Anda di halaman 1dari 18

Kemahiran

Membuat
Rujukan
G W P 1 0 9 2 WA C A N A P E N U L I S A N
C H O N G C H E N G YA N G
A M M A R H A R I T H B I N TAU F E Q
SUMMYTRA DEVI A/P
LO K A N AT H E N

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition

Gaya APA dibangunkan oleh para


sarjana dalam Persatuan Psikologi
Amerika.
Gaya ini amat sesuai bagi penulisan
akademik dalam bidang psikologi.
Gaya APA juga banyak digunakan di
dalam penulisan akademik dan
laporan penyelidikan pendidikan.

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Peraturan dan aplikasi menulis
rujukan dalam teks
Rujukan yang dimasukkan dalam teks,
mengkiut gaya APA ada pelbagai cara;
1.

Meletakkan tahun terbitan dalam


kurungan selepas nama pengarang
yang dirujuk. Contohnya:
Menurut Khan (1999),
pembelajaran berasaskan laman web
telah berjaya meningkatkan

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Rujukan dalam teks
2.

Jika nama pengarang tidak perlu ditulis


dalam ayat, maka tuliskan nama dan
tahun dalam kurungan. Contoh:
Pembelajaran berasaskan laman web
telah berjaya meningkatkan pencapaian
dan minat para pelajar di dalam
pembelajaran mereka (Khan, 1999)

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Rujukan dalam teks
3.

Sekiranya bahan sumber yang dirujuk


dihasilkan oleh dua pengarang,
tuliskan nama kedua-dua pengarang.
Contohnya:
Collins dan Stevens (1993) telah
mencadangkan model pengajaran
inkuiri bagi membolehkan pelajar
membina teori sendiri berdasarkan
peraturan-peraturan yang telah

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Rujukan dalam teks
4.

Bagi tiga pengarang atau lebih,


tuliskan ketiga-tiga nama pada kali
pertama rujukan disebut dalam teks.
Untuk sebutan kedua dan seterusnya,
catatkan penulis pertama dan diikuti
dengan et.al. dan tahun. Contohnya:
Kajian Alias, Black & Gray (2002)
menunjukkan

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition

Rujukan dalam teks


5.

Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenal


pasti dua atau lebih penerbitan bagi
pengarang yang sama dan dikeluarkan pada
tahun yang sama. Contoh:
Contoh perisian yang mengunakan bahasa
pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver
(Puget dan Albert, 1994a)
Pengunaan objek amat meluas, terutama
dalam pengaturcaraan kepintaran buatan

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Suntingan daripada teks (sedutan
kata / parafrasa)
Parafrasa merupakan salah satu cara
meminjam gagasan/idea dari sebuah
sumber tanpa menjadi palagiat.
Parafrasa
merupakan
cara
mengekspresikan apa yang telah ditulis
dan dikatakan oleh orang lain dengan
menggunakan kata-kata yang berbeza
agar membuatnya lebih mudah untuk
difahami (Oxford Advanced Leaners

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Parafrasa
Seorang
penulis
akademik
harus
berkemamampuan untuk menulis semula
idea atau gagasan orang lain dengan katakatanya sendiri dan ditampilkan dalam
bentuk yang baharu.
Parafrasa adalah lebih baik dibandingkan
dengan menyalin semula dari sebuah
paragraf atau tulisan secara keseluruhannya.

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Parafrasa
Contoh :
Ayat asal: Komputer mampu membawa
orang ke
tempat-tempat yang belum
pernah
mereka kunjungi
sebelumnya,
termasuk ke
permukaan planet lain.
Parafrasa: Melalui komputer, orang
dapat pergi ke
tempat yang belum
pernah mereka
kenal. (Krisnawati,
2000).

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
Peraturan & Aplikasi menulis nama
pengarang dalam Bibliografi/Rujukan
1. Bagi pengarang barat dimulai dengan nama
keluarga. Nama selainnya hendaklah
menggunakan nama parap (huruf-huruf
pertama). Contoh:
John Alan Kennedy ditulis Kennedy, J.A.
Robeto Christano Ronaldo ditulis Ronaldo,
R.C.

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition

2. Nama pengarang Arab hendaklah


ditulis mengikut nama keluarga.
Contoh:
Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani
ditulis sebagai al-Tabrani
Sheikh Abdul Rauf ditulis sebagai
Abdul Rauf, Sheikh

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
3. Nama pengarang Melayu ditulis dengan lengkap
tanpa memasukkan bin atau binti dan gelaran.
Nama warisan dimasukkan. Contoh:
Dato Dr. Abu Bakar bin Saleh ditulis sebagai
Abu Bakar Saleh atau Abu Bakar Saleh, Dato
Raja Sulaiman bin Ahmad ditulis sebagai Raja
Sulaiman Ahmad
Faridah Merican ditulis sebagai Merican, Faridah
Syed Hussin Ali ditulis sebagai Syed Hussin Ali

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
4. Nama pengarang Cina ditulis nama
keluarga diikuti huruf pertama untuk
nama seterusnya. Contoh:
Wong Chee Meng ditulis sebagai
Wong, C. M.
Lawrance Yap Ah Chai ditulis sebagai
Yap, L. A. C.

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
5. Nama pengarang India atau Shikh
ditulis nama penuh dan tidak
dimasukkan a/p atau a/l. Contoh:
Nadarajan a/l Muthusamy ditulis
sebagai Nadarajan Muthusamy
Pritam Singh ditulis sebagai Pritam
Singh

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
6. Nama pengarang yang menggunakan
parap, maka parap perlu diletakkan
selepas nama. Contoh:

Zakri A.H. ditulis sebagai Zakri, A.H.


H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M.
S.K. Cheong ditulis sebagai Cheong, S.K.
R. Paul Singh ditulis sebagai Singh, R. Paul.

Sistem
Rujukan
American
Psychological Association (APA) 6th
Edition
7. Penulisan bagi nama korporat. Contoh:
Kementerian Pendidikan Malaysia ditulis
sebagai Malaysia, Kementerian Pendidikan.
American Psychological Association ditulis
sebagai American Psychological
Association.
Angkatan Penulis SeMalaysia ditulis
sebagai Angkatan Penulis SeMalaysia.

RUJUKAN

SEKIAN,
TERIMA
KASIH

Faridah Nazir, Hashimah Ibrahim, Norhiza


Mohd. Salleh dan Zarinah Mohd.
Shukor. (2014). Wacana Penulisan.
Selangor Darul Ehsan: Sasbadi Sdn.
Bhd.
Sajap Maswan, Kemahiran Membuat
Rujukan. Diakses pada 4 Februari 2015,
daripada
http://eprints.utm.my/3680/1/71881.pdf