court until he repented of his wrongdoings.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


63
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

11

2015

(2) Hudud punishment for qazaf shall not apply in the following
circumstances:
(a) when a person has committed qazaf against any of his
decendants;
(b) when the complainant withdraws the allegation of
qazaf;
(c) when the complainant pardons the person who commits
qazaf
Al-lian
19. (1) Al-lian is an accusation of adultery by oath made by a husband
against his wife, while his wife by an oath rejected the accusation, and
both the accusation and rejection are made before a judge by uttering
may be.
(2) A husband who had made the accusation should repeat four
times in a row following utterance:

Allah is my witness that I speak the truth


that I accuse my wife .......... has committed adultery.
(3) At the end of the four times he repeats the words contained

The curse of Allah shall fall on me if I have lied.


(4) To reject the accusation, then his wife shall also repeat four
times in a row following pronouncement:

Allah is my witness that my husband ..........


had lied in making the adultery accusation against me.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


64
KELANTAN NO.

12

OF

2015

The wrath of Allah shall fall on me if my husband has spoken


the truth.
(6) If the wife has given birth or is pregnant, considered as
the result of zina as accused by her husband, the husband shall deny
being the father of the child who has been given birth or is still being
conceived by adding to the pronouncement under subsection (2) that
must be repeated four times a syllable, pronouncing the following:
The child/what is being conceived by my wife is not from
me.
Refusal to do lian
20. A husband who accuses his wife of adultery and he or his wife
refused to resort to lian after being ordered by the Court to do so,
then
(a) he husband shall be punished with hudud punishment for
committing qazaf; or
(b) the wife shall on conviction of offence be punished with
hudud punishment for committing the offence of adultery.
Consequence of al-lian
21. Where a married couple resort to al-lian to settle an accusation
of adultery between them neither the husband shall be guilty of
qazaf, nor the wife of adultery, and both of them shall be free from
punishment for such offence; but the marriage shall be dissolved
forthwith and the Judge shall make an order accordingly; and
the couple shall forever not be capable of marrying each other
is prohibited and the intercourse is considered as an adultery.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


65
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

13

2015

Syurb
22
committing a syurb offence and upon conviction shall be punished with
whipping of not more than eighty lashes and not less than forty lashes.
Irtidad or riddah
23. (1) Whoever voluntarily, deliberately and aware of making an
act or uttered a word affects or against against the aqidah (belief) in
Islamic religion is committing irtidad.
Provided that such act is done or such word is uttered
intentionally, voluntarily and knowingly without any compulsion
by anyone or by circumstances.
(2) For the purpose of subsection (1) the acts or the words which
affect the aqidah (belief) are those which concern or deal with the
fundamental aspects of Islamic religion which are deemed to have been
known and believed by every Muslim as part of his general knowledge
for being a Muslim, such as matter pertaining to Rukun Islam, Rukun
Iman and matters of halal (the allowable or the lawful) or haram (the
prohibited or the unlawful).
(3) Whoever is found guilty of committing the offence of irtidad
shall, before a sentence is passed on him, be required by the court to
be imprisoned within such period deem suitable by the Court for the
purpose of repentance.
(4) Where he is reluctant but there is still hope for his repentance
then the Court shall consider for continuance until no hope of repentance
then the court shall pronounce the hudud sentence on him and order
the forfeiture of his property irrespective of whether such property was
acquired before or after the commission of the offence to be held for
the Baitulmal:

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


66
14

KELANTAN NO.

