Anda di halaman 1dari 18

PENTINGNYASHOLAT5WAKTU

["Alhamdulillahirobbilalamin,wasshalaatuwassalaamualaaasrafilanbiyaa'iwal
mursaliinwa'alaaalihiwasohbihiajma'in,(ammaba'du)"keterangan:tulisanarabdiatas
disebut'mukaddimah',bolehdibacamaupuntidak.]
Bapak,Ibu,dantemantemanpendengaryangsayahormati,namasaya[sebutkannama
sendiri],akanmenyampaikanuraianhikmahtentangPentingnyaBelajarShalat.

HadirinyangdimuliakanAllah,
NabimuhammadSAWtelahbersabda:Shalatadalahtiangagama.Barangsiapamenegakkan
shalat,berartitelahmenegakkanagama.Danbarangsiapameninggalkanshalatberartitelah
MERUNTUHKANagamanya.
[tips:beripenekananpadakata'meruntuhkan']
Belajarshalatsejakdinisangatlahpenting,pepatahmengatakanbelajarsedarikecilbagai
menulisdiatasbatu,sedangkanbelajarsesudahdewasalaksanamenulisdiatasair.
Temanteman,Reishamautanya,
temansukasholat,tidaak?
shalatDzuhurberapakali??Asharberapakali?Kalaumagrib?[kemungkinanaudiensakan
menjawab4atau3]
iih..salah,jawabannyaadalah:
Shalatdzuhursatukali.ShalatAshardanmagribjugasatukali.
Tapikalauditanya,beraparakaat????barrujawabannya;Dzuhur4Rakaat.Ashar4rakaat.
Magrib3rakaat,Isya4rakaat,danshalatsubuh5rakaat.Caramenghafalnyagampang:
[tips:nyanyimenggunakannadacicakcicakdidinding]
Empat,Empat,danTiga
Empat,Duarokaat
Itulahjumlahshalat
Seharidansemalam.
Hadirinyangsayahormati,
Kesimpulandarikultuminiyaitu;shalatadalahtiangagama,karenaitumaribelajarshalat
sejakkecilagaragamaislamtetaptegakdimukabumidankitasemakindisayangolehAllah
SWT.
Sekiankultumdarisaya.Mohonmaafbilaadakesalahan,karena[sebutkannama]masih
dalamtarafbelajar.
WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

PUASAROMADHON
AsslamualakumWrWb
AlhamdulillahiRobbilAlamin,,
WassholatuwassalamuAlaNabiyyilKarimWaalaAlihiWaAshhabihiilayaumiddin
AsyhaduallailahaIllallohWaAsyHaduannaMuhammadarRosululloh
RobbisyRohliShodriWayassirliAmri,Wahlul,ukdatammillsaniyafqohuQouli.
AmmaBa'du......
PujisyukurmarikitapanjatkankehadiratAllahSWT,shalawatbesertasalamakantetap
terlimpahkankepadasuritauladanumatmanusia,tokohpalingberpengaruhdidunia,yakni
bagindaRasul:MuhammadSallallahuAlaihiWasalam.Taklupakepadakeluarga,para
sahabat,dansemuatabiinny.MudahmudahankitadicatatolehAllahsebagaiumatnya,Amin
yarabbal.Alamin.
HadirinRahimakumullah,
namasaya[sebutkannamasendiri],siswakelas..SD,akanmenyampaikanuraianhikmah
tentangibadahsederhanadibulanramadhan.
Alhamdulillah,dalamkesempatanini,kitadapatbermuajahah(bertatapmuka)dibulanyang
penuhrahmatdanmagfirohdariAllahSWT,yaknibulanramadhan.AlHadistmengatakan:
Artinya:JikatelahmasukbulanRamadhan,pintupintuSurgaakandibuka,pintupintu
Jahannamakanditutup,danparasyaitanakandibelenggu.(HR.BukharidanMuslim)
Cobasayamautanya,temantemansukaberpuasa?Tarawihnya,bagaimana?.Pinter!!!
Alhamdulillah.[tips:gunakaninteraksisedemikianrupasehinggamendapatjawabandari
audiensanakanak]
Tapisayangsekali,jikapahalayangmelimpahdibulansuciinihanyadiraihdenganpuasa
dantarawihsaja,padahalsebenarnyaadabanyakibadahyangsederhanadanmudah
dipraktikkandenganpahalayangberlipatganda.SepertiSenyum,Shodaqoh,danSalam.
Sekarang,insyAllahakansayauraikansatupersatu.
(1)Yangpertama,senyum.Senyumitumenampakkankeramahan,bahkanhadist
RasulullahSalallahuAlaihiWasalam,
watabassumukafiwajhiakhiikashodaqoh
Artinya,Dansenyummuuntuksaudaramuadalahsodaqoh.
kitabisasenyumkepadateman,orangtua,adik,kakak,guru,tetangga,dansemuaorang!
Sayamautestni,temantemanbisasenyum?cobaliat,senyumnyamannnnna?!:)
(2)IbadahsederhanakeduaadalahShodaqoh,
Karenabulaninikitapuasa,temanteman,yuksisihkanuangjajanuntukberbagidenganyang
membutuhkan,atauinfaqdimasjid.Sedikitpuntakmengapa,yangpentingikhlasnya.:)
(3)DanIbadahsederhanayangketigayaitusalam,kitabisamengucapkansalam:
ketikamasukrumahmaupunkeluarrumah,maumasukmushalaataumasukkelasdi
sekolah.Yaitudenganmengucapkan..Assalamualaikum.
Salam,jugaharusdiucapkansetelahmendengarnamaMuhammad,yaitudengan
mengucapkanSallahualaihiWasalam,selainuntukpenghormatan,jugasebagaipembeda
antaraNabiMuhammadSallahualaihiWasalamdengannamaMuhammadyangbanyak
digunakanumatmuslim.

