Anda di halaman 1dari 345

01.apr.15/9:29 pre.

Studio TON
ilekic@ptt.yu 063/633-543

01.apr.15/9:29 pre.

VANE SIGURNOSNE
INSTRUKCIJE
(SAVE THESE INSTRUCTIONS)

01.apr.15/9:29 pre.

Upozorenje-

Kada koristite elektronske ureaje,trebate pratiti sledee:


1.Proitajte kompletno uputstvo pre korienja ureaja.
2.Ne koristite ureaj blizu vode-npr.,blizu bazena za plivanje,u vlanom podrumu i sl.
3.Ovaj ureaj bi trebalo da se koristi iskljuivo sa stalkom koji je preporuen od
strane proizvoaa.
4.Ovaj ureaj,bilo sam ili u kombinaciji sa pojaalom i slualicama ili
zvunicima,moe da proizvede zvuni nivo koji moe da izazove trajan gubitak
sluha.Nemojte raditi dugo sa visokim zvunim nivoom ili sa nivoom koji je
neudoban.Ako imate iskustvo gubitka sluha ili zvonjave u uima,trebalo bi da se
konsultuje sa audiologom.
5.Ureaj treba da bude smeten tako da nejgova pozicija nema interferenciju sa
odgovarajuom ventilacijom.
6.Ureaj mora da bude smeten daleko od izvora toplote kao to
su
radijatori,grejalice,ili drugi proizvodi koji proizvode toplotu.
7.Ureaj treba da bude prikljuen na tip napajanja koje je opisano u prospektu ili je
markirano na proizvodu.
8.Kabl za napajanje proizvoda treba da bude iskljuen iz strujne mree,ako se ureaj
ne koristi due vreme.
9.Mora se voditi rauna da objekti ne padnu na njega i da tenost na bude prolivena
kroz otvore.
10.Ureaj treba da bude servisiran od strane od kvalifikovanog osoblja kada:
a)Ako je kabl za napajanje oteen ili
b)Ako je objekat pao ili tenost prolivena na ureaj ili
c)Ako je ureaj izloen kii ili
d)Ako ureaj ne radi korektno ili
e)Ako je ureaj pao sa neke povrine.
11.Nemojte pokuavati da servisirate ureaj kao to je opisano na kraju uputstva.

01.apr.15/9:29 pre.

BALANS SLAJDER
Kada ukljuite instrument,budite sigurni da je BALANS slajder postavljen u centar.
Ovo postavlja oba sekvencera na njihov maximalni nivo.
Ovo e spreiti da startujete pesmu,a da ne ujete nita.

KAKO DA..
1.Klavijatura
..selektujete Program Zvuka
...selektujete performans
..svirate program zvuka preko itave klavijature,kao na klaviru
...splitujete klavijaturu na dva dela
...dodate zvuke na 'desnu ruku'
...mjutujete/odmjutujete zvuke

2.Mod sviranja stila


...selektujete stil
...startujete/zaustavite Stil
...selektujete Fill ili Break
...selektujete Stil Vrijaciju
...vidite Stil trake
...reprodukujete pesme(Standard MIDI fajl)
3.Mod reprodukcije pesme
...vidite rei
...selektujete Arabic skale
...startujete oba sekvencera u isto vreme

01.apr.15/9:29 pre.
4. Backing Sequencer mod
...snimite novu Backing Sequence(pesmu)
5.Song Mod
...editujete Standard MIDI fajlove

6.Generalno
...iskljucite zvunike
...promenite Damper polaritet
...vidite Song trake

01.apr.15/9:29 pre.

UVOD
(INTRODUCTION)

01.apr.15/9:29 pre.

1.DOBRODOLI!
(WELCOME!)
Dobrodoli u svet Korga PA-80,profesionalnog aranera!
PA-80 je najmoniji araner dostupan danas,zajedno za profesionalnu i kunu
upotrebu.
Evo nekih mogunosti vaeg novog instrumenta:

Mona HI(hiper integrisana)Korg zvuni sistem,vien u naim najboljim


profesionalinim sintisajzerima.
OPOS(ObjectivPortableOperatedSystem)polifunkcionalni operativni
sistem,koji vam dozvoljava uitavanje podataka dok svirate va instrument.
Nadgradnja operativnog sistema,uitavanje novih funkcija sa diska.Ne
dozvolite da va instrument ostari!
Hardverska proiranja,da dodate vie efekata,vokalni harmonajzer,video
izlaz,interni hard disk.Uzmite sve vie i vie za novac!
SSD(SolidStateDisk),za bilo kakavo sistemsko unapreenje-pametan nain da
zamenite uobiajenu ROM memoriju.
FLAH CARD drajver,da mozete da citate nove semplove i programe sa(kao
opcija)FLASH CARD.
Direct style pristup sa flopi diska i hard diska.
General MIDI nivo 2 zvukova-kompatibilnost.
Vise od 660 zvukova.
etiri multi efekt procesora,svaki sa 89 tipova efekata.
Osamdeset performansi i 1216 single touch Settings(STS),za brzo setovanje
klavijature zvukova i efekata.
304 stila.
XDS dupli sekvencer sa unakrsnim fejderom.
Digitalno pojaalo sa automatskom jainom,za najverniju zvunu
reprodukciju.
Veliki displej.

IVI NASTUP
PA-80 je paljivo dizajniran za izvoenje uivo.Rei 'realno vreme' imaju puno
znaenje u ovom instrumentu.
Performanse dozvoljavaju instant selekciju svih traka na klavijaturi i odgovarajuih
stilova;STS dozvoljava instant selekciju traka klavijature; i stilovi su pratnje u
realnom vremenu za vae sviranje.
O OVOM UPUTSTVU
Ovo uputstvo je podeljeno u tri sekcije:
1.Osnovni vodi,koji sadri opti pregled instrumenta,kao i seriju praktinih
saveta,nazvanih 'tutorials'.
2.Vodee preporuke,sa svakom stranom i parametrom objanjenim u detaljima.
7

01.apr.15/9:29 pre.
3.Prilog,koji sadri listu podataka i korisnih informacija za naprednije korisnike.
Sa ovim uputstvom,naiete sledee skraenice:
PERF parametar moe biti sauvan u performansu pritiskom na WRITE dugme.
Style parametar moebiti sauvan u okviru postojeeg stila performansa pritiskom na
WRITE dugme.
STS parametar moe biti sauvan u okviru single touch setting pritiskom na WRITE
dugme.
GBL parametar moe biti sauvan u okviru global,tako to se ode u globalno
okruenje(pogledaj 'Globalno Okruenje'),pritiskom na WRITE dugme.
PRAVLJENJE BEKAPA SISTEMSKIH FAJLOVA
Pre nego sto svirate va PA-80,mi predlaemo da napravite kopiju svih sistemskih
podataka,ukljuujui programe,performanse i stilove,u sluaju da se interni podaci
otete.Da bi ste bekapovali operativni sistem,pogledajte 'CuvanjeOSa'(OperativniSistem).
Da bi ste bekapovali fabrike podatke(stilove,programe...),pogledajte 'Bekapovanje
Podataka'.
UITAVANJE OPERATIVNOG SISTEMA
Va PA-80 moe konstantno da bude unapraeen novim verzijama operativnog
sistema koje izdaje Korg.Moete skinuti operativni sistem sa www.korgpa80.com.
Molim vas,proitajte 'read me' file koji ide uz operativni sistem.Moete da vidite koja
verzija operativnog sistema je instalirana u vaem PA-80 tako to drite dugme Shift i
pritisnete zajedno dugmad Enter i Exit.Broj verzije operativnog sistema e se pojaviti
na displeju.
Pritisnite Exit da biste zatvorili prozor sa porukom.Da biste uitali novi sistem,pratite
nove instrukcije:
1.Kopirajte tri fajla operativnog sistema na praznu ,MS-DOS formatizovanu ,HD tip
flopi disketu.
Ovo su potrebni fajlovi:
OSPA 80.lzx
BPA80.sys
NBPA80.sys
2.Iskljuite instrument i ubacite disketu sa operativnim sistemom u disk drajv.
3.Ukljuite instrument.Poruka e se pojaviti na displeju,koja vas pita da li elite da li
elite da uitate operativni sistem.
4.Pritisnite Enter za uitavanje ili Exit za ponitavanje procedure.Ako pritisnete
Enter,saekajte dok uitavanje ne bude zavreno.
Kada operatini sistem bude uitan,poruka e se pojaviti,pitajui vas da izvadite flopi
disketu i pritisnete bilo koje dugme
5.Izvadite flopi disketu i pritisnite bilo koje dugme.
UITAVANJE FABRIKIH PODATAKA

01.apr.15/9:29 pre.
Ako su podaci u internalnoj memoriji oteeni,moete ih ponovo uitati sa bekap
diskete.Vidi 'RestoriranjePodataka'.

2.STARTOVANJE
UKLJUIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE

Ukljuite kabl za napajanje u odgovarajui prikljuak na pozadini instrumenta.


Zatim drugi kraj kabla ukljuite u struju.Ne morate da brinete o lokalnoj voltai jer
PA-80 koristi univerzalni adapter.
UKLJUIVANJE I ISKLJUIVANJE INSTRUMENTA
Pritisnite digme POWER na pozadini instrumenta da biste ukljuili
instrument.Displej e zasvetleti,pokazivajui poruku dobrodolice.
Protisnite ponovo dugme POWER na pozadini instrumenta i instrument e se
iskljuiti.Upozorenje:Kada iskljuujete instrument,svi podaci sadraani u RAMu(naponska memorija,koja se koristi za editovanje pesme)bie
izgubljeni.Suprotno,podaci na SSD disku(non-volatile memorija koja se koristi za
fabrike u juzer podatke)e biti sauvana(pogledaj 'ModoviMemorije').
KONTROLISANJE JAINE(GLAVNOG I PRATNJE/SEKVENCERA)

Koristite glavni volumen slajder da kontroliete generalni volumen instrumenta.Taj


slajder kontrolie volumen internih zvunika,glavnih(L/Mono&Right)izlaza,i
konektora za slualice.Izlazi 1i 2 nisu pod uticajem ovog slajdera.Koristite mikserov
ili zvunikov nivo da podesite volumen.
Beleka:Ponite sa nekim srednjim nivoom ,onda pojaavajte glavni volumen na
gore.Nemojte drati volumen na nekomfornom nivou suvie dugo.Koristite ACCSEQ volumen slajder za kontrolu stil traka (bubnjeva,perkana,basa.).Ovaj slajder
,takoe kontrolie trake oba sekvencera izuzev RealTime traka.

01.apr.15/9:29 pre.

BALANS SLAJDER
Balans slajder se koristi za odreivanje relativne kaine sekvencera(sekvencer1 i
sekvencer2).Pomerite ga skroz levo,da biste postavili maksimalnu jainu sekvencera1
i na 0 sekvencera 2.Pomerite ga sasvim u desno da biste postavili jainu sekvenera 1
na 0,a sekvencera 2 na maksimum.Postavite ga na centar da biste dobili maksimalnu
jainu za oba sekvencera.
Beleka:
Kada ukljuujute instrument,postavite ovaj slajder na centar,da biste izbegli
startovanje pesme na minimalnom nivou.
SLUALICE
Konektujte par slualica na HEAD PHONES izlaz,ispod levog dela klavijature(ispod
dojstika). Koristite slualice sa impendansom od 16-200oma(preporuujemo 50
oma).
AUDIO IZLAZI
Moete poslati zvuk na eksterno pojaalo umesto na internalne zvulnike.Ovo je
korisno kada snimate ili svirate uivo.
Stereo.
Konektujte dva mono kabla na glavne(L/Mono,Right)izlaze.Konektujte drugi kraj
kablova na stereo kanal vaeg miksera,dva mono kanala,dva zvunika sa pojaalom,ili
u TAPE/AUX ulaze vaeg audio sistema.Nemojte koristiti PHONO ulaze vaeg
audio sistema!
Mono.
Konektujte mono kabl u L/Mono izlaz.Konektujte drugi kraj kabla u mono kanal vae
miksete,zvunika sa pojaalom,ili kanal vaeg TAPE/AUX ulaza HI-FI sistema(uete
samo jedan kanal,sve dok ne podesite pojaalo u mono mod).
Individualni izlazi.
Moete konektovati va PA-80 na etiri kanala miksera.Ovo je veoma korisno kada
snimate ili kada hoete da poaljete sekvencer trake na pojedinane
kanale.Npr.,korienjem pojedinanih izlaza moete poslati bubanj i bas trake u
eksterni kompresor ili reverb mainu.Konektujte etiri mono kabla u oba glavna i
pojedinana izlaza.Da biste iskoristili pojedinane izlaze(1,2)morate da programirate
trake koje elite da poaljete kroz njih(pogledaj 'FizikiIzlazi').
Beleka:
Kada je traka poslata na 1 ili 2 izlaz,ona je skinuta sa glavnih izlaza koji idu na
zvunike.Podeavajte volumen glavnih izlaza uz pomo MASTER VOLUME
slajdera.Podeavajte volumen 1 i 2 izlaza uz pomo level kontrole mikserovog ili
spoljanjeg pojaala.

10

01.apr.15/9:29 pre.
AUDIO ULAZI
Konektujte va mikrofon,gitaru,ili neki drugi muziki instrument u INPUTS na
pozadini instrumenta.
Beleka:
Kada je vocal/guitar bord instaliran,ulazak audio signala je automatski poslat na
bordov efekt procesor.Moete kasnije promeniti ovu postavku.
MIDI KONEKCIJA
Moete svirati interne zvuke vaeg PA-80 uz pomo eksternog kontrolera kao to je
master klavijatura,MIDI gitara,MIDI harmonika,ili digitalni klavir.Konektujte
standardni DIN(MIDI kabl) u MIDI Out vaeg kontrolera.Konektujte drugi kraj
kabla u MIDI In PA-80.
DAMPER PEDALA
Konektujte damper pedalu u DAMPER ulaz na pozadini sintisajzera.Koristite
Korgove PS1 i PS2 pedale ili kompatibilne.Da biste promenili polaritet pedale
pogledajte 'Polaritet Pedale'.
DEMO
Posluajte ugraene Demo pesme,koje demonstriraju mo PA-80.Postoji 16 demo
pesama.
1.Pritisnite STYLE PLAY i SONG PLAY dugmad zajeno.Njihove lampe poinju da
svetlucaju.Ako ne pritisnete ni jedno drugo dugme,sve Demo pesme e biti izvedene.
2.Izaberite stranu koristei PAGE dugmad.Postoje dve razliite strane Demo moda.
3.Selektujte Demo pesmu pritiskajui odgovarajue VOLUME/VALUE dugme oko
displeja.Demo e automatski poeti.
4.Da zaustavite Demo,pritisnite START/STOP dugme.
5.Da izaete iz Demo moda pritisnite jedno od MODE dugmadi.
MUZIKI STALAK
Miziki stalak ide standardno uz PA-80.Ubodite ga u dve odgovarajue rupe na
pozadini instrumenta.

11

01.apr.15/9:29 pre.

3.KOMANDNA TABLA
(FRONT PANEL)

12

01.apr.15/9:29 pre.
1.Master Volume
Ovaj slajder kontrolie generalnu jainu instrumenta,ukljuujui interne
zvunike,L/Mono i RIGHT izlaze,HEAD PHONES izlaz.On ne kontrolie volumen
pojedinanih izlaza 1 i 2.Slajder takoe kontrolie volumen signala koji ulazi kroz
INPUT 1-2 konektore,sve dok oni nisu setovani u direktom modu.
UPOZORENJE:
Na maksimalnom nivou,sa zvuno bogatim pesmama,stilovima,ili
programima,internalni zvunici mogu da distorziraju za vreme plejbeka.
Ako se ovo dogodi,smanjite MasterVolume.
2.ACC/SEQ VOLUME
Ovaj slajder kontrolie jainu automatske pratnje i traka pesama,osim RealTime
traka.Ovo je relativna kontrola iji efektivni maksimum je odreen Master Volume
slajderom.
3.ASSIGN.SLIDER
Ovo je potpuno slobodno programabilni slajder.Fabriki je postavljen da utie na
audio In volumen.
Beleka:
Kada koristite efekte visoke jaine moete uti visok nivo uma.Kada Audio Inputi
nisu u upotrebi drite ovaj slajder na minimalon nivou ili mutirajte audio In traku
na glavnoj strani STYLE PLAY moda i SONG PLAY moda.
4.MODE SEKCIJA
Svaki od ovih tastera poziva jedan od operativnih modova instrumenta.Svaki mod
iskljuuje prethodni.
STYLE PLAY

Ovaj mod slui za sviranje sa automatskom pratnjom.Na glavnoj strani displeja


REALTIME trake su pokazane na desnoj polovini displeja.Ako ste u nekom drugom
operativnom modu,pritisnite STYLE PLAY da biste pozvali STYLE PLAY mod.Ovaj
operativni mod je automatski selektovan kada se ukljui instrument.
SONG PLAY

Song Play mod slui za plejbek 16-to kanalnog sekvencera i standard MIDI
fajlova(SMF) direktno sa diska.Poto je PA-80 opremljen sa dva sekvencera,moete
ak pustiti dve pesme u isto vreme i miksovati ih sa balans slajderom.Pored Song
traka,postoje i etiri real time trake.Na glavnoj strani real time trake su prikazane na
desnoj polovini displeja.Moete stii na glavnu stranu pritiskom Exit tastera iz bilo
koje Song Play Edit strane.Ako ste u nekom drugom operativnom modu pritisnite
SONG PLAY taster da biste pozvali SONG PLAY mod.Ako je TRACK SELECT
LED ukljuena,ili svetluca,pritisnite TRACK SELECT jednom ili dva puta da ga
iskljuite i vidite REAL TIME trake.
B.SEQ

Backing sequence mod slui za snimanje novih pesama zasnovanih na Real Time i stil
trakama.Ovde moete prebaciti na disketu nove SMF(StandardMIDIFiles).

13

01.apr.15/9:29 pre.
SONG

Ovaj mod slui za plejbek ili editovanje pesama.


PROGRAM

Program mod slui za sviranje pojedinanih programa sa klavijature.


5.GLOBAL
Ovaj taster poziva GlobalEdit okruenje koje se preklapa sa bilo kojim
modo.Pritisnite Exit taster da izaete iz iovog moda i vratite se u prethodni.
6.DISK
Ovaj taster poziva DiskEdit okruenje gde moete da formatizujete disketu,uitavate
podatke,prebacujete podatke na disketu itd.Ovo okruenje se preklapa sa bilo kojim
operativnim modom i uvek je aktivno u pozadini.Pritisnite Exit taster da se vratite u
prethodni mod.
7.MEMORY
Ovaj taster ukljuuje ili iskljuuje Lower i Chord memory funkcijuKada je ova
funkcija ukljuena zvuci levo od split take i akordi za automatsku pratnju su zadrani
u memoriji ak i ako sklonite ruku sa klavijature.
8.BASS INVERSION
Ovaj taster ukljuuje i iskljuuje Bass Inversion funkciju.Kad je ova funkcija
aktivirana najnia nota u odsviranom akordu se uvek detektuje kao osnovna nota
akorda.
9.MANUAL BASS
Ovaj taster ukljuuje i iskljuuje ManualBass funkciju.Kad je ova funkcija
aktivirana,automatska pratnja prestaje da svira bass liniju koju moete manuelno da
svirate levom rukom na donjem splitovanom delu klavijature(Lower-u).
10.SPLIT POINT
Drite ovaj taster pritisnut sa biste otvorili Split Point prozor.Dok je ovaj prozor
otvoren,moete odrediti taku splitovanja,jednostavnim pritiskom na odgovarjuu
dirku na klavijaturi.Zatim,pustite Split Point taster.Da memoriete selektovanu Split
Point notu pritisnite Global taster i pritisnite Write da biste sauvali global u
memoriji.
11.G.QUANTIZE
Pritisnite ovaj taster da biste otvorili GROOVE QUANTIZE prozor,gde moete
selektovati kvantizaciju koja e biti primenjena u pesmi(samo sekvencer1).
12.TEMPO LOCK
Ovaj taster ukljuuje i iskljuuje Tempo Lock funkciju.Kada je ova funkcija
ukljuena,promenom stila ne menja se tempo.Tempo naknadno moete menjati sa
DIAL ili TEMPO tasterima.

14

01.apr.15/9:29 pre.
13.SINGLE TOUCH
Ovaj taster slui da moete da ukljuite ili iskljuite SINGLE TOUCH funkciju.Kada
je ova funkcija ukljuena ,promenom novog stila ili selektovanjem istog,prouzrokuje
se promena efekata i RealTime traka.Kada je ova opcija iskljuena promenom stila
RealTime trake se ne menjaju.
14.STYLE SECTION(NUMERIC KEY PAD)
Koristite ovaj taster da biste otvorili Style Select prozor i izabrali stil.Prvi taster sleva
slui da selektujete gornji ili donji red banki stilova.
15.FADE IN/OUT
Dok je automatska pratnja zaustavljena,pritisnite ovaj taster da biste startovali Fade In
volume efekat.Dok automatska pratnja radi,pritisnite ovaj taster da biste pokrenuli
volume Fade Out efekat.
16.VARIATION 1-4
Svaki od ovih tastera selektuje jednu od etiri varijacije selektovanog stila.
17.FILL 1-2
Ova dva tastera ubacuju prelaz u stilu.Pritisnite ih dva puta da bi prelaz svirao u
kontinuitetu.
18.COUNT IN/BREAK
Dok automatska pratnja stoji,pritisnite ovaj taster,a potom taster Start/Stop.Ova
kombinacija e prouzrokovati jedan takt odbrojavanja pre nego to stil pone da
svira.Dok stil svira,ako pritisnete ovaj taster,stil e napraviti jedan takt
prekida.Pritisnite dva puta ovaj taster,da bi prekid bio kontinualan.
19.ENDING 1-2
Dok stil tee,ova dva tastera slue da naprave kraj i zaustave stil.Ako su oni pritisnuti
dok je stil zaustavljen,ponaaju se kao uvodi(Introi).
Pritisnite ih dva puta da biste ih aktivirali u kruno ponavljanje.
20.INTRO 1-2
Ova dva tastera slue za Intro mod.Poto pritisnete jedno od ova dva tastera startujte
stil i on e poeti sa Intoom.Intro lampica e se automatski iskljuiti kada se intro
zavri.
21.START/STOP
Startuje i zaustavlja stilove.
22.SYNCHRO START/STOP
Ovaj taster ukljuuje sinhro Start/Stop funkciju.Kada je ova funkcija ukljuena
odsvirajte akord u Lower-u i automatska pratnja e da krene,a ako hoete,moete
ukljuiti jedan od introa pre startovanja stila.Kada su ukljuene obe lampice za Start i
Stop,kada sklonite ruku sa Lower dela klavijature,stil e prestati da tee.Ako
pritisnete akord ponovo,stil e krenuti.
23.TAP TEMPO/RESET
Ovaj taster ima dvostruku funkciju u zavisnosti od statusa stila(Stop/Play).
15

01.apr.15/9:29 pre.

Tap Tempo:

Dok je stil u stanju mirovanja moete lupati tempo na ovom tasteru.Na kraju,pratnja
kree da svira koristei odlupani tempo.
Reset:

Kada pritisnete ovaj taster dok stil svira,stil patern ide na prvi naglaeni udarac.
24.WRITE/DISK IN USE
U Style Play modu ovaj taster otvara Write prozor koji omoguava da sauvaate sve
trake u performansu,Real Time trake u Single Touch Setting-u,ili trake iz pratnje u
Style performansu.Ova dioda slui kao Disk In Use indikator,trepui sve dok flopi
disk radi.
25.ENSEMBLE
Ovaj tster ukljuuje Ensemble funkciju.Kada je ova funkcija ukljuena,melodija desne
ruke je harmonizovana sa akordima leve ruke.
Beleka:
Ensemble funkcija radi samo kada je klavijatura u Split modu i Lower Chord
Scanning mod selektovan.
26.RECORD
Ovaj taster postavlja instrument u mod za snimanje(zavisno od trenutno selektovanog
moda).
27.MENU
Ovaj taster otvara menu stranu za trenutno selektovani mod ili Edit okruenje.Poto
ste otvorili meni,moete skoiti na jednu od Edit strana,pritiskom na odgovarajui
Volume/Value taster,ili pretraivati,koristei se Page tasterima.
28.PAGE -/+
Poto pritisnete Menu da biste otvorili meni,koristite ove tastere za
pretraivanje.Pritisnite Exit taster da se vratite na glavnu stranu trenutno selektovanog
moda.
29.VOLUME/VALUE
Koristite ove tastere za izvrenje raznih operacija i funkcija koje se pojavljuju na
displeju.

16

01.apr.15/9:29 pre.

Unutar ovog uputstva svaki par tastera je markiran abecedom od (A-H).


Odgovarajuce ime trake je odtampano preko svakog para tastera.
Ova imena prikazuju odgovarajue trake para tastera odnoseci se na glavnu stranu Stil
Play moda.

Leva polovina je za glavnu stranu,gde moete videti Realtime trake, i Style


trake grupisane zajedno:

Desna polovina je za Style tracks stranu,gde moete videti svaku od prateih


traka:

Koristite ove tastere da izvrite razliite operacije za komande i funkcije prikazane


na displeju.
SELECTING

Koristite svaki par tastera za selektovanje odgovarajueg objekta na displeju.


VOLUME

Dok ste na glavim stranama operativnih modova,selektujte traku i koristite ove tastere
da biste promenili volumen.Koristite levi taster za smanjivanje,a desni za pojaavanje.
MUTE

Pritisnite oba dugmeta u paru,da biste mutirali odgovarajuu traku.Pritisnite


ponovo,da biste odmutirali.
VALUE

Koristite svaki par tastera da biste promenili odgovarajuu vrednost parametara.


30.TRACK SELECT
U zavisnosti od operativnog moda,ovaj taster selektuje razliite poglede na trake.

17

01.apr.15/9:29 pre.
STYLE PLAY MODE

Promena izmeu RealTime traka i stil traka.


SONG PLAY MODE

Promena izmeu glavne strane,song traka 1-8 i song traka 9-16.


SONG MODE

Promena izmeu glavne strane,song traka 1-8 i 9-16.


31.SINGLE TOUCH SETTING(F1-F4 funkcijski tasteri)
Dok ste na glavnoj strani Style Play ili Backing Sequence moda ovi tasteri selektuju
svaki Single Touch Setting.Svaki stil ima maksimum od etiri Single Touch Settinga(STS),da bi automatski konfigurisao real time trake i efekte na dodir prsta.
Kada je STS lampica ukljuena,STS je automatski selektovan,kada se selektuje stil.
32.SHIFT
Drite ovaj taster pritisnut da biste selektovali druge funkcije na tasterim.
33.TEMPO/VALUE
Dial i Down/Up tasteri se koriste za kontrolu tempa,za odreivanje vrednosti
selektovanog parametra na displeju ili pretraivanje liste fajlova u SongSelect i disk
stranama.
34.VALUE LED
Ova lampica prikazuje status Dial i Down/Up tastera.Kada je ukljuena,tasteri slue
za promenu vrednosti selektovanog parametra na displeju.Kada je iskljuena,tasteri
menjaju tempo.
35.EXIT/NO
Koristite ovaj taster za da izvedete razliite akcije,naputanje trenutnog statusa,izlazak
iz dijalog boksa,odgovaranje 'ne' na bilo koje pitanje koje se pojavi na displeju,izlazak
iz meni prozora,vraanje na glavnu stranu operativnog moda,izlazak iz globalnog ili
disk edit okruenja,izlazak iz stil,performans ili program prozora.
36.ENTER/YES
Koristite ovaj taster za potvrdu raznih akcija.
37.SIGNAL LED
Ova lampica pokazuje nivo audio signala,koji ulazi na Input konektor.Tri razliite
boje pokazuju nivoe.Kada je lampica iskljuena,nema signala.
Zeleno-

nizak i srednji nivo signala.Ako se lampica previe esto iskljuuje nivo ulaza je
preslab.Koristite Gain kontrol da poveate ulazni nivo.
Oran-

Optimalni nivo.

18

01.apr.15/9:29 pre.
Crveno-

Klipovanje na ulaznom nivou.U redu je ako lampica pokazuje povremeno crveno.Ako


se crveno prikazuje esto,nivo je prejak.Koristite Gain kontrolu,da smanjite ulazni
nivo.
38.DISPLAY HOLD
Ovaj taster ukljuuje Displej Hold funkciju.Kada je ova funkcija ukljuena,privremeni
prozori ostaju otvoreni sve dok ne pritisnete taster Exit/No.
39.CHORD SCANNING
U Style Play i BackingSequence modovima koristite ove tastere da definiete nain
na koji e se akordi prepoznavati od strane aranera.
LOWER-Akordi se detektuju ispod take splita.
UPPER-Akordi se detektuju iznad take splita.Morate uvek svirati tri ili vie nota,da
bi araner prepoznao akord.
FULL-Akordi se prepoznavaju du itave klavijature.
40.KEYBOARD MODE
Ovi tasteri definiu kako e etiri keyboard trake biti pozicionirane na klavijaturi.
SPLIT-Lower traka svira ispod split pointa,dok Upper1,Upper2 i Upper3 trake
sviraju iznad njega.
FULL UPPER-Upper 1,2,3 trake sviraju du itave kavijature.Lower traka ne svira.
41.STYLE CHANGE
Ovaj taster ukljuuje StyleChange opciju.Kada je funkcija ukljuena,pri selektovanju
performansa,stil se menja u zavisnosti od toga koji broj stila je memorisan u
performansu.
42.PERFORM.
Pritisnite ovaj taster da biste koristili PROGRAM/PERFORMANCE sekciju za
selektovanje performansa.
43.PROGRAM
Pritisnite ovaj taster da biste koristili PROGRAM/PERFORMANCE sekciju za
selektovanje programa i postavlja ih na selektovane trake.
44.PROGRAM/PERFORMANCE SECTION
Koristite ove tastere za otvaranje Program Select ili Performance Select prozora i
selektovanje programa ili performansi.Taster sleva selektuje gornji ili donji red
program banki ili Card program banku.Program banke se identifikuju kao nazivi
instrumenata,dok performans banke se identifikuju brojevima od 1-10.Programi od
klavira do SFx-a su standardni programi i korisnik ih ne moe direktno
menjati.Programi User 1 i 2 su lokacije gde moete uitati nove programe sa
diska.User Dkje mesto gde moete uitati novi set bubnja.Svaka program banka sadri
razne strane,svaka sa po osam programa.Moete ih pretraivati koristei Page tastere.
Card banka su programi direktno sa fle kartice(samo ako je kartica ubaena).
45.PADS 1-4,STOP
Ovi programabilni pedovi mogu da se koriste za pozivanje zvunih efekata.Koristite
Stop taster za prekid ciklinog zvuka.

19

01.apr.15/9:29 pre.

46.TRANSPOSE
Ovi tasteri transponuju ceo instrument u polustepenima.Transponovana vrednost je
pokazana u gornjem desnom delu displeja.Pritisnite oba tastera zajedno,da biste
resetovali transpoziciju na nulu.

47.OCTAVE
Ovi tasteri trasnponuju selektovanu traku po oktavama.Transpoziciona vrednost je
prikazana u gornjem desnom delu ekrana.Pritisnite oba tastera zajedno,za resetovanje
Octave Transpose na vrednost 0.

Pritisnite oba tastera istovremeno da resetujete Octave Transpose na nulu.


Beleka:
Octave Transpose nema efekta na trakama setovanim na Drum mod( i ak ako je
set u drugom statusu za Drum i Percussion trake).
+

Sputanje selektovane trake za oktavu.


Podizanje selektovane trake za oktavu.

48.BALANCE SLIDER
U Song Play modu ovaj slajder pravi balans jaina dva sekvencera.Kada je sasvim u
levo,samo Sekvencer 1 e se uti.Kada je sasvim u desno,samo Sekvencer 2 e se
uti.Kada je na sredini,oba sekvencera sviraju u punoj jaini.
49.SEQUENCER TRANSPORT CONTROLS-SEQ1 and SEQ2
Instrument je opremljen sa dva sekvencera (Sequencer 1 i Sequencer 2) svaki sa
svojim setovima transportnih kontrola.
>>and<<

Komande za ubrzano premotavanje,napred i nazad.Ako ih koristite


dok pesma svira,dogodie se pomeranje unapred ili unazad.
Kada su pritisnuti jednom,ovi tasteri pomeraju pesmu na prethodnu ili
sledeu vrednost.Kada ih drite pritisnute,moete premotavati pesmu
kontinualno,sve dok ne prestanete da drite jedan od tastera.
U Du-boks modu (Sekvencer 1) drite SHIFT taster pritisnut i
pritiskom na ove tastere prelistvate prethodnu ili sledeu pesmu u
Du-boks listi.(Videti Stranu 8 Du-box ).

20

01.apr.15/9:29 pre.

Zaustavlja pesmu na tekuoj poziciji.Pritisnite PAUSE ili


PLAY/STOP da startujete sviranje pesme ponovo.
Startovanje ili zaustavljanje tekue pesme.Kada zaustavite
pesmu(Song)mpozicija pesme se pomera na vrednost(takt) 1.
U Song Play modu,pritisnut ako ste drali SHIFT
pritisnut,startuje ili zaustavlja oba sekvencera istovremeno.

4.DISPLEJ I KORISNIKI INTERFEJS


(DISPLAY AND USER INTERFACE)

Displej prikazuje trenutni status PA-80.Moete selektovati svaki parametar koristei


se VOLUME/VALUE tasterima na obe strane displeja.

DISPLEJ KONTROLA
VOLUME/VALUE tasteri koriste se za selektovanje odgovarajuih parametara na
displeju,za promenu njihovih vrednosti,ili za promenu volumena odgovarajue
trake.Dok ste na glavnoj strani,ovi tasteri mogu selektovati traku,promeniti volumen
trake,ili mutirati traku.F1-F4 se koriste kada ste na Edit stranici za selektovanje etiri
reda parametara kao to se vidi na sledeem primeru:

21

01.apr.15/9:29 pre.

Prvo,selektujte red koristeci VOLUME/VALUE(A-H) tastere.Potom,selektujte


kolonu,kosristei F1-F4 funkcijsle registre.
U Disk edit okruenju,F1-F4 tasteri bie korieni,takoe, za selektovanje jedne od
strana komandi prikazanim u zadnjem redu displeja.

PAGE tasteri selektuju prethodnu ili sledeu Edit stranicu.Kada selektujete stil ili
program,oni selektuju razliite stranice u okviru stila i programa.
MENU taster otvara Edit okruenje trenutno selektovanog moda.Dok ste u meniju
moete koristiti VOLUME/VALUE tastere za selektovanje Edit sekcije.Svaki
operativni mod ima razliit broj traka:
SELEKTOVANJE TRAKE
Svaki od operativnih modova imaju razliit broj traka:
Style Play-4 real time trake,8 style trake,4 peda.
SongPlay-4 real time trake,2x16 song trake,4peda.
Backing Sequence-4real time trake,8style traka.

22

01.apr.15/9:29 pre.
Song-16song trake.
Moete videti samo osam traka na displeju.Koristite Track Select taster za prelazak sa
prvih osam na drugih osam traka.
INTERFEJS STRUKTURA
Zahvaljujui multi tasking operativnom sistemu korisniki interfejs PA-80 ima
preklapajuu interfejs strukturu.Od najnieg nivoa:
*Operativni modovi
*Edit okruenja
*Selektovanje prozora
Dok radite u nekom Edit okruenju,trenutno selektovan operativni mod,jo uvek radi
u pozadini.

Operativni Modovi
Na najniem nivou,operativni modovi su uvek aktivni.Operativni mod je podeljen na
glavnu stranu,meni i seriju Edit strana.Pritisni Menu da pristupi meniju.Koristi
MENU i PAGE tastere za pretraivanje Edit strana.Pritisni EXIT za vraanje na
glavnu stranu.

23

01.apr.15/9:29 pre.

Edit okruenje
Kada pritisnete GLOBAL ili DISK,edit okruenje preklapa se sa trenutnim
operativnim modom.Pritisnite EXIT za vraanje u trenutni operativni mod.
Edit okruenje je sastavljeno od menija i serije edit stranica.Koristi MENU i PAGE
tastere za pretraivanje razliitih edit strana.
Selektovanje prozora
Kada pritisnete jedan od Style ili Program/Performance tastera,otvarate selektovani
prozor.Prozor se zatvara poto selektujete jedan od objekata u njemu ili poto
pritisnete Exit.Ako je DISPLAY HOLD LED ukljuena prozor se ne zatvara posle
selektovanja objekta,ve morate pritisnuti Exit taster.
PROZOR ZA PORUKE
Ponekad poruke se pojavljuju na displeju,upozoravajui o nekoj greci ili pogrenoj
operaciji:

Pritisnite Enter ili Exit da sklonite prozor.Druge poruke pitaju za odgovor kao to je
na slici:

Pritisnite Enter/Yes za 'Da' ili Exit/No za 'Ne'.


SIMBOLI I IKONE
Mnoge ikone i simboli,na osnovnom osnovnoj strani displeja prikazuju status
parametra ili sadraj displeja.

24

01.apr.15/9:29 pre.

Realtime/Keyboard traka(Upper 1-3, Lower)

Drum traka(Izgled Stil trake).

Percussion traka(Izgled stil trake)

Grupisane Drum i Percussion trake.

Bass traka(Izgled stil trake).

Grupisane accompainment(za pratnju)trake.Ovaj simbol oznaava pet grupisanih


accompainment(prateih)traka.(Acc 1-5)

Accompainment(za pratnju)trake.(Izgled Stil trake).

Sekvencer trake.

Audio Input traka.Ovaj simbol je prikazan na glavnim stranama raziliitih operativnih


modova.Oznaava jainu(Volume) i mute/unmute kontrole audio inputa na zadnjoj
strani.Nee raditi kada su Audio Inputi postavljeni u Direct mode.

Selektovana traka ili parametar.Kada je ovaj simbol prikazan,moete izvriti bilo koju
postojeu operaciju na selektovanom parametru.

25

01.apr.15/9:29 pre.

Traka je mutirana i ne moe svirati na klavijaturi.

26

01.apr.15/9:29 pre.

5.ZADNJI DEO KLAVIJATURE


(REAR PANEL)

1.Konektor za strujni kabl


Ukljuite strujni kabl u ovaj konektor.
2.Prekida za napajanje
Koristite ovaj prekida da ukljuite i iskljuite instrument.
3.Slot za karticu
Ubacite u ovaj slot PA-80 kompatibilnu karticu.im je ubacite svi programi e
automatski biti uitani pod CARD banke u PROGRAM/PERFORMANCE sekciji.
4.Video interfejs(opcionalno)
Ako je ugraen,to je video izlaz za konekciju PA-80 i TV ili monitora.
5.PC to host
Koristite ovaj konektor za direktno povezivanje PA-80 sa PC-em ili MAC-om bez
ikakvog MIDI kabla.Va PC ili MAC moraju imati serijski interfejs ili USB adapter
prikladan za MID aplikacije.

27

01.apr.15/9:29 pre.

6.MIDI interfejs
MIDI interfejs omoguava povezivanje PA-80 sa eksternim kontrolerom(master
klavijatura,MIDI gitara,MIDI harmonika..),ili kompjuterom.
7.EC5
Ovaj konektor slui za povezivanje Korgovog EC5 multi prekidaa koji moe da
kontrolie mnoge funkcije u realnom vremenu.
8.Programabilna pedala
Koristite ovaj konektor za povezivanje pedala,kao to je Korgova EXP2 ili XVP10
pedala.
9.Damper pedala
Koristite ovo za konektovanje damper pedale kao to je Korgova PS1 ili DS1H.
10.Izlazi
Koristite ove nebalansirane konektore za slanje audio signala u mikser,pojaalo ili va
HI-Fi sistem.
11.Ulaz 1 i 2
Koristite ove nebalansirane konektoreza ukljuivanje dinamikog mikrofona,gitare,ili
nekog drugog instrumenta,ili CD plejera.Kontroliite ulazni nivo Gain kontrolom.Da
biste prikljuili kondenzatorski mikrofon,potreban vam je externo fantom napajanje.
12.Gain 1 i 2
Koristite ove kontrole da nezavisno
podeavate ulaznu osetljivost ulaza 1 i 2 konektora.
Iz jednog do drugih,moete podesiti optimalnu osetljivost za ulayne uredja
je(0db),mikrofone,gitare(-40db).

28

01.apr.15/9:29 pre.

OSNOVNI VODI
(BASIC GUIDE)

29

01.apr.15/9:29 pre.

6.OSNOVNE OPERACIJE
SVIRANJE NA KLAVIJATURI
Jednostavno svirajte na klavijaturi.uete sviranje RealTime traka.Postoje etiri
RealTime trake:
Upper1-3 i Lower.One mogu da sviraju sve u isto vreme,samo jedna ili samo neke od
njih u zavisnosti od njihovog mutirajueg statusa.
Ako ne moete da ujete traku,proverite mutirajui status parta.Trake mogu biti
postavljene na razliite naine:
Koristite keyboard mode sekciju da selektujete nain kako e one biti konfigurisane
na klavijaturi.
*Pritisnite Full Upper da biste svirali Upper1-3 trake npo celoj klavijaturi,ba kao to
biste na klaviru.

*Pritisnite Split da biste svirali Upper1-3 trake desno od Split pointa i Lower traku
levo od Split pointa.

*Drite Split point taster pritisnut i pritisnite dirku da promenite Split point na
klavijaturi,koji deli Upper i Lower part.

Da memoriete selektovanu Split point notu,pritisnite Global taster,zatim pritisnite


Write,da biste sauvali Global u memoriji.
30

01.apr.15/9:29 pre.

SELEKTOVANJE I MUTIRANJE/ODMUTIRANJE TRAKA


Selektovanje
Koristite Volume/Value(E-H)tastere za selektovanje traka.

Selektovana traka je pokazana sa pravougaonikom koji okruuje njenu ikonicu.

Ako ne moete da vidite traku koju traite,koristite Track Select taster za skrolovanje
gore-dole i pronalaenje skrivenih istih.

Mute/Unmute
Pritisnite zajedno Volume/Value(E-H)tastere da biste mutirali ili odmutirali trake.Na
primer,ako se nalazite na glavnoj strani koja se pojavljuje poto ukljuite instrument i
hoete da mutirate Upper1 traku,pritisnite E(Upper1/Acc2)tastere odjednom.
Mute/Play status je pokazan odgovarajuom ikonicom na displeju:

Play status;traka koja se svira na klavijaturi.


Mute status;traka se ne moe svirati na klavijaturi.
SELEKTOVANJE PERFORMANSA
Performans je set programa i podeavanja za klavijaturu i stil trake.Kada je Style
Change Led ukljuena performans moe takoe selektovati razliit stil.Preporuujemo
da uvek koristite performance pre nego pojedinane programe,kada svirate i ak solo

31

01.apr.15/9:29 pre.
zvuk,zato to performanse selektuju efekte odgovarajue za taj zvuk,transpoziciju,plus
mnoge druge parametre,zajedno sa programom.

Drugi performans parametri se uvaju u Globalu.

1.Pritisnite Perform taster.Ovo menja Program/Performance sekciju u performans


selektoru.

2.Selektujte Program/Performance banku koja sadri performansu koju traite.

32

01.apr.15/9:29 pre.

Prozor za selektovanje performansi se pojavljuje.Postoje osam performansi za svaku


banku.

3.Selektujte performans koristei Volume/Value(E-H) tastere.


4.Ako je Display Hold Led ukljuena,pritisnite Exit da izaete iz prozora.
STYLE CHANGE TASTER
Kada selektujete performans stil moe,a i ne mora da se promeni.To zavisi da li je
Style Change taster pritisnut.Kada uvate performans trenutni stil je uvek memorisan.
*Ako je Style Change Led ukljuena,stil memorisan u performansu e biti selektovan.
*Ako Style Change Led iskljuena,stil se ne menja.
SELEKTOVANJE PROGRAMA
Moete selektovati razliite programe,da budu svirani od strane trake.Pre selektovanja
programa,morate selektovati traku na koju ete postaviti program.
Beleka:
Da biste postavili razliite programe na Stil trake,pritisnite TrackSelect,da vidite Stil
trake.Ako selektujete program dok su grupisane trake selektovane,program e biti
postavljen na poslednju selektovanu traku.
Svaki element stila(varijacije,prelazi..)moe imati razliite programe,tako da
vaa selekcija moe biti automatski resetovana kada selektujete razilit
element.Da biste izbegli ovaj reset,pogledajte'Prog(ram)'.
1.Koristite Volume/Value(E-H)tastere na desnoj strani displeja za selektovanje real
time traka kojima elite da dodelite razliite programe.

33

01.apr.15/9:29 pre.

2.Pritisnite Program taster.Ovo menja Program/Performance sekciju u Program


selektoru.

3.Koristite levi Program/Performance taster da biste selektovali red program


banki(Upper,Lower,Card).

4.Selektujte Program/Performance banku,koja sadri program,koji traite(Program


banke su ispisane kao nazivi instrumenata).

Prozor za selektovanje programa se pojavljuje.

34

01.apr.15/9:29 pre.
5.Pretraujte sve programe u selektovanoj banci,koristei Page tastere.Postoje razliite
strane za svaku banku,koje sadre do osam programa.
6.Kada pronaete program koji traite,selektujte ga uz pomo Volume/Value(EH)tasterima.
7.Ako je Display Hold Led ukljuena,protisnite Exit da izaete iz prozora.
SELEKTOVANJE I KORIENJE DIGITALNOG DRAWBARSa(DD-a)
Pa-80 ima realistinu simulaciju klasninih Rock organa.Moete selektovati ove
specijalne programe pritiskom na taster Digital Draw Bars.Za razliku od drugih
programa DD ima druga pravila.
*U Style Play i Backing Sequence modu samo DD program je dostupan za Real Time
trake i jedan za Stil trake.Sauvajte ih u performansu.
*U Song Play modu postoji DD program za Real Time trake,jedan za Song trake 1-8
drugi za song trake 9-16.
*U Song modu postoji DD program za Song trake 1-8,jedan za Song trake 9-16.
1.Koristite Volume/Value(E-H)tastere na desnoj strani displeja za selektovanje Real
Time trake kojoj elite da dodelite program.

2.Pritisnite Program taster.Ovo menja Program/Performance sekciju u Program


selektoru.

3.Koristite levi Program/Performance taster da selektujete prvi red program banki.

35

01.apr.15/9:29 pre.
4.Selektujte DD banku.DD prozor se pojavljuje i trenutna postavka se dodeljuje
selektovanoj traci.

5.Koristite Volume/Value(E-H)tastere da promenite svaku nonu jainu.


6.Pritisnite Page+ da vidite stranu DD setovanja.

7.Menjajte vrednosti parametara kako elite.Pogledajte DD stranu za vie detalja.


8.Pritisnite Exit da se vratite u trenutni operativni mod.
SELEKTOVANJE STILA
Stil je set paterna ritma i pratnje.Moete selektovati stil iz interne memorije,sa flopi
diska ili sa hard diska.
1.Koristite levi Style taster za selektovanje kolone stil banki(Upper,Lower,Direct
HD).

36

01.apr.15/9:29 pre.

2.Selektujte stil banku koja sadri stil koji vi traite.Prozor za selektovanje stila se
pojavljuje.

3.Postoje dve strane za svaku banku,od kojih svaka ima osam stilova.Selektujte stranu
koristei Page tastere.

4.Kada naete stil koji traite,selektujte ga koristei Volume/Value(E-H)tastere.


Beleka:
Novi stil e ui na sledei naglaen deo takta.
5.Ako je DisplayHoldLed ukljuena pritisnite Exit da izaete iz prozora.
SINGLE TOUCH TASTER
Kada selektujete stil,real time trake mogu biti promenjene ili ne.
*Ako je SingleTouchLed ukljuena,Single Touch postavka #1 je automatski
selektovano i Real Time trake su promenjene.Programi i mod klavijature moe da se
menja.
*Ako je Single Touch Led dioda iskljuena,Real Time trake se ne menjaju.
SELEKTOVANJE SINGLE TOUCH SETTING-a(STS)
STS sadri setovanje Real Time traka.etiri STS-a su ukljuene u svakom stilu i
mogu biti pozvana pritiskom na STS(F1-F4)tastere ispod displeja.
Beleka:
Moete selektovati STS samo ako ste na glavnoj strani Style Play ili Backing
Sequence operativnog moda.
PROMENA SVIH KLAVIJATURNIH TRAKA ODJEDNOM
Selektujte performans ili STS da biste promenili programe i efekte pritiskom na taster.

37

01.apr.15/9:29 pre.

SVIRANJE PESME SA FLOPI DISKA


1.Ubacite flopi disk koji sadri pesme u flopi drajv.
2.Pritisnite Song Play taster,da biste pristupili SongPlay modu.

3.Pritisnite A(S1) Volume/Value taster,da biste otvorili prozor za selektovanje pesama.

Beleka:
SongSelect prozoru moete takoe pristupiti pritiskom na Page+ taster sa glavne
strane.Moete izai iz ovog prozora,pritiskom na Exit ili Page- taster.
4.Pritisnite F1 taster za selektovanje flopi disk krajva.Sadraj diskete se pojavljuje.
5.Koristite Tempo/Value kontrole ili Volume/Value(E-H)tastere da pretraujete listu.EF tasteri su za skrolovanje na gore,dok su G-H tasteri za skrolovanje na dole.Pomerite
fajl koji traite na prvi red displeja.

6.Ako je fajl koji traite u folderu


poinje sa

(fajl ije ime

pomerite folder na prvi red displeja,zatim selektujte

38

01.apr.15/9:29 pre.
F3(otvaranje)komandu.Selektujte F4(zatvaranje)komandu da zatvorite folder i vratite
se na vii nivo.
7.Kada je fajl koji traite na prvoj liniji displeja,pritisnite F2 taster.
8.Kada se pesma pojavi u S1 liniji glavne strane Song Play moda,
pritisnite levi(SEQ1)Play/Stop taster za startovanje plejbeka.
Beleka:
Ako je Balance slajder postavljen sasvim desno Sekvencer 1 je na minimalnom
nivou jaine i ne moe se uti.
9.Ako elite da svirate razliitu pesmu na Sekvenceru 2 u isto vreme,pritisnite
B(S2)Volume/Value taster(pritisnite ga dva puta,ako je pesma ve selektovana za
Sekvencer 2)i ponovite gornju proceduru za selektovanje pesme za Sekvencer
2.Koristite desni(SEQ2)Play/Stop taster za startovanje i zaustavljanje druge
pesme.Koristite Balance slajder za mixovanje izmeu Sekvencera 1 i sekvencera 2.
10.Zaustavite pesmu koristei Play/Stop taster odgovarajueg sekvencera.

7.OBUKA
Ovo poglavlje sadri instrukcije korak po korak koje e nadamo se biti korisne za
uenje osnova.

1-SVIRANJE U REALNOM VREMENU


Kada ukljuite PA-80 on je u Style Play modu i moete ga svirati u realnom
vremenu.Molim vas,pratite me...
1.Sviranje na klavijaturi
Kada ukljuite PA-80 performansa 1-1 je automatski selektovana.Ovo podeava real
time trake za vas.U ovom sluaju dobijate Upper1 traku koja svira preko itave
klavijature,sa selektovanim Grand Piano programom.Postoje etiri real time
trake:Upper1-3 i Lower.Upper real time trake mogu da sviraju preko itave
klavijature.Lower traka svira levo od split pointa,a Upper trake sviraju desno(ako je
keyboard mode selektovan na Split).Ako niste zadoveljni sa ovom postavkom na
poetku,samo selektujte novi performans ili promenite postavku traka i sauvajte ih u
performansu.Uskoro ete videti kako to da uradite.
2.Selektovanje razliitih performansa
Da li je performans lampica ukljuena?

Ako jeste,pritisnite jedno od Program/Performance tastera i selektujte performans sa


Volume/Value tasterima(sa strane displeja).

39

01.apr.15/9:29 pre.

Probajte razliite performanse.Ima ih 80.


3.Selektujte performans 1-1 ponovo
Kao gore,pritisnite performans banku 1 i koristite Volume/Value tastere,za
selektovanje performansa.
4.Odmutirajte Upper 2 traku
Pritisnite zajedno F Volume/Value tastere.Upper2 traka e biti selektovana i
odmutirana.
Play ikona e se pojaviti uokvirena znakom za selektovanu traku.uete Dark Pad
program koji svira zajedno sa Grand Pianom.

5.Pritisnite Split na Keyboard mode sekciji i svirajte


Sada klavijatura je splitovana na dva dela:Lower deo,sleva i Upper deo
sdesna.AnalogStr program svira na Lower delu dok Grand Piano i DarkPad sviraju na
desnom delu.
6.Setovanje Split pointa
Niste zadovoljni sa trenutnom takom splita?Drite Split point taster i svirajte dirku
na klavijaturi.Moete ak sauvati ovu promenu u memoriji.

40

01.apr.15/9:29 pre.
7.Mutiranje i odmutiranje razilitih traka
Pritisnite zajedno H Volume/Value tastere.Mutiraete Lower traku.Pritisnite ih ponovo
da biste odmutirali Lower traku.

Pritisnite tada ponovo nemutiranu lower traku.Pokuajte takoe sa Upper


trakama,koristei E,F i G Volume/Value tastere.Primetiete da zvuk postaje vie ili
manje puniji, u zavisnosti od broja traka koje su mutirane ili odmutirane.

8.Setovanje relativnih jaina real time traka


Koristite svake E-H Volume/Value parove da biste postavili jaine real time
traka.Pritisnite jedan od Volume/Value tastera za selektovanje trake.Zatim pritisnite
desni za poveavanje,a levi za smanjivanje jaine.

9.Pritisnite Full Upper na keyboard mode sekciji i svirajte


Opet,Upper trake mogu da sviraju du itave klavijature.

41

01.apr.15/9:29 pre.
10.Sauvajte vae konfiguracije traka u performansu
To je sve!Kada pronaete pravi zvuk,moete pritisnuti Write taster da sauvate
konfiguraciju traka u performans ,STS ili Stil performans.

2.SVIRANJE STILA
Stil e biti va virtuelni bend.Selektujte jedan od 304 stila,koji postoje u maini.
1.Ok,selektujte va omiljeni muziki stil
Ima mnogo stilova za odabiranje.Mi emo uzeti za primer Jazz Brush stil.Ponimo.
Selektujte drugu kolonu stilova.Pritisnite levi Style taster da biste ukljuili niu
lampicu.

Sada,moete pritisnuti taster broj 4 koji se zove 'JAZZ'.Prozor za selektovanje stilova


se pojavljuje.

Pritisnite jedan od A Volume/Value tastera za selektovanje Jazz Brush-a.


2.Pozovite intro
Moete umeati Intro,da svira pre stila.Pritisnite Intro 1 ili Intro 2.
3.Startujte stil!
Svirajte akord i pritisnite Start/Stop taster.Zatim,ponite da svirate.Obino,akordi su
prepoznati ispod split take na Lower delu klavijature.
4.Svirajte vae akorde i vau melodiju
Kao to moete primetiti,PA-80 veoma dobro prepoznaje akorde.Prepoznati akordi su
prikazani na displeju.
5.Napravite prelaz
Dok svirate,moete slobodno pozvati jedan takt stanku.Probajte:Pritisnite
Break.Vidite li?Muzika je stala jedan takt.Onda,vraa se ponovo.Pritisnite Fill1 ili
42

01.apr.15/9:29 pre.
Fill2.Ovog puta nema tiine.PA-80 svira komplexni pasa da bi vam dozvolio da
doete do daha.Fill1 je jednostavniji,dok je Fill2 komplexniji.
6.Selektujte varijaciju
Postoje etiri tastera za varijacije.To su etiri razliite verzije istog stila.Probajte ih
sve!Moete da idete na varijaciju posle prelaza,jednostavnim pritiskom na Fill taster,a
zatim odmah posle na Variation taster.
7.Zaustavite!
Pritisnite Ending 1 ili Ending 2 tasater.Fraza kraja e biti odmah pozvana i stil e
imati obojen zavretak.Kao i obino,mEnding 1 je programiran,dok Ending 2 trai
vae akorde za progresiju.

U SINKU
Ako hoete da stil pone da svira kada vi pritisnete dirku,pritisnite Synchro taster.
1.Dok je stil zaustavljen,pritisnite Synchro taster
2.Odsvirajte akord na klavijaturi
Morate odsvirati akord na levom delu Split pointa,ali to zavisi od ChordScanning
sekcije.Stil kree.

3.SVIRANJE PESME
1.Pomerite Balance Slider na centar
2.Ubacite flopi disk koji sadri pesmu u disk drajv
Budite sigurni da je disketa DOS formata.Ovo je tipian Window format i moete
napraviti samo takav disk MAC-u,selektovanjem DOS opcije,kada formatizujete disk.
3.Pritisnite SongPlay taster,za pristup SongPlay moda
Ovo je prikaz:

43

01.apr.15/9:29 pre.
4.Selektovanje pesme
Pritisnite taster A(S1)Volume/Value da biste otvorili Song Select prozor.

Za dalje,pogledajte selektovanje stila.


5.Pritisnite Play/Stop(SEQ1)
6.Ako elite,selektujte pesmu za sekvencer 2.
Isto kao i sekvencer 1,osim to ete namesto(S1)pritisnuti (S2).
7.Pritisnite pauzu
Pritiskom na taster pauza,plejbek se zaustavlja,bez vraanja na takt 1.Pritisnite pauzu
ponovo,da biste povratili plejbek.
8.Stop
Naravno,pesma e automatski stati,im doe do kraja.Ako hoete da je zaustavite pre
kraja,pritisnite Play/Stop ponovo.

4.-SNIMANJE PESME
Backing Sequence mod je brz i efektan nain za snimanje nove pesme.
1.Prvo,pritisnite Backing Sequence mod
Pritisnite B.SEQ da pristupite Becking Sequence modu.Realtime trake,na
klavijaturi,ostae iste selektovane u Style Play modu.

44

01.apr.15/9:29 pre.
2.Sada pritisnite RECORD.
RECORD mod prikazuje drugaiji displej.

3.Ako mislite da je odabrani stil neodgovaraju,selektujte drugi.


4.Promenite performans ili STS
5.Ok,sad moemo da krenemo
Pritisnite Play/Stop(SEQ1),zatim,pritisnite Start/Stop,saekajte odbrojavanje i ponite
da svirate.
6.Svirajte kao da svirate uivo
U toku sviranja moete koristiti prelaze i varijacije,Intro-e i Ending-e.
7.Zaustavite pesmu
Pesmu moete zaustaviti normalno na Start/Stop,ili Ending taster.
8.Zavrite snimanje
Sve je zavreno deaci/devojke?Odlino!Sada moete pritisnuti
Play/Stop(SEQ1)taster i status snimanja e nestati.
9.Sluajte pesmu
PritisnitePlay/Stop(SEQ1)tater za sluanje nove pesme.
10.I..ako hoete da izbriete ili ponovo snimite jednu od traka,ili celu pesmu?
To je jednostavno!
Pritisnite Record ponovo,zatim postavite traku koju elite da birete ili da snimate
ponovo u Rec. Mod.

45

01.apr.15/9:29 pre.

Startujte snimanje ponovo.Pritisnite Play/Stop(SEQ1)da biste zavrili pesmu i izali iz


Recording moda.

11.Vreme da sauvate vau pesmu,zar ne?


Ako ne sauvate pesmu,ona e biti izgubljena kada iskljuite instrument,ili kad
selektujete SongPlay mod.Zato,sauvajte je na disketu.

5-EDITOVANJE PESME
Moete editovati Song(pesmu),bilo koji MIDI File(MIDI Fajl) kupljen u prodaji,ili
neku od vaih Songs(pesama) uraenu u Backing Sequence Mod-u.
ta se dogaa sa promenom onih dosadnih General MIDI zvukova sa onim divnim
original Korg-ovim zvucima?
Moete to uiniti u Song modu.
1.Pritisnite SONG da doete u song mod.
Ovo je Song garaa(skladie)gde moete nai alat(pomagala) da uobliite svoju
pesmu.

2.Umetnite u Disk drajv flopi disk(disketu) koja sadri MIDI fajlove koje elite
editovati.

46

01.apr.15/9:29 pre.
Midi fajlovi su fajlovi(datoteke) kreirane putem kompjuter sekvencer
softvera(programa) ili putem muzikih instrumenata,obino nakon konverzije.
Na primer,ako radite sa kompjuterom treba da naete komandu ije ime treba da zvui
pomalo kao..Convert to .MID(pretvaranje u .MID).
MIDI fajlovi imaju .MID ili .KAR ekstenziju.
3.Load(uitavanje)pesme.
Pritisnite jedno od B VOLUME/VALUE tastera(odgovarajui Load Song komandi).
Kao to smo oekivali..Load Song,na displeju, e se prikazati.

Ako se jo uvek nije selektovalo,pritisnite F1 da selektujete(aktivirate) FD (Floppy


Disk)ureaj.
Pokrenite midi fajl da uitate(doete) do prvog poloaja na displeju.
Koristite DIAL ili UP I DOWN tastere da skrolujete listu; ili koristite E-F(Scroll
Up) ili G-H (Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere.
Kada je midi fajl na prvoj liniji(koloni)displeja pritisnite F2(Load=uitavanje) da ga
uitate.
Are You Sure?(Da li ste sigurni?) poruka e se prikazati.
Pritisnite ENTER da (potvrdite)..tj.,nastavite operaciju.
Beleka:
Za vreme uitavanja Standard MIDI File-a, prve MIDI informacije su
konvertovane u Song Performance informacije.
Videete ih kao Programs,Volume,Pan,Effect settings dodeljene na trakama.
4.Presluavanje pesme.
Nakon uitavanja,vratiete se na glavnu stranu Song moda.

47

01.apr.15/9:29 pre.

Pritisnite PLAY/STOP(SEQ1) da ujete pesmu.LED(svetlo)na tasteru e se ukljuiti.


Da li je zvuk dobar?Ako je General MIDI kompatibilan midi fajl,dobre su anse da e
biti.Ali ubudue emo to poboljati.
5.Zaustavljanje pesme.
Ovo je lako:pritisnite PLAY/STOP(SEQ1).
LED(svetlo) na PLAY/STOP tasteru e se iskljuiti.
Molimo vas,uvek se setite:radite sve promene za Song kada sekvencer nije
aktiviran.Inae,Stop komanda e resetovati sve vae promene.
(Ne ba zabavno,huh?)
6.Selektovanje razliitih programa.
Moete zameniti General MIDI Programe Korg-ovim programima.Zvuae mnogo
bogatije,mnogo stvarnije,ivlje.
1.Pritisnite TRACK SELECT da biste videli trake od 1-8.
Svetlo e se ukljuiti.

Ugledaete trake od 1-8.Moete prei na trake 9-16 ako pritisnete TRACK SELECT
taster ponovo.

48

01.apr.15/9:29 pre.

Ako pritisnete TRACK SELEST ponovo,vrati'ete se na glavnu stranu.Pritisnite


TRACK SELECT AGAIN da doete do traka od 1-8...
2.Selektujte traku ako elite da dodelite razliit Program koristei VOLUME/VALUE
tastere.
Pritisnite jedan od tastera rasporeenih za traku za selektovanje.
Na primer,jedan od A tastera da selektujete traku 1:

3.Selektovati Program.Trebalo bi da znate kako to da uradite.Ako ne,vratite se na


Basic Operations stranu,Selecting a Program sekciju,strana 6-3?
To e biti od velike pomoi ubudue..
Koje Programe izabrati?Sa >660 Programa,sigurno ete nai svoj omiljeni zvuk.
Samo pronaite bilo koju Program Banku i presluajte je.UkljuitE DISPLAY HOLD
LED, da ostanete u Selecting Window dok traite odgovarajui Program.
(Tada,pritisnite EXIT ili DISPLAY HOLD da izaete iz prozora.)
4.Izvrite tako ostale promene kao to vam se svia na ostalim trakama.
7.Promena volumena.
Da,ovo je jos jedna oigledna promena.Pritisnite MENU da otvorite edit meni.

49

01.apr.15/9:29 pre.

Pritisnite jedan od A VOLUME/VALUE tastera da selektujete Mixer/Tuning


stavku.Iznenada, Volume edit strana se prikazala..

Selektujte traku I koristite DIAL ili UP I DOWN tastere,ili VOLUME/VALUE


tastere za promenu volumena traka.
Prilagodite sve trake za koje mislite da treba da budu modifikovane.
8.Snimanje pesme.
Vae promene e biti izgubljene kada uitavate novi Song,prelaskom u Song Play
mod,ili ako iskljuite instrument.
Zato,pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu Song moda.

Pritisnite jedan od C VOLUME/VALUE tastera,da selektujete Save Song


komandu.Snimite va Song sa novim imenom.
Kako da izvrite ovu jednostavnu operaciju opisano je u istaknutim pojedinostima na
strani 12-3(Save Song Page).

50

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Dok snimate Song,Song Performance podaci(poetni Program,Volume,Pan,Effect
Send postavke) su snimljene na poetku Standard MIDI File-a.
Efekt setovanja su snimljeni kao PA-80 SysEx
parametri(podaci),nerazumljivi(nekompatibilni) za ostale muzike instrumente.

Ostala editovanja
Volume nije jedini parametar koji moete editovati.Moete editovati mnoge druge
stvari,kao Pan,Efekte,tim..moete jo iskoristiti do 4 efekta(A-D Interna FX
Procesora),ali ovo e biti od koristi samo dok je itanje Song Back-a na PA-80,dok
ostali General MIDI-instrumenti koriste samo 2 efekta.

Trebate jo informacija?
Idite na Song operating mode na strani 133.
Reference Guide(Vodi preporuka)sadri sve informacije koje su vam potrebne.

6-ARAPSKE SKALE
Moete programirati arapske skale u realnom vremenu zadavajui funkciju
footswitch(pedala koja se koristi da se pritiskom nogom dozira neki od efekata) ili
KORG EC5 pedalu Quarter Tone(etvrt tona).
Drugi nain promene skale je odreivanje toga u Performance-u ili Single Touch
Setting-u(STS),ali ovo je vie zgodan nain za promenu visine u realnom vremenu.
1.Programiranje footswitch-a,ili jedne od EC5 pedala,dae za efekat pomeranje
etvrt tona(Quarter tone).
Prosto,idite na Global okruenje I naite Stranu 4-Assignab;e
Pedal/Footswitch,Assignable Slider,EC5.
Tu ete pronai P(edal)/S(witch) i EC5-AE) parametre koje elite da
dodelite(odredite) Quarter tone funkciji.
Pritisnite WRITE da snimite Global status i memoriju(pogledati The Write
window na strani 157).
2.Sniavanje visine nekih nota.
Drite pritisnutu Quarter tone pedalu.Klavijatura nee svirati ovog puta.Pritisnite note
koje elite da snizite za etvrt tona.Otpustite pedalu.
3.Sviranje vaom novom skalom.
Note koje ste pritisnuli sa sada sniene za etvrtinu tona.
4.Resetovanje na originalne skale.
Pritisnite Quarter tone pedalu nanovo.Sve visine e biti resetovane i skale selektovane
Performansom,STS-om ili Stzle Performance-om e biti opozvane(povuene).

Trebate jo informacija?
Kao to je formulisano,moete odrediti alternativne skale u Performance-u ili STSu.Idite na Tunning:Scale na strani 77 i takoe obratite panju na Scale Mode
parametar(videti stranu 94).

51

01.apr.15/9:29 pre.

8.MIDI
TA JE MIDI?
Ovde je kratak pregled MIDI protokola,to se tie veze sa PA-80.Ako ste
zainteresovani,moete nai vie informacija za generalno korienje MIDI-ja u raznim
specijalizovanim asopisima i knjigama.
U Globalu
MIDI je akronim(skraenica)od Musical Instruments Digital Interface(..moj bukvalan
prevod je Muzikih Instrumenata Digitalno Sporazumevanje(razgovor,komunikacija).
Ovaj interfejs daje mogunost konektovanja dva muzika instrumenta ili kompjutera i
razliitih muzikih instrumenata.
Fiziki,MIDI je sastav tri razliita konektora.MIDI IN prima podatke od drugog
ureaja,MIDI OUT alje podatke drugom ureaju,MIDI THRU alje drugom ureaju
tano ta je primio na MIDI IN-u(ovo je korisno kada lanano veete vie
instrumenata).
Kanali i poruke
U osnovi,MIDI kabl prenosi podatke preko 16 kanala.Zamislite svaki MIDI kanal kao
TV kanal:prijemnik mora biti podeen na istom kanalu predajnika.
Neka deavanja sa MIDI porukama:
Kada poaljete Note On poruku na kanal 1,ona e biti primljena samo na kanalu 1.
Ovo omoguava multitimbralnost.Moete koristiti vie od jednog zvuka,svirajui na
jednom MIDI instrumentu.
Postoje razliite poruke,ali ovde su objanjene najvie uzajamno upotrebljivane:
Note OnOva poruka daje naredbu instrumentu da svira note na odreenom kanalu.Note imaju
oboje-ime(C4 znai da je to `srednje` C) i broj (60 je ekvivalent za C4).
Note OffSu poruke esto upotrebljivane da kau koja je nota otputena,tj.,kada ste,nakon
pritiska na ditrku,opustili istu.U nekom sluaju Note On poruka sa vrednosti `0`(nula)
se upotrebljava umesto Note Off poruke.
Zajedno sa Note On porukom, vrednost(parametar)Velocity je uvek poslan.Ova
vrednost govori instrumentu koliko glasno nota mora svirati.
After TouchOva poruka se manifestuje pritiskom na klavijaturu(dirku),i posle note e se
prezentirati.Ona obino aktivira Vibrato ili drugi parametar zvuka.
Pitch Bend(PB)Moete proizvesti ovu poruku aktivirajui dojstik(x mehanizam).Pitch je protumaen
na gore ili dole.
ProgramChange(PC)Kada selektujete Program,Program Change poruka se stvori(poalje)na kanal/u.
Koristite ovu poruku,zajedno sa Control Change 00 i 32,da selektujete PA80
podatke preko externih ureaja(sekvencera ili master klavijature).
Control Change(CC)Ovo je irok raspored poruka,koje kontroliu mnoge parametre instrumenta.
52

01.apr.15/9:29 pre.
Neki primeri:
CC00,ili Bank Select MSB, i CC32,ili Bank Select LSB.Ovaj par poruka je
iskorien(zajedno sa Program Change porukom)da selektujete Program.
CC01,ili Modulacija(Modulation).Ovo se odnosi na dojstik koji pomerite na
gore.Vibrato efekat je,tada,obino aktiviran.
CC07 ili Master Volume.Koristite ovaj kontroler da setujete Volumen(Jainu
zvuka)po kanalu.
CC10,ili Pan(Panorama).Ovaj kontroler setuje poziciju kanala u Stereu.
CC64,ili Damper Pedal.Koristite ovaj kontroler da simulirate Damper pedalu.
Tempo
Tempo je globalna MIDI poruka koja nije vezana za pojedini kanal.Svaki Song sadri
Tempo podatke(informacije).
Lyrics
Rei(Lyrics)su nestandardni MIDI dogaaji(podaci),kreirani da prikau tekst zajedno
sa muzikom.PA80 moe itati mnoge od pristupanih lyrics formata na tritu.

MIDI FILES
Midi files ili Standard MIDI files(SMF) su praktian nain razmene pesama izmeu
razliitih pesama i kompjutera.PA80 poseduje SMF format kao i njegov fabriki song
format,pa tako itanje pesama sa kompjutera,ili snimanje pesme koje kompjuterski
software(programi)mogu itati,ne predstavlja nikakav problem.PA80 sekvenceri su
kmpatibilni sa SMF u formatu 0(svi podaci u jednoj traci..ovo je najee korien
format) i 1(multitrack-vie traka).
Mogue je itanje SMF u Song modu i prilagoavanje/snimanje istih u Song
mod.Mogue je snimiti Song u SMF 0 formatu u Backing Sequencer ili Song
modu.Kada ste u Song Play modu,PA80 ,takoe,prikazije Lyrics(rei) u Solton,MLive(Midisoft),Tune1000 i kompatibilnim(Edirol,GMX,HitBit,XF) formatima i
skraenice akorda u Solton,M-Live(Midisoft),GMX i XF formatu.

THE GENERAL MIDI STANDARD(Generalni MIDI standard)


Pre nekoliko godina,svet muzikih instrumenata je oseao potrebu za naprednijim
standardnim normama.Tada,General MIDI Standard je roen.Ovo unapreenje donosi
nova pravila u kompatibilnosti izmeu muzikih instrumenata.

Zahtevao se minimum od 16 MIDI kanala.


Osnovni set od 128 Programa,u loginom redosledu,bio je obavezan.
Drum Kit(set)je imao standardni redosled.
Kanal 10,bio je dodeljen Drum Kit-u.

Veina skoranjih unapreenja je u GM2 Standardu,koji unapreuje proirenje


Program-bazu podataka.PA80 je zvuno-kompatibilan sa SF2 standardom.

53

01.apr.15/9:29 pre.

GLOBALNI KANAL
(THE GLOBAL CHANNEL)
Bilo koji kanal sa oznaenom Global opcijom(videti stranu 7[MIDI In channels] na
strani 14-4) moe simulirati PA80 integrisanu klavijaturu.Kada je PA80 konektovan sa
Master klavijaturom,prenos podataka e biti preko Global kanala PA80.MIDI poruke
primljene preko Global kanala(ne preko standardnog kanala) imaju uticaj na tastere
KEYBOARD MODE sekcije.Dakle,ako je LED dioda SPLIT tastera ukljuena,note
koje stiu do PA-80 preko ovog kanala bie podeljene SPLIT pointerom na UPPER
(iznad SPLIT pointera) u LOWER(ispod SPLIT pointera) delove(partove).
Note koje stiu u Global channel su iskoriene za prepoznavanje akorada automatske
pratnje.Ako je KEYBOARD MODE u SPLIT modu,samo note ispod SPLIT pointera
e biti iskoriene.Ove note bie kombinovane sa nekim od specijalnih Chord 1 i
Chord 2 kanala.

AKORD 1 I AKORD 2 KANALI


(THE CHORD 1 AND CHORD 2 CHANNELS)
Moete setovati dva specijalna Chord kanala(videti stranu 14-4)da poaljete u PA-80
note za prepoznavanje akorada.Note e biti kombinovane sa notama koje prolaze kroz
kanal setovan kao Global(Global note su prepoznate samo ispod split pointera ako je
SPLIT LED dioda aktivna).Chord(akord) kanali nisu pod uticajem split pointera i
KEYBOARD MODE sekcije control pannela(kontrolne ploe-table).Sve note-obe
iznad i ispod split pointera bie poslate na prepoznavanje akorda.
Tasteri CHORD SCANNING(skeniranje akorda) sekcije imaju naroit efekat na
Chord channels(akord kanalima):

Ako ste selektovali LOWER,mod za prepoznavanje akorada(Chord


recognition) bie setovan putem ''Chord Recognition Mode'' parametra u
Style Play modu(videti stranu 94);

Ako ste selektovali UPPER ili FULL,mod prepoznavanja akorda(Chord


Recognition Mod) uvek e biti Fingered 2 (Trebate svirati na poslednjim tri
notama u nizu da bi akord bio prepoznat.

Ova dva kanala su naroito korisna za harmonikae da bi oznaili razliit Chord


Channel za akorde i bass odsviran levom rukom.Na ovaj nain,akordi i bas e
uestovati u kreiranju akorada za Chord Recogniton(prepoznavanje akorda)
automatske pratnje.

MIDI SETOVANJE
(MIDI SETUP)
Moete svirati PA-80 se externim kontrolerom i to sjajno iskoristiti kao zvuni-ton
generator.Da bi vam pomogli u konfigurisanju MIDI kanala,obezbedili smo set MIDI
setapa(setova).Idite na Global mod da biste selektovali neki koji odgovara vaim
MIDI potrebama (videti MIDI Setup na strani 163 za vie informacija).Predlaemo
da razmotrite svaki MIDI Setup kao poetnu taku da biste lake shvatili.Jednom kada
54

01.apr.15/9:29 pre.
ste selektovali mnoge pogodnosti MIDI Setup za konekciju bie stvoren,moete
modifikovati parametre kao neophodne i snimiti Global u memoriju Write funkcijom
(videti ''The Write window'' na strani 157).

Konekcija PA-80 sa Master klavijaturom


(CONNECTING PA-80 TO A MASTER KEYBOARD)
Moete kontrolisati PA-80 sa master klavijaturom,ili bilo kojom drugom MIDI
klavijaturom.Trebate samo konektovati MIDI OUT konekciju master klavijature za
MIDI IN konekciju PA-80.
Master klavijatura e postati integrisana klavijatura PA-80 ,ako prenosi poruke putem
istog kanala programiranog kao Global u PA-80.

Ako master klavijatura prenosi poruke preko Global kanala PA-80 ,split pointer i
poloaj Kayboard Mode sekcije u Control Pannel-u (kontrolnoj tabli-ploi) e uticati
na note primljene iz master klavijature.

55

01.apr.15/9:29 pre.

Konekcije i Setovanja
(Connections and Settings)
Da konektujete master klavijaturu za PA-80,sledite ovu proceduru:
1. Konektujte(poveite)MIDI OUT konektora(kabla) master klavijature za MIDI
IN konektor PA-80.
2. Uprogramirajte master klavijaturu da prenosi podatke preko Global kanala PA80 (videti ''MIDI IN Channels'' na strani 165).Za informacije o programiranju
master klavijature,videti uputstvo za master klavijaturu.
3. Pritisnite GLOBAL da uete u Global mod ,tada idite na ''MIDI Setup'' (videti
stranu 163).
4. Selektujte Master Keyboard Setup.
Beleka:
Setovanja e se promeniti kada su novi podaci napunjeni sa diska.Da zatitite
setovanja od ''punjenja'' koristite Global Protect (Globalna Zatita) funkciju(Videti
''Global Protect'' na strani 226).
5. Pritisnite Write,selektujte Global i pritisnite Enter da snimite Global.
Poruka ''Are You Shure'' (''Da li ste sigurni'') e se prikazati.Pritisnite Enter da
potvrdite ili Exit da ponitite.
6. Pritisnite jedan od tastera u MODE sekciji da odete na eljeni operativni mod.

Konekcija PA-80 i MIDI harmonike..


(harmonike sa MIDI interfejsom)
(CONNECTING THE PA-80 TO A MIDI ACCORDION)
Postoje razliiti tipovi MIDI harmonike i svaki tip zahteva razliitu konfiguraciju PA80.Selektujte jednu od MIDI Accordion postavki(setup-ova),da biste pravilno
konfigurisali vrednost (modul)./Videti stranu 14-3/.

Konekcija i Setovanja
(Connection and Setting)
Da konektujete harmoniku sa PA-80 sledite ova uputstva.
1. Poveite MIDI OUT konektor harmonike sa MIDI IN konektorom PA-80.
2. Pritisnite GLOBAL da uete u Global mod,tada idite na MIDI Setup(videti
stranu 202).
3. Selektujte jednu od postavki (Setup) za harmoniku.

56

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Postavka se menja kada se novi podatak primi(Load-uje) sa diska.Da zatitite
postavku od uitavanja podataka,koristite Global Protect (Globalna Zatita)
funkciju (videti Global Protect na strani 226).
4.
Pritisnite WRITE,selektujte GLOBAL , i pritisnite ENTER da snimite
GLOBAL.
Are you sure( Da li ste sigurni ) poruka e se prikazati.Pritinite ENTER da
potvrdite, ili EXIT da odustanete.
5. Pritisnite jedan od tastera u MODE sekciji da preete na eljeni operativni
mod.

Konekcija PA-80 sa eksternim sekvencerom


(CONNECTING THE PA-80 TO AN EXTERNAL SEQUENCER )
Moete uprogramirati novi Song na externom sekvenceru koristei PA-80 kao multitimbralan ekspander.

Konekcije i Postavke
U redosledu povezivanja PA-80 i kompjutera, morate posedovati kompjuter sa MIDI
interfejsom.
1. Poveite PA-80 i kompjuter prema sledeem dijagramu.

57

01.apr.15/9:29 pre.
2. Pritisnite GLOBAL i idite na MIDI Controls (MIDI Kontrole)/str.164 za
dalje informacije.Setujte LOCAL parametar na Off (videti stranu 164).
3. Idite na MIDI Setup(pogledajte stranu 163).Selektujte Ext.Seq.Setup.
Beleka:
Postavka se menja kada se novi podatak primi(Load-uje) sa diska.Da zatitite
postavku od uitavanja podataka,koristite Global Protect (Globalna Zatita)
funkciju (videti Global Protect na strani 226).
4.Pritisnite WRITE,selektujte GLOBAL i pritisnite ENTER da snimite GLOBAL.
Are you sure( Da li ste sigurni ) poruka e se prikazati.Pritinite ENTER da
potvrdite, ili EXIT da odustanete.
5. Setujte Upper 1 traku da svira i pritisnite FULL UPPER u KEYBOARD
MODE sekciji.Na ovaj nain,moete preneti na externi sekvencer da bude u
Full Keyboard opsegu.
6. U sutini,note odsvirane na Upper 1 traci alju se iz MIDI Out-a PA-80 ka
MIDI IN kompjuter/MIDI Interfejsa.Note odsvirane pomou kompjutera su
poslate kroz MIDI OUT ,putem MIDI Interfejsa, do MIDI IN konekcije PA80.

Lokal Off funkcija


(The Local Off)
Kada je PA-80 konektovan sa externim sekvencerom,preporuujemo vam da setujete
PA-80 u Locak Off mod(videti Local na strani 164) da izbegnete da su note
istovremeno odsvirane putem klavijature, kada i MIDI podaci poslati putem externog
sekvencera.Kada je PA-80 u Local Off modu,PA-80 klavijatura prenosi podatke do
externog sekvencera,ali ne i u interni ton generator.Sekvencer e primiti note
odsvirane na klavijaturi PA-80 (Upper 1) i poslati ih do selektovane trake u
pesmi(Song-u).Sa trake e se preneti informacije do internog ton generatora PA-80.
Beleka:
U proceduri slanja podataka do ton generatora PA-80 MIDI Thru funkcija mora
biti aktivna u opcijama externog sekvencera.Za vie informacija,uputiti se na
instrukcije uputstva sekvencera.

Programi
(The Programs)
Pesma koja se reprodukuje putem kompjuterskog sekvencera moe selektovati
programe PA-80 kroz MIDI poruke Bank Select MSB i Bank Select LSB (banke
selektovanja,dve poruke) i Program Change (Program selektovanja).Za listu Programa
i MIDI vrednosti,videti Programs (Program Change Order) na strani 217.

58

01.apr.15/9:29 pre.
Sugestija za one koji programiraju pesme na kompjuteru:
Mada nije obavezno, obino postavite Bass na kanal 2 ,melodijsku liniju na kanal 4,
Set bubnja na kanal 10, kontrolu PA-80,voice harmonizer na kanal 5.

Sviranje drugog instrumenta sa PA-80


(Playing Another Instrument With The PA-80)
Moete koristiti PA-80 kao Master kontroler za va MIDI Setup.
1. Poveite MIDI OUT PA-80 sa drugim MIDI IN-om instrumenta.
2. Postavite redosled ostalih traka instrumenta na iste kanale sa kojih hoete da
vam se uje PA-80.Na primer,ako elite da svirate na Upper 1 i Upper 2
trakama sa drugim zvukom instrumenta,postavite taj instrument da prima
podatke na istim kanalima Upper1 i Upper 2 traka (po fabrikom setu to su
kanali 1 i 2).
3. Postavite generalnu jainu(Volume) drugog instrumenta koristei njegovu
kontrolu za jainu zvuka(Volume).
4. Priguite/odguite bilo koju traku sa desne strane komandne table PA80.Postavite svaku jainu trake koristei VOLUME/VALUE kontrole u PA80.Svirajte na klavijaturi PA-80.

Klavijatura
(The Keyboard)
Fiziki,klavijatura PA-80 moe koristiti etiri trake putem MIDI OUT-a (Upper 13 i Lower).MIDI Output kanali se set-uju u GLOBAL Modu(videti MIDI Out
Channels na strani 169).Po fabrikoj vrednosti(Default Setup) svaka od Real
Time traka PA-80 prenosi podatke po sledeim kanalima:

Kada je traka priguena ,ne moe preneti MIDI podatke externom expanderu ili
sekvenceru konektovanom na MIDI Out PA-80.Da ujete samo zvuk sa
expandera,moete spustiti MASTER VOLUME kontrolu PA-80 ,ili setovati Real
Time trake na External Status(videti Track:Internal/External na strani 84).

59

01.apr.15/9:29 pre.

Sekvencer
(The Sequencer)
Bilo koja traka sekvencera moe koristiti kanal na externom instrumentu.Da
postavite svaki MIDI Output kanala na traci ,videti MIDI Out Channels na
strani 169. Da ujete samo zvuk sa expandera,moete spustiti MASTER
VOLUME kontrolu PA-80 ,ili setovati Real Time trake na External Status(videti
Track:Internal/External na strani 119).Selektujte Sekvencer 1 ili Sekvencer 2
MIDI setup da postavite kanale kao na slici:

Araner
(The Arranger)
Jedan od najvie interensantnih aspekata MIDI-ja je to to moete da koristite va
PA-80 da svira externi instrument putem svog aranera.Da oznaite neke od PA80 Style(Stil) traka za externi instrument,setujete ih na External status (videti
Track:Internal/External na strani 119).
Selektujte fabriki MIDI Setup da postavite kanale prema sledeem (ovo je
fabriki status za PA-80).

60

01.apr.15/9:29 pre.

REFERENTNI VODI
(REFERENCE GUIDE)

61

01.apr.15/9:29 pre.

9.OPERATIVNI MOD SVIRANJA STILA


(STYLE PLAY OPERATING MODE)
Mod sviranja stila je butabilan mod.Kada se nalazite u ovom modu,moete
reprodukovati Stil (automatska pratnja) ili svirati koristei 1-4 trake u realnom
vremenu(Realtime Tracks) na klavijaturi(Upper 1-3 i Lower).

TA JE STIL?
(WHAT`S A STYLE?)
Stil je Ritam/Pratnja struktura koja simulira pratei orkestar vaim solo
deonicama.
Zamislite grafikon... u vertikalnom smeru ,to je sastav 8 razliitih traka
(Bubanj,Udaraljke,Bas i 5 razliitih instrumenata koji ine harmoniju i
melodiju).Moete svirati na klavijaturi 4vie Trake u Realnom Vremenu(Realtime
Tracks)...(Upper 1-3 i Lower).
U horizontalnom smeru, to je niz Stil Elemanata(Styles Elements)..(razliiti
setovi paterna za svaki akord i svaki Uvod [Intros], Varijaciju [Variations],Prelaze
[Fills],Pauze [Breaks] i Zavretke [Endings].

STILOVI I PERFORMANSI
(STYLES AND PERFORMANCES)
Stilovi i Performansi su povezani na mnogo naina.

Kada je SINGLE TOUCH LED(dioda SINGLE TOUCH-a)


aktivna,selektovanjem Stila,takoe se menjaju Realtime(Keyboard)
trake(Single Touch postavka je selektovana).Setovanja u Performansu su
pregaena.

Kada je STYLE CHANGE LED(dioda Promene Stila) aktivna,


selektovanje Performansa takoe selektuje Stil (onaj Stil iji je broj
memorisan sa Performansom).

Pritiskajui WRITE taster ,moete snimiti postavku za trake ili u


Performans ,Stil Performans(Style Performance),ili Single Touch
Settings(STS).

PROMENA I RESETOVANJE TEMPA


(CHANGING AND RESETING THE TEMPO)
Dok se nalazite na glavnoj strani Style Play Mod-a(Mod Reprodukovanja
Stila),moete izvriti promene Tempa (Tempo) koristei DIAL ili DOWN/- ili UP/+
tastere.Na bilo kojoj drugoj strani, drite SHIFT taster pritisnut i koristite DIAL za

62

01.apr.15/9:29 pre.
promenu Tempa.Da opozovete Tempo sauvan u tekuem Stilu,drite pritisnut taster
SHIFT i pritisnite jedan od DOWN/- ili UP/+ tastera.

NEPOSREDNA HD../HARD DISC/ BANKA


(THE DIRECT HD BANK)
Moete proiriti internu memoriju User Styles(Korisnikih Stilova) sa devet dodatnih
banaka rezidentnih(prisutnih)na HD-u(Hard Disc-u).Kada su obe LEDs(Diode)
Style(Stil) tastera aktivne,tada su DIRECT HD banke selektovane.Prikazae se opcija
No Loading .
Koristite prvih devet STYLE bank tastera da selektujete ove banke.Svaka banka moe
ukljuiti najvie do 16 Stilova; pregledajte(izlistajte) ih koristei PAGE
tastere.DIRECT HD Styles su sadrani u tri folder-a na hard disku.Ovi folderi,koje je
automatski kreirao PA-80, imaju fixne nazive.

Kako kreirati DIRECT HD banke


(How to make the DIRECT HD banks)
Da konfiguriete DIRECT HD banke,samo snimite bilo koji Stil u DIRECT HD
folder-e.Pogledati DISK stranu za vie informacija u vezi Disk procedura.
Beleka:
Sledee procedure zahtevaju od vas da prepiete (pregazite) User Style
banke.Snimite(sauvajte)ove banke pre nego nastavite,kako biste izbegli gubljanje
vanih podataka.
1. Izvucite(sklonite) floppy disk(disketu) iz drajva.
2. Pritisnite DISC i idite na LOAD stranu.

63

01.apr.15/9:29 pre.

3. Uitajte sve tri banke Stilova (da budu transformisane/preimenovane u


DIRECT HD bankama 1,2 i 3) u USER01,USER02 I USER 03 banke.
4. Idite na SAVE stranu.

5. Za vreme selektovanja ALL stavke,pritisnite F3 (OPEN) da je otvorite.


6. Koristite E-F(Scroll Up) i G-H(Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere (ili
TEMPO/VALUE kontrol sekciju) da premestite STYLE stavku u prvi red
display-a(displej ekrana) i pritisnite F2(Save).
7.

Selektujte hard disk (HD) koristei F1 taster.

8. Prikazae se direktorijum HD-a(Hard Diska).Koristite E-F(Scroll Up) i GH(Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere (ili TEMPO/VALUE kontrol
sekciju) da pregledatte(izlistate) sadraj diska.Pomerite !123..SET na prvu
liniju displeja.
9. Pritisnite dvaput ENTER da snimite banke.
10. Uitajte ostale stilove u USER01-USER03 banke.Snimite ih u !456.SET
folder.
11. Uitajte ostale Stilove u USER01-USER03 banke .Snimite ih u !789.SET
folder.

64

01.apr.15/9:29 pre.

NEPOSREDNA FD/Floppy Disc/ BANKA


(THE DIRECT FD BANK)
Kao dodatak internoj memoriji i DIRECT HD Stilovima ,moete imati i DIRECT FD
Stilove direktno pristupane sa diskete.Samo umetnite disketu u floppy drive(drajv za
disketu) i pritisnite DIRECT FD Style bank.Disk drajv e proitati prvi .SET folder
sa diskete i omoguie vam direktan pristup Stilovima koji su sadrani.
Beleka:
itanje sa diskete moe potrajati nekoliko sekundi pre nego se prikau
Stilovi.Pregledajte(izlistajte) DIRECT FD Styles koristei PAGE tastere.Moete
imati najvie do 6 stranica i do 48 DIRECT FD Styles na disketi.

Beleka:
itanje sa diskete je malo sporije nego itanje iz interne memorije ili HD-a(Hard
Diska).Stoga,zahvaljujui tom sluaju,priekaete nekoliko trenutaka,pre nego
selektovan DIRECT FD Style je spreman za reprodukciju.Stil e se prijaviti na
poetku sledee vrednosti.
Kako kreirati DIRECT FD banku
(How to make DIRECT FD bank)
Da konfiguriete DIRECT FD banku,snimite vae Stilove u prvi folder na floppy discu(disketi).Folderi se itaju po abecedi.
Beleka:
Naredne procedure zahtevaju od vas da prepiete User Style banke.Snimite
(Spasite) ove banke pre nego nastavite ,kako biste izbegli gubitak vanih podataka.
1. Umetnite disketu u drajv.
2. Pritisnite DISC i idite na LOAD stranu.

65

01.apr.15/9:29 pre.

3. Koristite F1(Disc ureaj) taster da selektujete FD(Floppy Disc) ureaj.


4. Uitajte tri banke Stilova ,da budu transformisane u DIRECT FD banku.
5.

Idite na SAVE stranu.

6. Za vreme dok je selektovana ALL stavka ,pritisnite F3(Open),da je otvorite.


7. Koristite E-F(Scroll Up) G-H(Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere (ili
TEMPO/VALUE kontrol sekciju), da premestite Style stavke na prvu liniju
displeja i pritisnite F2(Save).
8. Selektujte floppy disc(FD) kao cilj ,koristei F1 taster.
9. Prikazae se direktorijum floppy disc-a(diskete).Koristite E-F(Scroll Up) i GH(Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere (ili TEMPO/VALUE kontrol
sekciju) da pregledate(izlistate)sadraj diska.Pomerite prvi folder
direktorijuma na prvu liniju displeja.
10. Pritisnite dva puta ENTER da snimite banke.

66

01.apr.15/9:29 pre.

GLAVNA STRANA
(MAIN PAGE)
Ovo je strana koju vidite nakon to ukljuite instrument.
Da pristupite ovoj strani iz drugog operativnog moda,pritisnite taster STYLE
PLAY(Sviranje Stila).
Beleka:
Kada preete iz Song Play moda u Style Play mod,Performans je automatski
selektovan i razliiti parametri trake se mogu menjati.
Da se vratite na ovu stranu iz jedne od Style Play edit strana ,pritisnite EXIT/NO
taster.
Da preete izmeu Realtime(Keyboard) traka i Style traka,koristite TRACK SELECT
taster.

Ikona Sviranja Stila


(Style Play Icon)
Kada je aktivna,ova ikona ukazuje da je instrument u Style Play modu(mod Sviranja
Stila).

Selektovan Stil
(Selected Style)
Ovaj deo na displeju prikazuje tekue selektovan Stil.

67

01.apr.15/9:29 pre.

Selektovan STS ili Performans


(Selected STS or Performance)
Ukazuje na poslednje selektovan Single Touch Setting (STS) ili Performans.

A (Bubanj/Perkusije grupisane trake)


{ A (Drum/Perc Grouped Tracks) }
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou) obe
Drum i Percussion trake (zajedno grupisane) u isto vreme.
Da mutirate(priguite) ove trake,pritisnite istovremeno VOLUME/VALUE tastere.
Da odmutirate,pritisnite oba tastera ponovo.
Za promenu Volume-na(jaine),selektujte traku i drite jedan od pritisnutih tastera.

B (Bas traka ime Programa)


{ B (Bass track Program name) }
Ime Programa oznaen za Bass (backing) traku.
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou) Bas trake.
Da mutirate(priguite) ove trake,pritisnite istovremeno VOLUME/VALUE tastere.
Da odmutirate,pritisnite oba tastera ponovo.
Za promenu Volume-na(jaine),selektujte traku i drite jedan od pritisnutih tastera.

C (Acc. Grupisane trake od 1-5)


{ C (Acc. 1-5 grouped tracks) }
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou)
traka instrumentalne pratnje (trake 1-5, koje nisu Bas,Drum i/ili Perkusije).
Da mutirate(priguite) ove trake,pritisnite istovremeno VOLUME/VALUE tastere.
Da odmutirate,pritisnite oba tastera ponovo.
Za promenu Volume-na(jaine),selektujte traku i drite jedan od pritisnutih tastera.

D (Audio Ulaz)
D (Audio In)
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou) audio ulaza.
Beleka:
Ako je Input 1/2 parametar setovan na Direct (videti stranu 172) ovi tasteri
nee imati efekta na audio ulazima.

68

01.apr.15/9:29 pre.

E (Upper 1 Program),F (Upper 2 Program),G (Upper 3 Program),H


(Lower Program)
Nazivi Programa oznaenih za Realtime (Keyboard) trake.
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou) odgovarajuih traka.

STRANA STIL TRAKE


(STYLE TRACKS PAGE)
Da vidite i editujete Stil trake,pritisnite TRACK SELECT sa glavne strane.
TRACK SELECT dioda e se aktivirati.

Pritisnite TRACK SELECT ponovo da se vratite na glavnu stranu.


A-H (Programi Stil Trake)
A-H (Stil track Programs)
Nazivi Programa oznaenih za Stil trake.
Koristite ove tastere da selektujete, mutirate/odmutirate ili promenite
Volume(Glasnou) odgovarajuih traka.

KAKO SELEKTOVATI PROGRAME


(HOW TO SELECT PROGRAMS)
Moete dodeliti razliit Program svakoj od Realtime(Keyboard) i Stil traka.
Pogledajte Selektovanje Programa na strani 33 za vie informacija.
Nakon selektovanja novog Programa , snimite vae promene u Performans,Stil ili
STS(videti sekciju ispod /Prozor Upisivanja ) .

69

01.apr.15/9:29 pre.
Beleka:
Ako selektujete program za vreme dok su grupne trake (Drum,Percussion ili ACC)
selektovane, Program e biti oznaen za poslednju selektovanu traku.

PROZOR UPISIVANJA
(THE WRITE WINDOW)
Otvorite ovaj prozor pritiskajui WRITE taster.Ovde moete snimiti sve postavke
traka u Performans,Realtime (Keyboard) postavke traka u Single Touch Setting, ili
postavke Stil traka u tekui Stil Performans(Style Performance).

1. Selektujte vrstu objekta u koji elite da snimite vae trake.

Selektujte liniju Perf.No. da snimite sve trake (i tekue selektovane Stil


postavke) u Performans.
Koristite odgovarajue VOLUME/VALUE tastere ili TEMPO/VALUE
kontrol sekciju da selektujete Performans lokaciju u memoriji.
Ime Performansa e na ciljnom odreditu biti prikazan.

Selektujte STS No liniju da snimite Realtime (Keyboard) trake u Single


Touch Settings(STS).
Koristite odgovarajue VOLUME/VALUE tastere ili TEMPO/VALUE
kontrol sekciju da selektujete broj Single Touch Setting-a.

Selektujte Current Style liniju da snimite Stil trake u tekui Style


Performance.

70

01.apr.15/9:29 pre.

2. Ako ste snimili Performans (Performance),moete mu promeniti


ime.Selektujte Perf.Name liniju.
Pomerajte kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte
karakter(slovo/znak) koristei DIAL.
Umetnite karakter(slovo/znak) na poziciju kursora pritiskajui INSERT taster.
Izbrisaete karakter(slovo/znak) na poziciji kursora ako pritisnete DELETE
taster.
3. Pritisnite ENTER da snimite postavku u memoriju.Poruka Da li ste sigurni?
e se prikazati.
Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.

MENI
(MENU)
Sa bilo koje strane pritisnite MENU da otvorite Style Play edit meni (meni editovanja
Sviranja Stila).
Ovaj meni vam omoguava pristup razliitim Style Play edit sekcijama (sekcijama za
editovanje ili ispravku).
Kada ste u meniju ,selektujte edit sekciju koristei VOLUME/VALUE (A-H)
tastere ,selektujte edit stranu koristei PAGE + ,
ili pritisnite EXIT da izaete iz menija.
Kada ste na edit strani,pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu Style Play
operativnog moda.

71

01.apr.15/9:29 pre.

Svaka stavka u ovom meniju odgovara edit sekciji.


Svaka edit sekcija grupie razliite edit strane.

STRANA STRUKTURNOG EDITOVANJA


(EDIT PAGE STRUCTURE)
Selektujte edit sekciju iz Menu-a i/ili koristite PAGE tastere da dosegnete do eljene
strane.
Pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu Style Play moda.
Sve edit strane dodeljuju istu strukturu.

Ikona Sviranja Stila


(Style Play Icon)
Kada je aktivna,ova ikonica oznaava da je instrument u Style Play modu.
Strana Zaglavlja
(Page Header)

72

01.apr.15/9:29 pre.

Zaglavlje prikazuje naziv tekue edit strane.Kao glavno pravilo,zaglavlje je podeljeno


u prvu re,prepoznavanja imena sekcije (npr.Mixer:FX Send
Predstavlja Mixer stranu sekcije) i drugu re koja se odnosi(koja upuuje) na ime
strane (npr. FX Send ).

Broj Strane
(Page Number)
Ova oblast prikazuje tekui broj strane.
A-H
Svaki par VOLUME/VALUE (A-H) tastera selektuju razliit parametar
komande,koji pripada edit strani.
Nakon selektovanja parametra moete promeniti ovu vrednost pritiskajui jedno od
dva tastera u paru ili koristei TEMPO/VALUE kontrole.

STRANA 1-MIKSER:GLASNOA
(PAGE 1-MIXER:VOLUME)
Ova stranica vam omoguava da postavite jainu za svaku od Realtime(Keyboard) ili
Style traka.
Koristite TRACK SELECT taster da preete iz Realtime(Keyboard) traka u Style
trake i obratno.

73

01.apr.15/9:29 pre.

Glasnoa (Volume) za traku.


0...127
MIDI vrednost Volume-na trake.

STRANA 2-MIKSER:PANORAMA
(PAGE 2-MIXER:PAN)
Ova strana vam omoguava da postavite Panoramu (poziciju u stereu) za svaku traku.
Koristite TRACK SELEST tastere da preete iz Realtime(Keyboard) traka i obratno.

74

01.apr.15/9:29 pre.

Panorama
L-64

Sasvim levo.

C+00

Centar.

R+64

Sasvim desno.

Off

Ako je izlazni status trake Left&Right


direktni(bez efekta) signal nee imati efekat;
Samo FX(Efekt Procesor) signal je ujan za ovu traku.
Da uprogramirate izlazni status za svaku traku, pogledati
Physical Output(Fiziki Izlaz) na strani 170.

STRANA 3-MIKSER:SLANJE KROZ FX


(PAGE 3-MIXER:FX SEND)
Ova strana vam omoguava da setujete instancu (stepen) koliko e signal sa trake da
prolazi koroz Interni FX procesor.
Efekt procesori sadrani u PA-80 su paralelno povezani ,pa tako moete odluiti koji
procenat direktnog signala e biti efektiran.

Postoje etiri Interna procesora u Style Play modu.Moete ih dodeliti bilo kojoj vrsti
efekata koji su na raspolaganju,ali mi vam preporuujemo da ih aranirate na sledei
nain ,to vai za sve stilove sadrane u PA-80:
A
B

Reverb procesor za Style trake.


Modulacioni FX procesor za Style trake.
75

01.apr.15/9:29 pre.
C
D

Reverb procesor za Realtime(Keyboard) trake.


Modulacioni FX procesor za Realtime(Keyboard)trake.

Koristite TRACK SELECT taster da preete iz Realtime (Keyboard) traka u Style


trake i obratno.

Da selektujete parametar i editujete tu vredsnost:


1. Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F1-F4 tastere da selektujete jedan od efekt procesora.
3. Koristite TEMPO/VALUE kontrole da za promenu vrednosti.

000
127

Bez efekta.Samo direktni signal se alje na izlaze.


100% ekekat. Direktan i efektiran signal se alje na izlaz na istom nivou.

STRANA 4-TIMANJE:VAN TIMA


(PAGE 4-TUNING:DETUNE)

76

01.apr.15/9:29 pre.
Ova strana je mesto gde moete setovati fino timanje za svaku traku.
Koristite TRACK SELECT tastere da preete iz Realtime(Keyboard) traka u Style
trake i obratno.

Ovo je fino podeavanje vrednosti.


-64
00
+64

Najnia vrednost visine.


Standard tim.
Najvia vrednost visine.

STRANA 5-TIMANJE:SKALA(LESTVICA)
(PAGE 5-TUNING:SCALE)
Na ovoj strani moete uprogramirati alternativne skale za Realtime(Keyboard) trake.
Preostale trake koriste SCALE postavku u GLOBAL modu (Pogledati Scale na
strani 159).

77

01.apr.15/9:29 pre.

Selektovane skale za Realtime(Keyboard trake).


Pogledati Scales na strani 298 za listu dostupnih skala.

Zahtevan parametar za neke skale,kada biste selektovali klju koji preferirate.

Note u edit modu.Ovaj parametar bie dostupan kada je User Scale selektovan.

Varijacija note,relativna za standardni Equal tim.


Ovaj parametar bie dostupan kada je User Scale selektovan.

STRANA 6-TIMANJE:SKALA OSETLJIVOSTI PITCHBAND-a


(PAGE 6-TUNING:PITCHBND SENSITIVITY)
Ova strana vam omoguava da uprogramirate opseg Pitch Bend-a za
Realtime(Keyboard) trake.

78

01.apr.15/9:29 pre.

Ovi parametri prikazuju opseg Pitch Bend-a za svaku traku u polustepenima.


01...12 .............Maksimalni up/down (uzlazno/silazni) Pitch Bend opseg
( u polustepenima).12= +/- 1 oktava .
Off.....................Pitch Bend nije pristupaan.

STRANA 7-FX:A/B SELEKCIJA


(PAGE 7-FX:A/B SELECT)
Ova strana vam omoguava da selektujete A i B efekte.
Obino,A efekat predstavlja Reverb i B predstavlja modulacioni efekat za Style trake.

Efekti oznaeni za A i B efekt procesor.Obino, A je Reverb,dok B je modulacioni


efekat (horus,flender,dilej...).
Za listu pristupanih efekata ,pogledati Effects na strani 269.

79

01.apr.15/9:29 pre.

Izvorna (kljuna) traka za modulacione MIDI poruke.


Moete modulisati efekt parametar sa MIDI porukom kreiranom fizikim
kontrolerom.

Koliina (iznos) B efekta koji se vraa na ulaz A efekta.

STRANA 8-FX:C/D SELEKCIJA


(PAGE 8-FX:C/D SELECT)
Ova strana vam omoguava da selektujete C i D efekte.
Obino C predstavlja Reverb,dok D predstavlja modulacioni efekat za
Realtime(Kayboard) trake.

Efekti oznaeni za C i D efekt procesore.


Obino,C je Reverb ,dok D oznaava modulacioni efekat (horus,flender,dilej...).
Za listu pristupanih efekata ,pogledati Effects na strani 269.

Izvorna (kljuna) traka za modulacione MIDI poruke.


Moete modulisati efekt parametar sa MIDI porukom kreiranom fizikim
kontrolerom.

Koliina (iznos) D efekta koji se vraa na ulaz C efekta.

80

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 9-FX:A EDITOVANJE


(PAGE 9-FX:A EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za A efekat (obino,Reverb za Style trake).

Koristite E i H VOLUME/VALUE tastere da skrolujete (prelistate) parametar listu.

Pogledati Effects na strani 269 za listu dostupnih parametara za svaki tip efekta.

STRANA 10-FX:B EDITOVANJE


(PAGE 10-FX:B EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za B efekat (obino modulacioni efekat za
Style trake).
Za vie detalja videti iznad Strana 9-FX:A Editing .

STRANA 11-FX:C EDITOVANJE


(PAGE 11-FX:C EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za C efekat (obino Reverb za Realtime trake).
Za vie detalja videti iznad Strana 9-FX:A Editing .

STRANA 12-FX:D EDITOVANJE


(PAGE 11-FX:D EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za D efekat (obino modulacioni ekekat za
Realtime trake).
Za vie detalja videti iznad Strana 9-FX:A Editing .

81

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 13-TRAKA:JEDNOSTAVNO PODEAVANJE


(PAGE 13-TRACK:EASY EDIT)
Na ovoj strani moete podeavati glavne parametre za Programe oznaene za svaku
traku.
Beleka:
Sve vrednosti su relativne u odnosu na vrednost originalnog programa.
Moete ,takoe,menjati Volume za sve klasifikovane Bubnjeve i Perkusije,ako je
selektovana traka postavljena u Drum mod.
(Videti ispod Track:Mode ).

Procedura editovanja je sledea:


1. Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F1-F4 tastere da selektujete Program parametar,ili tu vrednosti.(Za
Drum i Percussion trake videti sekciju ispod Drum Tracks).
3. Koristite TEMPO/VALUE kontrole da promenite Program parametar,ili tu
vrednost.

82

01.apr.15/9:29 pre.

Attack

Attack Time .Ovo je vreme za koje


zvuk ide od nule (od momenta kada ste pritisnuli dirku)
do njegovog maksimalnog nivoa.

Decay

Decay Time .Vreme od finalonog Attack Level-a


Do poetka Release-a.

Release

Release Time .Ovo je vreme za koje zvuk prolazi


od Sustain (ili Decay) faze pa do nule.Release se manifestuje
odputanjem dirke,nakon pritiska.

Cutoff

Filter Cutoff.Ove postavke daju jasnou zvuku.

Resonance

Koristite Filter Resonance da definiete koji e imati


uticaj Filter na frekventni opseg.

Vibrato Rate

Brzina Vibrata.

Vibrato Depth Intenzitet Vibrata.


Vibrato Delay

Delay vreme/pre poetka Vibrata ,posle poetka zvuka.

Bubanj Trake
(Drum Tracks)
Kada je traka postavljena na Drum mod (kao Drum i Percussion trake),moete
podesiti volume za svaku od Drum i Percussion kategorija.
Kick V ............... Jaina Bas Bubnja
Snare V ............... Jaina Doboa.
Tom V ............... Jaina Timpana.
HiHat V ................Jaina Fuz inele(kontra inela).
Cymbal V ................Jaina Rajd,Kre i ostlih inela.
Percus1 V Jaina Klasinog seta perkusija
Percus2 V Jaina Etno seta perkusija.
SFX
V ...............Jaina specijalnih efekata.

Reset
(Postavljanje na fabriku vresnost)
Moete resetovati vrednosti parametara ,drei pritisnut taster SHIFT,za vreme dok
ste pritisnuli tastere za selektovanje traka VOLUME/VALUE.Nakon pritiskanja
objanjene kombinacije tastera,Reset prizor e se prikazati:

83

01.apr.15/9:29 pre.

Pritisnite ENTER/YES da resetujete trenutno selektovanu traku.Drite pritisnut


SHIFT taster i pritisnite ENTER/YES da resetujete sve trake.
Pritisnite EXIT/NO da ponitite i sauvate sve parametre nepromenjene.

STRANA 14- TRAKA:MOD


(PAGE 14-TRACK:MODE)
Ova stranica vam omoguava da setujete Pilifoniju za svaku traku.

Drum

Ovo je traka Bubanja/Perkusija .Nema Master ili Octave


Transpose primena za ovu traku.Moete setovati razliitu jainu i
poseban izlaz za svaku vrstu Perkusija.

Poly

Trake ove vrste su polifone.


(mogu svirati istovremeno vie od jedne note).
84

01.apr.15/9:29 pre.

Mono

Trake ove vrste su monofone.


(svaka nova nota zaustavlja prethodnu).

Mono Right

Mono traka ,ali sa prioritetom oznaenim za


najvie note.

STRANA 15-TRAKA:INTERNA/EKSTERNA
(PAGE 15-TRACK:INTERNAL/EXTERNAL)
Ova stranica vam omoguava da setujete Interni ili Externi status za svaku traku.
Veoma je korisno jer omoguujete Style traci da svira sa externim expanderom ili
digital pianom sa jednom od PA-80 Realtime traka.

Intenral

Traka reprodukuje zvuke generisane internom zvunom mainom.


To nee imati efekta na externom instrumentu konektovanom na
MIDI OUT.

85

01.apr.15/9:29 pre.
External

Traka svira externi instrument konektovan na MIDI OUT.


Nee svitrati interne zvuke dakle,snimite polifoniju.

Both

Traka svira oba interna zvuka i externi instrument konektovan


Na MIDI OUT.

STRANA 16-R.T. KONTROLE:DAMPER


(PAGE 16-R.T.CONTROLS:DAMPER)
Na ovoj strani ete proitati kako da uradite enable/disable Damper pedale za svaku
od Realtime(Keyboard)traka.

On....................Kada pritisnete Damper pedalu i otpustite dirku,zvuk sa trake e i


dalje trajati,tj.,biti u Sustain-u.
Off....................Damper pedala je neaktivna na bilo kojoj traci setovanoj za ovaj
status.

STRANA 17-R.T. KONTROLE:DOJSTIK


(PAGE 17-R.T.CONTROLS:JOYSTICK)
Na ovoj strani ete proitati kako da uradite enable/disable Dojstika za svaku od
Realtime(Keyboard)traka.

86

01.apr.15/9:29 pre.

Procedura editovanja je sledea:


1. Koristite VOLUME/VALUE (E-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F3-F4 tastere da selektujete X ili Y parametar za tu traku.
3. Koristite TEMPO/VALUE za promenu statusa.

Enabel/disable(omoguava/neomoguava) left/right(levo/desno) pokrete Dojstika


(PitchBend,a ponekad i kontrolu parametra zvuka).

Enable/disable (omoguava/neomoguava) front/rear(prednji/zadnji) pokret Dojstika


(Y+:Modulacija,a ponekad i kontrolu parametra zvuka).
(Y-:Razliite kontrole ili one neaktivne).

STRANA 18-R.T. KONTROLE:DINAMIKI OPSEG


(PAGE 18-R.T. CONTROLS:DYNAMIC RANGE)
Na ovoj strani ete proitati kako da uprogramirate Dinamiki Opseg za svaku od
Realtime (Keyboard) traka.Ovo je korisno za kreiranje zvuka napravljenog najvie do
tri dinamika lejera(koji pripada Upper traci) za razliit dinamiki opseg.
Kao primer,moete oznaiti El.Piano 1-Program za Upper 1 i El.Piano 2-Program za
Upper 2 traku.Tada,postavite Upper 1 na [L=0 , H=80] i Upper 2 na [L=8 , H=127].
El.Piano 1 e svirati kad se svira tie(laganije) a El.Piano 2 kada se svira glasnije.

87

01.apr.15/9:29 pre.

Proces editovanja je sledei:


1. Koristite VOLUME/VALUE (E-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F3-F4 tastere da selektujete L ili H parametar za tu traku.
3. Koristite TEMPO/VALUE za promenu vrednosti parametra.

Ovaj par parametara postavlja Lower (Nii) i Higher (Vii) dinamiki opseg za traku.
0....................Najnia Velositi(Velocity) vrednost.
127................Najvia Velositi(Velocity) vrednost.

STRANA 19-R.T. KONTROLE:PRATNJA


(PAGE 19-R.T. CONTROLS:ENSEMBLE)
Na ovoj strani ete proitati kako da uprogramirate funkcije Pratnje(Ensemble
function).Ova funkcija ima za zadatak da uskladi melodiju odsviranu desnom rukom
sa akordima leve ruke.

Right-hand /za desnu ruku/ (Upper) trake.


88

01.apr.15/9:29 pre.
Off....................Ne postoji harmonizacija(usklaivanje) na ovoj traci.
Normal...............Ova traka je ukljuena u harmonizaciju(usklaivanje).
Mute...................Ova traka samo svira pratee note,koje nisu originalne.

Tip Harmonizacije.
Duet....................Dodaje jednu notu melodiji.
Close...................Dodaje zatvorenu poziciju akordu za melodiju.
Open 1.................Dodaje otvorenu poziciju akordu u melodiji.
Open 2..................Kao prethodna,aki sa razliitim algoritmom.
Block....................Blok harmonizacija-tipina za dez muziku.
Power Ensemble...Dodaje kvintu i oktavu melodiji kao to se moe
uti u Hard-Rock muzici.
Fourths LO...........Dezerski,ova opcija dodaje istu kvartu i
umanjenu septimu u melodiji.
Fourths UP...........Kao prethodna,ali sa notama dodatim preko melodije.
Fifths....................Dodaje niz kvinti ispod originalne note.
Octave...................Dodaje jednu ili vie oktava melodiji.
Brass.....................Tipina harmonizacija Brass /Duvake/ sekcije.
Reed......................Tipina harmonizacija Drvene /Instrumenti sa piskom/ sekcije.
Trill.......................Ova opcija dodaje trilere notama u melodiji.Moete setovati brzinu
trilera koristei Tempo parametar(videti ispod).
Beleka:
Morate svirati namanje dve note ovom opcijom.
Repeat...................Odsvirana nota je ponovljena u sinku sa Tempo parametrom
(videti sledee).Kada se svira akord,samo prva nota je ponovljena.
Echo......................Kao Repeat opcija,ali sa ponovljenim notama koje se utiavaju
nakon vremena setovanog sa Feedback parametrom(videti ispod).

Ovaj parametar postavlja Velositi razliku izmeu melodije odsvirane desnom rukom i
dodatih harmonizovanih nota.
-10...0 Oduzete Velositi vrednosti.
89

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Ovaj parametar samo prikazuje kada su Trill,Repeat ili Echo opcije selektovane.
Vrednosti note za Trill,Repeat ili Echo opcije pratnje.

Beleka:
Ovaj parametar samo prikazuje kada je Echo opcija selektovana.
Ovaj parametar setuje koliko puta je originalna nota/akord je ponovljen Echo
opcijom.

STRANA 20-STIL KONTROLE:BUBANJ/PRELAZ


(PAGE 20-STYLE CONTROLS:DRUM/FILL)
Na ovoj strani moete selektovati razliite generalne parametre za Stil.

Oznaavanje Bubnja vam omoguava da selektujete alternativne aranname


instrumenata perkusija za selektovan set Bubnja,bez dodatnog programiranja.Samo
selektujte Drum Map(Bubanj Mapu) i neki instrumenti perkusija bie zamenjeni
razliitim instrumentima.

90

01.apr.15/9:29 pre.
0...7

Broj Drum Map-e(Mape Bubnja).Broj 0 je standardno oznaavanje.

Kick Designation(Oznaka bas bubnja/noga) zamenjuje originalni zvuk bas bubanja sa


drugim bas bubnjem istog Bubanj seta.
Off,1...3
Bas bubanj zamenjen nekim originalnim.Off opcija odgovara
originalnom bas bubnju.

Snare Designation(Oznaka doboa) zamenjuje originalni zvuk doboa sa drugim


doboem istog Bubanj seta.
Off,1...3
Dobo zamenjen nekim originalnim.Off opcija odgovara originalnom
dobou.

STRANA 21-STIL KONTROLE:UKRUG/OPSEG KLAVIJATURE


(PAGE 21-STYLE CONTROLS:WRAP AROUND/KEYBOARD RANGE)
Na ovoj strani moete programirati Wrap Arround funkciju i Keyboard Range za Stil
trake.

Ovo je procedura editovanja:


1. Koristite VOLUME/VALUE (E-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F1-F4 tastere da pomerite kursor izmeu parametra i njegovog
statusa vrednosti.
3. Koristite TEMPO/VALUE za promenu vrednosti parametra.

Ovaj parametar vam omoguava da selektujte razliit Program,drugi nego onaj


snimljen u Style Element (Variations,Fills,Intros,Endings).

91

01.apr.15/9:29 pre.
Original.......Stil trake uvek koriste originalanne Programe.Ako oznaite razliit
Program za Stil traku,moe se resetovati na neku originalnu,selektujui
razliit Stil Element.
On................Moete oznaiti razliite Programe za svaku Stil traku i snimiti ih u
Performans ili Stil Performans.Ovo postaje samo Program trake za sve
Stil Elemente.

Stavka Wrap-Arround je najvea granica registra za pozadinske trake.


Paterni Pratnje(Accompaniment) bie transponovani prema
odgovarajuem,prepoznatom,akordu.Ako je akord previsok,Stil trake mogu svirati u
registru isto tako visoko,ali neprirodno.Ako,bilo kako, to dosegne Wrap-Arround
taku,bie smesta transponovano za oktavu nie.
Wrap-Arround stavka moe biti setovana za svaku traku u
poslustepenima,maksimalno do 12 polustepena,u odnosu na osnovni akord.Ova
vrednost e biti interval izmeu kljua specifikovanog Stil Elementom i Wrap-Around
stavke.
1...12
Maksimalna transpozicija(u polustepenima) trake,upuena originalnom
kljuu paterna.

Ovaj parametar je On/Off switch-er za Key Range parametar memorisan u Stilu.


Or(iginal)............Keyboard Range je iskorien.Kada traka prelazi niu ili viu
granicu setovanu ovim (skrivenim) parametrom,znai da je
transponovana,da svira u programiranom opsegu.
Off.......................Ne moe se koristiti Keyboard Range.

STRANA 22-ULAZ/PAD:SETOVANJE ULAZA


(PAGE 22-INPUT/PAD:INPUT SETUP)
Ova strana vam omoguava da selektujete jedan od pristupanih Setup-ova za
Internal FX,Vocal/Guitar processing Board efekat ,za Audio ulaze.

92

01.apr.15/9:29 pre.

Ulazi 1 / 2 (ne mogu se editovati)


Ovaj parametar prikazuje stazu signala za Audio ulaze.Omogua vam da vidite ako
ulazni signal prolazi kroz Internal FX Processor-e,ili kroz Vocal/Guitar Processing
Board.

Jedna od 16 pristupanih postavki za Internal FX Processor-e


koja vai za Audio Ulaze.

Jedna od 16 pristupanih postavki za Internal Vocal/Guitar Processing Board efekte,


koja vai za Audio Ulaze.
Beleka:
Ovaj parametar ima efekta samo ako je Vocal/Guitar Processing Board instaliran.

STRANA 23-ULAZ/PAD:PADS
(PAGE 23-INPUT/PAD:PADS)
Ova strana vam omoguava da selektujete razliite funkcije za svaki
od etiri PAD tastera.

93

01.apr.15/9:29 pre.

Svaki od etiri PAD tastera.

Volume za svaku od etiri Pad trake.

Panorama za svaku od etiri Pad trake.


-64.................Sasvim levo.
00..................U centru.
+64.................Sasvim Desno.

Send vrednost za C Internal FX Processor (obino Reverb)


za svaku od etiri Pad trake.

Send vrednost za D Internal FX Processor (obino modulacioni efekat)


za svaku od etiri Pad trake.

STRANA 24-PREDNOSTI:KLJU(BRAVA..ZAKLJUATI)
(PAGE 24-PREFERENCES:LOCK)

94

01.apr.15/9:29 pre.
Moete zakljuati razliite funkcije,da izbegnete njihovu promenu selektujui razliit
Performans,Stil,ili Single Touch postavku.

Hint:
Kada ukljuite instrument Performance 1 je automatski selektovan.Meutim,ako
elite da vai parametri ostanu nepromenjeni,snimite va izabrani default seting u
Performance 1 a kljueve postavite na ON.
Beleka:
Postavke su smetene u Global datoteku.Da ih memoriete,pritisnite GLOBAL
taster,zatim taster WRITE da snimite Global u memoriju.

Postavka za Audio ulaze.

Zvuci oznaeni za Padove.

Kada je ova klju funkcija aktivna Scale parametar se ne moe menjati kada je
selektovana rezliita Performance,Style ili Single Touch postavka.

STRANA 25-PREDNOSTI:KONTROLE
(PAGE 25-PREFERENCES:CONTROLS)
Na ovoj strani moete setovati razliite generalne parametre za Stil.

95

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Postavke su smetene u Global datoteku.Da ih memoriete,pritisnite GLOBAL
taster,zatim taster WRITE da snimite Global u memoriju.

Ovim parametrom podeavate kako e akordi biti prepoznati u auto-accompaniment


(auto-pratnja) maini.Molim vas,obratite panju da ,kada ste u Full ili Upper Chord
Scanning modu (mod koji prepoznaje odsvitane akorde na Upper sekciji)..,Fingered 3
mod je uvek selektovan,tako da uvek morate svitari najmanje tri note,kako bi akord
bio prepoznat.
Fingered 1............Svira jednu ili vie nota prema selektovanom Chord Scanning
modu.Pun Major(Dur) akord bie prepoznat,ak i ako je odsvirana jedna nota.
Fingered 2............ Ako odsvirate samo jednu notu,dvoglas e biti odsviran.Ako
svirate dodatu kvintu(sus5),dodati akord e biti odsviran.Pun akord bie prepoznat
ako svirate tri ili vie nota.
Fingered 3............. Morate uvek svirati tri ili vie nota kako bi akord bio prepoznat.
One Finger..............Moete takoe sloiti akord,koristei uprotenu tehniku sviranja
akorda:
Ako svirate samo jednu notu,Major(Durski) akord bie prepoznat.
Svirajte osnovnu notu akorda,plus belu dirku na levo..na primer:C3+B2.
Svirajte osnovnu notu akorda,plus crnu dirku ulevo,za molski akord na
primer:C3+Bb2.
Svirajte osnovnu notu akorda,plus belu i srnu dirku ulevo,za mol sedam..na
primer:C3+B2+Bb2.

Ovaj parametar odreuje koje trake e koristiti selektovane alternativne skale.


Realtime trake...Skala utie na samo Realtime(Keyboard)trake.

96

01.apr.15/9:29 pre.
Upper trake.......Skala e samo uticati na Upper 1-3 Realtime (Keyboard)trake.
Sve trake..........Skala e uticati na sve trake(Realtime,Style,Pads).

Ovaj parametar postavlja nain na koji radi MEMORY taster.


Akord..................MEMORY taster uva prepoznat akord u memoriji.
Akord+Lower..... MEMORY taster uva prepoznat akord u memoriji i ima uticaj na
Lower traku sve dok ne pritisnete notu ili odsvirate akord.

Setujte ovaj parametar da pokrenete Fill ili Break(Prelaz ili Pauzu),prosto svirajui
glasnije svojom levom rukom.Kada svirate na Lower traci sa Velositi vrednou koja
je iznad 95,izabran Style Element e se startovati.Da bi ova funkcija radila,SPLIT
Keyboard mode i LOWER Chord Scanning mod moraju biti selektovane.
Off................................Funkcija nije aktivna.
Break,Fill 1,Fill 2.........Kada svirate sa Velositijem viim od 95 na Lower
traci,selektovan element je automatski pokrenut.

10.OPERATIVNI MOD SVIRANJA PESME


(SONG PLAY OPERATING MODE)
Song Play operativni mod je mod gde moete sluati pesme(reprodukovane direktno
sa diska) i svirati uz njih na etiri Realtime(Keyboard) trake (Upper 1-3,Lower).Poto
je PA-80 opremljen sa dva onboard sekvencera,moete reprodukovati dve pesme u
isto vreme.Ovo je veoma korisno da biste umiksovali dve pesme za vreme izvoenja
uivo.

PESME I STANDARD MIDI FAJL DORMAT


(THE SONGS AND STANDARD MIDI FILE FORMAT)
Osnovni Song fajl format PA-80 je Standard MIDI File(SMF),univerzalni standard set
svih proizvoaa.Moete ih proitati na bilo kom imstrumentu ili kompjuteru.Razlika
moe biti u zvuku odsviranom sa svake trake.Ako ste snimili Song sa PA-80 (Song
mod) koristei General MIDI programe banki,moete reprodukovati istu pesmu
(Song) virtuelna na bilo kom drugom muzikom instrumentu ili kompjuteru.Ako
koristite KORG osnovne programe banki,ne moete reprodukovati iste zvuke na
instrumentima drugih proizvoaa.
Kada itate SMF-ove u Song Play modu,nee biti problema sa itanjem fajlova
kreiranih korienjem samo General MIDI zvukova.Zvuci e postati drugaiji kada

97

01.apr.15/9:29 pre.
svirate Song kreiran na drugom instrumentu:uprkos irokoj kompatibilnosti PA-80 sa
drugima,zbog nestandardnih formata,razlike mogu nastati.
Pa tako,idite na Song operativni mod i uitajte SMF.Tada,runo preimenujte
nepodeene Programe,menjajui ih slinim programima iz PA-80.Tada,snimite SMF
ponovo i moiete da ih svirate nanovo u Song Play modu sa korektim Programima.

KONTROLE TRANSPORTA
(TRANSPORT CONTROLS)
Moete koristiti posebne transport kontrole za svaki od dva onboard
sekvencera.Koristite SEQ 1 kontrole za Sekvencer 1 i SEQ 2 kontrole za Sekvencer 2.
Pogledajte SEQUENCER TRANSPORT CONTROLS-SEQ 1 i SEQ 2 na strani 20
za vie informacija.

MIDI HRONOMETAR
(MIDI CLOCK)
U Song Play modu MIDI klik je uvek proizveden internim sekvenceromm ak i ako je
Clock parametar setovan na External (Pogledajte Clock na strani 164).PA-80
prenosi samo MIDI Clock vrednosti koje proizvodi Sekvencer 1.

PRELAZAK IZMEU SEKVENCERA ZA VREME EDITOVANJA


(SWITCHING BETWEEN SEQUENCERS DURING EDITING)
Kada uete u Edit mod,moete editovati selektovane parametre sekvencera.Idite na
glavnu stranu Song Play moda i selektujte S1 (A tastere) ili S2 (B tastere) da
selektujete sekvencer koji elite editovati(pogledati Main Page na strani 102).

SELEKTOVANJE PESME UKUCAVANJEM REDNOG BROJA


(SELECTING A SONG COMPOSING ITS PROGRESSIVE NUMBER)
Svaki Song Na disku je oznaen rednim brojem.Moete videti ovaj broj ispred imena
Songa na Song Select srani.

Dok ste na Main,Song Select, ili Lyrics strani Style sekcija je udvojena kao numerika
klavijatura.Moete je koristiti za dodeljivanje digitalnog broja,koji se sastoji od tri
karaktera za Song koji elite selektovati tim brojem;Izabran folder na Song Select
98

01.apr.15/9:29 pre.
strani,postae tekui folder.Na ovaj nain moete ubrzati Song pretraivanje i njihovo
pojavljivanje na displeju kada koristite HardDisk popunjen MIDI fajlovima.

Selektovanje Songa na strani za selektovanje pesme


(Selecting a Song in the Song Select page)
1. Otvorite Song Select stranu(pogledajte Song Select strana iznad).
2. Selektujte disk i otvorite folder koji sadri Song koji trebate selektovati.
3. Ukucajte tri digitalna karaktera(broja) koji odgovaraju pesmi koju elite
selektovati(na primer,ako je Song pod rednim brojem 3 ukucajte 0,0,3).

Nakon treeg ukucanog karaktera,prozor e automatski nestati i pesma je


selektovana.
Beleka:
Ako nema pesme koja odgovara ukucanom broju,pojavie se poruka sledee
sadrine:Song Not Available..to znai..Pesma nije dostupna.Pritisnite bilo
koji taster da ova poruka nestane sa displej ekrana.

Selektovanje Songa sa Glavne Strane


(Selecting a Song In a Main page)
Za vreme dok su S1 i S2 polja selektovana,ukucajte tri digitalna karaktera(broja) za
pesmu koju elite tim brojem da pronaete,a koja bi trebalo da nosi tu ifru,tj.,redni
broj.Tekui folder je onaj koji je selektovan na Song Select strani.

Selektovanje Songa sa strane koja prikazuje rei pesme(Text)


(Selecting a Song In the Lyrics page)
Ukucajte tri digitalna karaktera (broja) koji odgovaraju pesmi koju elite selektovati.
Tekui folder je onaj koji je selektovan na Song Select strani.

TRAKE REALNOG VREMENA I SEKVENCERA


(REALTIME AND SEQUENCER TRACKS)
PA-80 je opremljen duplim sekvencerom.Svaka pesma moe reprodukovati (svirati)
maksimalno 16 traka od ukupno 32 sekvencer trake.Plus,moete svirati na klavijaturi
sa etiri dodatne Realtime trake(Upper 1-3,Lower).Moete editovati Volume,Mute
status i Program selektovanja za one trake na glavnoj strani Song Play moda.Kada
uete u Song Play mod iz Song Play moda,Realtime trake su iste kao i Style Play
mod.Brz nain da selektujete Programe i Efekte za Realtime trake je birajui razliit
Performans.

MASTER GLASNOA,SEKVENCER GLASNOA I BALANS


(MASTER VOLUME,SEQUENCER VOLUME,BALANCE)

99

01.apr.15/9:29 pre.
Dok MASTER VOLUME slajder kontrolie generalnu glasnou instrumenta,moete
koristiti ACC/SEQ VOLUME slajder da kontroliete glasnou traka Sekvencera.Ovo
vam omoguava da podesite posebno glasnou sekvencera,dok na
Realtime(Keyboard) trake taj slajder nema uticaja.
Koristine BALANCE slajder da prelazite iz Sekvencera 1 i Sekvencera 2.Pomerite
slajder na centar za maksimalnu glasnou oba sekvencera.

EFEKTI U SONG PLAY MODU


(EFFECTS IN SONG PLAY MODE)
PA-80 je opremljen sa etiri efekt procesora ili DSP-a (Digital Signal Processor).U
Song Play modu moete imati dva ili etiri efekta u isto vreme koji pripadaju MIDI
fajlu koji itate.
Beleka:
Kada reprodukujete Song koji koristi sva etiri procesora (A-D),ne moete editovati
bilo koji parametar koji pripada efektima.Ovi parametri su prikazani kao neaktivni
(zasivljeni) na displeju.

Song kreiran na PA-80 (u Song ili Backing Sequence modu) moe koristiti
najvie etiri efekta(obino 2 Reverba + 2 modulaciona efekta); svaka traka
moe koristiti A/B ili C/D par.
Standard MIDI faj e koristiti samo 2 efekta (obino 1 Reverba + 1
modulacioni efekat).Ovo vam omoguava da iskoristite preostala 2 efekta za
Realtime trake.
Kada koristite oba sekvencera istovremeno i S2 FX Mod je setovan na A/B
Mod,oni koriste samo A/B par,dok je C/D par rezervisan za Realtime
(Keyboard) trake.
Kada koristite oba sekvencera istovremeno i S2 FX Mod je setovan na C/D
Mod,Sekvencer 1 koristi A/B par dok Sekvencer 2 koristi C/D par delei ga
sa Realtime(Keyboard) trakama.

PROZOR GROOVE KVANTIZACIJE


(GROOVE QUANTIZE WINDOW)
Moete primeniti Groove kvantizaciju u realnom vremenu za Sekvencer 1.Groovekvantizacija je nain promene muzikog groov-a u toku reprodukcije,pomeranje nota
do najblie osovine ritmikog takta.Molim vas,slobodno experimentiite:ova funkcija
je ogroman izvor muzike invencije.
Dok ste u Song Play modu pritisnite G.QUANTIZE.Sledei prozor e se ukazati.

100

01.apr.15/9:29 pre.

Pritisnite EXIT da izaete iz ovog prozora.


Omoguiti
(Enable)
Omoguiti/onemoguiti kvantizaciju.Automatski je setovana na Off svaki put kada se
sprava ukljui ili kada se izabere drugaija pesma(Song).
Startovanje N(ote)
N(ote) Start
Omoguiti/onemoguiti kvantizaciju Note On objekata(lanova)..(poetak note).
Ntrajanje
Ndurat(ion)
Omoguiti/onemoguiti kvantizaciju Note Off objekata(lanova)..(duina note).
Rezolucija
Res(olution)
Rezolucija grube kvantizacije.Ovaj parametar je vana kvantizaciona vrednost da
bude menjana sa Acc,Swing i Window vrednostima.
1/32...1/4
Grid rezolucija u muzikom trajanju.Na primer,kada selektujete 1/8 sve
note se pomeraju na najbliu 1/8 pregradu. Kada selektujete 1/4 sve note se pomeraju
na najbliu 1/4 pregradu.

Preciznost
Acc(uracy)
Procenat preciznosti kvantizacije.Na primer,ako je Acc=50 i nota 20 frejmova daleko
od Grid-a(reetke koja simbolino predstavlja taktne linije),bie pomerena na reetku
za samo 10 frejmova.

101

01.apr.15/9:29 pre.
0................Bez preciznosti.Kvantizacija se ne izvrava.
100............Maksimalna preciznost.Nota je pomerena tano na poziciju
Grid- a(reetke).
Obrnuti
(Swing)
Suprotno od kvantizacije.Grid osnova je pomerena na najbliu Grid osovinu.
0.....Parno numerisane osovine su potpuno pomerene preko prethodo neparno
numerisanih osovina.
50....Osovina je na perfektnom odstojanju.
100... Parno numerisane osovine su potpuno pomerene preko sledeih neparno
numerisanih osovina.

Prozor
(Window)
Podruje delovanja kvantizacije,ogranieno grid osovinom.
0........Prozor kvantizacije odgovara osovini.Nee se dogoditi kvantizacija.
100....Prozor kvantizacije proiren do najblieg prozora;svi objekti e biti
kvantizovani.

102

01.apr.15/9:29 pre.

GLAVNA STRANA
(MAIN PAGE)
Pritisnite SONG PLAY da pristupite ovoj strani iz drugog operativnog moda.
Beleka:
D biste preli iz Style Play u Song Play mod ,Song Setup je automatski selektovan
i razliite trake parametara se mogu menjati.
Pritisnite EXIT/NO da pristupite ovoj strani ia Meni ili bilo koje od Song Play deit
strana.Da vidite trake Song-a koristite TRACK SELECT taster da preete sa glavne
strane (koja prikazuje Realtime trake) do ostalih traka.Ako ste pritisnuli prvi
put,videete trake 1-8 (prosvetljene TRACK SELECT LED);pritisnete li drugi
put,videete trake od 9-16(koje bljete TRACK SELECT LED);pritisnite
ponovo,vratiete se na Relatime trake(TRACK SELECT LED e se iskljuiti).

Ikona sviranja Songa


(Song Play icon)
Kada je aktivna,ova ikona prikazuje da je instrument u Song Play modu.
Zaglavlje strane
(Page header)
Ova linija prikazuje trenutno selektovan sekvencer i oznaen Song(S1:Song Name
ili S2:Song Name).Kada nema Song-a koji je oznaen za trenutno aktivni
sekvencer,ova linija prikazuje samo broj selektovanog sekvencera(S1 ili S2,koji
pripadaju selektovanom sekvenceru).

103

01.apr.15/9:29 pre.
Kada nema selektovanog Songa ili Sekvencera prikazivae se samo tekstualna poruka
No Song.
Pritisnite bilo koji ili A(S1:) ili B(S2:) da preete is Sekvencera 1 ili Sekvencera
2.Ako je jedan od Sekvencera selektovan,broj Sekvencera je takoe prikazan na desno
od metronom Tempa.

Kada je Du-boks fajl u reprodukciji ovo ime se prikazuje na zaglavlju strane.


Selektovan sekvencer
(Selected Sequencer)
Ovaj indikator ukazuje da li je tekue selektovan sekvencer Seq.1 ili Seq.2.Koristite A
ili B VOLUME/VALUE tastere da selektujete sekvencer.
Broj takta
(Bar number)
Ovaj broja prikazuje trenutnu poziciju broja takta selektovanog Song-a.
A(S1:Ime Songa)
A(S1:Song Name)
Pritisnut prvi put (sa ve selektovanim Song-om)ovaj par tastera selektuje Sekvencer
1.Pritisnuti drugi put(ili neselektovanim Songom)otvorie stranu za selektovanje
Song-a(videti Song Select Page na strani 10-4),omoguavajui selekciju Songa ili
Du-boks fajla za Sekvencer 1.Ako selektujete jo jednu pesmu za vreme dok je Song
u reprodukciji,istim Sekvencerom ,ta noj novi Song e se startovati u reproduktivni
mod,tj.,svirae.
Za vreme dok je ovaj parametar selektovan moete selektovati song ukucavanjem
tekueg broja,tj.,broja pesme(videti Selecting a Song composing its progressive
number na strani 98).

B(S2:Ime Songa)
B(S2:Song Name)
Pritisnut prvi put (sa ve selektovanim Song-om)ovaj par tastera selektuje Sekvencer
1.Pritisnuti drugi put(ili neselektovanim Songom)otvorie stranu za selektovanje
Song-a(videti Song Select Page na strani 106),omoguavajui selekciju jednog
Songa za Sekvencer 2.
Za vreme dok je ovaj parametar selektovan moete selektovati song ukucavanjem
tekueg broja,tj.,broja pesme(videti Selecting a Song composing its progressive
number na strani 98).

104

01.apr.15/9:29 pre.
C(Rei)
C(Lyrics)
Otvorite Lyrics stranu (videti Lyrics pageSTRANA PRIKAZIVANJA REI na strani
107).Rei e se prikazati samo ako su sadrane u selektovanoj pesmi i prepoznate ako
su kompatibilne sa standardnim formatom PA-80.
D(Audio ulaz)
D(Audio In)
Koristite ove tastere da priguite/odguite ili promenite glasnou audio ulaza.
E(Upper1 Program), F(Upper 2 Program), G(Upper 3 Program), H(Lower)
Imena programa oznaenih za Realtime (Keyboard) trake.Koristite ove tastere za
selekciju,mutiranje/odmutiranje ili promenu glasnoe odgovarajuih traka.
Beleka:
Mutirana traka e biti mutirana ak i ako izaberete drugi Song.Na ovaj
nain,moete priguiti(mutirati) solo traku i svirati uivo sa putenom pesmom.

STRANA TRAKA OD 1-8


(TRACKS 1-8 PAGE)
Da vidite i editujete trake 1-8 pritisnite TRACK SELECT sa glavne strane.
TRACK SELECT dioda e se ukljuiti.
Pritisnite TRACK SELECT istovremeno da se vratite na glavnu stranu.

A-H (Trake 1-8 Programi)


Imena programa oznaenih za trake od 1-8.Koristite ove tastere da
selektujete,mutirate/odmutirate ili promenite glasnou odgovarajuih traka.
Beleka:
Mutirana traka ostae mutirana ak i ako selektujete drugi Song.Na taj
nain,moete mutirati,na primer,melodiju trake kada pevate ili svirate sa
Realtime(Keyboard) trakama.
105

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA TRAKA OD 9-16


Da biste videli i editovali trake od 9-16 pritisnite TRACK CELECT jedanput sa strane
Track 1-8 ili istovremeno sa glavne strane.Dioda koja oznaava TRACK SELECT e
poeti da blinka.Pritisnite TRACK SELECT ponovo da biste se vratili na glavnu
stranu.

A-H (Programi Traka od 9-16)


Imena programa oznaenih za trake od 9-16.Koristite ove tastere da
selektujete,mutirate/odmutirate ili promenite glasnou odgovarajuih traka.
Beleka:
Mutirana traka ostae mutirana ak i ako selektujete drugi Song.Na taj
nain,moete mutirati,na primer,melodiju trake kada pevate ili svirate sa
Realtime(Keyboard) trakama.

STRANA ZA SELEKTOVANJE SONGA


Ova strana e se prikazati kada pritisnete ili A(S1:) ili B(S2:) za vreme dok ste na
glavnoj strani.Moete takoe pristupiti Song Select strani ako pritisnete PAGE +.
Pritisnite EXIT (ili PAGE - ) da se vratite na glavnu stranu Song Play operativnog
moda,bez selekcije Songa.

106

01.apr.15/9:29 pre.

Dok ste na ovoj strani selektujte Song za selektovan Sekvencer, ili Du-boks faj za
Sekvencer 1.
A-C (Fajl,folder)
A-C (File,folder)
Pomerite .MID ,.KAR , .JBX fajl ili folder da budu selektovani na prvoj liniji
displeja.Da selektujete fajl,pritisnite F2 (Select) taster.Da otvorite folder ,pritisnite F3
(Open) taster.
Simbol
identifikuje folder.
E-F (Listanje navie)
Skroluje(ili prelistava) listu na gore.
G-H (Listanje nanie)
Skroluje(ili prelistava) listu na dole.
F1(Disk ureaj)
Selekcija razliitog disk ureaja.Ureaji su selektovani ovim redosledom:
HD -> FD -> HD...

F2(Selektovati)
Selekcija objekata na prvoj liniji displeja (Song ili Du-boks).
Ako Song ve svira ,zaustavie ga i nova pesma (Song) e se startovati.
Vraeni ste na glavnu stranu.
F3(Otvoriti)
Ova opcija otvara selektovan folder(Objekat ije ime poinje sa
F4(Zatvoriti)

107

).

01.apr.15/9:29 pre.
Zatvara tekue aktivan folder,vraajui se na matini (upper) folder.

STRANA PRIKAZIVANJA REI


(THE LYRICS PAGE)
Ova strana prikazuje rei i abrevijacije akorada koji su sastavni deo MIDI fajla.Da
pristupite ovoj strani,selektujte Lyrics komandu ili pritisnite PAGE + dvaput sa glavne
strane Song Play moda (videti Glavna Strana na strani 102).

Izaite iz ovog displeja i preite na glavnu stranu SongPlay moda,pritiskajui EXIT


taster.Za vreme dok je Song u reprodukciji ,tekst pesme e tei na displeju i
skraenice akorada e se prikazivati u prostoru za prikazivanje akorada na displeju.
Rei tekue pozicije su podvuene:

A (1)
Pritisnite ovaj par tastera da biste prikazali rei ili akorde Sekvencera 1.
B (2)
Pritisnite ovaj par tastera za prikaz rei ili akorada Sekvencera 2.

SVIRANJE Du-Boks FAJLA


(PLAYING A JUKEBOX FILE)
Sekvencerom1 moete selektovati Du-boks fajl(fajl sa .JBX extenzijom) namesto
Songa.Ovo vam omoguava sviranje iste pesama bez selekcije iz vie puta.

108

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Du-boks fajl e biti oznaen samo za Sekvencer 1.ak i ako selektujete Du-boks
fajl za sekvencer 2 ,bie reprodukovan Sekvencerom1.
Beleka:
Da kreirate Du-boks fajl idite na Du-boks (videti stranu 120)
Upozorenje:
Ako trebate izbrisati pesmu(Song) koji je ukuljuen u Du-bosks listu koja je
trenutno u reprodukciji,sekvencer e se zaustaviti i poruka No Song e se ukazati
na displeju.Stoga,pritisnite SHIFT ->>(Seq1) da preete na sledeu pesmu i
pritisnite PLAY/STOP ponovo.
Kontrole transporta
Kada selektujete Du-boks fajl,Sekvencer 1 transport kontrole su neznatno drugaije
od Song kontrola.
<<and>>............Ako su pritisnuti posebno,ovi tasteri su komande za premotavanje
Napred ili Nazad.
Drite SHIFT taster pritisnut i pritisnite ove tastere da preete
do prethodne ili sledee pesme(Songa) u Du-boks listi.
PAUSE.............Zaustavlja pesmu na trenutnoj poziciji .Pritisnite PAUSE ili
PLAY/STOP da startujete reprodukciju Songa ponovo.
PLAY/STOP....Startuje ili zaustavlja tekuu pesmu.Kada zaustavite Song,Sekvencer
e se vratiti na takt 1 tekue pesme.
Ako je Du-boks strana otvorena,moete startovati iz Songa sa prve
linije displeja(videti Du-boks na strani 120).

MENI
(MENU)
Sa bilo koje strane pritisnite MENU da otvorite Song Play edit meni.Ovaj meni daje
pristup razliitim SongPlay edit sekcijama.Kada ste u meniju,selektujte sekciju
koristei VOLUME/VALUE tastere,pritisnite PAGE + da selektujete stranu ili

109

01.apr.15/9:29 pre.
pritisnite EXIT da izaete iz menija.Kada ste na edit strani,pritisnite EXIT da se
vratite na SongPlay mod glavne strane.

Svaki objekat ovog menija odgovara edit sekciji.


Svaka edit sekcija grupie vie edit strana.

STRUKTURA EDIT STRANE


(EDIT PAGE STRUCTURE)
Selektujte edit sekciju iz Menu-a i/ili koristite PAGE tastere da stignete do eljene
strane.Pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu SongPlay moda .Sve edit strane
dele istu strukturu.

Ikona sviranja Songa


(Song Play icon)
Kada je aktivna,ova ikona prikazuje da je instrument u SongPlay modu.
Zaglavlje strane
(Page Header)
Zaglavlje prikazuje ime tekue edit strane.Obino,zaglavlje je podeljeno u dve rei.
Prva re oznaava ime sekcije(na primer:Mixer:FX Send oznaava stranu Mikser
sekcije),a druga re ukazuje na ime strane (na primer FX Send).

110

01.apr.15/9:29 pre.

Selektovan Sekvencer
(Selected Sequencer)
Ovaj indikator prikazuje da li je tekue selektovan sekvencer Seq1 ili Seq2.Idite na
glavnu stranu i koristite A i B VOLUME/VALUE tastere da selektujete sekvencer.
Strana
(Page)
Ova oblast prikazuje broj strane.
A-H
Svaki par VOLUME/VALUE tastera selektuje razliit parametar komandi.koji
pripadaju edit strani.

STRANA 1-MIXER:GLASNOA
(PAGE 1-MIXER:VOLUME)
Ovde moete podesiti glasnou svake od 16 sekvencer traka.Pritisnite oba
VOLUME/VALUE tastera da mutirate/odmutirate odgovarajuu traku.
Mutirana traka e ostati mutirana ak i ako izaberete razliit Song.
Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8,Song traka 9-16 i
da se vratite nazad.

111

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 2-MIXER:PANORAMA
(PAGE MIXER:PAN)
Ovde moete podesiti Panoramu za svaku Song traku.Koristite SONG SELECT taster
da preete izmeu Song traka 1-8 ,Song traka 9-16 i da se vratite nazad.

Pan
-64..............Sasvim Levo.
+00.............U centru.
+64.............Sasvim Desno.
Off..............Ako je izlazni status trake Left/Right(Levo/Desno) direktan signal
nee ii na Izlaz ; samo FX signal je prepoznat na ovoj traci.
Da programirate izlazni status,pogledajte Physical Output na strani 170
112

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 3-MIXER:FX SLANJE A/B


(PAGE 3-MIXER:FX SEND A/B)
Ova strana vam omoguava da setujete nivo direktonog signala trake koji prolazi do A
i B Internog FX procesora (obino oznaen za Sekvencer 1).Koristite TRACK
SELECT taster da preete sa traka 1-8 do traka 9-16.

Beleka:
Kada reprodukujete Song koji koristi sva etiri efekta (A-D) ,ne moete editovati
nijedan efekt parametar.Ovi parametri se vide kao zasivljeni na displeju(tj.,nisu
aktivni).
Beleka:
Kada zaustavite Song ,ili selektujete drugi Song,difolt(fabriki setap) efekti e se
selektovati ponovo.Moete,bilokako, zaustaviti Song,prometniti efekte,tada
startovati pesmu(Song) ponovo.Editujte Song u Song modu za permanentnu
promenu efekata.
Edit procedura je sledea:
1. Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F1-F4 tastere da selektujete parametar za tu traku.
3. Koristite TEMPO/VALUE kontrole za promenu vrednosti parametra.

113

01.apr.15/9:29 pre.
Parametri
000............Bez efekta.Samo direktni signal ide na Izlaz.
127............100% efekat.Direktni i efektiran signal idu na Izlaze sa istom vrednou.

STRANA 3-MIXER:FX SLANJE C/D


(PAGE 3-MIXER:FX SEND C-D)
Ova strana vam omoguava da setujete nivo direktonog signala trake
koji prolazi do C i D Internog FX procesora.
Beleka:
Moete pristupiti ovoj strani samo za vreme editovanja Sekvencera 2
i S2 FX Moda parametar je setovan na CD Mod (videti stranu 10-11)
Koristite TRACK/SELECT tastere da preete iz traka 1-8 na trake 9-16.

Edit procedura je sledea:


1. Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2. Koristite F1-F4 tastere da selektujete parametar za tu traku.
3. Koristite TEMPO/VALUE kontrole za promenu vrednosti parametra.
Parametri
000............Bez efekta.Samo direktni signal ide na Izlaz.
114

01.apr.15/9:29 pre.
127............100% efekat.Direktni i efektiran signal idu na Izlaze sa istom vrednou.

STRANA 4-FX:A/B SELEKCIJA


(PAGE 4-FX:A/B SELECT)
Ova strana omoguava selekciju A i B efekata.Obino,A efekat je Reverb dok je B
efekat modulacioni efekat.Efekte A i B obino koristi Sekvencer
1.Moete,meutim,kreirati pesme koristei sva etiri efekta u Song modu.U zavisnosti
od statusa S2 FX Mod parametra ,ovaj efekat e koristiti i Sekvencer
2,takoe(pogledajte stranu 122).

Beleka:
Kada reprodukujete Song koji koristi sva etiri efekta (A-D) ,ne moete editovati
nijedan efekt parametar.Ovi parametri se vide kao zasivljeni na displeju(tj.,nisu
aktivni).
Beleka:
Kada zaustavite Song ,ili selektujete drugi Song,difolt(fabriki setap) efekti e se
selektovati ponovo.Moete,bilokako, zaustaviti Song,prometniti efekte,tada
startovati pesmu(Song) ponovo.Editujte Song u Song modu za permanentnu
promenu efekata.
A,B
Efekti oznaeni za A i B efekt procesore. Obino,A efekat je Reverb dok je B efekat
modulacioni efekat(horus,flender,dilej).Za listu dostupnih efekata,pogledajte
Effects na strani 268.
ModTrk(Modulaciona Traka)
ModTrk(Modulating Track)
Izvorna traka za modulaciona MIDI poruke.Moete modulisati efekt parametar MIDI
porukom stvorenom fizikim kontrolerom.
B>Aslanje(B>A Slanje)
Ovo je vrednost(iznos) B efekta koji se vraa na ulaz A efekta.

115

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 4-FX:C/D SELEKCIJA


(PAGE 4-FX:C/D SELECT)
Ova strana omoguava selekciju C i D efekata.Obino,C efekat je Reverb dok je D
efekat modulacioni efekat.Efekte C i D obino koristi Sekvencer 2 I Realtime
trake.Moete,meutim,kreirati pesme koristei sva etiri efekta u Song modu.U
zavisnosti od statusa S2 FX Mod parametra ,Sekvencer 2 moe takoe koristiti A/B
par efekata (pogledajte stranu 121).

Beleka:
Kada reprodukujete Song koji koristi sva etiri efekta (A-D) ,ne moete editovati
nijedan efekt parametar.Ovi parametri se vide kao zasivljeni na displeju(tj.,nisu
aktivni).
Beleka:
Kada zaustavite Song ,ili selektujete drugi Song,difolt(fabriki setap) efekti e se
selektovati ponovo.Moete,bilokako, zaustaviti Song,prometniti efekte,tada
startovati pesmu(Song) ponovo.Editujte Song u Song modu za permanentnu
promenu efekata.
C,D
Efekti oznaeni za C i D efekt procesore. Obino,C efekat je Reverb dok je D efekat
modulacioni efekat(horus,flender,dilej).Za listu dostupnih efekata,pogledajte
Effects na strani 268.
ModTrk(Modulaciona Traka)
ModTrk(Modulating Track)
Izvorna traka za modulaciona MIDI poruke.Moete modulisati efekt parametar MIDI
porukom stvorenom fizikim kontrolerom.
D>Cslanje(D>C Slanje)
Ovo je vrednost(iznos) D efekta koji se vraa na ulaz C efekta.

116

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 5-FX: A EDITOVANJE


(PAGE 5-FX: A EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za A efekat
(obino Reverb za Sekvencer 1).

Koristite E-F i G-H VOLUME/VALUE par tastera da prelistate parametar listu.


Koristite A-D H VOLUME/VALUE par tastera da selektujete i editujete parametar.
Koristite TEMPO/VALUE kontrole da editujete selektovan parametar.
Beleka:
Kada reprodukujete Song koji koristi sva etiri efekta (A-D) ,ne moete editovati
nijedan efekt parametar.Ovi parametri se vide kao zasivljeni na displeju(tj.,nisu
aktivni).
Beleka:
Kada zaustavite Song ,ili selektujete drugi Song,difolt(fabriki setap) efekti e se
selektovati ponovo.Moete,bilokako, zaustaviti Song,prometniti efekte,tada
startovati pesmu(Song) ponovo.Editujte Song u Song modu za permanentnu
promenu efekata.
Parametri
Pogledajte Effects na strani 268 za listu dostupnih parametara za svaki tip efekta.

STRANA 6-FX:B EDITOVANJE


(PAGE 6-FX:B EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za B efekat
(obino modulacioni efekat za Sekvencer 1).Za vie pojedinosti pogledati
FX A Editovanje.

STRANA 5-FX: C EDITOVANJE


(PAGE 5-FX:C EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za C efekat.Moete pristupiti ovoj strani samo
za vreme dok je S2 FX Mod parametar setovan na C/D
(pogledati S2 FX Mode na strani 122).
Za vie detalja videti Page 5-FX A: Editing.

117

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
C i D efekte koriste,takoe,Realtime(Keyboard)trake.

STRANA 6-FX:D EDITOVANJE


(PAGE 6-FX:D EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za D efekat.Moete pristupiti ovoj strani samo
za vreme dok je S2 FX Mod parametar setovan na C/D
(pogledati S2 FX Mode na strani 123).
Za vie detalja videti Page 5-FX A: Editing.
Beleka:
C i D efekte koriste,takoe,Realtime(Keyboard)trake.

STRANA 7-TRAKA:MOD
(PAGE 7-TRACK:MODE)
Ova strana vam omoguava da setujete polifoni mod za svaku Song traku.
Koristite TRACK/SELECT taster da preete sa 1-8 na 9-16 trake.

Parametri
Drum............Ovo je Bubanj/Perkusije traka.Nema Master ili Octave transpose
primena na ovu traku.
118

01.apr.15/9:29 pre.
Poly..............Trake ove vrste su polifone,na primer,mogu svirati vie od jedne note
u isto vreme.
Mono............Trake ove vrste su monofone,na primer,svaka nova nota zaustavlja
trajanje prethodne.
Mono Right.....Mono traka,ali sa prioritetom oznaenim za trenutno vaee note.

STRANA 8-TRAKA:INTERNA/EXTERNA
(PAGE 8-TRACK:INTERNAL/EXTERNAL)
Ova strana vam omoguava da setujete Interni ili Externi status za svaku traku.To je
veoma korisno da omoguite drajv Song trake na externi expander.
Beleka:
Interni/Externi status ostaje nepromenjen kada selektujemo drugi Song.
Koristite TRACK SELECT taster da preete iz traka 1-8 do traka 9-16.

Parametri
Internal.......Traka reprodukuje zvuke generisane internom zvunom mainom.Nee
svirati na externom instrumentu konektovanom na MIDI Out.
External.......Traka svira na externom instrumentu konektovanom na MIDI Out.Nee
koristiti interne zvuke,stoga,snimite polifoniju.
Both.............Traka svira oboje..i interne zvuke i instrument konektovan na MIDI Out.

119

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 9-DU-BOKS
(PAGE 9-JUKEBOX)
Du-boks funkcija vam omoguava da svirate listu Songova
(maksimalno 127)jednostavnim dodirom na taster.Moete svirati Du-boks fajl
selektujui ga na Song Select strani (pogledati Playing a Jukebox file na strani 108)
upravo,kao da je to najobinija pesma.

Na ovoj strani moete kreirati,editovati i snimiti Du-boks fajl.Ako je Du-boks fajl


ve selektovan u Sekvenceru ,uiete na tu stranu sa tim fajlom koji je spreman za da
bude editovan.Inae ,u protivnom,uiete na ovu stranu sa praznim
NEW_NAME.JBX fajlom.Da kreirate novi fajl ak i kada je Du-boks fajl ve
selektovan pritisnite SHIFT+ F4 (Del) i potvrdite sa ENTER(videti ispod F4(Del)
stavku).Kada pritisnete PLAY/STOP sa ove strane,Du-boks reprodukcija e se
startovati od tranutno selektovanog Songa(na primer,Song sa prve linije na displeju).
F1 (Save)
Pritisnite ovaj taster da snimite Deu-boks fajl na disk.Strana Snimanje Duboksa/Jukebox Save e se prikazati,omoguavajui vam da snimite va fajl na disk.

Beleka:
Moete snimiti va .JBX fajl samo u isti folder u kome je i Song sa liste.

120

01.apr.15/9:29 pre.
Moete kreirati novi fajl ili prepisati(presnimiti/pregaziti) neki ve postojei.
1. Pomerite se na prvu liniju displeja gde se nalazi .JBX fajl u koji elite da
snimite vau listu.Selektujte ve postojei fajl ako elite da ga
pregazite.Selektujte NEW_NAME.JBX lan da kreirate novi fajl.
Koristite E-F (Scroll Up) i G-H (Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere ili
TEMPO/VALUE kontrole da pregledate listu.
2. Ako ste kreirali novi fajl kada je NEW_NAME.JBX fajl na prvoj liniji
displeja,pritisnite neki od VOLUME/VALUE tastera.Ukazae se prompt koji
vam daje mogunost da ukucate ime za pesmu:

3. Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskajui INSERT
taster.Izbriite karakter na kursor poziciji pritiskajui DELETE taster.
4. Kada ste zavrili sa unoenjem imena,pritisnite F2 (Save/Snimanje) da
potvrdite.Poruka Are you sure?/Da li ste sigurni e se prikazati.Pritisnite
ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.
F2 (Add)
Dodavanje Songa na kraj tekue liste.Moete dodati najvie 127 pesama u listu.
Beleka:
Du-boks lista moe ukljuiti samo pesme koje su sardane u istom folderu.
F3 (Ins)
Insertovanje Songa na kursor poziciju(na primer,prva linija displeja).Sve seldee
pesme e se pomeriti za jedno mesto sledeeg broja vie vrednosti.Moete dodati
najvie 127 Songova u listu.
Beleka:
Du-boks lista moe ukljuiti samo pesme koje su sardane u istom folderu.
F4 (Del)
Ovom komandom briete Song na prvoj liniji displeja.
Pritisnuto za vreme dok drite SHIFT pritisnuto,izbrisae itavu Du-boks listu.
(Poruka iz operativnog sistema e vas pitati da potvrdite komandom Are you sure?.
Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.Ime Du-boks fajla e se
promeniti u NEW_NAME.JBX.

121

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 10-PREDNOSTI
(PAGE 10-PREFERENCES)
Na ovoj strani moete setovati razliite generalne parametre.

Koristite A-D VOLUME/VALUE par tastera da selektujete parametar.


Beleka:
Ove postavke su snimljene u Global fajl.Da ih memoriete,pritisnite GLOBAL
taster,zatim pritisnite WRITE da snimite Global u memoriju(pogledati The Write
Window na strani 157).
Beleka:
Moete uvek startovati oba sekvencera istovremeno.Startujte ih,drei pritisnut
taster SHIFT i pritisnite jedan od PLAY/STOP kontrola.

Dva onboard Sekvencera e raditi svaki sa razliitim tempom(Off), ili e koristiti isti
Tempo (Link mod).
Off...................Tempo sekvencera nije u vezi.
Svaki sekvencer koristi sopstveni Tempo.
Link Measure...Dva Tempa sekvencera su povezani.Tempo podaci upisani u Song se
ignoriu.Podesite Tempo koristei TEMPO/VALUE kontrole.Startujte
jedan od sekvencera,pritiskajui njegovu linu PLAY/STOP
kontrolu.Tada,startujte drugi sekvencer,pritiskajui drugu
PLAY/STOP kontrolu;drugi sekvencer e krenuti na sledeem taktu.
Link Beat.........Dva Tempa sekvencera su povezani. Tempo podaci upisani u Song se
ignoriu.Podesite Tempo koristei TEMPO/VALUE kontrole.Startujte
jedan od sekvencera,pritiskajui njegovu linu PLAY/STOP
kontrolu.Tada,startujte drugi sekvencer,pritiskajui drugu
PLAY/STOP kontrolu;drugi sekvencer e se startovati na sledeem
bitu(kvarta ili okava,koja pripada Song Time signaturi).

122

01.apr.15/9:29 pre.

S2 FX Mod
Ovaj parametar selektuje efekt mod za Sekvencer 2.Kada je Song koji koristi 4 efekta
uitan,sva etiri efekta su u upotrebi,nezavisno od ovog setinga.
AB.....A i B efekti su u upotrebi.Sekvencer 2 deli ove efekte sa Sekvencerom 1.
CD......C i D par efekata su u upotrebi.
Beleka:
Kada je ovaj parametar setovan na CD,Sekvencer 2 deli te efekte sa
Realtime(Keyboard)trakama tako da e ovi efekti biti promenjeni bilo kojim
selektovanim Songom za Sekvencer 2,ili selektovanjem Performansa (sem ako je
Performance FX Mode setovan na Off-pogledajte ispod..)

Ovaj parametar selektuje mod efekata za Performans.


Off........Kada je selektovan performans ,ne moe se selektovati efekat.
CD........Performans selektuje C i D par efekata.
Beleka:
Kada su oba ova parametra i S2 FX Mod setovani na CD,Sekvencer 2 deli te
efekte sa Realtime(Keyboard) trakama,tako da e ovi efekti biti promenjeni bilo da
je selektovan Song za Sekvencer 2 ili selektovanjem Performansa.

Vocal Harmonizer dobija od Vocal/Guitar Processing Board-a note akorada od trake


selektovane ovim parametrom.
Off........................Traka ne alje note do Harmonajzera.Akordi e se primati
sa MIDI In-a.
S1-Tr01...16........Akordi su poslati sa neke od Sekvencer 1 traka.
S2-Tr01...16....... Akordi su poslati sa neke od Sekvencer 2 traka.
Global.................Akordi su poslati iz Chord Scanning oblasti
Realtime(Keyboard)traka.
Status HarmKbd(HarmonyKeyboardMode) je zbog toga uzet u
obzir (videti stranu 181).

123

01.apr.15/9:29 pre.

11.OPERAT. MOD BACKING SEKVENCERA


(BACKING SEQUENCE OPERATING MODE)
Operativni mod Backing Sequencer-a vam omoguava da snimite ivo izvoenje sa
Stilovima.Prednja kontrolna tavla radi uglavnom kao u Style Play modu,ali ovde ete
snimati ono to odsvirate.Nakon snimanja,rezultat je novi Song kreiran sa Realtime
traka i Style traka.

TRANSPORTNE KONTROLE
(TRANSPORT CONTROLS)
Kada ste u Backing Sequence modu,koristite SEQ1 transport kontrole
(PLAY/STOP,PAUSE..).
Pogledajte SEQUENCER TRANSPORT CONTROLS-SEQ1 i SEQ2 na strani 20 za
vie informacija.

BACKING SEKVENCA,SONG I MODOVI SVIRANJA SONGA


(THE BACKING SEQUENCE,SONG AND SONG PLAY MODES)
Backing sekvenca i Song modovi su meusobno povezani:Idite na Backing Sequence
mod da snimite Song i da preete u Song mod da je editijete(pesmu).Za vreme dok
koriste isti sekvencer i memoriju ,snimanje novog Songa u Backing Sequence modu
brie Song uitan u Song modu.
Beleka:
Song je sauvan u RAM-u,zato je snimite pre nego iskljuite instrument,ili e biti
izbrisana.
Upozorenje:
Kada preete u Song Play,Song e biti izbrisan,dok u Backing Sequence,Song i
Song Play dele isti sekvencer (Sequencer 1).Prikazae se poruka koja vas pita da li
elite da izbriete Song. ...Erae Song?.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ostanete u Backing Sequence modu kako biste izbegli brisanje Songa.

KAKO REPRODUKOVATI SONG


(HOW TO PLAYBACK A SONG)
Moete uitati Standard MIDI file i reprodukovati ga dok ste u Backing Sequence
modu.
Beleka:
Kada ste na Glavnoj Strani (Main Page)(Backing Sekuence Play),klavijatura ne
moe svirati.
1. Uite u Backing Sequence mod.Backing Sequence Playback strana e se
prikazati.

124

01.apr.15/9:29 pre.

2. Pritisnite jedno od B (Load Song/Uitavanje Songa) VOLUME/VALUE


tastera da je uitate(pogledajte Strana uitavanja Songa na strani 125).
Moete uitati bilo koji Standard MIDI file(fajlovi sa .MID i .KAR
ekstenzijom.
3. Pritisnite PLAY/STOP da startujete reprodukciju.
4. Pritisnite PLAY/STOP ponovo da zaustavite reprodukciju.Reprodukcija je
automatski zaustavljena na kraju Songa.

KAKO SNIMITI SONG


(HOW TO RECORD A SONG)
Dok ste u Backing Sequence modu,moete snimiti novi Song,koji e biti snimljen kao
Standard MIDI file( .MID fajl).Realtime(Keyboard) trake e biti Song trake od 1-4
dok Style trake e biti Song trake od 9-16.
1. Uite u Backing Sequence mod.
2. Pritisnite RECORD da uete u Record mod.RECORD LED dioda e se
ukljuiti i Record strana e se prikazati.

3. Zadnje selektovan Stil je tekue selektovan.Ako to nije onaj koji vam


treba,selektujte drugi da biste startovali snimanje sa njim.(pogledajte
Selektovanje Stila na strani 36).
4. Poslednji selektovan Performans ili STS je tekue selektovan.Ako vam se
vie svia,selektujte drugi Performans ili STS.
125

01.apr.15/9:29 pre.
(Pogledajte Selektovanje Performansa na strani 31 i
Selektovanje Single Touch Setting-a(STS) na strani 37).
5. Selektujte status Backing Sequence traka ,koristei G(RT) i H (Ch/Acc) par
tastera.(RT je akronim od Realtime/Keyboard;Ch/Acc od
Chord/Accompaniment).Da snimite sve to ste odsvirali na klavijaturi,plus
automatsku pratnju postavite njihov status na REC(pogledati Strana
snimanja na strani 131).
Upozorenje:
Trake setovane na REC su automatski izbrisane kada se staruje snimanje.Postavite
traku na PLAY status ,ako ne elite da je izbriete.Na primer,ako ste snimali
Realtime(Keyboard) part na ostojeoj Style traci ,postavite Ch/Acc parametar na
PLAY i RT traku na REC.
6. Startujte snimanje pritiskom na levi PLAY/STOP taster.Nakon predbrojanja,
(pogledajte F(Metro) na strani 11-4),moete zapoeti snimanje.Svirajte solo
za intro,ili startujte auto pratnju pritiskom na START/STOP taster.Da startujete
sa Style reprodukcijom,desno od takta 1,drite pritisnut akord za vreme
predbrojanja i pritisnite START/STOP pre zavretka predbrojanja.Inae,stil e
startovati sa reprodukcijom od sledeeg takta pratei jedan kada ste pritisnuli
START/STOP.Za vreme dok koristite bilo koju Stil kontrolu automatske
pratnje,moete startovati sa uobiajenim kombinacijama
(INTRO,ENDING,FILL...pogledati Sviranje Stila na strani 42 za vie
informacija).
Beleka:
Dok ste u Backing Sequence modu,ne moete snimiti SYNCHRO,FADE IN/OUT
,TAP TEMPO/RESET,ACCOMPANIMENT VOLUME kontrole.
7. Svirajte vau muziku.Moete ak i zaustaviti Stil pritiskom na taster
START/STOP.Ako zaustavite Stil za vreme snimanja ,startujte ga ponovo
START/STOP tasterom.
8. Kada ste zavrili snimanje vaeg izvoenja,pritisnite levi PLAY/STOP
taster.RECORD LED dioda e se iskljuiti i vratiete se na Playback
stranu.Snimljena pesma bie automatski konvertovana u Standard MIDI fajl
format.
9. Dakle,moete editovati Song u Song modu (pogledati Song operativni mod
na strani 12-1 ili je snimiti na disk (pogledajte Strana snimanja Songa na
strani 121).
Upozorenje:
Snimljen Song je u RAM-u (Random Access Memory) i bie izbrisana kada
iskljuite instrument, ili startujete snimanje ponovo.(bil da ste u Backing Sequence
ili Song modu).Snimite Song na disk ako elite da je sauvate.

126

01.apr.15/9:29 pre.

GLAVNA STRANA (SVIRANJE BACKING SEKVENCE)


MAIN PAGE(BACKING SEQUENCE PLAYING)
Ovo je glavna strana Backing Sequence moda.Da pristupite ovoj strani iz drugog
operativnog moda,pritisnite B.SEQ taster.
Beleka:
Kada ste na ovoj strani,klavijatura ne moe svirati.

Ikona Backing Sekvence


(Backing Sequence icon)
Kada je aktivna,ova ikona oznaava da je instrument u Backing Sequence modu.
Zaglavlje strane
(Page Header)
Ovo zaglavlje prikazuje ime selektovanog Song-a(pesme).
B (Uitavanje Songa)
B (Load Song)
Koristite ove tastere da selektujete Song(na primer,Standard MIDI fajl).Strana za
selektovanje Songa e se otvoriti i moete selektovati Song.
C (Snimanje Songa)
C(Save Song)
Ovom komandom ete sauvati snimljen Song u Standard MIDI fajl formatu.Fajlu e
se automatski dodati .MID ekstenzija.Nakon pritiska na ovu komandu,strana snimanja
Songa (Save Song) se prikazuje.
D (Selektovanje Tempa)
D (Select Tempo)
Selektujte ovaj parametar da biste koristite TEMPO/VALUE sekciju za selektovanje
Tempa.Kada selektujete ovaj parametar,dioda VALUE LED e se iskljuiti.

127

01.apr.15/9:29 pre.

F (Metronom)
F (Metro)
Koristite ove tastere da ukljuite ili iskljuite metronom za vreme reprodukcije.
G (Metar)
G (Meter)
Ovaj parametar koji se ne moe editovati,prikazuje takt selektovanog Songa.
H (Tempo Mod)
H (Tempo Mode)
Ovaj parametar setuje mod promene Tempa.
Man(ual).........Kada je kursor na D (Select Tempo) parametru,moete menjati
Tempo,koristei TEMPO/VALUE kontrol sekciju.Song e krenuti sa
svirkom koristei runo selektovan Tempo.
Auto.............Tempo snimljen u Song,bie korien smesta.

STRANA UITAVANJA SONGA


(LOAD SONG PAGE)
Ova strana se prikazuje kada pritisnete PAGE+ ili neki od B(Load Song) tastera dok
ste na (Main Page)glavnoj strani.Pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu
Backing Sequence operativnog moda bez selektovanja Songa.

A-C (Fajl,Folder)
A-C (File,Folder)
Pomera Fajl ili folder da bude selektovan na prvu liniju displeja.Da selektujete fajl
pritisnite F2 (Select) taster.Da otvorite folder,pritisnite F3 (Open) taster.
Simbol

oznaava folder.

E-F (Prelistava navie)


E-F (Scroll Up)
Skroluje listu navie.

128

01.apr.15/9:29 pre.

G-H (Prelistava nanie)


G-H (Scroll Down)
Skroluje listu nanie.
Tempo/Value sekcija
Tempo/Value section
Ove kontrole skroluju listu navie ili nanie.
F1 (Disk ureaj)
F1 (Disk device)
Selektuje razliite disk ureaje.Ureaji su selektovani ovim redosledom:
HD->FD->HD...

F2 (Uitavanje)
F2 (Load)
Uitava pesmu na prvu liniju displeja.
F3 (Open)
F3 (Otvoriti)
Otvara selektovan folder (fajlove ije ima poinje sa

simbolom).

F4 (Zatvoriti)
F4 (Close)
Zatvara tekui folder,vraajui sa na matini ( upper ) foler.

STRANA SNIMANJA SONGA


(SAVE SONG PAGE)
Snimljena pesma(Song) je u RAM-u i bie izgubljena ako iskljuite
instrument.Takoe,bie izgubljena ako je pregazite tj.,krenete da snimate sledeu
pesmu u Record modu,ili preete u Song Play mod.Morate snimiti na disk svaku
pesmu koju elite zatititi.
1. Ako ste u Record modu (RECORD LED on),zaustavite sekvencer i pritisnite
RECORD da se vratite na Backing Sequence Playback stranu.
2. Selektujte Save Song taster.Save Song strana e se prikazati.

129

01.apr.15/9:29 pre.

3. Pomerite folder na prvu liniju displeja,radi snimanja Songa,koristei EF(Scroll Up) i G-H (Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere, ili
TEMPO/VALUE kontrole.Pritisnite F3 (Open) da ga otvorite.Zatvorite tekui
folder pritiskom na F4(Close).
4. Kada se nalazite u selektovanom folderu,moete snimiti Song preko
postojeeg fajla ili kreirati novi fajl.

Da pregazite(overwrite/prepiete) ve postojei fajl,pomerite ga na prvu


liniju displeja.
Da kreirate novi fajl,pomerite NEW_NAME.MID objekat na prvu liniju
displeja.

5.Kada je NEW_NAME.MID objekat selektovan,pitisnite jedno od


VOLUME/VALUE tastera.Biete asocirani da oznaite ime za novi folder.

Pomerajte kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter,koristei


DIAL.Insertujte karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora pritiskom na DELETE taster.
6.Kada ste zavrili ukucavanje imana za novi MIDI fajl ,pritisnite F2(Save) da
potvrdite.Poruka Are you sure? e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili
EXIT da ponitite.

130

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA SNIMANJA
(RECORD PAGE)
Za vreme dok ste u Backing Sequence modu,pritisnite RECORD da pristupite Record
modu.RECORD LED dioda e se ukljuiti.

A (Style)
A (Stil)
Ovaj parametar se ne moe editovati,ve samo prikazuje selektovan Stil.Ako stil nije
selektovan,ime e biti prazno.Moete selektovati drugi Stil koristei STYLE sekciju
(pogledati Selektovanje Stila na strani 36).
B (Performans ili STS)
B (Performance or STS)
Ovaj parametar koji se ne edituje prikazuje selektovan Performans ili STS (koji
pripada poslednjem selektovanom objeku).Ako Performans ili STS nije
selektovan,ime e biti prazno.Moete selektovati razliit Performans ,koristei
PROGRAM/PERFORMANCE sekciju (pogledati Selektovanje Performansa na
strani 31).Da selektujete jedan od etiri STS za tekui Stil,koristite F1-F tastere.
C (Rezolucija)
C (Resolution)
Koristite ovaj parametar da setujete kvantizaciju za vreme snimanja.Kvantizacija je
nain za korigovanje sviranja van ritma;note odsvirane suvie pre ili kasnije,bie
pomerene na najbliu liniju ritmike reetke(Grid),tako da nekorektno odsvirane note
e biti kvantizovane na takt u ritmu i zvuae kao da su perfektno odsvirane.

131

01.apr.15/9:29 pre.

Hi..................Nema primene kvantizacije.


1/32...1/8......Grid rezoucija u muzikim vrednostima.Na primer,kada selektujete
1/8,sve note bie pomerene na najblii 1/8 takt.Kada selektujete 1/4,sve note bie
pomerene na najblii 1/4 takt.

D (Selektovanje Tempa)
D (Select Tempo)
Selektujte ovaj parametar da koristite TAMPO/VALUE sekciju za selektovanje
Tempa.Kada selektujete ovaj parametar,VALUE LED dioda e se iskljuiti.
F (Metronom)
F (Metro)
Ovaj parametar postavlja Metronom mod za vreme snimanja.
Off............Metronom e se uti samo za vreme predbrojanja.
On1...........Metronom se uje za vreme snimanja.Snimanje poinje nakon
odbrojavanja jednog takta.Startujte snimanje posle takta 1.
On2........... Metronom se uje za vreme snimanja.Snimanje poinje nakon
odbrojavanja dva takta.Startujte snimanje posle takta 1.
G (RT)
H (Ch/Acc)
Ovim parametrima odreujete status trake za vreme snimanja.
RT:Ova Backing Sequence traka obuhvata etiri Realtime8Keyboard)trakeTo e biti
Song trake od 1-4.
Ch/Acc: Ova Backing Sequence traka obuhvata sve Stil trake,ukljuujui i prepoznate
akorde.To e biti trake od 9-16.
MUTE.......Traka je priguena.Ako je na ovoj traci ve bilo snimano ,nee se uti za
vreme snimanja druge Backing Sequence trake.
PLAY..........Traka je u modu reprodukcije.Ako se tu nalaze snimeljeni podaci,ue
se za vreme snimanja druge Backing Sequence trake.
REC.............Traka je u modu snimanja.Svi prethodno snimljeni podaci bie
izbrisani.

132

01.apr.15/9:29 pre.

12.OPERATIVNI MOD SONGA


(SONG OPERATING MODE)
Song operativni mod je mesto gde moete editovati poetne parametre Standard MIDI
fajla,bilo da je kreiran na externom sekvenceru ili u Backing Sequence modu PA80.Moete tada snimiti editovan Song kao Standard MIDI fajl (.MID fajl) i
reprodukovati ga bilo u Song Play,Backing Sequence ili Song modu.Za praktian
primer Song editovanja pogledati Editovanje Pesme na strani 46.

TRANSPORT KONTROLE
(TRANSPORT CONTROLS)
Dok ste u Song modu,koristite SEQ1 transport kontrole za reprodukciju
Songa.PogledajteSEQUENCER TRANSPORT CONTROLS-SEQ1 and SEQ2 na
strani 20 za vie informacija.

MASTER GLASNOA I GLASNOA SEKVENCERA


(MASTER VOLUME AND SEQUENCER VOLUME)
Moete koristiti MASTER VOLUME i ACC/SEQ VOLUME klizae(sjaldere) da
podesite glasnou.Pogledajte Master Volume,Sequencer Volume,BALANCE na
strani 99.Pomerite BALANCE kiza na centar(ili ulevo) za maksimalnu glasnou
sekvencera .

PESME I STANDARDNI MIDI FAJL FORMAT


(THE SONGS AND STANDARD MIDI FILE FORMAT)
Maternji Song format za PA-80 je Standard MIDI file.
Pogledati The Songs and Standard MIDI file format na strani 97.

GLAVNA STRANA
(MAIN PAGE)
Pritisnite SONG da pristupite ovoj strani iz drugog operativnog moda.
Beleka:
Kada preete iz Style Play u Song,Song Setup je automatski selektovan i razliiti
parametri trake se mogu menjati.

133

01.apr.15/9:29 pre.
Pritisnite EXIT/NO da pristupite ovoj strani iz Menu ili bilo koje od Song Play edit
strana.Da biste videli trake Songa,koristite TRACK SELECT taster da preete iz
Main strane na trake.Ako pritisnete prvi put,videete trake 1-8(neaktivna TRACK
SELECT LED dioda),a drigim pritiskom na taster,prikazae se trake 9-16(TRACK
SELECT LED dioda koja blinka).Ako pritisnete ponovo,vratiete se na glavnu stranu
(Main page)..(TRACK SELECT LED dioda e se iskljuiti).

Song ikona
(Song icon)
Kada je aktivna,ova ikona ukazuje da je instrument u Song modu.
Zaglavlje strane
(Page header)
Ovaj red prikazuje selektovano ime Songa.
Broja takta
(Bar number)
Ovaj broja prikazujepoziciju tekueg broja takta selektovanog Songa.
B (Uitavanje Songa)
B (Load Song)
Koristite ove tastere da selektijete Song (npr. Standard MIDI fajl).Song Select strana
e se otvoriti i moete selektovati Song.
C (Snimanje Songa)
C (Save Song)
Ovom komandom snimate editovan Song kao Standard MIDI fajl.Nakon pritiska na
ovu komandu,Save Song strana e se prikazati .
D (Selekcija Tempa)
D (Select Tempo)
Selektujte ovaj parametar da da izaberete TEMPO/VALUE sekciju da selektujete
Tempo.Kada selektujete ovaj parametar,VALUE LED dioda e se iskljuiti.
F (Metronom)

134

01.apr.15/9:29 pre.
F (Metro)
Koristite ove tastere da ukljuite ili iskljuite Metronom za vreme reprodukcije.
G (Takt)
G (Meter)
Ovaj parametar se ne moe editovati ,ve prikazuje takt selektovanog Songa.
H (Tempo mod)
H (Tempo mode)
Ovim setujete promenu Tempo moda.
Man(ual)......Kada je kursor na D (Select Tempo) parametru,moete menjati Tempo
koristei TEMPO/VALUE sekciju kontrola.Song e svirati koristei
runo selektovan Tempo.
Auto............Tempo snimljen u Song bie smesta korien.

STRANA TRAKA 1-8


(TRACKS 1-8 PAGE)
Da vidite i editujete trake 1-8 pritisnite TRACK SELECT sa glavne strane.Dioda
TRACK SELECT LED e se aktivirati.Pritisnite TRACK SELECT dvaput,da se
vratite na glavnu stranu.

A-H (Programi Traka 1-8)


Imena Programa oznaenih za trake 1-8.Koristite ove tastere da selektujete,
mutirate/odmutirate ili promenite glasnou(Volume) odgovarajuih traka.

