Anda di halaman 1dari 3

htb

Jhttt/-:\

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

TUGASAN PROJEK

NAMA KURSUS : Perkembangan

Kanak-Kanak I

KOD

(Ambilan Jun 2014)

KURSUS : EDU 3023

TARIKH MULA

l.

ISEMESTER:1

24.7.2014

TARIKH HANTAR

24.8.2014

Hasil Pembelajaran Kursus

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi.


Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak.
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.
Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan
kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.
Mengaplikasiteori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Mengenal pasti kategoridan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

Mempamerkan sifat-sifat

bersyukur atas anugerah Tuhan

semasa

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2,3,4 dan 5-

ll.

Objektif Projek

1. Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanakkanak.

2.
3.
4.

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.


Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak.
Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan
Kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan.

Itl.

Tugasan Projek ( 100 %

A.

IUgasan 1 flndividu)Penulisan Akademik


Ketua Bidang Dasar, Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Dr.
Sharifah Nor Puteh (2007) berpendapat bahawa pendidikan awal yang berkualiti amat
cerlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Menurut
celiau , 'perkembangan kognitif meiibatkan pemerhatian, perbandingan dan
Ciskriminasi, ramalan, konsep masa, konsep ruang

dan penyelesaian

masalah,

pengelasan, padanan satu dengan satu konsep nombor, operasi nombor dan
pengukuran,". Perkembangan

ini

sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak

berkeadaan baik dalam segala aspek.


Melalui pemerhatian dan pembacaan, laksanakan kajian ilmiah tentang perkembangan
lizikal, kognitif, bahasa, sosio emosi dan kendiri kanak-kanak peringkat umur antara

2 - 12 tahun. Anda boleh pilih salah satu perkembangan tersebut bagi kajian ilmiah
dan hasilan tersebut hendaklah dikemukakan dalam bentuk esei akademik.

Panduan Pelaksanaan Luqasan 1


1. Tugasan ini adalah tugasan individu (80 % markah)
2. Anda boleh memaparkan data kajian dalam sebarang bentuk visual pilihan anda
( jadual, graf, grafik ).
3. Format penulisan tugasan adalah sepefii berikut:
i.
Fon Arial
ii. Saiz huruf ialah 11
iii. Langkau satu setengah baris
iv. Rujukan mengikut format APA
v. Lampiran
4. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut :
NAMA PELAJAR
ANGKA GILIRAN
NOMBOR KP
KUMPULAN/UNIT
MATA PELAJARAN DAN KOD
NAMA PENSYARAH KURSUS
TARIKH SERAHAN

5. Amalan plagiat tidak dibenarkan.


6. Panjang tugasan lebih kurang 7 muka surat (lebih kurang 1 500 patah perkataan)

Tuqasan vanq baik harus menuniukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperirrci
2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut.
a. Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
c. Kajian tersebut perlu dikaitkan dengan teori dan implikasi perkembangan
yang dipilih terhadappengajaran dan pembelajaran guru di sekolah.
d. Rumusan/cadangan
3 Bt-:kii-bui'iit 'iai: bahan-baiial yang capai i-neriyckor-:g hujair-nu1ah arrcja irerdakiair
dikemukakan
4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan
sokongan ilmiah.
5. Format dan organisasi esei perlu jelas dan coheren.
6. Penulisan esei harus menunjukkan kefasihan bahasa dan kematangan hujah dalam
menterjemah maklumat secara analitikal.

Kriteria Pentaksiran
Tugasan ini akan dinilai berdasarkan garis panduan Grid Kriteria Pemarkahan.

B. Tuqasan

2 (Kumpulan)-20%
Pembentanqan

Pelajar secara berkumpulan dikehendaki membentangkan tajuktajuk yang berkaitan


dengan Perkembangan Kanak-Kanak seperti yang telah diagihkan oleh - pensyarah
masing-masing. (Rujuk LAM-PT-05-02)

Panduan Pelaksaneen Tuqasan 2


1. Mengadakan perbincangan kumpulan (2 orang )
2. Membina MS Powerpoint yang kreatif sekurang-kurangnya 15 slide
3. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format ApA
4. Membentangkan hasiltugasan dalam kelas (waktu Tutorial)
5. serahkan satu salinan "hard copy" pada hari pembentangan dan ',soft copy,' di
akhir kuliah tersebut.

Kriteria Pentaksiran
Tugasan ini akan dinilai berdasarkan garis panduan Grid Kriteria Pemarkahan bahagian
Persembahan yang memperuntukan markah 2Oyo.
Keseluruhan Kerja Kursus 100 markah dan membawa wajaran 50%.

Tugasan disediakan oleh:

(TNTAN

Ze[lNOe BT AHMAD ZAINt)

Penyelaras EDU 3023


Jabatan llmu Pendidikan
IPG KSAH

Disahkan oleh:

RO$tAru BINABN. RAZAK

re Jabateri t{rnu Fendldlkan


Kampus Suiten Abdul Halim
08000 Sungai Petani, Kedah.

v-

Disemak oleh:

(DR.rH

NORATN MD.NOOR)
Pakar Bidang (SME) lP
Jabatan llmu Pendidikan
IPG KSAH

Anda mungkin juga menyukai