Anda di halaman 1dari 20

Bahasa Melayu STPM Kertas 2 (910/2)

Nota
PENGGAL
2

MORFOLOGI

PENGGOLONGAN KATA : KATA TUGAS

A.

KONSEP KATA TUGAS

1. Pengertian:
Kata tugas = sejumlah morfem bebas yang tidak mempunyai makna sendiri, tetapi
mempunyai tugas atau fungsi tatabahasa tertentu dalam binaan frasa, klausa, dan ayat.
Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat ayat.
2. Fungsi:
(a) Tugasnya adalah sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan,
pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri, atau tugas-tugas lain.1
(b) Peranannya membantu kata utama (KN, KK, KA) untuk menimbulkan makna
tambahan.
Kata Tugas
Kata bantu
Kata penguat

Fungsi
Memberi makna tambahan kepada KK.
Menguatkan makna KA dari segi tingkat sifatnya.

1 http://dermagabmk1.blogspot.com

(c) Sesetengah kata mempunyai lebih daripada satu fungsi, bergantung pada tempat
kehadirannya dalam frasa, klausa, dan ayat.
Contoh
Kata Tugas
dalam
dengan

Jenis
Kata Tugas
Kata sendi nama
Kata arah
Kata sendi nama
Kata hubung

Contoh Penggunaan dalam Frasa/Ayat


Dia tidak terlibat dalam hal itu.
Mereka bersembunyi di dalam gua.
Hadri datang dengan emaknya.
Hadri datang dengan menaiki kereta.

3. Ciri-ciri:
(a) Memerlukan kata lain (kata utama) untuk berfungsi dalam frasa atau ayat
Jenis Kata
Tugas
Kata nafi
Kata sendi
nama
1

Contoh
Kata Tugas
tidak
bukan
dari
daripada

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:249)

Kata Utama yang


Diperlukan
Kata kerja
Kata nama
Kata nama
Kata nama

Contoh
Penggunaan
tidak datang
bukan kami
dari Kelantan
daripada kayu

(b) Jenis kata tertutup2


Tiada pinjaman kata hubung, kata penguat, atau kata sendi nama dalam bahasa Melayu
Jumlahnya sangat terhad, dan sukar bertambah
(c) Tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti = tiada makna tersendiri, sebaliknya
memerlukan kata lain untuk menimbulkan maknanya
(d) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau peluasan =
tidak boleh dijadikan kata terbitan, kata ganda, dan kata majmuk.

B.

KELOMPOK DASAR KATA TUGAS

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat, kata tugas dipecahkan
kepada empat kelompok dasar.3

KATA TUGAS
Kata Penyambung Ayat

Kata Prafrasa dan Pascafrasa

Kata Praklausa

Kata Pascakata

1. KATA PENYAMBUNG AYAT

2 http://dermagabmk1.blogspot.com

1.1 Konsep:
Kata penyambung ayat dikenali sebagai kata hubung.
Kata ini menghubungkan dua atau lebih binaan frasa, klausa, dan ayat.
Penggunaan kata penyambung ayat menghasilkan bentuk ayat berlapis,
dipanggil sebagai ayat majmuk.
1.2 Bentuk:
(a) Tunggal = terdiri daripada satu morfem bebas sahaja
dan
atau
lalu

2
3

jika
dengan
semenjak

Tatabahasa Asas (2012:203)


Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:250)

agar
bagai
kecuali

(b) Bergabung = secara bercantum dan terpisah

Bercantum
jikalau
meskipun
sedangkan
sekiranya
walaupun

Terpisah
andai kata
oleh sebab

(c) Berpasangan
bukan sahaja ... tetapi juga
sedangkan ... tambahan pula

baik ... mahupun


sungguhpun ... namun

(d) Gandaan
moga-moga
kalau-kalau

seolah-olah
seakan-akan

1.3 Jenis Kata Penyambung Ayat:

(a) Kata Hubung Gabungan

3 http://dermagabmk1.blogspot.com

Kata hubung ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara
sifatnya.
Ayat majmuk yang terbentuk dipanggil ayat majmuk gabungan.
Berfungsi menunjukkan: urutan, pertentangan, keserentakan, dan
penjelasan.
Urutan
dan
kemudian
lalu

Pertentangan
namun
sebaliknya
tetapi

Keserentakan
sambil
seraya

Penjelasan
maka

Terdapat bentuk berpasangan:


baik ... mahupun
semakin ... semakin
jangankan ... pun

(b) Kata Hubung Pancangan


Kata hubung pancangan menyambung klausa-klausa tak setara, iaitu
klausa bebas (klausa utama atau klausa induk) dengan klausa tak bebas
(klausa pancangan atau klausa kecil).
Penggunaan kata hubung ini menghasilkan ayat majmuk pancangan.
Jenis kata hubung pancangan:

(i) Kata Hubung (Pancangan) Relatif


Kata hubung relatif (kata relatif), berfungsi menghubungkan klausa
utama (klausa bebas) dengan satu klausa kecil (klausa tak bebas)
lain.
Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan relatif (ayat
relatif).
Terdapat satu kata hubung relatif sahaja, tetapi dapat berfungsi dalam subjek
dan predikat ayat.
yang

(ii) Kata Hubung (Pancangan) Komplemen


Kata
hubung
komplemen
(kata
komplemen),
berfungsi
menghubungkan klausa tak bebas yang menjadi pelengkap pada
klausa utama.
Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan komplemen (ayat
komplemen).
bahawa
untuk

4 http://dermagabmk1.blogspot.com

(iii) Kata Hubung (Pancangan) Keterangan


Kata hubung keterangan (kata keterangan) berfungsi menghubungkan
klausa tak bebas yang menjadi keterangan pada klausa utama.
Penggunaannya menghasilkan ayat majmuk pancangan keterangan
(ayat keterangan).
Jenis-jenis kata hubung keterangan: sebab, syarat, tujuan, harapan, cara,
waktu, akibat, pertentangan, dan perbandingan.

agar
kerana
setelah
andai kata
ketika
sewaktu
apabila

meskipun
sungguhpun
hingga
sekiranya
supaya
jika(lau)
semasa

tatkala
kalau
sementara
untuk
kendatip
semoga
walaupun

2. KATA PRAKLAUSA
2.1 Konsep
Kata praklausa = perkataan yang hadir di hadapan klausa atau ayat.
Tugas praklausa untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengeyaan, atau sebagai
penerang pangkal kepada klausa.
2.2 Jenis Kata Praklausa

(a) Kata Seru


Kata seru = kata untuk menzahirkan perasaan, antaranya sakit, marah,
hairan, kagum, gembira, dan sebagainya.
Digunakan pada permulaan ayat seru.
Perasaan
Menarik
perhatian

5 http://dermagabmk1.blogspot.com

Kagum dan
hairan
Kesakitan
Kesedihan
Sesal dan
kecewa
Kelegaan
Kebencian dan
marah
Harapan

Terkejut
Tahniah

Kata seru

Eh
Hai
Helo
Wahai
Amboi
Eh
Ha
Oh
Wah
Aduh
Aduh
Aduhai
Ah
Alahai
Syukur
Alhamdulillah
Cis
Nah
Oh
Wahai
Ya
Alamak
Eh
Wah
Syabas

Contoh dalam Ayat

Eh, kamu datang!


Hai, belum siap-siap lagi!
Helo, tengok ke sini!
Wahai pelajarku, rajin-rajinlah belajar!
Amboi, cerewetnya orang tua itu!
Eh, pelik benar!
Ha, tidak percaya aku!
Oh Tuhan, semuanya kehendak-Mu!
Wah, tangkas betul dia!
Aduh, sakitnya gigiku!
Aduh, tidak sanggup melihatnya!
Aduhai, malang benar nasib kita!
Ah, masih seperti dulu!
Alahai, teruslah kita tertunggu-tunggu di sini!
Syukur, kamu selamat!
Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan!
Cis, kurang ajar betul!
Nah, kamu rasakan sakitnya kena tipu!

Oh kekasihku, kembalilah segera!


Wahai Tuhan, kasihanilah hambamu ini!

Alamak, aku terlupa mengambil wang itu!


Eh, kamu rupa-rupanya!
Wah, murahnya!
Syabas, kamu berjaya akhirnya!

(b) Kata Tanya


Kata tanya = perkataan untuk menanyakan atau menyoal sesuatu
berkenaan orang, benda, tempat, cara, jumlah, masa, sebab, hal, dan
sebagainya.
Termasuk dalam kata tanya ialah kata ganti nama tanya.
Kata jenis ini hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat.
Jika digunakan pada permulaan ayat songsang, kata tanya hendaklah
disertakan dengan penegas -kah.