HadirinRahimakumullah,
Hebatnyalagi,ibadahsederhana;senyum,shodaqoh,dansalambisadijadikanoleh
olehuntukbulanberikutnya.Sehinggakemuliaanbulanromadhonkaliini,dapat
mengharumisepanjangtahun.InsyAllah
Demikianuraianhikmahtentangibadahsederhanadibulanramadhan,semogakitabisa
mengamalkannyadalamkehidupanseharihari.
Karena,
Manusiayangcerdasadalah;jikahariinilebihbaikdarikemarin,
Manusiayangmerugiadalah;jikahariinisamadenganharikemarin,
danManusiacelaka;jikahariinilebihburukdarikemarin,[tips:bilaterdapatredundansi
(pengulangankalimat)padatekspidato,gunakanintonasi(nadasuara)yangsemakin
meninggipadaakhirbaris.dalamkasusini,"danManusiacelaka..."disampaikandengan
intonasipalingtinggidari2barissebelumnya]
TemantemanyangdirahmatiAllah,
..<sebutkannamasendiri>..berbicaradidepanbukankarenasayasudahlebihbaik,hanya
sekedarsalingmengingatkandalamkebajikan.Terimakasihataskesempatanyangdiberikan.
Mohonmaafbilaadakesalahan,karenasayamasihdalamtahapbelajar.
keKarawangcaridurian
daricikampekkepamanukan
mumpunginibulanRamadhan
yuk,perbanyakamalkebaikan
betul..betul..betul..???
Wabillahitaufikwalhidayah,wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

BERBAKTIKEPADAKEDUAORANGTUA
AsslamualakumWrWb
AlhamdulillahiRobbilAlamin,,
WassholatuwassalamuAlaNabiyyilKarimWaalaAlihiWaAshhabihiilayaumiddin
AsyhaduallailahaIllallohWaAsyHaduannaMuhammadarRosululloh
RobbisyRohliShodriWayassirliAmri,Wahlul,ukdatammillsaniyafqohuQouli.
AmmaBa'du......
SaudarasaudarakuygdirahmatiAllah,sbgseorangMuslimkitawajibberbaktikpdibu
bapaksebagaimanadifirmankanAllahdalamAlQuransuratAnNisaayat36:Yang
artinya:
SembahlahAllah&janganlahkamumempersekutukanNyadgnsesuatupun.&berbuat
baiklahkpd2orangtua.
SaudarasaudarakuygdirahmatiAllah,
AyattadimemerintahkankpdkitaagarsenantiasamenyembahAllah,TuhanYangMahaEsa,
&berbuatbaikkpdkeduaorangtuakita.Cobalahkitahitungjasakeduaorangtuakita,tentu
tdkakanmampumenghitungnya,karenajasamerekasangatbesartiadaterkira.Saathamil,ibu
selaludalamkepayahankarenamengandungkita,sementarabapakbekerjasiang&malam
utkkelahirankita.Begitupulasaatlahir,merekapunmencurahkansegalaperhatian&kasih
sayangkpdkita.Bahkansampaisekarangkasihsayangnyatiadaterkira.
Subhanallah,
betapamuliajasakeduaorangtuakita!Suatuhari,adaseorangsahabatbertanyakpdNabi
SAW,Siapakahygpatutmemperolehpenghormatanterbaikdariku,wahai
Nabi?Ibumu,jawabNabisingkat.Lalusiapalagi?sahabatkembalibertanya.Ibumu,
Nabitetapmemberijawabanygsama.Lalusiapa?sahabatituterusbertanya.Ibumu,lagi
lagiNabimemberijawabanygsamahingga3kali.Lalusiapa,wahaiNabi?Ayahmu.
Karenaitulah,barangsiapaygdurhakakpdkeduaorangtua,niscayaAllahakanmenurunkan
siksa&nerakabalasannya.Panasnya,duuuuh.Mintaampun!Pokoknyapuanasbanget,
ratusankalilipatpanasnyadariapidibumiini.Nah,sbggenerasishalih&shalihah,marilah
kitaberbaktikepadakeduaorangtua&senantiasaberdoautkmereka:
YaTuhanku,ampunilahaku&keduaorangtuaku,&sayangilahmerekasebagaimanamereka
telahmenyayangikudikalaakumasihkecil.
SaudarasaudarakuygdirahmatiAllah,demikianygdptsayasampaikan.Mohonmaafatas
segalakekurangan&kesalahan.
Billahittaufiqwalhidayah.
WassalamualakumWrWb

