Anda di halaman 1dari 12

3/22/2015

KoleksiPuisi&Pantun

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

Newsfeed

Komen

Utama
Pengenalan
InfoRingkas
Visi&Misi
Organisasi
Penulisan2uDiMedia
Upload
HantarKarya
CarianKarya
CarianKatakunci
Cariancerpenterbaru
Cariannovelterbaru
CarianCerpenIkutAbjab
CarianNovelIkutAbjab
Maklumat
Soalanlazim
InfoPenulis
Inginmenjadipenulis?
PromosiHebat
LamanWebPilihan
Pengiklanan
LanggananNovel
Peraduan
MuatTurun
BorangPermintaanLagu
AnugerahPilihanPembaca2011
Hubungi
Carinovelataucerpen...

CARI

Aktiviti
Cerpen
InfoTerkini
MenarikDiSini
MenarikDiTv
Novel
NovelDiPasaran
Pemenang
PemenangPeraduan
PengulasTerbaikBulanan
PenulisTerbaikBulanan
Peraduan
TipPenulisan
videopilihan

SelamatDatangkePenulisan2u.my

KehidupanadalahanugerahutamaIllahi.AnugerahkehidupanmemberigambarankebesaranNyabuatkitamanusia,yangwajibkitasyukuridanhargai.Internetadalahkemudahanb
manusia.Justeruitu,manafaatkaniauntukkesejahteraandirikitadanumatsejagat.Sentiasalahkitaberingat,apayangkitalakukan,akandipertanggungjawabkanpadakemudianha

GunakansebaikbaiknyakurniaAllahswtkepadakita.Halalkankegunaanakal,hatidanlidahpadaperkarayangbakalmembawakecemerlangandirikitaduniadanakhirat.Kitahid
sekali.Sekali'pergi'takkankembali.Buatbaikberpadapada,danbuatjahatJANGANsekalikali.Kewujudanwebsitepenulisan2udenganblogsebagaiwadahuntukmeningkatka
Bermatlamatkanpenyatuanummahdenganciricirikemurnianbudidanbudaya.Walaupun,duniaterusmajudenganteknologi,kitaakanteruskekaldenganakhlakdanjatidiriinsani

http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

1/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

SelamatDatangkePenulisan2u.my

KehidupanadalahanugerahutamaIllahi.AnugerahkehidupanmemberigambarankebesaranNyabuatkitamanusia,yangwajibkitasyukuridanhargai.Internetadalahkemudahanb
manusia.Justeruitu,manafaatkaniauntukkesejahteraandirikitadanumatsejagat.Sentiasalahkitaberingat,apayangkitalakukan,akandipertanggungjawabkanpadakemudianha

