Anda di halaman 1dari 123

DIOCESE OF ANTIPOLO

STO. NIO PARISH


Modesta Village, San Mateo, Rizal

ANG BAGONG DAAN NG KRUS


Ika-15 ng Abril 2011

SALAMAT HESUS AT YONG TINANGGAP.


ANG BUHAY NAMIY IYONG INILIGTAS.
BUBUKSAN ANG PUSO AT ISIPAN,
NANG ANG BIYAYA MO AY MAKAMTAN.
SALAMAT HESUS,
SA YONG PAGMAMAHAL.
SALAMAT SA YONG BUHAY.

Salamat Hesus

PAMBUNGAD NA
PANALANGIN

PANGINOONG JESU-CRISTO,
BABALIKAN NAMIN NGAYON
SA AMING MGA PUSO AT
ISIPAN ANG IYONG
MAPAGMALASAKIT NA
PAGLALAKBAY PATUNGO SA
KALBARYO UPANG MAGANAP
ANG PAGLILIGTAS MO SA
AMIN.

PAMBUNGAD NA
PANALANGIN

AALALAHANIN NAMIN
NGAYON NA ANG IYONG
PAGHIHIRAP AY TANDA NG
IYONG WAGAS NA PAG-IBIG.
ANG IYONG PAGPASAN NG
KRUS AY SALAMIN NG PAGAKO MO SA AMING MGA
KASALANAN. ANG IYONG
PAGPAPAKASAKIT AY
SUKATAN NG IYONG
PAGPAPATAWAD.

PAMBUNGAD NA
PANALANGIN

PANGINOON, SISIMULAN NA
NAMIN ANG PAGTAHAK SA
DAAN NG KRUS. PANGUNAHAN
MO KAMI SA PAGBAGTAS NG
IYONG MGA YAPAK UPANG ITO
AY MAISAGAWA NAMIN NANG
MAY PAGSISISI SA MGA
NAGAWA NAMING MGA
KASALANAN AT
PAGPAPAHALAGA SA IYONG
IPINAMALAS NA PAG-IBIG SA
PAMBUNGAD NA
AMIN.

PANALANGIN

LUWALHATI SA AMA, SA ANAK


AT SA ESPIRITU SANTO,
KAPARA NOONG UNA, NGAYON
AT MAGPAKAILAN MAN AT
MAGPASAWALANG HANGGAN,
AMEN.

PAMBUNGAD NA
PANALANGIN

Unang Istasyon: Ang Huling Hapunan

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, INIWAN MO SA AMIN


ANG PARAAN KUNG PAPAANO KA
NAMIN AALALAHANIN: ITO AY ANG
HULING HAPUNAN. ITO ANG
KAGANAPAN NG IYONG
PAGPAPARANGAL, PAGGAWA NG MGA
HIMALA AT PAGPAPAGALING. ITO ANG
BUOD NG IYONG BUHAY. INIWAN MO
SA AMIN ANG ISANG MALIWANAG NA
HALIMBAWA NG PAGLILINGKOD AT
PAGPAPAKUMBABA.

PANALANGIN

ANG BANAL NA EUKARISTIYA


AY IYONG ITINATAG SA HULING
HAPUNAN. KAMI AY NAGIGING
BAHAGI NG IYONG KATAWAN.
NAKIKIISA KAMI SA IYO AT
IKAW AY NANAHAN SA AMIN.
BINIBIGYAN MO KAMI NG
TUNAY NA PAGKAIN NA HINDI
LUMILIPAS ANG TINAPAY NG
BUHAY NA MAGHAHATID SA
AMIN SA BUHAY NA WALANG
HANGGAN. PANALANGIN

MAGLALAAN KAMI NG
PANAHON SA IYO.
MAGSISIMBA KAMI TUWING
LINGGO AT PISTANG
PANGILIN. IKUKUMPISAL
NAMIN SA PARI ANG AMING
MGA KASALANAN. IHAHANDA
NAMIN ANG AMING MGA
SARILI SA PAGTANGGAP SA
IYONG MAHAL NA KATAWAN.

PANALANGIN

LUWALHATI SA AMA, SA ANAK


AT SA ESPIRITU SANTO,
KAPARA NOONG UNA, NGAYON
AT MAGPAKAILAN MAN AT
MAGPASAWALANG HANGGAN,
AMEN.

PANALANGIN

ONE BREAD, ONE BODY


ONE LORD OF ALL.
ONE CUP OF BLESSING
WHICH WE BLESS
AND WE THOUGH MANY,
THROUGHOUT THE EARTH.
WE ARE ONE BODY
IN THIS ONE, LORD.

One Bread, One Body

GENTILE OR JEW,
SERVANT OR FREE.
WOMAN OR MAN.
NO MORE.

