Anda di halaman 1dari 42

Rancangan Pengajaran Tahunan

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI WANGSA, BUKIT SELAMBAU, 08010 SG. PETANI.


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 (KSSR )
http://www.sistemguruonline.my/2014/11/rpt-kssr-bahasa-melayu-bm-tahun-5.html

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

2.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

Menulis teks puisi secara mekanis


dengan betul dan kemas

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik
hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu melalui nyanyian sambil berlakon

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

MINGGU 1
Tajuk :
IMPIAN
KELUARGA

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM
EMK
Nilai Murni :
Kerajinan
Keberanian
Kasih sayang
Hormat
menghormati
Ilmu :
Kerjaya
Pendidikan Moral
Muzik
Kemahiran Hidup
Sejarah
KP :
Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Mengecam
Menghubungkait
Membuat
gambaran

CATATAN

Buku teks
ms 2-7

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul

1.3.1

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

3.2

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan
kemas

3.2.7

Menulis ayat dalam perenggan secara


mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata


nama khas hidup manusia dengan
nama pangggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
MINGGU 2

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk :
KELUARGA
KREATIF

5.1.3

(Pendidikan Keselamatan Jalan


Raya)

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah mengikut
intonasi yang betul

Memahami dan menggunakan kata


ganti nama diri tanya megikut
konteks dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM
EMK
Nilai Murni :
Hormat
menghormati
Kesyukuran
Kerajinan
Bertatasusila
Ilmu :
Sastera
TMK
Muzik
Keusahawanan

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Mengecam
Menjana idea
Mengaplikasi
BCB
-

Bacaan intensif
Menulis
perenggan

CATATAN

Buku teks
ms 8 -13

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
2.3

MINGGU 3
Tajuk :
MOTIVASI
KELUARGA

3.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.3.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.2

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks yang betul

Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM
EMK
Nilai Murni :
Kasih sayang
Kerjasama
Ilmu :
-

Pendidikan Moral
Muzik
Bimbingan &
Kaunseling
Kemasyarakatan

Interpersonal
Konstruktivisme

KP :

BCB
Bacaan Intensif
Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Menilai

CATATAN

Buku teks
ms 14- 20

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU 4

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.3.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

Tema :
KELUARGA
BERWAWASAN
2.4
Tajuk :
MOTIVASI
KELUARGA

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya)

Penilaian 1

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kerajinan
Kerjasama
Hormat
menghormati
Ilmu :
-

Pendidikan Moral
Kemasyarakatan

Interpersonal
Kontekstual

KP :

Strategi P&P:
KB
Menjana Idea
Mengecam
Menghubungkait
Meramal

CATATAN

Buku teks
ms 17, 19,
21-22

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU 5

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

Tajuk :
BERSIH DAN
SIHAT

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

1.3.3

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alanasan yang betul

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginatif dengan betul

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

4.1.

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut urutan

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Prihatin
Rasional
Kasih sayang
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Kesihatan
Kepenggunaan
Muzik
Pendidikan
Kesihatan
KP :
BCB:
-

Interpersonal
Muzik
Kontekstual

Bacaan intensif

CATATAN

Buku teks
ms 24-29

Rancangan Pengajaran Tahunan


5.1.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

5.1.4

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 6

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.2

2.4

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak

4.2.

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan

4.2.1

Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

Tajuk :
AKTIF DAN
CERGAS

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Strategi P&P:
KB
Menyusun
mengikut urutan
Membuat
keputusan
Mengkonsepikan
idea
Mereka cipta
Menjanakan idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesederhanaan
Kebersihan fizikal
dan mental
Rasional
Kerjasama
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani
Matematik
Semanagat
kemasyarakatan
Pendidikan
Kesihatan
KP :
Interpersonal
Kontekstual
Konstruktivisme
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 30 -34

Rancangan Pengajaran Tahunan


bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur
5.1

***
*

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

5.1.5

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
2.5
Tajuk :
SIHAT EMOSI

3.4

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya)

