Anda di halaman 1dari 5

TI\STITUT PARGURIJAN TEI(NIK

JALANYAACOBI"ATI}; BANI},{Rl[UI{ ABDTILRAZAK,56|)0$ KTiALAI,I,BTPUR


gov.my/-mpt
http:i/rvwwZ.moe.
Trt:{f3-91318058 I 3302{PejabrtJtli-91307ffi4
{Penguah)
l'ar: 1134i315155 e-mail: mptkl@ltr.net.my

Ruj.Komi : MPT/144/100/2/19/Jld.171?.1
)
Torikh : l5 MEI2009

Pengetuo/GuruBesor

Tuon.

SURAIPENGENALAN
DIRIGURUPETATIH

Perkorodiotos odoloh dirujuki.

2. Disohkon pembo.o surot ini odoloh guru peloiih dori insiiiut pendidikon Guru
Molcysio, Kompus Pendidikon Teknik, K. Lumpt.rr yong okon menjoloni *progrom
Proktikum/PengolomonBerososkon
sekoloh (pBS)di sekolohiuon.

3. Moklumotguru pelotih adoloh seperiiberikut;

Nc m o No.
K/l'enqenolon
Progrom Mojor
A m bilon Tempoh
Proktikum/PBS Hinggo

Sekion,terimo kasih.

"BERKHIDMAT
UNTUK
NEGARA''

Soyoyong menurutperintoh,

trfi . zaruvAH'BT.
IDRts,rrvrrv)
P0nAoroh
Ins-titut
PendidikonGuru Moloysio
KompusPendidikonTeknik
KuoloLumpur

s.k: KUProktikum

* Polong mona yang tidak


berkenoon

l:r l- f: I| 3 ,.,L tli \ It I Fi nta) fr ' ;Al\I- l


loJ { T z z -tt tp
o
-It
o
q E. E o)
:t $ I 7
o n 3
E s'lu- P 4 o. {
m o x
-n ;P:. !t
* r U v z =
D
o
P
;
A@V ,
o oo
ggE
?. ;f
(o
3
or
tR m
TI
o
z =
x
x
m
T
cg,
'0
m
o z c I z.
d9.
f
;
=.=
c a
tb
@
rn
F
=
=
! I g
I
g*; c-
-o il5 x c 7 F
o T z.
E E.E (D -l

E frfr 6
i=
s r
x 1
a
m
z
It
{m
v
J.N J
g
:T d'
s
T o n =
i\
;Fd
(D o r x{
-.(,!
85( D
o r c L=
o z ' ot $
f
I
x
c
lFq
c ' o_
3
ID
TE G)
ild
4g o) @
c
*
cq
3--
r r 'E
s 6.
o
5
F
z
o
Pot 5
FS q \
E;-
!rx
cc
so z
t
(A

o st 3 I 3
(DJ J
cr
(D c | cL {
m x
ca l-
m m
r
3g -Tl
Ctr
5 o (t) {
gF z T
tt
(D
tp c
!)v
oor
{ =
(D
z
9 -6
>a c'
J
=.
C)
o
ot
5
o l\)
a
-It cr a, = {
il? 4 0r qt o
J
ot 3
crE
(D F
5
(q
st
i'g 5
.tt v
+s o
:f
rfl
x
o
E :t
Pil (o (f B
(D lr
P x
c
ll m
I
a
F
o
c l
I
e 7
(p
o z gI
o
sr >
:t 3
(D

F
7

t
T
-l
l\)
I
J
FORMATPENGETIBATAN
AKTIVITISEMASAPRAKTIKUM

Projek/Aktiviti
Tarikh
Tempat
Penganjur
Objektif
1l

3_

Laporan

Ulasan
Guru/Pembimbing

NamaGuruPelatih

T.T Pembimbing
NamaPembimbing
Tarikh
FORMATUMUM
RANCANGAT{ (RFfi}
PEr{GAfARArrHARTAN

MataPelafaran
Kelas
Tarikh
Masa
BilanganPelalar
Kemahiran
Pengetahuan
SediaAda
HasilPembelaJaran
Berfikir(KBl
Kemahlran
Penerapan
Nilai
BahanBantuMengajar

Langkah/Fan lrl Pelalerrn Alaivftf Pengafaran


Den Catatan
Masa(Mlnltl Pembelaiaran
Setlnduksi

Penyampaian StrateBi Nilai-Nilai


langkahI PendidikanAlam Sekltar
3BM/|(Bdlt.
Langkah2

bngkah 2

Penilaian

Penutup

Catatanfefleksigurupelafh :

Catatanpembimbing i
fiblz;
Maior pendldikankhasbolehasingkanruangaktiviti pengajarandan pembelajaran.
Majgr pendidikanjasmani,masukkanaktiviti pengelolaandi bawahaktiviti pengajarandan
pembelajaran.
LAMPIRAN2-4A

LAPORANAKTIVITIKOKURIKULUM
MtNccuKE-...,,.....

NamaPelajar:

JenisPersatuanlsukanlUnit
Beruniform:
Tarikh:

Tempat:

NamaGuruPenasihat
GERKO:
BilanganPelajar:

Aktiviti/Kemahiran
yangdijalankan(kepimpinan,
kepengurusan,
kejurulatihan
dan kepegawaian):

Refleksi:

Aspekbimbingan pembimbing/Guru
olehGuruPenasihaupensyarah pembimbing:

T. TanganPelajar T.TanganGuru/Pensyarah
Pembimbing

Anda mungkin juga menyukai