One Bread, One Body

ONE BREAD, ONE BODY


ONE LORD OF ALL.
ONE CUP OF BLESSING
WHICH WE BLESS
AND WE THOUGH MANY,
THROUGHOUT THE EARTH.
WE ARE ONE BODY
IN THIS ONE, LORD.

One Bread, One Body

Ikalawang Istasyon:
Ang Pagtangis Ng Panginoon Sa
Getsemani

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, ORAS NA NG
KATUPARAN NG GAGAWIN MONG
PAGLILIGTAS. MAIBABALIK NA
MULI ANG NASIRANG UGNAYAN
NG TAO AT NG DIYOS. MALAKI
ANG KABAYARAN NITO: ANG PAGAALAY MO NG IYONG BUHAY.
NAKAKATAKOT ITO AT
NAKAPANGHIHINA NG DAMDAMIN.

PANALANGIN

SUBALIT ANG IYONG TUGON AY


MATIBAY AMA, HINDI ANG
KALOOBAN KO KUNDI ANG IYO
ANG MASUSUNOD. ANG IYONG
PAGTUGON AY PAGPAPATUNAY
NG IYONG PAGTITIWALA SA
IYONG AMA.

PANALANGIN

MARAMING SULIRANIN AT
MASALIMUOT NA PAGSUBOK
ANG DUMARATING SA AMING
BUHAY. MARAMING MGA BAGAY
NA NANGYAYARI NA HINDI
NAMING MATANGGAP-TANGGAP,
SUBALIT DAHIL SA
LIWANAGNG IYONG MABUTING
HALIMBAWA AT UUNAWAIN NA
NAMIN ANG MGA ITO AT
TATALIMA RIN KAMI SA
KALOOBAN NG DIYOS.

PANALANGIN

AMA, MAYROON KAMING MGA


PANSARILING NAIS GAWIN
PERO BAGO ANG LAHAT, AMIN
ITONG HUHUSGAHAN KUNG
ITO AY NAAAYON SA
KALOOBAN NG DIYOS O HINDI.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara
noong una, ngayon at
magpakailan man at
magpasawalang hanggan,
PANALANGIN
Amen.

HOW LOVELY IS YOUR DWELLING


PLACE
O LORD, MIGHTY GOD, LORD OF ALL.
EVEN THE LOWLY SPARROW
FINDS A HOME FOR HER BROOD
AND THE SWALLOW A NEST FOR
HERSELF
WHERE SHE MAY LAY HER YOUNG
IN YOUR ALTAR, MY KING AND MY
GOD.
How Lovely is Your Dwelling Place

Ikatlong Istasyon:
Si Hesus ay Hinatulang Mamatay

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, HINATULAN KA
NG KAMATAYAN DATAPWAT
WALA KANG KASALANAN.
GUMAWA SILA NG
KASINUNGALINGAN UPANG
IKAW AY MAPAHAMAK.
SUBALIT HINDI KA MAN
LAMANG KUMIBO.

PANALANGIN

BAKIT GANOON, PANGINOON?


ALAM MONG SILA AY MALI,
BAKIT HINDI KA TUMUTOL?
HINAMAK KA NG LAHAT
NGUNIT HINDI KA SUMAGOT.
TINANGGAP MO ANG PARUSA
AT HINDI KA MAN LAMANG
NAGPALIWANAG, BAKIT,
PANGINOON?

PANALANGIN

MATUTO NAWA KAMI SA IYONG


KABABAANG-LOOB. TINANGGAP
MO ANG LAHAT ALANG-ALANG SA
AMIN. MATUTO NAWA KAMI NA
MAGSABI NG KATOTOHANAN AT
HINDI NG PANLILINGLANG.
HUWAG NAWA NAMING SISIRAAN
ANG AMING KAPWA. TANGGAPIN
NAWA NAMIN ANG LAHAT NG TAO
NA IYONG KALARAWAN AT DAPAT
NAMING IGALANG AT MAHALIN.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara
noong una, ngayon at
magpakailan man at
magpasawalang hanggan,
Amen.

PANALANGIN

AKO AY NARITO,
HUMIHINGI NG TAWAD MO.
SA LAHAT NG TAONG
PINAGKASALAHAN KO
DI KO GINUSTO ITO,
NGUNIT NAGAWA KO.
PAGKAT AKOY TAO LAMANG,
MADALING MAGKASALA.

Tao Lamang

PAKINGGAN MO, PANGINOON KO


ANG DALANGIN KOY
PATAWARIN AKO.
BAWAT TITIK NA SINASAMBIT
KO
ITOY BUKAL SA KALOOBAN KO.
SALAMAT SALAMAT SA YO
AMA KO.

