Anda di halaman 1dari 36

MUAMALAH

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS AGAMA ISLAM

DISUSUN OLEH:
ALDI FIRDAUS (14.7967)
DESTIANA FITRI (14.8070)
YUNITA WULANDARI (14.8442)
1B

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK


2014

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulisan
makalah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi
tugas agama Islam. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak penyusunan makalah ini sangatlah sulit bagi penulis untuk
menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1.

Bapak Muhammad Syukur, S.Ag. M.A. selaku dosen agama Islam

2.

Teman-teman 1B atas perilakunya

Special thanks for my great parents, tremendous brother & her for all attention
Penulis pun menyadari akan masih banyaknya kekurangan dalam makalah
ini. Oleh karena itu penulis sangat mengapresiasikan apabila terdapat kritik
ataupun saran yang dapat membangun untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, November 2014

Tim Penulis

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i


Daftar Isi ......................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan ........................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah............................................................................. 1
1.3 Tujuan Masalah ................................................................................ 1
Bab II Pembahasan ........................................................................................... 2
2.1 Pengertian Muamalah ...................................................................... 2
2.2 Kedudukan Muamalah ................................................................... 3
2.3 Urgensi Muamalah .......................................................................... 4
2.4 Tujuan Muamalah ........................................................................... 6
2.5 Ruang lingkup Muamalah ............................................................... 7
2.6 Pelaksanaan Muamalah .................................................................... 10
2.6.1 Jual Beli .................................................................................. 10
2.6.2 Pernikahan .............................................................................. 16
Bab III Kesimpulan dan Saran ......................................................................... 33
3.1 Kesimpulan ....................................................................................... 33
3.2 Saran ................................................................................................. 33
Daftar Pustaka................................................................................................ 34

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Bab I
Pendahuluan
1.1.

Latar Belakang
Islam adalah cara hidup, dan cara hidup yang ditampilkan adalah cara

hidup yang lengkap dan sempurna. Semua tata cara kehidupan, rencana dan
berbagai sifatnya disandarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah, sementara segala
permasalahan yang tidak disebut secara terang atau masih diperselisihkan akan
ditentukan secara ijma oleh para ulama yang muktabar dan qiyas. Ulama telah
memperincikan lima bidang utama dalam menetapkan kaedah hukum yaitu:
Ibadat, Jinayat (yang juga dikenal sebagai Uqubat), Munakahat dan Muamalat.
Dan setiap satu bidang itu mempunyai fiqih tersendiri.
Pelaksanaan yang berdasarkan atas kaidah Fiqh dan syariat inilah yang
akan menghasilkan natijah yang benar seperti mengelak penindasan dan penipuan,
di samping membentuk jati diri menjadi manusia yang jujur, amanah, adil, tulus,
membantu fakir miskin dan dari sinilah keindahan Islam dapat kita rasakan
bersama. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama
lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya
dengan orang-orang lain disebut muamalat.
1.2.

Pembatasan Masalah
1. Arti, kedudukan dan Urgensi Muamalah
2. Tujuan dan ruang lingkup Muamalah
3. Pelaksanaan Muamalah (Jual Beli dan Pernikahan) dan hikmahnya

1.3.

Tujuan Penulisan
1. Menjelaskan pengertian, kedudukan serta ruang lingkup muamalah.
2. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan Jual Beli dan pernikahan sebagai
contoh dari kegiatan muamalah.

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Bab II
Pembahasan
Pengertian Muamalah

2.1.

Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata - -( aamalaa,


yuamilu, muamalat) yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain,
hubungan kepentingan. Sedangkan pengertian harfiahnya adalah suatu aktivitas
yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lain atau beberapa orang dalam
memenuhi kebutuhan masing-masing. Kata seseorang dalam definisi di atas
adalah orang/manusia yg sudah mukallaf, yg dikenai beban taklif, yaitu orang
yang telah berakal baligh dan cerdas. Pengertian Muamalah dari segi istilah dapat
diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit.
Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan aturan (hukum) Allah
untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam
pergaulan social. Muamalah dalam arti luas menurut beberapa tokoh :
Menurut Ad-Dimyathi :
Suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat
Menurut Yusuf Musa :
Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup
bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia
Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam kehidupannya
Sedangkan dalam arti yang sempit adalah pengertian muamalah yaitu
muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia
dalam hal tukar menukar manfaat. Muamalah dalam arti sempit menurut beberapa
tokoh :

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Khudhari Byk
Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya
Rasyid Ridha :
Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang
ditentukan
Berikut pengertian muamalah menurut beberapa tokoh :
Menurut Louis Maluf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara
yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli,
perdagangan, dan lain sebagainya.
Menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturanperaturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti
perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi,
peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum
ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global
dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di
antara mereka.
Dari berbagai pengertian muamalah tersebut, dipahami bahwa muamalah
adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik
yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan
antara manusia dengan alam sekitarnya.