OF

2015

Provided that when he repents whether the repentance


is done before the death sentence is pronounced or after such
pronouncement but before the sentence is carried out, he shall
be free from the hudud sentence and his property ordered to be
forfeited shall be returned to him.
PART II
QISAS

Qisas and diyat


24. The punishment of qisas and diyat shall be imposed to offences
of homicide and causing bodily injuries.
Type of homicide
25. Homicide shall be divided into three categories
(a) qatl al-amd;
(b) qatl syibhi al-amd; dan
(c) qatl al-khata.
Qatl al-amd
26. (1) Any person who causes the death of a person by doing an
act with the intentionally causing death or bodily injury which in the
doing an act knowingly that his act is so imminently dangerous that it
strongly in probability to cause death, is committing qatl al-amd.
(2) Any person who by doing an act with the intention or
knowingly that the act is likely to cause death, unintentionally causes
the death of any person or have no knowledge that it can cause a death,
is also committing qatl-al-amd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


67
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

15

2015

Punishment for qatl-al-amd


27
qatl-al-amd shall be punished with death as qisas punishment.
(2) The punishment of qisas in subsection (1) shall not be
imposed:
(a) the offence is not proved by the evidence required under
Part III; or
(b) notwithstanding such proof, the wali had pardoned
Pardon
28. A wali
of death as the qisas punishment, pardon the offender either with or
without a diyat; and if the pardon is with a diyat, this shall be paid either
in a lump sum or by installment within a period of three years from the
diyat shall be recoverable from his estate. In case of no estate available
the diyat is borne by Baitulmal.
Substitute to qisas punishment
29. When the punishment of death as qisas punishment is not imposed,
the offender shall be liable to the tazir punishment of imprisonment
for life or having regards to the circumstances of the case to such term
of imprisonment as in the opinion of the Court would lead the offender

Qatl syibhi al-amd


30. Any person who with the intention of causing injury to the body or
mind of any person causes the death of that person or any other person
by doing an act with or without an act with or without a weapon which
in the ordinary cause of nature is not likely to cause death is said to
commit qatl-syibhi-al-amd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


68
16

KELANTAN NO.

OF

2015

Punishment for qatl syibhi-al-amd


31. Any person who commits qatl syibhi-alamd shall pay diyat to
the victims wali and in addition thereto shall be punished with the
tazir
would lead the offender to repentance.
Qatl al-khata
32. Any person without an intention of causing death or injury causes
the death of a person by doing an act which is not anticipated to cause
the death of such person or any person or by doing an unlawful act
which later becomes the cause for the death of such person is said to
commit qatl-al-khata.
Punishment for qatl-al-khata
33. Any person who commits qatl-al-khata shall pay diyat to the
victims wali and in addition thereto may be liable to the tazir
would lead the offender to repentance.
Causing bodily injury
34
person, or impairs or causes the loss of function of any organ of the body
of any person or part thereof without causing his death is committing
an offence of causing bodily injury.
Punishment for causing bodily injury
35. (1) Any person who causes bodily injury to a person
shall be punished with the qisas punishment, that is with similar
bodily injury as that which he has inflicted upon his victim and

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


69
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

17

2015

where qisas
conditions required by the Syariah
shall pay arsy to his victim and may be liable to tazir punishment of
imprisonment.
(2) The amount of arsy payable and the term of imprisonment
to be imposed shall be as provided by Schedule II and Schedule III or
hukum syarak and shall vary according to the nature and gravity of the
injuries caused to the victim, and the circumstances in which the offence
is committed.

Types of injuries
36. For the purpose of awarding punishment, bodily injuries shall be

(a) itlaf al-udhw (causing dismemberment of any organ of the


body or injury to a part of or organ of the body);
(b) itlaf solahiyyatu al-udhw (causing destruction or permanent
impairment of the function, use of an organ of the body, or

(c) syajjah (causing injury on the head or face which injury


does not amount to itlaf-al-udhw or itlaf-solahiyyatu-aludhw);
(d) jurh (causing injury on any part of the body save the head
and the face which injury leaves a marks or wound whether
temporary or permanent); and
(e) all other bodily injury.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