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 7

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

serta menggunakan laras bahasa


yang sesuai semasa bercerita

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.1

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Membaca dan memahami maklumat


yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul

BCB :
-

Menulis
perenggan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Membuat
kesimpulan
Menaakul

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kebersihan fizikal
dan mental
Hemah tinggi
Baik hati
Rasional
Ilmu :
Psikologi
Kesusateraan
Sains
Pendidikan Moral
KP :

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbgai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 36 - 40

Rancangan Pengajaran Tahunan


5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relatif mengikut
konteks yang betul

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menaakul
Menganalisis
Menjana idea

19HB FEBRUARI ( KHAMIS )


TAHUN BARU CINA

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 8

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

2.6

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Membaca pelbagai bahan sastera


untuk meningkatkan daya fikir secara
kritis

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbgai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

5.1.

Memahami dan

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata

Tema :
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

Tajuk :
AIR DAN
KEHIDUPAN

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kebersihan fizikal
dan mental
Hemah tinggi
Baik hati
Rasional
Ilmu :
Psikologi
Kesusateraan
Sains
Pendidikan Moral
KP :
BCB :

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 41-44

Rancangan Pengajaran Tahunan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

***
*

hubungan pancangan komplemen


mengikut konteks yang betul

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menaakul
Menganalisis
Menjana idea

(Pendiddikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 9
Tajuk :
KESELAMATAN
SEMASA
BERSUKAN

2.5

3.5

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.4

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.2

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai

3.5.2

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Rasional
Kebebasan
Hormat
menghormati
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani
Pendidikan
Kesihatan
KP :

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai
sumber

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 46 - 50

Rancangan Pengajaran Tahunan


sumber

INGGU /
TARIKH

4.2.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.2

Mengujarkan cerita dengan


menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan
bahasa badan yang kreatif

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang
betul.

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.1

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.3

Membaca , memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul dengan

Tema :
KESELAMATAN
MINGGU 10

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk :
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

10

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
ang sesuai.

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Menyusun
mengikut urutan
Menjana idea
Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Rasional
Keselamatan
Ilmu :
Sains dan
teknologi
Pendidikan
Keselamatan
Jalan raya
Pendidikan
Jasmani
Sosiobudaya

CATATAN

Buku teks
ms 52-56

Rancangan Pengajaran Tahunan


perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan
5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

menggunakan idea utama dan idea


sampingan secara kohesi dan koheren
dengan bahasa yang santun
5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya

KP :
-

Kontekstual

Strategi P&P:
KB
Membuat
gambaran
mental
Mensintesis
Menjana idea
Mengecam

13 21 MAC ( JUMAAT SABTU )


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
KESELAMATAN
2.6

MINGGU 11
Tajuk :
PATUHI
PERATURAN
JAMINAN
KESELAMATAN

3.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu

3.6.2

11

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Membaca pelbagai bahan sastera
untuk meninngkatkan daya fikir
secara kritis

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hemah tinggi
Kerjasama
Rasional
Ilmu :
Pendidikan Sivik
Sastera
KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 46 - 50

Rancangan Pengajaran Tahunan


perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

MINGGU /
TARIKH

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan

5.2.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
KESELAMATAN
2.6

MINGGU 12

syarahan, ucapan dan pidato dengan


betul serta menggunakan bahasa
yang santun

Tajuk :
MENGIKUTI
LAWATAN
3.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan

3.6.2

12

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Membaca pelbagai bahan sastera
untuk meninngkatkan daya fikir
secara kritis

Menulis untuk menyampaikan

BCB :
Bacaan Intesnif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menilai
Menjana idea
Membuat
gambaran ,
mental
Menganalisi

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kesyukuran
Hemah tinggi
Kerjasama
Rasional
Ilmu :
Pendidikan Sivik
Sastera
KP :
-

