Anda di halaman 1dari 10

TEORI PERKEMBANGAN KARIR TIEDEMAN & O'HARA

BAB II
PEMBAHASAN
A.
B.

Teori Perkembangan David Tiedeman & O'hara


Peringkat Perkembangan Kerjaya David Tiedeman & O'hara

Peringkat perkembangan kerjaya parallel dengan tahapan perkembangan menurut orientasi teori Erikson
(1950) yang terdiri daripada lapan krisis psikososial sebagai berikut: (1) trust, (2) autonomy, (3) initiative,
(4) industry, (5) identity, (6 ) intimacy, (7) generativity, dan (8) ego integrity. Self-in-situation, self-inworld, dan orientasi kerja berkembang pada saat individu mengatasi krisis psikososial dalam
kehidupannya.Ketika ego identity berkembang, kemungkinan-kemungkinan pembuatan keputusan
kerjaya yang relevan juga berkembang.
Paradigma tersebut merangkumi empat aspek jangkaan atau preokupasi (exploration, crystallization,
choice, dan clarification) dan tiga aspek pelaksanaan atau penyesuaian (induction, reformation, dan
integration),

yang

dirangkum

dalam

table

berikut

Jadual 1. Aspek Jangkaan, Preokupasi, Pelaksanaan, dan Penyesuaian


Aspek

Aspek

Jangkaan atau Ciri-ciri

Pelaksanaan

Preokupasi
Penerokaan

1.

Berfikir

agak Induksi

sementara dan induktif.


2.

Kemungkinan

tindakan dipertimbangkan
berulang-ulang.
3.

Melalui imaginasi,

individu

mengalami

pelbagai aktiviti dengan


mengaitkan perasaan self

Ciri-ciri

1.

Dalam tempoh ini

bermula

pengalaman

interaksi

sosial

dan

pengenalan kerjaya.
2.

Lebih

jauh

mengenalpasti self dan


mempertahankan
dalam
kerjaya.

sistem

self
sosial

ini.

dalam

struktur

atau

premis tertentu.
4.

Melalui

unjuran,

individu mencari tujuantujuan sementara.


5.

masa

depan

dengan beberapa alternatif


tindakan.
6.

saat

mengalami

penerimaan

dalam

kerjaya,

sebahagian

dari

berpadu

aspirasi,

4.

Terdapat kemajuan

dalam

pencapaian

matlamat individu tetapi


kerangka

keseluruhan

keupayaan,
dan

self

dengan

dalam

Mencerminkan

minat,

Pada

kumpulan penerima.

Terdapat fokus pada

perilaku

3.

kerjaya

dengan tujuan sosialnya.

implikasi

sosial di masa depan yang


berkaitan dengan pilihan
kerjaya.
Kristalisasi

1.

Penilaian

terhadap Reformasi

1.

Kumpulan

kerjaya

pelbagai alternatif terus

memberikan pengakuan

dilakukan.

dan penerimaan sebagai

2.

Mempertimbangkan

beberapa alternatif.
3.

Muncul

beberapa

alternatif pilihan.
4.

Terdapat ketegasan

di

pihak

individu

di

dalam mahupun di luar


diperkukuhkan

mungkin

direevaluasi dalam proses


penilaian

2.

kumpulan kerjaya, yang

Pilihan-pilihan

tentatif

ahli kumpulan.

dan

penyusunan.

oleh

keadaan baru.
3.

Terdapat

tegas

dalam

tindakan
bentuk

usaha meyakinkan orang

Tujuan menjadi lebih

lain agar menyesuaikan

pasti dan terbentuk tetapi

dengan pandangan diri

ada kemungkinan untuk

individu dan ke arah

5.

diubah.
penerimaan yang lebih
6.

Terdapat

langkah

baik

pasti

menuju

yang sudah diubahsuai.

yang

terhadap

tujuan

kestabilan pemikiran.
1.

Memilih

satu

1.

destinasi yang pasti.


2.

Tertumpu

dalam

tujuan dapat dicapai oleh


individu pada masa dia

pada

berinteraksi

tingkah laku tertentu yang


diperlukan

Kompromi

dengan

kumpulan kerjaya.

untuk

mencapai matlamat yang

2.

Objektiviti self dan

telah ditentukan.

kumpulan

kerjaya

diperolehi.
Pilihan

Integrasi
3.

Terjadi pengenalan

terhadap

seorang

anggota

kumpulan

kerjaya.
4.

Kepuasan

dengan

suatu tindakan tercapai,


sekurang-kurangnya
untuk sementara.
Penjelasan

1.

Tempoh ini ditandai -

dengan penjelasan lebih


lanjut tentang self dalam
kedudukan yang dipilih.
2.

Pertimbangan

lebih

lanjut tentang kedudukan


yang

dijangka

mengurangkan

keraguan

terhadap
kerjaya.

keputusan

3.

Keyakinan

lebih

kuat

keputusan

yang
terhadap
kerjaya

dibangunkan.
4.

Ini mengakhiri tahap

jangkaan atau preokupasi.


Adapted from Tiedeman and O'hara, 1963

Dari table diatas dijelaskan bahawa Dalam teorinya D.Tiedeman mengemukakan suatu keputusan untuk
memilih suatu pekerjaan tertentu, merupakan suatu proses yang berterusan, terjadi titik-titik keputusan
penting bila individu-individu menghadapi pemilihan masuk kerja untuk pertama kalinya perubahan
dalam pekerjaan-pekerjaan atau perubahan dalam rancangan-rancangan pendidikan akibat dari keputusankeputusan yang diambil individu pada tahap-tahap kehidupannya terdahulu.Pengambilan keputusan
sangat erat kaitannya dengan tempoh jangkaan dan tempoh pelaksanaan, dan kedua-dua tempoh ini
merupakan inti dari suatu perkembangan pekerjaan. Keputusan yang telah ditetapkan individu terhadap
suatu lapangan kerja mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap keharmonian hidupnya baik sebagai
individu maupun anggota masyarakat. Menurut D.Tiedeman, pengambilan keputusan dibahagikan kepada
dua tempoh, iaitu tempoh jangkaan dan pelaksanaan.
1.

Tempoh Jangkaan

Dalam tempoh jangkaan ini adalah terdiri dari beberapa tahap, iaitu tahap penerokaan, kristalisasi
a.

Tahap eksplorasi

Berfikir agak sementara dan induktif.


Kemungkinan tindakan dipertimbangkan berulang-ulang.
Melalui imaginasi, individu mengalami pelbagai aktiviti dengan mengaitkan perasaan self dalam
struktur atau premis tertentu.
Melalui unjuran, individu mencari tujuan-tujuan sementara.
Terdapat fokus pada perilaku masa depan dengan beberapa alternative tindakan.

Mencerminkan aspirasi, keupayaan, minat, dan implikasi sosial di masa depan yang berkaitan dengan
pilihan kerjaya.
Dalam

tahap

penerokaan

pelbagai

perbezaan

alternative

atau

kemungkinan

tujuan

dipertimbangkan. Pelbagai kemungkinan yang akan dicapai digabung-gabungkan dan dipertimbangkan


untuk menetapkan atau memutuskan suatu pilihan. Pelbagai alternative tujuan dijadikan suatu bidang
untuk dipilih. Pada tahap ini individu cuba untuk mengadakan penilaian diri berkaitan dengan pelbagai
alternative yang dijangka boleh dicapai untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan penjelajahan
untuk mencari dan mengumpul pelbagai data dan maklumat. Contoh: Pelajar Sekolah Menengah pertama
termasuk remaja awal masa 9 s / d 11 tahun boleh mengambil keputusan kerjaya untuk menentukan
sekolah lanjutan Atas (SMA) atau Sekolah Vokasional (SMK)

b.

Tahap Kristalisasi

Penilaian terhadap pelbagai alternatif terus dilakukan.


Mempertimbangkan beberapa alternatif.
Muncul beberapa alternatif pilihan.
Pilihan-pilihan tentatif mungkin direevaluasi dalam proses penilaian dan penyusunan.
Tujuan menjadi lebih pasti dan terbentuk tetapi ada kemungkinan untuk diubah.
Terdapat langkah yang pasti menuju kestabilan pemikiran.

Kestabilan pemikiran iaitu dengan penilaian diri dari pelbagai kemungkinan, maka terjadilah suatu pola
dalam bentuk alternative dan segala konsekwensinya disebut kristalisasi. Pertimbangan yang bermanfaat
atau tidak bermanfaat, kerugian dan nilai dari tiap-tiap alternative, mengakibatkan timbulnya
kristalisasi. Pada peringkat ini segala alternative kemungkinan pekerjaan yang dicapai sudah cukup
jelas.Contoh: pengambilan keputusan kerjaya pada masa awal remaja berumur 9 s / d 11 tahun.

c.

Tahap Pemilihan

Memilih satu destinasi yang pasti.

Tertumpu pada tingkah laku tertentu yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan.
Tahap pemilihan akan berlangsung dengan stabilnya kristalisasi.Masalah-asalah individu yang
berorientasikan ke destinasi yang relevan, iaitu individu mula mengatur dalam melengkapi dan
menyesuaikan terhadap pelbagai pilihan untuk masa datang. Tahap ini adalah tahap pilihan atau
keputusan akan datang lebih cepat. Contoh: pemilihan keputusan kerjaya pada masa remaja akhir
(berumur 16 hingga 17 tahun) untuk menentukan kerjaya masa depan individu.
d.

Tahap Penjelasan

Tempoh ini ditandai dengan penjelasan lebih lanjut tentang self dalam kedudukan yang dipilih.
Pertimbangan lebih lanjut tentang kedudukan yang dijangka mengurangkan keraguan terhadap
keputusan kerjaya.
Keyakinan yang lebih kuat terhadap keputusan kerjaya dibangunkan.
Ini mengakhiri tahap jangkaan atau preokupasi.
Dalam tahap ini individu meneliti peluang yang lebih luas dan mendalam, sehingga tahap ini
mengemukakan sesuatu (dalam khayalan) yang lebih baik dan sempurna untuk masa akan datang,
sehingga menghasilkan kemampuan bertindak yang nyata dan terarah. Contoh: pelajar SMA sudah boleh
mengambil keputusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja.

2.

Tempoh Pelaksanaan dan Penyesuaian

Tempoh pelaksanaan dan penyesuaian ini digolongkan menjadi tiga tahap, iaitu: tahap induksi, tahap
peralihan dan tahap mempertahankan atau memelihara.
a.

Tahap Induksi

Dalam tempoh ini bermula pengalaman interaksi sosial dan pengenalan kerjaya.
Lebih jauh mengenalpasti self dan mempertahankan self dalam sistem sosial kerjaya.
Pada saat mengalami penerimaan dalam kerjaya, sebahagian dari self berpadu dengan kumpulan
penerima.

Terdapat kemajuan dalam pencapaian matlamat individu tetapi dalam kerangka keseluruhan kerjaya
dengan tujuan sosialnya.
Tahap ini bermula dari pengalaman dan kesimpulan yang diteliti.Individu menguruskan lapangan kerja
yang berpunca dari tujuan-tujuan tertentu kedalam interaksi dengan masyarakat. Selama tahap induksi ini,
seseorang mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang telah dicapainya. Akhirnya pada
tahap ini tujuan dan pelbagai alternative menjadi satu bahagian. Contoh: individu sudah mampu
mengenalpasti kerjaya apa yang akan diambil / dijalaninya

b.

Tahap Reformasi

Kumpulan kerjaya memberikan pengakuan dan penerimaan sebagai ahli kumpulan.


Terdapat ketegasan di pihak individu di dalam mahupun di luar kumpulan kerjaya, yang diperkukuhkan
oleh keadaan baru.
Terdapat tindakan tegas dalam bentuk usaha meyakinkan orang lain agar menyesuaikan dengan
pandangan diri individu dan ke arah penerimaan yang lebih baik terhadap tujuan yang sudah diubahsuai.
Dalam

tahap

ini,

orientasi

yang

diutamakan

disesuaikan

dengan

penetapan

tujuan

yang

diambilnya. Dalam tahap ini adanya kemungkinan bahawa individu akan menyimpang arah. Contoh:
keputusan kerjaya boleh mengalami perubahan dalam proses keputusan kerjaya individu.
c.

Tahap Integrasi

Kompromi dalam tujuan dapat dicapai oleh individu pada masa dia berinteraksi dengan kumpulan
kerjaya.
Objektiviti self dan kumpulan kerjaya diperolehi.
Terjadi pengenalan terhadap seorang anggota kumpulan kerjaya.
Kepuasan dengan suatu tindakan tercapai, sekurang-kurangnya untuk sementara.
Dalam tahap ini, individu memelihara atau mengekalkan keputusan yang telah diambilnya. Prospek
terhadap usahanya telah menuju kepada status masa akan datang dan untuk seterusnya akan berkembang
menjadi pembinaan kerjaya. Contoh: individu melakukan kompromi untuk menentukan keputusan
kerjaya yang akan diambil atau dijalani.

C.

Kelebihan dan Kelemahan Teori Tiedeman dan O'hara

Kelebihan dari teori ini antara lain:

peningkatan kesedaran diri (self-awareness) sebagai faktor yang penting dan diperlukan dalam

proses pembuatan keputusan.

Perhatian diarahkan pada upaya mempengaruhi perubahan dan pertumbuhan melalui penyesuaian

terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam sistem sosial sebuah kerjaya.

Adaptasi dengan persekitaran kerja untuk mendapatkan sekutu yang bermakna dengan kumpulan

sebaya juga mendapat penekanan.

Teori ini mempunyai kesan yang penting terhadap proses pembuatan keputusan.

Kelemahan dari teori ini antara lain:

Sokongan data empiriknya masih sangat terhad

ketiadaan instrument yang cukup untuk teori ini.

D.

Aplikasi Teori Tiedeman & O'hara Dalam Bimbingan Konseling

Teori Tiedeman & O'hara boleh diaplikasikan dalam bimbingan kaunseling melalui Proses pengambilan
keputusan kerjaya peserta didik / pelanggan berdasarkan:
Merumuskan pilihan kerjaya pelanggan yang sesuai dengan tujuan individu, mencerminkan
keupayaan, minat dan implikasi social untuk masa depannya
Membantu pelanggan dalam memilih satu pilihan kerjaya yang pasti

kaunselor memberikan strategi untuk memudahkan perkembangan kerjaya ataupun penjelasan

mengenai proses pemilihan keputusan kerjaya pelanggan dan integrasi maklumat kerjaya tentang diri
kaunselor sehingga dapat membantu konseli untuk memahami diri konseli.
melakukan kajian mengenai perkembangan kerjaya.

BAB III
PENUTUP

A.

Kesimpulan

System Tiedeman sangat kompleks, seperti quasi-matematik, dan hal ini sangat sukar untuk
difahami. Walaupun demikian, ada kesamaan permasalahan serius yang akan menjadi system
pengendaliannya.Pemilihan kerjaya merupakan aspek yang penting dalam kehidupan individu di pelbagai
aktiviti yang sesuai konsep individu tentang diri pelanggan, bermula dari pengalaman interaksi social dan
mengenalpasti kerjaya yang akan diambilnya. Adanya ketidaksamaan beberapa teori dalam kajian semula
untuk melihat bagaimana teori-teori tersebut saling berkaitan. Teori perkembangan kerjaya ini bersifat
tidak incidental akan tetapi melalui proses belajar, hubungan rakan kongsi dan social.

B.

Cadangan

Teori perkembangan mempunyai kelebihan dan kelemahan sehingga kaunselor sebagai pengguna teori
harus dapat mengaplikasikannya dan mengkolaborasikan dengan teori yang lain sehingga diharapkan
dapat membantu pelajar dalam menentukan pillihan kerjaya dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Manribu, M Thayeb, 1988. Pengantar Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya.Jabatan Pendidikan dan
Kebudayaan, PLPTK, Jakarta.
Samuel H, Osipow. 1983. Third Edition (Theories of Career Development).Prentice Hall, inc. Englewood
Cliffs, New Jersey.
Zunker, Vernn G. 1989. Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Pacific Grove,
California.