Anda di halaman 1dari 5

Lampiran A

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
PERANCANGAN KULIAH
LECTURE PLAN

MAKLUMAT KURSUS (COURSE INFORMATION)


SEMESTER / SESI (SEMESTER / SESSION)

: SEMESTER 2 / 2011/2012

KOD KURSUS (COURSE CODE)

: DBK15102

NAMA KURSUS (COURSE NAME)

: Didaktik Pengurusan

Kediaman dan
Kekeluargaan
BEBAN AKADEMIK PELAJAR (COURSE ACADEMIC LOAD)

Minggu
(Week)

Jam / Minggu
(Hours / Week)

Bilangan Jam /
Semester
(Hours / Semester)

Kuliah & Pembelajaran Berpusatkan Pelajar


(Lecture & Student Centered Learning)

14

14

Tutorial (Tutorial)

Amali(Practical)

14

28

Peperiksaan Akhir (Final Exam)

Pembelajaran Kendiri (Independent Study)

14

14

14

28

Aktiviti Pembelajaran
(Learning Activity)

Lain-lain (Others)
1. Projek Kumpulan (Group Project)
2. Tugasan (Assignment)
3. Pembentangan (Presentation)

JUMLAH JAM BELAJAR (JJB)

86

TOTAL STUDENT LEARNING TIME (SLT)

Kursus Pra-syarat (Pre requisite Courses)

: -Tiada-

Nama Pensyarah (Lecturers name)

: 1. Hairuddin Harun (Penyelaras)


2. En Tan King Hiyang

Disediakan oleh (Prepared by) :

Disahkan oleh (Approved by) :

Tandatangan (Signature) :

Tandatangan (Signature) :

Nama (Name) : Hairuddin bin Harun


Tarikh (Date) 1 Mac 2012

Nama (Name) : Dr Razali bin Hassan


Tarikh (Date) :

RPP-04 / Prosedur Perlaksanaan Kuliah

Edisi: 3 / No. Semakan: 0

Lampiran A

MATLAMAT (GOALS) :
Kursus ini adalah untuk melahirkan guru vokasional yang terampil dalam pengajaran dan pembelajaran
pengurusan kediaman.
SINOPSIS (SYNOPSIS) :
Kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep, prinsip dan amalan dalam pedagogi pengurusan kediaman
dan kekeluargaan dan meliputi skop yang berikut; pengenalan kepada kurikulum, kajian silibus, pedagogi,
penilaian, pengendalian pengajaran bilik darjah, pengendalian pengajaran makmal dan penghasilan projek
pengurusan kediaman dan kekeluargaan.
HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) :
Di akhir kursus, pelajar dapat menggunakan dan menghayati ilmu serta kemahiran yang berkaitan dengan:
1. Menganalisis struktur silibus pengurusan kediaman dan kekeluargaan dalam kurikulum Ekonomi
Rumah Tangga.(PLO1, C4)
2. Mengikuti prosedur pengurusan kediaman dan kekeluargaan. (PLO2, P3)
3. Mengorganisasikan perlaksanaan pengajaran pengurusan kediaman dan kekeluargaan.(PLO4,

RPP-04 / Prosedur Perlaksanaan Kuliah

Edisi: 3 / No. Semakan: 0

Lampiran A

ISI KANDUNGAN (CONTENT) :


MINGGU
(WEEK)

KANDUNGAN
(CONTENT)

PENTAKSIRAN
(ASSESSMENT)

Pengenalan (2jam)
1.1

Definisi pengurusan kediaman dan


Kekeluargaan
Analisis kurikulum Ekonomi Rumah Tangga.
Trend, isu semasa dan perkembangan teknologi
masakini.

1.2
1.3

1-2

Kajian Sukatan Pengurusan Kediaman dan


Kekeluargaan (2 jam)

Ujian, Peperiksaan Akhir,


Laporan projek dan
presentation.

2.1 Skop
2.2 Latarbelakang
Pedagogi (2jam)
3.1
3.2
3.3

3-4

Pendekatan
Bahan Instruksional
Perlaksanaan

Ujian, Peperiksaan Akhir,


Laporan projek dan
presentation.

Penilaian (2 jam)
4.1 Penilaian Fomatif
4.2 Penilaian Sumatif
4.3 Panduan penilaian pengurusan kediaman dan
kekeluargaan
Pengendalian Pengajaran Bilik Darjah (2 jam)

5-6

5.1
5.2
5.3

Sebelum
Semasa
Selepas

Pengendalian Pengajaran Makmal.

(2 jam)

6.1 Sebelum
6.2 Semasa
6.3 Selepas
Projek (3 jam)
7.1
7.2
7.3
7.4

7-8

Proposal
Pembangunan
Pembentangan
Penilaian dan penambahbaikan.

Amali (28 jam)


8.1
8.2
8.3
8.4

RPP-04 / Prosedur Perlaksanaan Kuliah

Edisi: 3 / No. Semakan: 0

Pedagogi
Penilaian
Pengendalian Pengajaran Bilik Darjah
Pengendalian Pengajaran Makmal.

Kuiz, Ujian, Peperiksaan


Akhir, Laporan projek dan
presentation.

Lampiran A

ISI KANDUNGAN (CONTENT) :


MINGGU
(WEEK)

KANDUNGAN
(CONTENT)
AMALI

9 - 13

Kumpulan 1 hingga Kumpulan 5

14 - 15

PERSEMBAHAN PROJEK

PENTAKSIRAN
(ASSESSMENT)
Ujian, Peperiksaan Akhir,
Laporan projek dan
presentation.

Peperiksaan Akhir, Laporan


tugasan.

PROJEK (PROJECT) :
Pelajar dikehendaki untuk menyediakan projek secara berkumpulan (maksimum lima orang pelajar
setiap kumpulan) berdasarkan tajuk silabus. Laporan yang telah lengkap akan dinilai dan pembentangan
kumpulan akan dijalankan pada minggu ke 14- 15. Penilaian adalah berdasarkan kepada rubrik projek
yang dibangunkan oleh Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

RPP-04 / Prosedur Perlaksanaan Kuliah

Edisi: 3 / No. Semakan: 0

Lampiran A

PENILAIAN (ASSESSMENT) :
1. Tugasan Individu
2. Tugasan Kumpulan
3. Projek (Project)
4. Persembahan (Presentation)
5. Peperiksaan Akhir (Final Examination)
Jumlah (Total)

:
:
:
:
:
:

10 %
15 %
20 %
15%
40 %
100 %

RUJUKAN (REFERENCES):
1. Department of Education Training and Employment ( 1998 )Domestic Publication, TAFE, Australia.
2. Matilda G. Campbell (1913) A Textbook Of Domestic Science,The Macmillan Company
3. Robert Griswold. (2010). Property Management for Dummies. New York : Wiley Publishing, Inc.; 1 edition
4. Stare F.J & Mc Williams. (1984). Living nutrition. 4th ed. New York : John Willey & Sons.
5. Foong, W.S., Jailani, F., & Sithamparappillai (2002). Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4. Malaysia: Zeti
Enterprise; 1st ed.
6. Razak, A. S & Esa, Z. (2003). Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 5. Malaysia: Blue-T Communications
Sdn Bhd; 5th Ed.

KEHADIRAN / PERATURAN SEMASA KULIAH (LECTURE ATTENDANCE / REGULATION)


(1) Pelajar mesti hadir tidak kurang dari 80% masa pertemuan yang ditentukan bagi sesuatu mata pelajaran
termasuk mata pelajaran Hadir Wajib (HW) dan mata pelajaran Hadir Sahaja (HS).
Students must attend lectures not less than 80% of the contact hours for every subject including
Compulsory Attendance Subjects (Hadir Wajib HW) and Attendance Only Subjects (Hadir Sahaja
HS).
(2) Pelajar yang tidak memenuhi perkara (1) di atas tidak dibenarkan menghadiri kuliah dan menduduki
sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Markah sifar (0) akan diberikan kepada pelajar yang gagal
memenuhi perkara (1). Manakala untuk mata pelajaran Hadir Wajib (HW), pelajar yang gagal
memenuhi perkara (1) akan diberi Hadir Gagal (HG).
Students who do not fulfill (1) will not be allowed to attend further lectures and sit for any further
examination. Zero mark (0) will be given to students who fail to comply with (1). While for
Compulsory Attendance Subjects (Hadir Wajib HW), those who fail to comply with (1) will be given
Failure Attendance (Hadir Gagal HG).
(3) Pelajar perlu mengikut dan patuh kepada peraturan berpakaian yang berkuatkuasa dan menjaga disiplin
diri masing-masing untuk mengelakkan dari tindakan tatatertib diambil terhadap pelajar.
Students must obey all rules and regulations of the university and must discipline themselves in
order to avoid any disciplinary actions against them.
(4) Pelajar perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa pengajaran dan pembelajaran.
Student must obey safety regulations during learning and teaching process

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


(COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAMME LEARNING OUTCOMES MATRIX

RPP-04 / Prosedur Perlaksanaan Kuliah

Edisi: 3 / No. Semakan: 0