Tao Lamang

Ikaapat na
Istasyon:
Ang Paghahampas
at
Pagpuputong ng
Koronang Tinik

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON,IKAW ANG AMING


HARI. SUBALIT ANO ANG
GINAWA NILA SA IYO? ANG
IYONG SETRO AY ANG
HALIGING BATO AT ANG
KORONA MO AY YARI SA TINIK.
TINIIS MO ANG HAMPAS AT
HAGUPIT.

PANALANGIN

TINANGGAP MO ANG
PAGKUTYANG MASDAN NINYO
ANG HARI NG MGA HUDYO.
BAKIT? DAHIL SA WAGAS MONG
PAGMAMAHAL SA AMIN.
MAGING SINO MAN KAMI AY
MAHALAGA PA RIN KAMI SA
IYO. ANG AMING KALIGTASAN
ANG NAIS MO.

PANALANGIN

HINDI KAMI KARAPAT-DAPAT SA


IYONG PAGMAMAHAL,
PANGINOON. MARAMING BESES
AY IPINAGPAPALIT KA NAMIN SA
IBA. AT SAKA ALANGANIN KAMI
SA PAGSUNOD SA IYO. NATAKOT
KAMING MAPAHAMAK ANG
AMING HANAP-BUHAY O
POPULARIDAD.

PANALANGIN

NAGHUHUGAS-KAMAY RIN KAMI.


AT GUMAGAWA KAMI NG
PARAAN UPANG MAKATAKAS SA
RESPONSIBILIDAD. TULUNGAN
MO KAMI, PANGINOON, NA
MAGING KATULAD MO.
KAILANGAN DIN NAMING
MAGPAKASAKIT PARA SA IBA.
DAPAT DIN KAMING MATUTONG
MAG-ALAY NG BUHAY.

PANALANGIN

MATUTUHAN NAWA NAMIN


ANG TUMALIKOD SA LAYAW
NG KATAWAN NANG SA GAYON
AY MAGING TUNAY MO
KAMING ALAGAD.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa
Espiritu Santo, Kapara noong
una, ngayon at magpakailan man
at magpasawalang hanggan,
Amen.

PANALANGIN

O HESUS HILUMIN MO
AKING SUGATANG PUSO,
NANG AKING MAHANGO
KAPWA KONG KASIM-BIGO.
HAPIS AT PAIT, IYONG
PATAMISIN
AT HAGKAN ANG SAKIT
NANG MAGNINGAS ANG RIKIT.

O Hesus, Hilumin Mo

Ikalimang Istasyon:
Pinasan ni Hesus
ang Krus

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, TINANGGAP MO
ANG KRUS NA MABIGAT. ISA
KAMI SA MGA NAGPATONG NG
KRUS SA IYONG BALIKAT. IKAW
ANG NAGBAYAD SA NAGAWA
NAMING PAGKAKAMALI.
PAGPAPATAWAD ANG IYONG
SINUKLI SA AMING
PAGKAKASALA. PAG-IBIG ANG
IYONG IBINIGAY SA AMING MGA
PAGKUKULANG.

PANALANGIN

KAY BUTI MO, PANGINOON,


SUBALIT ANO ANG AMING
IGINANTI SA IYO? AYAW NA
NAMING MAGTIIS O
MAGPAKASAKIT. PALAGI KAMING
NAKAPUPUNA O NAGBIBINTANG.
ANG AMING SARILI LAMANG ANG
AMING KINIKILALA. ANG IBA AY
ITINUTURING NAMING HADLANG
SA AMING PAG-ANGAT SA BUHAY.
TURUAN MO KAMING MAGING
TULAD MO, O PANGINOON.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa


Espiritu Santo, Kapara noong una,
ngayon at magpakailan man at
magpasawalang hanggan, Amen.

PANALANGIN

IF I COULD TOUCH YOU,


ID HEAL YOUR BROKEN PALMS.
IF I COULD TOUCH YOU IN MY ARMS.
ID CALL THE SOFT BREEZE TO
CARESS
YOUR WEARY ARMS, ID CALL THE
MOON BEAM TO DISPEL
THIS DARKEST NIGHT.
IF I COULD TOUCH YOU, I WOULD.

If I Could Touch You

LONG HAVE I WAITED FOR YOU


TO HEAR MY CALL.
LONG HAVE I WAITED FOR YOU
TO ANSWER MY PLEA.
WHAT YOU DO TO MY BRETHEN,
YOU DO IT FOR ME.
I AM IN THE BROKENNESS
AND WOUNDEDNESS OF MAN.

If I Could Touch You

IF I COULD TOUCH YOU,


YOUR WORDS OF ANGUISH.
IF YOU JUST WHISPER IN MY EAR.
THE SADNESS WEIGHING DOWN
YOUR HEART THAT NO MAN SEES.
IF YOU JUST CALL ME, I WOULD SING
OF FLAMING HOPE.
IF I COULD HEAR YOU,
IF I COULD TOUCH YOU, I WOULD.

