Anda di halaman 1dari 10

PENDAHULUAN

Komunikasi juga boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan


maklumat, perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau
sekumpulan individu yang lain" . Ia juga merupakan proses interaksi yang bererti
antara hidupan dan merangkumi kedua-dua seperti perbuatan menghantar
matklumat dan juga proses untuk bertukar-tukar pendapat supaya dapat
menghasilkan pemahaman .
Komunikasi boleh mengambil kepentingan yang baik secara lisan mahupun
tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan
penulisan . Dalam aktiviti tersebut, bahan bercetak merupakan perkakasan yang
penting dalam komunikasi . Contohnya, bahan bercetak yang meliputi laporan ,
kenyataan akhbar , ucapan , video, skrip, artikel majalah perdagangan , maklumat
produk dan lain-lain bahan bercetak berkaitan dengan komunikasi pengurusan .
Bahan-bahan ini berfungsi sebagai medium komunikasi bagi kedua-dua publik iaitu
publik dalaman dan juga publik luaran. Maklumat yang jelas dan gaya penulisan
yang baik adalah penting bagi kerja-kerja perhubungan awam . Komunikasi
terbahagi kepada dua jenis iaitu komunikasi bertulis dan komunikasi lisan .
Komunikasi bertulis merupakan cara penyampaian maklumat oleh penyampai
kepada penerima secara bertulis dengan menggunakan laras dan ragam bahasa
yang betul .
Dalam program persediaan ijazah sarjana muda PPISMP sem 3 ini iaitu
kursus bahasa melayu (akademik) , saya telah ditugaskan untuk mencari satu
rencana yang bertemakan dunia pendidikan yang disiarkan dalam akhbar harian
sepanjang tahun 2012 . Rencana yang dipilih itu juga harus dibuat ulasan dari segi
aspek isi kandungan yang dibincangkan , laras bahasa yang digunakan , sistem
ejaan , dan rumusan keseluruhan . Oleh itu , saya telah memilih rencana dari Berita
Harian yang bertajuk Punca Ponteng Sekolah Patut Dicari Bersama .

RENCANA

Rencana ialah karangan atau cerita tentang sesuatu perkara yang dapat
berdiri sendiri, biasanya terdapat di dalam suatu karya yang lebih besar . Karya
bukan rekaan ini dapat diterbitkan dalam surat khabar, majalah, jurnal atau
penerbitan lain. Setiap rencana lazimnya mengandungi nama penulis atau
pengarang .
Antara ciri-ciri rencana yang berkualiti adalah seperti berikut :Mudah difahami oleh pembaca
Bebas daripada sebarang kesalahan ejaan
Tiada kesalahan tatabahasa dalam rencana
Mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu
Sumber-sumber maklumat tepat dan padat serta bernas
Isi-isi rencana disusun dengan baik
Menyebut sumber-sumber rujukan

ANALISIS ISI KANDUNGAN MENGENAI ISU


YANG DIBINCANGKAN

Dalam rencana Berita Harian yang bertajuk Punca Ponteng Sekolah patut
dicari bersama

membincangkan tentang isu gejala ponteng sekolah yang

berleluasa hingga kini .Kandungan rencana terbahagi kepada tiga bahagian iaitu
pendahuluan , tubuh rencana dan penutup rencana . Pendahuluan merupakan
bahagian pengenalan dalam sesuatu rencana . Bahagian ini penting dan seharusnya
dapat menarik minat dan menimbulkan perasaan ingin membaca rencana itu
sehingga akhir . Untuk menarik minat pembaca , bahagianpengenalan rencana
boleh dimulakan dengan unsur-unsur yang menarik seperti data , madah,
peribahasa , persoalan , dan sedutan kata-kata . Pemilihan gaya pendahuluan
haruslah dibuat dengan berhati-hati supaya dapat menggambarkan tajuk rencana
dan persoalan umum yang akan dibincang dalam rencana tersebut . Selain itu,
kenyataan inti