Interpersonal
Kontekstual

CATATAN

Buku teks
ms 64 - 66

Rancangan Pengajaran Tahunan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

maklumat dengan betul berbentuk


syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


yag jelas da intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui lakonan

5.2.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata


ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan Intesnif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menilai
Menjana idea
Membuat
gambaran ,
mental
Menganalisis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PKJR)
Penilaian 3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU

Tema :
KEMASYARAKAT
AN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

13

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
scara bertatasusila

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Ilmu :
Sains
Pendidikan Sivik

Buku teks
ms 68 - 73

Rancangan Pengajaran Tahunan


13

2.6
Tajuk :
MUAFAKAT
MEMBAWA
BERKAT

MINGGU /
TARIKH

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


yag jelas da intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui lakonan

5.2.

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata


majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi

3.6

TEMA / TAJUK

MINGGU

Tema :
KEMASYARAKAT
AN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

14

Peraturan
sosiobudaya

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

KP :

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Membaca dan memahami pelbagai


bahan bukan satera untuk
memperkaya laras bahasa

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Membuat
inferens
Merumus
Menjana idea
Mengkonsepikan
idea
Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Kerjasama
Semangat
Bermasyarakat
Kasih sayang
Ilmu :
Pendidikan Moral

CATATAN

Buku teks
ms 74-79

Rancangan Pengajaran Tahunan


14

2.2
Tajuk :
KITA MEMBERI
ORANG MERASA

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

5.3.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam elbagi
situasi

5.3.1

Memahami dan membina ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

Sains
Kemasyarakatan

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

KP :

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PSJK

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Tema :

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

15

STANDARD PEMBELAJARAN
1.7.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang ramatis secara bertatasusila

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Prihatin
Kerjasama
Keberanian
Hemah tinggi

CATATAN

Buku teks
ms 80 -85

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU
15

KEMASYARAKAT
AN

Tajuk :
SEDIA
MEMBANTU

MINGGU /
TARIKH

2.3

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.1

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

Menghasilakn draf perenggan


pendahuluan, isi dan penutp dalam
penulisan kreatif dengan baik

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan

5.3.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.2

Memahami dan membina ayat cakap


ajauk dan cakap pindah denga betul
dalam pelbagai situasi

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

16

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancer,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.7.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat

Ilmu :
-

Sains
Kemasyarakatan
Pertanian
Pendidikan moral

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

KP :

BCB :
Bacaan mekanis
Bacaan imbasan
Strategi P&P:
KB
-

Menjana idea
Mengkonsepsikan
Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Prihatin
Kerjasama
Keberanian

CATATAN

Buku teks
ms 86-88

Rancangan Pengajaran Tahunan


secara bertatasusila
MINGGU
16

Tema :
KEMASYARAKAT
AN

Tajuk :
TERIMA KASIH
SANG LEBAH

2.3

yang ramatis secara bertatasusila

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

Menghasilkan draf perenggan


pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan baik

4.3.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan

5.3.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.2

Memahami dan membina ayat cakap


ajuk dan cakap pindah dengan betul
dalam pelbagai situasi

Ilmu :
-

Hemah tinggi

Sains
Kemasyarakatan
Pertanian
Pendidikan moral

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

KP :

BCB :
Bacaan mekanis
Bacaan imbasan
Strategi P&P:
KB
-

Menjana idea
Mengkonsepsikan
Menganalisis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 4

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu

17

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul
2.3
MINGGU
17

Tema :
WARISAN
BANGSA

Tajuk :
UNITNYA
BUDAYA KITA

3.7

dengan struktur binaan ayat yang


betul dan tepat

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul

4.4.

Melafaz dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur

4.4.1

Melagukan syair dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
memahami syair tersebut

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

Ilmu :
-

Hormat
menghormati
Kesyukuran

Pendidikan moral
Peraturan
sosiobudaya
Seni bina
Sejarah

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Buku teks
ms 90 95

KP :

BCB :
Bacaan intensif
Bacaan luncuran
Strategi P&P:
KB
Menganalisis
Menghubungkait
Menjana idea
Menaakul

3 HB MEI 2015 (AHAD )


HARI WESAK

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons

18

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap arahan

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul
MINGGU
18

Tema :
WARISAN
BANGSA

Tajuk :
CITRA SENI

2.4

3.8

4.4.