MENUNTUTILMU
AsslamualakumWrWb
AlhamdulillahiRobbilAlamin,,
WassholatuwassalamuAlaNabiyyilKarimWaalaAlihiWaAshhabihiilayaumiddin
AsyhaduallailahaIllallohWaAsyHaduannaMuhammadarRosululloh
RobbisyRohliShodriWayassirliAmri,Wahlul,ukdatammillsaniyafqohuQouli.
AmmaBa'du......
PujasertaPujikitapanjatkankehaditarIlahiRobbi,,,SholawatSertasalamsemogatercurah
limpahkankepadabagindaAlamyaniHabibanaWanabiyyaMuhammadSAW
Hadirinrohimakumulloh
PadakesempataninisayaakanmembahastentangKeutamaanMnecariIlmu,,
Ilmuadalahsangatpentingdalamkehidupanmanusiakarenadenganilmumanusiabisa
menjalanihidupsesuaidenganharapan.KarenaitulahmenuntutIlmuwajibbagisetiaporang
Muslimhinggaajalmenjemput
SebagaimanadikatakanImamAhmadBinHambalManusiasangatberhajatpadailmu
lebihdaripadahajatmerekapadamakanandanminuman
FirmanAllahSWTdaamAlquran:
YarfaillahulladzinaAmanuMinkumWalladzinaUtulIlmaDarojat(QuranAlmujadalah11)
Artinya:Allahakanmeninggikanbeberapaderajatorangorangyangberimandiantaramu
danorangorangyangdiberiilmupengetahuan(iImu)beberapaderajat
BerikutKeutamaanIlmuDanPentingnyamenuntutIlmu:
1.MenuntutIlmuWajibBagiSetiapMuslim
NabiMuhammadSAWbersabda:TholabulIlmiFaridlotunAlaKulliMuslimin
WamuslimatinHR.IbnuMajah,Baihaqi,dll
TholabulIlmiFaridotunAlaKulliMusliminWamuslimat
(MenututIlmuWajibatassemuamuslimdanmuslimah)Kewajibanmenuntutilmudalam
haditsiniadalahilmuagama,ilmuyangakanmenuntunsetiaporangmuslimpadakehidupan
yanghakiki
2.MenuntutIlmuSampaiKenegeriYangJauh
Dalamhaditsinimenunjukkanpentingnyamenuntutilmuwalaupunsampaikenegeriyang
jauhsekalipunyaituChina.
UthlubulilmaWalauBisshinartinyaCarilahilmusekalipundinegeriCina.
NamunHaditsinibanyakberselisihpendapatmengenaikeshohehannyabahkanadayang
berpendapatbahwahaditsinidianggapbathilmengingatchinatidak
menunjukkankemuliaan,jadikalaupunhaditsinishohehtidakdimaksudkansamasekali
dalamhaditsinimengenaikeutamaannegeriChinamelainkanjauhnya.
3.MenuntutIlmuSampaiLiangLahat
uthlubulilmaminalmahdiilallahdiartainyaCarilahilmusejakbayihinggakeliang
kubur.
4.MencariIlmuUntukDuniaDanAkhirat

Dibawahinijugadianggapsebagaihaditslemahatautidakadaasalnyadanadayang
mengatakanbahwainiucapanImamasySyafiibukanucapanNabiShollallohuAlaihiwa
Sallam.
Barangsiapayangmenghendakiduniamakahendaknyadiaberilmu.Danbarangsiapa
yangmenghendakiakhiratmakahendaknyadiaberilmu.Danbarangsiapayang
menghendakiduniadanakhiratmakahendaknyadiaberilmu.
Haditsataulafadzdiatasdiatasseringkalikitadengardariparamuballigh(penceramah)yang
membahastentangpentingnyailmu
AkhirnyaHanyaituyangdapatsayasampaikanmohonakankekurangandan
kekhilafannnya,
khudmaShoffawadamakadar
WassalamualaikumWrWb

ADABKEPADAORANGTUA
Asalamualaikumwr.wb
HamdanWaSyukronlillah,Solaatanwasalaamanalarosulillah.ammaabadu.
YangterhormatParaAlimUlama
YangterhormatDewanjuri
Yangterhormatbapakdanibuguruyanghadirpadaacaraini
Hadirindanhadiratyangberbahagia
Sertatemantemanseperjuanganyangsayabanggakan.
Ayo,bersyukurkepadaAllah.Ayo,bersalawatkepadarasulullah.Danayo,berbaktikepada
keduaorangtuakita.
Temantemanku,maukahkalianmasuksurga?Ayo,mautidak?Jikamau,beginicaranya:
pelukahkeduatanganorangtuakitakitaserayaucapkan:
Asalamualaikumyaabiyaumi,
Asalamualaikumyaabiyaumi,
Salamindahkupersembahkan,
DariAllahYangPenyayang,
Salamindahkupersembahkan,
DariAllahYangPenyayang.
Temantemaankuyangtersayang,memberisalamdandoakepadakeduaorangtuaitu
merupakansalahsatucontohadabyangbaikterhadaporangtua.
Adacontohlagitemantemanku,yaitukitaharusrajinmengajisupayamenjadianakyang
saleh.Kesekolahtidakmalaslagi,tentuakanmembuathatiorangtuakitabahagia.Nah,
membahagiakanorangtuaadalahsalahsatucarauntukmendapatkanridonya.
Temantemanku,Cobadengarkan,ikutilahdanbertepuktangnalah;
Aku(prok,prok,prok)Anaksaleh(prok,prok,prok)
Rajinsolat(prok,prok,prok)Rajinngaji(prok,prok,prok)
Orangtua(prok,prok,prok)Dihormati(prok,prok,prok)
Cintaislam(prok,prok,prok)Sampaimati(prok,prok,prok)
Lailahaillahmuhammadurosulullah.Yes!!!
Nah,menghormatiorangtuabegitubanyakcaranya.Diantaranyadenganmentaatiapayang
merekaperintahkanyangsejalandenganajaranagamakita.Apabilaorangtua
memerintahkanuntukmembelikansesuatu,makahendaklahkitatidakmenolaknyadan
pergunakanlahbahasayangbaik.
AdabterhadaporangtuainidijelaskanolehAllohSWTdalamsuratAlIsraayat23:yang
artinya:
DanTuhanmuTelahmemerintahkansupayakamujanganmenyembahselainDiadan
hendaklahkamuberbuatbaikpadaibubapakmudengansebaikbaiknya.jikasalahseorang
diantarakeduanyaataukeduaduanyasampaiberumurlanjutdalampemeliharaanmu,
Makasekalikalijanganlahkamumengatakankepadakeduanyaperkataanahdan
janganlahkamumembentakmerekadanucapkanlahkepadamerekaperkataanyangmulia
Mengucapkankataahkepadaorangtuatidakdlbolehkanolehagamaapalagimengucapkan
katakataataumemperlakukanmerekadenganlebihkasardaripadaitu.