boleh ditulis sebagai kenyataan penutup dalam bahagian

pengenalan.
Apa yang saya dapat lihat , pendahuluan utama yang cukup sinonim dalam
tajuk rencana ini ialah mengenai pengenalan sistem pemantauan pergerakan keluar
masuk pelajar iaitu schooltrac yang diperkenalkan di 20 sekolah sekitar Lembah
Klang . Akan tetapi , pendahuluan mengenai sistem ini tidak berapa kemas dijadikan
pendahuluan kerana penulis seharusnya menceritakan permulaan sedikit sebanyak
mengenai gejala ponteng di sekolah ketika ini . Selain itu , sistem schooltrac juga
tidak diceritakan dengan lebih mendalam dalam rencana ini dan menyebabkan para
pembaca kurang memahami mengenai sistem tersebut .
Apa yang saya cadangkan ialah agar penulis menceritakan sedikit tentang
latar belakang produk schooltrac yang hangat dikatakan di sekolah supaya para
pembaca lebih peka dan tertarik untuk dibaca . Penulis rencana ini juga haruslah
menambah sedikit isi dalam rencana beliau dengan menceritakan sedikit sebanyak
mengenai produk schooltrac di sekolah agar nampak lebih menarik . Apa yang saya
tambah di sini , sistem schooltrac ialah produk yang mengirim maklumat
pergerakan murid menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS) atau e-mel . Menerusi
sistem itu , murid akan dibekalkan dengan kad pelajar Schooltrac yang
menggunakan frekuensi radio dan mampu mengesan pergerakan keluar masuk
murid melalui pagar sekolah ketika waktu persekolahan . Kad schooltrac juga
mengandungi cip yang disambungkan terus ke pusat data sekolah untuk
memaklumkan guru dan penjaga mengenai status kehadiran pelajar menerusi emel

atau SMS . Dengan adanya penceritaan sedikit mengenai schooltrac ini , maka
dapat mejadikan rencana lebih menarik kepada para pembaca .
Tubuh rencana pula boleh dibahagikan kepada beberapa perenggan yang
dapat

merangkumi

keseluruhan

tema

rencana

Perenggan-perenggan

ini

merupakan perkembangan kepada tema rencana . Perkembangan ini boleh


dilakukan melalui ilustrasi seperti menggunakan angka , fakta , carta , rajah dan
sebagainya . Ilustrasi ini bertujuan menyokong idea dan pendapat penulis . Ilustrasi
ini juga menjadikan sesebuah rencana itu menarik dan mudah difahami . Dengan
menggunakan ilustrasi yang berkenaan , sesebuah rencana boleh ditulis dalam
bentuk gambaran , laporan , cerita atau ulasan . Namun begitu , terdapat tiga prinsip
yang terdapat dalam tubuh rencana iaitu kesatuan idea , urutan idea dan penonjolan
idea utama yang perlu diletakkan pada setiap perenggan . Prinsip-prinsip ini perlu
diberi perhatian untuk memastikan peralihan idea berlaku secara lancar dan
memudahkan pembaca mengikuti perkembangan idea tersebut.
Untuk mendapatkan kesatuan idea , penulis harus memilih tema atau idea
utama dan mengekalkan tema atau idea utama itu dari awal hingga akhir penulisan .
Bahan-bahan yang tiada hubungan dengan idea utama haruslah diketepikan.
Hubungan idea dari perenggan ke perenggan lain hendaklah dikawal dan disusun
mengikut urutan yang difikirkan logik berdasarkan kerangka idea yang telah
disediakan. Urutan idea pula boleh dikekalkan melalui pengulangan perkataan dan
rangkai kata yang sesuai dan berpautan atau penggunaan penanda wacana yang
tepat . Penonjolan idea utama dalam setiap perenggan boleh dilakukan dengan cara
memastikan huraian dalam setiap perenggan dibicarakan dan mengukuhkan idea
utama.

