Anda di halaman 1dari 5

PANDUANPENGGUNAAN

BORANGPENILAIANPRAKTIKUM(PR2}
1' BorangPR2 digunakanpadaakhirseiiappraktikumunluknrembuatpenilaiandan rumusanprestasi
pelajar.

Pensyarahdan guru pembimbingperlu nrembuatperbincangansebelummernhuatrumusandan


penilaianpadaborangPR2.
x Borangini digunakanberdasarkan
kepadabuktidaripada:
(i) BorangPRI
(ii) Portfoliopraktikum
(iii) Bukupersediaanpengajar

Lapan komponenyang mengandungiaspek-aspel:terteintucJisediakan


sebagaifokus membuat
rumusan.Setiapaspekdisediakantahapyangdigunakansebagaipetunjukpencapaianpelajar.

5. BorangPR2ini tidak bolehdiberikankepadapelajar.

A. INTERPERSONALDAN INTRAPERSONAL

Tidakada Semangatbekerja Ada tanda-tarrda Menunjukkan Menampilkan sifat-


komitmendalam dan komitmen minatdan keupayaan sifatprofesional
menjalankantugas. kurangketara, komitmen; profesionalyang yangamatbaik,
menghadapi menunjukkan baikselarasdengan mudahditerima
Tidakada usaha masalahmemilih kesanggupan untuk peranannya. sebagairakan
untukmewujudkan pendekatan menyesuaikan diri Dapat sejawat,kakitangan
hubungan dengan profesional, sukar denganrakan, menyesuaikan diri sekolah,ibu bapa
kanak-kanak, menerimateguran, kanak*kanak. denganrakan, dan masyarakat
kakitangansekolah, menghadapi kakitangansekolah, kanak-kanakkaki dan dapat
ibu bapadan kesulitan ibubapadan tangansekolah,ibu menyesuaikan diri
masyarakat berhubung dengan masyarakat. bapadan dengan
setempat. rakan-rakansecara Kadangkala masyarakat. persekitaran.
sosialdan menghadapi Berjayamenarik
profesional. kesukaran dengan minatkanak-kanak.
Ada nrasalah rakan,kanak- Memilikisemangat
hubungan dengan kanak,kakitangan dan komitmenkerja
kanak-kanak, sekolah,ibu bapra yangamattinggi.
kakitangansekolah, dan masyanak.at.
ibu bapadan
masyarakat

112
PENGETAHUAN
TENTANGMATAPELAJARAN

Kefahamanyang Kefahamanyang O"nn"t"n yan0 Penguasaan yang Penguasaan yang


sangatrendah terhadtentangmata sederhanatentarrg baiktentangmata amat baiktentang
tentangmata pelajaran pengetahuan, pelajararr matapelajaran
pelajaran pengkhususan/nrinorlkonsepdan pengkhususan/minor/
pengkhususaniminor/
pengkhususan/minor/elektif. kemahiranrnata elektifdan elektif^
elektif. pelajaran berkebolehan
Pengetahuan yang pengkhususan/m inor/ menyesuaikannya Sentiasaberupaya
Pengelahuan yang terhadtentang elektif. mengikutumurdan menghadapi
rendahtentang keperluan kurikulum tahapkebolehan masalah diluar
keperluankurikulum sekolah.Kurang Pengetahuan darr murid. jangkaan.
sekolah.Kurang berupaya kefahamany'ang
berupaya mengembangkan sederhana tentang Kefahaman yang Memahami dengan
mengembangkan pengetahuan keperluankuriku[um baiktentang baikkeperluan
pengetahuan tentangmata sekolah. keperluankurikulum muridpadasemua
tentangmata pelajaran sekolahdan I tahapkurikulum
pelajaran pengkhususan/minor/ program dalamproses
pengkhususan/minor/elektif. pengajaran seffa pengajarandan
elektif.
boleh menyediakan pembelajaran.
rancangan kerja

PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Persediaan mengajar Persediaan mengajar Urutanrancangan Persediaanrnengajar Berlayamem


tidakmencukupi,'tidaktidakmencukupi, pengajaran dibuatdenganteliti keaslianpemikiran
menyedarikefrerluan kurangnrenyedari berlandaskan selarasdengan dan kemahirandalam
murid,strategi keperluan rnurid, rancanganpelajaran, keperluandan merancangoan
pengajaran tidak strategipengajaran ekspektasiterhaclap kebolehan rnurid.lsi membuatpersediaan
sesuai,tidakada kurangsesuai, muridrealistik. pelajaran mengajar.
sumberpengajaran sumberpengajaran Tugasan disampaikan dengan Menggunakan
pembelajaran. pembelajaran tidak pembelajaran yang jelasdandalarn pelbagaistrategi
sesuai/tidak disediakanser;uai. situasiyang pengajaran
mencukupi, Menggunakanstratr-.gi merangsangkan. pembelajaran dengan
persembahan pengajaranyang Strukturpengajaran berkesan.
pengajaranlernah. sesuai,menggunakan disusundan Memenuhikeperluan
sumberdengan dilaksanakan dengan perbezaanindividu
berkesan. teratuf. murid.
Pemeringkatkan Sumberpengajaran Berjayamenjana
pengajaran masih pembelajaran sesuai keseronokan belajar
lemah. dan digunakan dan mengembangkan
denganmemuaskan. minatinkuiri
Berjayarnengekalkan penemuandi
perhatiandan minat kalanganmurid.
rnurid.