2.2.

Kedudukan Muamalah
Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang

melakukan

perbuatan

dalam

hubungan

dengan

orang-orang

lain

yang

menimbulkan hubungan hak wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup
manusia. Oleh karenanya agama Islam menempatkan bidang muamalat ini
sedemikian penting, sampai hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah
muamalat. Muamalat dengan pengertian terbatas seperti dikemukakan fuqaha

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian, hukum


Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat bersifat amat
longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia
dalam bidang ini. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu
perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar
perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup
pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.
Meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang
bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan, yang berarti
bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat
kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan dalam adanya
hukum halal dan haram yang selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah
muamalat yang halal, dan akad utang-piutang dengan riba adalah muamalat yang
haram dan sebagainya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan muamalat dalam Islam
diantaranya yaitu:
a. Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang muamalat,
karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan.
b. Meskipun demikian, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di
bidang muamalat tersebut tidak menimbulkan ke-madharat-an atau
kerugian salah satu pihak.
c. Meskipun bidang muamalat berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun
dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan akhirat, sehingga dalam
ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal.

2.3

Urgensi Muamalah
Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam

buku Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syariyah fil Muamalat Maliyah (2002)


mengatakan, Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting
dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah,
karena itu hukum mempelajarinya wajib ain (fardhu) bagi setiap muslim.

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Husein Shahhatah, selanjutnya menulis, Dalam bidang muamalah


maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah
sebagai kepatuhan kepada syariah Allah SWT. Jika ia tidak memahami
muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan
atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada
Allah SWT, harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh
dan ikhlas untuk Allah SWT semata. Memahami/mengetahui hukum muamalah
maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi ahli dalam bidang ini
hukumnya fardhu kifayah.
Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata :
Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah
mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam (H.R.Tarmizi).
Berdasarkan ucapan Umar di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut
bahwa umat Islam Tidak boleh beraktifitas bisnis, Tidak boleh berdagang, Tidak
boleh beraktivitas per-bankan, Tidak boleh beraktifitas asuransi, Tidak boleh
beraktifitas pasar modal, Tidak boleh beraktifitas koperasi, Tidak boleh
beraktifitas pegadaian, Tidak boleh beraktifitas reksadana, Tidak boleh
beraktifitas bisnis MLM, Tidak boleh beraktifitas jual-beli, Tidak boleh
berkegiatan ekonomi
apapun, kecuali faham fiqh muamalah. Sehubungan dengan itulah Dr.Abdul Sattar
menyimpulkan muamalat adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia.
Dalam konteks ini Allah berfirman :
) ((

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, Hai Kaumku sembahlah Allah, sekali-kali


Tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan
timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik.
Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan
(kiamat). Dan kepada penduduk Madyan, Kami utus dan Syuaib berkata, Hai
kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu
merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat
kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Hud : 84,85)

2.4

Tujuan Muamalah
1.

yaitu supaya didalam kehidupan manusia tidak akan berlaku sesuatu


kecurangan

seperti

rampas-merampas,ceroboh-menceroboh

pada

pemilikan serta tipudaya dan sebagainya.


2.

Kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia nilai dan taraf
yang tinggi sehingga beroleh keredhaan Allah di dunia dan di akhirat.

3.

Muamalat juga menentukan peraturan-peraturan berusaha dan bekerja


untuk manusia dengan jalan yang halal.

Sabda Rasulullah s.a.w : maksudnya :


Daripada Abdullah bin An Nukman bin Basyir r.anhuma katanya :
Aku telah mendengar Rasullullah s.a.w bersabda : Sesungguhnya yang halal itu
telah nyata (jelas hukumnya) dan yang haram itu juga telah nyata (jelas
hukumnya) dan di antara kedua-duanya (halal dan haram) itu terdapat perkaraperkara syubhah (yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya) yang tidak
di ketahui oleh ramai manusia, maka barangsiapa yang berjaga-jaga dari perkaraperkara yang syubhah sesungguhnya ia telah membebaskan dirinya dengan agama
dan kehormatannya dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang
syubhah maka sesungguhnya ia telah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang
haram, seumpama pengembala yang mengembala di sekitar padang rumput yang
berpagar hampir- hampir binatang gembalaannya masuk dan memakan rumputrampai yang berpagar ini . Maka ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu ada
padanya kawasan larangan dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kawasan

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

larangan Allah adalah perkara - perkara yang telah di haramkannya . Dan


ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat satu ketul daging, jika ia
baik maka baiklah keseluruhan tubuh dan sekiranya ia rusak maka rusak pulalah
keseluruhan jasad, sesungguhnya ia adalah hati."
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)

2.5.

Ruang Lingkup Muamalah


Secara garis besar ruang lingkup fiqih muamalah adalah seluruh kegiatan

muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturanperaturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh
dan mubah. hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut
urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan
Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Menurut Ibnu Abidin, fiqih muamalah terbagi menjadi 5 (lima) bagian,
yaitu:
a. Muawadlah maaliyah (hukum kebendaan).
b. Munakahat (hukum perkawinan).
c. Muhasanat ( hukum acara).
d. Amanat dan Aryah (pinjaman).
e. Tirkah (harta peninggalan).

Al Fikri dalam kitabnya Al Muamalah Al Madiyah wa Al Adabiyah


menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1.Al-Muamalah Al-Adabiyah
Al Muamalah Al Abdiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar
menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur
penegakannya adalah hak dan kewajiban.

Hal-hal yang termasuk Al-

Muamalah Al-Adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada


keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang,

10

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia
yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2. Al Muamalah Al Madiyah
Al Muamalah Al Madiyah adalah muamalah yang mengkaji obyeknya. Oleh
karena itu, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Al Muamalah Al
Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena obyek fiqih
muamalah

adalah

benda,

yang

halal,

haram

dan

syubhat

untuk

diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang


mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya.

Ruang lingkup hukum muamalah di dalam fiqih biasanya dimasukkan di


dalam bab fashal mengenai buyu, jamak dari bai yang berarti jual beli mencakup
tentang perikatan-perikatan di antara sesama anggota masyarakat dalam masalah
kebendaan meliputi antara lain:
1.

Al-bai at-Tijarah (Jual beli) menurut bahasa adalah memberikan sesuatu


kepada orang lain dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut
syara adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan imbalan
benda yang lain menurut ketentuan yang khusus.

2.

rahn (Gadai). yaitu menjadikan sesuatu benda yang bisa diperjualbelikan


untuk kepercayaan atas hutangnya dan apabila tidak bisa membayar
hutangnya maka pembayarannya diambilkan dari benda tersebut.

3.

Kafalah (Jaminan/ tanggungan). yaitu menjaminkan sesuatu atas hutang yang


menjadi tanggungannya, baik yang tetap atau sudah dialihkan kepada pihak
lain.

4.

Hiwalah (Pemindahan utang). yakni mengalihkan hutangnya seorang debitur


kepada orang lain yang berhutang kepada dirinya.

5.

Taflis (Jatuh bangkit). orang yang pailit disebut muflis yaitu orang yang
mempunyai hutang kepada orang lain yang sudah jatuh tempo dan hutang
tersebut melebihi jumlah hartanya.

11

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

6.

Al hajru (Batas bertindak). adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola


kekayaan karena masih kecil atau akalnya tidak sempurna.Allah melarang
memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya
dengan baik. Seperti anak yatim yang belum baligh, orang yang bodoh, dan
orang yang padir.

7.

Asy-syirkah (Perseroan atau perkongsian). ada dua macam yaitu:

(1)

kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang baik berupa warisan
atau dari pembelian, (2) persekutuan untuk menjalankan perdagangan barang
yang dimiliki berdua.
8.

Al-mudharabah (Perseroan harta dan tenaga). adalah akad (transaksi) antara


dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar
diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai
dengan kesepakatan.

9.

Mukhorobah. adalah perikatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan


bibit dari pemilik lahan.

10. Ijarah, yaitu memberikan manfaat atas suatu barang untuk digunakan orang
lain dengan membayar ongkos tertentu.
11. Musaqah (Pembagian hasil pertanian), yaitu perjanjian antara pemilik lahan
dengan penggarap untuk mengolah, merawat dan menyirami dengan
perjanjian hasil yang diperoleh dibagi antara mereka berdua.
12. Muzaraah, (Kerjasama dalam perdagangan) adalah perikatan antara pemilik
lahan dengan penggarap akan tetapi bibit tanaman dari penggarap
13. asy-syufah (Gugatan). yaitu hak mendahului untuk membeli atas barang
yang dijual oleh teman persekutuannya dalam penjualan tanah dan barang
yang ada di atasnya seperti bangunan dan tumbuh-tumbuhan.
14. al-jialah (Sayembara), hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah
tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus.
15. al-hibbah (Pemberian). Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang
kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih
sayang.

12

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

16. al-ibra (Pembebasan), pembebasan dr tanggung jawab atas suatu tanggungan


17. Ash-Shulhu (perdamaian bisnis), akad berupa perjanjian diantara dua orang
yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara
keduanya.
18. Beberapa masalah muashirah (mukhadisah), seperti masalah bunga bank,
asuransi, kredit, dan masalah lainnnya.
19. ariyah (Pinjaman barang), memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada
yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar
zat barang itu dapat dikembalikan.
20. al-ijarah (Sewa menyewa), yaitu memberikan manfaat atas suatu barang
untuk digunakan orang lain dengan membayar ongkos tertentu
21. wadiah (Penitipan barang), titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain,
baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja si penitip menghendakinya.
22. Waqaf, yaitu menanam suatu benda yang bisa diambil manfaatnya dan
bersifat tetap untuk satu tasharruf tertentu saja.
23. Iqrar (Pengakuan), yaitu pengakuan seseorang atas suatu hak yang menjadi
tanggungannya.
24. Washiat, yaitu pemberian suatu hak kebendaan yang digantungkan setelah
pemilik benda tersebut mati.

2.5

Pelaksanaan Muamalah

2.6.1 Jual Beli


Jual beli dalam bahasa Arab menggunakatan kata al-bay yang berarti
menjual, mengganti, atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam
fikih muamalah, jual beli diartikan dengan kegiatan tukar-menukar harta dengan
harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan melalui cara
tertentu yang bermanfaat. Ciri khas tukar-menukar harta dalam kegiatan jual beli
ini adalah bersifat perpindahan kepemilikan, tidak sekadar sewa-menyewa.

13

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Hukum dasar jual beli adalah halal/mubah, tetapi dalam kondisi- kondisi tertentu
bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh, bahkan haram. Dalam Al-Quran
Allah berfirman:

:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu . . . . (Q.S. an-Nisa ; 4 : 29)
Aturan-Aturan Syari Dalam Jual Beli
Jual beli dianggap sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari jika
memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun jual beli, yaitu harus ada
penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat tukar (uang), dan akad ijab
kabul atau serah terima. Berdasarkan rukun jual beli tersebut, jumhur ulama
menetapkan syarat-syarat tertentu sebagai berikut.
1. Syarat Orang yang Berakad

Berakal sehingga jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukum- nya
tidak sah.

Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya,


seseorang yang sama dalam waktu yang ber- samaan tidak dapat bertindak
sebagai pen- jual dan pembeli.

2. Syarat Ijab Kabul Ijab kabul saat ini telah mengalami perkembangan. Bahkan,
kita bisa memanfaatkan teknologi, seperti ponsel dan internet. Di antara
syaratnya, yaitu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan lafal
yang dapat dipahami. Selain itu, juga ada informasi tertentu tentang keadaan
barang dengan jelas. Jika pihak pembeli menyatakan menerima, akad
dianggap telah terjadi.

14

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

2.

Syarat Barang yang Diperjualbelikan


Barang itu ada atau jika tidak ada di tempat, penjual tetap menyatakan
kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
Milik sah penjual atau orang yang mewakilkan.
Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati
bersama ketika transaksi berlangsung.

3.

Syarat Nilai Tukar

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlah- nya.

Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum.

Jika jual beli itu dilakukan secara barter (muqayyadah), barang yang
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.
Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau
ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.
Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratanpersyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli
sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai
dengan kehendak syara.
Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda
tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat
dibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda itu adakalanya bergerak
(dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat
dibagi-bagi,

adakalanya

tidak

dapat

15

dibagi-bagi,

ada

harta

yang

ada

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

perumpamaannya (mistli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lainlainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.
Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya
haramn diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika
dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.
Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang
bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual Beli dalam arti umum ialah
suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.
Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah
satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak
lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah
dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya
atau bukan hasilnya.
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya
bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika
(tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si
pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.
Macam-macam Jual Beli
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya,
jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut
hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan
pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi tiga bentuk:
1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji, dan
3. Jual beli benda yang tidak ada.

16

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang
dilarang jual beli yang dilarang juaga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi
sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
1. Barang yang hukumnya najis menurut agama, seperti anjing, babi, bangkai
dll
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan
dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun,
maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di
ladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum
pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
6. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
7. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar,
seperti seseorang berkata, lemparkan padaku apa yang ada padamu dan
sebaliknya.
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah
yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jaual beli ini hampir sama dengan
jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini di anggap sebagai
syarat, seperti seseorang berkata, aku jual rumahku yang butut ini dengan
syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan
terjadi penipuan.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

17

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Sedangkan jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi
yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:
1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk
membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum
mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggitingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga
temannya dengan maksud memancing-mancing orang itu mau membeli
barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain.
Hikmah Jual Beli
1. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan
keleluasaan kepada hamba-hambaNYa
2. Kehidupan menjadi terjamin dan tertib karena masing-masing bangkit
untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana hidup.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya
dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang
dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu
mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan seharihari.

2.6.2 Pernikahan
Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan
untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Allah
berfirman:

18

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian


isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum: 21)

Pernikahan merupakan Sunnah para Rasul. Allah berfirman:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu, dan Kami
memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.(Q.S. Ar-Rad: 38)

Hukum Nikah
1. Wajib
Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan
khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinaan, jika ia tidak segera menikah.
Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya.
2. Sunnah
Menikah mustahab hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak
dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih
utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah.
3. Makruh
Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk
menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Maka
hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu.
4. Haram
Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam
hal jima dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.

19

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Pernikahan Yang Dilarang


1. Nikah Mutah
Nikah mutah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita
pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih,
tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya
yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.
2. Nikah Syighar
Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara
perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya,
dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan
putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini
adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama.
Baik itu maharnya disebutkan atau tidak.
3. Nikah Muhallil
Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah
ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa iddahnya, dengan niat
agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang
diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil).
Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan, menurut
Jumhur ulama.

Mahram
Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan
dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam
golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu :

20

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

A. Mahram Muabbad
Mahram muabbad adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamalamanya. Antara seseorang dengan mahram muabbadnya diperbolehkan
untuk bercampur baur (ikhtilath), berdua-duaan (khalwat), menemani
dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram muabbad ada tiga, antara lain :
a. Karena hubungan keturunan (nasab)
Para ulama telah bersepakat bahwa mahram karena nasab ada tujuh,
yaitu :
1. Ibu terus ke atas
Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki
hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak
maupun dari ibu, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan terus ke bawah
Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki
hubungan kelahiran, yaitu; anak perempuan, cucu perempuan dari anak
perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke
bawah.
3. Saudara perempuan dari semua arah
Yaitu: saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan
saudara perempuan seibu.
4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas
Yaitu: saudara perempuan bapak, saudara perempuan kakek, dan
seterusnya ke atas.
5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas
Yaitu: saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan
seterusnya ke atas.

21

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara lakilaki) terus ke bawah
7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari pihak saudara wanita)
terus ke bawah
Allah SWT berfirman:Diharamkan atas kalian (untuk menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan
kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi dari pihak bapak kalian, bibi
dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan
anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian.(Q.S. An-Nisa: 23)
Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah
haram untuk dinikahinya, kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari
pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan
bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat
wanita inilah yang halal untuk dinikahi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
Adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapannnya bahwa
semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram atasnya, kecuali; anakanak perempuan pamamnya, baik dari pihak bapak maupun ibu, anak- anak
perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu.
b. Karena hubungan pernikahan (mushaharah)
Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu :
1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas

22

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan
akad pernikahan oleh bapak, maka haram untuk dinikahi anaknya
walaupun belum terjadi jima.
2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah
Para ulama telah bersepakat bahwa isteri anak kandung menjadi haram
bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya.
3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas
Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah
akad yang dilakukan dengan anaknya, ini adalah pendapat Jumhur
ulama.
4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke bawah
Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima dengan ibunya. Sehingga
jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya
namun belum terjadi jima. Maka ia boleh menikahi anak perempuan
isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.
c. Karena persusuan (radhaah)
1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas
Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu
susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke
atas.
2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan)
Terus ke bawah Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan.
Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak
perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan, dan seterusnya ke
bawah.
3. Saudara perempuan sepersusuan
Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan, meskipun waktu
menyusuinya berbeda.
4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu
susuan)

23

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak
bapak susuan)
6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)
7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan)
8. Isteri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari kakek susuan, dan
seterusnya ke atas.
9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari anak susuan.
10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan dari isteri, dan
seterusnya ke atas.
11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan)
Termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dari anak
perempuan susuan, dan seterusnya ke bawah.

B. Mahram Muaqqat
Mahram muaqqat adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara
waktu. Yang termasuk mahram muaqqat adalah :
1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan
Para ulama telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan dua wanita
yang bersaudara dalam satu pernikahan.
2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan
Para ulama telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan wanita dengan
bibinya dalam satu pernikahan. Baik itu bibi haqiqi (sebenarnya) maupun
bibi majazi, seperti; saudara perempuan kakek dari bapak, saudara
perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan nenek dari bapak, saudara
perempuan nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas.
3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu masa yang sama
Bagi seorang yang telah memiliki empat orang isteri, maka ia diharamkan
untuk menikah dengan isteri kelima.

24

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau ditinggal mati oleh
suaminya dan telah habis masa iddahnya.
5. Wanita dalam masa iddah, hingga ia selesai masa iddahnya
6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga ia bertahallul
7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh orang lain dan telah
diceraikan oleh suami yang baru tersebut
8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam
9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan beristibra

Khitbah
Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar
bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan.
Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya.

Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di


bawah perwaliannya kepada orang yang shalih.

Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar langsung melalui
dirinya.

Dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk meminta


pendapat kepada orang yang terpercaya. Dan orang yang dimintai
pendapat tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan
kekurangannya. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing yang
diharamkan.

Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafazh
apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.

Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya
telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), maka tidak halal
bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut.

Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) antara laki-laki yang


melamar dengan wanita yang dilamarnya (belum ada keputusan
lamarannya diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi laki-laki lain
untuk melamar wanita tersebut.

25

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita.

Setelah proses lamaran laki-laki yang melamar belum halal untuk


melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya, karena statusnya
masih orang lain.

Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan


lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan
tersebut benar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika pembatalan
tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena
lamaran seperti ikatan janji dan Allah membenci orang-orang yang tidak
menepati ucapan janjinya.

Ketika seorang wanita telah dilamar oleh sorang laki-laki yang baik agama
dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah
walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari
munculnya fitnah.

Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran


dalam hal khithbah tidak menjadikan batalnya pernikahan.

Rukun Nikah
1. Adanya calon suami. Dengan syarat: Laki-laki yang sudah berusia 19
tahun, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang daam
ihram haji atau umrah, dan bukan mahram calon istrinya.
2. Ada calon istri. Dengan syarat: Wanita yang sudah berusia 16 tahun,
bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang
lain, bukan mahram bagi calon suaminya dan tidak dalam keadaan ihram
haji atau umrah.
3. Ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan
mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Wali nikah dapat
dibagi menjadi 2 macam:
a.

Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan


mempelai wanita yang akan dinikahkan.

26

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

b.

Wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di


Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan
kepada pembantunya, yaitu menteri Agama.

4. Adanya ijab dan qabul


Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk
menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang lakilaki. Ucapan ijab harus dengan lafazh nikah atau kawin atau semua
lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; Saya menikahkan engkau
dengan putriku atau Saya kawinkan engkau dengan putriku. Karena
lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan ijab harus menyebut
secara spesifik (tayin) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan
seorang wali hanya mengatakan, Saya nikahkan engkau dengan putriku,
tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu.
Diperbolehkan pula ketika ijab sekaligus menyebutkan maharnya,
misalnya Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan,
dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai.
Adapun qabul adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya
bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan,
Saya terima nikahnya atau yang semisalnya. Para ulama telah
bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus untuk qabul, bahkan dapat
menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan
kemauan untuk menikah, seperti; Saya terima atau Saya putuskan atau
Saya laksanakan.
Ketentuan dalam ijab qabul adalah :
1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
3. Menggunakan kata-kata nikah atau kata-kata lain yang semakna
dengannya.
4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu
yang lama).

27

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Walimatul Urs
Walimatul urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan
dengan pernikahan. Walimatul urs dilaksanakan setelah akad nikah.
Hukum Walimatul urs adalah Sunnah Muakkadah (sangat dianjurkan). Karena
Nabi SAW mengadakan walimatul urs dalam pernikahannya dan beliau juga
memerintahkan para sahabatnya yang menikah untuk mengadakan walimatul urs.
Menghadiri walimatul urs hukumnya wajib.
Kewajiban Suami dan Istri

Kewajiban Suami
1. Memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri
dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang diusahakan
secara maksimal. (Q.S. AtTalaq, 65: 7)
2. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anak, agar menjadi
orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat,
serta bagi negaranya.
3. Bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik (makruf).
4. Memelihara, menyayangi istri dan anak-anak dari bencana, baik
lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi.
5. Membantu istri dalam tugas sehari-hari

Kewajiban Istri
1. Taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran
Islam.
2. Memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, baik
dihadapan atau di belakangnya.
3. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan
keluarga.\
4. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit ,
serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami, sesuai dengan
kekuasaan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana.
5. Hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya.

28

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

6. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak agar menjadi anak


yang shaleh.
Perceraian
Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawaninan antara suami dan istri.
Salah satu penyebabnya adalah perselisihan atau pertengkaran suami istri yang
sudah tidak dapat didamaikan lagi. Pada dasarnya, perceraian merupakan
perbuatan yang tidak terpuji karena dapat menimbulkan hal-hal negatif.
Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang meminta cerai kepada suaminya
tanpa alasan, haramlah baginya wangi-wangian surga. (H.R. Ashabus sunan
kecuali An-Nabii). Pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin perceraian leih baik
dilakukan, karena apabila tidak dilaksanakan menyebabkan penderitaan
Hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah meninggalnya
salah satu pihak suami atau istri, talak, fasakh, Khulu, Lian, Ila, Zihar.

Talak
Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang
membanggakan bagi setan. Macam-macam Talak:
1. Berdasarkan shighat yang dilafazhkan

Lafazh sharih
Lafazh yang sharih yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu
adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, Aku
mentalakmu, Engkau aku talak, dan yang semisalnya. Talak yang
sharih ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau.

Lafazh kinayah
Lafazh kinayah yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna
lainnya. Seperti ucapan, Pulanglah engkau kepada keluargamu, Engkau
sekarang terlepas, dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini
tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk mentalak.

29

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

2. Berdasarkan sifatnya

Talak sunni
Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan syariat, yaitu suami
mentalak isteri pada waktu suci yang belum dijimai atau talak yang
dilakukan suami pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas.

Talak bidi
Talak bidi adalah talak yang menyelisihi syariat. Talak semacam ini
adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh.
Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Suami yang menjatuhkan talak bidi
wajib merujuisterinya jika itu bukan talak tiga. Ini adalah pendapat Imam
Malik dan Dawud Azh-Dzhahiri n. Diriwayatkan dari Abdullah bin
Umar p, bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haidh.

3. Talak raji
Talak raji adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju
isterinya pada masa iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru,
walaupun tanpa keridhaan isteri. Para ulama telah bersepakat bahwa seorang
laki-laki merdeka jika ia mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia
berhak merujunya pada masa iddah. Sehingga talak raji adalah talak suami
kepada isteri dengan talak pertama dan talak kedua.

Talak bain
Talak bain adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak meruju
isterinya yang ditalaknya. Jenis talak ini ada dua macam :
Bain shughra
Bain sughra adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk
meruju isterinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan
mahar baru. Talak bain sughra ada dua, yaitu:
Talak yang yang kurang dari talak tiga, namun telah habis
masa iddahnya
Jika suami mentalak isterinya, dengan talak pertama atau talak
kedua, lalu hingga isteri menyelesaikan iddahnya ternyata
suami tidak merujunya, maka ini disebut bain shughra. Suami

30

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

sama seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah
ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang lain.Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia setelah terjadi
talak bain ini, maka pasangannya tidak memiliki hak waris
atas yang lainnya.
Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang belum
pernah dijimainya. Ijma para ulama bahwa suami yang
mentalak isterinya yang belum pernah dijimainya, maka
talaknya adalah talak bain (sughra).
Bain kubra
Bain kubra adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju kepada
isterinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah
lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syari (bukan nikah
tahlil), dan keduanya telah terjadi jima, lalu suaminya mentalaknya
atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut menyelesaikan
masa iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh
menikahi isteri tersebut. Wanita yang telah ditalak tiga (talak bain
kubra) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa iddah di rumah
keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak
nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika ia dalam keadaan
hamil.
4. Berdasarkan waktu terjadinya
Talak munajjaz
Talak munajjaz yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan
suatu syarat atau masa yang akan datang dan maksud suami yang
mentalak adalah jatuh talak saat itu juga. Misalnya suami berkata
kepada isterinya, Engkau aku talak, atau Aku mentalakmu, dan
yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat itu juga, karena ia
tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.

31

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Talak mudhaf ilal mustaqbal


Talak mudhaf ilal mustaqbal yaitu yang disandarkan pada waktu yang
akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya, Aku
mentalakmu besok, atau Aku mentalakmu di awal bulan depan.
Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini adalah
pendapat Imam Asy-Syafii, Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq, dan Dawud
Azh-Zhahiri.
Talak muallaq ala syartin
Talak muallaq ala syartin yaitu talak yang digantungkan oleh suami
kepada syarat terjadinya sesuatu. Misalnya suami berkata kepada
isterinya, Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak.
Fasakh
Adalah pembatalan pernikahan karena sebab tertentu. Akibatnya, suami
tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru
Khulu
Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari
pihak istri dengan mengembalikan mas kawinnya atau sejumlah uang yang telah
disetujui. Akibatnya, suami tidak dapat rujuk, walaupun masih dalam masa
iddah, tetapi melalui akad nikah baru.
Lian
Adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina (karena suami tidak
dapat mengajukan 4 saksi). Dengan mengangkat 4 kali sumpah di depan hakim,
dan pada ucapan kelimanya dia mengatakan, Lakhnat (kutukan) Allah akan
ditimpakan atas diriku, apabila tuduhanku itu dusta. Apabila benar, berlakulah
hukum rajam , yaitu dilempari batu yang sedang sampai mati.
Agar istri terlepas dari hukum rajam karena meras tidak berzina, ia
menolak tuduhan suaminya dengan mengangkat 4 kali sumpah di depan hakim
dan pada kelimanya dia mengatakan, Lakhnat (kutukan) Allah akan menimpa
diriku apabila tuduhan tersebut benar.
Akibatnya, mereka tidak boleh rujuk atau menikah kembali untuk selamalamanya.

32

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Ila
Adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri
istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika rujuk, maka dia diwajibkan membayar
denda sumpah.
Zihar
Adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya.
Iddah
Adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari
suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain.
1. Iddah karena suami wafat

Bagi istri yang tidak sedang hamil, baik sudah campur dengan
suaminya yang wafat atau belum, masaiddahnya adalah 4 bulan 10
hari.

Bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai


melahirkan.

2. Iddah karena talak, fasakh, dan khulu

Bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru saja bersama
dengannya, tidak ada masa iddah

Bagi istri yang sudah campur, masa iddahnya adalah:


Bagi yang masih mengalami menstruasi, masa iddahnya ialah
3 kali suci.
Bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena
usia tua (menopause), masa iddahnya ialah 3 bulan.
Bagi istri yang sedang mengandung, masa iddahnya ialah
sampai dengan melahirkan kandungannya.

Rujuk
Rujuk berarti kembali, yaitu kembalinya suami kepada ikatan nikah
dengan istrinya sebagaimana semula, selama istrinya masih berada dalam masa
iddah tajiyah. Hukum rujuk:
1. Sunnah, rujuk dengan niat karena Allah, untuk memperbaiki sikap dan
perilaku.

33

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

2. Wajib, misalnya bagi suami yang mentalak salah seorang istrinya,


sedangkan sebelum mentalaknya, ia belum menyempurnakan pembagian
waktunya.
3. Makruh (dibenci), apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat
daripada rujuk.
4. Haram, jika maksud rujuknya suami adalah untuk menyakiti istri atau
untuk mendurhakai Allah SWT.

Rukun Rujuk
1. Istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada
pada masa iddah tajiyah.
2. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
3. Ada 2 orang saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.
4. Ada sigat atau ucapan rujuk. saya rujuk kepada engkau!

Hikmah Pernikahan
1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhai Allah.
2. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhai Allah untuk
memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah.
3. Melalui pernikahan, dapat memupuk rasa tanggung jawab semuanya.

34

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

Bab III
Kesimpulan dan Saran
3.1.

Kesimpulan
Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian

dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup
masalah pernikahan. Meskipun pernikahan telah diatur dalam disiplin ilmu
tersendiri, yaitu dalam fiqh munakahat, karena masalah pernikahan telah diatur
dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak
termasuk di dalamnya.
Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara dan disepakati.
Pernikahan adalah Dihalalkannya hubungan laki-laki dan perempuan atas
dasar prinsip Islam

3.2.

Saran
Dimohon saran, kritikan dan masukan terhadap makalah yang telah

disajikan oleh penulis untuk lebih sempurna

35

Man Jadda Wa Jadda|Aldi Firdaus, Destiana Fitri, Yunita Wulandari

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab- Indonesia (Cet. XIV; Surabaya:


Pustaka Progressif, 1997).
Ahmad Ibrahim Bek, al-Muamalah asy-Syariyah al-Maliyah (Kairo: Dar alIntishar, t. th).
Louis Maluf, al-Munjid fi al-Lughat (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).
Minhajuddin, Fiqh tentang Muamalah Masa Kini ( Ujung pandang: Fakultas
Syariah IAIN Alaudddin, 1989).
Nana Masduki, Fiqih Muamalah Madiyah, (Bandung: IAIN Sunan Gunung
Jati,1987)
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
http://setyadew.blogspot.com/2013/06/muamalat.html
http://yuliantihome.wordpress.com/2011/06/26/fiqih-muamalah-dan-ruanglingkupnya
http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/2013/03/pengertian-fiqihmuamalah.html

36