Isi pertama dalam tubuh rencana ini menerangkan tentang pembabitan


kementerian pelajaran yang amat diperlukan jika sistem schooltrac ingin
dilaksanakan di sekolah. Saya bersetuju dengan cadangan penulis ini kerana tidak
semua ibu bapa dan pihak sekolah yang mampu melanggani perkhidmatan tersebut
kerana membabitkan kos yang amat tinggi

melainkan pihak kementerian dan

kerajaan yang turut membuka mata mereka sendiri dengan melihat sejauh mana
produk ini berkesan kepada sekolah . Penulis juga ada memberitahu bahawa
penyedia perkhidmatan schootrac yang terbabit dengan sistem itu seharusnya
membina sistem itu dengan lebih praktikal , kos yang lebih efektif dan juga boleh
dilaksanakan di seluruh negara .
Isi kedua dalam rencana ini pula mengatakan bahawa pihak sekolah dan ibu
bapa perlu memainkan peranan yang penting dengan mengenal pasti punca
sebenar pelajar atau anak mereka ponteng sekolah . Akan tetapi , huraian kurang
diberikan atau tidak berapa menonjol dalam isi tersebut oleh penulis rencana ini dan
menyebabkan rencana ini menjadi ringkas . Mengikut pemerhatian saya yang boleh
ditambah sedikit dalam rencana ini,

terdapat banyak faktor yang menyebabkan

pelajar melibatkan diri dalam gejala ponteng sekolah, diantaranya adalah


disebabkan faktor sikap pelajar, rakan sebaya, ibu bapa dan guru itu sendiri . Selain
itu faktor-faktor persekitaran sekolah, pengurusan sekolah dan prasarana sekolah
juga boleh menyebabkan pelajar-pelajar terlibat dengan gejala ponteng sekolah.
Saya juga dapat mengenalpasti bahawa kebanyakkan pelajar yang terlibat
dengan ponteng sekolah datangnya dari sekolah-sekolah yang terletak di pinggirpinggir bandar. Pelajar-pelajar yang tinggal di pinggir bandar seringkali menghadapi
masalah dari segi persekitaran tempat tinggal, sosio ekonomi keluarga dan
pergaulan antara rakan-rakan. Kebanyakkan ibu bapa mereka juga berpendapatan
rendah dan tidak dapat menyediakan perbelanjaan yang mencukupi untuk
menampung bilangan anak yang ramai. Jadi untuk meringankan bebanan yang
ditanggung oleh ibu bapa mereka, ada pelajar yang sanggup berhenti sekolah dan
bekerja bagi mendapatkan wang untuk perbelanjaan harian mereka.
Remaja juga sememangnya mudah terikut dan terpengaruh dengan aktivitiaktiviti yang tidak biasa mereka lakukan. Kebanyakkan remaja mudah merasa
tertekan dan terkongkong apabila mereka berada di rumah mahupun di sekolah.
Bagi mengatasi masalah yang mereka hadapi, mereka lebih suka bersendirian dan
mengambil keputusan untuk lari dari suasana sekolah ataupun bergiat dengan
perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selain itu ada juga pelajar yang lebih suka
menghabiskan masa dengan melepak dan bergaul dengan remaja-remaja yang
tidak bersekolah lagi.

