Anda di halaman 1dari 3

Monday, 27 April 2009

CABANG-CABANG FALSAFAH
METAFIZIK (ONTOLOGI)
Maksud :Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di
dunia ini dan susun aturnya.
Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik.
Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.
AXIOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud nilai.
Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika.Mempersoalkan tentang baik@buruk, benar@salah,
cantik@hodoh.
ETIKA
Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.
Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu :
Meta ethics
Normative ethicsApplied ethics
ESTETIKA
Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian,
alam sekeliling dan kehidupan.
Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen.
EPISTEMOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains dan logos yang bermakna
keterangan.
Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan.
Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu.
Sumber-sumber ilmu :
Wahyu
Berasaskan pengalaman pancaindera
Intuisi
Pandangan pakar
Logik
Kaedah saintifik
LOGIK
Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.
Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.
Logik Induktif :
Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya
membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya.
Logik Deduktif :
Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan
kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik.
Anda mungkin juga meminati:

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH BARAT

BAB 2 KONSEP FALSAFAH

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH


PENDIDIKAN GURU
1)Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata
pelajaran, khasnya mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan ikhtisas keguruan
2) Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru,
khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,

demokratik, progresif dan berdisiplin.


3) Meyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras
dengan tuntuana Falsafah Pendidikan Guru
4) Menyempurnakan tanggungjawab dan akautabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu
serta mengamlkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan.
5) Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan merangsang perkembangan
pelajar