Bagaimana
Berapa
Bila
Mengapa

Apa
Mana
Siapa

(c) Kata Perintah


Kata perintah = kata berupa arahan, larangan, ajakan, harapan, silaan,
dan permintaan, yang digunakan untuk menimbulkan tindak balas
daripada orang yang dikenakan perintah.
Kata perintah digunakan pada permulaan ayat perintah dan boleh
menerima penegas -lah.
Permintaan
Minta
Mohon
Tolong

Silaan
Jemput
Sila
Sudi

Larangan
Jangan
Tak usah
Usah

Ajakan4
Ayuh
Jom
Mari

Pembiaran5
Biar

(d) Kata Pembenar

6 http://dermagabmk1.blogspot.com

Kata pembenar = perkataan yang digunakan untuk mengesahkan atau


menyokong kesahihan sesuatu penyataan.
Benar
betul
Ya

(e) Kata Pangkal Ayat


Kata pangkal ayat = perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang
menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana.
Perkataan-perkataan ini digunakan dalam bahasa Melayu klasik.
Adapun
Alkisah
Arakian

4
5

Tatabahasa Asas (2012:214)


Tatabahasa Asas (2012:214)

Hatta
Kalakian
Maka

Syahadan
Sebermula
Sekali peristiwa

3. KATA PRAFRASA DAN KATA PASCAFRASA


3.1 Konsep Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa
Kata prafrasa = perkataan yang hadir sebelum (di hadapan) frasa.
Kata pascafrasa = perkataan yang hadir selepas (di belakang) frasa.
Jenis kata pascafrasa diwujudkan kerana selain hadir di hadapan frasa, kata jenis ini
dapat juga hadir selepas frasa.
Frasa yang terlibat ialah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.
Fungsi kata ini untuk membantu, menguatkan, menegaskan, menafikan, memerikan,
menunjukkan arah, dan membilang, agar dapat menonjolkan maksud dalam ayat.
3.2 Jenis Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa

3.2.1 Kata Prafrasa

7 http://dermagabmk1.blogspot.com

(a) Kata Bantu


Kata bantu = perkataan yang membantu frasa kerja, frasa adjektif, dan
frasa sendi nama dengan menimbulkan makna tambahan dari aspek waktu dan
ragam.
Terdapat juga kata bantu yang berfungsi sebagai kata adverba.
Berdasarkan tugasnya, kata bantu terbahagi kepada dua jenis: kata bantu aspek
dan kata bantu ragam.
(i) Kata Bantu Aspek
Kata bantu aspek = kata bantu yang menunjukkan perbezaan masa:
masa lampau, masa kini, atau masa akan datang.

Masa lampau
baru
pernah
sudah
telah

Masa kini
masih
mula
sedang
tengah

Masa hadapan
akan
belum
bakal

(ii) Kata Bantu Ragam


Kata bantu ragam = kata yang menyatakan atau menerangkan
ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan.
Terdiri daripada ragam kehendak, keupayaan, kemungkinan, kemestian, dan
keengganan.6

Kehendak
hendak
ingin
mahu

Keupayaan
boleh
dapat

Kemungkinan
barangkali
mungkin

Kemestian
harus
perlu
mesti
tentu
pasti
wajib
patut

Keengganan
enggan

(b) Kata Nafi


Kata nafi = perkataan yang menjadi unsur nafi bagi frasa dalam
konstituen predikat.
Dua bentuk kata nafi: bukan, dan tidak, yang hadir sebelum frasa.
(i) bukan
Kata nafi ini boleh hadir dalam dua keadaan.
Menjadi unsur nafi bagi frasa nama dan frasa sendi nama
Menafikan FN
bukan ibunya
bukan usaha saya
bukan tiket kereta api

Menafikan FS
bukan untuk adik
bukan dari Gua Musang
bukan tentang gaji

Boleh hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif sekiranya


kedua-dua frasa tersebut membawa maksud pertentangan
maklumat.