Isi yang ketiga dalam rencana ini mengatakan bahawa komunikasi antara
pihak sekolah dan ibu bapa wajar dijadikan amalan . Saya amat bersetuju dengan
cadangan penulis rencana ini yang memberikan cadangan yang cukup bernas dan
perlu diambil perhatian oleh para pembaca yang membacanya . Penulis rencana ini
ada memberitahu bahawa pihak sekolah boleh beromunikasi dengan ibu bapa
menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS) antara guru dan ibu bapa itu sendiri .
Turut ditulis oleh penulis yang mengatakan bahawa Kementerian Pelajaran
sewajarnya menerapkan kaedah komunikasi seperti ini dengan memberi elaun
kepada guru-guru di sekolah.
Penutup rencana merupakan bahagian yang memenuhi perasaan ingin tahu
dan seterusnya menimbulkan rasa puas hati dalam kalangan pembaca kerana
semua persoalan dan maklumat telah diketengahkan . Untuk mencapai tujuan ini
penulis biasanya boleh merumuskan isi-isi penting atau membuat kesimpulan
tentang penulisan yang berkenaan.
Apa yang saya dapat lihat , isi kandungan terakhir yang tersurat dalam
rencana ini menyatakan bahawa pihak sekolah wajar mengambil langkah bagi
memastikan keselamatan pelajar di sekolah , terutama selepas tamat tamat waktu
persekolahan seperti penyediaan tempat menunggu yang selamat untuk pelajar
menunggu ibu bapa mereka setelah tamat sesi persekolahan . Walaupun begitu , isi
kandungan yang terakhir ini kurang menepati

dengan tajuk utama iaitu gejala

ponteng sekolah . Walaupun begitu , tidak salah kepada penulis untuk menceritakan
tentang isi ini kerana amat penting bagi pihak sekolah untuk mengambil perhatian
dalam hal bagi mengelakkan dari ancaman jenayah seperti merompak dan menculik.

LARAS BAHASA YANG DIGUNAKAN


Bentuk rencana boleh dibahagikan kepada tiga jenis , iaitu rencana berbentuk
ilmiah , rencana berbentuk separa ilmiah dan akhir sekali rencana berbentuk
popular. Dalam rencana ini , apa yang saya dapat lihat ialah bahawa rencana ini
adalah berbentuk ilmiah . Hal ini kerana , Rencana berbentuk ilmiah biasanya ditulis

oleh penulis yang pakar dalam sesuatu bidang . Selain itu , pendapat yang
dikemukakan biasanya berdasarkan penyelidikan sendiri atau orang lain . Setiap
fakta , huraian , ulasan serta pendapat mestilah ada dasarnya sekiranya rencana itu
tidak berdasarkan penyelidikan sendiri .
Apa yang saya ketahui ialah terdapat Sembilan jenis rencana dalam
komunikasi bertulis seperti rencana jenis penerangan , rencana jenis berita ,
rencana jenis profil, rencana jenis penyiasatan , rencana jenis pendapat , rencana
jenis perbahasan , dan akhir sekali adalah rencana jenis umum . Jenis rencana ini
juga dapat saya katakan bahawa rencana jenis berita . Rencana jenis berita
berasaskan kenyataan atau isu semasa dengan memberi keutamaan terhadap
sesuatu kejadian yang baru , luar biasa dan bernilai beritanya . Biasanya , rencana
berita mengandungi huraian lanjut tentang berita yang hangat diperkatakan . Dalam
penulisan berita , penulis dikehendaki melaporkan apa yang benar-benar berlaku di
samping memberikan pendapatnya .
Semasa menulis rencana , terdapat dua aspek yang perlu diberi perhatian
iaitu bahasa dan isi kandungan rencana . Apa yang saya dapat kaji mengenai
rencana ini ialah bahasa rencana ini ringkas , bernas , padat dan sesuai dengan
konsep rencana . Penulisan rencana ini juga tidak banyak menggunakan

ayat

penyata . Akan tetapi , ada sedikit ayat yang ditulis yang terlalu panjang dan berbelitbelit sehingga sukar untuk difahami oleh pembaca . Sebagai contoh ayat pada
perenggan kedua yang berbunyi : Sebelum itu , penilaian teliti mesti dilakukan untuk memastikan apakah
sistem itu perlu dilaksanakan jika kerajaan akan membiayainya

Ayat tersebut menjadi tanda tanya kepada pembaca kerana penulis


menggunakan perkataan apakah pada ayat tersebut . Perkataan tersebut
sepatutnya ditukar dengan perkataan adakah agar ayat tersebut lebih tepat dan
difahami oleh para pembaca . Ayat sebegini sepatutnya hendaklah dielakkan kerana
ayat sedemikian akan menyukarkan kefahaman para pembaca .

