Anda di halaman 1dari 3

NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA

Bil

Nilai

Penerangan/Definisi

Kepercayaan kepada
Tuhan

Keyakinan wujudnya ________ sebagai pencipta alam


dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan
pegangan ____________ masing-masing selaras dengan
prinsip __________________

Amanah

Sikap ________________ yang boleh menimbulkan


_____________ dan ________________ orang lain

Harga Diri

Keupayaan dan __________ diri agar mampu __________


dan menjaga ___________ diri dalam kehidupan

Bertanggungjawab

Kesanggupan diri seseorang untuk _____________ dan


____________ tugas serta kewajipan dengan sempurna

Hemah Tinggi

Beradab ___________dan berbudi pekerti ___________


dalam ____________ seharian

Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, _______________ dan


mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya ___________
dan ____________ faham demi kesejahteraan hidup

Berdikari

____________ dan _____________ melakukan sesuatu


tanpa ____________ kepada orang lain.

Kerajinan

Usaha yang _________ penuh dengan semangat


ketekunan ,kecekalan, ________, dedikasi dan berdaya
_____ dalam melakukan sesuatu perkara

Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan ________ yang mendalam serta


___________ yang lahir daripada hati yang _________.

10

Keadilan

11

Rasional

12

Kesederhanaan

13

Kasih Sayang terhadap

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat


sebelah
Boleh ________ berdasarkan alasan dan ____ yang nyata
dan mengambil tindakan berasaskan __________ yang
wajar.
Bersikap tidak ______________ dalam membuat
pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran,
______________ atau perlakuan tanpa mengabaikan
______________ diri dan orang lain.
Perasaan __________, __________ dan _________ yang

keluarga

mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

14

Hormat dan taat kepada


anggota keluarga

Memuliakan setiap anggota ___________ dengan


__________ dan memberi layanan secara __________
untuk mewujudkan keluarga yang bahagia

15

Mengekalkan tradisi
kekeluargaan

__________, menghormati,__________ dan kepercayaan


yang diwarisi secara turun temurun dalam __________

16

Tanggungjawab terhadap
keluarga

___________ yang harus dilaksanakan oleh setiap individu


terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga
bahagia, meningkatkan ___________dan menjaga
___________ keluarga

17

Menyayangi dan
menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya __________ dan __________


alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan
___________.

18

Keharmonian antara
manusia dengan alam
sekitar

Keadaan saling _____________hubungan yang harmonis


antara manusia dengan ____________ supaya kualiti
kehidupan manusia dan alam sekeliling ___________

19

Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan ____________ alam sekeliling sebagai


_____________ bersama untuk kesejahteraan ________

20

Peka terhadap isu-isu


Alam Sekitar

_________ terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam


_____________ dan berusaha ____________________

21

Cinta akan Negara

22

Taat Setia kepada Raja


dan Negara

Perasaan _________ dan __________ kepada negara


serta meletakkan kepentingan ____________ melebihi
kepentingan diri
Kepatuhan dan kesetiaan kepada raja dan Negara

23

Sanggup berkorban untuk


Negara

______________ melakukan atau menyerahkan sesuatu


sebagai tanda __________ untuk _________

24

Melindungi Hak kanakkanak

_______________, ________________________ dan


_______________ hak kanak-kanak bagi menjamin
kehidupan meraka yang sempurna

25

Menghormati Hak Wanita

26

Melindungi hak pekerja

____________ dan ___________ wanita sebagai individu


yang boleh memberi _____________ dalam pembangunan
keluarga,masyarakat dan negara
Menghormati, ________________ dan mengiktiraf

______________ jasa dan sumbangan golongan pekerja


dalam __________________ negara
27

Menghormati hak
Memberi layanan yang ________kepada golongan
golongan kurang berupaya kurang berupaya supaya tidak berasa _________ dan
mengiktiraf mereka sebagai ________ ciptaan Tuhan

28

Melindungi hak pengguna

_____________ dan _____________ hak individu untuk


menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan
serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah
_____________.

29

Mematuhi peraturan dan


undang-undang

____________ dan ____________ peraturan dan


_________________ yang telah ditentukan tanpa
mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

30

Kebebasan bersuara

Kebebasan __________ dan mengeluarkan buah fikiran


dengan batasan tertentu bagi menjaga _______________
dan ________________

31

Kebebasan beragama

Kebebasan setiap individu untuk ______________ dan


___________ agamanya seperti yang diperuntukkan dalam
___________ Malaysia

32

Penglibatan diri dalam


pembangunan Negara

____________ untuk melibatkan diri dalam pelbagai


aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi
___________, ____________ dan perlembagaan Malaysia.

33

Sikap keterbukaan

Bersedia ________ dan __________ pandangan,


pembaharuan dan _________ selaras dengan kebenaran
fakta dan norma masyarakat Malaysia.

34

Hidup bersama secara


aman

Hidup _____________ antara satu sama lain dengan


mengutamakan ____________ dan ____________hidup
tanpa mengira agama,bangsa dan budaya.

35

Saling membantu dan


bekerjasama

_________ yang baik dan membina yang dilakukan


bersama pada peringkat _________, komuniti dan Negara
untuk mencapai sesuatu __________.

36

Saling menghormati
antara negara

______________ dan _____________ hubungan antara


Negara untuk menjamin kesejahteraan ___________.