5.1.

berdasarkan ayat perintah mengikut


intonasi yang betul

Ilmu :

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Melafaz dan memahami puisi


dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur

4.4.2

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.2

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan
Membina syair secara terkawal dan
melagukannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami syair
tersebut
Memahami dan menggunakan kata
nama khas hidup manusia dengan
nama pangggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Mendengar, menngecam dan

19

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2

Mendengar, memahami dan

Menghargai
warisan
Kesyukuran

Buku teks
ms 96-100

Seni teater
Seni pertukangan
Kesenian dan
kebudayaan
Seni
persembahan

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

BCB :
Bacaan imbasab
Bacaan luncuran
Strategi P&P:
KB
Membuat
gambaran
mental
Inferens
Menganalisis
Menjana idea
KMD :
-

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Meramal

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

MINGGU
19

Tema :
WARISAN
BANGSA

Tajuk :
KEINDAHAN
SENI

2.4

3.9

4.1.

5.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.2

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan bahan sastera yang
didengar

3.9.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik
hibur

4.1.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

MINGGU 20
29HB MEI 13HB JUN 2015

TEMA / TAJUK

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alasan yang betul

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang di dengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis.
Menyebut dan memahami seni kata
lagu melalui nyanyian sambil berlakon

Ilmu :
-

Buku teks
ms 102 - 107

Peraturan
sosiobudaya
Sejarah
Muzik
Kesenian

KP :
BCB :
-

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

Semangat
Bermasyarakat
Rasional
Kesyukuran
Patriotisme
Menghargai
warisan

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik
Menulis
perenggan
Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Membuat
keputusan
Mengitlak
Menganalisis
Mengenal pasti

UJIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PERTENGAHAN TAHUN )

24-28HB MEI 2015

MINGGU /
TARIKH

memberikan respons dan memberikan


secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul

CUTI PERTENGHAN TAHUN

STANDARD KANDUNGAN

20

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1.3

MINGGU
21

Tema :
WARISAN
BANGSA

Tajuk :
TARIAN KUDA
KEPANG

2.4

3.9

5.1

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.3.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.2

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan bahan sastera yang
didengar

3.9.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata


ganti nama diri tanya megikut konteks
dengan betul

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 4

21

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dan memberikan
secara lisan terhadap ayat tanya yang
mengandungi kata tanya dengan
betul
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
dengan alasan yang betul

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang di dengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis.

Nilai Murni :
Semangat
Bermasyarakat
Rasional
Kesyukuran
Patriotisme
Menghargai
warisan
Ilmu :
-

Peraturan
sosiobudaya
Sejarah
Muzik
Kesenian

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

KP :

BCB :
-

Menulis
perenggan
Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Membuat
keputusan
Mengitlak
Menganalisis
Mengenal pasti

Buku teks
ms 102
107

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
22

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi
respons dengan betul

2.4.3

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubung komplemen mengikut
konteks yang betul

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA

2.4

Tajuk :
KEJAYAAN
TANAMAN KITA

3.2

22

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
megikut urutan

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

Menulis teks puisi secara mekanis


dengan betul dan kemas

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Berdikari
Kesyukuran
Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Pertanian
Muzik
KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Membuat urutan
Mensinstesis
Menghubungkait
Membuat
gambaran
mental
Menjana idea

CATATAN

Buku teks
ms 112 - 116

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

MINGGU
23

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


member respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tesurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk member respons
dengan betul

2.4.3

Menulis huruf, suku kata,


perkataan,frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas

3.2.6

4.1.

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lag secara berpandu dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur

5.1.

