Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Matapelajaran

: Dunia Seni Visual

Kelas

: 3 Sarjana

Bil. Murid

: 32 orang

Tarikh

: 3 Mac 2015

Masa

: 10.35 pagi 11.35 pagi (60 minit)

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti

: Mobail

Tema

: Alam Semulajadi

Tajuk

: Lingkaran Ular

Media

: Alat Gunting
Bahan gam, tali, kad manila, kertas warna, dawai
kasar, bahan-bahan lain yang sesuai.

Bahan Bantu Mengajar

: Contoh hasil karya mobail. Lagu Bangau oh Bangau

Elemen Merentas Kurikulum : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi


Nilai

: Keselamatan, Kebersihan, Ketelitian, Kerajinan

Kemahiran Sedia Ada

: Murid sudah menguasai kemahiran menggunting dengan


baik .

Objektif Pembelajaran
1) Murid dapat menyenaraikan unsur seni dan prinsip rekaan yang dipelajari dengan
baik.
2) Murid dapat menjelaskan media yang digunakan untuk membuat mobail dengan
jelas.
3) Murid dapat menghasilkan karya mobail lingkaran ular
4) Murid dapat membuat apresiasi seni berpandukan bahasa seni visual dengan
bimbingan guru.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk Konkrit
3.1.1.2 Ruang Nyata
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan
3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur objek pada mobail lingkaran ular

3.2 Aplikasi Seni


3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan gam, tali, kad manila, kertas warna, dawai kasar dan bahan
lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif


3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitul bentuk, ruang, imbangan serta ritma
pergerakan dalam penghasilan karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni


3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
3.4.3 Menggantungkan mobail yang telah dihasilkan.

STANDARD PEMBELAJARAN
Set induksi (3 minit)

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
BBM: lagu

- Guru memasang lagu Bangau oh Bangau

Bangau oh

- Murid diminta untuk menyanyi sambil membuat

Bangau

pelbagai pergerakan haiwan yang ada dalam lirik


lagu.

Teori

- Guru dan murid sama-sama bergerak sambil

kecerdasan

menyanyikan lagu tersebut.

pelbagai:

- Guru mengaitkan pergerakan dengan isi pelajaran

Kinestetik dan

hari ini.

Muzik

Persepsi Estetik (10 minit)


- Guru mempamerkan contoh mobail.
- Guru menyatakan definisi mobail.

Kemahiran
Berfikir:
Banding beza

- Guru meminta murid membanding beza antara


mobail dengan stabail.
- Guru membincangkan bahasa seni visual yang
ada pada mobail.
Aplikasi Seni (10 minit)
- Guru menyatakan media yang digunakan dalam
penghasilan mobail.
- Guru menunjuk cara menghasilkan mobail
Lingkaran Ular.
- Guru menujukkan demonstrasi

BBM: hasil
karya
Media:
Alat: gunting
Bahan: kad
manila, kertas
warna, tali,
gam, dawai
kasar.
Kemahiran

Melakar lingkaran ular pada kertas lukisan.


Mewarna atau menampal kertas warna

untuk menghias lingkaran ular.


Menggunting mengikut garisan lingkaran

ular.
Mengikar tali pada bahagian ekor ular untuk

digantung sebagai mobail.


Membuat kemasan pada mobail.

Ekpresi Kreatif (30 minit)

Berfikir:
menjana idea
EMK: Kreativiti
dan Inovasi
Nilai:
Keselamatan,

- Murid menghasilkan lingkaran ular.

kebersihan.
Pembelajaran

- Murid menghasilkan mobail lingkaran ular

Koperatif

mengikut seperti cara yang ditunjukkan oleh guru


secara berkumpulan.

Nilai:

- Murid menghias mengikut kreativiti dalam

kerjasama

menghasilkan mobail.
Apresiasi Seni (7 minit)
- Murid mempamerkan mobail yang telah
dihasilkan.
- Murid menceritakan pengalaman menghasilkan
mobail.
- Murid menggantung mobail dalam kelas.
HASIL KARYA GURU