Carian>Utama/Cerpen/Cerpen:Skripmalamkeinsafan

Cerpen:Skripmalamkeinsafan
18February2009
Kategori:Cerpen
3,283bacaan4ulasan

NamaPena:HatiEmas
IniadalahskripyangtelahsayarekauntukprogramMalamPenghayatanTigaRasa,MSRJune2007.Programinibermulaselepasisyakdidataranasramakolej.Bermula
dengannyanyianberbalaspantun(rasariangria)diikutidenganpenyerahannotaamanahpelajarkepadakemkomandan(pelajardiberisehelaikertasdandimintamenulis
apakahamanatibudanayahketikamenghantarmerekakekolej)untuksesirasamarah.Sesiiniakanmemainkanduaperanan.
Kemkomandanakansengajamemarahipelajardenganmenyatakan,bahawapelajatadalahanakyangtidakbertanggungjawab.Amanahibubapawalaupundiatassehelai
kertasmasihtidakmampudijaga.Mudahdiberikankepadaoranglain.Jikaadapelajaryangbangununtukmendapatkansemulakertastersebut,perananpertamabermula.
Kemkomandanakanmenyatakan,Sayatakarahkankamubangun!Duduk!Tetapijikapelajarsenyapdantidakmemberisebarangrespon,kemkomandanakanmemanggil
seorangpelajaruntukbangun,danbertanyaAdakahkamutidakpuashatidengansaya?
Ketikainiperanankeduabermula.JikapelajartersebutmenjawabTidak,makahamburannyaialahkamuhipokrit.
JikapelajarmenjawabYa,kemkomandanakanmengucapkanterimakasihdanhamburannyaialahsayasukakamu.Kamuseorangyangjujur.
Sesirasasedihdankeinsafanbermulasecaraperlahanlahan.Kemkomandanakanmulamenenangkanpelajardanmemberitahuapakahmotifberbuatdemikian.Nasihatturut
diberikansebelumbacaanskripdanpenghayatandiberikankepadabiroyangtertentuuntukmelengkapkantugasmalampenghayatan.
Laluskripberikutmuladibaca,diiringiolehalunanlagulaguyangtelahdisusun
*ALUNANBUNYIOMBAKYANGDAMAIDIMAINKAN*
(SUARABIROsebagainarrator)
AssalamualaikumadikadikyangdikasihisekalianAlhamdullillahdapatkitasamasamaberkumpulpadamalamyangindahinidudukbersamamenikmatinikmatkebesaran
IlahilihatlahpadabintangbintangdiangkasapandanglahbulanyangmenerangilangitmalambetapaindahnyaciptaanAllahSubhanallahadikadiksekarang
pejamkanlahmatakalianhilangkansegalakekusutanyangadadalamdiritariknafasdalamdalamhembuskandenganperlahantariknafassekalilagi
hembuskannya
*MULAKANSENTIMENTALALUNANSERULINGKIAROATAUPIANOLAGUFIRSTLOVE(PILIHSALAHSATU)*
Rasailahanginyangbertiuplembutumpamakansepertibayuyangbertiupbayangkanlahkalianberjalandipersisiranpantaiberjalanmemijakbutiranbutiranpasir
halusgulungangulunganombakberlarilarimenyentuhjarijemarikakidamainyarasahatidisebalikrimbunanpepohonyangmenghijauunggasunggasterbang
berkicauandilangitbiruyangterbentangluasindahsungguhindahMahasuciAllahyangmenciptakansetiapkejadianalammengikutkehendakNya
AdikadikyangdirahmatiAllahsekaliantahukahkalianbetapabertuahnyakamudapatmenikmatikebesaranAllahiniberuntungnyakamudilahirkanuntukmenikmati
hidupdiduniayangindahsepertiini
*HENTIKANALUNANSENTIMENTAL,MAINKANALUNANOMBAKDANLAGUPERMAIDANIOLEHARISARIWATANSERENTAK*
(untukmemainkandualaguserentak,bukawinampdanwindowmediaplayersekali.Volumesuarajugamemainkanperananpenting.Mulakandariperlahanseterusnyakuatkan
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

2/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

sedikituntukmendapatkanpenghayatansambilmembacaskrip)
Semuanyakeranakasihdansayangayahdanibubetapabesarnyakasihsayangayahdanibukepadakamusemuapernahkahkamumelihatgembiranyawajahmereka
tatkalamendapatberitabahawamerekaakanmenimangcahayamatakasihsayangnyabermulawalaupunkamuhanyasegumpaldagingdalamdindingrahimseorangibu
kamutidakakantahusemuaitukeranakamubelumdilahirkanwalauperitnyamencengkamcintamerekapadaanakyangbakaldilahirkantidakpernahpadamterlalu
banyakrintanganyangditempuhhanyakeranakamuyangbergelaranak,wahaiadikadik
Dalamkerianganinginmenyambutkelahiranseoranganakayahdanibutetapterusberusahabersengkangmatamengerahkudratmelakukanpelbagaikerjaselagi
terdayaagaranakyangbakaldilahirkantidakmerasaikeperitanhidupyangpenuhpancaroba
Bayangkanlahayahtetapmasukkehutandenganlukapadakakinyamencarirebunguntukdibuatjualansedangibuberjalankeseluruhkampungmenjajakuih
walaupunkalaitukamusudahberusia7bulandalamkandungan
Saatyangdinantitelahtibaketikaituhujanturunrenyairenyaidiwaktumalamdalamkedinginanmalamibubertarungnyawauntukmelahirkanayahdalamresah
menghantaribudenganmotorburuknyameredahhujanhampirsajabeberapameterdaripintumasukhospitalibudengantibatibaterjatuhdarimotorbetapaperitnya
rasayangmencengkamsehinggaibutidakmampubertahansehinggaayahmencampakkanmotornyalaluberlarimendapatkanisteritercintadalambasahhujanyangkian
lebatguruhdankilatsabungmenyabungayahmengendongibusehinggakewadkecemasanmengendongibudenganlelahnyatercungapcungapayah
*HENTIKANNYANYIANLAGUPERMAIDANISECARAPERLAHANLAHAN*
(kawalanvolumelagupermaidanisahaja.Biarkanalunanombakterusdimainkan)
Dankamuselamatdilahirkanmelaluipembedahanayahyangmenunggudenganpenuhdebardiluartersenyumgembirabersyukursetelahmengetahuikamuselamat
dilahirkankeduniaini
Airmatagembiramenitismembasahipipimelihatanakyangtelahdilahirkanmenangisdipangkuantanpaberlengahlaunganazanseorangayahbergemaditelingakamu
*ALUNANAZANMENDAYUOLEHFASILITATORDIIRINGIOLEHSUARATANGISANBAYIBARULAHIRDIWINAMP*
Selepassaatitukamuditatangbagaikanminyakyangpenuhseekornyamukpuntidakdibenarkanmenghampirikamukamukianmembesarhidupkamumemangtidak
mewahdenganhartamakanminumserbakekuranganadaketikanyakamusekeluargaterpaksamakanberlaukkanikanmasindikongsisatukeluargasebagaianakyang
masihkecil..kamuseringmerungut.Tapiibusegeramemujuk.Ketikamakanibuseringmemberikanbahagiannasinyakepadakamusambilmemindahkannasinyakepinggan
kamudiaberkata
(SUARAFASILITATORsebagaiibu)
Makanlahnakibutaklapar