D KOMUNIKASI

Taha Tahan3 Tahao 4


Menghadapi masalah Menghadapi masalah Menggunakan bahasa Berjayamengerakkan
sebutandan sebutandan yangjelasdansesuai. muridmelalui
penggunaan bahasa penggunaan bahasa Cubamenyesrraikan penggunaanbahasa penggunaan bahasa
untukberkomunlkasi untukberkomunikasi penggunaan suara yangekspresifdan yangekspresifdan
kepadakelasatau kepadakelasatau gern,
darisegikelantan berkesan, berkesan. Kualiti
individu,suaraterlalu individu,
suarakurang nadadanintorrasi Menyampaikan ilmu suaraadalahbaik;
perlahani nada lantang;nadaintonasi sertapeka tentarrg dengancarayang dapat
intonasidan cara dancarabertutur tahappengguniran rneransangkandan mempelbagaikan
bertuturtidak kurangmenarik. bahasarnurid" penuhsemangat nadadan intonasi
dipelbagaikan. sertakelantangan
suara se$uai.
Sebutanadalahjelas,
Tidakpekatentang Kurangpekatentang tepat, menarikdan
tahappenggunaan tahappenggunaan dapatmengekalkan
bahasamurid. bahasamurid, pq.rhatian
murid
PENGURUSAN
BILIKDARJAH

Taha Taha
Tidakmampu Seringmenghadapl MampumernbiLiat
____Is&pl__
Berkeyakinan
dalam
menangani kerenah masalahmenangani keputusandan mengurusmurid. mempelbagaikan
muriddan mengawal kerenahmuriddan menangani situasi
kelas. tugas; pekaterhadap
mengawalkelas. kelas,dapat Berjayamenyediakan keperluankumpulan,
Tidakdapat Persekitaran mengeloladan situasipembelajaran berjayamengurus
mewujudkan pengajarandan mengendalikan murid yangbermakna,
persekitaran masadenganamat
pembelajaran kurang denganteratur. menarik,selesadan baikdalam
pengajarandan kondusif. berkesan. pengajarandan
pembelajaran yang Mewujudkan dan pembelajaran.
kondusif, Kadangkalabertlndak mengekalkan Dapatmenarikminat
meluludan memberi persekitaran dan memotivasikan Persekitaran
Bertindakmeluludan arahanyangsering pembelajaranyarrgl kebanyakanmurid. pembelajaran
memberiarahanyang mengelirukan. bermakna. menyeronokkan,
seringmengelirukan. Berupayamenangani Dapatmenangani
Kurangberjaya Memberiganjaran lndividusertaboleh situasiyangberlaku
Kurangberjaya menan* danteguranyang mengawalkelas secaratiba-tiba
menangani kejadian ganikejadianyang sesuai. dengantenang,
yangberlakusecara denganbijakdan
berlakusecaratiba- penuhkeyakinan.
tiba{iba. tiba.
Berupaya
mempertingkatkan
minatmurid.

PENILAIAN

Talap 1 __
Tidakada bukti
L_--Ie!sP a Tahap 3 Ta 4 Tahan5
HemenKSaanKerJa Pemeriksaan
kerja Pemeriksaan kerja Mahirmenilai
pemeriksaankerja murid kurang teliti, muridcermaUteliti" muridcermat,dan kemajuanmurid
muriddijalankan. telitiberdasarkan selarasdengan
nilaitaratertentu. objektif
pembelajaran.
Tidakpekatentang Kurangpeka Dapat Merekodkemajuan Berkebolehan
tahappenguasaan tentangtahap mengenalpasti muridsecara membuatrefleksi
individu
terhadapisi penguasaan pencapaian individu sistematik
dan kendirisecara
kandungan individuterhadapisi dalamisi kerapmemberi mendalamdan
kurikulum. kandungan kandungan maklumbalasyang kritis.
kurikulum. kurikulum. membina,
Jangkaantahap Jangkaantahap Mempuny;ri Dapatmemberi Berkebolehan
pencapaian tidak pencapaian kurang jangkaantahap buktiyangjelas menggunakan dan
realistik. realistik. pencapaian yang tentangpenilaian membinasoalan-
realistik. pengajarandan soalanarastinggi.
kesan
pembelajaran.
Gagal Kurangmampu Menilaidan Mengembangkan Berkebolehan
menyesuaikandiri menyesuaikandiri merekodkemajuarn kebolehan membuatrefleksi.
dengantahap dengantahap muridsecara membuatrefleksi. Berupaya
pembelajaran pembelajaran sistematik. Kurangberupaya menggunakan dan
individu. individu. menggunakan dan membinasoalan*
Adakeupayaian membinasoalan- soalanarastinggi.
Tidakberkebolehan Keupayaan untukmenilaikes,an soalanarastinggi.
membuatrefleksi. membuatrefleksi pengajaran
terhad. penrbelajamn.