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubung komplemen mengikut
konteks yang betul

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA

2.4

Tajuk :
KEJAYAAN
TANAMAN KITA

3.2

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

23

Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai pesanan
mengikut urutan

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

Menulis teks puisi secara mekanis


dengan betul dan kemas

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Berdikari
Kesyukuran
Ilmu :
Ekonomi
Geografi
Pertanian
Muzik
KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Membuat urutan
Mensinstesis
Menghubungkait
Membuat
gambaran
mental
Menjana idea

CATATAN

Buku teks
ms 112 - 116

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
24

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.2

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.2

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA
2.5
Tajuk :
ERA
BIODIVERSITI
DAN
BIOTEKNOLOGI

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbual tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

5HB JULAI ( AHAD )


CUTI BERGANTI SEMPENA HARI NUZUL QURAN

24

PENGISIAN KURIKULUM
Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesyukuran
Kerajinan
Ilmu :
Sains
Pentenakan

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Membandingkan
& membezakan

CATATAN

Buku teks
ms 124 - 129

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU
25

Tema :
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN
DI MALAYSIA

Tajuk :
ERA
BIODIVERSITI
DAN
BIOTEKNOLOGI

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.2

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul

2.5.2

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


karangan berbentuk naratif dan
imaginative dengan betul

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

2.5

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 6

25

PENGISIAN KURIKULUM

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kesyukuran
Kerajinan
Ilmu :
Sains
Pentenakan

Membaca, memahami dan menaakul


maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul

KP :
-

Interpersonal
Kontekstual
Kinestik

BCB :
Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menganalisis
Membandingkan
& membezakan

CATATAN

Buku teks
ms 124 - 129

Rancangan Pengajaran Tahunan


17 - 18 JULAI

( JUMAAT SABTU )

HARI RAYA AIDIL FITRI

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 26

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGA
RAAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahann dengan
betul

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.4

Menulis imlak dengan tepat

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak

Tajuk :
TOKOH
SANJUNGAN

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

26

4.2.1

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk degan
betu dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hormatmenghormati
Menghargai jasa
Kerajinan
Ketabahan
Ilmu :
Sejarah
Kesusasteraan
Bahasa
Pendidikan Seni
Visual
Pendidikan
jasmani
KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan imbasan
Bacaan luncuran

Strategi P&P:

CATATAN

Buku teks
ms 134 -138

Rancangan Pengajaran Tahunan


5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata


ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

KB
-

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

MINGGU 27

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGA
RAAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.3

2.5

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahann dengan
betul

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul


bahan puisi untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk prosa
dengan betul

3.4

Menulis implak dengan tepat

3.4.1

Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak

Tajuk :
TOKOH
SANJUNGAN

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur

27

4.2.1

Berbual tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber
menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk degan
betu dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

Mengujarkan ayat dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan laras bahasa
yang sesuai semasa bercerita

Menghubungkait
Menaakul
Mengecam
Membuat
gambaran
mental
Menjana idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hormatmenghormati
Menghargai jasa
Kerajinan
Ketabahan
Kegigihan
Ilmu :
Sejarah
Kesusasteraan
Bahasa
Pendidikan Seni
Visual
Pendidikan
jasmani

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan imbasan

CATATAN

Buku teks
ms 134 -139

Rancangan Pengajaran Tahunan


5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata


majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGA
RAAN

Tajuk :
NEGARA YANG
KUSAYANGI

2.6

3.4

4.2

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila

1.4.4

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.1

Menulis imlak dengan tepat

3.4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dengan menggunakan
bahasa badan secara kreatif

28

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan ayat yang
gramatis dan bahasa badan yang
sesuai dalam situasi formal secara
bertatasusila

Membaca pelbagai bahan sastera


yang sesuai untuk meningkatkan daya
fikir secara kritis

Bacaan luncuran

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Mengecam
Membuat
gambaran
mental
Menjana idea

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Patriotisme
Hormat
menghormati
Keberanian
Ilmu :
Sivik
Sejarah
Kesusasteraan
KP :

