Anda di halaman 1dari 52

IJTIHAD

Ibrahim Hashim, Ph.D


Jabatan Pengajian
Islam
Fakulti Sains
Kemanusiaan

DEFINISI
Menurut al-Qaradawi, ijtihad
sama dengan jihad.
Keduanya berasal dari yg
bererti mencurahkan
kemampuan atau
menanggung kesusahan.
Jihad dan ijtihad seiringan
kejayaan Islam
Jika tidak umat Islam menjadi
beku dan jumud

Bincangkan kenyataan
berikut:
Sekiranya ijtihad tidak berlaku,
syariat menjadi beku dan jumud)(al-Nisa: 105

Surah al-Nisa: 59


)( : :
. :
: )( . : :
. :
)(

Ijtihad ialah
menggunakan
kemampuan dalam
memperolehi hukum
Syarak yang bersifat
amali dengan cara
istinbat. (al-Shawkani)

Syariah

ISLAM

Akal

Perbincangan
Apakah peranan akal
dalam syariat?

Akal dan Syariah


Penerimaan syariah terhadap :
Metodologi kajian secara impirikal
Pengalaman dan percubaan
Menghuraikan sesuatu dasar umum
Ini menuntut berlakunya IJTIHAD ulama

Perlu
ijtihad?

sifat
masyarakat
adalah dinamik

sifat murunah
tentukan hukum
yang tepat
perkara
baru
persoalan
baru

berwibawa

Ulama /
sarjana
Bertanggungjawab

pemerintaha
n

Ijtihad
berterusan

ekonomi
kesenian
pengetahuan

Bukannya menutup pintu ijtihad

Al-Quran
Menggesa:

mempelajari
alam nyata

mengkaji
alam nyata

Peranan Akal
pemikiran yang bebas dan
rasional
(alam tabi
teknologi)
akal tidak mampu mencari
hakikat alam ghaib

Perkara yang perlu diberi


perhatian :
PERTAMA

Ilmu fiqh dan usulnya


meletakkan garis panduan
(bersikap dinamik dan
berfikiran kritis)

KEDUA
Ilmu fiqh melarang taqlid buta

Syarat Mujtahid
(Menurut al-Qaradawi)
1. Memahami al-Quran
-Kefahaman menyeluruh
tentang ayat-ayat al-Quran
dgn berfokus kpd. ayatayat hukum.
-pemahaman terhadap
asbab al-nuzul
-mengetahui ayat yg
dimansukhkan

Syarat Mujtahid
2. Memahami al-Sunnah
-Mempunyai
pengetahuan yg luas
tentang hadith hukum:
tingkatan hadith,
hadith nasikh wa
mansukh dan asbab alwurud al-hadith.

Syarat Mujtahid
3. Kemahiran dalam B.
Arab
-al-Quran dan Hadith
dlm B. Arab.

Syarat Mujtahid
4. Mengetahui hukum
ijma`
-supaya tidak berlaku
ijtihad dlm perkara yg
diijma`.

Syarat Mujtahid
5. Memahami Usul Fiqh
-metodologi istinbat
hukum

Syarat Mujtahid
6. Memahami Qiyas

Contoh Qiyas
Asl
(hukum
asal)

Far'
(kes baru)

Minum
Arak

Mengambil
Memabukkan
dadah

Illah
Hukm
(sebab hukum) (hukum)

Haram

Syarat Mujtahid
7. Memahami maksud
syariat (Maqasid alSyari`ah)
-Islam memelihara
kepentingan manusia:
material dan spiritual,
individu dan
masyarakat.

Syarat Mujtahid
8. Mengenal manusia
dan persekitaran.
-memahami realiti
semasa, situasi
masyarakat, aliran
ideologi, politik,
agama dan sosial.

Syarat Mujtahid
9. Bertaqwa dan adil
-mengelak orang fasik
mempersendakan
agama.

Ijtihad Kontemporari
"Ijtihad kontemporari boleh
diertikan sebagai penyelidikan
hukum Islam berasaskan realiti hidup
semasa (Mahmood Zuhdi).

Ijtihad Kontemporari
-Menurut al-Qaradawi, ijtihad
penting kerana:
-kehidupan banyak berubah dan
maju.
-tidak memadai dengan hanya
merujuk kpd fatwa silam.
-Perubahan luar biasa dalam
politik, sosial, ekonomi dan
budaya.

Ijtihad dan Taqlid


Dua kelompok:
1. Mujaddidin: perlu merujuk
terus kepada al-Quran dan
Sunnah
2. Taqlidiyyin: menuruti ijtihad
imam mujtahid sebelumnya.
Tiada mujtahid mutlak selepas
mereka
/pintu ijtihad
tertutup.

Perbincangan
Adakah pintu ijtihad ditutup?

Perbincangan
Adakah semua orang
mampu berijtihad?

Definisi Taqlid
Taqlid menurut al-Syaukani:
Beramal berdasarkan
pendapat orang lain tanpa
dalil. (Irsyad al-Fukhul)
Taqlid bererti menerima apa
sahaja hukum yang
difatwakan oleh para ulama
mujtahidin tanpa usul periksa.

Taqlid
Taqlid bermula setelah
kejatuhan Baghdad ke tangan
Hulago Khan pada
pertengahan abad ke 7 Hijrah
(13 Masihi).
Pintu ijtihad ditutup dengan
alasan khuatir akan timbulnya
kekacauan dan ketegangan.

Taqlid
Menurut Ahmad Syalaby,
antara sebab yang
menghentikan usaha ijtihad
para ulama pada zaman ini
kerana mereka mendapati
peninggalan para ulama di
zaman tersebut telah
memadai dan memenuhi
keperluan mereka.

Perbincangan
Adakah taqlid
dibenarkan?

Persoalan Taqlid
Taqlid dalam aqidah tercela
tetapi imannya sah.
Taqlid dalam bidang hukum
(fiqh) dibenarkan.
Haram ijtihad dan wajib taqlid
bagi orang-orang yang tidak
memenuhi persyaratan ijtihad.
Taqlid buta dicela kecuali bagi
orang yang tidak berkeupayaan.

TALFIQ
Talfiq ialah beramal dalam
suatu masalah atas dasar
hukum yang terdiri dari
gabungan dua mazhab atau
lebih.

Bolehkah bertalfiq?
1. Imam Qaffal berpendapat tidak
boleh pindah ke mazhab lain baik
secara keseluruhan mahupun
sebahagian (talfiq).

Bolehkah bertalfiq?
2. Menurut al-Qarafi boleh pindah ke
mazhab lain, walaupun untuk
mencari kemudahan, selama tidak
terjadi dalam kes hukum
(qadiyyah) di mana imam yang
pertama dan imam yang kedua
sama-sama menganggap batal.

Bolehkah bertalfiq?
3. Al-Kamal Ibnu Hamma berpendapat
tidak ada larangan bagi seseorang
untuk berpindah mazhab, sekalipun
untuk mencari keringanan.
-Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam ketika berhadapan dengan
dua pilihan yang dibenarkan agama
selalu memilih yang paling mudah
dan ringan (HR-Bukhari, Tirmizi dan
Malik).

Pandangan Said Ramadhan


al-Buti
tidaklah menjadi suatu kewajipan bagi
seorang muqallid untuk mengikuti salah
satu mazhab tertentu dan tidaklah menjadi
suatu keharaman baginya untuk berpindahpindah mazhab. Begitu juga, telah menjadi
kesepakatan kaum muslimin bahawa
seorang muqallid dapat memilih dan
mengikuti salah satu imam mujtahid jika
diyakini tentang kebenaran mazhab-mazhab
mereka dan pendapat-pendapatnya

Ulasan Yusuf al-Qaradhawi


taqlid seorang awam kepada salah seorang
imam merupakan hal yang dibolehkan sesuai
dengan kaedah dan darjatnya dan ia bukan
merupakan satu kewajipan... Ini kerana tidak
ada satupun yang wajib kecuali apa yang
telah diwajibkan oleh al-Quran dan alSunnah tidak ada larangan bagi seorang
Muslim untuk bebas mengikuti sesuatu
mazhab tanpa harus terikat kepada seorang
imam sahaja sehingga tidak boleh bertanya
kepada imam yang lain

Larangan bertaqlid

Isu-isu ijtihad
Berkata Imam Abu Hanifah R.A., Kalau
saya mengemukakan suatu pendapat yang
bertentangan dengan Al Quran dan Hadis
Rasulullah S.AW., tinggalkanlah pendapatku
itu.(2)
Imam Malik bin Anas R.A. pula telah berkata,
Saya hanyalah seorang manusia, terkadang
salah, terkadang benar. Oleh itu, telitilah
pendapatku. Bila sesuai dengan Al Quran dan As
Sunnah, ambillah, dan bila tidak sesuai dengan Al
Quran dan As Sunnah, tinggalkanlah.(3)

Isu Ijtihad
Imam al Syafii R.A. juga pernah
berkata, Bila kalian menemukan
dalam kitabku sesuatu yang
berlainan dengan Hadis Rasulullah,
peganglah Hadis Rasulullah itu dan
tinggalkanlah pendapatku ini.(5)

Taghayyirul Ahkam bi taghayyirul


azminah wal amkinah - perubahan
hukum berlaku di atas perubahan
masa dan tempat.
"ma 'ulima min al-din bi al-dlarurah."

KESIMPULAN
1. Al-Quran adalah pemangkin kepada
potensi akal
2. Syariah Islam menerusi ilmu fiqh sangat
bergantung kepada akal
3. Pintu ijtihad masih terbuka dan hanya
akan berlaku dengan menggunakan akal.

PERSOALAN
1. Bincangkan hubungan antara akal dan
isu ijtihad.
2. Bagaimana al-Quran menjadi pemangkin
kepada potensi akal?
3. Huraikan hubungan ilmu fiqh dengan
kedudukan akal dalam Islam?

Tajuk Tugasan
1.

Pemikiran Pembaharuan
Muhammad Abduh
2. Pemikiran Islah Shah Waliyullah
al- Dahlawi
3. Pemikiran al-Qaradawi tentang
ijtihad kontemporari
4. Pemikiran Said Ramadhan al- Buti
tentang bid`ah
5. Pemikiran Hamka tentang
tasawwuf