Adakebolehan
rnembuatrefleksi.

t','
,

114
G. KOKURIKULUM

Taha Ieh-ePl
Menerima tugas Menerima tugas Terlibatsebagai Menjadipembantu Menjadipembantu
sebagaipembantu sebagaipernbantu pembantu penasihat penasihat
penasihataktiviti penasihataktiviti penasihataktiviti kokurikulum, kokurikulum
secara
kokurikulum. kokurikulum" kokurikulum. memperlihaikan aktifdan
minatdan kerajinan bertanggungjawab.
menjalankantugas,
Tidakada Kurangpenglibatan Mengendalikarn Ada kemahiran Menunjukkan
penglibatan dalam dalamaktiviti aktivitikokurikulum mengeloladan kemahiran
aktivitikokurikulum. kokurikulum. tetapitidakbegitu berminatuntuk i mengelola
dengan
bersungguh- menguasai cekap.
Tidak Tidak sungguhdantidak kemahiranbaru.
memperlihatkan memperlihatkan juga Menunjukkanminat
kemahiran kemahiran memperlihatki,rn dan kesungguhan
mengelola danjuga mengelola. minatuntuk untukmenguasai
tidakmeirunjukkan menguasai kemahiranbaru
minatdan kemahiran baru. yangdiperlukan
kesungguhan untuk untukmenjalankan
menguasai aktiviti,
kemahiran yang
diperlukan.

ln: RujukPanduanTugasanKokurikulum

H. PERANAN.PERANAN
LAIN

Taha le!ee_9__,__ Tahap4


Bimbingan

Tidakmenampil Kuran5; memberi Ada usahaunlulk Ada usahauntuk Berjaya


dirisebagai bimbingan kepada membimbing. f(erap membimbing. menampilkan diri
pembimbing. murid-murid. Lebih juga membimhring Sentiasa sebagai
Tidakmemberi gemarmemberi murid-muriddillam membimbing murid- pembimbing.
perhatian dalam jawapanterus menangani muriddalanr Berkebolehan
hal kerenah daripada masalah-masalah menanganl dalammembantu
murid-murid. membimbing ke pembelajaran, masalah-masalah murid-murid
Tidaktahu arahmencari sosialdan peribadi. pembelajaran, menangani
/mahu penyetesaianbagi Adakesanggupan sosialdan peribadi. masalah-masalah
mengatasi masalahakademik meluangkan rnasa Sanggup pembelajaran,
masalah murid"Kurang tambahan untuk meluangkan masa sosialdan peribadi
pembelajaran, memberitumpuan rnembimbing nnurid- tambahan untuk Memperlihatkan
sosialdan kepadamasalah muridapabila membimbing murid- ciri-ciribimbingan
peribadimurid. sosialdan peribadi diarahkansahaja. muridbila-bilamasa yangprofesional.
Bimbingan di murid.Bimbingan sahaja. Mahir
dalamdan di diberi semasa menggunakan
luarbilikdarjah waktumengajar teknik{eknik
tidakdiberikan. sahaia. pemudahcaraan
semasa
membimbing,
B. Pengurusan
dan
Pentadbiran

Tidak Kurang Menampilkan Menampilkan Menerimadan


menampakkan menampakkan kemahiran
untuk kemahiranuntuk sanggup
kemahiran kemahiran memiKul
tanggurng- memikultanggung- memainkan
urus, jev/q! igtpS.ta1!a!:
115
Taha
merancang, merancang, perananlainyang perananlainyang lain yangmembawa
mengelola, mengelola, diberikan,
Arah;rn diberi,Arahan kebaikankepada
mengendalikan mengendalikan pentadbiran pentadbiran sekolah.
kerjaatauperanan kerjaatauperanan dilaksanakan dilaksanakan Melaksanakan
bukanmengajar bukanmengajar dengancarayang 'dengancara yang semuaperanan
yangboleh yangboleh bertanggungjawab. bertanggungjawab dengansegera,
menampilkan ciri- menimpilkanciri-ciri Bolehmerancang Bolehmerancang bersungguh-
ciri sebagaiguru sebagaiguru denganbaiktetrapi dan mengelola sungguhdan
sekolah.Lambat sekolah. menghadapi denganbaik. denganpenuh
melaksanakan Kurangkomiteddan masalahdalarn Mempunyai tanggungjawab.
arahan-arahan kurangcekap pengelolaan.Boleh kebolehan Cekapdalam
pentadbiran. merancangdan memimpin dan memimpindan merancang,
Tidak mengelolaaktiviti mengarahteterpi mengarah. mengelola dan
bertanggungjawab yangberkaitan kurangcekap. menguruspelbagai
dantidak denganperanan sumberuntuk
bersungguh- dan tanggungjawab mencapaiobjektif
sungguhdalam baruyang sekolah.
memainkan diberikan. Menampilkan diri
peranan-peranan sebagaipengelola
lainyangboleh yangada
membawakebaikan kemahiran
kepadasekolah. berkomunikasi,
kecekapan
memimpin, dan
kemahiranmemberi
motivasi.

116

Anda mungkin juga menyukai