Terus,apabilakitahendakpergisekolah,makakitaharusingatuntukbersalamanterlebih
dahulu.Janganhanyamemintauangjajanlantaskitapergibegitusaja.Itucontohkecilnya.
Nah,apabilakitabisamenghormatiorangtua,makasudahtermasukanakyangsoleh.
Kesimpulanpidatosayaialahadamenghormatiorangtuaadalahsalahsatuadabyangbaik
kepadaorangtua.
Demikianlah,yangdapatsayasampaikan.Mudahmudahanpidatosayabermanfaatbagikita
semua.
IkanLohanikangurami,banyakterdapatdidanauNongsa
Segalakesalahandarikami,dankebenarandariyangEsa

RASULULLAHSEBAGAISURITAULADAN
.. .
..
...
Hadirin,,bapakdanibu,,sertatemantemanyangdirahmatiAllah
Pertamatama,marilahkitapanjatkanpujisyukurkehadiratAllahswt.Yangtelah
melimpahkannikmatNYAkepadakitasemua,sehinggapadakesempatanhariinikitadapat
berkumpuldisinidalamkeadaansehatwalafiat.
Keduakalinya,sholawatsertasalamjugatidaklupakitasanjungkankepadajunjungankita
NabiMuhammadsaw.Yangkitaperingatikelahiranbeliaupadahariinidenganpenuh
semangatdansukacita.Kitasemuaberharapsemogakelakakanmendapatsyafaatdaribeliau
diyaumulqiyaamah.AaminallahummaAamien.
Hadirin,,bapak,,ibu,,rahimakumullah
Setiaptahunpadatanggal12Rabiulawal,kitaselalumemperingatisebuahperistwabesar
yaituMaulidNabiMuhammadsaw.dariperistiwatersebutKitabisamemetikhikmahserta
mengambilmanfaatuntukkitajadikansebagaipedomanpadakehidupankitasekarangdan
masayangakandatang.
Olehkarenaitu,padakesempatanyangsangatbaikinisayaakanmenyampaikantemayang
berkaitandengansuritauladanyangbisakitaambildariRasulullahMuhammadsaw.
AllahswttelahberfirmandalamalQuran,suratalAhzabayat21;yangberbunyi

SesungguhnyatelahadapadadiriRasulullahitucontohteladanyangbaikbagimu;ialah
bagiorangyangmengharapkanrahmatAllahdankedatanganhariQiamatdaniabanyak
ingatmenyebutAllah(Q.S.AlAhzab21)
Hadirinsekalianyangsayahormati,
Saatinikitabanyakmelihatanakanaksertaremajayangmencaricariseseoranguntuk
dijadikancontoh/panutan.Dalamhalini,banyakdiantarakitadanmerekayanglebih
mengagumitokohtokohpopular/terkenaldarikalanganartisdanselebritis,yangmenonjol
barangkalikarenawajahnyayangcantikataupunganteng,danjugamenirugayamerekayang
katanyasokkeren.Anakanakdanremajalebihsukamenjadikanmerekaidolaataupujaan
hatimerekadibandingdengantokohtokohIslamyangada.
DalamajaranIslam,menjadikanseseorangsebagaicontohdanmemujamerekasecara
berlebihanhukumnyatidakboleh.DalampendidikanIslamContohyangterbaikuntukdiikuti
ialahRasulullah.Rasulullahselama13tahunberusahaberdakwahkepadaumatIslamdi
Mekahuntukmeninggalkanberhalayangmenjadiidoladansembahanmerekadanmengajak
mentauhidkanAllahyangEsa.
WatakRasulullahdibentukolehAllahmelaluiAlQuran.SifatsifatNabiyangmulia,
kebijaksanaandalammemimpinnegara,berlemahlembutdanberhikmahdalamberdakwah
sertaberlakusederhanadalamkehidupanseharihari.bahkanRasulullahsenantiasa
menunjukkanbudipekertiyangbaikdanterpujikepadaumatnya.
NabiMuhammadsaw.AdalahseorangNabiyangdiutusuntukseluruhummatmanusia,
dimanaajaranajaranbeliaumengajakpadakedamaian,kasihsayang,moraldanetikayang
baiksertakesejahteraanmanusia.Allahswt.memberikelebihandankeutamaankepadakita,
umatMuhammad,berupamisibeliauyangmenebarrahamatanlilaalalmien.Sungguhbenar
firmanAllahswt,

DanKamitidakmengutuskamu,kecualisebagaipembawarahmatbagialamsemesta.?Al
Anbiya:107
Setiapkitayangmengakusebagaiseorangmuslimdanmuslimahmemilikikewajibanuntuk
meneladaniRasulullahsawdalamberbagaiaspekkehidupan,karenahaltersebutmerupakan
satusatunyajalanuntukmencapaikeamanandankebahagiaandiduniasertakeberuntungan
dannikmatdiakhirat.
NabiMuhammadsaw.merupakancontohagungdalamberkasihsayangdanbersikaplembut
terhadapsesama.Beliauadalahteladanbesardalampendidikananakanak.
NabiMuhammadsaw.sebagaiayahyangpenyayang,sebagaikakekyanglembutdanpenuh
perhatianterhadapsemuaanakanak.InilahpribadiMuhammadyangpatutkitacontohdan
kitatiru.
Sungguh,NabiMuhammadsaw.memberipelajarandanpengalamanberhargabagikita
semuadalamhalpendidikan.Agarkitamampumencetakdanmenjadigenerasiyangmampu
mengembantanggungjawabluhurdanmengangkattinggipanjiIslam.
darisejarahkehidupannya,Nabitelahmengajarkankepadakitaprinsipprinsippendidikan,
yaitupentingnyaanakanakmemilikirasapercayadiri,mandiridanmampumengemban
tanggungjawabdiusiadini.Inilahproblematikakitasekarang,anakanakmudasekarangini
kehilangansikappercayadiri,sikapmandirisertasikapyangterpuji/akhlaqulkariimah.
PendidikanSikapdanPerilaku
NabiMuhammadsaw.mengajarkandasardasarajaranagamayangluruskepadaanakanak
sejakdini.Beliaumendorongkitasemuauntukmempelajarietikaumumdanperilakulurus
atauakhlaqulkarimahyangorangBaratsekarangmenamakannyasebagaiSeniEtika.
AyahYangPenyayang
KetikakitaberbicarakasihsayangdankelembutanNabiMuhammadsaw.terhadapanak
anak,makatidakakanpernahkitatemukanbandingandanpermisalansepertibeliausaw.
BanyakperistiwadalamsejarahkehidupanNabiyangmempesonaberkaitandengankasih
sayangbeliauterhadapanakanak.BaikbeliausebagaiseorangAyah,KakekatauPendidik
bagisemuaanakanak.
PerilakuNabiMuhammadsaw.yangdemikiantidakhanyakepadakeluarganyasaja,tapi
untuksemuaanakanakpadamasaitu,bahkansampaipembantunyasekalipun.AnasBin
Maliktelahmemberikankesaksiannya,iamengatakanbahwa?Sayatelahsepuluhtahun
menjadipelayanRasul,selamaitubeliautidakpernah
berkataufatauhussataupunaahkepadasaya.?
selainitu,NabiMuhammadsaw.jugasangatmemperhatikanpenampilananakanak.
DiriwayatkandariNafibinUmar,bahwaNabisaw.melihatanakkecilrambutnyadipotong
separuhdanseparuhlagidibiarkan,makabeliaumelaranghalyangdemikian,seraya
bersabda,?Cukursemuanyaatautidaksamasekali.?
Inilahbuktikepedulianbeliauterhadappenampilananak,agaranakanaktampillebihbaik,
yaitupenampilanyangIslami,sopandansantun.ContohperistiwakepedulianMuhammad
saw.terhadappendidikanperilakudankasihsayangbeliauterhadapanakanaksangatlah
banyaksekali.
SunggguhAgungKepribadianNabiMuhammad
Sungguh,sungguhmenakjubkanpribadiengkauwahaiMuhammad.Engkautetapmenjadi
teladan,modeldanidolayanglayakdicontohbagisetiapmanusiadalamsegalasisi
kehidupan.EngkauadalahkasihsayangyangdihamparkanAllahswt.dimukabumi.Engkau
telahmenjadikankamisebagaikhairuummah?,sebaikbaikumatmanusia.Engkauadalahsuri

tauladanyangsempurnabagiseluruhmanusia,danbagisetiapyangmenginginkan
kesempurnaandalamberbagaibentukamaldanperbuatan,segalapujibagiAllahyangtelah
memberikannikmatkepadaNabiMuhammadsawuntukkamisemua,dansegalapujibagi
Allahyangtelahmemberikannikmatkepadamuuntukumatmanusiaseluruhnya.?
ShalawatdansalamsemogaselalutercurahuntukmuYaRasulallah.Aamien
Demikianyangdapatsayasampaikan,semogayangsedikitinibisabermanfaatuntukkita
semua.Apabilaadakesalahandankekhilafansayamohonmaafyangsebesarbesarnya.
Aakhirulkalam,,,,
WassalamualaikumWr.Wb.

"KELAHIRANMANUSIASEMPURNAMUHAMMADSAWHARISENIN"
Assalamualaikumwarohmatullahiwabarokaatuh
Alhamdulillahirobbilalamin,wabihinastainualaumuriddunnyawaddin.Washolallahuala
nabiyihilkarim,saidinawamaulaanaamuhammadiinwaalaalihiwaashabihiajmain
ammaabadu.
Paradewanjuridanhadirinyangkamihormatilagikamimulyakan.Padadetikini,kamiakan
menyampaikanpidatodenganjudul:HariSeninUntukRosulullahiSWT
Malamnantiadalahmalamsenin.Malamyangsangatbersejarahkarenadimalamseninadalah
malamkelahirananaklakilakidariSitiAminah,yangkelakmenjadipenyempurnasekaliguspenutup
paranabidanrosul.IaadalahMuhammadshalallahualaihiwasallam.MuhammadanakAbdullah
terlahirdiMakkahpadaharisenindibulanrobiulawwalpadatahunyangsaatitudisebuttahun
gajah.
ParahadirinyangcintaNabiMuhammadyangkamimulyakan.Muhammadkecil,walauiaterlahir
sebagaianakyatim,danpadausianyayangmenginjak7tahunmalahmenjadianakyatimpiatu.
CobakapayangdilakukanMuhammad?walautidakmendapatkesempatanbertemusangayah,dan
kurangperhatiandarisangibuyangjugameninggalkannyadalamkeadaanmasihkanakkanak,
ditambahkeadaanmasyarakatsekitaryangjahiliayahataunakaldanbodoh,iatidakterpengaruh!!!
Tidakmenjadinakaljugamalahaniamenjadikepercayaanorang.Sampaisampaiorang
menjulukinayalaminorangyangterpercaya..bahkanorangkafirmerekasenantiasa,apabila
hendakbepergian,merekatidakraguuntukmenitipkanbarangbarangberharganyauntukdijagaoleh
beliau.
Dansungguhbeliauadalahpanutandancontohbagikitadalamhalapapun.sebagaimanadalam
ayatAlQuranyangberbunyiauzubillahiminassyaithonirrojimLaqodkanalakumfirosulillahi
uswatunhasanah..ilaakhirilayahshodaqollahuladzim.Yangartinya:sungguhtelahadapadadiri
Muhammadsouriteladanataucontohyangbaik.Disebutkanpuladalamhaditsbuistulimakarimil
akhlaqartinya:akudiutusuntukmenyempurnakanakhlaq.
Jadibenarlah,apayangdisyairkanolehsahabathissanbintsabityangmanaiaadalahsalahsatu
penyairpentolanrosulullahiaberkata:
WaAhsanuMinkaLamTaroQottuAini
WaAjmaluMinkaLamTalidinNisau
KhuliqtaMubarroanMinKulliAibin
KaAnnakaQodKhuliqtaKamaTasyau
Yangartinya:
akubelumpernahmelihatsamasekalidenganmataini,sosokorang,yanglebihbaikdarimu
danakupunbelumpernahmenyaksikanseorangwanitapunyangmelahirkananakyanggantengnya
sepertimu
yarosulAllah,kauterciptadalamkeadaanbebasdarisegalakecacatan
seakanakankauterciptaataskehendakdanpilihanmusendiri
ParahadirinyangcintaNabiMuhammdyangkamimulyakan,PADAAKHIRNYA,ADA
BEBERAPAPOINYANGbisakitapetikdaripidatotadiyaitu:

1.Bahwahariseninadalahhariyangmuliakarenanabilahirdanwafatpadasaatitu
2.Nabimuhammadsosokanakyangtidakputusasadengankeyatimpiatuannyaiatidaksalah
pergaulandantetapjujurwalautidakberpendidikancukupsertaorangdisekitarnyapadanakal
3.Nabimuhammadadalahsatusatunyacontohyangbaik,dankitasepatutnyasenantiasamencoba
untukmeniruakhlaqnyayangmulia
allahmummasholliala..muhammad.!!!
Sekiandarikami,kepadadewanjuridanhadirinkamimohonmaafapabilasalahkata,danpadaallah
kamimohonampun,
BillahiTaufiqWalHidayah,TsummasSalamuAlaikumWarohmatullahiWabarokatuh.

CARAMENCINTAIROSUL
AssalaamuAlaikumWrWb
Alhamdulillahirobbilalamin.WassholatuWassalamuAlaNabiyinaMuhammadinWaAla
AlihiWasobihiAzmainAmmaBadu
Shalawat&salamtaklupamarikitasanjungkanselalukepadajunjungankitaNabiiBesar
MuhammadSAWdanparasahabatnya.Semogakitaselalumendapatrahmatdanmaghifah
dariAllahSWT,AllahummaAmin.
Ismi......min..........inginmemberikantausiyahdenganjudulCaraMencintaiRosul.
AlhamdulillahAllahSWTmemberikanhidayahkepadakitauntuklebihmengenalIslam
melaluiNabiMuhammadSAW,kitalebihbisalebihmerasakancahayaIslam.
RosullullahsangatmencintaiumatNYA.Kirakirabapakibusertatemantemandisiniingin
tidakdicintaiRosul?
Bagaimanacaranya?
1.Pertama,denganmengikutiajaran
Buatapaberlimpahharta,kalotidakmausedekah.Buatapaberkatacintakalotidakada
buktinya
SalahsatubuktimencintaiRosulyaitudenganmentaatiajaranNYA.
Ingatlho.....TAATTIDAKSEBAGIANSEBAGIAN.....TAPISEMUANYA...
BapakibukalopunyarumahtidakadaATAPnyaMAUTIDAK???
JelasTidakmaudongNantikalohujankehujanan,kalopanaskepanasan,kalodingin
kedinginan..KalopunyaRumahharusyanglengkap.Adalantainya,adaDindingnya,ada
Atapnyadansebagainya
BegitujugadenganajaranISLAM.HarusyangLENGKAP...MauSholatnya.....Mau
Puasanya....MauSodakohnya...MauSenyumnya....JanganPilihpilih.Itubarunamanya
TAAT.
SiapayangdisinibelumSholatLimawaktu???Hayongaku.PastiMalu.Kalomasih
belajarbolehdehdikitdikitbolong...Tapijanganlamalamaya...KarenamenaatiROSULitu
samadenganmenaatiALLAH
AudzubillahiminnasyaitonirrojimBismillahiRohmanirrohimMayYutiIRosulla
FaqodAthoAllah
BarangsiapamenaatiRosulitu,sesungguhnyaiatelahmenaatiAllah(QSannisa:80)
2.CarayangKEDUAadalahmengikutisunnahNYA.
SunnahRosulbanyaklhoApacobacontohnya

MisalnyaMemakaiwangiwangian,memotongkukupadahariJumat,melaksanakan
sholatsholatsunnahdanmasihbanyaklagiKalokitaingindicintaiRosulberarti
mengamalkanSunnahNYAdalamkehidupan
3.CaramencintaiRosulyangKETIGAadalahbanyakbersholawat.....
Allahberfirman:
InnallahawamalaaikatuhuYusholunaalannabiyyaaaiyahaladziinaamanusholualaihi
wasalimutaslima.
SesungguhnyaAllahdanmalaikatmalaikatNYAbersholawatuntukNabi.Haiorangorang
yangberiman,bersholawatlahkamuuntuknabidanucapkanlahsalampenghormatan
kepadanya.........(QS.Alahzab56)
MaribapakibukitabersholawatuntukNabiMuhammad
Shollatullah...Salaamullah...AlaaThoha...Rosulillah....Sollatullahh...Sholamullah....Alla
Yassin...Habibillah....
NahitutadiTIGACARAagarkitadicintaiRosul....
DemikianBapakIbuyangdapat......sampaikan.Kuranglebihnyamohonmaaf.Sebelum
ditutupsayapunyapantunneh....ManganKetupatLawuhBakmi...........ManawiLEPAT,
Pleaseforgiveme...
WabillahiTaufikwalhidayah,wassalaamualaikumwarahmatullahiwabarokatuh..

) : (
))

((
...
.

.

puja manjatkeun ti salian doifah, anu jalmi hiji ku diucapkeun pantes anu megah, langkung anu kecap aya Teu
anu Allah dzat ka Syukur oge Suci, Maha anu Allah dzat ka didugikeun Puji Kawasa, Maha anu Allah dzat ka
sifat tina bersih jeung kasampurnaan sifat ngagaduhan anu jalla wa azza Allah nyatana Ghofur, Maha
kakirangan.

Allah Sakumaha dikufuran. sanes disyukuran urang ku patut anu makhlukna ka nikmat maparin parantos Anu
Al-Quran: dina ngadawuh

Makkah penguasa Aminah Siti manah buah ka curahkeun dilimpah mudah-mudahan salamna, Shalawat
baet dina nyarioskeun Malik Ibnu imam sakumaha saw., Muhammad nabi kengjeng nyatana syafaah, pembuka
: terakhirna

mudah-mudahan umatna salaku sadayana urang ka oge sohabatna para ka kulawargina para ka hilap henteu Oge
mantenna. ti Syafaatuludzma kenging

Gusti rahmat dina aya mudah-mudahan anu dihormati simabdi ku anu masjid ieu sesepuh sekaligus Pimpinan
Suci Maha anu

Alhamdulillah kalayan izin Allah swt., di Haflah anu barokah ieu urang sadayana tiasa patepung lawung
patepang wajah dina acara muhadoroh.
Hadirin rahimakumullah...
Dina kitab Fawaidulmakiyah mushonnif Said Alawiy bin Ahmad Asy-Syeghaf, menjelaskan :

Diwajibkeun ka hiji abid anu hayang salamet dunia akherat, kudu boga 4 perkara ;
1. Ilmu 2. Amal 3. Ikhlas 4. Khauf, nyaeta sieun ku Allah
Coba ku urang tafakkuran, Allah nyiptakeun manusia benten jeung nyiptakeun binatang. Pami binatang mah teu
gaduh akal, sedengkeun ari jalmi mah gaduh jiwa, dipasihan akal anu mana eta akal teh kangge nampi
pamahaman sareng ilmu ti gusti Allah. Maka dina hiji katerangan dijelaskeun :

Manusia teh nyaeta hewan anu berfikir, maksudna tiasa mendakan kana ilmu.
Margi ari ilmu eta diibaratkeun cahaya anu nyaangan ka urang sadayana. Margi saur rosul :

ari ilmu eta cahaya


Upami aya jalmi teu gaduheun ilmu eta jalmi lir ibarat jalmi anu lolong. Tah ari jalmi buta mah sagala rupi oge
pantes, najong baskom, pantes..! nubruk panto, pantes..! malah ragrag kana jurang oge pantes..! kitu oge jalmi
anu bodo eta oge pantes wae ngagebrus kana rupi-rupi jenis dosa jeung pamaksiatan. Benten sareng jalmi anu
berilmu anu bakal diangkat darajatna ku gusti Allah.

Hadirin rahimakumullah...
Poin kadua anu kedah dimiliki ku hiji abid nyaeta amal. Sabab ilmu moal aya manfaatna pami henteu
diamalkeun.

Saha wae jalmi anu teu ngamalkeun kana ilmuna, eta pasti kahalangan.
Hadirin rahimakumullah...
Poin katiluna nyaeta ikhlas. Margi hiji abid anu ngarepkeun salamet dunia jeung akherat eta teu cukup ku ilmu
jeung amal wungkul, tapi salian ti eta kudu didasari ku kaikhlasan.

Saha jalma anu teu ikhlas dina midamel amalna, eta jalma anu rugi.
Tapi hadirin sadayana...!
Ilmu, amal sareng ikhlas wungkul mah eta teu nyukukeun janten jaminan, tapi kedah disampurnakeun ku syarat
ka opat nyaeta khauf, nyatana sieun ka Allah. Margi Allah ge parantos ngajelaskeun dina Al-Quran :

Saha wae jalmi anu bener-bener sieun ka murka Allah, ngajauhan sagala laranganna, nyegah hawa nafsu tina
perkara anu dilarang ku Allah, tah eta jalmi bakal ditempatkeun di Surga tempat kasih sayang Allah.
Hadirin rahimakumullah...
Sabadana urang ngabahas kana opat poin tadi, hayu urang betot hiji natijah, yen pami jalmi hoyong meunang
kabahagiaan dunia aakherat, kedah nyukcruk mapai kana 4 perkarana.
1. Ilmu 2. Amal 3. Ikhlas 4. Khauf, nyaeta sieun ku Allah
Mung sakitu wae panginten anu tiasa ku abdi didugikeun. Kirang langkungna nyuhunkeun dijemblongkeun
lawang pangapunten nu saageung-ageungna. Ditutup kalayan doa.

Hikmah Puasa Jeung Kasantunan


Assalamualaikum Wr.Wb
Loba manfaatna nu bias dibeunangkeun jeung sakabeh muslim ti ibadah puasa. Salah sahijina, jeung media
ngalatih kasantunan jeung berimokrasi sapopoe jalema muslim nu hayang ngajaga kamurnian puasana wajib
ngangembangkeun. Cara berinteraksi nu sopan. Baik jeung tutur kata, canda atawa tingkah laku bahkan jeung
jalema nu ngangsarikeun, sakalipun anu sakabeh jalema anu keur puasa Sabda rosulullah SAW anu aya nu
mari atawa nyangserikeun, gewatlah abdi ngomong (maaf) abdi keur puasa (HR. Bukhori jeung Muslim).
Kasantunan kawas kitu rek ngadampak gede jeung pribadi anu bersangkutan atawa jalema anu ti sakitarna abdi
erek ngabuat jadi pribadi anu indah. Allah swt nurunkeu, dua kaindahan umumna jalema kaindahan fisik jeung
kepribadian umumna jalema gampang kagoda ku kaindahan fisik, lamun kaindahan fisik leungit kesan anu
tingkah laku jeung omonganana kasar, di deuleuh kasantunan jadi factor kunci ngawujudkwun pribadi nu indah.
Sasungguhna Allah swt ngabere (kautamaan) jeung kasantunan nu teu di berekeun jeung sifat-sifat nu lain (HR.
Muslim)
Ti kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda :
Sasungguhna ka santunan teu melekat ka pribadi atawa parhiasan, jeung teu kacabut atawa jeung aib. (HR.
Muslim).
Kadua kasantunan bisa ngabentuk sakitar kita, loba sahabat anu beunangkeun hidayah saenggeh, nyaksikeun
pribadi Rasululloh SAW, nu santun, diantaranana : Tsumamah bin atsal RA jeung zaid bin saanah RA. Katilu
kasantunan adalah pelindung hati ti noda jeung panyakit kalbu nu perlu di sadarkeun katika ngomong kasar
jeung nyumpahkeun sabenerna kita teu keur ngarugikeun jalema lain. Tapi nganodakeun hati sorangan,
ngotorkeun kanggo kekerasan serta ngajadi keras sasungguhna Allah swt maha santun ti sagala hal (HR. Al
Bukhori).
Samoga puasa ieu bisa meletakeun etos kasantun ti sapopoe kita sahingga menjadi hamba-hamba nu di sukai
Allah swt, sabab ti sabuah hadist di sebutkeun apabila Allah swt suka hambana, maneh erek ngaruniakeun
kasantunan (HR. Muslim jeung Abu dawud)
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai