Anda di halaman 1dari 11

Nama:.

Tingkatan 4: .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN


TAMAN PETALING, 46000, KUALA LUMPUR
UJIAN BULAN MAC 20I5
TINGKATAN 4
EKONOMI ASAS
(I JAM)
Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak
Arahan: Kertas ini mengandungi 2 bahagian iaitu:
Bahagian A : Soalan Objektif
Bahagian B : Soalan Subjektif

(25 Markah)
(25Markah)

Jawab semua soalan.


1. Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi?
A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasan
optimum
B Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasan
optimum
C Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencapai
kepuasan optimum
D Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktor
secara optimum
2.

Antara yang berikut manakah menjadi asas kewujudan ilmu ekonomi ?


A Usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
B Usaha manusia dalam menggunakan semua sumber ekonomi yang ada
C Usaha manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan
mereka
D Usaha manusia untuk menyeimbangkan pelbagai keinginan dengan sumber
ekonomi yang ada
3.
Kilang perabot Alang memiliki sumber sumber yang terhad untuk
mengeluarkan kerusi
dan meja.Kombinasi keluaran kilang perabot Alang adalah seperti berikut:
Kombinasi Keluaran
P
Q
R
S

Kerusi
0
20
60
75

Meja
I00
85
55
0

Jika kombinasi keluaran berubah dari P ke R,berapakah kos lepas untuk


mengeluarkan 60
buah kerusi ?
A 30 buah meja
C 45 buah meja
B 40 buah meja
D 55 buah meja
1

Encik Arif dikenali sebagai seorang


jutawan di daerahnya.Namun
demikian.beliau juga berhadapan
dengan masalah kekurangan
4. Berdasarkan ilmu ekonomi, apakah yang anda dapat rumuskan daripada
pernyataan di atas?
A Masalah kekurangan berlaku kerana tidak bijak berbelanja
B Masalah kekurangan berlaku akibat manusia terlalu memilih
C Masalah kekurangan berlaku akibat kemahuan yang pelbagai diikuti dengan
sumber
ekonomi yang terhad
D Masalah kekurangan wujud disebabkan manusia mementingkan tingkat
kesejahteraan yang tinggi
5.
Syarikat Intan Rozita bercadang untuk mengeluarkan rempah udang istimewa
yang
menggunakan teknologi tinggi. Dia bercadang mengeluarkan I00 000 kampit
rempah sehari.Apakah faktor lain yang perlu dipertimbangkan?
A Apakah barang yang hendak dikeluarkan
B Berapakah banyak barang yang dikeluarkan
C Bagaimanakah barang dikeluarkan
D Untuk siapakah barang dikeluarkan

6.

MEKANISME HARGA

Menyelesaaikan masalah sumber


penentuan harga barang

CUKAI DAN SUBSIDI

Ketidak adilan harga dalam ekonomi

Apakah sistem ekonomi yang ditunjukkan oleh rajah di atas?


A Kapitalis
C Campuran
B Sara diri
D Perancangan Pusat

7.

Dalam sistem ekonomi bebas,pengguna adalah raja.


Apakah maksud pernyataan di atas?
A Harga sesuatu barang ditetapkan oleh pengguna
B Pengguna mampu memuaskan semua kehendak mereka
C Pengguna berhak mendapatkan barang pada harga yang murah
D Keputusan pengguna akan menentukan jenis barang yang hendak
dikeluarkan
8. Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas.
Output kedua terbaik yang terpaksa
dilepaskan akibat memilih output yang
2

paling menguntungkan
Unit ekonomi yang manakah mengalami kos lepas itu ?
A Seorang suri rumah
B Tuan punya sebuah kilang
C Kementerian Pertanian Malaysia
D Perbadanan Pembangunan Infrastruktur Negara
9. Rajah di bawah menunjukkkan sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk
mengeluarkan barang- barang dan perkhidmatan
FAKTOR-FAKTOR
PENGELUARAN

BURUH

TANAH

USAHAWA
N

X ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberi kepada
penyumbang Y?
A Upah
C Faedah
B Sewa
D Untung
1I0 Jadual dibawah menunjukkan dua barang X dan Y keluaran suatu firma .
Kaedah
pengeluara
n
M
N
P
Q

Barang X

Barang Y

I00
80
50
30

25
40
60
75

Tingkat pengeluaran bergantung kepada kaedah pengeluaran yang


digunakan.Jika
pengurusan firma itu mengambil keputusan mengubah kaedah pengeluaran
daripada
kaedah P kepada kaedah Q,berapa unitkah barang X terpaksa dilepaskan untuk
mengeluarkan 75 unit barang Y?
A I5
C 30
B 20
D 45

PROJEK RAKSASA RM65.6 BILLION


DITANGGUHKAN
Projek Hidroelektrik Bakun
Pusat Pentadbiran Putrajaya fasa 11
Lapangan terbang Wilayah Utara
Jambatan Selat Melaka

11 Merujuk petikan di atas,apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia?


A Pilihan
C Kekurangan
B Kos Lepas
D Mengimport

12 Berikut adalah perbualan antara rakyat dua Negara , X dan Y


Rakyat Negara X
Rakyat Negara Y

Di Negara saya,pengguna adalah raja. Saya


bebas memilih barnag yang dikehendaki
Oh! Bagusnya.Pengguna di Negara saya
tiada hak memilih

Berdasarkan perbualan itu,apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara X


dan Negara Y?

Negara X
Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi perancangan
pusat
Sistem ekonomi kapitalis

Sistem ekonomi Islam

A
B

Negara Y
Sistem ekonomi Islam
Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi perancangan
pusat
Sistem ekonomi campuran

13 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan suatu sistem ekonomi

Wujud persaingan harga dan bukan harga


antara firma
Masalah ekonomi diselesaikan melalui
mekanisme harga

Pihak yang manakah berkuasa membuat keputusan dalam sistem ekonomi itu
I Pemerintah
III Pengeluar
II Pengguna
IV Pemilik faktor
A I,II dan III
C I,III dan IV
B I,II dan IV
D II,III dan IV
14 Apakah tujuan membuat pilihan apabila melaksanakan sesuatu projek ?
A meminimumkan kos pengeluaran
B memaksimumkan kepuasan pengguna
C memaksimumkan kebajikan masyarakat
D mengikut keutamaan dan dilaksanakan apabila perlu
15 Gambar di bawah ialah iklan promosi jualan kereta

Apakah jenis barang dalam iklan itu ?


Kereta
Telefon Bimbit
A
Barang ekonomi
Barang ekonomi
B
Barang awam
Barang Percuma
C
Barang awam
Barang ekonomi
D
Barang awam
Barang percuma
16 Antara berikut, yang manakah menerangkan cirri-ciri barang ekonomi?
A Kos lepas sifar
B Penawarannya terhad
C Disediakan oleh kerajaan
D Digunakan oleh semua orang
17

Pasangan yang manakah benar?

Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi
perancangan pusat

Sistem ekonomi kapitalis

Sistem ekonomi
campuran

Ciri-ciri
Pengguna bebas
membuat pilihan
Kebajikan
masyarakat
diutamakan

Sistem ekonomi
Islam

Harga ditentukan
oleh mekanisme
harga
Sumber ekonomi
dikawal penuh oleh
kerajaan
Harga ditentukan
oleh mekanisme
harga dan dikawal
oleh kerajaan
Sumber ekonomi
dimiliki sepenuhnya
oleh firma
Wujud persaingan
sihat
Kebajikan
masyarakat
dititikberatkan

18 Apakah sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme harga untuk


menentukan jenis
barang
yang dikeluarkan?
I
Sistem ekonomi kapitalis
II
Sistem ekonomi perancangan pusat
III
Sistem ekonomi campuran
IV
Sistem ekonomi Islam
A I,II dan III
C I,III dan IV
B I,II dan IV
D II,III dan IV
I9 Antara yang berikut, ciri yang manakah membezakan barang ekonomi dengan
barang
awam?
I Bayaran
II Kos lepas
III Kuantiti penawaran
IV Pihak yang mengeluarkan
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV
20 Berikut adalah ciri satu barang

Penawaran terhad
Mempunyai kos lepas
Boleh digunakan oleh semua orang

Apakah contoh barang itu ?


A Air terjun
B Air mineral

C Lampu jalan
D Lampu meja

21 Antara yang berikut,yang manakah merujuk kepada : untuk siapa dikeluarkan


dalam
penyelesaian masalah asas ekonomi ?
I
agihan pendapatan
II
penentuan kualiti
III agihan barang
IV jenis barangan
A
I dan II
C II dan IV
B
I dan IIII
D III dan IV
22
Encik Fazreen seorang peniaga di Negara X. Dia
sangat gembira tinggal di negara
tersebut
kerana ekonomi negara itu maju dan beliau bebas
mengeluarkan barang dan
perkhidmatan.
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sistem ekonomi yang diamalkan di
Negara X?
6

A
B
C
D

Sistem Ekonomi Islam


Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi campuran
Sistem ekonomi perancangan pusat

23 Kawasan berlorek menunjukkan persamaan ciri sistem ekonomi perancangan


pusat dan
sistem ekonomi Islam

Apakah ciri tersebut ?


A memaksimumkan keuntungan
B wujud persaingan antara firma

C harga ditentukan oleh kerajaan


D mengutamakankebajikan rakyat

24 Apakah kebaikan sistem ekonomi kapitalis ?


A Kebajikan rakyat terjamin
B Wujud persaingan yang adil
C Individu bebas membuat pilihan
D Harga barang keperluan terkawal
25 Maklumat berikut berkaitan dengan cirri sistem ekonomi bagi dua buah Negara.

Negara A
Firma bebas membuat
pilihan mengeluarkan
output
Firma memaksimumkan
keuntungan

Negara B
Firma bebas membuat
pilihan tetapi dikawal
oleh peraturan dan
undang-undang
Firma memaksimumkan
keuntungan manakala
kerajaan
memaksimumkan
kebajikan

Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A dan Negara B?


A
B
C
D

Sistem
Sistem
pusat
Sistem
Sistem

Negara A
ekonomi campuran
ekonomi perancangan

Negara B
Sistem ekonomi Islam
Sistem ekonomi kapitalis

ekonomi kapitalis
ekonomi Islam

Sistem ekonomi campuran


Sistem ekonomi perancangan
pusat

BAHAGIAN B
Jawab soalan di bawah
1(a) Gambar I menunjukkan perbualan antara seorang bapa dengan anaknya.

Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu. [6 markah]


b) Gambar 2 menunjukkan satu contoh barang dalam ekonomi.

GAMBAR 2
(i) Apakah jenis barang tersebut? [I markah]
(ii) Jelaskan lima ciri barang di 1(b)(i). [5 markah]
(c) Maklumat berikut berkaitan dengan satu ciri sistem ekonomi negara X.

Harga barangan ditentukan oleh mekanisme harga.


Kerajaan mengawal melalui cukai dan subsidi

(i) Apakah sistem ekonomi negara X? [ I markah]


8

(ii) Huraikan dua ciri lain sistem ekonomi tersebut. [ 6 markah]


(d) Bezakan Sistem Ekonomi Kapitalis dengan Sistem Ekonomi Perancangan Pusat dalam
menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut:
(i) Apa yang hendak dikeluarkan [2 markah]
(ii) Bagaimana hendak dikeluarkan [2 markah]
(iii) Untuk siapa dikeluarkan [2 markah]

Disediakan okeh

Disemak oleh

Disahkan oleh

___________________________

_______________________

________________________

(Pn. Sashineka Sumbulingam)

(Pn LimAi Ling)


Ketia Panitia Ekonomi Asas

(Pn Mazliza bt Mat Amin)


GKMP Bidang Kemanusian

SKEMA JAWAPAN EKONOMI ASAS


UJIAN BULAN MAC 2015
I
2
3
4
5
6
7
8
9
I0
II
I2
I3

A
D
C
C
D
C
D
B
D
B
C
C
D

I4
I5
I6
I7
I8
I9
20
2I
22
23
24
25

C
A
B
D
C
B
C
B
B
D
C
C

(a)
Kekurangan [1m]
Wang/pendapatan [1m]
Pilihan [1m]
Pilih barang dan perkhidmatan/ jam tangan [1m] yang dapat memberikan
kepuasan yang maksimum. [1m]
Kos lepas [1 m]
Barang dan perkhidmatan
sepasang baju kurung. [1m]

kedua

terbaik

yang

terpaksa

dilepaskan/

(b)
(i) Barang ekonomi
(ii) Ciri barang ekonomi
Barang ini dikeluarkan oleh pihak swasta
Penawaran barang ini adalah terhad
Barang ini mempunyai kos lepas. Pengguna perlu melepaskan penggunaan
barang lain untuk mendapatkan barang ini.
Barang ini mempunyai harga dan perlu dibayar oleh pengguna. Individu
boleh dikecualikan daripada menggunakannya.
Contoh barang ekonomi makanan, pakaian dan rumah.

(c)
(i) Sistem ekonomi campuran
(ii) Pemilikan Faktor Pengeluaran
Faktor pengeluaran bebas dimiliki oleh individu dan sektor swasta. Kerajaan
juga memiliki sesetengah faktor pengeluaran untuk menjaga kepentingan
rakyat. Kerajaan akan mengawal pemilikan sumber ekonomi melalui undangundang yang telah ditetapkan.
Pembuat keputusan ekonomi
Individu dan sektor swasta bebas membuat keputusan ekonomi tentang
apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang dikeluarkan. Kerajaan akan
mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang tidak dikeluarkan oleh pihak
swasta.
Pilihan
Individu bebas membuat pilihan terhadap barang dan perkhidmatan tetapi
penggunaan sesetengah barang dikawal oleh kerajaan.
Persaingan
Persaingan wujud antara firma swasta tetapi dalam pengeluaran barang
awam tidak wujud persaingan.
Motif
Motif firma swasta ialah memaksimumkan keuntungan manakala motif
kerajaan ialah menjaga kebajikan masyarakat. Pengguna pula akan mencuba
memaksimumkan kepuasan.

10

(d) Perbezaan Sistem Ekonomi Kapitalis dengan Sistem Ekonomi


Perancangan Pusat
Masalah ekonomi
Apa yang hendak
dikeluarkan
Bagaimana hendak
dikeluarkan
Untuk siapa
dikeluarkan

Kapitalis
Ditentukan oleh
permintaan pasaran
dan mekanisme harga
Kaedah yang paling
cekap supaya
mendatangkan untung
maksimum
Mengikut kuasa beli
dan agihan
pendapatan

Perancangan pusat
Ditentukan oleh
kerajaan
Intensif buruh jika
pengangguran tinggi,
intensif modal jika
modal banyak.
Ditetapkan oleh
kerajaan.

11