*ALUNANSENTIMENTALSERULINGATAUPIANO*
(SUARABIROsebagainarrator)
Kamutahuibuberbohongkeranakamunampakibuberkongsinasidenganayahtapikamutetaptidakpeduliasalkanperutkamuterisiasalkankamumendapatapa
yangkamumahukanselepasselesaimakanteruskamuturununtukbermaindengankawankawanmeninggalkanpinggandannasiyangbersepahuntukibukemaskan
Saatkamuriangbermaindatangseorangkawanmembawapermainanbarunyakatanyahadiahdariayahnyakamurasaterujakamupunmahukanpermainandariayah
kamukamuberlaripulangkerumahmerengekrengekmintadibelikanpermainanbaru
Esoknyaayahdenganlelahnyayangsemakinterukbatuktidakberhentitetapturunpadaawalpagikehutanmencarirebunglebihuntukdibuatjualanhasilnyadapatlah
digunakanuntukmembelipermainanbarukamusedangkamu,terusbersukariabermaindengankawankawan
(SUARAKEMKOMANDAN)
Tahukahkamuayahkamutelahpergi?
Tahukahkamu?
Tidak!Kamutidaktahu!
Keranakamuasyikmemancingdanbergembiradengankawankawan!
Kamubergelakketawaadikadik!
Sedangkanibu
Berlinanganairmatamenangisipemergiansuamitercinta
(SUARABIROsebagainarrator)
Danketikakamumendapattahuberitaitukamubukanmenangiskeranapemergiaannyaseorangayahkamumenangisbukankeranamenyesaltetapikamumenangis
keranaayahpergitanpasempatmemberikankamusebarangpermainanitulahkamuitukamukamu
*PERLAHANKANALUNANSENTIMENTAL,MAINKANLAGUAIRMATAIBUNYANYIANSITINURHALIZA*
Setelahpemergianayah,ibumengambiltugasayahkepadakeluarga.Ibumengambilupahmenjahit,mengambilupahkekebun,membuatpenyapulidiselainrutinhariannya
membuatkuihagarkamudanadikberadikkamutidakteruskelaparan.
Tapiapalahsangatkudratseorangibukehidupankamusemakinsusahdansusah.Melihatkeadaankelurgakamuseorangpakcikyangbaikhatidanberjirandengan
kamudatangmenghulurkanbantuanmalangnyaibukamumenolakjiranjirankamupulaseringkalimenasihatiibusupayamenikahlagiagaradaseoranglelakiyangmenjaga
ibudanmencarikanwanguntukkamusekeluarga.Ibutetapdengankerashatinyatidakmengendahkannasihatmereka.Kataibu
(SUARAFASILITATORsebagaiibu)
Sayatidakperlukancinta,sayatidakperlukanlelakilaindalamhidupsayasayahanyaperlukananakanaksaya
(SUARABIROsebagainarrator)
Lihatlahibuberbohonglagikemudianharipermulaankamudisekolahrendahbermulasungguhpunkehidupankamutidaksemewahmanaibumasihmampuuntuk
membayaryuranpersekolahankamukamudihantarkekelasibupulasetiamenemanidiluarketikalocengmenandakanwakturehattelahhabisibupuningin
berganjakpulangkamumenangismenangiskeranatakutditinggalkannamunsepertibiasaibucepatmemujukkamuuntuktinggaldisekolahdanbelajarsehingga
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