If I Could Touch You

Ikaanim na Istasyon:
Ang Pagkadapa ni Hesus

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, DAHIL SA BIGAT


NG KRUS, IKAW AY
NAPASUBSOB. LABIS KANG
NAHIRAPAN SA MGA HAGUPIT
NA LUMATAY SA IYONG
KATAWAN. LABIS KANG
NANGHINA DAHIL SA
MARAMING DUGO NA DUMANAK
MULA SA IYONG ULO GAWA NG
KORONANG TINIK.

PANALANGIN

SUBALIT IKAW AY BUMANGON.


PARA BANG SINASABI MO SA
BAWAT ISA SA AMIN NA HUWAG
KAMING MANATILI SA
PAGKASUBSOB KUNG KAMI AY
NADAPA SA PUTIK NG
PAGKAKASALA.
KINAKAILANGANG BUMANGON
DIN KAMI.

PANALANGIN

SA TULONG MO, PANGINOON,


BABANGON KAMING MULI MULA SA
ISANG BUHAY NA WALANG
DIREKSIYON TUNGO SA ISANG
BUHAY NA NAAYON SA KALOOBAN
NG DIYOS. BABANGON KAMI SA
PAGKAKAALIPIN SA MGA BISYONG
SUGAL, ALAK O DRUGS TUNGO SA
ISANG BUHAY NA NAKALAANG
MAGING KASANGKAPAN MO SA
IYONG MISYONG PAGLILIGTAS DITO
SA LUPA.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa


Espiritu Santo, Kapara noong una,
ngayon at magpakailan man at
magpasawalang hanggan, Amen.

PANALANGIN

KUNG YONG NANAISIN,


AKING AAKUIN
AT BABALIKATIN
ANG KRUS MONG PASANIN
KUNG YONG IIBIGIN
IPUTONG SA AKIN
KORONANG INANGKIN
PANTUBOS SA AMIN

Kung Yong Nanaisin

KUNG PIPILIIN, ABANG ALIPIN


SABAY TAHAKIN
KRUS NA LANDASIN
GALAK AY AKIN
HAPIS AY DI PANSIN
ANG YONG NAISIN,
SYANG SUSUNDIN.

Kung Yong Nanaisin

Ikapitong Istasyon:
Si Hesus ay Tinulungan ni Simon
Cireneo

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay

PANGINOON, ANG BUNDOK NG


KALBARYO AY MALAYO PA AT
KINAKAILANGANG MARATING
MO ITO SA GITNA NG IYONG
MGA PAGHIHIRAP AT PASAKIT.
NGUNIT WALANG NAGKUSANG
TUMULOONG SA IYO.
KINAKAILANGAN PANG PILITIN
ANG ISANG TAGAMASID.

PANALANGIN

TULUNGAN MO KAMI, PANGINOON,


NA MATUTUHAN NAMING TUMAYO
PARA SA IYO. ALISIN MO SA AMING
SARILI ANG TAKOT NA MASANGKOT,
ANG KADUWAGAN SA PAGDAMAY,
ANG PANGINGIMING MAGBIGAY
KUNG HINDI MAGAGANTIHAN.
GAWARAN MO KAMI NG
PAGKATAKOT HINDI SA TAO KUNDI
SA MALING UGALING PAKIUSAPAN
O MABUTING USAPAN.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa


Espiritu Santo, Kapara noong una,
ngayon at magpakailan man at
magpasawalang hanggan, Amen.

PANALANGIN

SINO ANG AKING BABALINGAN?


PANGINOON KO TANGING IKAW.
PAGKAT TAGLAY MO ANG SALITA
NG BUHAY: IKAW ANG BUHAY
NA WALANG HANGGAN.
PANGINOON NARITO AKO. GAWIN
MO SA AKIN ANG MAIBIGAN MO.
HANDA AKONG TUPDIN ANG LOOB
MO, PANGINOON, NARITO AKO.

Panginoon, Narito Ako

Ikawalong Istasyon:
Si Hesus at
ang mga Babaeng Taga-Jerusalem

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

SA HIWAGA NA BUMABALOT SA
MGA PANGYAYARI AY HINDI
NABABATID NG MGA BABAENG
TAGA-JERUSALEM NA ANG DAPAT
NILANG TANGISAN AY ANG
KANILANG MGA SARILI. KAMI
MAN, PANGINOON, AY DAPAT
TUMANGIS SAPAGKAT KAMI AY
MAKASALANAN. KAYA, MAHABAG
KA SA AMIN, PANGINOON NAMING
HESUS.

PANALANGIN

WALA NGA NAMANG KUWENTA


ANG AMING BUHAY RITO SA
MUNDO KUNG MAWAWALAN KAMI
NG GRASYANG KALOOB MO.
HABANG SUMASAMA KAMI SA IYO
SA DAAN NG KRUS AY IPAUBAYA
MO SA AMIN ANG PAGKAKATAONG
ITO NA LUMUHA KAMI NANG MAY
PAGSISISI.