8 http://dermagabmk1.blogspot.com

bukan menghina kamu tetapi mengingatkan kamu


bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya

(ii) tidak
Merupakan unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.
Menafikan FK
tidak pergi ke pekan
tidak akan datang
tidak menaiki bas

Menafikan FA
tidak benar
tidak hodoh sangat
tidak busuk

(c) Kata Pemeri


Kata pemeri = unsur yang memeri hal atau merangkaikan subjek dengan
frasa utama dalam predikat.
Penggunaan kata pemeri sangat terbatas, dan kurang digalakkan dalam
pembentukan ayat bahasa Melayu.
6

Tatabahasa Asas (2012:217)

Selain itu, kata pemeri tidak boleh hadir sebelum kata kerja atau frasa
kerja.7
Dua bentuk kata pemeri: adalah, dan ialah.
(i) adalah
Merupakan pemeri secara huraian atau kualitatif.
Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.
Menafikan FK
adalah benar
adalah besar sekali
adalah tinggi

Menafikan FA
adalah dari segi
adalah untuk kesejahteraan
adalah tentang kemalangan

(ii) ialah
Digunakan untuk menunjukkan persamaan atau ekuatif
Bentuk ini hadir di hadapan frasa nama sahaja.
Berfungsi untuk memberikan definisi.
ialah buku
ialah yang berukuran
ialah pentingnya semangat perpaduan

(iii) merupakan8
Dapat berfungsi sebagai kata pemeri kerana dapat menggantikan ialah.
Bahasa ialah alat komunikasi antara manusia.
Bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia.

9 http://dermagabmk1.blogspot.com

(d) Kata Sendi Nama


Kata sendi nama = perkataan yang hadir di hadapan kata nama atau frasa
nama.
Setiap sendi nama mempunyai tugas yang berlainan dan penggunaannya
ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus.
Bentuk kata sendi nama:
Kata dasar:
bagi
demi
di

akan
dengan
oleh

Gabungan kata dasar:


darihal
daripada

kepada

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:264)


Tatabahasa Asas (2012:224)

hingga
semenjak
tentang

Kata terbitan:
menerusi
mengenai

terhadap

Fungsi kata sendi nama:


(i) di
Digunakan khusus untuk menunjukkan tempat dan arah.
Ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama.
Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang menerangkan waktu,
masa, atau zaman.
Tempat
di Kuala Krai
di pejabat
di Thailand

Arah
di belakang rumah
di tepi padang
di utara Semenanjung

(ii) ke
Digunakan untuk menunjukkan tumpuan tempat, arah tempat, dan
arah waktu.
Ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.
Tidak boleh digunakan untuk merujuk manusia atau binatang.
Tumpuan tempat
ke Alor Setar
ke bandar
ke Indonesia

Arah tempat
ke belakang dewan
ke kiri datuknya
ke timur

Arah waktu
ke saat terakhir
ke zaman sekarang
pagi ke petang

10 http://dermagabmk1.blogspot.com

(iii) dari
Untuk menyatakan arah, permulaan tempat, dan permulaan
waktu. Ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada.
Arah
dari arah selatan
dari depan rumah
dari tengah hutan

Permulaan tempat
dari Kuala Lumpur
dari laut
dari pejabat

Permulaan waktu
dari pukul sembilan
dari kurun ke-18
dari subuh lagi

(iv) daripada
Untuk menyatakan punca, asal kejadian, dan perbandingan.

Punca

manusia
haiwan
benda
institusi
unsur mujarad

daripada tunangnya
daripada Pak Omar
daripada kucingnya
daripada buku cerita
daripada Jabatan Perdana Menteri
daripada kesilapan
daripada siapakah

Sumber atau asal


kejadian
Perbandingan

daripada besi
daripada akar kayu
petikan daripada filem Arab
lebih cantik daripada kawannya
berbeza daripada perangainya
lebih penting daripada hal lain

(v) kepada
Fungsi utamanya menyatakan sasaran, selain menunjukkan pecahan
dan perubahan keadaan.

Punca

manusia
haiwan
benda
institusi
unsur mujarad

Pecahan

Perubahan keadaan

kepada polis
kepada keluarga Robert
kepada ayam
kepada Pejabat Daerah
kepada maksiat

kepada dua bahagian


kepada sesi pagi dan petang
kepada satu perdua
kepada 35C
kepada tahap lebih baik
kepada warna ungu

(vi) pada

11 http://dermagabmk1.blogspot.com

Digunakan untuk keterangan waktu, tempat, dan hal abstrak


(mujarad)
Tidak boleh digunakan untuk menunjukkan sasaran.

Waktu

Sesuatu
perbuatan
Tempat
Didahului
kata ada
Hal abstrak (mujarad)

(vii)

pada akhir tahun


pada awal pagi
pada hari ini
pada ketika itu
pada pukul lima petang
pada waktu senja
digantung pada cangkuk kayu
ditampal pada tiang elektrik
kena pada tempatnya
ada pada emak
ada pada pahlawan
ada pada semua binatang
pada pendapatnya
pada saya
pada pandangan saya

untuk
Membawa maksud kegunaan untuk sesuatu dan bahagian yang
ditentukan atau diperuntukkan.

