Anda di halaman 1dari 3

3.

0 BADING BEZA ANTARA PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN

CIRI
Definisi

PENTAKSIRAN
Satu
proses
maklumat

mendapatkan

dan

seterusnya

PENGUJIAN
Proses/prosedur

yang

sistematik

PENILAIAN
Proses untuk menghasilkan nilai

bagi mengukur pencapaian pelajar

kuantitatif

membuat penghakiman serta

yang

peringkat

pertimbangan tentang produk

bertulis.
Proses penyerahan

sesuatu proses pendidikan.


Satu episod dalam proses

biasanya

dibuat

secara

menentukan

pencapaian

dan

kedudukan dalam pembelajaran.


set

soalan

piawai yang perlu dijawab, atau satu

Penilaian

merangkumi

aspek

bersama

satu

pengujian dan pengukuran.


Satu
proses/prosedur
yang

sistematik

bagi

sistematik

pembelajaran yang merangkumi

set

aktiviti menghurai, mengumpul,

prosedur

merekod, memberi skor dan

mengukur sampel tingkah laku atau

pertimbangan

menginterpretasi

perubahan seseorang individu atau

hasil pengukuran, yang bertujuan

pelajar.

untuk memberi maklumat tentang

maklumat

tentang pembelajaran seorang

instrumen

untuk

yang

pelajar bagi sesuatu tujuan.


Satu
proses
untuk
mendapatkan

bagi

membuat

dalam

menafsir

pencapaian akademik, kemahiran


atau sikap.

gambaran

tentang prestasi pembelajaran


seseorang

dalam

subjek

atau

sesuatu
aktiviti

pembelajaran.

Tujuan

Proses mendapatkan gambaran

Menentukan

pencapaian

pelajar

Membantu

guru

mengetahui
11

tentang

prestasi

seseorang

dalam pembelajaran.
Menilai aktiviti yang dijalankan
semasa

pengajaran

dan

pembelajaran.
Mendapatkan maklumat secara

dalam sesuatu sesi pembelajaran.

keupayaan penguasaan pelajar.


Membantu guru dalam membuat
perbandingan antara seseorang
pelajar dengan rakan-rakannya
atau

antara

kelas

tersebut

berterusan tentang pengajaran

dengan kelas yang lain.


Membuat
perbandingan

dan

pencapaian pelajar dalam subjek

pembelajaran

&

memperbaiki pengajaran dan

tersebut

pembelajaran.
Merancang aktiviti pengajaran

dalam subjek lain.


Menentukan pelajar yang tinggi

dan

yang

keupayaannya dan yang amat

sistematik

lemah keupayaannya dan yang

pembelajaran

tersusun

dan

bersesuaian

dengan

keupayaan murid.
Melibatkan
semua

tahap
atau

dengan

pencapaian

lemah keupayaannya.
Membantu
guru
menentukan

dalam

pengayaan

sebahagian besar murid dalam

pemulihan

kelas secara efektif.


Merancang dan melaksanakan

berkenaan.
Membantu guru dalam membuat

aktiviti

jangkaan terhadap potensi atau

tindak

susul

yang

berkesan.
Memperbaiki pengajaran dan
pembelajaran.

bakat

bagi

pelajar

dan

pelajar

pembelajaran.
Membolehkan

guru

yang

terhadap
menilai

bahan-bahan dan teknik serta


kaedah pengajaran mereka.
Melalui ujian penilaian yang
12

dilakukan guru dapat berusaha


meningkatkan

keberkesanan

pengajaran mereka.
Pelajar berpeluang mengetahui
kelemahan
kemahiran
Bentuk

Set

ujian

bertulis

dengan

markah dan gred.


Proses pengujian
Merekod markah/gred

Persediaan ujian

Masa

Selepas pembelajaran

Selepas pembelajaran

Liputan

Sesuatu

Keputusan

pembelajaran.
Menunjukkan
secara relatif.

pencapaian

Terhad

atau

kepada

sesuatu

bidang

segera memperbaikinya.
Jadual
Gred
berdasarkan

Pemerhatian
Ujian lisan
Ujian bertulis

Cara proses

peringkat

dalam

dan

teknik

perangkaan.
Proses pengukuran
Proses penganalisian
Proses interpretasi
Melapor
Tindakan
Sebelum, semasa dan selepas
sesuatu

pembelajaran
Dari
sesuatu

pembelajaran

kemahiran atau pembelajaran.


Menunjukkan prestasi sesuatu

tertentu ke seluruh kurikulum.


Menunjukkan pencapaian secara

kemahiran

keseluruhan

tetapi

semestinya

membayangkan

atau

penguasaan

pembelajaran yang spesifik.

tidak

kebaikan seseorang individu.

13