Anda di halaman 1dari 2

Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru

Berdasarkan Jurnal Pendidikan Jilid 27(1), 2007 dapatlah saya merumuskan


bahawa secara keseluruhannya, artikel tersebut menyentuh aspek akaunbiliti dan
intergriti seseorang guru sebagai agen pelaksanan kurikulum serta perkaitan tentang
tugas dan pengalaman dalam erti tanggungjawab seseorang guru.
Mengikut

Kamus

Dwibahasa,

perkataan

akaunbiliti didefinasikan

sebagai

tanggungjawab yang diamanahkan kepada seseorang atau tanggungjawab terhadap


sesuatu. Akaunbiliti ini juga adalah mngenai disiplin dan keperluan untuk
memberikan justifikasi dan menerima kepertanggungjawaban terhadap ssuatu
keputusan yang telah diambil. Jika diperkatakan tentang akaunbiliti keguruan pula, ia
lebih membawa makna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh
seseorang guru. Akaunbiliti atau tanggungjawab seseorang induvidu guru yang
merangkumi akaunbiliti guru terhadap pelajar, diri guru itu sendiri , sekolah ,
masyarakat dan Negara dan profesion keguruaan amnya.
Akauntabiliti guru terhadap anak murid bila mana seseorang guru haruslah
menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh
dedikasi sebagai contoh semasa berada di dalam bilik darjah , seseorang insan guru
perlulah mematuhi masa yang telah diperuntukkan di dalam jadual waktu serta
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang
berkesan. Guru juga haruslah sentiasa memikirkan kemajuan , kebajikan dan
keselamatan murid murid berbanding hal-hal lain.
Seseorang yang bergelar guru yang bertanggungjawab haruslah bersikao adil
terhadap anak didiknya tanpa mengira kaum , agama dan bahasa, faktor jasmani ,
emosi mental, politik social dan perkara-perkara lain yang kadang kala menjadi satu
sensitivity anak muridnya.
Guru hendaklah sentiasa membimbing serta mengajar murid-murid di dalam bilik
darjah tanpa sebarabg bayaran atau hadiah daripada mereka bahkan guru
sebaliknya perlu sekali sekal memberi hadiah kepada murid sebagai tanda
penghargaan ataupun pencerus kepada motivasi bagi menggalakkan minat terhadap
proses pengajaran dan pembelajaran. Berusaha untuk memberi contoh teladan yang
baik dari aspek pemakaian dan juga penampilan , berbudi bahasa dan bersopan
santun ketika bekerja juga pelu dijadikan amalan supaya murid akan menjadikan
guru sebagai role model yang bakal menjadikan guru sebagai sumber inspirasi dan

Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru


ikutan yang baik. Ini adalah kerana seseorang insan guru itu merupakan induvidu
yang layak dihormati oleh anak didiknya, oleh itu perlulah guru menjaga
profesionalisme guru supaya mereka tiadak akan dibenci, di pandang serong dan
tidak lagi dihormati oelh anak muridnya sendiri.
Akauntabliti guru terhadap dirinya sendiri adalah satu aspek yang boleh
dibincangkan di sini. Seorang guru itu seharusnya sentiasa menjaga kebersihan dan
kesihatan dirinya sendiri agar dapat memikul amanah dan tanggungjawab sebagai
seorang pendidik dengan sebaik-baiknya. Emosi hendaklah sentiasa dikawal oleh
guru itu sendiri dan juga perlu sentiasa berusaha untuk menghindari diri dari
sebarang ketegangan jiwa yang dikhuatiri boleh menjejaskan tugasnya.
Sebagai seorang insan guru, perlu sentiasa bijak mengurusan kewangan sekiranya
perlu dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana serta dapat mengimbangi
pendapatan dengan perbelanjaan. Ini kerana jika guru itu gagal menguruskan
kewabgab maka masalah ini akan mengheret kepada masalah luaran yang boleh
menjejaskan tumpuannya terhadap proses

Anda mungkin juga menyukai