Kegunaan untuk sesuatu


- boleh saling bertukar ganti
dengan bagi
Bahagian yang
ditentukan
(diperuntukkan)

derma untuk / bagi anak-anak kurang upaya


perbelanjaan untuk / bagi tahun hadapan
sumbangan untuk / bagi kemudahan ramai
hadiah untuk kami
pakaian baharu untuk ibu
persalinan untuk panglima

(viii) demi
Digunakan untuk makna tujuan, unsur penegas, dan urutan.
Tujuan
- boleh saling bertukar ganti
dengan untuk
Unsur penegas
Urutan

demi / untuk kelicinan kerja


demi / untuk kestabilan negara
demi / untuk kepentingan bersama
demi allah
demi rasul
satu demi satu
pasukan demi pasukan

(ix) tentang / mengenai


Digunakan sebagai maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu,
umum, atau mujarad (abstrak).
Tentang menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan.
berbincang tentang / mengenai masalah kami
aduan tentang / mengenai kelewatan
tentang / mengenai hal itu

(x)

seperti / bagai / umpama / laksana / bak / macam

12 http://dermagabmk1.blogspot.com

Kesemuanya dapat saling bertukar ganti dan membawa maksud


perbandingan, serta senarai.

beratnya

berlagak

Perbandingan
bagai
gajah
bak
laksana
macam
0rang kaya
seperti
umpama

Senarai
bahan bacaan seperti surat
khabar, majalah, buku,
risalah, ...
berbakti seperti membantu
orang susah, menyertai
gotong-royong, ...

(xi) sejak / semenjak


Penanda permulaan waktu
sejak / semenjak hari itu
sugul sejak / semenjak kehilangan anak kucingnya

(xii) terhadap
Untuk merujuk penyambut yang tentu (manusia, haiwan, atau
benda)
adil terhadap anak buahnya
kajian terhadap virus
bertindak balas terhadap kaca

(xiii) akan
Digunakan untuk merujuk manusia.
Penggunaannya didahului oleh kata adjektif yang bersifat
emosi.
marah akan kakaknya
suka akan pembantu rumah itu
terlalu sayang akan buku itu

Dalam konteks bukan manusia, boleh juga digunakan perkataan


kepada.
cinta akan / kepada negara sendiri
gemar akan / kepada kucing
terlalu sayang akan / kepada buku itu

(xiv) oleh

13 http://dermagabmk1.blogspot.com

Digunakan untuk menunjukkan hubungan pelaku dalam ayat


pasif, dan maksud sebab/lantaran.
Pelaku dalam Ayat Pasif
ditulis olehnya
tersepak oleh adik
kena gari oleh polis

Sebab / Lantaran
oleh / lantaran kelalaian sendiri
oleh (sebab) ketiadaan pengganti
oleh sebab itulah pilihannya

(xv) hingga / sampai


Kedua-duanya dapat bertukar ganti dengan pengertian had masa dan
tempat.
berkawal hingga / sampai pagi
bermain hingga / sampai kepenatan
belajar hingga / sampai peringkat universiti

(xvi) dalam
Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang
atau jarak
dalam hal ini
berbincang dalam mesyuarat
bertutur dalam dialek Kedah

(xvii) antara
Membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang
atau jarak
perbezaan antara saya dengannya
berbincang antara adik-beradik
antara cara yang paling baik

(xviii) dengan
Kata sendi nama dengan membawa empat maksud.

Bersama-sama atau
berserta
Cara sesuatu
dilakukan
Memakai atau
menggunakan
Perbandingan yang
serupa (sama)

berbincang dengan majikan


bergurau dengan kami
ke pekan dengan kawan-kawannya
diselesaikan dengan semangat kerjasama
diterimanya dengan baik
memulakan kerja dengan bacaan doa
datang dengan kereta baharu
memotong kayu dengan gergaji
menggembur tanah dengan bajak
emas dengan perak
sama cantik dengan bajuku
sependapat dengan datuknya

(xix) melalui / menerusi


Kedua-duanya dapat bertukar ganti, dengan membawa maksud arah
laluan atau tempat.

14 http://dermagabmk1.blogspot.com

diserahkan melalui / menerusi orang tengah


terjun melalui / menerusi tingkap
dijelaskan melalui / menerusi e-mel

(e) Kata Arah


Kata arah = yang berpasangan dengan kata sendi nama : hadir selepas kata
sendi nama tempat (dari, di, ke) dan sebelum kata nama atau frasa nama.
Menunjukkan hala atau jurusan

antara
atas
bawah
belakang
dalam
hadapan
luar

penjuru
samping
sisi segi
sudut
tengah
tepi

barat
selatan
tenggara
timur
utara

dari utara Asia


di atas para
di dalam pondok
ke penjuru padang
ke tengah sungai
ke timur Thailand

(f) Kata Bilangan


Kata bilangan = perkataan yang menjadi penerang jumlah bagi frasa nama.
Kata bilangan tentu berpasangan dengan kata penjodoh bilangan.

(i) Bilangan tentu (bilangan kardinal) = jumlahnya bersifat tentu


lapan
tujuh belas
tiga puluh enam

tiga ratus
dua ribu
enam juta

(ii) Bilangan tak tentu = sudah menunjukkan banyak atau berbentuk jamak.
banyak
beberapa
para

sedikit
sekalian
semua

(iii) Himpunan = menandakan jamak, menggunakan imbuhan awalan dan


lazimnya digandakan.
beribu-ribu
ketiga-tiga

berbakul-bakul
bertahun-tahun

(iv) Pisahan = bermaksud jamak tetapi dipisah-pisahkan


masing-masing
setiap
tiap-tiap

(v) Pecahan = menunjukkan bahagian-bahagian daripada keseluruhan


setengah
dua pertiga
separuh

sepertiga
seperempat

(vi) Tingkat (ordinal)9 = menunjukkan turutan atau kedudukan

15 http://dermagabmk1.blogspot.com

ketiga
kedua puluh
keseratus

kelapan ribu
kesejuta

3.2.2 Kata Pascafrasa


(a) Kata Penguat
Kata penguat = perkataan yang dan berfungsi menguatkan maksud yang
terkandung dalam kata adjektif.
Kata penguat boleh mendahului atau mengikuti kata adjektif,
Tiga jenis kata penguat:

Tatabahasa Asas (2012:237)

(i) Kata Penguat Hadapan = Kata penguat yang hadir di hadapan kata
adjektif.

agak
cukup
kurang
makin
paling

begitu
kian
maha
terlalu
terlampau

(ii) Kata Penguat Belakang = Kata penguat yang yang hadir di belakang
kata adjektif.
benar
betul

nian

sekali

(iii) Kata Penguat Bebas = Kata penguat yang kedudukannya bebas, boleh
muncul di hadapan atau di belakang kata adjektif.
amat
sangat

sungguh

(b) Kata Penegas


Kata penegas = perkataan yang memberikan penekanan pada bahagianbahagian tertentu dalam ayat.
Dikenali juga sebagai kata partikel dan kata penyerta.
Dua jenis kata penegas:

16 http://dermagabmk1.blogspot.com

(i) Penegas dalam predikat


Partikel ini menegaskan perkataan yang bercantum dengannya
dalam predikat
Digunakan sekiranya frasa itu atau bahagian yang ditegaskan itu
mengalami proses pendepanan dalam ayat.
Tidak boleh hadir pada akhir ayat.
Perlu dicantumkankan pada bahagian belakang kata dasar.
-kah
-lah

-tah

(ii) Penegas subjek dan predikat


Penegas ini bebas hadir pada mana-mana bahagian ayat: sama
ada pada frasa subjek, atau frasa predikat.
Bentuk ini bersifat perkataan (morfem bebas).

hanya
jua
juga
lagi
memang

cuma
pula
pun

sahaja / saja

(c) Kata Adverba


Kata adverba = perkataan yang menerangkan kata nama, kata kerja, kata
adjektif, dan frasa sendi nama.
Hal yang diterangkan ialah cara, masa, dan tempat.
Dipanggil juga kata keterangan berdasarkan fungsinya menerangkan kata dan
frasa yang disebutkan tadi.
Kehadirannya sama ada di hadapan atau di belakang kata yang diterangkan.
Kata adverba terdiri daripada:
kata yang tidak tergolong dalam kata utama (KN, KK, dan KA),
jika perkataan itu terdapat dalam kata utama, perkataan tersebut berfungsi
sebagai penerang.
Empat bentuk kata adverba:
(i) Kata Adverba Jati
Kata adverba jati = perkataan yang tidak termasuk dalam manamana kata utama