4.2.2

Menulis imlak frasa dan ayat yang


mengandungi pelbagai jenis kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat
Mengujarkan cerita dengan
menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengn

BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan intensif
Mendengar
dengan cekap

CATATAN

Buku teks
ms 140
145

Rancangan Pengajaran Tahunan


semasa bercerita secara didik
hibur
5.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

5.3.2

STANDARD KANDUNGAN
1.5

MINGGU 29

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

bahasa badan yang kreatif

Tema :
PATRIOTISME
DAN
KEWARGANEGARAAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat
menggunakan sebutan yag
jelas dan intonasi yang
betul

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1

1.5.2

Tajuk :
TANGGUNGJAWA
B KITA
2.6

3.5

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2.6.2

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu

3.5.2

29

Memahami dan membina ayat cakap


ajuk dan cakap pindah dengan betul
dalam pelbagai situasi

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
ang sesuai.
Menceritakan sesuatu perkara yang
dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan satera untuk
memperkaya laras bahasa

Mencatat maklumat yang betul


mengikut urutan daripada pelbagai

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menilai
Mengecam
Membuat
gambaran
mental
Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Menghargai
Patriotisme
Bertanggungjawab
Ilmu :
Pelancongan
Geografi
Kewarganegaraan

KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan intensif
Bacaan luncuran

CATATAN

Buku teks
ms 146153

Rancangan Pengajaran Tahunan


perkara daripada pelbagai
sumber
5.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

sumber

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata


nama am tak hidup bukan institusi
abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata


nama khas hidup manusia dengan
nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Membuat urutan
Menjana idea

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )
Penilaian 7

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yag jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Menceritakan sesuatu
perkara yang dialami dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa
yang sesuai

2.2.3

Menulis untuk menyampaikan

3.6.1

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intoasi yang betul dengan
mengguunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai

MINGGU 30
2.2
Tajuk :
PERNIAGAAN DI
MALAYSIA

3.6

30

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada
pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kesederhanaan
Keberanian
Rasional
Kerjasama
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
TMK
Keusahawanan
Kemahiran Hidup
Geografi
KP :

Menulis untuk menyampaikan

Interpersonal

CATATAN

Buku teks
ms 156-161

Rancangan Pengajaran Tahunan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan
4.3

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

maklumat yang betul dengan


menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan koheren
dengan bahasa yang santun

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

Mengujarkan dialog dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan

Memahami dan menggunakan kata


kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang seuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu

3.6.2

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
scara bertatasusila

MINGGU 31
2.3
Tajuk :
KEUSAHAWANA
N

3.6

31

BCB :
-

Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan imbasan
dan luncuran
Bacaan intensif
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Menaakul
Menjana idea
Gambaran
mental
Menganalisis
-

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kerajinan
Berdikari
Ilmu :
Perniagaan
Keusahawanan

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat
secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

KP :

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan betul berbentuk

BCB :

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

CATATAN

Buku teks
ms 162 167

Rancangan Pengajaran Tahunan


perkara dengan
menggunakan bahasa yang
sopan
5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

syarahan, ucapan dan pidato dengan


betul serta menggunakan bahasa
yang santun
5.1.5

Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

Perbincangan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Menghubungkait
Mensistesis
Menganalisis

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya PJSK

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Tema :
EKONOMI
MALAYSIA

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebuatan yang betul

2.3.2

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila

MINGGU 32
2.3
Tajuk :
PENGURUSAN
KEWANGAN

32

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat
secara mekanis dengan lancer,
sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kesederhanaan
Rasional
Berhemat
Kerjasama
Berhemah tinggi
Ilmu :
Kewangan
Matematik
Pendidikan moral
KP :
-

Interpersonal

CATATAN

Buku teks
ms 168 175

Rancangan Pengajaran Tahunan


3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.1

3.7.2

Menghasilkan draf perenggan


pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan baik
Menghasilkan bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginative dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang
betul.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