SISTEM EJAAN
Sistem ejaan sangat penting dalam komunikasi bertulis . Di dalam Bahasa
Melayu terdapat dua sistem ejaan yang terus dipakai sehingga sekarang , iaitu ejaan
rumi dan ejaan jawi . Kedua-dua sistem ini telah banyak mengalami perubahan
untuk disesuaikan dengan kehendak semasa dalam komunikasi terutamanya dalam

komunikasi bertulis . Kesalahan sistem ejaan bahasa sering dilakukan oleh


pengguna bahasa Melayu sama ada disengajakan atau tidak . Selaras dengan
kepesatan perkembangan bahasa Melayu pada zaman ini , amat perlu untuk
menyalurkan maklumat tentang penggunaan bahasa Melayu yang gramatis agar
bahasa ini dapat diguna pakai sebaik-baiknya dalam segenap aspek kehidupan
masyarakat .
Apa yang saya dapat kaji , terdapat juga kesalahan sistem ejaan dalam
rencana ini . Antara kesalahan pertama yang dapat saya teliti iaitu kesalahan
penggunaan ayat iaitu penggunaan tanda tanya apakah pada perenggan kedua .
Ejaan tersebut seharusnya digantikan dengan perkataan adakah agar ayat tersebut
lebih difahami oleh para pembaca .
Selain itu , kesalahan sistem ejaan perkataan pada perenggan kedua terakhir
iaitu menetapkan yang turut menjadikan isi yang ditulis kurang difahami oleh para
pembaca .

Perkataan yang harus digantikan dengan perkataan tersebut ialah

menerapkan dan perkataan ini dapat menjadi ayat tersebut dapat difahami oleh
para pembaca . Dalam perenggan terakhir dalam rencana ini , turut terdapat
kesalahan penggunaan perkataan iaitu seperti yang sepatutnya digantikan
penggunaan perkataan dengan agar ayat dalam perenggan tersebut lebih lancar
dan menepati maksud yang ingin dihuraikan . Kesalahan tidak meletakkan imbuhan
pada perkataan rompak dan culik juga turut menjadi kesalahan dalam sistem ejaan
ini kerana memberikan makna yang lain . Penulis rencana ini seharusnya peka
dengan imbuhan sebegini agar tidak pesong dalam sistem ejaan Bahasa Melayu .
Perkataan tersebut harus digantikan dengan perkataan rompakan dan penculikan
dan menjadikan rencana tersebut lebih gramatis ketika dibaca .

RUMUSAN KESELURUHAN
Apa yang saya dapat rumuskan dalam rencana ini ialah boleh dikatakan
cukup memuaskan dengan isinya yang ringkas,tepat dan padat dan membuat para
pembaca ingin membacanya . Selain itu , isu artikel ini juga menepati isu zaman
sekarang ini kerana banyak berlaku kes sebegini .

Dari segi laras bahasa dan sistem ejaan , terdapat sedikit kesalahan yang
dapat saya kesan pada artikel tersebut . Kesalahan tersebut menyebabkan artikel
tersebut kurang difahami oleh para pembaca . Saya berharap agar penulis artikel ini
mengambil perhatian dari segi laras bahasa dan sistem ejaan ini agar tidak berlaku
lagi pada masa akan datang .
Apa yang dapat saya rumuskan juga , penulisan seperti rencana radio ,
rencana majalah , rencana deskriptif , rencana akhbar , rencana sukan , rencana
sejarah dan sebagainya yang turut dikategorikan sebagai penulisan rencana
merupakan satu seni penulisan yang tersendiri . Walaupun rencana tersebut melalui
berbagai-bagai alat media seperti surat khabar , majalah , radio , televisyen dan
buku tetapi rencana tetap merupakan penulisan yang menarik sekiranya diolah
dengan baik .

Anda mungkin juga menyukai