3/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

menjadiorangyangberjayasupayabesarbolehmenjadiharapankeluargakamuakurkamumulakansesipembelajarankamusehinggakamuberolehramaikawandan
seringmendapatpujiandariguruguru
HaridemihariberlalubulansilihbergantikinitibasaatkamumendudukipeperiksaanUPSRkamuseringmengulangkajipelajarandihadapanibukamusehingga
akhirnyakamuterlenadalamdakapanbukubuku
Tikadiniharilebihkurangpukul2pagikamuterjagadaritidur.Kamumelihatibusedangmembuatkuihbertemankanpelitadihadapannya.Beberapakalipulakamulihat
ibuterhanggukkeranaterlalumengantuk.Tetapisebaikterpandangkamumemerhatikannyaibuterusberkata
(SUARAFASILITATORsebagaiibu)
Tidurlahnakmalamlagiesoknakkesekolah
(SUARABIROsebagainarrator)
IbuberkatademikiansedangdirinyatidaklelapsehinggakepagibegitulahkeadaannyasehinggasebulansebelumUPSRmenjelangtibaibugiatberdoamelakukan
solathajatmintaurusankamulancarsegalayangkamubacalekatdifikiranAlhamdullillahberkatdoaibukamuberjayadengancemerlanggiranghatikamukerana
berjayamenunaikanhasratibuberbekalkankeputusanyangcemerlangitukamumeneruskanpembelajarankamudisekolahmenengahmasakianbelalupergikamumula
berjinakdengandunialuarbelajarmelakukansesuatumengikutkatahatikawanmerokokkamupunikutsamamerokok!Kamumulamelawancakapibuyangbertanyakan
halkamu!Kamumulaliar!Resahhatiibumelihatkamuberubahpunbegituhatikecilseorangibutetapmemahamimungkinkamubaruhendakmengenalidunialuar
danibuterusberdoa
(SUARAFASILITATORsebagaiibu)
YaAllahyaTuhankuberikanlahcahayahidayahkepadaanakkulindungilahanakkudarisegalamacambahayayangadayaAllahyangMahaEsaberkatilahilmudi
dadaanakkuagardiamenjadiorangyangbergunasuatumasakelak
(SUARABIROsebagainarrator)
Dihujungmusimpersekolahan,ibumemintacutikerjasupayadapatmenemanikamupergikesekolahuntukmendudukipeperiksaanPMRketikaharimenginjaksiang
terikpanasmataharimulamenyinariibuterussabarmenunggukamudiluardewanibuseringkalitersenyumdanmulutnyaterkumatkamitberdoaagarkamululus
peperiksaaninidengancemerlang
*MAINKANLAGUSYURGADITELAPAKKAKIIBUNYANYIANAISYAH*
Setelahpeperiksaanselesaiibusegeramenyambutkamudanmenuangkankopiyangsudahdisiapkandalambotolyangdibawanyatetapikamutidaktidaktahubahawa
kopikentalitutidaklangsungdapatmenandingihatiibuyangjauhlebihkentalkeranakamudenganperasaanegohanyamemandangcawantersebutyangmasihberadadi
tanganibukamu
(SUARAKEMKOMANDAN)
Kamusuruhibukamubalik!
Kamukatakanyangkamumaluterhadapkawankawankamu!
Kamuaibkanibukamudidepankawankawan
Kamuaibkanibukamu!
(SUARABIROsebagainarrator)
Tidaksetandingrasanyapengorbananseorangibuuntukanakyangmenderhakasepertikamu!Kamuhancurkanhatinyaentahkenapaajaibsekaliibutidakpernah
menyalahikamuibumenyalahidirinyasendiriibukatapadadirinyabahawaanaknyasudahdewasasudahpandaimenjagadirinamunmalangdatanglagisetelah
keputusanPMRkamuternyatamendukacitakansedangkanrakanrakanlainteruscemerlangdalamhidupmerekabegitupunsekalilagiibutidakmenyalahikamupada
ibumungkinkamubelumbersedialagi
Hidupiniterlalumengasyikkankeranaitukamuterusterusanenjoydanenjoytanpamenghiraukanpelajarankamutanpamenghiraukanibuyangmengharapkanperubahan
darikamusehinggalahkamumeningkatnaikketingkatan5masayangakanmenentukankemanahalatujukamudimanamasadepankamusetiaphariadalahhari
yangmendebarkanbagiibudalampadaitusegalakemahuankehendakkamuibuturutidenganharapandapatmenaikkansemangatkamuuntukbelajar
(SUARAKEMKOMANDAN)
TapikamuENJOY!!!
(SUARABIROsebagainarrator)
Sudahlahpulangditengahmalampelajaranentahkemanaibumenegurkamumelawankamumenjeritpadaibukamukata
(SUARAKEMKOMANDAN)
Diamlah!
Janganmenyibukhalorang!
(SUARABIROsebagainarrator)
KamumasukkebiliklalumenghempaspintuibupulaterdiamtanpakatasungguhpunkamucalarihatituanyaibutetapdudukbermohonkepadaTuhansetiapmalam
agarkamumenjadianakyangsolehdansolehahsepertimanaharapandiadanarwahsuaminyayangtercintasewaktukamudikandungkansuatumasaduludanbilatiba
masanyakamumendudukipeperiksanSPMibumasihmendoakankejayaanuntukkamu
Syukuralhamdulliahberkatdoadankasihnyaseorangibukamuberjayamendapatkankeputusanyangcemerlangdalampeperiksaantersebut.Kamusangatgembira
sayangseribukalisayangkamutidakteruspulangmendakapibu,mengucuppipinyatandaterimakasih.KamumeraikannyadenganrakanrakandirestoranKFCPizza
HutMcDonaldkamubergembiradengankekasihkamuumpamanyakamuadalahanakorangkayasedangkanituduittitikpeluhibuyangbersengkangmatasetiap
hariduitsakitpinggangnyamelakukankerjatanpasedikitpunkeluhanyanglahirdaribibirkamuberpestatanpakamusedariibusedangmenantikamudengandebarnya
dirumahsejakdiniharihinggakewaktusenjamengharapkeputusanyangakankamubawapulangkerumahtidakmengecewakandirinya
Benarkeputusanyangkamubawapulangtidakmengecewakandirinyatetapitingkahlakukamuyangtelahmencarikhatinya.Pulangdikalalewattengahmalam.Pulang
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

