Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 1

OBJEKTIF
1. Berbual tentang
sesuatu topic

Minggu 1
TEMA :
BERGAYA
KE
SEKOLAH
TAJUK :
SEMANG
AT YUK
SING

2. Mencari makna
perkataan dan
mengetahui
sebutan dengan
merujuki kamus.
3. Bercerita
tentang buku
cerita yang
dibaca dengan
intonasi yang
betul.
4. Membaca
pelbagai jenis
ayat dalam
petikan cerita
dengan intonasi
yang betul.

FOKUS UTAMA
1.1
ARAS 1
i)
6.1
ARAS 1
i)

9.2
ARAS 3
i)

FOKUS SAMPINGAN

Berinteraksi dengan
pihak lain berkaitan
sesuatu topik.
Merujuk kamus untuk
mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan
yang tepat.

2.1
ARAS 1
i)

5.1
ARAS 2
i)

Membuat ringkasan
berkaitan teks yang
dibaca.

Tatabahasa
Bercerita secara
spontan mengenai
sesuatu perkara
dengan nada,
intonasi dan gaya
yang sesuai.

Membaca pelbagai
jenis dengan
memberaikan
penekanan pada
intonasi berdasarkan

1. Kata Nama
Am
Kosa kata
Umum
1. guru
2. kucing
3. bakul
4. burung
5. kantin
Istilah

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
1. Matema
tik
2. Kemahir
an
Hidup
Nilai
1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat

tanda baca
8.1
ARAS 1
i)

5. Membuat
sinopsis daripada
cerita uyang
dibaca.

SISTEM
BAHASA

Menulis pelbagai
jenis ayat.

urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

6. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk tentang
sesuatu tajuk.
7. Menyusun
gambar untuk
membuat

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


ramalan.
UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 1
Minggu 2
TEMA :
BERGAYA
KE
SEKOLAH
TAJUK :
NAVIN
CERGAS
DAN
CERDAS

OBJEKTIF

1. Menggunakan kata
panggilan dan gelaran
yang sesuai ketika
berbual.
2. Menyatakan perkara
yang menarik dalam
teks.
3. Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
4. Menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk
dalam perenggan.

FOKUS UTAMA

1.1
ARAS 2
i)

FOKUS SAMPINGAN

Menggunakan gelaran
dan kata panggilan yang
sesuai dalam perbualan.

5.2
ARAS 3
i) Membaca teks bahasa dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
9.2
ARAS 1
i) Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.

6. Membina
perenggan
dengan
menggunakan
penanda wacana
yang sesuai.

5.1
ARAS 1
i) Membaca perkataan, rangkai
kata dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
8.5
ARAS 1
i) Mengemukakan isi mengikut
urutan dengan menggunakan
penanda wacana yang sesuai.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa
1.Kata Nama
Khas
Kosa Kata
1. Sang
Kancil
2. Narvin
a/l
Parkash
3. Keris
Taming
Sari
Istilah
1. Ortope
dik
2. Olahra
gawan
Penanda
Wacana

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
3. Matema
tik
4. Kemahir
an
Hidup
Nilai
1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 1
Minggu 3

TEMA :
BERGAYA
KE
SEKOLAH
TAJUK :
KOREENA
YANG
BERDEDI
KASI

OBJEKTIF

1. Menerima
teguran secara
terbuka
berdasarkan
situasi.
2. Menyatakan
hasrat dengan
alasan yang
kukuh.
3. Melagukan syair
dengan sebutan
dan intonasi
yang betul.
4. Mencatat
kesalahan
bahasa yang

FOKUS UTAMA

1.1
ARAS 3
i)

5.2
ARAS 2
i)

FOKUS SAMPINGAN

1.4
ARAS 1
ii)

Menerima teguran
dengan hati yang
terbuka dalam
perbualan.

Membaca bahan sastera


dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

SISTEM
BAHASA
Kata Ganti
Nama Diri

Mengemukakan
hasrat dengan
memberikan alasan
yang kukuh.

9.3
ARAS 1
i) Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

1. Kamu
2. Kita
3. Saya

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
5. Matema
tik
6. Kemahir
an
Hidup
Nilai
1.Hormatmenghormati

9.2
ARAS 2
i) Menterjemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.

KBT
1.KB
membuat
urutan

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


didengar

2.Kontekstual

Mengaplikasi

5. Menulis ayat
dengan peluasan
subjek dan
predikat.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 2

Minggu 4
Tema:
Sekolah
Selesa
Murid
Ceria
Tajuk:
Indahnya

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

1. Bercerita secara
spontan dengan nada,
intonasi dan gaya yang
sesuai.

2.1 Aras I (i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu perkara
dengan nada, intonasi, dan gaya
yang sesuai.

2.1 Aras I (ii) Menyatakan


pendapat tentang sesuatu
kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang
betul.

Tatabahasa :
Kata kerja tak
transitif

Ilmu:
kesihatan,
sains

2. Menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk
berdasarkan gambar.

8.1 Aras I (i) Menulis pelbagai jenis


ayat.

Kosa Kata :
selesa,
Landskap,
Mural,
vandalisme

Nilai:
kerjasama,
menjaga
kebersihan
alam sekitar

Simpulan
bahasa:
Senang hati,
Cepat tangan,
Omong
kosong

Kemahiran
Bernilai
Tambah:

3. Merujuki kamus
untuk mencari makna
perkataan.
4. Mengemukakan
soalan berdasarkan
teks yang dibaca.

1.2 Aras ii (i) Mengemukakan


soalan yang relevan tentang topik
yang dibincangkan.
6.1 Aras I (i) Merujuk kamus untuk
mencari makna, sebutan yang
betul, ejaan dan penggunaan
perkataan yang tepat.

5.1 Aras I (ii) Memahami


perkataan, rangkai kata dan
ayat yang dibaca.
9.1 Aras I (i) Mengambil imlak
ayat dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

TKP:
verbal
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Sekol
ahku

linguistik
5. Menyatakan
pendapat tentang
bahan yang didengar
dengan bahasa yang
sesuai.

KB:
menjana idea
BCB:
Mendengar
dengan cekap

6. Menulis ayat yang


dibaca oleh rakan
dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.
7. Memberikan
makna
perkataan dan
rangkai kata
dengan betul.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

UNIT 2
Minggu 5
Tema:
Sekolah
Selesa
Murid
Ceria
Tajuk:
Berkebun

1. Bercerita tentang
sesuatu peristiwa
dengan penuh
penghayatan.
2. Menyusun maklumat
mengikut kronologi.
3. Merujuki laman web
untuk mendapatkan
maklumat.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.1 Aras 2
(i) Menceritakan sesuatu peristiwa
dengan penuh penghayatan
menggunakan bahasa, gaya, dan
intonasi yang baik.
6.1 Aras 2
(i) Merujuk media elektronik untuk
mendapatkan maklumat bagi tajuk
yang sedang dikaji.

9.3 Aras I
(i) Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.
8.3 Aras 2
(i) Menulis ayat dalam tulisan
berangkai dengan kemas dan
cantik.
9.1 Aras 2
(i) Mengambil imlak teks
dengan ejaan dan tanda baca

11.3 Aras 2
(i) Menghuraikan nilai dan

SISTEM
BAHASA

Tatabahasa:
Kata kerja
transit
if
Kosa kata:
Srikandi,
Serbat,
Selasih,
disasarkan

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu:
kesihatan,
sains
Nilai:
kerjasama,
menjaga
kebersihan
alam sekitar,
rajin
Kemahiran
Bernilai
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


di
Sekolah

4. Menulis teks dengan


tulisan berangkai yang
kemas dan cantik.

pengajaran yang terdapat dalam


sesebuah karya sastera.

yang betul.

Tambah:
TKP:
verbal
linguistik

5. Menulis pantun yang


dibaca dengan ejaan
dan tanda baca yang
betul.

KB:
Menyusun
mengikut
urutan

6. Menulis pengajaran
yang terdapat dalam
pantun.

BCB:
Perbincangan
ICT:
ICT dalam
penerokaan

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 2
Minggu 6

Tema:
Sekolah
Selesa
Murid
Ceria

OBJEKTIF

1. Mengulas perbualan
yang didengar dengan
bahasa yang sesuai.
2. Membuat catatan
tentang maklumat
yang didengar.
3. Mendapatkan
maklumat dengan
menemu bual guru.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

2.1 Aras 3
(i) Mengulas tentang sesuatu
kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.
6.1 Aras 3
(i) Merujuk personalia dan pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat.
5.1 Aras 3

9.2 Aras I
(i) Mengenal pasti maklumat
yang diperdengarkan dan
membuat catatan.
1.2 Aras 2
(i) Mengemukakan soalan yang
yang relevan tentang topik
yang dibincangkan.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
Kata bantu
Kosa kata:
Cereka,
Perasaan,
Gigih,
seragam

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
sains
Nilai:
Rajin,
keberanian,
hemah tinggi
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Tajuk:
Berbudi
kepada
Sekolah

UNIT
TEMA
TAJUK

4. Mengemukakan
soalan yang relevan
tentang sesuatu topik.

(ii) Menghuraikan maksud ayat


yang dibaca.

9.1 Aras 3
(i) Mengambil imlak teks
pelbagai laras dengan ejaan
dan tanda baca yang betul.

5. Menulis
pengumuman yang
dibaca dengan ejaan
dan tanda baca yang
betul.

KB:
Menganalisis

6. Menghuraikan
maksud ayat yang
terdapat dalam
pengumuman.

BCB:
mencatat nota

OBJEKTIF

KP:
Interpersonal

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Minggu 7

1. Menjelaskan maksud
yang tersurat dan
tersirat berdasarkan
gambar.

1.3
ARAS 3
i) Memberikan arahan secara
ringkas dan tepat.

3.1
ARAS 1
i) Mengkategorikan isi penting
berdasarkan topik.

TEMA :
SERONO
KNYA
BELAJAR

2. Berbual tentang
ilham daripada alam
dengan
mengemukakan soalan
pelbagai aras.

7.1
ARAS 2
i)Menjelaskan maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.

5.2
ARAS 1
i)

UNIT 3

TKP:
verbal
linguistik

Menjawab soalan
pemahaman
berdasarkan teks

SISTEM
BAHASA
Kata Adjektif
1. Halus
2. Keras
3. Perlahan

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
8. Matema
tik
9. Kemahir
an
Hidup

Antonim
Nilai
Istilah
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


yang dibaca.
TAJUK :
SAINS
DAN
KEHIDUP
AN

3. Mengkategorikan
jenis hidupan dan
habitat dan
menyatakannya
dengan jelas.

8.2
ARAS 1
i)Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.

1. Mekani
kal
2. Slaid

1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat

4. Membaca
teksdengan sebutan
dan intonasi yang betul
serta memahami
kandungannya.

urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

5. Menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk yang
gramatis.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 3
Minggu 8
TEMA :
SERONO
KNYA

OBJEKTIF

1.Menyampaikan
maklumat berdasarkan
data yang telah
dianalisis.
2.Membentangkan
maklumat yang telah
disusun dengan

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

3.1
ARAS 2
ii)Menyusun dan menyampaikan
maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.

3.1
ARAS 2
i)Menganalisis data
berdasarkan sesuatu perkara.
5.2
ARAS 2
i)Membaca bahan sastera

5.2
ARAS 2

SISTEM
BAHASA
Kata Penguat
Kosa Kata
1. Kalimat
2. Murni
3. Darjat
4. Sengketa

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
10.Matema
tik
11.Kemahir
an
Hidup
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


BELAJAR
TAJUK :
FASIH
BERBAHA
SA
MALAYSI
A

menggunakan laras
bahasa yang sesuai.

ii)Menyatakan maklumat penting


dalam yang dibaca.

dengan sebutan dan intonasi


yang betul.

3.Membaca sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

8.3
ARAS 3
i)Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan cantik.

11.3
ARAS 1
i)Menjelaskan tentang tema
dan persoalan yang terdapat
dalam sesebuah karya sastera.

Nilai
1.Hormat-

4.Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang terdapat
dalamperenggan
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

menghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

5.Menulis ayat dalam


perenggan dengan
tulisan berangkai yang
cantik.
6.Membina perenggan
yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat
majmuk.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 3

OBJEKTIF

1.Membentangkan
analisis markah ujian.

Minggu 9
TEMA :

2.Menyatakan
persoalan yang
terdapat dalam teks

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

3.1
ARAS 3
ii)Membentangkan kesimpulan
berdasarkan perkara yang diteliti
dengan menggunakan laras
bahasa secara tepat dan padat.

2.1
ARAS 2
ii)Menceritakan sesuatu
peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan
bahasa, gaya, dan intonasi

SISTEM
BAHASA
Ayat Tunggal/
Ayat Majmuk
Kosa Kata

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
1. Matematik
2. Kajian
Tempatan

1. Markah
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


SERONO
KNYA
BELAJAR
TAJUK :
PINTAR
MATEMAT
IK

berita.

yang baik.

3.Membaca berita dan


iklan dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
4.Menghuraikan
maksud ayat dengan
betul.

5.2
ARAS 3
ii)Menjelaskan persoalan
berdasarkan teks yang dibaca.
8.2
ARAS 3
i)Menggunakan pelbagai jenis dan
ragam ayat untuk membina teks
berkaitan sesuatu tajuk.

5.1
ARAS 3
ii)Menghuraikan maksud ayat
yang dibaca.

2. Prestasi
3. Mahasiswa
4. Bengkel

9.3
ARAS 1
i)Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

5.Menulis langkah
menghias sudut Kajian
Tempatan di dalam
kelas.
6.Menyambung cerita
dengan menggunakan
pelbagai ayat.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 4
Minggu
10

OBJEKTIF

1. Menyuarakan
pandangan secara
sopan.
2. Mencatat pandangan
yang dibentangkan.

Tema:
Kemahira

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.2 Aras 1
(i) Mengemukakan pandangan
sama ada menyokong atau
membangkang sesuatu perkara
berdasarkan maklumat yang
disampaikan oleh pihak lain secara
bersopan.

3. Membaca isi-isi

10

9.2 Aras I
(i) Mengenal pasti maklumat
yang diperdengarkan dan
membuat catatan.

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Perluasan
subjek

Ilmu:
Kemahiran
Hidup

Kosa kata:
Unik,
Karya,

Nilai:
kerajinan,
menghargai
hasil seni,
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


n Diri
Tajuk:
Seni
Pertukan
gan

penting yang terdapat


dalam bahan yang
dibaca.
4. Menulis soalan yang
berkaitan dengan teks.
5. Menulis soalan yang
berkaitan dengan teks.
6. Mengasingkan isi
penting dan isi
sampingan yang
terdapat dalam teks.

6.3 Aras 1
(i) Membaca dan mengecam isi-isi
penting daripada pelbagai bahan
bacaan.

1.2 Aras 2
(i) Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.

10.3 Aras 1
(i) Membezakan isi penting dengan
isi sampingan untuk membuat
ringkasan.

7.2 Aras 1
(i) Mengecam diksi, istilah dan
ayat yang memberikan kesan
dengan menyatakan sebab.

Koleksi,
Pupus,
Ukiran,
Ilustrasi,
Kimpalan,
tajak

kesungguhan
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
verbal
linguistik
KB:
Menganalisis
BCB:
perbincangan

7. Mengecam
perkataan dan rangkai
kata yang memberikan
kesan yang terdapat
dalam teks.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.2 Aras 2
(i) Memberikan kritikan yang positif
secara bertatsusila tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pemerhatian.

11.1 Aras 3
(i) Merumus maklumat yang
menarik dalam sesebuah karya
secara kritis.

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 4
Minggu
11
Tema:

1. Menyampaikan
kritikan dengan
bertatasusila.

11

Tatabahasa:
Peluasan
predik
at

Ilmu:
Kemahiran
Hidup
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Kemahira
n Diri
Tajuk:
Bakat
Terpenda
m

2. Menulis rumusan
berdasarkan maksud
pantun.
3. Menyatakan idea
yang terdapat dalam
teks.
4. Membetulkan
kesilapan penggunaan
kata dan struktur ayat
dalam dialog.

6.3 Aras 2
(i) Membaca dan mengenal pasti
idea yang terdapat dalam teks.
10.3 Aras 2
(i) Menyatakan isi penting yang
telah diringkaskan daripada bahan
yang dibaca.

10.2 Aras 2
(i) Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur
ayat.
5.2 Aras 1
(ii) Menjawab soalan
pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.

Kosa kata:
Menambat
selera,
Terpingapinga,
bingung

Nilai:
Rajin, jujur,
amanah
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
verbal
linguistik
KB:
menilai

5. Menulis ayat yang


mengandungi isi
penting ke dalam
bentuk yang lebih
ringkas.
6. Menjawab soalan
pemahaman
dengan betul.
7.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 4
Minggu
12

1. Memberikan komen
dan cadangan balas
secara bersopan.

4.2 Aras 3
(i) Memberi komen dan cadangan
balas yang membina tentang

12

6.5 Aras 3
(i) Membaca dan mengumpul
maklumat secara imbasan

Tatabahasa:
Peluasan

Ilmu:
sains
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Tema:
Kemahira
n Diri
Tajuk:
Klik! Klik!
Klik!

2. Membuat
kesimpulan
berdasarkan maklumat
yang dikumpulkan.
3. Menyatakan isi
utama dan isi
sampingan yang
terdapat dalam teks.
4. Melaksanakan
arahan dengan tepat
berdasarkan gambar.

sesuatu perkara berdasarkan


pengalaman secara bersopan.

untuk membuat kesimpulan.

6.3 Aras 3
(i) Menghuraikan isi utama dan isi
sampingan yang terdapat dalam
teks.

1.3 Aras 3
(iii) Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
tersusun berpandukan
peraturan-peraturan tertentu.

10.3 Aras 3
(i) Membuat ringkasan daripada
bahan prosa dalam bentuk
perenggan.

3.3 Aras 3
(i) Melahirkan perasaan dengan
menggunakan diksi, ayat dan
unsure paralinguistic secara
meyakinkan.

5. Menulis ringkasan
dalam bentuk prosa.
6. Melahirkan perasaan
tentang sesuatu
kejadian.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 5
Minggu
13

OBJEKTIF

1.Memberikan
pandangan untuk
menerima atau
menolak pendapat.
2.Membuat andaian
tentang gambar dan

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.4
ARAS 1
i)Mengemukakan alasan untuk
menerima atau menolak sesuatu
pendapat.

3.2
ARAS 1
i)Menghubungkaitkan sebab
dan akibat dengan memberikan
alasan yang rasional.

6.6

6.2

13

sujek
dan
predikat
Kosa kata:
Model asas,
kanta
pembe
sar,
kertas lut
cahay
a,
dijilat api,
bertungkuslumus,
lensa kamera,
menyusul,
tercegat,
diterbitkan

SISTEM
BAHASA
Kata Ganda
Penuh
Kosa Kata
1. Panel solar
2. Kompas
3. Racun

Nilai:
Sabar, tekun,
berhati-hati
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
Visual ruang
KB:
Mereka cipta

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
1. Sains
2. Kajian
Tempata
n

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


TEMA :
MESRA
ALAM
HIDUP
BAHAGIA

maklumat.

TAJUK :
HIDUP
MESRA
ALAM

4.Membandingkan
penggunaan kata, frasa
dan ayat dalam surat.

3.Menyatakan sebab
dan akibat dengan
memberikan alasan.

5.Mengenal pasti dan


membetulkan kesilapan
ejaan, perkataan dan
tanda baca dalam
perenggan.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 5

ARAS 1
ii)Membuat andaian berdasarkan
fakta atau maklumat yang
diperoleh.

ARAS 1
ii)Mengenal pasti penggunaan
kata, frasa, rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam
sesuatu genre.

11.4
ARAS 1
i)Memberikan pandangan terhadap
pihak lain tentang sesuatu bahan.

10.2
ARAS 1
i)Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan ejaan,
perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.

OBJEKTIF

Minggu
14

1.Menyatakan idea
dalam perbincangan
tentang sesuatu
perkara.

TEMA :
MESRA

2.Menggunakan bahasa
yang sesuai untuk
memujuk pihak lain.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.4
ARAS 2
i)Mempengaruh pihak lain untuk
menerima pandangan dengan
menggunakan bahasa memujuk.

4.1
ARAS 2
i)Menyumbangkan idea yang
bernas dalam sesuatu diskusi
secara terperinci.

7.1
ARAS 2

6.2
ARAS 2

14

Perosak
4. Petrol
5. Elektrik

SISTEM
BAHASA
Laras Bahasa
1. Laras
Bahasa
Iklan
2. Laras
Bahasa
Berita

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
12.Matema
tik
13.Kemahir
an
Hidup
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


ALAM
HIDUP
BAHAGIA
TAJUK :
KELAB
BRIGED
PENYELA
MAT
SUNGAI

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 5
Minggu
15

3.Menerangkan laras
bahasa iklan dan laras
bahasa berita.
4.Memberikan
pendapat tentang hasil
perbincangan.

i)Menjelaskan maksud tersurat dan


tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.

i)Menyatakan perbezaan
penggunaan laras bahasa
dalam pelbagai genre.

11.4
ARAS 2
i)Membahaskan pendapat pihak
lain tentang sesebuah karya
secara kritis dan kreatif.

5.Memberikan komen
terhadap pihak lain
secara kreatif dan
kritis.

OBJEKTIF

1.Memberikan
pandangan dengan
alasan yang rasional
dalam perundingan.
2.Menjelaskan cara

Kosa Kata
1. Karaku
san
2. Laba
3. Ihsan
4. Sengsa
ra
5. Belanta
ra
6. Realiti

Nilai
1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.4
ARAS 3
i)Menerima atau menolak
pandangan dengan memberikan
alasan yang rasional dalam
sesuatu perundingan untuk

15

2.2
ARAS 3
i)Membentangkan tindakan
susulan bagi menyelesaikan
sesuatu tugasan.

SISTEM
BAHASA
Kata Ganda
Separa
1. Kekisi
2. Dedaun
3. Tetupai

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
14.Matema
tik
15.Kemahir
an
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


TEMA :
MESRA
ALAM
HIDUP
BAHAGIA
TAJUK :
SELAMAT
KAN
BUMI
KITA

menyelesaikan sesuatu
masalah.
3.Melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat.
4.Mengambil catatan
teks yang
diperdengarkan.
5.Mencirikan sesuatu
teks mengikut format.

UNIT
TEMA
TAJUK

mendapatkan persetujuan.
6.2
ARAS 3
i)Memberikan pandangan tentang
ciri-ciri penulisan genre.
11.4
ARAS 3
i)Merumus pandangan pelbagai
pihak tentang pendapat yang
disampaikan.

6.1
ARAS 2
i)Merujuk media elektronik
untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji.

4. Jejari
5. Tetikus

Hidup
Nilai
1.Hormat-

9.1
ARAS 2
i)Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang
betul.

menghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 6
Minggu

1. Menyatkan pendapat

4.1 Aras 1

8.1 Aras 1

16

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


16

Tema:
Kami
Anak
Malaysia
Tajuk:
Bahasa
Jiwa
Bangsa

yang meyakinkan
tentang isi yang
dibincangkan.
2. Menulis ayat dengan
lengkap.
3. Menyatakan andaian
daripada maksud yang
tersirat.
4. Menjelaskan maksud
perkataan yang
terdapat dalam teks.

(ii) Menyuarakan pandangan


tentang sesuatu isi.

(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

7.1 Aras 1
(i) Membaca dan membuat
andaian tentang sesuatu perkara
yang tersirat berdasarkan
maklumat yang tersurat.

1.5 Aras 2
(i) Menjelaskan maksud diksi,
frasa, dan ungkapan dan ayat
dalam sesuatu pengucapan.

10.1 Aras 1
(ii) Membina draf karangan yang
lengkap.

3.1 Aras 1
(ii) Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.

Tatabahasa:
Kata sendi
nama
Kosa kata:
Melambangka
n,
Jati diri,
Menyertai

UNIT 6

1.Menyatakan idea
yang bernas dalam

Kemahiran
Bernilai
Tambah:

KB:
menghubungk
ait

6. Membina draf
karangan berdasarkan
isi yang dikenal pasti.

OBJEKTIF

Nilai:
patriotik,
sopan, hemah
tinggi

TKP:
muzik

5. Mengemukakan isi
yang diperoleh dengan
jelas.

UNIT
TEMA
TAJUK

Ilmu:
Pendidikan
Moral

BCB:
Mendengar
dgn cekap

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.1 Aras 2
(i) Menyumbangkan idea yang

17

8.6 Aras 1
(ii) Menulis karangan yang

SISTEM
BAHASA

Tatabahasa:

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
Pendidikan
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Minggu
17
Tema:
Kami
Anak
Malaysia
Tajuk:
Hayatilah
Rukun
Negara

perbincangan.
2. Menulis dialog
mengikut format yang
betul.
3. Menjelaskan maksud
tersurat dan tersirat
berdasarkan gambar.
4. Membina ayat aktif
dan ayat pasif
daripada perkataan
yang diberikan.

bernas dalam sesuatu diskusi


dengan terperinci.

lengkap bersesuaian dengan


format.

7.1 Aras 2
(i) Menjelaskan maksud tersurat
dan tersirat berdasarkan bahan
grafik dan bukan grafik.

8.1 Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

10.1 Aras 2
(i) Melakukan transformasi
maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre.

5.1 Aras 3
(i) Membaca teks dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.

Kata sendi
nama
Kosa kata:
Usaha
Arahan
Menyiarkan
Menguatkuas
akan

Kemahiran
Bernilai
Tambah:

KB:
Mengumpul
dan mengelas
BCB:
Bacaan
intensif

6. Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

OBJEKTIF

Nilai:
patriotik,
sopan, hemah
tinggi

TKP:
Visual ruang

5. Memindahkan surat
kiriman tidak rasmi
dalam bentuk catatan
rasmi.

UNIT
TEMA
TAJUK

Sivik

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

18

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT 6
Minggu
18
Tema:
Kami
Anak
Malaysia
Tajuk:
Lagu
Kebangs
aan

1. Menghuraikan idea
berdasarkan persoalan
yang dikemukakan.
2. Membuat huraian
tentang maksud ayat
yang diberikan.
3. Membuat
kesimpulan tentang
maksud tersurat dan
tersirat.
4. Menjawab soalan
pemahaman
berdasarkan teks.

4.1 Aras 3
(ii) Menghuraikan idea yang
meyakinkan dengan laras bahasa
yang betul.

5.1 Aras 3
(ii) Menghuraikan maksud ayat
yang dibaca.

Tatabahasa:
Kata sendi
nama

7.1 Aras 3
(i) Membuat kesimpulan tentang
maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik.

5.2 Aras 1
(ii) Menjawab soalan
pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.

Kosa kata:
Atlet
Berkumandan
g
podium

10.1 Aras 3
(i) Menghasilkan prosa dan puisi
secara terancang, tertib dan
kemas dengan menggunakan
bahasa yang tepat indah dan
menarik.

6.1 Aras 1
(i) Merujuk kamus untuk
mencari makna, sebutan yang
betul, ejaan dan penggunaan
perkataan yang tepat.

Ilmu:
Pendidikan
Muzik,
Pendidikan
Moral
Nilai:
patriotik,
tekun, hormat
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
muzik
KB:
Membuat
kesimpulan

5. Menghasilkan pantun
empat kerat dengan
cara yang tertib dan
terancang

BCB:
Menulis nota

6. Merujuki kamus
untuk mencari makna
perkataan.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

19

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT 7
Minggu
19
TEMA :
SENI
TRADISI
KEBANG
GAN KITA
TAJUK :
INDAHNY
A SENI
TARI KITA

1.Mengemukakan
alasan untuk menerima
atau menolak sesuatu
cadangan.
2.Menerangkan
sesuatu perkara
dengan gaya dan
bahasa yang sesuai.
3.Mengenal pasti
penggunaan istilah dan
ayat yang menarik
yang terdapat dalam
teks.

4.4
ARAS 1
i)Mengemukakan alasan untuk
menerima atau menolak sesuatu
pendapat.
7.2
ARAS 2
i)Mengecam diksi, istilah dan ayat
yang memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.
9.3
ARAS 1
i)Menulis dan menyusun maklumat
mengikut kronologi.

1.4
ARAS 1
i)Menggunakan perkataan, ayat
dan paralinguistik yang sesuai
untuk menyatakan sesuatu
permintaan.

Kosa kata
1.kepercayaa
n
2.upacara
3.kuasa ghaib
4.akrobatik
5.paluan

Ilmu
1.pendidikan
moral
2.kajian
tempatan

8.6
ARAS 1
i) Menggunakan pengurusan
grafik bagi mengenal isi yang
sesuai untuk membuat
kerangka penulisan.

4.Menulis ayat yang


mengandungi kata
hubung dalam tulisan
berangkai.
5.Menulis dan
menyusun maklumat
daripada bahan grafik
mengikut kronologi.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 7

OBJEKTIF

1. Menyakinkan pihak

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.4
ARAS 2

1.6
ARAS 1

20

SISTEM
BAHASA
Kosa Kata

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Minggu
20
TEMA :
SENI
TRADISI
KEBANG
GAN KITA
TAJUK :
ALAT
MUZIK
TRADISIO
NAL KITA

lain tentang sesuatu


cadangan dengan
menggunakan pujukan.

i) Mempengaruhi pihak lain untuk


menerima pandangan dengan
menggunakan bahasa memujuk.

i) Mendapatkan penjelasan
tentang sesuatu barang dan
perkhidmatan yang diperlukan.

2. Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu kehendak
dengan bahasa yang
sopan.

7.2
ARAS 2
i) Memilih ayat yang memberikan
kesan dalam teks prosa dan puisi
dengan menyatakan alasan.

9.3
ARAS 2
i) Mengklasifikasikan maklumat
berdasarkan topic yang
dikemukan mengikut
keutamaan.

3. Memilih ayat yang


memberikan kesan
dengan menyatakan
alasan.

8.3
ARAS 3
i) Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan cantik.

4. Mengklasifikasikan
maklumat mengikut
keutamaan.

1.
2.
3.
4.

Kompang
Tradisional
Seruling
Sawah Padi

1. Pendidikan
Seni Visual
2. Kajian
Tempatan

10.2
ARAS 1
i) Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan ejaan,
perkataan, frasa, dan tanda
baca dalam teks.

5. Mengedit penulisan
dan membuat
pembetulan teks dari
segi kesalahan
tatabahasa.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 7
Minggu

OBJEKTIF

1.Berbual dengan
rakan tentang
maklumat dalam

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.4
ARAS 3
i)Merayu dengan menggunakan

21

1.1
ARAS 1
i)Berinteraksi dengan pihak lain

SISTEM
BAHASA
Kata Seru
1. Wah

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
16.Matema
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


21

gambar.

TEMA :
SENI
TRADISI

2.Membuat rayuan
dengan menggunakan
bahasa yang sesuai.

KEBANG
GAN KITA

3.Membuat andaian
tentang sesuatu yang
tersirat berdasarkan
maklumat yang
tersurat.

TAJUK :
PERMAIN
AN
TRADISIO
NAL KITA

4.Mengelaskan ayat
yang memberikan
kesan dengan
menyatakan alasan.

strategi yang berkesan untuk

berkaitan sesuatu topic.

memujuk pihak lain.


7.2
ARAS 3
i)Mengklasifikasikan pelbagai jenis
ayat yang memberikan kesan
dengan mengemukakan alasan.

7.1
ARAS 1
i)Membaca dan membuat
andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat
berdasarkan maklumat yang
tersurat.

9.3
ARAS 3
i)Menentukan kesesuaian susunan
maklumat dengan mengemukakan
alasan.

8.2
ARAS 3
i)Menentukan kesesuaian
susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan.

2. Amboi
3. Aduh
4. Eh

tik
17.Kemahir
an
Hidup
Nilai
1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

5.Membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
6.Menulis perenggan
yang mengandungi
ayat tunggal dan ayat
majmuk.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 8

OBJEKTIF

Menyampaikan arahan

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.3 Aras 1

4.2 Aras 3

22

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Minggu
22
Tema:
Perubata
n
Tradision
al
Tajuk:
Akupunkt
ur

dan pesanan dengan


sopan.
Memberikan pendapat
dan cadangan tentang
sesuatu lakonan.
Membaca perenggan
untuk mendapatkan
maklumat.
Menulis teks yang
diperdengarkan.
Menulis draf karangan
yang lengkap dan
memurnikannya.
Menulis catatan ringkas
berdasarkan maklumat.

(i) Memberikan arahan serta


menyampaikan pesanan dengan
menggunakan intonasi yang betul
dan bersopan.

UNIT 8

Pendidikan
Kesihatan,
sains
Nilai:
Menjaga
kesihatan,
berhati-hati
Kemahiran
Bernilai
Tambah:

6.4 Aras 1
(ii) Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.

9.1 Aras 2
(i) Mengambil imlak teks
dengan ejaan dan tanda baca
yang betul.

6.4 Aras 1
(ii) Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.

10.1 Aras 1
(ii) Membina draf karangan
yang lengkap.

KB:
Menyelesai
masalah

10.2 Aras 3
(i) Mengedit dan membetulkan
kesatuan idea dalam penulisan.

BCB:
mencatat nota

9.2 Aras 1
(i) Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membaca
catatan.

1.4 Aras 2
(ii) Mengemukakan pendapat
untuk memujuk pihak tertentu
dengan menggunakan kata,
ungkapan, ayat, intonasi dan
gaya yang sesuai.

OBJEKTIF

Bertindak mengikut

Kata majmuk

(ii) Memberikan arahan serta


menyampaikan pesanan mengikut
keutamaan.

Membentangkan hujah
berdasarkan
pernyataan yang
diberikan.

UNIT
TEMA
TAJUK

(i) Memberi komen dan


cadangan balas yang membina
tentang sesuatu perkara
berdasarkan pengalaman
secara bersopan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.3 Aras 2

5.1 Aras 1

23

TKP:
interpersonal

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Minggu
23
Tema:
Perubata
n
Tradision
al
Tajuk:
Ayurveda

arahan yang
diperdengar dengan
teliti.
Menyampaikan arahan
dan pesanan dengan
teratur.
Membina ayat
berdasarkan perkataan
dan rangkai kata.
Membaca prakata
untuk mendapatkan
maklumat penting.

(i) Mendengar arahan serta


pesanan dengan teliti untuk
membuat tindakan wajar.

(ii) Memahami perkataan,


rangkai kata dan ayat yang
dibaca.

(ii) Melaksanakan arahan serta


pesanan dengan cepat dan
terancang.
6.4 Aras 2
(i) Membaca bahagian pengenalan
atau prakata sesebuah buku.
9.2 Aras 2
(i) Menterjemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.

Membina soalan
berdasarkan tajuk
perbincangan

Ayat majmuk

Pendidikan
Kesihatan

Kosa kata:
prakata

Nilai:
Berhati-hati,
sabar
Kemahiran
Bernilai
Tambah:

1.2 Aras 2
(i) Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.

TKP:
interpersonal

5.2 Aras 2
(ii) Menyatakan maklumat
penting dalam bahan yang
dibaca.

KB:
Mengumpul
dan mengelas
BCB:
mencatat nota

Menterjemahkan
maklumat dalam
bentuk grafik.
Menyatakan isi penting
catatan yang dibaca.

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 8
Minggu

OBJEKTIF

Memberikan arahan
dengan tepat.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.3 Aras 3
(i) Memberikan arahan secara

24

8.2 Aras 2
(i) Membina perenggan dengan

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
Imbuhan

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
Pendidikan
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


24

Tema:
Perubata
n
Tradision
al
Malaysia
Tajuk:
Refleksol
ogi

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 9

ringkas dan tepat.


Menulis ayat dengan
menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
Membaca sinopsis dan
glosari untuk
mendapatkan
maklumat.
Memberikan pendapat
tentang sesuatu tajuk.

menggunakan ayat tunggal dan


ayat majmuk.

6.4 Aras 3
(i) Membaca sinopsis, bibliografi,
indeks dan glosari sesebuah buku
untuk mendapatkan gambaran
umum.
9.2 Aras 3
(i) Membuat ringkasan berkaitan
teks yang dibaca.

4.1 Aras 1
(ii) Menyuarakan pandangan
tentang sesuatu isi.
5.2 Aras 2
(ii) Menyatakan maklumat
penting dalam bahan yang
dibaca.

pinjam
an

Kesihatan
Nilai:
prihatin

Kosa kata:
Refleksologi
Kronik
Perut
saraf

Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
intapersonal

Menulis ringkasan teks.

KB:
Membuat
kesimpulan

Menyatakan isi penting


autobiografi yang
dibaca.

BCB:
Bacaan
intensif

OBJEKTIF

1.Menyatakan isi
daripada cerita.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.5
ARAS 1

6.6
ARAS 1

25

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa
1.Kata

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
1. Ekonomi
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Minggu
25

2. Membaca teks
cerpen dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.

( i ) Menyatakan maksud
pernyataan yang tersurat dan
tersirat berdasarkan intonasi.

TEMA:
MARI
3. Membina ayat
BERCERIT penyata dan ayat
A
Tanya.

( i ) Menyusun maklumat
daripada pelbagai bahan yang
dibaca untuk membuat
ramalan.
8.1
ARAS 1
( i ) Menulis pelbagai jenis ayat.

TAJUK:
CERITA
PENDEK

Perintah
2.Ayat
Majmuk
Kosa Kata
Umum
1.gemilang
2.layanan
3.kemudahan
4.berpatutan
5.menyediaka
n
Kosa Kata
Istilah
1.dobi
2.sauna
3.gymnasium

2. Kemahiran
hidup
Nilai
1.jimat cermat
2.bekerjasama
3.hormatmenghormati
KBT
1.KBmembuat
kesimpulan.
2.Konstekstual
menghubung
kait.
3.Konstruktivis
me
menerang dan
mengelas.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

26

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT 9
Minggu
26

TEMA:
MARI
BERCERIT
A
TAJUK:
CERITA
LEGENDA

UNIT

1. Memberikan
penjelasan
terhadap
maksud kata dan
ungkapan
berdasarkan
teks.

6.6
ARAS 2
( i ) Membuat ramalan berdasarkan
idea yang berkaitan dengan cerita
dan isu yang diberi dalam
perenggan awal bahan yang
dibaca.

2. Mengenalpasti
dan membaca
maksud
peribahasa
dalam cerita.

1.5
ARAS 2
( i ) Menjelaskan maksud diksi,
frasa, ungkapan dan ayat
dalam sesuatu pengucapan.
9.3
ARAS 1
( i ) Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

1 Partikel
a) -lah
b) tah
c) - kah
Kosa kata
1. bubu
2. terhem
pas
3. hulubal
ang
4. rupawa
n
5. seramb
i

3. Menulis dan
menyusun
maklumat secara
urutan masa.

OBJEKTIF

Tatabahasa

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

27

SISTEM

Ilmu
18.Matema
tik
19.Kemahir
an
Hidup
Nilai
1.Hormatmenghormati
KBT
1.KB
membuat
urutan
2.Kontekstual

Mengaplikasi

PENGISIAN
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


TEMA
TAJUK
UNIT 9
Minggu
27
TEMA:
MARI
BERCERIT
A
TAJUK:
CERITA
TELADAN

BAHASA
1. Menyatakan
pengajaran yang
terdapat dalam
bahan-bahan
sastera.

8.1
Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

2. Menyataan isi
daripada cerita
yang dibaca.

1.5
Aras 3
(i) Menyatakan pengajaran
yang terdapat dalam bahanbahan sastera secara analitis.
6.6
ARAS 3
( I ) Menganalisis maklumat
yang terdapat dalam teks untuk
mendapatkan kewajaran
ramalan.

3. Menulis rumusan
tentang nlai dalam
sesebuah karya.

Tatabahasa
Kata Hubung
Berpasangan.
a) makin
makin
b)
sungguhpun
namun
c) entah
entah
Kosa Kata
1.
Terpelanting
2. Peristiwa
3.
Mengayunkan

KURIKULUM
Ilmu
1. Kemahir
an
Hidup
2. Matema
tik
Nilai
1. Jujur
2. Hormat
mengho
rmati
3. Kerjasa
ma
KBT
1.Membanding
dan
membezakan.
2.Kontekstu
mengaplikasi

28

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 10
Minggu
28

OBJEKTIF

Mengemukakan hujah
tentang sesuatu
perkara.
Menyatakan alasan
dengan sopan.

Tema:
Pertanian
Moden

Merujuki kamus untuk


mendapatkan maksud
perkataan.

Tajuk:
Penterna
k Jaya

Berbincang untuk
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.
Merangka isi karangan
menggunakan peta
minda.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

3.3 Aras 1
(i) Memilih dan membentangkan
hujah yang bernas dengan
intonasi, sebutan dan gaya
bersahaja.

4.1 Aras 1
(i) Mengamati inti pati
perbincangan untuk
menyuarakan pandangan yang
meyakinkan.

6.1 Aras 1
(i) Merujuk kamus untuk mencari
makna, sebutan yang betul, ejaan,
dan penggunaan perkataan yang
tepat.
8.6 Aras 1
(i) Menggunakan pengurusan
grafik bagi mengenal pasti isi yang
sesuai untuk membuat kerangka
penulisan.
(ii) Menulis karangan yang lengkap
bersesuaian dengan format.

Menulis surat kiriman


tidak rasmi.

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Kata arah

Ilmu:
Kemahiran
Hidup

Kosa kata:
ladang
infoter
nak

Nilai:
Tekun,
berdikari
Kemahiran
Bernilai
Tambah:

2.1 Aras 1
(i) Bercerita secara spontan
mengenai sesuatu perkara
dengan nada, intonasi dan gaya
yang sesuai.

TKP:
naturalis
KB:
Membanding
beza
BCB:
Mendengar
dgn cekap

Bercerita secara
spontan tentang
sesuatu perkara.

29

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

3.3 Aras 2
(i) Menyampaikan pengucapan
umum tentang sesuatu tajuk
dengan menggunakan diksi, ayat,
sebutan dan intonasi yang sesuai.

6.3 Aras 1
(i) Membaca dan mengecam isiisi penting daripada pelbagai
bahan bacaan.

Tatabahasa:
Kata bilangan

6.1 Aras 2
(i) Merujuk media elektronik untuk
mendapatkan maklumat bagi tajuk
yang dikaji.

4.1 Aras 1
(ii) Menyuarakan pandangan
tentang sesuatu isi.

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 10
Minggu
29
Tema:
Pertanian
Moden
Tajuk:
Alam nan
Hijau

Menyampaikan ucapan
ringkas tentang
sesuatu tajuk dengan
baik.
Mengenal pasti isi
penting daripada
sesuatu teks.
Merujuki laman web
untuk mendapatkan
maklumat lanjut.
Mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.
Menulis ayat
berdasarkan gambar.

8.6 Aras 2
(i) Menggunakan kata, frasa dan
ayat yang menarik untuk membina
pelbagai jenis perenggan isi.

10.1 Aras 2
(ii) Menulis karangan
menggunakan bahasa yang
kreatif.

Ilmu:
Pendidikan
Alam Sekitar
Nilai:
Kasih sayang,
tekun, jujur,
tolong
-menolong
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
naturalis

Mengemukakan isi
penting daripada teks
yang dibaca.

KB:
Mengesan
kecondongan

Menulis karangan
cerita

BCB:
mencatat nota

30

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 10
Minggu
30
Tema:
Pertanian
Moden
Tajuk:
Era
Bioteknol
ogi

OBJEKTIF

Berlakon dengan
sepenuh perasaan
berdasarkan gambar.
Mengemukakan
maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan
bahan grafik.
Menemu bual pihak
tertentu untuk
mendapatkan
maklumat.
Berbual tentang
sesuatu perkara.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

3.3 Aras 3
(i) Melahirkan perasaan dengan
menggunakan diksi, ayat dan
unsur para linguistic yang
meyakinkan.

7.1 Aras 2
(i) Menjelaskan maksud tersurat
dan tersirat berdasarkan bahan
grafik dan bukan grafik.

6.1 Aras 3
(i) Merujuk personalia dan pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat.

1.1Aras 1
(i) Berinteraksi dengan pihak
lain berkaitan sesuatu topik.

8.6 Aras 3
(i) Menulis karangan yang lengkap
menepati ciri-ciri wacana yang
baik.

Menulis karangan
perbualan.

1.3 Aras 3
(i) Memberikan arahan secara
ringkas dan tepat.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
akronim
Kosa kata:
Bioteknologi
Ragi

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
Sains
Nilai:
Tekun, rasional
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
verbal
linguistik
KB:
Mereka cipta
BCB:
Membuat
rujukan

Menyampaikan arahan
denagn cara yang
mudah difahami.

31

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 11
Minggu
31
TEMA:
PERINDU
STRIAN
DI
MALAYSI
A
TAJUK:
WAH,
ENAKNYA
!

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

1. Berbual untuk
mendapatkan
maklumat.

1.3
ARAS 1
( ii ) Memberian arahan serta
menyampaikan pesanan mengikut
keutamaan.

2. Menyampaikan
arahan serta
pesanan
mengikut
keutamaan.

FOKUS SAMPINGAN

6.6
ARAS 1
( I ) Menyusun maklumat
daripada pelbagai bahan yang
dibaca untuk membuat
ramalan.
8.5
ARAS 1
( I ) Mengemukakan isi
mengikut urutan dengan
menggunakan penanda wacana
yang sesuai.

3. Menulis isi
dengan
menggunakan
penanda
wacana.

32

SISTEM
BAHASA
Ayat
Tunggal/A
yat
Majmuk
1. kerepek ubi
2. faksimile
3. keropok
lekor
4. sate

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kesihatan
Nilai
1.kesihatan
2.menghargai
3.bersyukur
KBT
1.Kontekstualmenghubungk
ait
2.Masteribercerita
3.KB
a)menyelesai
kan masalah
b)menjana
idea
c)membandin
g beza

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 11
Minggu
32

OBJEKTIF

1. Membuat
pujukan dengan
sopan dan
meyakinkan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

6.1
ARAS 2
( i ) Merujuk media elektronik
untuk mendapatkan maklumat

1.6
ARAS 2
( I ) Memujuk dengan
menggunakan ayat dan

bagi tajuk yang sedang dikaji.


TEMA:
PERINDU
STRIAN
DI
MALAYSI
A

intonasi yang sesuai untuk


meyakinkan sesuatu pihak
semasa berurusan.

2. Melayari laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.

8.5
ARAS 2
( I ) Menyusun isi dan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan
pemerengganan yang kohesi.

3. Menggunakan
penanda wacana
yang sesuai
untuk membina
perenggan.

TAJUK:
AMBOI,
UNIKNYA!

33

SISTEM
BAHASA
Kosa Kata
Umum
1.batik
2. diskaun
3.
mencanting
Istilah
1. dammar
2. Sodium
Salikat

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
1.Kajian
tempatan
2.Sains
Nilai:
1.Bersyukur
2.Menghargai
Alam
Sekitar
KBT:
1.Kecerdasan
pelbagaiNaturalis
2.KB
-menjana idea
-membuat
gambaran
mental

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
ARAS
TAJUK

OBJEKTIF

UNIT 11
Minggu
33

TEMA:
PERINDU
STRIAN
DI
MALAYSI
A
TAJUK:
OH,
HEBATNY
A!

1. Menulis pelbagai
jenis ayat.
2. Berbincang
untuk mencapai
persetujuan
dalam membuat
perjanjian.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

8.5
ARAS 3
( I ) Menghubungkaitkan isi utama
dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan
yang koheren dan kohesi.

1.3
ARAS 3
( ii ) Mendengar arahan serta
pesanan dengan teliti untuk
membuat tindakan yang tepat.

SISTEM
BAHASA
Ayat Penyata

Ilmu
-sains
Nilai
-bersyukur
-bersopan
KBT
-p.masteri
(bersoal
jawab)

6.2
ARAS 3
( I ) Memberikan pandangan
tentang cirri-ciri penulisan
genre.

3. Meramalkan
sesuatu perkara
berdasarkan
teks.

PENGISIAN
KURIKULUM

KB
-menjana idea
-mengumpul
dan mengelas

UNIT 12
Minggu
34

Mengemukakan soalan
dengan menggunakan
kata tanya dan soalan
tanpa kata tanya.
Memberikan jawapan
yang tepat.

Tema:
Jasamu
Dikenang

Membaca lirik lagu


dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

1.2Aras 1
(ii) Mengajukan soalan yang
menggunakan kata tanya untuk
mendapatkan huraian dan
penerangan.

5.1 Aras 3
(i) Membaca teks dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.

(iii) Memberikan jawapan yang


tepat dengan alasan yang
munasabah.

8.6 Aras 1
(i) Menggunakan pengurusan
grafik bagi mengenal pasti isi
yang sesuai untuk membuat
kerangka penulisan.

34

Tatabahasa:
Kata Nama
Berimbuhan

Ilmu:
Kajian
Tempatan
Nilai:
Mengenang
jasa
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Tajuk:
Sudirman
Haji
Arshad

Menyatakan isi penting


daripada teks.

6.3 Aras 1
(i) Membaca dan mengecam isi-isi
penting daripada pelbagai bahan
bacaan.

1.3Aras 1
(i) Mengemukakan soalan tanpa
kata tanya.

TKP:
muzik

Membuat kerangka
karangan
Menulis dan
menghuraikan isi
utama.

KB:
menjana idea
8.4 Aras 1
(i) Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

3.2 Aras 2
(i) Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang
sahih.

BCB:
mencatat nota

Membincangkan
pendapat dengan
memberikan bukti.
UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

Minggu
35
Memberikan penjelasan
terhadap jawapan yang
diberikan.

Tajuk:
Khatijah
Awang

FOKUS SAMPINGAN

1.2 Aras 2
(ii) Memberikan penjelasan
terhadap jawapan yang diberikan.

UNIT 12

Tema :
Jasamu
Dikenang

FOKUS UTAMA

Membina ayat
berdasarkan biodata.
Mengecam idea utama
dalam teks.

6.3 Aras 2
(i) Membaca dan mengenal pasti
idea yang terdapat dalam teks.
8.4 Aras 2
(i) Menyatakan isi sampingan dan
menghuraikan isi sampingan
supaya menjadi ayat yang
gramatis.

Memberikan penjelasan
tentang sesuatu
perkara dengan sopan.

8.2 Aras 1
(i) Membina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
1.4Aras 2
(i) Memberikan penjelasan
tentang sesuatu perkara yang
diminta dengan sopan.
2.1 Aras 1
(i) Bercerita secara spontan
mengenai sesuatu perkara
dengan nada, intonasi dan gaya
yang sesuai.

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Kata kerja
berimbuhan
Ilmu:
Kajian
Te
m
p
at
a
n
Nilai:
Cintai Seni
Budaya
Kemahiran
Bernilai
Tambah:

Menulis dan

35

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


menghuraikan isi
sampingan.

TKP:
muzik

Bercerita tentang
poster.

KB:
Mengumpul
dan mengelas
BCB:
Bacaan
intensif

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

UNIT 12
Minggu
36

Berbual tentang
sesuatu perkara
dengan bertatasusila.

Tema:
Jasamu
Dikenang

Menulis ayat dengan


tulisan berangkai.

Tajuk:
Marina
Chin

Menghuraikan isi
utama dan isi
sampingan.
Meluaskan subjaek dan
predikat ayat.
Menulis isi utama dan
isi sampingan.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1.2 Aras 3
(i) Berbual secara bertatasusila
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai
aras.

8.3 Aras 3
(i) Menulis ayat dalam
perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai
yang kemas dan cantik.

6.3 Aras 3
(i) Menghuraikan isi utama dan isi
sampingan yang terdapat dalam
teks.

8.1 Aras 3
(i) Membina ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan perluasan
subjek dan predikat.

8.4 Aras 3
(i) Membina isi utama dan isi
sampingan supaya menjadi
perenggan yang koheren.

1.2 Aras 3
(i) Berbual secara bertatasusila
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan soalan
pelbagai aras.

8.5 Aras 3
(i) Menghubungkaitkan isi utama
dan isi sampingan dengan

36

SISTEM
BAHASA

Tatabahasa:
Kata adjektif
berimbuhan

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu:
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Nilai:
Sabar,
patriotik
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
Kinestatik
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Menulis karangan yang
lengkap.

menggunakan penanda wacana


untuk menghasilkan perenggan
yang koheren dan kohesi.

KB:
Mengumpul
dan mengelas
BCB:
mencatat nota

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 13
Minggu
37
TEMA:
CENDEKI
AWAN
DUNIA
TAJUK:
ILMUWAN
AGUNG

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

1. Memberikan alasan
yang rasional
berdasarkan sebab dan
akibat.

3.2
ARAS 1
( i ) Menghubungkaitkan sebab dan
akibat dengan memberikan alasan
yang rasional.

6.4
ARAS 1
( ii ) Membaca perenggan
pertama dan perenggan akhir
dalam sesuatu teks bagi
mendapatkan maklumat umum.

2. Menyatakan
gambaran umum teks
yang dibaca.

SISTEM
BAHASA
Kata Pemeri
a) ialah
b) adalah

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
Sains
Nilai;
Bekerjasama
KBT

3. Menulis huraian isi


utama berdasarkan
gambar.
8.4
ARAS 1
( I ) Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama
dengan menggunakan ayat
yang gramatis.

1.KB
- menjana
idea
2.Kontekstual
menghubung
kait
bekerjasama
3.Konstruktivi

37

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


sme
menerangka
n dan
menjelaskan
idea baru
4. KPKinestatik
(pergerakan
badan )

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 13
Minggu
38
TEMA:
CENDEKI
AWAN
DUNIA

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

1. Membaca fakta yang


terdapat dalam teks.

6.5
ARAS 1
( I ) Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara yang
dikehendaki dalam teks.

2. Mengemukakan
bukti yang sahih
berdasarkan idea yang
dikembangkan
daripada dapatan.

FOKUS SAMPINGAN

3.1
ARAS 2
( I ) Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang
sahih.
9.2
ARAS 2
( I ) Menterjemah maklumat
dalam bentuk lakaran
kerangka.

3. Menulis maklumat
dalam bentuk lakaran
kerangka.

TAJUK:
PERINTIS
DUNIA
PERUBAT
AN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa

Ilmu:

Kata Penegas
a) juga
b) sahaja
c) hanya
d) pun
e) jua
f) memang

sains

Kosa kata

KB:
1.Menganalisis
2.Membuat
kesimpulan
3.Membanding
dan

Umum
1. mereba
k
2. tokoh
3. karya

Nilai:
Kerjasama
KBT:

membezakan

Istilah

38

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Ensiklopedia
Kontekstual:
1Menghubung
kait
2.Memindahka
n

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

UNIT 13

1. Menulis karangan
yang telah diedit.

Minggu
39

2. Bercerita secara
spontan dengan
gaya yang sesuai.

TEMA:
CENDEKI
AWAN
DUNIA

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

10.2
ARAS 3
( i ) Mengedit dan membetulkan
kesatuan idea dalam penulisan.

2.1
ARAS 1
( I ) Bercerita secara spontan
mengenai sesuatu perkara
dengan nada, intonasi, dan
gaya yang sesuai.
6.4
ARAS 3
( I ) Membaca sinopsis,
bibliografi, indeks dan glosari
sesebuah buku untukk
mendapatkan gambaran
umum.

3. Mengulas
pernyataan
dengan
mengemukakan
bukti yang wajar.

TAJUK:
PENCIPTA
BERJASA

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa
Kata Nafi
a) bukan
b) tidak

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
K.Tempatan
Nilai

Kosa kata
1. Sinopsis
2. kalendar
Istilah
1. indeks
2. bibliogr
afi

Jujur
Amanah
Sabar
KB:
Menilai
KBT:
Konstruktivism
e

39

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 14
Minggu
40

Mengemukakan hujah
yang kukuh dalam
perbahasan.

Tema:
Era
Teknologi
Makluma
t dan
Komunik
asi

Membuat andaian
tentang sesuatu
perkara secara ringkas

Tajuk:
Kamus
Elektroni
k

4.3 Aras 1
(i) Menyokong atau membangkang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
mengemukakan hujah yang
rasional.

7.1 Aras 1
(ii) Menyatakan andaian yang
dibuat secara ringkas.

5.1 Aras 1
(ii) Memahami perkataan, rangkai
kata dan ayat yang dibaca.

11.3 Aras 2
(ii) Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat
dalam sesebuah karya sastera.

Menulis huraian nilai


dan pengajaran.

11.2 Aras 1
(i) Menyenaraikan perkataan, idea,
ayat dan penanda wacana yang
menarik dalam karya yang dibaca.

1.4Aras 3
(ii) Melahirkan rasa hati dengan
berterus terang secara
berhemah.

Menghuraikan

8.4 Aras 3

Menghuraikan makna
perkataan, rangkai kata
dan ayat yang dibaca.

Tatabahasa:
Tanda baca

Ilmu:
Sains
Nilai:
Rajin, tekun
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
TKP:
verbal
linguistik
KB:

40

BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


perkataan, ayat, dan
idea yang menarik
yang dapat dalam
karya.

(ii) Menghuraikan penggunaan


wacana yang sesuai untuk
menghubungkaitkan ayat topic
dengan ayat huraian.

menilai
BCB:
metakognisi

Mengemukakan
sesuatu keinginan
secara berhemah.
Menulis penanda
wacana untuk
menlengkapkan
petikan.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

UNIT 14
Minggu
41

Tema:
Era
Teknologi
Makluma
t dan
Komunik
asi

Menyatakan hujah
dalam perbahasan
dengan alasan yang
konkrit.
Memberikan pendapat
tentang sesuatu tajuk.
Menulis satu perenggan
hujah dengan
menggunakan tulisan
berangkai.

4.3 Aras 2
(i) Menegaskan hujah untuk
menyokong dan menentang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
memberikan alasan yang konkrit.

8.3 Aras 3
(i) Menulis ayat dalam
perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai
yang kemas dan cantik.

4.1 Aras 3
(i) Menganalisis persoalan untuk
memberi maklum balas.
5.1 Aras 2
(i) Membaca pelbagai jenis ayat
dengan memberikan penekanan

6.3 Aras 2
(i) Membaca dan mengenal
pasti idea yang terdapat dalam

41

Tatabahasa:
Ayat pasif
Kosa kata:
Cuai

Ilmu:
Sains
Nilai:
Hemah tinggi,
berterima
kasih
Kemahiran
Bernilai
Tambah:
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


Membaca pelbagai
jenis ayat dengan
intonasi yang sesuai.
Tajuk:
Kad
Pintar

Mengenal pasti idea


yang terdapat dalam
teks.
Menghuraikan perkara
yang menarik dalam
sesebuah karya dari
segi nilai.

pada intonasi berdasarkan tanda


baca.

teks.

TKP:
interpersonal

11.2 Aras 2
(i) Menjelaskan perkara yang
menarik dalam sesuatu karya
daripada aspek penggunaan
perkataan, ayat, penanda wacana,
nilai, dan pengajaran.

6.5 Aras 1
(i) Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara
yang dikehendaki dalam
kamus.

KB:
menghubungk
ait

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

BCB:
Perbincangan

Mendapat maklumat
dalam teks dengan
pantas.

UNIT
TEMA
TAJUK

OBJEKTIF

UNIT 14
Minggu
42

Mengemukakan soalan
untuk mematahkan
hujah lawan dengan
sopan

Tema:
Era
Teknologi
Makluma

Membina satu
perenggan hujah untuk
menyokong tajuk
perbahasan.

4.3 Aras 3
(i) Mengemukakan soalan untuk
mematahkan hujah lawan dengan
sopan.

8.2 Aras 2
(i) Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
6.4 Aras 1
(i) Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk

5.1 Aras 3
(ii) Menghuraikan maksud ayat

42

SISTEM
BAHASA

Tatabahasa:
Ayat aktif
transit
if

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu:
Sains
Nilai:
Bersyukur,
jimat cermat
Kemahiran
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


t dan
Komunik
asi
Tajuk:
Telefon
Bimbit

yang dibaca.

mendapatkan gambaran
umum.

Menjelaskan maksud
ayat yang dibaca.
Menyatakan gambaran
umum berdasarkan
tajuk kecil yang dibaca.
Menulis nilai
berdasarkan peta
minda.

11.2 Aras 3
(i) Merumus perkara yang menarik
serta nilai dan pengajaran yang
diperoleh daripada bacaan secara
kritis.

Bernilai
Tambah:
TKP:
interpersonal

6.1 Aras 3
(ii) Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.

KB:
menjana idea
BCB:
Mendengar
dgn cekap

Menulis rumusan
berdasarkan peta
minda.
Melayari internet untuk
mendapatkan
maklumat berkaitan
dengan sesuatu
perkara

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 15
Minggu
43
TEMA:
MALAYSI
AKU
GEMLAN
G
TAJUK:
MALAYSI

OBJEKTIF
1. Mengemukakan
pandangan
tentang sajak.
2. Membaca teks
dengan sebutan
dan intonasi
yang betul.
3. Menulis nlai dan
pengajaran
daripada sajak.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

4.1
ARAS 1
(ii) Menyuarakan pandangan
tentang sesuatu isi.

5.2
ARAS 1
(i) Membaca bahan berunsur
ilmu dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
11.3
ARAS 1
(i)
Menjelaskan tema
dan persoalan yang
terdapat dalam
sesebuah karya.

43

SISTEM
BAHASA
Kosa kata
umum:
-tema
-persoalan
-termakbul
-sukarela

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu:
-P.Moral
Nilai:
-berusaha
-rajin
KBT:
-kajian masa
depan
-verbal
linguistik
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


AKU DI
MATA
DUNIA
UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 15
Minggu
44
TEMA:
MALAYSI
AKU
GEMLAN
G
TAJUK:
ANGKASA
WAN
NEGARA

UNIT
TEMA
TAJUK
UNIT 15
Minggu
45

TEMA:

OBJEKTIF
1. Membaca teks
untuk membuat
kesimpulan.
2. Melaporkan hasil
pemerhatian
dengan
menggunakan
laras bahasa
yang sesuai.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

6.5
ARAS 3
(i) Membaca dan mengumpul
makklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.

2.2
ARAS 1
(i) Menyampaikkan hasil
pemerhatian yang dilakukan
dengan menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
8.2
ARAS 2
(i) Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.

3. Menulis satu
rumusan dalam
satu perenggan.

OBJEKTIF

1. Menulis
pendapat dan
pengajaran yang
diperoleh
daripada teks.

SISTEM
BAHASA

KB:
-kemahiran
berfikir
(menganalisis)
PENGISIAN
KURIKULUM

Ayat majmuk
gabungan

Ilmu
-

Kosa kata
umum
- Keapun
gan
- Memiku
l
- Tergian
g-giang
- meluncur

Nilai
KBT
-

P. Moral
kasih
sayang
konstruk
tivisme
kontekst
ual

KB
Menghubungk
ait

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

8.1
ARAS 2
(i) Membna ayat majmuk dengan
kata hubung.

1.1
ARAS 1
(i) Berinteraksi dengan pihak
lain berkaitan sesuatu topik.
6.5
ARAS 2
(i) Membaca dan mengimbas

2. Berbual dengan
rakan tentang

44

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa
1. Ayat
Majmuk
2. Ayat
susunan
Songsang

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
-

P.Moral

Nilai
-

insaf
baik hati

KBT
BM-SJK-Nantha

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 6


MALAYSI
AKU
GEMLAN
G
TAJUK:
KEJAYAA
N KITA
KEBANG
GAAN
KITA

sesuatu perkara
yang menarik.

fakta yang relevan daripada


pelbagai bahan untuk
mengukuhkan maklumat.

3. Membaca fakta
untuk
mengukuhkan
maklumat.

TKP
Kenisteti
k

KB
mengumpul
dan
mengelas.

45

BM-SJK-Nantha