PANALANGIN

TULUNGAN MO KAMING
MAGSISISI DAHIL SA NAGAWA
NAMING PAGTALIKOD SA IYO.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara noong
una, ngayon at magpakailan
man at magpasawalang
hanggan, Amen.

PANALANGIN

ILIKHA MO KAMI
NG SANG BAGONG PUSO.
HUGASAN ANG KAMAY
NA NABASA NG DUGO.
LINISIN ANG DIWANG
SA HALAY AY PUNO.
ILIKHA MO KAMI
NG SANG BAGONG PUSO.

Likhain Mong Muli

AMANG DIYOS YONG


BAGUHIN
ANG TAOT DAIGDIG
SA BANAL NA TAKOT.
SAMBANG NANGINGINIG.
IBALIK ANG PUSOT
BAYANG NANLALAMIG.
LIKHAIN MONG MULI
KAMI SA PAG-IBIG.

Likhain Mong Muli

Ikasiyam na Istasyon:
Si Hesus ay Hinubaran at Ipinako sa
Krus

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O Cristo.


Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, IKAW AY
HINUBARAN NG IYONG MGA
KAAWAY. IKAW AY HINDI
LAMANG HINUBARAN NG DAMIT
KUNDI PATI NA NG DANGAL.
TINIIS MO ITO DAHILSA PAGIBIG MO SA AMIN.

PANALANGIN

TURUAN MO KAMI,
PANGINOON, NA HUBARIN
NAMIN ANG UGALING
MAPAGKUNWARI AT
PAGNANASANG
MAGSAMANTALA SA
KAHIRAPAN NG IBA. BIHISAN
MO KAMI NG ARAL MO UPANG
MAKAPAG-ALAY RIN KAMI NG
BUHAY ALANG-ALANG SA
KAPWA.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara
noong una, ngayon at
magpakailan man at
magpasawalang hanggan,
Amen.

PANALANGIN

BAWAT SANDALI
DALANGIN KOY BINIBIGKAS
NANG MASILAYAN KANG
MAALIWALAS
NANG IBIGIN KA
PANGINOON BUONG WAGAS
NANG AKING MASUNDAN
ANG YONG BAKAS
BAWAT SANDALI HANGAD KITA
ANG SIYANG LANDAS.

Bawat Sandali

Ikasampung Istasyon:
Ang Pinagpalang Magnanakaw

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOON, ISANG PATAK


LAMANG NG BANAL MONG
DUGO AY SAPAT NA UPANG
KAMI AY MALIGTAS. SUBALIT
TINANGGAP MO ANG MGA
PAHIRAP SA IYO NG MGA
WALANG PANINIWALA SA IYO.
ISANG IMBING PAGHAMAK NA
IKAW AY IPAKO SA GITNA NG
DALAWANG PAGNANAKAW.

PANALANGIN

DINAGDAGAN PA ITO NG
PANGUNGUTYA, PAGTUYA AT
PANUNUKSO. HINDI SILA
NAGTAGUMAPAY NA PAGALITIN
KA. BAGKUS AY TININGNAN MO
SILA NG IYONG TINGIN NA
PUNO NG PAGPAPATAWAD AT
PAGMAMAHAL.

PANALANGIN

HINDI KAMI NAWAWALAN NG


PAG-ASA NA MASUSUKLIAN
NAMING ANG IYONG
PAGMAMAHAL. TULAD NG
MAGNANAKAW NA IYONG
PINAGPALA DAHIL NAGSISI SIYA
SA KANYANG MGA KASALANAN,
NAGSISISIS RIN KAMI SA
PAGBIBIGAY NG DALAMHATI SA
IYO.

PANALANGIN

TULUNGAN MO KAMING
MAGBALIK-LOOB AT MAGLAAN
KA SA AMIN NG LUGAR SA
PARAISO.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa
Espiritu Santo, Kapara noong una,
ngayon at magpakailan man at
magpasawalang hanggan, Amen.

PANALANGIN

DIYOS KO AKOY PATAWARIN


SA NAGAWA KONG SALA.
LUBOS NA NAGSISISI,
SA YO AKING AMA.
AMA KOY PATAWARIN NA
BINUKSAN MO ANG PUSO
PAG-IBIG ANG TUMIMO SA ISATISA

Ama Ko Patawad

KUNG SAKALING KAMI AY


MADAPA
KAMING MULI AY IYONG
IBANGON
PAGKAT KAMI AY TAO LAMANG
NA YONG NILIKHA,
DIYOS KO.

