Anda di halaman 1dari 7

TUTORIAL 2

SKALAR & VEKTOR


1. Apakahyangdimaksudkandenganvektordanskalar?
2. Apakahperbezaandi antaravektordenganskalar?Sertakancontohbagikedua
duanya.
3. Apakahyangdimaksudkandenganpaduanvektor?
4. DiberivektorBsepertidibawah,carikanvektorBbagivektorvektortersebut.
a.

b.
B

d.

c.

5. Carimagnitudkomponenxdanybagivektorvektorberikut.
a.

b.
F=10N
60

F=10N

30
c.

d.
30
60
F=10N

F=10N

6. Berapakahnlaikomponenpadapaksixuntukvektor12unitpanjangpadasudut
300daripaksixpositif.
7. Berapakah magnitud dan arah bagi satu vektor yang mempunyai Ax = 5cm dan
Ay=7cm
8. Berapakahmagnituddan arah bagi satuvektoryang mempunyai Ax =28mdan
Ay=12m

9. SatuvektorsesaranAmempunyaimagnitud3mpadasudut30denganpaksix.
Sati vektor sesaran lain B mempunyai magnitud 5m pada sudut 120 dengan
paksix. Kirakan magnitud dan arah vektor paduan yang berikut secara grafik.
Seterusnyabandingkanjawapansecarakiraan.
a. A+B
b. AB
10. Caripaduanvektordanarahnyamenggunakankaedahkiraan
a.

F1=3N

b.

F1=10N
60
F2=4N

F2=4N
c.

F1=5N
30
F2=4N
60
F3=10N

11. VektorAmempunyaiAx=12kmdanAy=22km.Dapatkankomponenkomponen
vektorBjikaC=A+B,danCx=27kmdanCy=15km.
12. Jika C = A + B dan C = 18 m/s pada 48, dapatkan magnitud dan arah vektor B,
diberikanA=26m/spada335.
13. Sebatangtianghendakdipacaksecaramenegakdenganmenggunakanduakabel
AB dan AC. Tegangan pada setiap kabel adalah 50N dan membuat sudut 60
denganpermukaantanahsepertirajahdibawah.Berapakahmagnituddayayang
dikenakanolehtiangitupadatanah.
A
50N

50N

60

60

14. Cari daya paduan yang diberikan oleh tiang pada tanah seperti gambarajah di
bawah.
A
10N

30
40

25N

15. Tiga daya F1, F2 dan F3 bertindak ke atas satu titik O seperti ditunjukkan pada
rajahdibawah.HitungkandayapaduankeatastitikO.
F1=10N
F2=5N

60
30
O
45
F3=20N

16. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana tiga daya bertindak pada titik O.
Dapatkanpaduansistemdayatersebut.
F1=5N
F2=10N
30

45
O

30
F3=8N

17. SatudayaFsebesar30Nhendakdiuraikankepadaduakomponenxdany.
a. Apakahmagnitudbagikeduaduakomponendayaitujikakomponendayax
adalah2kaligandalebihbesardarikomponendayay.
b. Berapakah sudut di antara daya F dengan komponen daya pada arah y
tersebut?

18. Sebuah kapal sedang bergerak dengan halaju 50 km sejam dan arus air sedang
bergerakdenganhalaju10kmsejamsepertiyangditunjukkanolehvektorAdan
B.Hitungkanberapakahhalajupaduanbagikapalini.
B=10kmj1
A=50kmj1
60

30

Kapal

Arus

19. Dua buah kapal telah berlepas dari perlabuhan pada masa yang sama. Kapal
pertamabelepaspada5m/spadasudut60manakalakapalyangkeduaberlepas
pada 3m/spada sudut 90.Selepas 2jam, berapakahjarak diantara keduadua
kapaltersebut?
20. Sebuahkompasmenunjukkanbahawakapalterbangmenghalaketimurdanarah
penunjuk angin menunjukkan halaju angin sebagai 150km/j. Selepas 2 jam
penerbangandidapatibahawakapalterbangitumenghala383kmketimurdan
24 km ke selatan dari titik pemulaan. Berapakah nilai magnitud dan arah halaju
angin.
21. TigadayaF1,F2danF3bertindkakeatassuatutitikOsepertiditunjukkanpada
rajahdibawah.HitungkandayapaduankeatastitikOitu.
F1=7N
120
100

F2=6N

F3=4N

22. Amanwalks5mat37northofeastandthen10mat60westofnorth.Whatis
themagnitudeanddirectionofhisnetdisplacement?
23. Acarisdriveneastforadistanceof30km,thennorthfor40kmandthenina

direction30eastofnorthfor20km.Determinethemagnitudeandtheangleof
thecarstotaldisplacementfromitsstartingpoint.
24. Findtheresultantsvectoranditsdirections:
a. F1=10N,F2=5N,1=25,2=30
b. F1=3N,F2=7N,1=15,2=40
c. F1=3N,F2=6N,F3=5N,1=0,2=15,3=45

d. F1=10
0N,F2=5N,F3=2N,F4=2
2.5N,1=60
0,2=0,3=
=25.2,4=7
77.3
25. The figure below
b
shown
n 3 forces acting
a
on a bracket.
b
Dettermine the magnitud
andangleoffresultantfo
orce.

26. The figure below


b
shown
n 3 forces acting
a
on a bracket.
b
Dettermine the magnitud
andangleoffresultantfo
orce.

27. Determinetthemagnitud
doftheresultantforceaanditsdirecttionasshown
nbelow.


28. DeterminethemagnitudeofresultantforceFR=F1+F2anditsdirection

29. Determinethemagnitudoftheresultantforceanditsdirectionasshownbelow.

30. Determinethemagnitudoftheresultantforceanditsdirectionasshownbelow.