70
KELANTAN NO.

18

OF

2015

A circumstances where qisas punishment shall not be imposed


37. Qisas punishment shall not be imposed in the following cases:
(a) where the offender who has committed the qisas offence is
dead;
(b) where the limb or the organ for which qisas punishment is to
be applied is already non-functional or incapacitated;
(c) where pardon is given by the victim or his wali; or
(d) where the settlement sulh or agreement between the victim
and the offender has been made.
Consequence when qisas punishment is not imposed
38. When qisas punishment is not imposed:
(a) the term of imprisonment as tazir punishment for causing
itlaf-al-udhw and itlafsolahiyyatu-al-udhw is ten years; and
the arsy
in Schedule II;
(b) the term of imprisonment as tazir punishment and the arsy
payable for causing syajjah
III;
(c) the term of imprisonment as tazir punishment and the
arsy payable for causing jurh
IV.
PART III
EVIDENCE

Proving an offence
39. (1) This Part shall apply for offences under this Code.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


71
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

19

2015

(2) The provisions under the Evidence Enactment of the Syariah


Court 2002 [En. No 9/2002] shall apply to any matter which was not
(3) All offence under this Code, whether hudud offences or qisas
offences or tazir offences shall be proved by oral testimonies or by
confession made by the accused or syahadah of witness.
Number of witnesses
40. (1) The minimum number of witnesses required to prove all
than two witnesses and taking into consideration the requirement of
tazkiyyah-al-shuhud.
(2) The minimum number of witnesses required to prove an
offence of adultery and sodomy shall be four with the consideration to
the requirement of tazkiyyah-al-shuhud.

41. (1) Each witness must be an adult male Muslim who is aqil baligh
and just.
(2) A person shall be considered as just if he does what is
required of him by Islam and avoids committing great sins and does
not continuously commit lesser sins and protecting al-muruah that is a
sense of honour.
(3) A person shall be deemed to be just, until the contrary is
proved.
Nature of testimony
42. (1) To prove the charge against the accused and render him liable
to hudud or qisas punishment the evidence given shall be one of absolute
certainty and free from any ambiguity or doubt.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


72
KELANTAN NO.

20

OF

2015

(2) Each witness shall state clearly that he has actually seen the
act complained of and in the case of adultery the four witnesses shall
state that they have actually seen the act of penetration of the male
contradiction nor inconsistency among the witness in such testimony.
Withdrawal of testimony
43. To make the accused liable to hudud punishment each witness shall
maintain his testimony against the accused not only during the trial and

the accused shall cease to be liable o the hudud punishment, and if it is


withdraw at the time when the accused is undergoing the punishment,
the punishment shall forthwith cease.
Confession
44. (1) The best evidence to convict the accused and make him
liable to hudud punishment is his own confession.
(2) The confession must be made voluntarily and without any
force before a Judge and shall afterwards be repeated before the trial
Judge during the course of the trial, and if the trial is one of adultery
the confession shall be repeated four times before the Judge during the
course of the trial:
Provided that both the making and the repetition of the
confession must be without any threat, promise or inducement and
must clearly prove in detail that the accused has actually committed
the offence with which he is charged and that he understands that
he will be punished for making such confession.
(3) The confession shall only be admissible against the accused
that makes it, and cannot be used against any other person; and to be
valid the confession must not be retracted confession.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


73
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

21

2015

Retraction of confession
45. (1) A confession may be retracted by the accused who makes it
at any time even while he is undergoing the punishment.
punishment on him, the accused shall no longer be liable to punishment
and if he retracts the confession at the time when he is undergoing the
(3) If at any time before or at the time when the punishment is
he shall be deemed to have retracted the confession and as such the
provision of subsection (2) shall apply.
Circumstantial evidence
46
though relevant shall not be valid method of proving a hudud offence.
drinks, the smell of liquor in the breath of the accused, or the fact of his

shall be admissible as evidence to prove that he has committed the


offence of syurb unless he can prove to the contrary.
Tazir as a substitute punishment to hudud where the evidence does
hudud offence
47. Where the accused cannot be made liable to a hudud punishment
because the witness have withdrawal their testimonies as provided
for in section 43 or because the accused has retracted his confession
the conditions required to prove hudud offence, the offender may be
punished by the tazir
that purpose.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


74
22

KELANTAN NO.

OF

2015

PART IV
IMPLEMENTATION OF THE PUNISHMENT

Hudud punishment not to be varied


48. The hudud punishment imposed under this Code shall not be
suspended, substituted for any other punishment, reduced or pardoned
or otherwise varied or altered.

49. Every hudud punishment, a death sentence imposed as qisas


or tazir punishment under this Code shall be referred by the Special
Syariah Trial Court which has passed the sentence to the Special Syariah

50. A hudud punishment imposed, other than the punishment of death

Implementation of several punishments


51. If an offender is guilty of several offences, the punishment that
shall be carried out on him shall be as follows:
(a) if the punishment are of the same kind and graveness, only
one punishment shall be carried out;
(b) if the punishment are of the same kind, but of different
graveness, only the severest punishment shall be carried
out;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


75
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

23

2015

(c) if the punishment are of different kinds, all shall be carried


out; and
(d) if one of the punishment is death all other punishment shall
be set aside.

Implementation of amputation of hand and foot


52. For the purpose of this Code
(a) the punishment of amputation of a hand shall mean an
amputation of the hand at the wrist; that is the joint between
the palm and the forearm,
(b) the punishment of amputation of a foot shall mean an
amputation of the foot in the middle of the foot in such a way
that the heel may be still be usable for walking and standing.

53. The punishment of whipping shall be carried out in accordance


with the provisions in sections 125 and section 126 of Syariah Criminal
Procedure Enactment 2002 [En. No. 8/2002].

Postponement of stoning punishment for a pregnant woman and


breast-feeding
54. The punishment of stoning shall not be carried out on a pregnant
female offender until she has delivered her child and thereafter become

until the completion of two year of breastfeeding unless there is a wet


nurse who is willing to breastfeeding the child during the said period.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


76
24

KELANTAN NO.

OF

2015

Punishment of whipping on a pregnant woman


55
female offender until she has delivered her child, and thereafter become
hazard.
PART VI
GENERAL PROVISION

Abetment and conspiracy


56. Where an offence is committed as a result of or in furtherance of an
abetment, assistance, plot or conspiracy, every person who abets, assists,
plots or conspires for the commission of such offence shall be guilty
of that offence and shall be liable to be punished with imprisonment as
tazir
Common intention
57. When an offence is committed by several persons in furtherance of
a common intention of all, each of such person is liable for that offence
in the same manner as if the offence was done by him alone and shall
be liable to be punished with the tazir punishment of imprisonment

Sariqah by several offenders


58. Where several offenders commit sariqah, each of them shall be
punished with the hudud punishment as if each offender has committed
it all alone:
Provided that the share obtained from the stolen property by
each of them when divided equally amongst them, is equal to or
nisab.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


77
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

25

2015

Attempt to commit an offence


59. Any person who attempts to commit an offence under this Code
shall be punished with the tazir punishment of imprisonment for a term

Proceeding under the Penal Code not to be taken


60. Where a person has been tried or faced any proceeding for an
offence under this Code, he shall not be tried and no proceeding shall
be taken against him under the Penal Code [Act 574] in respect of the
same or similar offence provided in the Code.
Application of hukum syarak
61. (1) Any provision of this Code which is inconsistence with hukum
syarak
this Code, the Court shall apply the hukum syarak.
Ruler
62. His Royal Highness the Sultan on the advice of the Council may, by
Gazette make rules for carrying out the provisions
and agent of the Court.
PART VI
COURT

The Special Syariah Trial Court and The Special Syariah Court
of Appeal
63. (1) There shall be established the Special Syariah Trial Court and
the Special Syariah Court of Appeal.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


78
26

KELANTAN NO.