Ama Ko Patawad

Ikalabing-isang Istasyon:
Ang Mahal na Ina at
ang Alagad sa Paanan ng Krus

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOONG JESUS, HINDI


BAT NARAGDAGAN ANG IYONG
PAGDURUSA NANG MAKITA MO
ANG IYONG MAHAL NA INA NA
NAGDADALAMHATI DAHIL SA
NANGYARI SA IYO? ANG MAHAL
MONG INA AY KARAMAY MO SA
IYONG PAGDURUSA.

PANALANGIN

SINO NGA BANG INA ANG


MAKAKATAGAL KUNG NAKIKITA
NIYA ANG KANYANG ANAK NA
PINAHIHIRAPAN NG IBA?
DAHIL SA PAGMAMAHAL MO SA
IYONG INA AY INATASAN MO ANG
IYONG ALAGAD NA MATALIK MO
RING KAIBIGAN NA HUWAG
SIYANG PABABAYAAN. MAPALAD
DIN ANG IYONG ALAGAD SA
PAGKAKAROON NG ISANG INA.

PANALANGIN

SALAMAT SA IYO, PANGINOON,


AT IBINIGAY MO SA AMIN ANG
IYONG INA UPANG MAGING INA
RIN NAMIN. TINATANGGAP DIN
NAMIN SI MARIA NANG BUONG
PUSO.

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara noong
una, ngayon at magpakailan
man at magpasawalang
hanggan, Amen.

PANALANGIN

SA KING PAGLALAKBAY
SA BUNDOK NG BUHAY.
SA LIGAYAT LUMBAY.
MAGING TALANG GABAY.
MARIANG INA KO,
AKO RIY ANAK MO.
KAY KRISTONG KUYA KO
AKAYIN MO AKO.
KAY KRISTONG KUYA KO
AKAYIN MO AKO.

Mariang Ina Ko

MAGING AKING TULAY


SA LANGIT KONG PAKAY.
SA BINGIT NG HUKAY,
TANGNAN AKING KAMAY.
MARIANG INA KO,
AKO RIY ANAK MO.
KAY KRISTONG KUYA KO
AKAYIN MO AKO.
KAY KRISTONG KUYA KO
AKAYIN MO AKO.

Mariang Ina Ko

Ikalabindalawang Istasyon:
Si Hesus ay Namatay sa Krus

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOONG HESUS, HABANG


NAKABAYUBAY KA SA KRUS AY
WALA SA MGA TINITIIS MO ANG
IYONG ISIP. BAGKUS AY INAALALA
MO PA ANG MGA NAGPAHIRAP SA
IYO. TUMAWAG KA SA AMA AT
SINABI MONG AMA KO,
PATAWARIN MO PO SILA.
IPINAKITA MO SA AMIN ANG
ISANG MAGANDANG HUWARAN
NG ISANG PAGMAMAHAL NA
DALISAY.

PANALANGIN

KAILANGAN NAMIN ANG IYONG


MAGANDANG HALIMBAWA
SAPAGKAT MAHIRAP
MAGPATAWAD SA MGA TAONG
NAGKASALA SA AMIN.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa
Espiritu Santo, Kapara noong una,
ngayon at magpakailan man at
magpasawalang hanggan, Amen.

PANALANGIN

HWAG LIMUTIN NAKARAANG


ARAWSARIWAIN KAHIT BALIK TANAW
TAKIP SILIM DI MAN MAPIGILAN
SANDALI LANG ANG DILIM.
YONG BILANGIN
ANG BAWAT SANDALING
KAGALAKAY WARIY WALANG PATID
MAGKASAMA TAYO PAGSAPIT
NG SANG LANGIT SA DAIGDIG.

Huwag Limutin

MINAMAHAL KITANG TUNAY


ANG TINIG KO SA YOY BUBUHAY
SAMBITIN MO ANG AKING HIMIG
AT AKO SA IYOY AAWIT.
AT AKO SA IYOY AAWIT.

Huwag Limutin

Ikalabintatlong Istasyon:
Si Hesus ay Inilibing

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOONG HESUS, NAGSIMULA


ANG IYONG BUHAY SA ISANG
HIRAM NA SABSABAN AT NGAYON
NATAPOS DIN ITO SA ISANG
HIRAM NA LIBINGAN. TINUPAD MO
ANG KALOOBAN NG IYONG AMA.
NAGANAP NA ANG PAGLILIGTAS
SA SANLIBUTAN. IBINALIK MO SA
TAO ANG DATI NIYANG
KARANGALAN. NAPANAULI NA
ANG NAPUTOL NA UGNAYAN NG
TAO AT NG DIYOS.
PANALANGIN

MALAKI ANG NAGING


PUHUNAN MO PARA SA AMING
KALIGTASAN. TINUBOS MO
KAMI SA PAMAMAGITAN NG
PAGBUBUHOS MO NG IYONG
MAHAL NA DUGO. TULUNGAN
MO KAMI, PANGINOON, UPANG
MAISABUHAY NAMIN ANG
IYONG MGA ARAL AT ANG
NAGING BUHAY MO SA LUPA.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara
noong una, ngayon at
magpakailan man at
magpasawalang hanggan,
Amen.