Penilaian 8

BCB :
-

Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan luncuran

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Menganalisis
Menghunungkait
Mengecam

31HB OGOS ( ISNIN )


HARI KEBANGSAAN
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA
2.4

MINGGU 33
Tajuk :
AKTIVITI

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

2. 4.1

33

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan
tepat

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Berhemat
Kasih sayang
Semangat
bermsyarakat
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar

CATATAN

Buku teks
ms 178 183

Rancangan Pengajaran Tahunan


MESRA ALAM
3.8

4.3

5.2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

MINGGU 34

3.8.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur

4.3.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.2

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

2.4

KP :

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan
bahasa badan yan g sesuai melalui
lakonan

BCB :
-

Memahami dan menggunakan kata


ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

1.2.6

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan

2. 4.3

34

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menilai
Meramal
Menganalisis
Menjana idea
Menghubungkait

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kesyukuran
Kebersihan fizikal
dan mental
Ilmu :
Pendidikan alam
sekitar

CATATAN

Buku teks
ms 184-188

Rancangan Pengajaran Tahunan


Tajuk :
ISU ALAM
SEKITAR

respon dengan betul


3.9

5.2

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar

3.9.1

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.3

Menulis ulasan tentang bahan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat
yang gramatis
Memahami dan menggunakan kata
majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang
mendukung maksud kiasan dengan
betul dalam pelbagai situasi

Geografi

Naturalis
Kontekstual

KP :

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menilai
Menjana idea
Mensintesis

(Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

16HB SEPTEMBER 2015 (RABU )


HARI MALAYSIA
18-26 SEPTEMBER 2015
CUTI PENGGAL KEDUA

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Tema :
LESTARIKAN

Mendengar, menngecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul

35

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6

Mendengar, memahami, dan


menyebut pelbagai ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kesyukuran
Kebersihan fizikal

CATATAN

Buku teks
ms 187 &
189

Rancangan Pengajaran Tahunan


BUMI KITA

2.4

MINGGU 35
Tajuk :
AKU DAN ALAM
3.7

5.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

2. 4.3

Menghasilkan penuisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Tema :
LESTARIKAN

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respon dengan betul

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

36

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
ulasan yang betul

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginative dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
betul
Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi laras bahasa
yang sesuai.

dan mental
Ilmu :
-

Pendidikan alam
sekitar
Geografi

Naturalis
Kontekstual

KP :

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengecam
Menilai
Menjana idea
Mensintesis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Rasional
Semangat

CATATAN

Buku teks
ms 190 195

Rancangan Pengajaran Tahunan


BUMI KITA
2.5

MINGGU 36

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahann dengan
betul

2. 5.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun

3.6.2

4.4

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur

4.4.1

Melagukan syair dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
memahami syair tersebut

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata


hubungan pancangan relative dan
kata hubungkomplemen mengikut
konteks yang betul

Tajuk :
SELAMATKAN
BUMI KITA

3.6

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan

37

Ilmu :
-

bermasyarakat
Kerjasama

Pendidikan alam
sekitar
Sains

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik

KP :

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Membaca dan memahami maklumat


yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul

Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan
betul serta menggunakan bahasa
yang santun

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea
Merumus
menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang

CATATAN

Buku teks

Rancangan Pengajaran Tahunan


Tema :
LESTARIKAN
BUMI KITA

sebutan yag jelas dan


intonasi yang betul
2.5

MINGGU 37
Tajuk :
LESTARIKAN
BANDAR
TEKNOLOGI
HIJAU

3.7

5.3

ayat yang mengandungi laras bahasa


ang sesuai.

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahann dengan
betul

2. 5.1

Menghasilakan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

3.7.2

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

Membaca dan memahami maklumat


yang terdapat dalam bahan puisi
dengan betul

Ilmu :
-

Rasional
Hemah tinggi

Pendidikan alam
sekitar
Sains

Naturalis
Kontekstual
Verbal-linguistik

ms 194 -198

KP :

Menghasilkan bahan penulisan kreatif


berbentuk imaginative dan deskritif
menggunakan ayat yang gramatis
Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

( Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya )

BCB :
-

Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Menghubungkait
Mensintesis
Menjana idea
Merumus
menganalisis

Penilaian 9
14HB OKTOBER 2015 ( RABU )
AWAL MUHARRAM ( MAAL HIJRAH)

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

38

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1.5

MINGGU 38

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.6
Tajuk :
ALAM SAINS
3.8

4.3

5.1

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca

2. 6.2

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul

3.8.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan

4.3.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.4

5.1.5

39

Menceritakan sesuatu perkara yang


dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk
memperkayakan laras bahasa

Mengedit daan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan
Mengujarkan dialog dengan sebutan
yan jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan
Memahami dan menggunakan kata
kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks yang betul

Nilai Murni :
Kerajinan
Kesyukuran
Rasional
Ilmu :
Sains
Geografi
Sejarah
KP :
BCB :
-

Interpersonal
Kontekstual
Verbal-linguistik

Membuat rujukan
Bacaan imbasan

Strategi P&P:
KB
Mengaplikasi
Menghubungkait
Menganalisis
Menjana idea

Buku teks
ms 200 -205

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 39

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul

2. 4.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

3.3.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan

4.3.2

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata


naf, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan mengikut konteks yang betul

5.2

Memahami dan
mennggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.1

Memahami dan menggunakan


imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan, mempeR...i,
dipeR...kan, dipeR...i, serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan
betul

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.4
Tajuk :
TEKNOLOGI
DALAM
KEHIDUPAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.3

4.3

(Pendidikan Keselamatan

40

Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara
secar bertatasusila

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk
membuat ulasan yang betul

Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara kritis
dengan betul
Mengujarkan diolag yan dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indan dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Kasih sayang
Kebersihan
Kebersihan
mental dan fizikal
Rasional
Kesyukuran
Ilmu :
-

Pendidikan alam
sekitar
sains

Naturalis
Kontekstual

KP :

BCB :
-

Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Menjana idea
Mengitlak
Mensintesis

CATATAN

Buku teks
ms 206 211

Rancangan Pengajaran Tahunan


Jalan Raya
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 40

Tema :
JELAJAH ALAM
SAINS DAN
CIPTAAN
2.3
Tajuk :
KREATIF DALAM
CIPTAAN
3.5

5.1

5.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila

1.6.2

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2. 3.2

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber
Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

3.5.2

Memahami dan membina


ayat yang etul dalam
pelbagai situasi

5.3.1

Penilaian 10

41

5.1.6

Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan jelas daripada media
elektronik meggunakan ayat yang
mengandungi peribahasa secara
bertatasusila
Membaca bahan yang mengandungi
ayat tungal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
Mencatat maklumat yang betul
mengikut urutan daripada pelbagai
sumber
Memahami dan menggunakan kata
hubungan pancangan relative dan
kata hubung komplemen mengikut
konteks yang betul

Memahami dan membina ayat


tunggal ddan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat dengan
betul dalam pelbagai situasi

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai Murni :
Hemah tinggi
Kerjasama
Kerajinan
Kasih sayang
Ilmu :
-

Kreativiti dan
inovasi
Kemahiran hidup
Pendidikan
Kesihatan

KP :
BCB :
-

Kontekstual
Interpersonal

Bacaan intensif

Strategi P&P:
KB
Membanding dan
membezakan
Mengecam
Menjana idea

CATATAN

Buku teks
ms 212 218

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

MINGGU 42
8 - 11hb Nov
2015

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )


AKHIR TAHUN

MINGGU 42
15-19hb Nov
2015

HARI ANUGERAH CEMERLANG DAN PERSIAPAN AKHIR TAHUN 2016

========================================================== TAMAT
====================================================================

42

Anda mungkin juga menyukai