OF

2015

(2) The Special Syariah Trial Court shall have jurisdiction to try
offence under this Code.
(3) The Special Syariah Court of Appeal shall have jurisdiction
to hear appeals from the decision of the Special Syariah Trial Court.
Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal
are additional to Syariah court
64. The Courts established under section 63 shall be addition to the
Syariah courts established under the Administration of the Syariah
Court Enactment 1982, and the provisions of that Enactment shall in
the provision of this Code or are not intended by the provisions of this
Code.
Application of Syariah Criminal Procedure Enactment 2002
65. The Syariah Criminal Procedure Enactment 2002 [En. No 8/2002]
shall apply to all proceedings of the Courts with or without such

The Special Syariah Trial Court


66. When the court is sitting to try an offence under this Code the
Special Syariah Trial Court shall consist of three Judges, two of whom
shall be ulama; and the session shall be presided over by any of the said
Judges.
The Special Syariah Trial Court of Appeal
67. When the court is sitting to hear an appeal from the decision or
order of the Special Syariah Trial Court, the Special Syariah Court of
ulama and
the session shall be presided over by any one of the said Judges.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


79
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

27

2015

68
of Malaya or Sabah and Sarawak or the Appeal Court of Malaysia or
to be appointed as a Judge of any of these Court may be appointed be
a Judges; whilst an ulama who may be appointed a Judge shall be a

have a deep knowledge of hukum syarak.


Appointment of Judges
69. (1) These judges shall be appointed by His Royal Highness the
Sultan by an Instrument of Appointment under His Sign Manual and
Seal after consulting the State Service Commission and the Jamaah
Ulama and in addition His Highness may consult any other authority
proper and such appointment shall be published in the Gazette.
(2) In making of the appointment under subsection (1) His Royal
Highness the Sultan shall signify whether the appointee is the President
of the Special Court of Appeal or the Chief Judge of the Special Syariah
Trial Court or a Judge of the Special Court of Appeal or a Judge of the
Special Syariah Trial Court.

70

independent Tribunal to have committed an offence which renders him

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


80
28

KELANTAN NO.

OF

2015

Tribunal which is consist of a chairperson and not less than 4 members


shall be appointed by His Royal Highness the Sultan after consulting
proper.
Salaries, allowance and other privileges of judges
71. (1) The salaries, allowance and other privileges of the judges
shall be a charge on the Consolidated Fund of the State and shall not
be less than those enjoyed by a judge of the High Court of Malaya or
Sabah and Sarawak or of the Federal Court of Malaysia.

the salaries, allowance and other privileges of the judges of Courts


established by this Code.
SYARIAH CRIMINAL CODE ENACTMENT (II)
(1993) 2014
SCHEDULE I
SECTION 3
GLOSSARY OF ARABIC WORDS
Adil
Akibat
Aqidah
Aqil Baligh
Aurat
Arsy

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


81
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)
2015
Al-Quran al-Karim
Al-Lian
Al-Muruah
Bayyinah
Badhiah
Baitulmal
Damiyah
Diyat
Dubur
Faraj
Ghairu Jaifah
Hadd
Halal
Haram
Hashimah
Hirabah
Hudud
Hukum syarak
Iqrar
Iman
Irtidad

29

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


82
30

KELANTAN NO.

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Jaifah
Jenayah
Jurh

Lafaz
Laknat
Liwat
Mohsan
Mudhihah
Mukalaf
Munaqqilah
Mutalahimah
Nisab
Qadhi
Qarinah
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-al-khata
Qazaf
Qisas

OF

2015

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


83
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)
2015
Rejam
Riddah
Sariqah
Sulh
Sunnah
Syajjah Damighah
Syajjah Hashimah
Syajjah Mamumah
Syajjah Mudhihah
Syajjah Munaqqilah
Syarak
Syarat
Syahadah
Syariah
Syurb
Taubat
Tazir
Tazkiyyah-al-shuhud
Wali
Wati Syubhah
Zina

31

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


84
32

KELANTAN NO.