PANALANGIN

KATULAD NG LUPANG TIGANG,


WALANG TUBIG AKO'Y NAUUHAW
O DIYOS HANGAD KITANG TUNAY,
SA IYO AKO'Y NAUUHAW.
KAYA KITA'Y MINAMASDAN,
DOON SA IYONG DALANGINAN
NANG MAKITA KONG LUBUSAN,
LAKAS MO'T KALUWALHATIAN.

Ang Kaluluwa Koy Nauuhaw

ANG KALULUWA KO'Y


SA IYO O PANGINOON
ANG KALULUWA KO'Y
SA IYO O PANGINOON

NAUUHAW,
KO.
NAUUHAW,
KO.

Ang Kaluluwa Koy Nauuhaw

Ikalabing-apat na Istasyon:
Si Hesus ay Muling
Nabuhay

Sinasamba at Pinupuri Ka Namin, O


Cristo.
Sapagkat Sa Pamamagitan ng Krus ay
Sinagip Mo ang Mundo.

PANGINOONG HESUS, SA
PAGSAPIT NG TATLONG ARAW,
IKAW AY NABUHAY NA MAGULI. ANG PAGKABUHAY MO AY
NAGPAPATUNAY NA NALUPIG
MO ANG KASALANAN AT
NASUPIL MO ANG KAMATAYAN.
BINUKSAN MO SA AMIN ANG
PINTO NG LANGIT.

PANALANGIN

TULUNGAN MO KAMI,
PANGINOON, UPANG HINDI
KAMI MALUNGKOT SA
PAGPASAN NAMIN SA AMING
MUMUNTING KRUS. NAWAY
MAIPAMALAS NAMIN SA AMING
SALITA AT HALIMBAWA NA
IKAW AY BUHAY SA AMING
BUHAY. BIGYAN MO KAMI NG
LAKAS NA MAIPANGARAL SA
IBA ANG IYONG SALITA.

PANALANGIN

Luwalhati sa Ama, sa Anak at


sa Espiritu Santo, Kapara
noong una, ngayon at
magpakailan man at
magpasawalang hanggan,
Amen.

PANALANGIN

SALAMAT DIYOS SA PAGSUBOK


SA BUHAY KO AT AKO AY
TUMITIBAY AT LUMALAGO.
SALAMAT DIN SA LAHAT
NG PANGAKO MO.
TINUPAD MONG LAHAT NG ITO
SA BUHAY KO.

Salamat Diyos

KAYA TANGING DALANGIN KO,


AKO SANAY SAMAHAN MO.
INGATAN AT BIGYANG LAKAS
KUNG MAY BAGYO.
ANG BUHAY KO AY TANGNAN
MO.
BUKAS ANG PUSO KO SA YO.
IKAW HESUS ANG PAG-ASA KO.
SALAMAT SA YO.

Salamat Diyos

PANGINOONG HESUS, SA
PAGNILAY-NILAY NAMIN SA DAAN
NG KRUS NA DINAANAN MO AY
NAPAGTANTO NAMIN ANG MAPAIT
NA BUNGA NG AMING NAGAWANG
PAGKAKASALA. ANG MAHAL
MONG DUGO ANG NAGING
KABAYARAN PARA MAPALAYA
KAMI SA PAGKAALIPIN NG
KASALANAN.

PANGHULING
PANALANGIN

ANG BUONG BUHAY MO AY


KAPALIT NG IYONG PAGLILIGTAS
SA SANGKATAUHAN. TULUTAN MO
KAMING MAISABUHAY ANG IYONG
MAGANDANG HALIMBAWA,
NGUNIT ITO AY MAGAGAWA SA
AMING SARILING PAGKUKUSA
KUNG HINDI MO KAMI
AALALAYAN.

PANGHULING
PANALANGIN

SALAMAT, O PANGINOON,
SA GINAWA MONG
PAGLILIGTAS SA AMIN
SALAMAT, PANGINOON.
SALAMAT, PANGINOON,
SA PAGPAPATAWAD MO
SA AMING MGA KASALANAN.
SALAMAT, PANGINOON.

PANGHULING
PANALANGIN

SALAMAT, PANGINOON,
SA IPINAKITA MONG
PAGMAMAHAL SA AMING LAHAT.
AT GABAYAN MO KAMI SA
BUHAY
NA WALANG HANGGAN. AMEN.
AMA NAMIN..
ABA GINOONG MARIA
LUWALHATIPANGHULING

PANALANGIN

Pagdiriwang ng Huling
Hapunan

AMING HATID, ALAY NA ITO.


ANG TINAPAY NA NAGMULA
SA PAGPAPALA MO.
AT TANGGAPIN
ANG ALAK NA ITO
INUMING INIHAIN SAYO.

Tinapay at Alak Naming Hatid

MAHAL NAMING DYOS


INYONG TANGGAPIN
ANG MUNTING ALAY
MULA SA AMIN.
BUONG PUSO NAMING
HIHINTAYIN
PAGPAPALA NA AMING HILING.

Tinapay at Alak Naming


Hatid

P MANALANGIN KAYO
B - TANGGAPIN NAWA NG PANGINOON
ITONG PAGHAHAIN SA IYONG MGA
KAMAY SA KAPURIHAN NIYA AT
KARANGALAN, SA ATING
KAPAKINABANGAN AT SA BUONG
SAMBAYANAN NYANG BANAL.

Paghahain ng Alay

Panalangin Ukol Sa Mga Alay

SANTO, SANTO, SANTO,


PANGINOONG DIYOS
NA MAKAPANGYARIHAN,
NAPUPUNO ANG LANGIT AT
LUPA
NG KALUWALHATIAN MO.
OSANA SA KAITAASAN!
PINAGPALA ANG NAPARIRITO
SA NGALAN NG PANGINOON.
OSANA SA KAITAASAN!

Santo

SI KRISTOY NAMATAY,
SI KRISTOY NABUHAY.
SI KRISTOY BABALIK
SA WAKAS NG PANAHON.

Aklamasyon

AMEN, AMEN, AMEN


AMEN, AMEN AMEN, AMEN.

Dakilang Amen

Pakikinabang

AMA NAMIN SUMASALANGIT


KA,
SAMBAHIN ANG NGALAN MO.
MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO,
SUNDIN ANG LOOB MO,
DITO SA LUPA,
PARA NG SA LANGIT.
BIGYAN MO PO KAMI,
NG AMING KAKANIN,
SA ARAW-ARAW.

Ama Namin

AT PATAWARIN MO,
O PATAWARIN MO KAMI,
SA AMING MGA SALA,
PARA NG PAGPAPATAWAD
NAMIN,
SA NAGKAKASALA SA AMIN,
AT HUWAG MO PO KAMING
IPAHINTULOT SA TUKSO,
AT IADYA MO KAMI
SA LAHAT NG MASAMA.

Ama Namin

SAPAGKAT SA YO
NAGMUMULA
ANG KAHARIAN
AT KAPANGYARIHAN
AT ANG KALUWALHATIAN,
MAGPASAWALANG-HANGGAN!

Sapagkat

KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS


NG MGA KASALANAN NG
SANLIBUTAN,
MAAWA KA SA AMIN,
MAAWA KA SA AMIN.
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS
NG MGA KASALANAN NG
SANLIBUTAN.
IPAGKALOOB MO SA AMIN
ANG KAPAYAPAAN.

Kordero ng Diyos

Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa


Iyo, ngunit sa isang Salita Mo lamang ay gagaling na
ako

PANGINOON KO,
HANAP-HANAP KA NG PUSO
TINIG MOY ISANG AWIT PAGHILOM.
ANG BALING NG AKING DIWA AY SAYO
HWAG NA HWAG PABABAYAANG
MASIPHAYO.
IKAW ANG BUNTONG HININGA
NG BUHAY
DULOT MOY KAPAYAPAAN, PAG-IBIG.

Awit ng Paghilom

PANGINOON KO,
HANAP-HANAP KA NG PUSO
TINIG MOY ISANG AWIT PAGHILOM.
AKOY AKAYIN SA DAANG MATUWID.
HWAG NAWANG PAHINTULUTANG
MABIGHANI NG PANANDALIAN
AT HUWAD NA RILAG.
IKAW ANG AKING TANGING
TAGAPAGLIGTAS

Awit ng Paghilom

PANGINOON KO,
HANAP-HANAP KA NG PUSO
TINIG MOY ISANG AWIT PAGHILOM.
SIGWA SA KING KALOOBAN
YONG MASDAN.
PAHUPAIN ANG BUGSO NG KALUNGKUTAN.
YAKAPIN NG BUONG HIGPIT YONG ANAK.
NANG MAYAKAP DIN ANG BAYAN MONG
IBIG.

Awit ng Paghilom

Pakikinabang

SALAMAT HESUS AT YONG TINANGGAP.


ANG BUHAY NAMIY IYONG INILIGTAS.
BUBUKSAN ANG PUSO AT ISIPAN,
NANG ANG BIYAYA MO AY MAKAMTAN.
SALAMAT HESUS,
SA YONG PAGMAMAHAL.
SALAMAT SA YONG BUHAY.

Salamat Hesus