Anda di halaman 1dari 50

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TOPIK 1

Isu-isu dalam Pendidikan Sains

Sinopsis
Topik

ini

membincangkan beberapa isu dalam pendidikan sains. Isu-isu ini

berkaitan dengan matlamat pendidikan sains, kandungan pendidikan sains,


pengajaran sains dan literasi saintifik.

Hasil Pembelajaran
1. Membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains dalam konteks pengajaran
sains pendidikan rendah .

2. Menulis laporan tentang isu-isu dalam pendidikan sains (matlamat,


kandungan, pengajaran dan literasi sains).

Kerangka Tajuk

Isu-isu Dalam
Pendidikan Sains

Matlamat
Pendidikan Sains

Kandungan
Pendidikan Sains

Pengajaran Sains

Rajah 1.1 Kerangka Tajuk

Literasi Sains

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

1.0

Matlamat Pendidikan Sains


Matlamat pendidikan sains adalah berasaskan pada Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."

Falsafah Pendidikan Sains


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan
sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan
individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan
serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid


terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran
sains dan teknologi. Justeru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan
sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di
2

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi
ke

arah pembentukan masyarakat bersifat

prihatin, dinamik,

progresif,

bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam.

Objektif Pendidikan Sains


1. Memperoleh

pengetahuan

asas

sains

dan

teknologi

dan

dapat

menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan


pengalaman harian.
2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu
mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling.
3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran
berfikrah.
4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran
manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan.
5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif
berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah,
membuat keputusan dan mengkonsepsikan.
6. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni .
8. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.
9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan
negara dan kesejahteraan manusia sejagat.
10. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula
jadi untuk kebeterusan hidup.
11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha
manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke
arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

2.0

Kandungan Pendidikan Sains

Kandungan pendidikan sains merujuk pada apa yang perlu diajar dan disediakan
dalam sukatan pelajaran dan huraian spesifikasi kurikulum sains. Matapelajaran
Sains adalah disusun mengikut pendekatan bertema dan berasaskan pada
keperluan pelajar, masyarakat dan sejagat. Setiap tema terdiri daripada
beberapa bidang pembelajaran yang terdiri daripada beberapa objektif
pembelajaran. Setiap objektif pembelajaran mengandungi satu atau lebih hasil
pembelajaran. (Rujuk Huraian Spesifikasi Kurikulum)
3.0

Pengajaran Sains

Sains ialah mata pelajaran yang membantu murid memahami diri sendiri dan
alam persekitaran dengan lebih baik. Sains juga membantu memperkembangkan
kemahiran sains, kemahiran berfikir serta sikap dan nilai murni murid. Dengan itu
pengajaran sains hendaklah berfokuskan pembelajaran yang bermakna.
Pembelajaran bermakna ialah proses yang membantu murid memperolehi
pengetahuan dan menguasai kemahiran yang dapat memperkembangkan
pemikiran mereka ke peringkat yang optimum. Pembelajaran bermakna boleh
berlaku melalui pelbagai pendekatan seperti inkuiri, penemuan, konstruktivisme,
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

Penggunaan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran digalakkan untuk


mempertingkatkan minat murid dalam sains. Pemilihan strategi pengajaran
hendaklah berasaskan pada kandungan kurikulum, kebolehan murid serta resos
dan infrastruktur yang ada. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang berbeza perlu
dirancang untuk murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan
yang berlainan. Strategi pengajaran pembelajaran yang boleh digunakan ialah
eksperimen, perbincangan, simulasi, projek, lawatan dan penggunaan teknologi.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

4.0

Literasi sains

Literasi sains (scientific literacy) ditakrifkan oleh PISA seperti berikut:


Scientific literacy is the capacity to use scientific knowledge to identify questions,
and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make
decisions about the natural world and the changes made to it through human
activity.
Literasi

sains

ialah

saintifik, mengenalpasti

kapasiti

untuk

soalan-soalan

dan

menggunakan
untuk

pengetahuan

membuat

kesimpulan

berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat


keputusan tentang dunia semulajadi dan kesan manusia ke atas dunia tersebut.
Ciri-ciri seorang yang mempunyai literasi sains adalah seperti berikut:

Kebolehan menanya, dan menjawab soalan berkaitan sains dan teknologi


dalam kehidupan seharian.

Kebolehan menghurai, menerang dan meramal fenomena semulajadi.

Kebolehan membaca serta memahami artikel tentang sains dalam siaran


terkini dan menghujah secara lisan kesahan kesimpulan yang dibuat.

Kebolehan mengenalpasti isu-isu saintifik di belakang keputusan yang


dibuat di peringkat lokal serta kebangsaan dan membuat pendirian yang
berasaskan pengetahuan sains dan teknologi.

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep dan proses


sains yang membolehkannya membuat keputusan serta melibatkan diri
dalam perkara sivik, kebudayaan dan produktiviti ekonomi.

Kepentingan literasi saintifik.


Literasi saintifik adalah penting kerana membantu seseorang
1. memahami isu dan debat yang berlaku di dunia
2. menghargai bagaimana sains mempengaruhi kehidupan
3. memahami suasana intelektual kini
4. menghargai dunia
5. membuat pilihan yang berasaskan pengetahuan.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

We live in a society that is so dependent on science and


technology, but hardly anyone knows anything about science
and technology
Sagan (1989)

Adakah yang setuju dengan kenyataan di atas? Beri sebab-sebab anda.


Apakah implikasi ini kepada anda sebagai guru sains?

Rujukan

Esler W.K and Esler M.K (2001), Teaching Elementary Science, 8th Ed.,

Fleer. M and Hardy. T (1996) Science for Children, Prentice Hall, Australia
Harcourt Brace.

Martin, D.J. (2006). Elementary science methods: A constructivist approach.


Methods for constructing understanding. Boston: Allyn and Bacon

Hazen, R.M. (2002). What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. 2009


from : http://www.gmu.edu/robinson/hazen.htm

Scientific Literacy. http://www.oecd.org/dataoecd/38/29/33707226.pdf.


Retrieved 21 Mei 2012.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TOPIK 2

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia

SINOPSIS
Topik ini menggariskan sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah
rendah di Malaysia. Kurikulum di Malaysia telah melalui beberapa
perubahan dari Kajian Alam Semulajadi, Projek Khas, Alam dan Manusia,
Sains KBSR dan sekarang Dunia Sains dan Teknologi KSSR.

HASIL PEMBELAJARAN

1.

Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di


Malaysia.

2.

Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains


sekolah rendah di Malaysia.

3.

Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap


kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di
Malaysia.

KERANGKA TAJUK

Pembangunan
Sejarah Kurikulum
Sains Sekolah
Rendah

Kajian
Alam Semulajadi

Projek Khas

Alam dan Manusia

Sains KBSR

Rajah 2.1 : Kerangka Tajuk-Tajuk

Dunia Sains dan


Teknologi KSSR

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

2.0

Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali


Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di
Malaysia, ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu
inovasi
RECSAM,

(Kementerian Pelajaran dan UNESCO, 1988; SEAMEO1983;

SEAMEO-RECSAM,

1973).

Perubahan

ini

juga

merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya

tiga

dimensi

dalam

Komponen-komponennya
(i)

pelaksanaannya

adalah

seperti

(Fullan,

1991).
berikut:

penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semula atau


baharu atau berteknologi;

(ii)

penggunaan pendekatan baharu;

(iii)

pengubahsuaian kepercayaan, contohnya, andaian pedagogi dan


teori berkenaan polisi baharu atau inovasi.

Di Malaysia, semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan


oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua
sekolah-sekolah di negara ini.
2.1

Kajian Alam Semulajadi

Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh,
sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi,
melibatkan

pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam

semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik.

This approach had the advantage that students were encouraged to learn
through careful observation and classification, but it ignored much of the
natural environment that had an impact on students lives (Keeves and
Aikenhead, 1995).

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam


semua bidang

(botani, biologi, sains bumi, kimia dan fizik) secara

beransur-ansur dan dihubungkaitkan

dengan persekitaran

dan

pengalaman seharian murid.


2.2

Projek Khas

Kajian Alam Semulajadi telah digantikan dengan sukatan pelajaran Sains


Rendah pada tahun 1965. Inovasi ini telah diadaptasikan dari Nuffield
Junior Science Project, UK (1964), tetapi disesuaikan dengan keperluan
tempatan. Kurikulum berasaskan subjek, di mana tumpuan adalah pada
penguasaan

pengetahuan

saintifik

dan

bukannya

ciri-ciri

murid.

Kebanyakan guru-guru sains di sekolah rendah, terutamanya di kawasan


luar bandar mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah (terdiri
dari gred enam hingga sembilan iaitu hanya enam hingga sembilan tahun
persekolahan asas) tetapi juga telah menerima latihan profesional yang
tidak mencukupi dalam metodologi sains dan kandungan dalam mata
pelajaran itu sendiri. Mereka juga dilatih sebagai guru untuk mengajar
semua mata pelajaran sekolah rendah. Banyak amalan dalam bilik darjah
berpusatkan buku teks dan penghafalan nota.
Pencapaian

prestasi murid-murid

didapati

lemah di sekolah-sekolah

rendah luar bandar, terutamanya dalam bidang sains, maka Kementerian


Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek
Khas) pada tahun 1968. Projek ini menggunakan pendekatan baharu
untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. Rasional
memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya
perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati
bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada.
Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan
kurikulum. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 - 13
9

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Project, UK (1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat,


seperti Science- A Process Approach (1967), yang telah dilaksanakan
pada masa itu, tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Ia
menekankan pengajaran berpusatkan murid, berorientasikan aktiviti, dan
pembelajaran penemuan

melalui penggunaan buku kerja. Ia juga

menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam


melaksanakan sukatan pelajaran yang sedia ada, terutamanya di
kawasan luar bandar. Buku Panduan guru, buku kerja dan bahan-bahan
yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan
untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa
itu, Haji Hamdan bin Sheikh Tahir, menulis dalam halaman pengenalan
semua buku panduan,

Objective of this Special Project is to equip teachers with new


teaching methodology in the hope of generating pupils who will be
able to experiment and think and really know all the concepts that
will be taught by the teacher.

All the activities suggested in the

guide-book will reduce the pupils reliance on rote learning and


encourage them to gain experiences in a concept that is taught. It
is hoped that pupils will be attracted to science not only in the
primary schools but also in the secondary schools.
(Standard One Science Guide-book, 1971)

Pada tahun 1970, satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk
menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.
Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains
rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan
pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang
digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan.
Apabila kembali ke tanahair, mereka dipinjamkan ke Pusat Sains, kini

10

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Bahagian

Perkembangan

Kurikulum

(BPK)

untuk

menulis

dan

menyediakan buku panduan guru.

Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Pertama, sukatan


pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang
bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti
pensyarah universiti, pelatih guru, pemeriksa sekolah, pembangun
kurikulum dan guru-guru. Topik-topik yang disusun semula (jika perlu),
dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah
dikenal pasti. Seterusnya, pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea
yang relevan dan berguna. Kemudian, pendekatan umum yang digariskan
telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula.
Akhir sekali, buku panduan ini telah siap ditulis, hasil dari bengkel-bengkel
penulisan, pengumpulan bahan-bahan kurikulum dari seluruh dunia,
terutamanya bahan-bahan dari projek-projek yang telah disokong oleh
penyelidikan dan kajian rintis yang dikendalikan dalam situasi bilik darjah
sebenar. Malangnya, bahan-bahan yang disimpan telah musnah dalam
kebakaran di Pusat Perkembangan Kurikulum sekitar bulan April, 1997.

Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat


aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan
sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Guru-guru juga
dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projek khas ini. Pada tahun
1970, empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di
Kuala Lumpur. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih, kemudian
kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan
panduan-buku dan lembaran kerja. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah
Enam. Oleh itu, jurulatih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka
dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih, tetapi juga
11

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan


menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. Guru
juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan
maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat
aktiviti'. Soal selidik penilaian juga telah diberikan kepada guru-guru untuk
memantau

proses

pelaksanaan

dan

membuat

penambahbaikan

berdasarkan maklum balas dan cadangan. Sepanjang projek ini,


pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan
kepakaran dan memberi latihan.

Walau bagaimanapun, kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang


aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. Jadual perancanganyang tidak
realistik gagal mengambil kira masalah yang wujud semasa pelaksanaan.
Laporan yang dibuat oleh perwakilan Malaysia di seminar SEAMEORECSAM pada tahun 1973 bertajuk Inovasi Dalam Kurikulum Sains
Sekolah Rendah Dan Matematik Dan Masalah Pelaksanaan Di Malaysia.
The cost of curriculum development and implementation has got
to be paid in time, not merely in cash and personnel. The ultimate
price of having to untangle knots of mis-implementation as a
result of hurried efforts will be more than whatever time is saved
in pushing through an ill-planned crash programme.
(Ali Razak, 1973; p. 218)

Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Walaupun pada


mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam
tempoh dua tahun, tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.
Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun.

12

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

2.3

Alam dan Manusia

Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas'


telah diminta. Seorang yang bukan ahli sains, Tan Sri Profesor Awang
Had Salleh (1983), yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan
Malaysia pada masa itu, telah diminta memberi komen dan mengulas
mengenai kurikulum sains sekolah rendah.

It does provide for what might be called science literacy, but the
orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts
with little emphasis on social and religious meaning and
significance of scientific discoveries. In other words, the syllabus
is cognitively orientated with little attention given to the affective
domain of educational objectives... The orientation of the
textbooks reinforces memory work and encourages very little, if at
all, enquiry skills. .. The teaching of science subjects seems to be
guided almost entirely by two powerful variables,

namely,

examination and textbooks.


(Awang Had Salleh, 1983; p. 63 - 64)

Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : What is science


education for? What kind of pupils and society do we want to produce?
Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan
sains. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di
mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada
masalah sebenar alam sekitar. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam
pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan
dalam mata pelajaran.
Alam dan Manusia dalam KBSR. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982
sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah
pada tahun 1983.

13

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu:
manusia, alam sekitar, dan interaksi manusia dan alam sekitar. Hubungan
antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Bersepadu adalah
perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan
beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang
terdahulu. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains, sejarah,
geografi, sains kesihatan dan sivik. Terdapat juga kajian persekitaran untuk
mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. Kesepaduan
hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan
dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, terdapat kesepaduan
antara bidang, di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur
konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri.
Komunikasi
Nilai murni (Sivik)
Sains Sosial (Geografi & Sejarah)

Sains Kesihatan
Manusia

Kemahiran Hidup

Interaksi

Kreativiti

Alam Sekitar

Alam Fizikal

Sains Persekitaran
Sains dan Teknologi

Rajah 2.2 : Kerangka Alam dan Manusia


(Sumber: Sufean Hussain et.al., 1988).

Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Pertama,
untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia, alam sekitar dan
interaksi antara mereka. Kedua, untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan
14

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah.


Ketiga, untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup
yang harmoni dalam masyarakat majmuk ('Alam dan Manusia' sukatan
pelajaran, 1984).
Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Ianya bertujuan
supaya murid-murid dapat memahami, menghargai dan menyemai kasih sayang
terhadap alam sekitar dan dengan itu, membangunkan sikap cintakan negara.
Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun
Enam , Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari
Tahun Empat hingga Tahun Enam . Bagi melaksanakan kurikulum baru ini,
diadakan kursus

orientasi selama satu minggu

kepada guru-guru sains.

Selepas kursus itu, pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas


mereka telah di pertanggungjawabkan

kepada guru-guru

dan tiada

sebab

untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang


mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin, 1990).

Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) di mana kajian ke atas
pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan, Malaysia.
Antara

batasan

utama

ialah

kekurangan

kompetensi

guru-guru

dalam

mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan


dalam pengajaran, kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan
profesional dari segi kakitangan dan kepakaran; kekangan fizikal seperti saiz
kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi; kurang jelas dalam
reka bentuk inovasi; kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak
masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi
penambahbaikan yang dibuat. Akibat daripada inovasi, guru-guru telah dibebani
dengan beban kerja tambahan, mengakibatkan guru menjadi cemas, hilang
keyakinan dalam pengajaran, bergantung kepada buku teks dan tidak
memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum
ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan
15

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Guru-guru masih


menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta, melalui kaedah deduktif
berbanding dengan pendekatan siasatan. Tiada bukti bahawa ada perubahan
dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi.

Alam dan Manusia, menekankan kurikulum humanistik iaitu kesepaduan disiplin,


pendekatan siasatan dalam pembelajaran, meningkatkan kemahiran berfikir dan
penerapan nilai-nilai moral. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah
relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Ia dapat menarik minat kanakkanak

dan memberi

makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan

pengalaman harian mereka. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif


mereka. Dalam
penggunaan

Projek Khas,

buku

panduan

pendekatan baru dalam pengajaran


dan

bahan-bahan

yang

sesuai

melalui
untuk

membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan.

2.4

Sains KBSR.

Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal


berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukun
Negara. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan,
kemahiran dan nilai-nilai, pembangunan keseluruhan individu, peluang
sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan
utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua
murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid secara
menyeluruh. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh
termasuk

pembangunan

intelek,

rohani,

fizikal

dan

emosi

serta

pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Sukatan


pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip
dan matlamat KBSR.

16

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

(a)

Matlamat dan Objektif KBSR

Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk


budaya

sains

pembangunan

dan

teknologi

individu

yang

dengan
dapat

memberi

menguasai

tumpuan

kepada

pengetahuan

dan

kemahiran saintifik, memiliki nilai-nilai moral, dinamik dan progresif


supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam
semula jadi. (Buku Panduan KBSR , Kementerian Pelajaran, 1993). Ini
dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat;
membangunkan kemahiran berfikir
membangunkan kemahiran saintifik siasatan
meningkatkan minat terhadap alam sekitar
memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan
pengetahuan, pemahaman, fakta dan konsep
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang
bertanggungjawab
menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains
dan teknologi
mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam
kehidupan seharian
menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan
yang lebih baik
menghargai perintah dan penciptaan alam

(Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah, 1993, ms. 2)

Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada
tiga tujuan utama pendidikan sains. Mereka mempercayai melalui (1) latihan
17

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap
yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan
dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada
objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif
yang ingin dicapai dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Objektif khusus
adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku
yang boleh diukur. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan
untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti
yang bersesuaian bagi mencapai objektif.
(b)

Kemahiran proses dan kemahiran berfikir


Penguasaan kemahiran proses, kemahiran manipulatif dan kemahiran

berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains
Sekolah Rendah). Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan
dengan pemikiran secara kritikal, kreatif dan analitik . Kemahiran proses yang
dikenalpasti

adalah

kemahiran

memerhati,

mengelas,

mengukur

dan

menggunakan nombor, membuat inferens, membuat ramalan, berkomunikasi,


mengenalpasti hubungan ruang dan masa, mengintepretasi data, mendefinisi
secara operasi, mengawal dan memanipulasi pembolehubah, membina hipotesis
dan mengeksperimen. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor
seperti mengendali, membersih dan menyimpan alat radas sains, mengendali
secara selamat spesimen hidup, dan melukis secara betul spesimen dan alat
radas (PSS Syllabus Handbook, 1993 m.s. 3 - 5).
(c)

Sikap dan nilai

Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam
diri murid seperti minat , sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling, kejujuran,
ketepatan dalam mereko, mengesahkan data, keluwesan dan keterbukaan
18

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

minda, kesabaran, kerjasama, bertanggungjawab terhadap diri sendiri,orang lain


dan alam sekitar, bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains
dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir
pendidikan.
(PSS Syllabus Handbook, 1993, m.s. 3 - 6). Menurut Lewis dan Potter (1970),

(d)

Isi kandungan

PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan
inkuiri. Sebagai suatu bidang ilmu, sains menyediakan suatu kerangka
untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip
sains dalam kehidupan harian. Pendekatan inkuiri membolehkan murid
melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Ini akan
menggalakkan murid menjadi kreatif, berfikiran terbuka, toleransi,
mencintai dan menghargai alam sekitar.

Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR.


Wujud kesepaduan

yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi,

fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. Pendekatan
secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan. Pada tahap I
sekolah rendah dalam Tahun 1, isi kandungan dibahagikan kepada dua
bahagian: Bahagian A dan B . Pada Tahap II sekolah rendah, tema dibina
mengenai

manusia

dan

penerokaan

penyiasatan adalah:

Alam Hidupan

Alam Fizikal

Alam Bahan

Bumi Dan Alam Semesta

Dunia Teknologi

19

persekitaran.

Lima

bidang

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Persekitaran

hidup

menyiasat

keperluan

asas

dan

proses

kehidupan

manusia,binatang dan tumbuhan. Alam fizikal menyentuh konsep

ruang dan

masa dan fenomena tenaga. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan
semulajadi dan bahan buatan manusia . Dunia dan alam semesta meneliti bumi
dan hubungannya dengan matahari, bulan dan planet-planet lain dalam sistem
solar. Akhirnya dunia teknologi, menyiasat perkembangan teknologi dalam
bidang

pertanian,

komunikasi,

pengangkutan

dan

pembinaan

dan

sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia.


Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara
melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan
apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan
menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait
dengan bidang penerokaan yang lain. Satu ciri yang penting tentang sains
adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan
pengalaman dalam setiap disiplin sains.
(e)

Strategi pengajaran
Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran
sains; pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Pandangan proses
menyokong pendekatan inkuiri (Livermore, 1964). Pandangan konstruktivis
menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif
dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia
ada mereka dari pengalaman yang lalu. (Duit dan Treagust, 1995; Harlen,
1992).

Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk

pengajaran

dan

pembelajaran

sains

adalah

pembelajaran

secara

penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akiviti-aktiviti murid-murid


dan bukan berpusatkan guru. Peranan guru hanya sebagai fasilitator,
menyediakan pengalaman hands-on menggalakkan murid bertanyakan
soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya
menyampaikan ilmu. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri
20

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk


melakukan eksperimen, perbincangan, simulasi dan projek.
(PSS Syllabus Handbook, 1993, m.s. 9).
(f)

Bahan-Bahan Kurikulum

Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary


school
(The International Encyclopaedia of Education, Vol.9).
(i)

Tahap I sekolah rendah (Tahun 1,2 dan 3)


Dalam PSS (Primary School Science) Tahap 1 (diimplementasi pada
Januari 2003 dalam Bahasa Inggeris), bahan-bahan kurikulum adalah
dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru, buku aktiviti
untuk murid, huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai
sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang mengajar
sains

juga

dibekalkan

dengan

komputer

riba

dan

LCD

untuk

mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan


pembelajaran sains.
(ii)

Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4, 5 dan 6)

Dalam tahun 4, 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam


Bahasa Inggeris), bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej
yang mengandungi buku teks guru, buku teks murid, buku pukal
bimbingan dan latihan

(PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12

modul. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial, buku kerja,
carta dan bahan lut sinar.

21

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

(g)

Kumpulan sasaran

PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah


(h)

Peruntukan masa

Di sekolah rendah, matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu


selama

30

minit setiap

waktu manakala

di sekolah menengah

diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu.


(i)

Pentaksiran
Prosedur Pentaksiran dalam KBSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran
formatif dan pentaksiran sumatif. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek
sukatan pelajaran; pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai
Syllabus Handbook, 1993, m.s. 11- 12).

(KBSR

Pentaksiran formatif adalah

pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis, ujian amali,


projek, portfolio, kerja lisan dan kerja kumpulan. Tujuan utama adalah
untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.
Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran
kerja amali (PEKA) dan UPSR.

PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana


murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran
manipulatif sains (Guide to PEKA, 1997). Ianya telah di implementasi
dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.
penialaian

berasaskan

Peperiksaan Malaysia,

kriteria

yang

Berdasarkan kepada

dibangunkan

oleh

Lembaga

KPM, guru-guru merancang beberapa siri

eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. Instrumen penilaian


adalah skala berkadar dan portfolio. Murid-murid dinilai pada lapan
kemahiran proses; memerhati, membuat pengkelasan, mengukur dan

22

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

menggunakan nombor, berkomunikasi, menggunakkan hubungan ruangmasa,

mendefinisikan

secara

operasi,

mengawal

pembolehubah-

pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Mereka juga akan dinilai


pada lima kemahiran manipulatif; mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul, mengendalikan spesimen yang
mati dan hidup dengan selamat, melukis spesimen, bahan dan alat radas
dengan tepat, membersihkan alat radas sains dengan betul, dan
menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Pentaksiran
kepada aptitud, sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA.
Pentaksiran lain adalah UPSR, di mana ianya merupakan suatu bentuk
penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan
menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Ianya
adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian; bahagian A dan
bahagian B. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan
dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. Peruntukan
markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20
markah. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B
yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif.
Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains, murid
harus lulus pada Bahagian B. Yang menariknya markah yang dicapai
dalam PEKA, tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan
markah dalam UPSR. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan
sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh
guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif.

(Rujukan: Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The


Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the
University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.)

23

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

2.5 Dunia Sains Dan Teknologi KSSR (Kurikulum Standard Sekolah


Rendah)
Struktur

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan

prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras


dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan


modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 2.3)
merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu
iaitu:
1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Sains dan Teknologi
5. Perkembangan Fizikal dan Estetika
6. Keterampilan Diri

24

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rajah 2.3
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.

Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh
lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian
bagi

setiap

pembelajaran

standard

kandungan.

diorganisasikan

Standard

dalam

bentuk

kandungan
bahagian

dan
dan

standard
unit

yang

mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti
25

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

perlu dikuasai oleh murid. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk


bahagian atau unit yang dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras
Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif.

MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka
Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
yang diajar di Tahap I. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk
minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi
murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan
teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan
nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan
pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untuk mengurangkan
bilangan mata pelajaran di Tahap I.

MATLAMAT
Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan
mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi
menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran
yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains,
kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK.

FOKUS
Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:

Menyemai

minat

murid

terhadap

sains

dan

teknologi

serta

mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan


bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.
Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan
teknologi dalam kehidupan harian.

26

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis,


mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke
arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.

Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST


serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif
mengikut tahap kebolehan murid.

Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains, RBT dan TMK
bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di
Tahap II.

Sains
Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat
murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid
melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran
serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk
mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian.

Reka Bentuk dan Teknologi


Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid
memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis, mereka
bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan
murid yang kreatif dan inovatif.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan
memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara
merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid.

27

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

DOKUMEN STANDARD
Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Dokumen Standard
Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang
mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua
Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang
dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. Tujuan
DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi
mencapai matlamat DST.

Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:

Pengenalan kepada Sains

Sains Hayat

Sains Fizikal

Sains Bahan

Bumi dan Sains Angkasa

Teknologi dan Kehidupan Lestari - Standard Kurikulum RBT berada di


dalam tema ini.

DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:

menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika

memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan


menggunakan maklumat

menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat

menggunakan

TMK

untuk

penyelesaian

masalah

dan

membuat

keputusan

menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara


kreatif dan inovatif

28

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

PELAKSANAAN
Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit
seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains
dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu
p&p DST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12
waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Guru opsyen Sains
paling sesuai mengajar DST.
Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia
ada. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana, guru haruslah
membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik
mungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk
mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan
komputer secara bergilir-gilir.
Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan
dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Kemahiran asas ini boleh
juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini
masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara
merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru perlulah kreatif dalam P&P
yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah
P&P supaya TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa
komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara
dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. Guru juga boleh
meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara
berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kaji di bilik Sains,
kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan
komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan
tugasan.

(Rujukan: Kurikulum Standard Sekolah Rendah, DST Tahun 3, 2012)

29

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

(1) Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School
Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East
Anglia, Norwich, United Kingdom.
(2) Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains.
Kementerian Pelajaran Malaysia.
(3) Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012). Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Tahun Tiga. Kementerian Pelajaran Malaysia.

30

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS
Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi
kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia .
HASIL PEMBELAJARAN
1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan.
2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah
KBSR
3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan
kurikulum

sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains.

4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah


rendah KBSR
KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains
Pendidikan Rendah
Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

31

Organisasi
Kandungan

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Kandungan
3.1

Objektif
Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat
dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang
menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir
disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran
Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan :
1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang
dunia di sekeliling mereka.
2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan
kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir.
3. Membangunkan kreativiti murid.
4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
5. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif.
6. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar

Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan :


1.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang
dunia di sekeliling mereka.
2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan
kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir.
3. Membangunkan kreativiti murid.
4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
5.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran secara kreatif, kritikal dan analitikal bagi

32

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.


6. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif.
7. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan
negara dan kesejahteraan manusia.
8. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar

3.3

Penekanan

Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. Dalam


penyiasatan dan proses penyelesaian masalah, kemahiran dan pemikiran
saintifik digunakan. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana
penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.
Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulasi

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang


individu mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam
usaha memahami alam sekitar. Salah satu objektif sistem pendidikan
negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid.
Objektif

ini

boleh

dicapai

melalui

kurikulum

yang

menekankan

pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan


kemahiran

berfikir

adalah

asas

untuk

pembelajaran

berfikrah.

Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif


dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti perlu dirancang untuk
memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam
pengkonseptualan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis
dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu
idea secara sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir
secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi, mampu untuk
menjana idea-idea asal dan inovatif, dan mengubah suai idea dan produk.
33

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan


pelbagai langkah. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir
kritis dan kreatif. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah
bermatlamat

untuk

memperkenalkan

aktiviti-aktiviti

berfikir

dalam

pengajaran dan pembelajaran.


Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara
untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar.
Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku
melalui perkara berikut:

Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai


murni.

Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini.

Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni

Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memberi


pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan
penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan .

3.4

Organisasi Kandungan

Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. Setiap tema terdiri daripada


pelbagai bidang pembelajaran, setiap satunya terdiri daripada beberapa
objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih
hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil
tingkah laku yang boleh diukur, kriteria dan situasi. Secara umum, hasil
pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap
kesukarannya. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara
yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil
pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu.
Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran
34

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam


Spesifikasi

Kurikulum.

Cadangan

Aktiviti

Pembelajaran

memberi

maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Aktiviti-aktiviti


pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti
Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa
panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. Aktiviti
yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru
boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan
dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Guru juga digalakkan
mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk
meningkatkan pembelajaran sains .

Rujukan

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains.


Kementerian Pelajaran Malaysia
Ministry of Education, Wellington, New Zealand (2002). Science in the New
Zealand Curriculum. Retrieved on 10 Sept. 2009 from:
http://www.tki.org.nz/r/science/curriculum/toc_e.php

35

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TOPIK 4

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II

Sinopsis
Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran
dan pembelajaran sains. Ia merangkumi pelbagai strategi, aktiviti-aktiviti
pembelajaran dan prosedur pentaksiran.

Hasil pembelajaran
1. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains.
2. Menghuraikan pelbagai strategi, aktiviti dan pentaksiran yang boleh di
implementasi dalam pembelajaran sains.
Kerangka Tajuk

Kurikulum sains
pendidkan rendah
Malaysia II

Strategi pengajaran
dan pembelajaran

Aktiviti pembelajaran

Rajah 4.0 Kerangka Tajuk

36

Prosedur
pentaksiran

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Isi kandungan
4.1

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi

pengajaran

dan

pembelajaran

dalam

kurikulum

sains

menekankan kepada pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah


adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu
pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk
membangun pemikiran ketahap optimum. Pembelajaran sains berfikrah
boleh

dicapai

melalui

pendekatan

yang

pelbagai

seperti

inkuiri,

konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.


Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran

perlu dirancangkan kepada

merangsang pemikiran kreaatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya


tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Murid-murid
harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang
mereka gunakan dalam pembelajaran. Mereka harus dicabar dengan
masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah
yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Proses pengajaran dan
pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai
ilmu pengetahuan, kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan
nilai murni secara bersepadu.

4.2

Aktiviti Pembelajaran

Kepelbagaian

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran

mampu

meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. Kelas sains


yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains
dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. Pemilihan kaedah
pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum, kebolehan murid,
kecerdasan pelbagai murid, dan kemudahan sumber pengajaran dan
pembelajaran dan infrastruktur. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus

37

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan


kecerdasan yang berbeza-beza.
Berikut

adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan

pembelajaran.

4.2.1 Eksperimen
Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas
sains. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji
hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan
prinsip sains. Semasa menjalankan eksperimen, murid-murid
menggunakan

kemahiran

berfikir,

kemahiran

saintifik

dan

kemahiran manipulatif. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan


secara

bimbingan

guru

atau

guru

memberi

peluang

jika

bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen


mereka sendiri. Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen,
bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan
pembentangan hasil eksperimen mereka.

4.2.2 Perbincangan
Perbincangan adalah suatu aktiviti di mana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas.
Perbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas
sesuatu aktiviti. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan
memimpin

perbincangan

untuk

merangsang

pemikiran

dan

menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau


pandangan mereka.

38

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

4.2.3 Simulasi
Dalam simulasi, aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau
keadaan sebenar. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main
peranan, permainan dan penggunaan model. Di dalam aktiviti main
peranan

murid-murid

memainkan

peranan

yang

tertentu

berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. Permainan memerlukan


prosedur yang harus diikuti. Semasa aktiviti permainan murid-murid
belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk
membuat sesuatu keputusan. Model digunakan untuk mewakili
objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat
membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip
sains yang hendak dipelajari.

4.2.4 Projek
Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh
individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang
khusus. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk
diselesaikan . Hasil projek boleh berbentuk laporan, artifak atau
dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. Kerja projek menggalakkan perkembangan
kemahiran

menyelesaikan

masalah,

pengurusan

masa

dan

pembelajaran individu secara bebas .


4.2.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran
Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang
dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. Pembelajaran sains
boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran
seperti

zoo,

muzium,

pusat-pusat

sains,

institusi-institusi

penyelidikan, kawasan paya bakau dan kilang-kilang. Lawatan ke


tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu
39

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

lebih menarik, bermakna dan berkesan. Untuk mengoptimumkan


pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. Murid-murid
perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang
spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan. Lawatan pembelajaran
ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan.

4.2.6 Penggunaan Teknologi


Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi
yang

besar

untuk

membantu

pembelajaran

sains.

Melalui

penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer,


dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan
dengan lebih menarik dan berkesan. Simulasi komputer dan
animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep
sains yang sukar dan abstrak. Simulasi komputer dan animasi
boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman
sesawang.

Alat-alat

aplikasi

seperti

pemprosesan

word,

perwakilan grafik, cakera lembut dan lembaran elektronik adalah


alat-alat

yang

penting

untuk

menganalisa

dan

membuat

persembahan data.

4.3

Prosedur Pentaksiran

Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang


merangkumi aktiviti seperti menghurai, mengumpul, merekod, memberi
skor

dan

membuat

interpretasi

maklumat

tentang

pembelajaran

seseorang murid bagi sesuatu tujuan.

4.3.1 Definisi pentaksiran


Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya
membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan.

40

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

4.3.2 Tujuan pentaksiran

Mendapat gambaran tentang prestasi seseorang murid dalam


pembelajaran

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran

Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan


pembelajaran

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

Rujukan
Sharifah Maimunah Syed Zin (1999). Current trends and main concerns as regards
science curriculum development and implementation in selected States in Asia:
Malaysia. Diperolehi pada 10 Sept. 2009 dari:
http://www.ibe.unesco.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.pdf

Ministry of Education, Wellington, New Zealand (2002). Science in the New Zealand
Curriculum. Diperolehi pada 10 Sept. 2009 dari:
http://www.tki.org.nz/r/science/curriculum/toc_e.php

41

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TOPIK 5

Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan


rendah Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan

Sinopsis

Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam


pengajaran sains rendah.

Hasil Pembelajaran

1. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan.


2. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains.
3. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah.
4. Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah.

Kerangka Tajuk

Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran
Sains Rendah

Pendekatan
Penemuan

Pendekatan Inkuiri

Rajah 5.0 Kerangka Tajuk

42

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

5.1

Pendekatan inkuiri

Pendekatan

inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk

menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia


fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli
penyelidikan sains. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi
supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh
penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah, bertanya soalan,
mengaplikasi

prosedur

penyiasatan,

memberi

penerangan

yang

konsisten, ramalan dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan


pengalaman

yang

dikongsi

dengan

dunia

fizikal.

"Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan


pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. "Inkuiri"
akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain, kaji selidik,
atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan
dikelirukan.

"Inkuiri"

tidak

patut

dikelirukan

dengan

"penemuan".

Penemuan

mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia


yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". Inkuiri cenderung untuk
membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. Inkuiri
bersifat terbuka dan berterusan. Penemuan tertumpu kepada rumusan
terhadap beberapa proses penting, fakta, prinsip atau undang-undang
yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains.

5.1.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah

Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah.


Kemudian mereka bentuk penyelesaian masalah tersebut dan cuba untuk
menyelesaikannya.
43

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi
dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan
perkara lain. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama.

Struktur asas
APA YANG KITA TAHU?
APA YANG KITA PERLU TAHU?
BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT?
Langkah-langkah untuk diikuti:
1. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan.
2. Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang
boleh disahkan dengan data.
3. Pengumpulan DATA.
Ini mungkin termasuk:
a. Pemerhatian nota
b. Gambar
c. Lukisan-lukisan dan gambar rajah
d. Rakaman (audio atau video)
4. Analisis data
5. Generalisasi + Penutupan

5.1.2 Kaedah Inkuiri Suchman

Dalam bilik darjah, pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar
biasa. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru
untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu
situasi berkenaan, membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Situasi ini
menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu.
Robert Suchman membina strategi, seperti permainan "dua puluh
44

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

soalan", untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan


menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan.

Keseluruhan strategi:

A. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan.


Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan
idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan
penjelasan situasi perlu diketahui.

B.

Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin)

Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat


hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar.

C.

Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data

Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". Sebagai contoh, seseorang


pelajar tidak boleh bertanya, "Apa yang ada di dalam radiometer?"
tetapi boleh bertanya, "Adakah terdapat udara di dalam
radiometer?"
Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak", pelajar
diminta menyusun semula. Selain itu, soalan-soalan perlu dibina
dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan
boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja.

Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan


memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka
dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis.

Dalam amalan, pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri


45

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan


berdasarkan pemerhatian mereka - cuba untuk mengetahui apakah
perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku,
sebelum mereka menentukan hubungan antara pembolehubahpembolehubah yang terlibat.

Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara:

Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta, dan


Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara
pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi.

Soalan-soalan seperti:
Adakah jalur diperbuat daripada logam?"
Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?"
Membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau
diperihalkan.
Manakala soalan seperti:
Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan
jambatan itu masih runtuh?"
Bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa
pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka.

D.

Menilai hipotesis

Ia adalah penting bahawa di peringkat ini, guru dan pelajar ingat


bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang, beberapa
penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu
digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif.
E.

Generalisasi + Refleksi dan proses analisis

46

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar


menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan
peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang
berbeza yang disoal.

Akhir sekali, tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat


jawapan yang betul" - sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk
melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan
dalam pelbagai situasi.

5.1.3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional


Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri
berasaskan kepada pendekatan tradisional.
BERASASKAN INKUIRI TRADISIONAL
Prinsip Teori

Konstruktivisme

Behaviorisme

Penyertaan pelajar

Aktif

Pasif

Penglibatan Pelajar Hasil

Meningkatkan

Mengurangkan

Pembelajaran

tanggungjawab

tanggungjawab

Peranan Pelajar

Penyelesai masalah

Pengikut

Matlamat Kurikulum

Berorientasikan proses

Berorientasikan hasil

Peranan guru

Pembimbing/fasilitator

Pengarah/ penyampai

Pembelajaran

5.2

Pendekatan penemuan

47

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner


dalam buku Proses Pendidikan.

Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid


untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan
saintifik tersebut. Di samping itu, idea ini telah disokong oleh tanggapan
bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains, dan pembentukan
pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". Ia boleh dikatakan
bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul, tetapi rasional beliau
adalah salah. Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains
ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa
masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan
saintifik.

Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik, 1972) dan


diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). Pembacaan ini
melibatkan prosedur pembelajaran penemuan, isu-isu yang relevan dan
percanggahan pendapat.

Dalam pelajaran penemuan, guru terlebih dahulu menentukan konsep,


proses, hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak
ditemui oleh murid-murid. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki
yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner.

5.2.1 Kaedah penemuan

Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan , penemuan


terbimbing, dan pengajaran pendedahan.

Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru

48

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. Terdapat tiga peringkat


panduan dalam pengajaran:

1.

Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan


panduan guru secara minima (Mayer, 2003).

2.

Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk


diselesaikan, tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang
cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar
berada di landasan yang betul (Mayer, 2003).

3.

Pengajaran pendedahan - Jawapan terakhir atau hukum-hukum


adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer, 2003).

5.2.2 Implikasi Kaedah Penemuan

5.2.2.1

Penemuan (Pure Discovery)


Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran
yang lebih, mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang
rendah, dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada
pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer, 1968).
Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila
kriteria

yang

penemuan

ketat

mungkin

pengajian

awal

berkelakuan

dikuatkuasakan,

seperti

pelajar

pelajar

penemuan

terbimbing. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk


mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan
bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip
yang dipelajari (Mayer, 1968).

5.2.2.2

Penemuan Terbimbing (Guided Discovery)

49

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau


kurang

masa

daripada

kaedah

pengajaran

pendedahan,

bergantung kepada tugas, tetapi kecenderungan menyebabkan


pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan
(Mayer, 1968). Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk
mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah
dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan
yang perlu dipelajari (Mayer, 1968).

5.2.2.3

Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction)

Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang


berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan
kaedah penemuan terbimbing (Mayer, 1969). Kaedah ini kurang
berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat
pengajaran jangka panjang. Pengajaran pendedahan tidak
menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan
tetapi peraturan dipelajari (Mayer, 1969).

50

Anda mungkin juga menyukai