17 http://dermagabmk1.blogspot.com

acap kali
agaknya
barangkali
begini
begitu
dahulu
demikian
esok
jarang kali
julung kali
kadang-kadang

kadangkala
kelak
kelmarin
kemudian
kerap kali
langsung
lusa
nanti
nyaris
pertama kali

saling
sekali gus
sekarang
semalam
sempat
sentiasa
serentak
sering kali
tadi
tulat

(ii) Kata Adverba asalnya Kata Adjektif


Asalnya kata adjektif tetapi berfungsi untuk menerangkan KK/FK,
KA/FA, dan FS.

Menerangkan
Frasa Kerja
berjalan lancar
hampir tersembam
kerap datang
terbang tinggi
tidur nyenyak

Menerangkan
Frasa Adjektif
besar panjang
cepat kaya
hancur luluh
panjang lebar
tinggi lampai

Menerangkan
Frasa Sendi Nama

jarang di pejabat
ke hospital segera
senang di sana
sering ke taman

(iii) Kata Adverba asalnya Kata Kerja


Asalnya kata kerja tetapi berfungsi untuk menerangkan FK, FA, dan
FS.

Menerangkan
Frasa Kerja
baring meniarap
duduk bersandar
makan bersila
menulis berhati-hati
tidur berdengkur

Menerangkan
Frasa Adjektif

cantik berseri-seri
indah berkilauan
merah menyala
tinggi melangit

Menerangkan Frasa
Sendi Nama
dari bandar berdua-duan
di rumah bersendirian
ke pantai berseorangan

(iv) Kata Adverba Gandaan


Yang mengalami penggandaan untuk menerangkan FK, FA, dan FS.
Tiga jenis adverba gandaan: penggandaan penuh, penggandaan
separa, dan penggandaan berentak.

Kata Adverba
Penggandaan Penuh
betul-betul
diam-diam
jarang-jarang
pura-pura
sama-sama

Kata Adverba
Penggandaan Separa
Berawalan
Berakhiran
bermalam-malam
gila-gilaan
bersungguh-sungguh
habis-habisan
sekali-kali
mati-matian
terburu-buru
sungguh-sungguhan
teresak-esak
terang-terangan

Kata Adverba
Penggandaan Berentak
bolak-balik
gundah-gulana
riuh-rendah
serta-merta
simpang-siur

18 http://dermagabmk1.blogspot.com

Makna Kata Adverba


Waktu = masa terjadinya sesuatu perbuatan, peristiwa, atau
keadaan
pulang sekarang
selalu datang
sentiasa ceria

Cara = cara perbuatan dilakukan


berbuat demikian

berjuang bermati-matian
duduk beramai-ramai

Ragam = keadaan kepastian berlakunya sesuatu perbuatan


benar-benar riang
betul-betul terjadi
tentu berjaya

Jarak = ruang yang berkaitan dengan KK yang diterangkan


berada dekat
lompat tinggi
pulang jauh

Keadaan = menerangkan keadaan yang terjadi pada KK, KA, dan kata
adverba

berbaju labuh
kerat pendek
tersusun rapi
Sifat perasaan = perasaan bagi KK
berasa sayang
bersuara lantang
melompat girang

4. KATA PASCAKATA
4.1 Konsep Kata Pascakata

19 http://dermagabmk1.blogspot.com

Kata pascakata = bentuk yang hadir selepas perkataan.


Kata pascakata tidak dapat berdiri sendiri, perlu dicantumkan pada belakang kata
dasar.
Bentuk itu ialah -nya.
Fungsinya sebagai penekan dan pembenda bagi perkataan yang bercantum
dengannya.
4.2 Jenis Kata Pascakata

(a) Kata Penekan


Kata penekan = bentuk (-nya) yang memberi penegasan kepada perkataan
yang bergabung dengannya.
bahawasanya
nampaknya

sebenarnya
sesungguhnya

(b) Kata Pembenda


Kata pembenda = bentuk (-nya) yang dapat menjadikan sesuatu kata bukan
kata nama sebagai kata nama.
Kata bukan nama: lazimnya kata kerja dan kata adjektif.

20 http://dermagabmk1.blogspot.com

datangnya
hadirnya
perginya
pulangnya

cantiknya
lajunya
lantangnya
sakitnya
sesungguhnya