4/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

tanpamencariibu.Pulangdanterusmenguncidalambilik,menyalinpakaiandanTIDUR!!!Ibudatangmengetukbilikuntukbertanyakankeputusankamutapikamu
(SUARAKEMKOMANDAN)
KAMUMELENTING!!!
KAMUMARAHIBUYANGMENGGANGGULENATIDURKAMU!
KAMUCAMPAKSLIPKEPUTUSANITU
(SUARABIROsebagainarrator)
Slipkeputusanitujatuhdikakiibuibuyangtundukmengutipnyaanakanak/sahabatsahabatmengapabegitukelakuankamumenitikairmataibudalamriaterpalit
dukadalamsenduhatinyamenangishiba
Tidaklamakemudiandatangpulatawaranuntukkamumenyambungpelajarankamugembirabukankepalang.Kamuakansamasamaberjayasepertirakanrakankamu
yanglainnya.Kamuberiamemintaibuuntukmendaftarkankamudisini.Kamutahupendaftarannyamemerlukanwangyangbanyak.Sepertibiasakamutidakpedulisamaada
ibumampuuntukmenunaikannyaatautidak.Keranakamutahusesusahmanasekalipunibu,demiinsanyangbergelaranakuntukmasadepaninsaniniuntukkejayaan
insanyangbergelarANAKiniibutalahmenghantarkamukeINSTITUSIPENGAJIANTINGGISWASTAiaituinikamutahuibupastiakanmemberikan
yangterbaikbuatkamudisinikamubergelakketawabergembiradengankawankawansedangkanibuberusahalebihgigihdarirutinbiasanyahanyauntukkesenangan
kamukesusahannyatidakpernahdiceritakanpadakamuhattadirinyaberlaukkannasidantelurayamberbezadengankamuyangsetiapharibersuapjuadahenakdan
mahalbayangkanlahanakanak/sahabatsahabatbetapadaifnyakehidupanibudikampung
(SUARAKEMKOMANDAN)
TAPIKAMUEGO!!!
BONGKAK!!!
BERLAGAKSEPERTIANAKORANGKAYA!!
KAMUANAKYANGTAKSEDARDIRI!!!
(SUARABIROsebagainarrator)
Sejakdarimulakamudisinitidaksekalikamupulangkekampungmenjengukibudanadikadikkamuterusterusanhanyutdenganduniakamubilakehabisanduit
kamuhanyaperlumemberitahuibudanibuakansegeramemasukkanwangkedalamakaunkamutanpakamutahuduitituuntukpersekolahanadikadikkamukamutidak
pulaberterimakasihsebaliknyamendesakuntukmendapatkanduitlebihsehinggalahsuatuharikamumendapatberitadariadikkamubahawaibusedangsakittenat
dirumahkamuyangketikaituenakmenjamuseleratidaksegerapulangkamuhabiskansakibakimakanankamusedangibudirumahsudahterbaringlemahadik
adikyangdudukmengelilingimenangismelihatibuyangtercintakiannazakorangorangkampungkamuhadiruntukmembacakanyassin
*MAINKANBACAANYASSINOLEHIMAMALGHAMIDIDENGANPERLAHAN*
(SUARAKEMKOMANDAN)
Kamumasihdigeraiberbualdenganrakan!
Menghabiskanpuntungrokokyangterakhirdalamkotak!
(SUARABIROsebagainarrator)
Kamuberedarsetelahpuntungrokokyangterakhirhabismenjadiabusebaikkamumemasukihalamanrumahkamudapatiorangramaiberkumpuldirumahkamu.Kamu
bergegasnaiktanpamengucapkansalamkamulihatibuyangterbaringnazakmenunggusaatmenghembuskannafasibuyangkelihatansangattua,menatapwajahkamu
denganpenuhkerinduan.Ibumenghadiahkankamusenyumanbiarpunagakkakukeranaterpaksamenahansakityangmenjalarisetiapincitubuhnyabetapapenyakitibutelah
memamahdirinyasehinggaibumenjaditerlalulemahdankurussaatitubarukamumerasaisebakdidadaairmataberlinangandipipikamumenciumtanganibu
kemudiankamukucuppulapipidandahinya
(SUARAKEMKOMANDAN)
Untukapa!
Dahtakadagunanya!
Kamuterlalubanyakmenyakitihatiibu!
Kamucalarijiwanya!
Untukapakamumenangis?
Hentikanlakonankamu!
(SUARABIROsebagainarrator)
Hentikanlakonankamukeranakamutidakmungkinmemperolehiapaapakeranaibutidakberhartadalamsaatakhirhidupnyaibumasihmamputersenyumdan
berkata
(SUARAFASILITATORsebagaiibu)
Janganmenangisnakibutaksakit
(SUARABIROsebagainarrator)
SetelahmengucapkanpembohonganyangterakhiribumenutupmatanyatanpamemcelikkannyalagiibutelahpergimenghadapIlahikamulihatadikadikkamuyang
teresakesakmenangisdihadapankamu
(bacaanalfatihahyangmendayumengiringi)
*MAINKANLAGUBUATMUIBU*
Mahukahkamuteruskanhidupkamusepertiselalunya?Membiarkanadikadikkamukelaparandahagakeperluandankasihsayangsanggupkahkamumelihatadikkamu
bertarungnyawamelawanseekoranjingdibelakangsebuahgeraisematamataberebutkanseketuldaginguntukmengisiperutyanglapar?Tegarkahperasaankamu?
Melihatadikadikkamudipisahkandijagaolehoranglainkemudiandidera
Mahukahkamusemuainiterjadipadadirikamu?Mahukahkamumerasaikeperitanhidupsebegini?Mahukahkamu?Ingatlahanakanak/sahabatsahabatsetiap
perbuatankitapadaibudanayahakankembalijuapadadirikitaandaibaikyangkitasuapadamerekamakabaiklahnantikehidupankitaandaiburukyangkitasuakan
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

5/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

tidakdiduniapastidiakhiratAllahmembalasnya
WahaiadikadikyangdiberkatiAllahkamubertuahkeranamasihmempunyaiibudanayahkamumasihbolehmemelukdanmenciummerekamasihbolehmengadu,dan
bergurausendaanakanak/sahabatsahabatyangdisayangipeliharalahakhlakkamutekadkanazamdihatikamusematkanamanahmerekaeraterat
genggamkanlahtangankamutarikdanbawakedadalafazkanlahikrarkamu
Ayahibu
Diriiniadalahanakmu
Denganiniberjanji!
Sesungguhnya
Akuakanberpegangpadaagamaku
Akuakaningatdangenggamamanahmu
Biarpahityangharusditelan
Akuakancubasedayaupaya
Menjadimanusiayangberjaya
Diduniadandiakhirat
Akuberjanji!
Keranaakuadalahjuaramu,ayah,ibu
Mogamogaikrarinisentiasamekardansuburdihatikamubayangkanwajahibudanayahyangjauhdarimatatelefonlahmerekaselepasinipohonlahkemaafanpada
merekaandaiadaketerlanjurankamudalambersuaraandaiadakekasarankamudalamtingkahlakuingatlahbahawasyurgaituditelapakkakiseorangibupohonlah
kemaafankepadamerekaagarhatikamuakantenangsentiasa
~~~~~Iniadalahkaryapertamasayadisini.Harapadafeedbackdaripembaca.SesungguhnyayangbaikitudatangdariTuhandanyangsilapitudatangdaridirisayasendiri.
InsyaAllahselepasiniakanadakaryalainyangmenyusul.Wassalam

Share

28

Kliknamapenulisuntukkeseluruhankaryapenulis

Klikjudulkaryauntuksambungannovelbersiri
Katakuncikarya:

klikiklanmenarik

NOVELDIPASARAN
DalamDiamAkuTerpikat
KeranaCintaItuAdaSaktinya
Mr.StalkerSayaCintakan
Awaklah!
DalamKeterpaksaan
KaudanAku
CintaSiWeddingPlanner
SaatHadirnyaCintaDia
KauTetapMilikku
LoveRiddles
SweetDreamCinta
Senaraipenuhnoveldipasaran
Cerpen:Hikmahnya
Cerpen:MataharikuohRembulanku
Komendanulasankarya
4ulasanuntukCerpen:Skripmalamkeinsafan

1.

haminiasays:
11/07/2012at9:44am
terimakasihbanyakkeranaberkongsiilmudalammembantumembangunkansahsiahanakbangsasemogakeikhlasandiberkatiAllah..:)

2.

rubbyatisays:
05/07/2013at7:10am
Tahniah!skripinisangatmenyentuhhati..sayanakmohonuntukmenggunakanskripinipadamalampenghayatandisekolahsayamalamini.semasasayapraktistadipun

http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

6/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

mencurahcurahairmata,barisayatyangsesuaidanindahsayapastiakandapatmenjayakanmalampenghayatanpadamalaminidenganbantuanskripini.terima
kasih..

3.

zulkiflibinmohdghazalisays:
03/09/2014at10:32am
terimakasihkepadapenuliskaryainibanyakmemberimanfaatkepadahatisayayangdahterlalukerasdalammenyedaridirisebagaiseoranganak..alangkahbaiknya
jikadapatsayasebarkanpenulisaninikepadasetiapinsanyangbergelaranakuntukdijadikansantapanbagimenginsafkandiri.

4.

PUANNURASYIKINHUDAsays:
11/02/2015at5:12pm
Baguscerpenni.DapatMenginsafkanseseorangyanghatinyakerasbagaibatu.Bolehxtolonghantarkannamadanemailsupayamudahuntuksayamasukkankedalam
sebuahpertandingancerpen.Manalahtahuadarezeki.

Jomjadipengulas
Apapandanganandaterhadapkaryaini.Ulasandankomenyangmembangunakanmemperbaiki,membentukpenulisandanseterusnyamelahirkanpenulis
yangterbaikdidalamduniapenulisan.PengulasyangaktifmemberiulasandankomenyangmembangunakanmemenangihadiahsebuahNovel.
Daftardigravataruntukpaparangambarandadisudutulasan/komen
Nama(wajib)
Email(tidakakandisiarkan)(wajib)
Lamansesawang(tidakwajib)

Hantarulasan

RadioOnline
UcapanDanPermintaanLagu

klikiklanmenarik

LangganCeritamenerusiEmail
PERCUMAkaryacerpen,novel,ceritaterbarudanakandatangdaripihakkamiteruskeemailanda:
Masukkanemailanda..

Hantar

CarianCerpen&Novel
CarianKataKunci
CarianCerpenTerbaru
CarianNovelTerbaru
CarianCerpenIkutAbjab
CarianNovelIkutAbjab
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

7/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

TerbaruDilaman
Novel:DalamDiamAkuTerpikat3
Novel:KeranaCintaItuAdaSaktinya3
Novel:Mr.StalkerSayaCintakanAwaklah!3
Novel:DalamKeterpaksaan3
Cerpen:DialahBosDialahSuamiku
Cerpen:DiaBernamaJodoh
Cerpen:SelagiAdaWaktu
Cerpen:ErtiKehidupan
Cerpen:CintaNanSatu
Cerpen:WarriorOfLove
Cerpen:AbangatauSuami??
Cerpen:DoubleA
Cerpen:SenyumanDiSebalikTangisan
Cerpen:JanjiArmanDaniel
Cerpen:BeruangPinkComel
Cerpen:Senget!SayangAwak!
Cerpen:JadiYangHalal
Cerpen:HikayatSehelaiKertas
Cerpen:SebeningWajahKhadijah
Cerpen:CintakuHanyaDenganIzinNya
Cerpen:SekepingHatiSehelaiKertas
Novel:CintaKedaiBunga37
Novel:TentangRasa34
Novel:EgonyaSeorangWanita30
Novel:Jangan!!!ItuSuamiku29
Novel:KotakUsangPermata27
Novel:DalamDiamAkuTerpikat2
Novel:KeranaCintaItuAdaSaktinya2
Novel:Mr.StalkerSayaCintakanAwaklah!2
Novel:DalamKeterpaksaan2

MENARIKDISINI

NOVELDI
PASARAN

Dalam
DiamAku
Terpikat
Kerana
CintaItu
Ada
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

8/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

Saktinya
Mr.
Stalker
Saya
Cintakan
Awaklah!
Dalam
Keterpaksaan
Kaudan
Aku
CintaSi
Wedding
Planner
Saat
Hadirnya
CintaDia
KauTetap
Milikku
Love
Riddles
Sweet
Dream
Cinta
Klikdisini
untuk
melihat
senarai
penuh
novel
yang
sudah
diterbitkan
dipasaran

Penulisan2uDiMedia

ADPADIPUTRA

RuanganSembang

http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

9/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline
13/02/14,12:46

laikan:hehehe,,takpe,,
13/02/14,12:45

cinta(nurfariha):xfhmlaikan
13/02/14,12:45

laikan:tdo
13/02/14,12:45

laikan:out
13/02/14,12:45

laikan:hehehe
13/02/14,12:45

laikan:kakroses
13/02/14,12:45

laikan:takdepapecintun
13/02/14,12:44

laikan:out
13/02/14,12:44

cinta(nurfariha):apatu
861ahlidalamtalian

Nama
CboxTamatTempoh

Segarkan
email/url
Hantar
BantuanIkonDaftarProfil

NovelPilihanMingguIni
Novel:EncikGula'UnderAge'?NovelterbarudaripenulisSUAMIKUPEMALU,Akumulamerasai..ManisnyacintaIlahi..
Novel:HikayatCintaSiPematahHatiNovelkeduadaripenulisnovelSuamiYangKubenciemanSufi,JomBaca
Novel:ILoveYou,Stupid!NovelterbarudaripenulisnovelBestseller,ILoveYouStupidMelurJelitaJomBaca
Novel:KeranaTerpaksaAkuRelakanOrangkatacintakuinihanyalahkisahdongeng..tapiakutetaptegamengharapselagikaumasihadadisisi
Novel:LoveYouMr.Arrogant!AdakahkebahagiaanakanmenjengukhidupZaaraAmirahapabiladiasudahjatuhhatipadajejakabongkakitu?Ataumenunggu
balasanjejakaituibaratbulanpadawaktumalammenantimataharimenjelmapadawaktusiang?
Novel:PabilaCintaMemanggilkuKaryayangmempunyairamaipeminat,novelke2daripenulisnovelTerlanjurMencintaimu
Novel:PerempuanLindunganKaabahAhlikorporatdanustazah?Bisakahkamidisatukan?
Novel:SatuPeluruCintaDapatkanakumengelak..Mampukanakumenolaksesuatuyangsukaruntukakuhadapi
Novel:SayaKenalSayangSaya!Siapakatatakkenalmakatakcinta?biladahkenal,lagigilajadinya!
Novel:SuamiAkuUstaz?!Bilasuamimenjadiustaz,dibawabawanyagelagatseorangustazdirumah,sepertidirikumuridnya.NovelinidijangkaterbitbulanApril
2012
Novel:SuamiPalingSweetNovelke2daripenulisnovelEKSPERIMENCINTA,novelterbaruterbitankaryaseniuntuknovember2014
Novel:TheUnsungHeroSebuahlagikaryatahun2014daripenulisnovelbestsellerMELURJELITA

NOVELTERKINI

ArkibKarya
SelectMonth

Karyamengikuttarikh
January2011
MT WT F S S

1 2
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

10/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Dec

Feb

Kategori
Aktiviti
Cerpen
InfoTerkini
MenarikDiSini
MenarikDiTv
Novel
NovelDiPasaran
Pemenang
PemenangPeraduan
PengulasTerbaikBulanan
PenulisTerbaikBulanan
Peraduan
TipPenulisan
videopilihan

Penulisan2u

RakanMedia
FajarPakeer
KaryaSeni
PenerbitanPenulisan2u

LamanTerbaik
Dakwah2u
Istimewa2u
Kelakar2u
Mymedia2u
Nukilan2u
Semasa2u

Penerbit
Alaf21
BukuPrima
Creative
FajarPakeer
JemariSeni
KakiNovel
KarnaDya
KaryaSeni
NBKara
Penulisan2u
TelagaBiru

Server

BlogKoleksiCerpen&NoveldikuasakandenganWordpress.Paparanterbaik1024x768.DivisionNetwork(001833713D)
KoleksiCerpen&NoveldariMalaysia,Indonesia,Singapore&Bruneiwww.penulisan2u.my|www.penulisan2u.net|penulisan2u.blogspot.comLogin

Sebarangsalinan,pengedaran,pameran,persembahan,pengeluarankaryadarilamanwww.penulisan2u.myhendaklahdengankebenaranpenuliskaryadanpenulisan2u.
http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

11/12

3/22/2015

Cerpen:Skripmalamkeinsafan| KoleksiCerpen&NovelOnline

ServerDedicatedolehIpserverone

http://www.penulisan2u.my/2009/02/cerpenskripmalamkeinsafan/

12/12

Anda mungkin juga menyukai