OF

2015

SCHEDULE II
( Section 38(a) )
The amount of arsy payable for causing itlaf al-udhw and itlafsolahiyyatu-al-udhw shall be as follows:
No

Type of injuries

Amount of Diyat

1. Loss of single organ, such as nose or tongue

A diyat

2. Loss of organ which is in pairs such as hands,


feet, eye, lips, breast and ears

A diyat if a pair is
injured, but of a diyat
if only one is injured.

3. Loss of organ which is in fours such as


eyelashes or eyelids

of a diyat if only one


is injured, of a diyat if
two are injured, of a
diyat if three are injured,
and a diyat if all four are
injured

4.

1/10 of a diyat

5.

1/30 of a diyat

6. A joint of a thumbs

1/20 of a diyat

7. A tooth other than milk tooth

1/20 of a diyat

8. Twenty teeth

A diyat

9. A milk tooth

1/50 of a diyat

10. Uprooting all the hairs of the head, beard,


moustaches, eyebrows, eyelash or any other
part of the body

A diyat

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


85
33

SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)


2015

SCHEDULE III
( Section 38(b) )
The amount of arsy and the term of imprisonment for causing syajjah
(injuries to the head or face)
No
1.

Type of injuries
(injury

2. Syajjah mudhihah (injury

Amount of Arsy

Term of imprisonment

1/40 of a diyat

1/20 of a diyat

without causing fracture)


3. Syajjah hashimah
(injury which involves a
fracture of a bone without
dislocation)

1/10 of a diyat

4. Syajjah munaqqilah
(injury which involves a
fracture and a dislocation
of bone)

1/4 of a diyat

5. Syajjah mamumah
(injury which involves
fracture of the skull but
wound just touches the
brain membranes without
tearing it)

1/3 of a diyat

6. Syajjah damighah
(injury which involves a
fracture of the skull, and
the wound tears the brain
membrane)

1/2 of a diyat
years

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


86
34

KELANTAN NO.

OF

2015

SCHEDULE IV
( Section 38(c) )
The amount of arsy and the term of imprisonment for causing jurh
(injuries to parts of the body other than the head or face which leave
marks of the wounds)
No

Type of injuries

1. Jaifah
cavity of the trunk)

Amount of Arsy

Term of
imprisonment

1/3 of a diyat
years

2. Ghairu jaifah (wound other than


jaifah) these are:(a) damiyah (tear of the skin
and bleeding)

As determined by
the Court

three years

(b) badhiah (wound which

As determined by
the Court

three years

As determined by
the Court

three years

(d) mudhihah
bone)

As determined by
the Court

years

(e) hashimah (fracture without


dislocation)

As determined by
the Court

years

(f) munaqqilah (fracture with


dislocation)

As determined by
the Court

seven years

(c) mutalahimah (laceration of

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


87
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

35

2015
EXPLANATORY STATEMENT
This Bill seeks to make provisions for syariah hudud criminal offence, qisas and tazir
and matters related thereto.
PRELIMARY

2.

Preliminary Part of this Bill contains the preliminary matters.

3. Clause 1 contains the short title of the proposed Code and empowers the His
Royal Highness the Sultan to appoint the commencement of the proposed Code.
4.

Clause 2 contains the provision relating to the application of the proposed Code.

5.

Clause 3

6. Clause 4 deals with the division of offences under the Code into hudud, qisas
and tazir offences.
PART I
7.

Part I contains the provision on hudud offences.

8.

Clause 5 deals with the types of hudud offences.

9.

Clause 6, 7 and 8 deal with the offence of sariqah, the punishment therefor and
sariqah hudud punishments.

10. Clause 9, 10 and 11 deals with the offence of hirabah, the punishment therefor
hirabah hudud punishments.
11. Clause 12 and 13 deal with the offence of adultery and the punishment therefor.
12. Clause 14, 15 and 16 deal with offence of sodomy and the punishment therefor.
13. Clause 17 and 18 deal with offence of qazaf, the punishment therefor and the
proof.
14. Clause 19, 20 and 21 deal with al-lian and the consequences therefor.
15. Clause 22 deal with offence of syurb and the punishment therefor.
16. Clause 23 deal with offence of irtidad or riddah and the punishment therefor.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


88
36

KELANTAN NO.

OF

2015

PART II
17. Part II contains the provision on qisas.
18. Clause 24 seeks to provide for the application of qisas and diyat in cases of
homicide and bodily injuries.
19. Clause 25 deals with the type of homicide.
20. Clause 26 and 27 deals with the offence of qatl al-amd and the punishment
therefor.
21. Clause 28 seeks to make provision for pardon for the punishment of qisas.
22. Clause 29 seeks to provide for the punishment of tazir as an alternative to the
punishment of qisas.
23. Clause 30 and 31 deals with the offence of qatl syibhi alamd and the punishment
therefor.
24. Clause 32 and 33 deals with qatl al-khata and the punishment therefor.
25. Clause 34 and 35 deals with offence of causing injury and the punishment therefor.
26. Clause 36 seeks to classify the types of injuries for the purpose of awarding
punishment.
27. Clause 37 seeks to provide for cases when qisas punishment shall not be imposed.
28. Clause 38 deals with consequences where qisas punishments are not imposed.

PART III
29. Part III contains the provision on the evidence.
30. Clause 39 seeks to make provision on how to prove the offences under this Code.
31. Clause 40 deals with the number of witnesses required to prove offences under
this Code.
32. Clause 41
33. Clause 42 and 43 deals with the testimony.
34. Clause 44 and 45 deals with confession.
35. Clause 46 deals with the circumstantial evidence.
36. Clause 47 seeks to make provision for tazir as an alternative punishment to
hudud
hudud
offence.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


89
SYARIAH CRIMINAL CODE II (1993)

37

2015
PART IV

37. Part IV contains the provision on the implementation of punishment.


38. Clause 48 seeks to provide that hudud punishment shall not be varied.
39. Clause 49

hudud punishment and death sentences by

40. Clause 50
41. Clause 51 seeks to make provision on the implementation of several punishments.
42. Clause 52 deals with the punishment of amputation of hand and foot.
43. Clause 53 deals with implementation of punishment of whipping.
44. Clause 54 seeks to provide for postponement of stoning punishment on a pregnant
woman and breast-feeding.
45. Clause 55 deals with the punishment of whipping on a pregnant woman.

PART V

46. Part V contains the provision on general provisions.


47. Clause 56 and 57 deals with the abetment and conspiracy.
48. Clause 58 deals with the commission of sariqah by several offenders.
49. Clause 59 deals with attempt to commit an offence.
50. Clause 60 deals with the circumstances in which proceeding under Penal Code
shall not be taken.
51. Clause 61 seeks to provide that offences under this Code shall be interpreted
according to Syariah law.
52. Clause 62 seeks to empower His Royal Highness the Sultan on the advice of the
Council to make rules on the provision of this proposed Code, the ruling of Court and

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


90
38

KELANTAN NO.

OF

2015

PART VI
53. Part VI contains the provision relating to Court.
54. Clause 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71 deals with the Special Syariah Trial
Court, Special Syariah Court of Appeal, appointment of judges and other matters
relating thereto.
FINANCIAL IMPLICATION

which cannot at present be ascertained.

8 February 2015
[PU.KN.1/G/40]
SHAHIDANI BIN ABD AZIZ
State Legal Adviser
Kelantan

Hak Cipta Pencetak H


PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang
boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya
tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).
DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
CAWANGAN KUALA TERENGGANU
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA