Anda di halaman 1dari 50

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi kerana akhirnya dapat saya menyiapkan tugasan KURIKULUM
SAINS PENDIDIKAN RENDAH(EDU 3043E) dengan jayanya. Jutaan terima kasih kepada
pensyarah mata pelajaran ini, Cik Lim Poh Sim, kerana tunjuk ajar dan garis panduan yang
beliau telah berikan kepada saya sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk
ajar beliau, mungkin tugasan ini tidak dapat disiapkan dengan jayanya.
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah memberi sumbangan berbentuk idea
mahupun tunjuk ajar bagi menambah baik tugasan ini. Segala pendapat dan tunjuk ajar
kalian sememangnya amat membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan
sempurna. Kepada rakan sekelas, saya ucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang
telah kalian berikan secara langsung mahupun tidak langsung.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua ibu bapa saya yang
telah banyak membantu dari segi kewangan dan sokongan moral. Sesungguhnya tanpa
penglibatan daripada kedua ibu bapa saya, sudah tentu usaha saya tidak mendapat restu
dan sia-sia
Akhir kata dari saya, terima kasih kepada semua yang telah membantu untuk
menjayakan tugasan ini. Terima kasih IPG Kampus Sultan Abdul Halim.

PENGENALAN
Sains merupakan bidang ilmu yang mempunyai skop yang sangat luas. Seandainya kita
kumpulkan segala ilmu yang dipunyai oleh keseluruhan umat manusia terutama sekali
penyelidik dan saintis daripada pelbagai bidang sains sejak zaman dahulu sekalipun, kita
masih belum berjaya sepenuhnya untuk memahami semua fenomena alam ini. Oleh itu,
bayangkan betapa luasnya ilmu sains itu dan betapa banyaknya perkara yang belum umat
manusia ketahui lagi. Dalam unit ini kita akan membincangkan tentang sains dan tabii sains
(the nature of science). Ini penting kepada guru sains kerana guru sains adalah pemangkin
menjadikan masyarakat Malaysia masyarakay yang celik sains. Kita juga akan
membincangkan apakah yang dimaksudkan sains dan perkaitan sains dengan teknologi.
Akhirnya kita akan membincangkan tentang implikasi teknologi kepada kesejahteraan
masyarakat Malaysia.
Matlamat kurikulum sains di Malaysia adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi dan mampu
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni
untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Guru sains
adalah individu yang berperanan secara terus untuk mencapai matlamat dan seterus
mengujudkan masyarakat celik sains di Malaysia. Masyarakat celik sains adalah masyarakat
yang sentiasa menyoal, menyelidik atau mencari jawapan kepada sebarang persoalan dan
permasalah yang tertib daripada perasaan ingin tahu insan terhadap kejadian seharian.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi


sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

Falsafah

Pendidkan

Kebangsaan(FPK)

merupakan

sistem

pendidikan

yang

menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas


prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada
peringkat paling rendah kepada paling tinggi iaitu institusi pendidikan tinggi

seperti

universiti. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga turut menjelaskan tujuan dan matlamat
pendidikan untuk individu dan negara.
Tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk individu adalah untuk melahirkan insan
yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga menjadi seorang
warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan
insan yang baik, seimbang dan bersepadu, ini untuk menjayakan hasrat dan cita-cita
negara. Secara keseluruhannya, tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh
segulung ijazah atau diploma tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara
menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat
dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti.

Falsafah Pendidikan Sains

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia


memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada
perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

Falsafah Sains Negara menyatakan pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya


sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang
kompetatif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
berketerampilan teknologi.
Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sama ada di makmal, di bilik darjah ataupun di luar
bilik darjah seharusnya dapat menjana pemikiran pelajar ke arah minda yang kreatif, inovatif
dan produktif yang lebih dikenali sebagai dewasa ini sebagai individu yang celik sains.
Individu yang celik sains adalah individu yang berkeupayaan untuk menerang,
menghurai dan meramal sebarang fenomena semulajadi. Secara lebih spesifik, individu celik
sains boleh membaca dan memahami artikel tentang sains atau berbincang dengan penuh
yakin tentang sebarang topik. Konsep celik sains ini selaras dengan matlamat kurikulum
sains negara dan Falsafah Pendidikan Sains Negara.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH


Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi
jasmani, emosi, rohani dan emosi. Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah
dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.
Kurikulum Sains Sekolah Rendah direka bentuk untuk merangsang sikap ingin tahu
dan mengembangkan minat bagi membolehkan mereka memahami diri dan alam sekeliling
melalui aktiviti berpusatkan murid.
Kurikulum ini dipersembahkan dalam dua dokumen: Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran. Sukatan Pelajaran mengandungi matlamat, objektif dan kerangka
kandungan kurikulum sepanjang tempoh pembelajaran.
Huraian Sukatan Pelajaran Sains mengandungi kandungan kurikulum yang lebih
terperinci merangkumi matlamat dan objektif kurikulum, penerangan tentang kemahiran
berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni, strategi
pengajaran
menyediakan

dan

pembelajaran,

hasil

pembelajaran

dan

kandungan

umum,

kurikulum.Kandungan

cadangan

aktiviti

kurikulum

pembelajaran,

hasil

pembelajaran, nota dan kosa kata.

MATLAMAT KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH


Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ialah untuk mengembangkan minat dan kreativiti
murid melalui pengalaman harian dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran
serta sikap saintifik dan nilai murni.

OBJEKTIF
Kurikulum Sains Sekolah Rendah bertujuan:

Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di
sekeliling mereka.

Menyediakan peluang untuk murid mengembangkan kemahiran proses sains dan


kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Meningkatkan daya kreativiti murid.

Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Menyemaikan sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid
mengamalkannya.

Menanam sikap menghargai sumbangan dalam bidang sains dan teknologi ke arah
kesejahteraan manusia.

Menyedari keperluan menyayangi dan menjaga alam sekitar.

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan
penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti
mengikut kaedah saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulatif

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan
mencari jawapan secara bersistem.

Penerangan tentang setiap proses sains adalah seperti berikut:

Menggunakan
Memerhatikan

Mengelaskan

deria

penglihatan,

pendengaran,

sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat


tentang objek dan fenomena.

Menggunakan

pemerhatian

untuk

mengasing

dan

mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri


yang sama.

Mengukur dan

Membuat

pemerhatian

secara

kuantitatif

dengan

menggunakan nombor

menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat


yang diseragamkan sebagai unit rujukan.

Membuat inferens

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang


mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Membuat

Meramalkan

jangkaan

tentang

sesuatu

peristiwa

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu


atau berdasarkan data.

Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan


Berkomunikasi

maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual,


graf, rajah atau model.

Menggunakan
perhubungan ruang
dan masa

Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah,


bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim dengan masa.

Memberi penerangan yang rasional tentang objek,


Mentafsirkan data

Mendefinisikan secara
operasi

peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan


menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengenal

pasti

pemboleh

ubah

dimanipulasikan,

pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang


Mengawal pemboleh
ubah

dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh


ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya
dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang
sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.
Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan
antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi

Membuat hipotesis

menerangkan
Pernyataan

sesuatu
ini

boleh

perkara
diuji

atau

untuk

peristiwa.
menentukan

kesahihannya.
Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji
Mengeksperimen

sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan


data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan
itu.

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang


membolehkan murid melakukan perkara berikut:

Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.


8

KEMAHIRAN BERFIKIR

Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan


pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya
memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir
di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir
agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Pengajaraan dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir
adaalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.
Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi
yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai
idea dan produk yang sedia ada.

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang
melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir
kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut:

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,


kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Mencari
Membandingkan dan membezakan

persamaan

dan

perbezaan

berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti


dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek


Mengumpulkan dan mengelaskan

atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan criteria tertentu seperti


ciri atau sifat sepunya.

Menyusun objek dan maklumat mengikut


Membuat urutan

tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri


atau sifat nya seperti saiz, masa, bentuk
atau bilangan.

Menyusun objek atau maklumat mengikut


Menyusun mengikut keutamaan

tertib

berdasarkan

kepentingan

atau

kesegeraan.

Menganalisis

Mengolah

maklumat

menguraikannya

kepada

dengan
bahagian

lebih kecil bagi memahami sesuatu

10

yang

Mengesan kecondongan

Mengesan pandangan atau pendapat yang


berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Membuat pertimbangan tentang sesuatu


Menilai

perkaradari segi kebaikan dan keburukan,


berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu


kajian yang berdasarkan kepada sesuatu
Membuat kesimpulan

hipotesis

atau

mengukuhkan

sesuatu

perkara berdasarkan penyiasatan.

Kemahiran Berfikir Kreatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut:

Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu


perkara.

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau


Menghubungkaitkan

peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak


perhubungan.

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang


Membuat inferens

mungkin

benar

atau

tidak

benar

untuk

menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

11

Membuat
Meramalkan

jangkaan

tentang

sesuatu

peristiwa

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang


lalu atau data yang boleh dipercayai.

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu


Mengitlakkan

perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan


pemerhatian

ke

atas

sampel

atau

beberapa

maklumat daripada kumpulan itu.

Membuat gambaran mental

Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu


idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda.

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan untuk


menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam
bentuk seperti pernyataan, lukisan atau artifak.

Membuat
Membuat hipotesis

suatu

pernyataan

umum

tentang

hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan


benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau
peristiwa.

Pernyataan

ini

boleh

diuji

untuk

menentukan kesahihannya.

Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep


Menganalogikan

yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan


konsep itu dengan konsep yang mudah atau
maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan


pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada
untuk mengatasi masalah secara terancang.

12

Strategi Berfikir

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:

Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep


Mengkonsepsikan

atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling


berhubung.

Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada


Membuat keputusan

beberapa

alternatif

berdasarkan kriteria

tertentu

bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

Menyelesaikan
masalah

Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap


situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran menaakul merupakan
satu lagi kemahiran yang ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang
digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika
seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.

13

Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan


melalui peringkat berikut:
1. KBSB diperkenalkan.
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan
berfikir.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam
Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).

Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir Dan Kemahiran Proses Sains


Kemahiran Proses Sains adalah Kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses
mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik.
Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran
berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran
proses sains adalah seperti berikut:
Kemahiran proses sains

Kemahiran berfikir

Mencirikan
Memerhati

Membandingkan dan membezakan


Menghubungkaitkan

Mencirikan
Mengelaskan

Membandingkan dan membezakan


Mengumpulkan dan mengelaskan

14

Menghubungkaitkan
Mengukur dan menggunakan nombor

Membandingkan dan membezakan

Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Membuat inferens

Menganalisis
Membuat inferens

Menghubungkaitkan
Meramalkan

Menggunakan Perhubungan Ruang


Dan Masa

Membuat gambaran mental

Membuat urutan
Menyusun mengikut keutamaan

Membandingkan dan membezakan


Menganalisis
Mengesan kecondongan
Mentafsirkan Data

Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai

Menghubungkaitkan
Menganalogikan
Mendefinisi Secara Operasi

Membuat gambaran mental


Menganalisis

Mencirikan
Mengawal Pemboleh Ubah

Membandingkan dan membezakan


Menghubungkaitkan

15

Menganalisis

Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Membuat Hipotesis

Menjanakan idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mensintesiskan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

16

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.
Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap
saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara.

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Berhemah tinggi dan hormat menghormati.

Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Berfikiran kritikal dan analitis.

Luwes dan berfikiran terbuka.

Baik hati dan penyayang.

Bersifat objektif.

Sistematik.

Bekerjasama.

Adil dan saksama.

Berani mencuba.

Berfikir secara rasional.

Yakin dan berdikari.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:

Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni

Memberi penekanan terhadap sikap dan nilai.

Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Apabila

merancang

aktiviti

pengajaran

dan

pembelajaran,

guru

perlu

mempertimbangkan langkah-langkah di atas bagi memastikan kesinambungan dan


keberkesanan penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berterusan.
Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa

17

mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat,


bekerjasama, jujur dan tabah.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap


saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua
hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil
pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan
pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran
yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Penerapan Unsur Patriotisme


Kurikulum

sains

dapat

mengukuhkan

dan memupuk

unsur

patriotism

dan

nilai

kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa


dan negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kepelbagaian hidupan serta
perkembangan sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai Negara dapat
dikukuhkan.

18

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran
berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke
tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah akan berlaku melalui pelbagai pendekatan
pembelajaran seperti inkuiri penemuan, kontruktivisme, pembelajaran kontekstual dan
pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah
dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu
sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid
diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid
dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai
murni.
Pendekatan
pembelajaran

inkuiri

melalui

penemuan

pengalaman.

merupakan
Inkuiri

pendekatan

secara

am

yang

mementingkan

bermaksud

mencari

maklumat,menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan


merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid, melalui aktiviti seperti eksperimen
akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian
membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut.
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses penemuan ini.
Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai
digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan
prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan
terbimbing.
Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran dan pembela-jaran meningkatkan minat
murid terhadap sains. Pelajaran Sains yang tidak menarik tidak akan merangsang pelajar
untuk belajar dan seterusnya memberi kesan kepada tingkah laku mereka. Pemilihan
kaedah

pengajaran

mestilah

berdasarkan

kandungan

kurikulum,

kebolehan

dan

kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber prasarana yang ada. Pelbagai aktiviti
pengajaran dan pembelajaran harus dirancang untuk membekalkan murid dengan pelbagai
cara pembelajaran dan kecerdasan.

19

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Eksperimen
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji
hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran proses
sains dan kemahiran manipulatif.
Perbincangan
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat
berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa atau
selepas aktiviti. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang merangsang pemikiran dan membolehkan pelajar menonjolkan diri mereka.
Simulasi
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Simulasi boleh
dilaksanakan melalui main peranan, permainan atau penggunaan model. Dalam main
peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid
bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat
keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat
membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang
dipelajari.
Projek
Projek adalah aktiviti yang secara umumnya dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan
untuk mencapai sesuatu hasil pembelajaran. Sesuatu projek secara umumnya memerlukan
beberapa pelajaran atau tajuk dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
pembelajaran formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan
masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek
dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan.

20

Lawatan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah


Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan,
menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia
mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat
rumusan aktiviti yang dijalankan.
Penggunaan Teknologi
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran
sains. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,
perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran
sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu
wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Penggunaan alatan seperti
pemproses kata, per-isian persembahan grafik, lembaran elektronik sebagai alat yang
terbaik untuk analisis dan persembahan data.

21

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum sains disusun atur mengikut beberapa bidang. Setiap bidang pembelajaran terdiri
daripada beberapa hasil pembelajaran umum. Hasil pembelajaran umum pula mempunyai
daripada satu atau lebih hasil pembelajaran khusus.
Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara
am, hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran disusun secara berturutan
daripada mudah kepada kompleks. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, aktiviti pembelajaran sebaik-baiknya dirancang secara menyeluruh dan
bersepadu yang membolehkan pencapaian pelbagai hasil pembelajaran mengikut keperluan
dan konteks. Guru harus mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran untuk cuba
mencapai setiap hasil pembelajaran secara berasingan mengikut urutan yang dinyatakan
dalam spesifikasi kurikulum.

22

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan


adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan
menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.
Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains
teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains
Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran
Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan
Sains Tambahan.
Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah
direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang
sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di
peringkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah
atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan menyediakan murid
untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan
pilihan kepada murid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalam bidang sains
bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. Golongan murid ini
bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan
menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara.

MATLAMAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan
mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu
sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

23

OBJEKTIF
Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah bertujuan:
1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat
tentang dunia di sekeliling mereka.
2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik
dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis,
kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid
mengamalkannya.
7.

Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

24

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan
penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti
mengikut kaedah saintifik.
Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran
manipulatif. Kemahiran ini dipupuk dan dicapai melalui aktiviti atau penyiasatan yang mesti
dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran sains menjadi
bermakna.
Kemahiran Proses Sains
Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan
mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains
adalah seperti berikut:

Menggunakan
Memerhatikan

deria

penglihatan,

pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk


mengumpulkan maklumat tentang objek dan
fenomena.

Menggunakan
Mengelaskan

pemerhatian

untuk

mengasing dan mengumpulkan objek atau


fenomena berdasarkan ciri yang sama.

Membuat
Mengukur dan menggunakan nombor

pemerhatian secara kuantitatif

dengan menggunakan nombor atau alat


bernombor

unit

piawai atau alat

yang

diseragamkan sebagai unit rujukan.

Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

awal

yang

munasabah, yang mungkin benar atau tidak


benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa
25

atau pemerhatian.

Meramalkan

Membuat

jangkaan

peristiwa

berdasarkan

sesuatu

pemerhatian

dan

pengalaman yang lalu atau berdasarkan


data.

Menerima,
Berkomunikasi

tentang

memilih,

mempersembahkan

menyusun

maklumat

dan

atau idea

dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf,


rajah atau model.

Menggunakan perhubungan ruang


dan masa

Memerihalkan perubahan parameter seperti


lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan
jisim dengan masa.

Memberi penerangan yang rasional tentang


Mentafsirkan data

objek, peristiwa atau pola daripada data


yang dikumpulkan.

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep


Mendefinisikan secara operasi

dengan menyatakan perkara yang dilakukan


dan diperhatikan.

Mengenal
Mengawal pemboleh ubah

pasti

pemboleh

ubah

dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak


balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.
Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh

26

ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan


hubungannya

dengan

pemboleh

ubah

bergerak balas. Pada masa yang sama


pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat suatu pernyataan umum tentang


hubungan antara pemboleh ubah yang
Membuat hipotesis

difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu


perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh
diuji untuk menentukan kesahihannya.

Merancang dan menjalankan penyiasatan


untuk
Mengeksperimen

menguji

mengumpulkan
sehingga

data,

mendapat

sesuatu

hipotesis,

mentafsirkan
rumusan

data

daripada

penyiasatan itu.

Kemahiran Manipulatif
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang
membolehkan murid melakukan perkara berikut:

Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.

Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

27

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya
memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan
negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai
melalui pembelajaran berfikrah.
Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir
agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir
adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.
Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi
yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai
idea dan produk sedia ada.
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang
melibatkan beberapa langkah. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis
dan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.
Kemahiran Berfikir Kritis
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut:

Mencirikan

Mengenalpasti kerteria seperti cirri, sifat,


kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek

Mencari
Membandingkan dan membezakan

persamaan

dan

perbezaan

berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti


dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

28

Mengasingkan dan mengumpulkan objek


Mengumpulkan dan mengelaskan

atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan criteria tertentu seperti


ciri atau sifat sepunya.

Menyusun objek dan maklumat mengikut


Membuat urutan

tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri


atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau
bilangan.

Menyusun mengikut keutamaan

Menyusun objek atau maklumat mengikut


tertib

berdasarkan

kepentingan

atau

kesegeraan.

Mengolah maklumat dengan menguraikannya


Menganalisis

kepada bahagian yang lebih kecil bagi


memahami sesuatu konsep atau peristiwa
serta mencari makna yang tersirat.

Mengesan kecondongan

Mengesan pandangan atau pendapat yang


berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Membuat pertimbangan tentang sesuatu


Menilai

perkara dari segi kebaikan dan keburukan,


berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu


Membuat kesimpulan

kajian yang berdasarkan kepada sesuatu


hipotesis

atau

mengukuhkan

perkara berdasarkan penyiasatan.

29

sesuatu

Kemahiran Berfikir Kreatif


Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut:

Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan


sesuatu perkara.

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan


Menghubungkaitkan

atau

peristiwa

mencari

sesuatu

struktur atau corak perhubungan.

Membuat
Membuat inferens

untuk

kesimpulan

awal

yang

munasabah, yang mungkin benar atau tidak


benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa
atau pemerhatian.

Meramalkan

Membuat

jangkaan

tentang

peristiwa

berdasarkan

sesuatu

pemerhatian

dan

pengalaman yang lalu atau data yang boleh


dipercayai.

Mengitlakkan

Membuat

pernyataan

sesuatu

perkara

umum

untuk

terhadap

keseluruhan

kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas


sampel atau beberapa maklumat daripada
kumpulan itu.

Membuat gambaran mental

Membuat tanggapan atau membayangkan


sesuatu
30

idea,

konsep,

keadaan

atau

gagasan dalam minda.

Menggabungkan unsur yang berasingan


Mensistesiskan

untuk

menghasilkan

menyeluruh

dalam

satu

gambaran

bentuk

seperti

pernyataan, lukisan atau artifak.

Membuat suatu pernyataan umum tentang


Membuat hipotesis

hubungan antara pemboleh ubah yang


difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh
diuji untuk menentukan kesahihannya.

Membentuk kefahaman tentang

sesuatu

konsep yang kompleks atau mujarad secara


Menganalogikan

mengaitkan konsep itu dengan konsep yang


mudah atau maujud yang mempunyai ciri
yang serupa.

Menghasilkan
Mereka cipta

sesuatu

yang

baru

atau

melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu


yang sedia ada untuk mengatasi masalah
secara terancang.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi(KBAT)


Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang,berdaya tahan,
bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran
berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari
dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada
peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu

31

setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan
memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK).Kemahiran berfikir ini menekan
kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi.Bermula pada tahun 2011,
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kemahiran

Berfikir

Aras

Tinggi

ialah

pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam


menyelesaikan

masalah,membuat

keupayaan

membuat

untuk

mengaplikasikan

penaakulan dan refleksi bagi

keputusan,berinovasi

dan

berupaya

mencipta

sesuatu.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan


mencipta.

Penerangan KBAT
KBAT

Penerangan

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan


nilai

dalam

situasi

berlainan

untuk

melaksanakan sesuatu perkara


Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil

untuk

mendalam

memahami
serta

dengan

hubung

kait

lebih
antara

bahagian berkenaan
Menilai

Membuat

pertimbangan

dan

keputusan

menggunakan pengetahuan, pengalaman,


kemahiran dan nilai serta member justifikasi
Mencipta

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif

KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul,
pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.Guru dan murid perlu menggunakan
alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras
tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir.Murid diberi
tanggungjawab di atas pembelajaran mereka.
32

Strategi Berfikir
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:

Membuat pengitlakan ke arah membina


Mengkonsepsikan

pengertian, konsep atau model berdasarkan


ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.

Memilih satu alternatif penyelesaian yang


Membuat keputusan

terbaik

daripada

beberapa

alternatif

berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai


matlamat yang ditetapkan.

Mencari penyelesaian yang tepat secara


Menyelesaikan masalah

terancang terhadap situasi yang tidak pasti


atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak
dijangkakan.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir(KBSB), kemahiran menaakul


merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Kemahiran menaakul adalah
kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil
dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir
menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara
induktif dan deduktif.
Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan
melalui peringkat berikut:
1. KBSB diperkenalkan.
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan
guru.

33

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan
berfikir.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku
Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).

Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir Dan Kemahiran Proses Sains


Kemahiran proses sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses
mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik.
Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran
berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran
proses sains adalah seperti berikut:
Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir
Mencirikan

Memerhati

Membandingkan dan
membezakan
Menghubungkaitkan
Mencirikan
Membandingkan dan

Mengelaskan

membezakan
Mengumpulkan dan
mengelaskan
Menghubungkaitkan

Mengukur dan menggunakan nombor

Membandingkan dan
membezakan
Menghubungkaitkan

Membuat inferens

Membandingkan dan
membezakan
Menganalisis
34

Membuat inferens
Menghubungkaitkan

Meramalkan

Membuat gambaran mental

Menggunakan perhubungan ruang

Membuat urutan

masa

Menyusun mengikut keutamaan


Membandingkan dan
membezakan
Menganalisis

Mentafsir data

Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai
Menghubungkaitkan

Mendefinisi secara operasi

Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Menganalisis
Mencirikan

Mengawal pemboleh ubah

Membandingkan dan membezakan


Menghubungkaitkan
Menganalisis
Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan

Membuat hipotesis

Menjana idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mengsisntesiskan

Mengekperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Berteraskan Kemahiran Berfikir Dan Kemahiran


Saintifik
Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang
dihasratkan

ditulis

secara

mengintegrasikan
35

pemerolehan

pengetahuan

dengan

penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan
pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

36

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.
Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap
saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara.

Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Berhemah tinggi dan hormat menghormati.

Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Berfikiran kritikal dan analitis.

Luwes dan berfikiran terbuka.

Baik hati dan penyayang.

Bersifat objektif.

Sistematik.

Bekerjasama.

Adil dan saksama.

Berani mencuba.

Berfikir secara rasional.

Yakin dan berdikari.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:

Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

Memberi perhatian serta respons.

Menghayati dan mengamalkan.

Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan.

37

Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara
eksplisit di mana yang sesuai. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran
penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya
semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid
tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, jujur dan
tabah.
Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik
dan nilai murni. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu
standard kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang
pembelajaran.
Penerapan Unsur Patriotisme
Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai
kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa
dan negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kepelbagaian hidupan serta
perkembangan sains dan teknologi di negara kita, semangat mencintai negara dapat
dikukuhkan.

38

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti
Bahasa,Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme,Kemahiran Berfikir,Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan Sosial,Pencegahan Rasuah,Pendidikan Pengguna dan Keselamatan
Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan
memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi.
Kreativiti dan inovasi
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam
KSSR bagi menyediakan murid dalam menangani cabaran abad 21. Kreativiti dan i novasi
murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan
menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya
dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan.

Keusahawanan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 adalan inovasi dan
keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan di dalam KSSR bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
Teknologi maklumat dan komunikasi
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sai
ns. Penggunaan teknologi seperti televisyen,radio,komputer,internet perisian komputer,
perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran
sains lebih menarik dan berkesan.Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu
wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.

Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) merupakan salah satu elemen yang
ditambah dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi dalam KSSR. Pendekatan tersebut ialah belajar mengenai TMK, belajar
melalui TMK dan belajar dengan TMK.

39

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan


pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan
penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda
seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran
berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan
berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir
yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan
kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan
kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap
saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti
inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan
pembelajaran masteri.
Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran


melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan
menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu
fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk
memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan
kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingat
bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi
pengajaran dan pembelajaran. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara
langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.

40

Konstruktivisme
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu
dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara
unsur penting dalam kontruktivisme adalah:

Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.

Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi
menstrukturkan semula idea mereka.

Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat


refleksi.

Pendekatan Sains, Teknologi Dan Masyarakat

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang
dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi
dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan
dalam kurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui
penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat.
Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi
serta implikasi kepada kehidupan masyarakat.
Pembelajaran kontekstual

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian


murid. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan
inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di antara ilmu yang diajar
dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara
teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan
mereka.
Pembelajaran masteri

Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai
standard pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk
belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian
daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

41

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS


Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai
kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek,
penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Dalam
standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan
secara eksplisit. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan
kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan,
kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.
Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan
standard kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan
prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar
rujuk dalam bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan
di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang
pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini.
Eksperimen
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji
hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran proses
sains dan kemahiran manipulatif.
Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh
guru, murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka
cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur, bagaimana
menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini
boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil.
Perbincangan
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat
berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai
fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru boleh bertindak sebagai
fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk
perbincangan.

Perbincangan

boleh

dijalankan

semasa

dan

selepas

menjalankan

eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data, simulasi penggunaan


sumber luar bilik darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain.
42

Simulasi
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. Simulasi boleh
dilaksanakan melalui main peranan, permainan atau penggunaan model. Dalam main
peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid
bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat
keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat
membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang
dipelajari.
Projek
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai
sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran
formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang
dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk
laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan.
Lawatan Dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah
Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya
bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan
bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang
secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa
lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang
dijalankan.
Kajian Masa Depan
Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan
daripada

masa

lalu

menggabungjalinkan

ke

masa

pelbagai

depan.

bidang.

Nilai

Pedagogi

ini

berpusatkan

murni

seperti

murid

dan

bertanggungjawab

dan

bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini.


Penyelesaian Masalah
Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk
membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,
aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.

43

Penggunaan Teknologi
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran
sains. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,
perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran
sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu
wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.

44

PENILAIAN
Penilaian di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan
pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu
guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil penilaian di bilik darjah ini juga
memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi
meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid
Beberapa penilaian dalam bilik darjah yang boleh dijalankan ialah
Pemerhatian
Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik
dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.
Ujian
Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh
disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.
Perbembahan Secara Lisan
Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri
dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari.
Senarai semak
Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah
pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni
Portfolio
Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio
adalah seperti buku skrap dan folio.
Esei
Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara
saintifik.

45

KEKUATAN

DAN

KELEMAHAN

DALAM

KURIKULUM

STANDARD

SEKOLAH

RENDAH(KSSR) SAINS

Transformasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah merupakan pengukuhan dan


penambahbaikkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Tujuan transformasi
adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21. KSSR telah
menjalani uji rintis di 500 buah sekolah rendah yang terpilih pada 31 Mac 2009 hingga Jun
2009. KSSR dilaksanakan sepenuhnya kepada murid-murid tahun 1 di semua sekolah
bermula pada 2011.
KSSR masih mengekalkan prinsip KBSR iaitu perkembangan individu secara
menyeluruh, pendidikan yang sama untuk semua murid, pendekatan bersepadu dan
pendidikan seumur hidup. Dalam KSSR, penggunaan standard diguna pakai. Oleh itu,
pengajaran KSSR adalah berpandukan Dokumen Standard Kandungan dan Dokumen
Standard Pembelajaran.
KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard. Pernyataan standard terdiri
daripada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh
murid dalam suatu tempoh dan tahap persekolahan
Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM(2011)
Dari segi reka bentuk, KSSR berasaskan kepada enam tunjang iaitu Tunjang
Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan
Estetika, Sains dan Teknologi dan Keterampilan Diri. Dalam KSSR juga telah ditambah
dengan elemen merentas kurikulum (EMK) yang baru iaitu Kreativiti dan Inovasi,
Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

46

Kekuatan
Menurut pandangan dan maklumat yang diperolehi, saya berpendapat bahawa kekuatan
daripada transformasi KBSR kepada KSSR yang paling ketara ialah dari segi pentaksiran.
KSSR member penegasan kepada pelaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan sekolah
bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran(P&P) lebih menyeronokkan dan tidak terlalu
berorientasikan kepada peperiksaan. Guru tidak lagi menilai prestasi seorang murid
berdasarkan kaedah peperiksaan dan keputusan peperiksaanlah yang menentukan tahap
perkembangan dan prestasi murid di kelas tetapi lebih mengutamakan kepada kaedah
pentaksiran yang digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik.
Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan dijalankan secara berterusan
untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Dengan cara
ini, murid tidak lagi berasa pergi ke sekolah semata-mata untuk menjalani peperiksaan dan
mereka merasakan bahawa peperiksaan merupakan satu bebanan yang berat bagi mereka.
Murid-murid dapat merasai keseronokan belajar di sekolah dan dapat hadir ke sekolah
dengan rela hati.
Antara kekuatan lain yang terdapat di dalam KSSR sains ialah penerapan elemen
kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan
menerapkan elemen-elemen ini, murid dapat meningkatkan lagi pengetahuan mereka dari
pelbagai aspek dan tidak hanya tertumpu pada matapelajaran sains sahaja disamping dapat
meningkatkan lagi perkembangan kognitif mereka. Elemen ini diterapkan kepada murid
sejajar dengan usaha negara dalam misi untuk mencapai sebuah negara yang mahir dari
segi teknologi dan sebagainya untuk bersaing dengan negara-negara termaju di dunia.
Selain itu, dalam KSSR sains juga murid di terapkan lagi dengan kemahiran berfikir
aras tinggi(KBAT). Dengan adanya KBAT ini murid-murid tidak hanya menghafal apa yang
diajarkan kepada mereka tetapi mereka lebih kepada memahami apa yang diajarkan oleh
guru. Selain itu, murid-murid dapat meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan dengan
melaksanakan lebih banyak analisa, menilai dan mencipta. Kemahiran ini juga amat
diperlukan untuk penyiasatan saintifik bagi mewajarkan penyelesaian dan penemuan.

47

Kelemahan
Reformasi kurikulum yang dilakukan adalah satu langkah untuk memantapkan lagi
pengajaran Sains di peringkat sekolah rendah. Kurikulum baru iaitu Kurikulum Sains
Sekolah Rendah (KSSR) telah diimplimentasikan di sekolah-sekolah rendah, dengan
perubahan dari aspek matlamat, objektif, dan strategi pengajaran berbanding dengan
kurikulum lama. Ia memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran berfikir dan
kemahiran saintifik di samping pemahaman kepada prinsip asas Sains serta pemupukan
sikap saintifik dan nilai murni. Strategi pengajaran dan pembelajaran KSSR menyarankan
pendekatan inkuiri yang menegaskan pembelajaran melalui pengalaman. Strategi demikian
selaras dengan sifat sains itu sendiri iaitu sebagai satu bidang ilmu serta kaedah inkuiri dan
penyelesaian masalah.
Jelas kelihatan bahawa perubahan pada kurikulum yang menyebabkan peranan guru
sains juga berubah. Berdasarkan kepada meklumat yang saya perolehi, terdapat beberapa
masalah yang dihadapi oleh guru sains sekolah rendah dalam mengajar sains KSSR. Antara
masalah yang dihadapi oleh guru-guru sains ialah tiada pendedahan yang cukup kepada
guru sains mengenai keperluan KSSR disamping keyakinan untuk mengajar pada tahap
konsepsual adalah rendah kerana mereka adalah guru yang bukan berpengkhususan sains.
Mereka sangat memerlukan kursus yang berkaitan dengan peningkatan kemahiran
pengajaran dan pengetahuan isi kandungan. Guru sains sekolah rendah khususnya yang
bukan opsyen sains menghadapi pelbagai masalah di dalam pengajaran mereka dan
mereka bersedia untuk mengikuti program peningkatan profesionalisme dalam aspek
pengajaran agar dapat mengajar dengan berkesan. Guru Sains menyatakan kebanyakan
kursus perkhidmatan dalam latihan adalah tidak berkesan kerana kebanyakannya adalah
tidak berkaitan dengan keperluan guru Sains sendiri. Oleh itu, kajian keperluan guru secara
terperinci haruslah dijalankan untuk mengenal pasti keperluan guru daripada perspektif guru
itu sendiri, khususnya dalam aspek pengajaran Sains.
Antara masalah lain yang dikesan dalam KSSR sains ialah masalah merancang
aktiviti mengikut objektif pengajaran dan bagi memenuhi keperluan murid yang pelbagai
disamping masalah infrastruktur dari segi kekurangan kemudahan makmal sains dan bahan
radas serta bahan pengajaran dan pembelajaran. Masalah yang berkaitan dengan
pengajaran yang dinyatakan oleh guru Sains ialah masalah kekurangan kemudahan asas
seperti radas di dalam makmal, kekurangan prasarana seperti mikroskop, OHP, video dan
komputer, kekurangan ABM seperti model, carta-carta, kurang bahan bacaan yang sesuai,
ketiadaan pembantu makmal dan guru terpaksa menyediakan bahan, dan guru kesuntukan
masa membuat persediaan.
48

REFLEKSI
Kurikulum sains pendidikan rendah merupakan satu matapelajaran baharu yang
saya pelajari pada semester ini. Banyak ilmu baharu berkenaan dengan isu-isu berkenaan
dengan kurikulum sains di Malaysia yang saya pelajari sepanjang sesi pembelajaran
bersama-sama dengan Cik Lim Poh Sim. Bermula daripada masalah yang dihadapi dalam
bidang sains hinggalah yang terbaharu saya pelajari berkenaan dengan kaedah pengajaran
yang boleh dilaksanakan semasa di sekolah nanti. Dalam tugasan yang diberikan, saya
dikehendaki untuk menghuraikan serba sedikit berkenaan dengan Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Selain itu, saya juga diminta
untuk mengemukakan kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam Kurikulum Standard
Sekolah Rendah.
Sepanjang pelaksanaan untuk menghuraikan kurikulum ini, banyak cabaran dan ilmu
pengetahuan baharu yang saya perolehi. Semasa proses penghuraian ini, proses
pemahaman berkenaan kedua-dua kurikulum ini mengambil masa dan tempoh yang agak
lama kerana saya terpaksa berbincang dengan sahabat-sahabat yang lebih faham
berkenaan dengan kurikulum ini. Namun setelah selesai saya menghuraikan kurikulum
tersebut, saya amat berpuas hati dengan hasil yang diperoleh. Semoga hasil huraian saya
dapat memuaskan hati pihak pemeriksa juga hendaknya.
Berdasarkan tugasan yang diberikan, saya dapat memahami cara bagaimana untuk
memahami cara bagaimana pelaksanaan kurikulum dilaksanakan ni Malaysia. Selain itu
juga, saya dapat mengetahui bahawa transformasi yang di jalankan terhadap kurikulum di
Malaysia bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani.
Seperti yang kita maklum, setiap sesuatu pastinya ada kekurangannya. Tugasan
juga terdapat beberapa kelemahan. Antara kelemahan yang dapat dilihan dalam tugasan ini
ialah kekurangan maklumat dari segi bahan rujukan. Hal ini mungkin kerana kesibukan diri
dalam menyempurnakan tugasan-tugasan lain yang masih tersisa dan perlu dihantar dalam
tempoh masa yang terdekat. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih
belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sebagai seorang guru pelatih, malah
seorang bakal guru kelak, saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar
segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna.
Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, terdapat juga beberapa kelemahan di
dalam tugasan ini dari segi penggunaan bahasa. Kebanyakan bahasa yang digunakan
agak kucar-kacir dan tidak menepati kosa kata bahasa Melayu yang baik. Selain itu,
49

penguasaan perbendaharaan kosa kata yang agak lemah menyebabkan pengolahan


bahasa yang digunakan agak tidak menarik dan kurang sedap untuk didengari. Besar
kemungkinan juga terdapat beberapa kesalahan yang saya terlepas pandang dan mungkin
itu adalah kelemahan dan kesilapan daripada pihak saya. Segala kelemahan tersebut saya
dahului dengan ampun dan maaf. Semoga kesilapan dan kesalahan tersebut dapat
mematangkan saya sepanjang berada di Institut pendidikan guru Kampus Sultan Abdul
Halim.
Sepanjang melaksanakan tugasan ini banyak perkara yang saya telah pelajari.
Antaranya, tugasan yang diberikan ini banyak memberi pengertian, pengetahuan dan
pengalaman buat saya untuk menjadi seorang guru yang cemerlang di masa hadapan. Ini
kerana diawal tugasan lagi saya telah mengalami pelbagai cabaran dan rintangan. Namun
dengan usaha yang dilakukan akhirnya saya dapat merealisasikannya. Dengan adanya
tugasan sebegini, ia telah dapat menambahkan pengetahuan baharu dan berguna untuk
menduduki peperiksaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Selain itu juga, dengan
pengetahuan yang baharu saya perolehi ini menjadikan saya lebih mahir dalam
melaksanakan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kaedah-kaedah pengajaran
yang sepatutnya serta bahan bantu mengajar yang sesuai untuk proses pengajaran dan
pembelajaran. Oleh itu, dengan adanya pengetahuan yang berguna ini, akan saya gunakan
apabila menjadi seorang guru kelak, samada semasa praktikum nanti mahupun semasa
menjadi seorang guru. Akhir kata dengan selesainya tugasan yang telah diberikan ini, saya
telah dapat menguasai dan memahami isi pelajaran yang cuba disampaikan oleh pensyarah
saya Cik Lim Poh Sim.

Walaupun interaksi kami didalam kelas adalah terhad kerana

komitmen yang menghambat diri dimana pensyarah dan guru pelatih masing- masing
menggalas tanggungjawab yang berbeza dan sibuk dengan tugas masing- masing namun
isi pelajaran yang ingin disampaikan akhirnya telah dapat saya kuasai hasil daripada proses
pelaksanaan tugasan ini. Dengan adanya tugasan seperti ini, saya yakin dan percaya ianya
akan memberikan kesan yang positif kepada bakal guru untuk mendidik anak bangsa
dengan cara yang menarik dan berkesan.

50

Anda mungkin juga menyukai