STRANA TRAKA 9-16


(TRACKS 9-16 PAGE)
Da vidite i editujete trake 9-16 pritisnite TRACK SELECT sa Track 1-8 strane,ili
dvaput sa glavne strane.Dioda TRACK SELECT LED e se aktivirati.Pritisnite
TRACK SELECT dvaput,da se vratite na glavnu stranu.

135

01.apr.15/9:29 pre.

A-H (Programi Traka 9-16)


Imena Programa oznaenih za trake 9-16.Koristite ove tastere da selektujete,
mutirate/odmutirate ili promenite glasnou(Volume) odgovarajuih traka.

STRANA SELEKTOVANJA SONGA


(SONG SELECT PAGE)
Ova strana e se prikazati kada pritisnete PAGE+ ili jedan od B (Load Song)
tastera,dok ste na glavnoj strani.Pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu Song
operativnog mada.,bez selektovanja Songa.

A-C (Fajl,folder)
Pomerite fajl ili folder,da bude selektovan,na prvu liniju displeja.Da selektujete
fajl,pritisnite F2 (Load) taster.Da otvorite folder,pritisnite F3 (Open) taster.
Simbol

oznaava folder.

E-F (Prelistava navie)


E-F (Scroll Up)
Skroluje listu navie.

136

01.apr.15/9:29 pre.
G-H (Prelistava nanie)
G-H (Scroll Down)
Skroluje listu nanie.
Tempo/Value sekcija
Tempo/Value section
Ove kontrole skroluju listu navie ili nanie.
F1 (Disk ureaj)
F1 (Disk device)
Selektuje razliite disk ureaje.Ureaji su selektovani ovim redosledom:
HD->FD->HD...

F2 (Uitavanje)
F2 (Load)
Uitava pesmu na prvu liniju displeja.
F3 (Open)
F3 (Otvoriti)
Otvara selektovan folder (fajlove ije ima poinje sa

simbolom).

F4 (Zatvoriti)
F4 (Close)
Zatvara tekui folder,vraajui sa na matini ( upper ) folder.

STRANA SNIMANJA SONGA


(SAVE SONG PAGE)
Snimljena pesma(Song) je u RAM-u i bie izgubljena ako iskljuite
instrument.Takoe,bie izgubljena ako je pregazite tj.,krenete da snimate sledeu
pesmu u Record modu,ili preete u Song Play mod.Morate snimiti na disk svaku
pesmu koju elite zatititi.
1. Ako ste u Record modu (RECORD LED on),zaustavite sekvencer i pritisnite
RECORD da se vratite na Backing Sequence Playback stranu.
2.Selektujte Save Song taster.Save Song strana e se prikazati.

137

01.apr.15/9:29 pre.

5. Pomerite folder na prvu liniju displeja,radi snimanja Songa,koristei EF(Scroll Up) i G-H (Scroll Down) VOLUME/VALUE tastere, ili
TEMPO/VALUE kontrole.Pritisnite F3 (Open) da ga otvorite.Zatvorite tekui
folder pritiskom na F4(Close).
6. Kada se nalazite u selektovanom folderu,moete snimiti Song preko
postojeeg fajla ili kreirati novi fajl.

Da pregazite(overwrite/prepiete) ve postojei fajl,pomerite ga na prvu


liniju displeja.
Da kreirate novi fajl,pomerite NEW_NAME.MID objekat na prvu liniju
displeja.

5.Kada je NEW_NAME.MID objekat selektovan,pitisnite jedno od


VOLUME/VALUE tastera.Biete asocirani da oznaite ime za novi folder.

Pomerajte kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter,koristei


DIAL.Insertujte karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora pritiskom na DELETE taster.
6.Kada ste zavrili ukucavanje imana za novi MIDI fajl ,pritisnite F2(Save) da
potvrdite.Poruka Are you sure? e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili
EXIT da ponitite.

MENI
(MENU)
Sa bilo koje strane pritisnite MENU da otvorite Song edit meni.Ovaj meni daje
pristup razliitim Song edit sekcijama.Kada ste u meniju,selektujte sekciju koristei
VOLUME/VALUE (A-H) tastere,pritisnite PAGE + da selektujete edit stranu ili
pritisnite EXIT da izaete iz menija.Kada ste na edit strani,pritisnite EXIT da se
vratite na glavnu stranu Song operativnog moda.

138

01.apr.15/9:29 pre.

Svaki objekat ovog menija odgovara edit sekciji.


Svaka edit sekcija grupie vie edit strana.

STRUKTURA EDIT STRANE


(EDIT PAGE STRUCTURE)
Selektujte edit sekciju iz Menu-a i/ili koristite PAGE tastere da stignete do eljene
strane.Pritisnite EXIT da se vratite na glavnu stranu Song moda .Sve edit strane dele
istu strukturu.

Ikona Songa
(Song icon)
Kada je aktivna,ova ikona prikazuje da je instrument u Song modu.
Zaglavlje strane
(Page Header)
Zaglavlje prikazuje ime tekue edit strane.Obino,zaglavlje je podeljeno u dve rei.
Prva re oznaava ime sekcije(na primer:Mixer:FX Send oznaava stranu Mikser
sekcije),a druga re ukazuje na ime strane (na primer FX Send).

139

01.apr.15/9:29 pre.

Strana
(Page)
Ova oblast prikazuje broj strane.
A-H
Svaki par VOLUME/VALUE tastera selektuje razliit parametar komandi koji
pripadaju edit strani.

Ikona statusa trake


(Track status icon)
Niz ikona blizu svake trake oznaava njen status.
Selektovana traka ili parametar.Kada je ovaj simbol prikazan moete
izvriti bilo koju dostupnu operaciju na da selektovanom objektu.
Snimljena traka.Trake sarde podatke.
Traka je mutirana ili ne sadri podatke.

STRANA 1-MIXER:GLASNOA
(PAGE 1-MIXER:VOLUME)
Ovde moete podesiti glasnou svake od 16 sekvencer traka.Pritisnite oba
VOLUME/VALUE tastera da mutirate/odmutirate odgovarajuu traku.
Mutirana traka e ostati mutirana ak i ako izaberete razliit Song.
Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8,Song traka 9-16 i
da se vratite nazad.

140

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 2-MIXER:PANORAMA
(PAGE MIXER:PAN)
Ovde moete podesiti Panoramu za svaku Song traku.Koristite TRACK SELECT
taster da preete izmeu Song traka 1-8 ,Song traka 9-16 i da se vratite nazad.

141

01.apr.15/9:29 pre.

Pan
-64..............Sasvim Levo.
+00.............U centru.
+63.............Sasvim Desno.
Off..............Ako je izlazni status trake Left/Right(Levo/Desno) direktan signal
nee ii na Izlaz ; samo FX signal je prepoznat na ovoj traci.
Da programirate izlazni status,pogledajte Physical Output na strani 141.

STRANA 3-MIXER:FX BLOK


(PAGE 3-MIXER:FX BLOCK)
Ova strana vam omoguava da selektujete par efekt procesora (AB ili CD) za svaku
Song traku.Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8 do
Song traka 9-16 i da se vratite natrag.

142

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 4-MIXER:FX SLANJE A/B (ILI C/D)


(PAGE 4-MIXER:FX SEND A/B (OR C/D)
Ova strana vam omoguava da postavite nivo direktnog signala trake koji prolazi
koroz A i B ,ili C i D Interni FX par.
Koristite TRACK SELECT da preete sa traka 1-8 do traka 9-16.

143

01.apr.15/9:29 pre.
Edit procedura je sledea:
1.Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2.Koristite F1-F4 tastere da selektujete parametar za tu traku.
3.Koristite TEMPO/VALUE kontrole za promenu vrednosti parametra.
Parametri
000............Bez efekta.Samo direktni signal ide na Izlaz.
127............100% efekat.Direktni i efektiran signal idu na Izlaze sa istom vrednou.

STRANA 5-TIMANJE:VAN TIMA


(PAGE 5-TUNING:DETUNE)
Ova strana je mesto gde moete setovati fino timanje za svaku traku.
Koristite TRACK SELECT tastere da preete iz Song traka 1-8 u Song trake 9-16 i
obratno.

Detune

144

01.apr.15/9:29 pre.
Ovo je fino podeavanje vrednosti.
-64
00
+63

Najnia vrednost visine.


Standard tim.
Najvia vrednost visine.

STRANA 6-TIMANJE:SKALA(LESTVICA)
(PAGE 6-TUNING:SCALE)
Na ovoj strani moete uprogramirati alternativne skale za Song trake.

Scale
Alternativna skala za Song trake.Pogledati Scales na strani 297 za listu dostupnih
skala. Da aktivirate/deaktivirate alternativnu skalu za svaku Song traku,pogledati
Tunning:PitchBend/Scale na strani 12-7.
Key
Zahtevan parametar za neke skale,kada biste selektovali klju koji preferirate.
User Sc(ale) Note
Note u edit modu.Ovaj parametar bie dostupan kada je User Scale selektovan.
User Sc(ale) Tunning
Varijacija note,relativna za standardni Equal tim.
Ovaj parametar bie dostupan kada je User Scale selektovan.

STRANA 7-TIMANJE:PITCHBEND/SCALE
(PAGE 7-TUNING:PITCHBEND/SCALE)
Ova strana vam omoguava da uprogramirate opseg Pitch Bend-a za Song trake.
Osim toga,omoguava vam da aktivirate/deaktivirate alternativnu skalu za svaku
traku.Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8 i Song traka
9-16 i da se vratite natrag.

145

01.apr.15/9:29 pre.

PB(end)
Ovi parametri prikazuju opseg Pitch Bend-a za svaku traku u polustepenima.
01...12 .............Maksimalni up/down (uzlazno/silazni) Pitch Bend opseg
( u polustepenima).12= +/- 1 oktava .
Off.....................Pitch Bend nije pristupaan.

Sc(ale)
Ovaj parametar vam omoguava da aktivirate/deaktivirate alternativnu skalu za svaku
traku(pogledati Tunning Scale na strani 144 za vie informacija i selektovanje
alternativen skale).
Yes.......Traka je aktivna i odgovara alternativnoj skali.
No........Traka je aktivna i odgovara Global skali (pogledati Scale na strani 297).

STRANA 8-FX:A/B SELEKCIJA


(PAGE 8-FX:A/B SELECT)

146

01.apr.15/9:29 pre.
Ova strana vam omoguava da selektujete A i B efekte.
Obino,A efekat predstavlja Reverb i B predstavlja modulacioni efekat.
Standardni MIDI fajlovi obino koriste samo dva efekta.Meutim,moete dodeliti sva
etiri efekta za Song(pogledati Mixer:FX Block na strani 141).

Beleka:
Kada zaustavite Song(ili selektujete drudi Song),default(fabriki) efekti e se
ponovo selektovati.Moete,moutim,zaustaviti Song,promeniti efekte i tada
startovati Song ponovo.Snimite Song da permanentno promenite efekte.
A,B
Efekti oznaeni za A i B efekt procesor.Obino, A je Reverb,dok B je modulacioni
efekat (horus,flender,dilej...).
Za listu pristupanih efekata ,pogledati Effects na strani 297.
ModTrk(Modulating Track)
Izvorna (kljuna) traka za modulacione MIDI poruke.
Moete modulisati efekt parametar sa MIDI porukom kreiranom fizikim
kontrolerom.
B>Asend (B>A Send)
Koliina (iznos) B efekta koji se vraa na ulaz A efekta.

STRANA 9-FX:C/D SELEKCIJA


(PAGE 9-FX:C/D SELECT)
Ova strana vam omoguava da selektujete C i D efekte.
Obino C predstavlja Reverb,dok D predstavlja modulacioni efekat.
Standardni MIDI fajlovi obino koriste samo dva efekta.Meutim,moete dodeliti sva
etiri efekta za Song(pogledati Mixer:FX Block na strani 141).

147

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Kada zaustavite Song(ili selektujete drudi Song),default(fabriki) efekti e se
ponovo selektovati.Moete,moutim,zaustaviti Song,promeniti efekte i tada
startovati Song ponovo.Editujte Song u Song modu da permanentno promenite
efekte.
C,D
Efekti oznaeni za C i D efekt procesore.
Obino,C je Reverb ,dok D oznaava modulacioni efekat (horus,flender,dilej...).
Za listu pristupanih efekata ,pogledati Effects na strani 268.
ModTrk (Modulating Track)
Izvorna (kljuna) traka za modulacione MIDI poruke.
Moete modulisati efekt parametar sa MIDI porukom kreiranom fizikim
kontrolerom.
D>Csend (D>C Send)
Koliina (iznos) D efekta koji se vraa na ulaz C efekta.

STRANA 10-FX:A EDITOVANJE


(PAGE 10-FX:A EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za A efekat (obino,Reverb za Style trake).

148

01.apr.15/9:29 pre.

Koristite E-F i G-H VOLUME/VALUE tastere da skrolujete (prelistate) parametar


listu.
Koristite A-D VOLUME/VALUE par tastera da selektujete i editujete parametar.
Koristite TEMPO/VALUE da editujete selektovan parametar.
Beleka:
Kada zaustavite Song(ili selektujete drudi Song),default(fabriki) efekti e se
ponovo selektovati.Moete,moutim,zaustaviti Song,promeniti efekte i tada
startovati Song ponovo.Editujte Song u Song modu da permanentno promenite
efekte.
Parametri
Pogledati Effects na strani 268 za listu dostupnih parametara za svaki tip efekta.

STRANA 11-FX:B EDITOVANJE


(PAGE 11-FX:B EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za B efekat (obino modulacioni efekat).
Za vie detalja videti iznad FX:A Editing iznad.

STRANA 12-FX:C EDITOVANJE


(PAGE 12-FX:C EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za C efekat.
Za vie detalja videti FX:A Editing iznad.

STRANA 13-FX:D EDITOVANJE


(PAGE 13-FX:D EDITING)
Ova strana sadri parametre editovanja za D efekat.
a vie detalja videti FX:A Editing iznad.

149

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 14-TRAKA:JEDNOSTAVNO PODEAVANJE


(PAGE 14-TRACK:EASY EDIT)
Na ovoj strani moete podeavati glavne parametre za Programe oznaene za svaku
traku.
Beleka:
Sve vrednosti su relativne u odnosu na vrednost originalnog Programa.
Moete ,takoe,menjati Volume za sve klasifikovane Bubnjeve i Perkusije,ako je
selektovana traka postavljena u Drum mod.
(Videti ispod Track:Mode ).
Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8 i Song traka 9-16
i da se vratite nazad.

Procedura editovanja je sledea:


1.Koristite VOLUME/VALUE (A-H) tastere da selektujete traku.
2.Koristite F1-F4 tastere da selektujete Program parametar,ili tu vrednosti.(Za
Drum i Percussion trake videti sekciju ispod Drum Tracks).
3.Koristite TEMPO/VALUE kontrole da promenite Program parametar,ili tu
vrednost.
Parametri

150

01.apr.15/9:29 pre.

Attack

Attack Time .Ovo je vreme za koje


zvuk ide od nule (od momenta kada ste pritisnuli dirku)
do njegovog maksimalnog nivoa.

Decay

Decay Time .Vreme od finalonog Attack Level-a


Do poetka Release-a.

Release

Release Time .Ovo je vreme za koje zvuk prolazi


od Sustain (ili Decay) faze pa do nule.Release se manifestuje
odputanjem dirke,nakon pritiska.

Cutoff

Filter Cutoff.Ove postavke daju jasnou zvuku.

Resonance

Koristite Filter Resonance da definiete koji e imati


uticaj Filter na frekventni opseg.

Vibrato Rate

Brzina Vibrata.

Vibrato Depth Intenzitet Vibrata.


Vibrato Delay

Delay vreme/pre poetka Vibrata ,posle poetka zvuka.

Bubanj Trake
(Drum Tracks)
Kada je traka postavljena na Drum mod (kao Drum i Percussion trake),moete
podesiti volume za svaku od Drum i Percussion kategorija.
Kick V ............... Jaina Bas Bubnja
Snare V ............... Jaina Doboa.
Tom V ............... Jaina Timpana.
HiHat V ................Jaina Fuz inele(kontra inela).
Cymbal V ................Jaina Rajd,Kre i ostlih inela.
Percus1 V Jaina Klasinog seta perkusija
Percus2 V Jaina Etno seta perkusija.
SFX
V ...............Jaina specijalnih efekata.

Reset
(Postavljanje na fabriku vresnost)
Moete resetovati vrednosti parametara ,drei pritisnut taster SHIFT,za vreme dok
ste pritisnuli tastere za selektovanje traka VOLUME/VALUE.Nakon pritiskanja
objanjene kombinacije tastera,Reset prizor e se prikazati:

151

01.apr.15/9:29 pre.

Pritisnite ENTER/YES da resetujete trenutno selektovanu traku.Drite pritisnut


SHIFT taster i pritisnite ENTER/YES da resetujete sve trake.
Pritisnite EXIT/NO da ponitite i sauvate sve parametre nepromenjene.

STRANA 15- TRAKA:MOD


(PAGE 15-TRACK:MODE)
Ova stranica vam omoguava da setujete Pilifoniju za svaku traku.
Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8
i Song traka 9-16 i da se vratite nazad.

Parametri
Drum

Ovo je traka Bubanja/Perkusija .Nema Master ili Octave


Transpose primena za ovu traku.Moete setovati razliitu jainu i
poseban izlaz za svaku vrstu Perkusija.

Poly

Trake ove vrste su polifone.


(mogu svirati istovremeno vie od jedne note).

152

01.apr.15/9:29 pre.
Mono

Trake ove vrste su monofone.


(svaka nova nota zaustavlja prethodnu).

Mono Right

Mono traka ,ali sa prioritetom oznaenim za


najvie note.

STRANA 16-TRAKA:INTERNA/EKSTERNA
(PAGE 16-TRACK:INTERNAL/EXTERNAL)
Ova stranica vam omoguava da setujete Interni ili Externi status za svaku traku.
Veoma je korisno jer omoguujete Style traci da svira sa externim expanderom.
Koristite TRACK SELECT taster da preete izmeu Song traka 1-8
i Song traka 9-16 i da se vratite nazad.

Parametri
Intenral

Traka reprodukuje zvuke generisane internom zvunom mainom.


To nee imati efekta na externom instrumentu konektovanom na
MIDI OUT.

External

Traka svira externi instrument konektovan na MIDI OUT.

153

01.apr.15/9:29 pre.
Nee svitrati interne zvuke dakle,snimite polifoniju.
Both

Traka svira oba interna zvuka i externi instrument konektovan


Na MIDI OUT.

13.OPERATIVNI MOD PROGRAMA


(PROGRAM OPERATING MODE)
Operativni mod Programa je mesto gde moete presluavati sopstvene
Programe.Selektovan Program e biti reprodukovan du itave
klavijature.Automatska selekcija Programa bie oznaena za poslednju selektovanu
traku,u prethodnom operativnom modu,drite pritisnuto dugme SHIFT i pritisnite
PROGRAM taster.

STRANA PROGRAMA
(THE PROGRAM PAGE)
Operativni mod Programa sadri samo jednu stranu.

Ikona programa
(Program icon)
Kada je prikazana,ova ikona ukazuje da je instrument u Program modu.
Zaglavlje strane
(Page header)

154

01.apr.15/9:29 pre.
Ova linija prikazuje selektovano ime programa.Koristite TEMPO/VALUE kontrole ili
PROGRAM/PERFORMANCE sekciju da selektujete Program(pogledati
Selektovanje Programa na strani 33 za vie informacija.
A (Grupa)
A (Group)
Ovaj parametar se ne moe editovati,ve samo prikazuje Program grupu,na koji se
selektovan Program odnosi.Grupa je ekvivalent PROGRAM/PERFORMANCE
tastera.
B (CC00)
Ovaj parametar se ne moe editovati ve samo prikazuje Control Change (CC) 00
poruke (ili Bank Select MSB) za selektovan Program.
C (CC32)
Ovaj parametar se ne moe editovati ve samo prikazuje vrednost Control Change
(CC) 32 poruke (Bank Select LSB) za selektovan Program.
D (PC)
Ovaj parametar se ne moe editovati ve samo prikazuje vrednost Program Change
(PC) poruke za selektovan Program.Vrednosti su u standardnim 0-127 MIDI
numerikim vrednostima.
Bleka:
Neki proizvoai mogu koristiti 1-128 sistem numerikih vrednosti;kada
konektujete va PA-80 sa instrumentom te vrste,niz PC vrednosti je od 1.
Efekti
(Effects)
U Program modu ,Program koristi sopstvene efekte,umesto da se oslanja na A-D
efekte.
MIDI kanal
(MIDI channel)
U Program modu,PA-80 prima i alje poruke na istom kanalu Upper 1 trake.Ako je
oznaen Global kanal,note e biti primljene,takoe, i na ovom kanalu(pogledati
MIDI IN kanali na strani 164 i MIDI OUT kanali na strani 168 za vie
informacija.)

STRANA DIGITALNOG DRAWBAR-a


(THE DIGITAL DRAWBAR PAGE)
DIGITALNI DRAWBAR-ovi si drugaiji od normalnih Programa.
Beleka:
155

01.apr.15/9:29 pre.
U Style Play i Backing Sequence modu samo Digital Drawbar Program je dostupan
za Realtime trake i jedan za Stil trake.Sauvajte ih u Performansu
(pogledati The Write Window na strani 69).
Beleka:
U Song Play modu postoji Digital Drawbar Program za Realtime trake,jedan za
Song trake 1-8 drugi za song trake 9-16.
Beleka:
U Song modu postoji Digital Drawbar Program za Song trake 1-8,jedan za Song
trake 9-16.
Kada selektujete DIGITAL DRAWBAR banku,Digital Drawbar strana e se prikazati
i tekua postavka je oznaena za selektovanu traku.

Koristite VLUME/VALUE (A-H) tastere za promenu glasnoe (Volumen-a)


nogom.Svaka nona kontrola se odnosi na duinu cevi u cevasim organama,u kojima
je zvuk proizveden cevima razliite duine.Due cevi oznaavaju nii zvuk;dakle,16
(inni) drawbar proizvodi niu visinu zvuka,dok 1(inni) drawbar proizvodi vii ton.

Editovanje Digitalnog Drawbar-a


(Editing The Digital Drawbar)
Kada je srana Drawbar ova otvorena,pritisnite PAGE+ da vidite Drawbar stranu
setovanja.

156

01.apr.15/9:29 pre.

Perc(ussion)
Ovaj parametar dodaje zvuk Perkusija na attack fazu zvuka organe.
Off.........Bez Perkusija.
P(ercussion) Length
Brzina Decay-a zvuka perkusije.
0...99 .....Trajanje Decay-a.
Perc(ussion) Vol(ume)
Nivo zvuka perkusije.
0...99 .....Nivo.
P(ercussion) Mode
Ovaj parametar vam omoguava da odluite ako je zvuk perkusija odsviran na prvoj
noti grupe nota u akordu,ili na svim notama.
All......Attack perkusije je odsviran na svim notama akorda.
1st........Attack perkusije je odsviran samo na prvoj noti akorda
ili grupi sadranih nota.
Odpustite sve note,da odsvirate perkusiju ponovo.
Noise Attack
Ovaj parametar sniava um komponente Attack-a perkusije.
0...7 ....Nivo uma.

D(ra)w(bar) Wave
Oblik Wave-a u Drawbar-ovima.
Sine.......Obian Sine wave.
Vint.......Sempl originalnog toneweel organa.

157

01.apr.15/9:29 pre.

14.OKRUENJE GLOBAL EDITOVANJA


(GLOBAL EDIT ENVIRONMENT)
Okruenje Globalnog editovanja je mesto gde moete postaviti mnoge globalne
funkcije PA-80(npr.,najvanije funkcije bilo kog operativnog moda).Ovo edit
okruenje preklapa tekui operativni mod(Style,Song Play,Song,Backing Sequence).

PROZOR UPISIVANJA
(THE WRITE WINDOW)
Otvorite ovaj prozor pritiskom na WRITE taster,za vreme dok je jedna od Global
strana na displeju.Ovde moete snimiti razliite Global postavke,postavke za Internal
FX procesore,ili postavke za opcione Vocal/Guitar Processing Board efekte.
Izmeu globalnih postavki snimljenih na ovoj strani su takoe Preference parametri
Style Play i Song Play moda,plus Global Protect i Hard Disk Protect parametri Disk
moda.Split Point je takoe snimljen ovde.

Global
Selektujte ovaj parametar da snimite sve Global parametre(odvojeno od Input/Internal
FX i Vocal/Guitar parametara).Parametri su snimljeni u Flash-ROM i ostae u
memoriji ak i ako iskljuite instrument.
1.Selektujte ovaj parametar pritiskom na A VOLUME/VALUE tastere.
2.Pritisnite ENTER dvaput.
Interna FX postavka
(Internal FX Set)
Selektujte ovaj parametar da snimite Internal FX postavke za Audio ulaze.Parametri
su snimljeni u Flash-ROM i ostae u memoriji ak i ako iskljuite instrument.
1.Selektujte ovaj parametar sa C VOLUME/VALUE tasterima.
2.Koristite VOLUME/VALUE tastere ili TEMPO/VALUE kontrole da selektujete
jednu od 16 Internal FX Setup lokacija.

158

01.apr.15/9:29 pre.
3.Ako elite da menjate ime Setup-a,pritisnite jedno od G VOLUME/VALUE
tastera.Ime e prei u mod za editovanje teksta:

4.Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora pritiskom na DELETE taster.
5.Pritisnite ENTER dvaput da potvrdite.
Vokal/Gitara Postavka
(Vocal/Guitar Setup)
Selektujte ovaj parametar da snimite postavku Vocal/Guitar Processing Board-a.
Parametri su snimljeni u Flash-ROM i ostae u memoriji ak i ako iskljuite
instrument.
1.Selektujte ovaj parametar sa C VOLUME/VALUE tasterima.
2.Koristite VOLUME/VALUE tastere ili TEMPO/VALUE kontrole da selektujete
jednu od 16 Internal FX Setup lokacija.
3.Ako elite da menjate ime Setup-a,pritisnite jedno od G VOLUME/VALUE
tastera.Ime e prei u mod za editovanje teksta:

4.Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora pritiskom na DELETE taster.
5.Pritisnite ENTER dvaput da potvrdite.

159

01.apr.15/9:29 pre.

MENI
(MENU)
Sa bilo koje strane pritisnite MENU da otvorite Global edit meni.Ovaj meni vam
omoguava pristup razliitim Global edit stranama.Kada ste u ovom meniju,selektujte
sekciju koristei VOLUME/VALUE tastere,pritisnite PAGE+ da selektujete stranu,ili
pritisnite EXIT da izaete iz menija.
Kada ste na ovoj strani,pritisnite EXIT da se vratite na tekui operativni mod(Style
Play,Song Play,Song,Backing Sequence).

STRANA 1-GENERALNE KONTROLE


(PAGE 1-GENERAL CONTROLS)
Ova strana sadri razliite generalne parametre,postavku statusa klavijature,zvunika i
metronoma.

Ovim parametrom postavljate osetljivost klavijature na va dodir.


1.........Dinamika kontrola nije dostupna.Vrednost dinamike je fiksirana kao kod
klasiih organa
2...9 ..Dijagram krive,od najmanje do najvee.

160

01.apr.15/9:29 pre.

Ovo je master tim za instrument.Koristite ga da adaptirate vau klavijaturu timajui


je prema nekom akustinom instrumentu,na primer prema akustinom pijanu.
-50.......Najnia vrednost visine
00........Standardna visina(A4=440HZ).
+50......Najvia vrednost visine.

Ovaj parametar postavlja osetljivost klavijature na pritisak koji ste primenili nakon
prvog pritiska na dirku.
1...6

... Dijagram krive,od najmanje do najvee.

Ovaj parametar postavlja glavnu stranu(temperament) za itav instrument.Moete


oznaiti razliite skale za svaku traku(pogledati Skale na strani 77.
Beleka:
Ne moete izabrati User scale u Global modu.

Nekim skalama je potreban ovaj parametar da biste podesili eljenu dirku.


(pogledati Skale na strani 77)
Zvunici
(Speakers)
Ovaj parametar postavlja interne zvunike u ukljuen ili iskljuen mod.
Beleka:
Zvunisi su akt9ivni svaki put kada ukljuite instrument.

Glasnoa metronoma.
40...127 ...Relativna glasnoa,od minimuma do maksimuma.

161

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 2-MASTER TRANSPONOVANJA


(PAGE 2-MASTER TRANSPOSE)
Na ovoj strani moete iskljuiti ili ukljuiti Master Transponovanja.

Ovo je indikator koji pokazuje da li je Master Transpose ukljuen ili iskljuen na


Style i Realtime(Keyboard)trakama.

Ovo je indikator koji pokazuje da li je Master Transpose ukljuen ili iskljuen na


dvema onboard trakama Sekvencera.

Ovo je indikator koji pokazuje da li je Master Transpose ukljuen ili iskljuen za


MIDI poruke koje su primljene.

STRANA 3-VIDEO INTERFEJS


(PAGE 3-VIDEO INTERFACE)
Ako je tabla Video Interfejsa montirana u vaem PA-80,koristite ovu stranu da ga
programirate.

162

01.apr.15/9:29 pre.

Selektuje Video standard(PAL ili NTSC).

Selektuje veliinu karaktera(Velii ili Mali).

Selektuje postavku boja za rei i pozadinu.


1...6

..Postavka za boju.

Ovi parametri vam omoguavaju da podesite poziciju slike


na externom monitoru.

STRANA 4-DODELJIVA PEDALA/FOOTSWITCH,SLAJDER,EC5


(PAGE 4-ASSIGNABLE PEDAL/FOOTHSWITCH,ASSIGNABLE SLIDER,EX5)
Ova strana vam omoguava da programirate Assignable
Pedal/Foothswitch,Assignable Slider,EC5 multiprekida.

Pogledati stranu 1 za listu dodeljivih funkcija.Prve funkcije su switch-type


funkcije,dok su ostale neprekidne funkcije.

Neprekidna pedala ili prekida nogom ,konektovan na ASSIGNABLE PDL/SW


konektor.

Funkcija oznaena za ASSIGNABLE SLIDER na prednjoj strani klavijature.

163

01.apr.15/9:29 pre.

Svaki od prekidaa od KORG EC5 multiprekidaa.

Polaritet Damper pedale.

Polaritet Assignable none pedale.

STRANA 5-MIDI POSTAVKA


(PAGE 5-MIDI SETUP)
MIDI kanali e biti automatski konfigurisani selekcijom MIDI Setup-a.Svako od njih
dodeljuju najbolje vrednosti razliitim MIDI parametrima da bi omoguili to laku
konekciju sa specifinim MIDI kontrolerom.

Beleka:
Nakon selekcije MIDI Setup-a moete primeniti bilo koje promene za svaku
postavku kanala.Da sauvate promene u memoriju pritisnite WRITE i snimite
Global u memoriju.Pogledati MIDI na strani 52 za vie informacija o korienju
MIDI Setup-a.
Default............Ovo predstavlja difault(fabriku) postavku.Ovo je zgodno ako
Programirate na externom sekvenceru i za sviranje PA-80 sa Master
klavijaturom.
Master Kbd.....Selektujte ovu postavku ukoliko ste konektovali priguenu Master
klavijaturu.
Sequencer1.....Ova postavka je za reprodukciju Song-a (Sequencer1) sa externog
instrumenta koji ima ton banku ili za presluavanje Songa koji izvodi
externi sekvencer koristei PA-80 kao ton generator.Svaka traka
(S1 Tr1-16)odgovaraju MIDI kanalu sa istim brojem (1-16).

164

01.apr.15/9:29 pre.
Sequencer2.........Isto kao prethodno,samo za Sequencer2:)
Accordion 1...3 ..Selektujte jednu od ovih postavki kada konektujete
MIDI Harmoniku.
Ext.Seq. ...........Ova postavka je za programiranje Song-a na externom sekvenceru.

STRANA 6-MIDI KONTROLE


(PAGE 6-MIDI CONTROLS)
Ova strana vam omoguava da programirate generalne MIDI parametre.

Local
Lokalni parametar postavlja klavijaturu u mod iskljuena/ukljuena.
Beleka:
Lokal parametar je uvek ponovo ukljuen kada nanovo ukljuite instrument.
On.......Kada svirate na klavijaturi,MIDI podaci se alju kroz interni ton generator
i kroz MIDI Out port.
Off.......Klavijatura je konektovana na MIDI Out ,ali ne moe svirati interni ton
generator.Ovo je vrlo korisno kada svirate sa externim sekvencerom,da
poaljete note i kontrolere iz klavijature do externog sekvencera,pa tako
omoguite da ih sekvencer poalje nazad u ton generator klavijature,bez
preklapanja nota.Pogledati MIDI poglavlje.
Clock
Ovim parametrom selektujete MIDI clock izvor.
Beleka:
Clock parametar je uvek setovan na Int ,uvek kada ukljuite instrument.

165

01.apr.15/9:29 pre.
Internal....Interni..na primer,clock generisan u internom metronomu
PA-80 Sekvencera1 .
MIDI......Externi sa MIDI-ja.PA-80 je slejv(eng./slave/u argonu-rob) u odnosu na
externi instrument ili sekvencer koji su konektovani na njegov MIDI In
port.Start/Stop i Play/Stop komande i metronom Tempo ,ne mogu biti
selektovane iz ikontrol panel-a(kontrolne table) PA-80.Koristite eksterni
instrument da postavite Tempo i start i stop sekvencera
(Song,Song Play,Backing Sequence modove) kao i araner(Style i Backing
Sequence modove).
Host.......Externi sa TO HOST porta.Kao MIDI opcija,ali samo ako konektujete PA-80
i kompjuter preko serijskog porta.

Ovaj parametar postavlja clock informaciju na MIDI Out-u na


on/off(ukljueno/iskljueno)
Off.......PA-80 ne moe poslati MIDI Clock signal.Ne moete postaviti drugi
instrument u slave mod u odnosu na PA-80,ak i ako ste konektovani na
MIDI Out.
MIDI...PA-80 moe poslati MIDI Clock signal.Moete postaviti u slave mod drugi
instrument na Tempo ,Start/Stop, i Play/Stop komande PA-80.Konektujte
drugi instrument na MIDI Out port PA-80.
Host....Isto kao i MIDI,ali samo ako konektujete PA-80 i kompjuter preko serijskog
porta.Clock signal je poslat kroz TO HOST port.

Ovaj parametar postavlja TO HOST brzinu porta.


Off......................TO HOST port je neaktivan.
31.25k-Mac........Selektujte ovaj procenat bauda(jedinica za merenje protoka
podataka) kada konektujete Macintosh.
38.40k-PC.......... Selektujte ovaj procenat bauda kada konektujete PC.

STRANA 7-MIDI IN KANALI


(PAGE 7-MIDI IN CHANNELS)
Na ovoj strani moete dodeliti trake PA-80 bilo kojim MIDI IN kanalima. Koristite
TRACK SELECT taster da preete sa kanala 1-8 na kanale 9-16.

166

01.apr.15/9:29 pre.

Moete dodeliti svakom kanalu jednu od sledeih traka:


(Off)..............Traka nije dodeljena.
Lower............Lower traka.
Upper 1...3 ...Jedna od Upper traka.
Drum..............Traka Bubnja.
Perc. ..........Traka perkusija.
Bass................Bas traka.
Acc1...5 ......Jedna od traka Auto-pratnje.
S1 T1...16 ...Jedna od Sekvencer1 traka.
S2 T1...16 ...Jedna od Sekvencer2 traka.
Global.............Specijalan kanal koji simulira integrisane kontrole
PA-80(keyboard,pedals,joystick) sa eksternom klavijaturom ili
kontrolerom.MIDI poruke koje pristiu sa ovog kanala se smatraju kao
da su kreirane integrisanim kontrolama PA-80.

STRANA 8-MIDI IN KONTROLE(1)


(PAGE 8-MIDI IN CONTROLS(1)
Na ovoj strani moete programirati razliite MIDI In karakteristike,kao to su Chord
Recognition channel(kanal za prepoznavanje akorada) i Harmony kanal za
Vocal/Guitar Processing board.

167

01.apr.15/9:29 pre.
Postoje dva zasebna Chord kanala.Ovo je veoma korisno kada morate slati akorde do
PA-80 na dva kanala(kao na nekim MIDI Harmonikama).
Note unete preko ovog kanala su poslate u Chord Recognition mainu(maina za
prepoznavanje akorada).
Note unete preko ovog kanala su poslate u Chord Recognition mainu(maina za
prepoznavanje akorada).
Note unete preko ovog kanala su poslate u Harmonizer efekat u Vocal/Guitar
Procesor tablu(ako je instalirana).
Koristite ovaj parametar da setujete fiksnu Velocity (dinamiku) vrednost za sve unete
MIDI note.Ovo je korisno kada svirate PA-80 sa organom ili MIDI Harmonikom.
Normal..........Normalne Velocity vrednosti su primljene.
40...127 .....Sve primljeneVelocity vrednosti su konvertovane na selektovanu
vrednost.

STRANA 9-MIDI IN KONTROLE(2)


(PAGE 9-MIDI IN CONTROLS(2)
Ovo je jo jedna strana koja sadri razliite MIDI In postavke kao to su
transponovanje nota i opseg harmonije.

Transpozicija oktava za MIDI note primljene Harmoni efektom (ako je Vocal/Guitar


Processor Board VHG1 instaliran).

168

01.apr.15/9:29 pre.

Ovi parametri postavljaju najnie i najvie granice za Harmony channel range(opseg


Harmony kanala).Note koje pristiu van ovog opsega su automatski
izvedene(odsvirane).

STRANA 10-MIDI IN FILTERI


(PAGE 10-MIDI IN FILTERS)
Koristite ovu stranu da biste postavili 8 filtera za MIDI podatke koje je primio PA-80.

Selektovani MIDI IN filteri.


Off...................Bez Filtera.
Pitch Bend.......Pitch Bend
MonoTouch.....Mono(ili channel) After Touch (afterta).
PolyTouch........Poly After Touch.
Prg.Change.......Prg.Change.
Sys.Exc1...........SystemExclusive (Sistem Ekskluzivne poruke).
All CC...............Sve Control Change poruke(Kontrol ejnd).
0...127
.........Control Change poruke #0...127.Pogledati MIDI Kontroleri na
strani 20-1 za listu dostupnih Control Change poruka.

169

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 11-MIDI OUT KANALI


(PAGE 11-MIDI OUT CHANNELS)
Na ovoj strani moete dodeliti bilo kojem MIDI Out kanalu jednu od PA-80 traka.
Koristite TRACK SELECT taster da preete sa kanala 1-8 na kanale 9-16.

Moete dodeliti svakom kanalu jedno od sledeih traka:


(Off)...............Traka nije dodeljena.
Lower.............Lower Traka.
Upper 1...3 ...Jedna od Upper traka.
Drum..............Traka Bubnja.
Perc. ..........Traka perkusija.
Bass................Bas traka.
Acc1...5 ......Jedna od traka Auto-pratnje.
S1 T1...16 ...Jedna od Sekvencer1 traka.
S2 T1...16 ...Jedna od Sekvencer2 traka.

STRANA 12-MIDI OUT FILTERI


(PAGE 11-MIDI OUT FILTERS)
Koristite ovu stranu da biste postavili 8 filtera
za MIDI podatke koje je poslao PA-80.

170

01.apr.15/9:29 pre.

Selektovani MIDI OUT filteri.


Off...................Bez Filtera.
Pitch Bend.......Pitch Bend
MonoTouch.....Mono(ili channel) After Touch (afterta).
PolyTouch........Poly After Touch.
Prg.Change.......Prg.Change.
Sys.Exc1...........SystemExclusive (Sistem Ekskluzivne poruke).
All CC...............Sve Control Change poruke(Kontrol ejnd).
0...127
.........Control Change poruke #0...127.Pogledati MIDI Kontroleri na
strani 20-1 za listu dostupnih Control Change poruka.

STRANA 13-KONFIGURACIJA AUDIO IZLAZA


(PAGE 13-AUDIO OUTPUT CONFIGURATION)
Ova strana vam objanjava kako da konektujete virtual output(virtuelni izlaz)
npr.traku ton generatora ili efekat procesora na izlazu,sa fizikim izlazom(to su izlazni
konektori na zadnjoj strani instrumenta iliti MIDI port).

Selektujte ovaj parametar koristei TEMPO/VALUE kontrole da biste selektovali


virtuelni izlaz.
Upper1...Lower
Pad 1...4
Drum...Acc5
S1-Tr01...S2-Tr16
In1-IntFX
In2-IntFX

.........Signal sa Realtime(Keyboard) traka.


..........Signal sa Pedova.
...........Signal sa Stil traka.
...........Signal sa Sekvencer traka.
...........Signal sa Audio ulaza 1 i 2,rutiran na Interni FX
procesor.Ulaz 1/2 parametar e biti postavljen na 1/2
IntFX (videti Ulaz 1/2 na strani 170).

171

01.apr.15/9:29 pre.

Vocal/Gtr

Metro

............Signal sa Vocal/Guitar Procesor panela(VHG1,ako je


instaliran).Ako je Ulaz 1/2 parametar setovan na 1/2
Vocal/Gtr (pogledati Ulaz 1/2 na strani 170) signal
e slediti sledeu stazu:

................Signal sa Metronoma.

Ovaj parametar vam omoguava da odluite ako su trake setovane na Drum mod
(Style Play: videti STRANA 14-TRACK:MODE na strani 83;Song Play:videti
STRANA 7-Track: Mode na strani 118) e slediti Audio putanju selektovanu na
prvoj liniji ove strane,ili e slediti alternativnu Drum Category izlaznu putanju ,kao
postavku na zadnjoj liniji displeja.
Track Config...............Kada je ova opcija selektovana ,trake setovane u Drum mod
(npr. Drum i Percussion trake) koriste izlaznu putanju
selektovanu na prvoj liniji displeja.
Drum Categ............... Kada je ova opcija selektovana,moete izabrati razliite izlazne
putanje za svaku od Drum kategorija.Koristite poslednju liniju
displeja da selektujete izlaz.

Kick Drums......Kategorija Bas bubnja.


Snare Drums.....Kategorija Doboa.
Toms.................Kategorija Tomova.
HiHats...............Kategorija Fuz inele.
Cymblas............Kategorija inela.
Percuss.1...........Kategorija snienih Perkusija.
Percuss.2...........Kategorija povienih Perkusija.
Sound FXs........Kategorija zvunih efekata.

Selektujte fiziki izlaz(OUTPUT sekcija,na poleini instrumenta) koristei ove


parametre.
L(eft) & R(ight)...Selektovan virtuelni izlaz je konektovan na Levi & Desni izlaze u
stereu. Ako je to treka,takoe e biti poslat u Interne FX Procesore
(A i B za Stil trake, C i D za Realtime trake).Moete podesiti
glasnou koristei MASTER VOLUME kliza.

172

01.apr.15/9:29 pre.

Output 1 & 2....Selektovan virtuelni izlaz je konektovan na Output 1 & 2 sub-izlaze.,u


stereu. Nee biti poslato u Interni FX Procesor.MASTER VOLUME
kliza u tom luaju nema efekta.

Output 1............Selekovani virtuelni izlaz je povezan na Output 1 sub-izlaz.Mixovano


je u mono.Nema slanja u Interne FX Procesore. MASTER VOLUME
kliza u tom je u mono.Nema slanja u Interne FX Procesore.

Output 2............ Selekovani virtuelni izlaz je povezan na Output 1 sub-izlaz.


Mixovano je u mono.Nema slanja u Interne FX Procesore. MASTER
VOLUME kliza u tom je u mono.Nema slanja u Interne FX
Procesore.

STRANA 14-KONFIGURACIJA AUDIO ULAZA


(PAGE 14-AUDIO OUTPUT CONFIGURATION)
Ova strana sadri setovanja za Audio ulaze.

Koristite ovaj parametar da selektujete putanju signala za Audio Ulaze.Da selektujete


izlazni konektor(osim ako selektujete Direct)
videti STRANA 13-KONFIGURACIJA AUDIO IZLAZA na strani 170.

173

01.apr.15/9:29 pre.

Direct.....................Signal koji ulazi na Audio Ulaz je direktno poslat u interne


zvunike.
Beleka:
Sa nekim tipovima efekata,slanje C i D Internih FX Procesora na Audio Ulaze
moe prouzrokovati neke zaostale umove koji se mogu registrovati.Selektujte ovu
opciju ukoliko ne koristite Ulaze.
1/2 IntFX...............Signal je poslat do C i D Internih FX Procesora.
1/2 Vocal/Gtr........Signal je poslat do Vocal/Guitar Procesor panel FX Procesora.
1V/Gt-2 Int Fx......Ulaz 1 je poslat do Vocal/Guitar Procesor panel FX Procesora,
dok Ulaz 2 je poslat do C i D Internih FX Procesora.
1IntFx-2V/Gt.......Ulaz 1 je poslat na C i D Interne FX Procesore, dok Ulaz 2 je poslat
do C i D Internih FX Procesora.
Interna FX Postavka
(Internal FX Setup)
Koristite ovaj parametar da selektujete jednu od 16 postavki,da biste automatski
konfigurisali sve C i D parametre Internih FX Procesora(pogledajte sledeu edit
stranu).Moete takoe selektovati ove postavke koristei Performans.
Vocal/Gtr Postavka
(Vocal/Gtr Setup)
Koristite ovaj parametar da selektujete jednu od 16 postavki,da biste automatski
konfigurisali sve Vocal/Guitar parametre panela procesiranja.Moete takoe
selektovati ove postavke koristei Performans.

STRANA 15-ULAZI /INTERNI FX


(PAGE 15-INPUTS/INTERNAL FX)
Na ovoj strani moete setovati novo Audio Ulaza i programirati Interni FX
Procesor(C i D efekte) i send nivoe za Audio Ulaze.
Beleka:
Parametar 1 i 2Ulazi mora biti postavljen na 1/2 IntFx. U najmanju ruku
jedan kanal e biti poslat u Interne FX Procesore.

174

01.apr.15/9:29 pre.

Glasnoa Ulaza 1.

Glasnoa Ulaza 2.

Panorama Ulaza 1.
-64....Sasvim Levo
00......U Centru.
+63....Sasvim Desno.

Panorama Ulaza 2.
-64....Sasvim Levo
00......U Centru.
+63....Sasvim Desno.

Nivo slanja za C interni efekt procesor.(obino je to Reverb).

Nivo slanja za D interni efekt procesor.(obino je to modulacioni efekat).


Beleka:
Sa nekim tipovima efekata,slanje C i D Internih FX Procesora na Audio Ulaze
moe prouzrokovati neke zaostale umove koji se mogu registrovati.Selektujte ove
parametre da nulirate nivo slanja.Kao alternativu,moete selektovati putanju Direct
audia(pogledati Input 1/2 na strani 172).

STRANA 16-INTERNE FX KONTROLE


(PAGE 16-INTERNAL FX CONTROLS)
Na ovoj strani moete dodeliti Interni FX parametar fizikom kontroleru.Setovanja na
ovoj strani imaju efekta samo ukoliko su selektovane IntFXSwitch ili IntFXCtl opcije
STRANA 4-DODELJIVA PEDALA/FOOTSWITCH,SLAJDER,EC5

175

01.apr.15/9:29 pre.

Intreni FX parametar dodeljen za Assignable Pedal.

Intreni FX parametar dodeljen za Assignable Slider.Za listu dodeljivih parametara


pogledati parametar listu za Assignable Pedal iznad.

Intreni FX parametar dodeljen za Assignable Footswitch.

176

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 17-VOKAL/GITARA MOD


(PAGE 17-VOCAL/GUITAR MODE)
Na ovoj strani moete selektovati Vocal/Guitar Processor panel (VHG1) operativni
mod (ukoliko je instaliran).Postavke,na ovoj strani,za pedalu (pedal) i kluza(slider)
imaju efekta samo ukoliko selektujete Vcl/GtrSwitch ili IntFXCtl opcije
STRANA 4-DODELJIVA PEDALA/FOOTSWITCH,SLAJDER,EC5
Beleka:
Ulaz 1/2 parametar mora biti setovan na 1/2 Vocal/Gtr.U najmanju ruku,jedan
kanal e biti poslat na Vocal/Guitar Processor panel.

Mode
Selekcija operativnog moda Vocal/Guitar Processor panela (VHG1).
Parametri na sledeim stranama su razliiti,u saglasnosti sa selektovanim modom.
Vocal.........Selektujte ovaj mod kada ste konektovali mikrofon u Audio Ulaz.Dok ste
u ovom modu,obezbeeni ste efektima za vokal
i Vocal Harmonizer- om.Dostupni efekti su Harmonizer,Tone,Compressor;
plus to imate mogunost po slobodnom izboru da selektujete FX1 i FX 2
efekte.
Guitar.........Selektujte ovaj mod ako ste konektovali Gitaru u Audio Ulaz.
Dok ste u ovom modu,obezbeeni ste efektima za gitaru.

177

01.apr.15/9:29 pre.

Dodeljiva Pedala (Vokal mod)


Assignable Pedal (Vocal Mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Pedal,kada je Mode=Vocal.

Dodeljiv kliza (Vokal mod)


Assignable Slider (Vocal Mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Slider ,kada je Mode=Vocal.Za
listu dodeljivih parametara pogledati parametar listu iznad,za Assignable Pedal.

178

01.apr.15/9:29 pre.
Dodeljiv Footswitch (Vokal mod)
Assignable Footswitch (Vocal mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Footswitch,kada je Mode=Vocal.

Dodeljiva Pedala (Mod Gitare)


Assignable Pedal (Guitar Mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Pedal,kada je Mode=Guitar.

179

01.apr.15/9:29 pre.

180

01.apr.15/9:29 pre.

Dodeljiv kliza (Mod Gitare)


Assignable Slider (Guitar Mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Slider,kada je Mode=Guitar.
Za listu dostupnih parametara,pogledati listu iznad,za Assignable Pedal.

Dodeljiv Footswitch (Mod Gitare)


Assignable Footswitch (Guitar Mode)
Vocal/Guitar FX parametar dodeljen za Assignable Footswitch,kada je Mode=Guitar.
Voc/Gt Mute.......Mutiran signal unet Vocal/Guitar Processing panelom.
Effect Mute.........Mutirani Vocal/Guitar Processing panel efekti.Direktni signal se
moe uti.

181

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 18-POSTAVKA VOKALA 1


(PAGE 18-VOCAL SETUP 1)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Ova strana je mesto gde moete programirati Vocal Harmony efekat.

Harm Kbd(Mod Harmonije Klavijature)


HarmKbd(Harmony Keyboard Mode)
Ovim parametrom postavljate Chord Scanning mod za Harmonizer.
On......Akordi za Harmony efekat su prepoznati ukoliko je selektovan Chord Scanning
mod(pogledati Chord Recognition Mode na strani 95.
Kada je selektovan Chord Scanning mod je UPPER,znai..akordi e biti
Prepoznati iznad Split Point-a;a kada je LOWER akordi e biti prepoznati
ispod Split Point-a.
Off.....Akordi odsvirani na klavijaturi ne koriste se za Harmony efekat.Akordi mogu
jo uvek biti primljeni sa MIDI-ja ,Song ili Backing Sequence traka.
Vodea Glasnoa
(Lead Volume)
Glasnoa direktnog signala (glas).
Glasnoa Harmonije
(Harmony Volume)
Glasnoa nota u harmoniji.
Slanje FX-a
(FX Send)
Nivo direktnog signala poslatog u FX procesore.

182

01.apr.15/9:29 pre.
Harmonija u Oktavi
(Harmony Octave)
Oktava-transpozer za Harmony note odsvirane na klavijaturi.Ovaj parametar ne
prepoznaje note koje stiu sa MIDI IN porta ili Sekvencera.
Harmonija Nie Memorije
(Harmony Lower Memory)
Ovaj parametar postavlja senzitivnost MEMORY tastera u odnosu na Harmony note.
On..........MEMORY taster prepoznaje Harmony note.
Off......... MEMORY taster ne prepoznaje Harmony note.
Harmonija Niska/Visoka
(Harmony Low/High)
Ovi parametri postavljaju niske i visoke note Harmony opsega.Note odsvirane van
ovog opsega su automatski transponovane da odgovaraju ovom opsegu.Ovi parametri
su samo za note odsvirane na klavijaturi.Oni ne prepoznaju note koje stiu sa MIDI
IN porta ili Sekvencera.

STRANA 19-POSTAVKA VOKALA 2


(PAGE 19-VOCAL SETUP 2)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Ova strana sadri parametre za Tone i Compressor efekte.

Ton
(Tone)
Tone efekat je trei u opsegu ekvilajzer.Koristite ga da doterate kvalitet zvuka
boosting/cutting frekvencijama.

183

01.apr.15/9:29 pre.
Kompresor
(Compressor)
Koristite Kompresor da vam dinamika bude jednoobrazna.Koristite Sensitivity
parametar da setujete minimalnu granicu pre unosa Kompresora.Attack i Release
parametri postavljaju brzinu ulaska ili izlaska Kompresora.
Beleka:
Ukoliki Ulazna(Input) platforma klipuje (crveno-ofarbana SIGNAL LED dioda)
Kompresor ne moe izbei klipovanje.Pokuajte da redukujete GAIN nivo.

STRANA 20-POSTAVKA VOKALA 3


(PAGE 20-VOCAL SETUP 3)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Na ovoj strani moete dodeliti chorus,delay,ili reverb efekat za FX1 i FX2 procesore.

184

01.apr.15/9:29 pre.
FX1
Efekt procesor 1.Moete dodeliti Chorus ili Delay ovom procesoru.
Chorus........Chorus je modulacioni efekat koji dodaje oseaj dubine zvuku.
Speed (Brzina) Setuje Speed (Brzinu) modulacije ,dok je Depth
efikasnost efekta na zvuk.Level je generalan nivo efekta.
Delay..........Dilej(Delay) je fading-out ponavljanje zvuka.Koristite Feedback
Da postavite broj ponavljanja.Time je za brzinu Delay-a,Level setuje
generalan nivo efekta.
FX2
Efekt procesor 2.Moete dodeliti jedan od dva Reverba razliite veliine ovom
procesoru.
Hall,Room.....Reverbi razliite veliine.Koristite Tone parametar da programirate
visoko-frekventni decay (vie vrednosti predstavljaju vie reflektivnog
prostora.
Time(Vreme) setuje decay time Reverba.
Level je generalan nivo efekta.

185

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 18-POSTAVKA GITARE 1


(PAGE 18-GUITAR SETUP 1)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Na ovoj Guitar Setup 1 strani moete selektovati Tone (EQ) i preamp efekat.

Ton
(Tone)
Tone efekat je tree pojasni ekvilajzer.Koristite ga da doterate kvalitet zvuka
boosting/cutting frekvencijama.
Drive
Drive procesor.Moete dodeliti Compressor,Overdrive ili Distortion efekte ovom
procesoru.
Overdrive......Overdrive efekat simulira preamp zasienost lampakog gitar-pojaala.
Gain parametar je iznos Gain-a doziranog u predpojaalo,dok je Level
generalan nivo efekta.
Distortion......Ovo je digitalna Distorzija;veoma slino Overdrive-u,ali sa manje
round osobine.
Compressor...Koristite Kompresor da izbegnete pik(maksimum) signala (pa tako i
klipovanje) ili nedostajanje nota.Koristite Sensitivity parametar da
postavite minimalnu granicu pre unoenja Kompresora. Attack i
Release parametri postavljaju brzinu ulaska ili izlaska Kompresora.
Beleka:
Ukoliki Ulazna(Input) platforma klipuje (crveno-ofarbana SIGNAL LED dioda)
Kompresor ne moe izbei klipovanje.Pokuajte da redukujete GAIN nivo.

186

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 19-POSTAVKA GITARE 2


(PAGE 19-GUITAR SETUP 2)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Kao drugi korak u procesiranju gitare su Noise Reduction i Cabinet Resonator.

Redukcija uma
(Noise Reduction)
Magneti(na gitari) koji stvaraju um mogu biti redukovani ovim efektom.Koristite
Threshold parametar da setujete nivo ispod koga je svaki zvuk/um odseen.Budite
veoma paljivi jer moete isei i note koje zvue dobro.Koristite dobre magnete i
dobre kablove da redukujete um sa izvora.

187

01.apr.15/9:29 pre.
Rezonator Radio-Prijemnika
(Cabinet Resonator)
Ovo je simulator radio prijamnika.Koristite Size i Depth parametre da setujete iznos
efekta koji je simulirator radio-prijemnika.

STRANA 20-POSTAVKA GITARE 3


(PAGE 20-GUITAR SETUP 3)
Beleka:
Ova strana se prikazuje samo ako ste selektovali Mode=Vocal na
Strana 17-Vokal/Gitara Mod
Na ovoj strani moete dodeliti Reverb i/ili modulacioni efekat za FX1 i FX2
procesore.

FX1
Efekt procesor 1.Moete dodeliti modulacione efekte ovom procesoru.
Chorus........Chorus je modulacioni efekat koji dodaje oseaj dubine zvuku.
Speed (Brzina) Setuje Speed (Brzinu) modulacije ,dok je Depth
efikasnost efekta na zvuk.Level je generalan nivo efekta.
Flanger.......Flangert je veoma slian Chorus-u sa povratno krunim dodavanjem
povratka izlaza na ulaz.Zvuk koji se dobija je neto kao Chorus ali sa
stalnom promenom u visini i sadraju harmonijskih tonova.

188

01.apr.15/9:29 pre.
Phaser.....Dok Chorus i Flanger moduliu duinu Delay-a(dileja) ,Phaser modulie
fazu signala.Modulacioni efekat je veoma ist.
Tremolo...Tremolo je LFO (LowFrequencyOscillation) modulacija amplitude
signala.Rezultujui efekat je drhtanje(trembling) zvuka.
Panner.....Takoe moduliran sa LFO-om,Panner modulie svoj signal izmeu dva
stereo kanala sa proirenim efektom.
Pitch Shifter...Pitch Shifter dodaje originalnoj noti drugu(transponovanu) notu.
Wah........Budui da se svira snano,Wah pojaava signal najviih harmonijskih
tonova inei zvuk vie nazalnim.
FX2
Efekt procesor 2.Moete dodeliti jedan od dva Reverba razliite veliine ovom
procesoru.
Hall,Room.....Reverbi razliite veliine.Koristite Tone parametar da programirate
visoko-frekventni decay (vie vrednosti predstavljaju vie reflektivnog
prostora.
Time(Vreme) setuje decay time Reverba.
Level je generalan nivo efekta.
Delay..........Dilej(Delay) je fading-out ponavljanje zvuka.Koristite Feedback
Da postavite broj ponavljanja.Time je za brzinu Delay-a,Level setuje
generalan nivo efekta.

189

01.apr.15/9:29 pre.

190

01.apr.15/9:29 pre.

15.OKRUENJE DISK EDITOVANJA


(15.DISK EDIT ENVIRONMENT)
Disk edit environment je mesto gde moete rukovoditi fajlovima.Ovo edit okruenje
se preklapa sa tekuim operativnim modovima(Style Play,Song Play,Backing
Sequence,Song,Program).
PA-80 moe biti podeen sa dva disk tipa.

Floppy Disk
Hard Disk

UPISIVANJE/DIODA INDIKACIJE DISKA U OPERACIJI


(THE WRITE/DISK IN USE LED)
Kada disk ita ili upisuje podatke,WRITE/DISK IN USE indikator je
aktivan(svetli).Dok ste na Disk strani poruka Wait se prikazuje na displeju; u ovoj
situaciji ne moete selektovati drugu Disk stranu (moete,meutim,selektovati drugi
operativni mod).

Upozorenje!
Nikada nemojte izvaditi disketu (floppy disk) kada je WRITE/DISK IN USE LED
dioda aktivna!
Beleka:
Kada uitavate ili snimate,dobiete maksimalnu brzinu uitavajui ili snimajui na
istu lokaciju na kojoj su izvorni podaci.Kada uitavate ili snimate na drugu
lokaciju,potrebna je restrukcija nekih podataka,pa tako operacija postaje sporija.

191

01.apr.15/9:29 pre.

RUKOVANJE FLOPPY DISKOM


(FLOPPY DISK HANDLING)
PA-80 moe snimiti veinu podataka koji su sadrani u memoriji 3,5 DS-DD diska
(720KB kapaciteta) ili HD(1,44MB kapaciteta),MS-DOS formatirane.Evo nekih mera
predostronosti prilikom rukovanja disketama.
Zatita od upisivanja
(Write protection)
Moete zatititi disketu od sluajnog upisivanja podataka pomeranjem jezika na dole,
na poleini diskete.Da biste zatitili disketu pomeranjem jezika na dole,prorez mora
biti vidljiv.

Umetanje diskete
(Inserting a disk)
Umetnine paljivo disketu u disk drajv tako to e nalepnica na disketi biti okrenuta
na gore,a metalni deo na disketi ka napred.Pritisnite je toliko dok sama ne ue u drajv.
Beleka:
PA-80 inkorporie novi tip disk drajva i ne moete uti click kada umetnete
disketu u drajv.

192

01.apr.15/9:29 pre.

Vaenje diskete
(Removinga disk)
Pre nego izvadite disketu,proverite da li je dioda na drajvu(koja prikazuje aktivnost
drajva) iskljuena(neaktivna).Ako je LED dioda neaktivna,izvadite disketu pritiskon
ma eject taster.
Upozorenje:
Ne vadite disketu ukoliko je disk indikator aktivan,tj.,ukoliko svetluca.

ienje glava
(Cleaning the heads)
Disk drajv write/read glave(glave koje itaju i upisuju podatke) postaju tokom
dugotrajnijeg korienja prljave i manje precizne u itanju i upisivanju
podataka.Moete oistiti galve specijalnom disketom koja slui za ienje glava
floppy disk-a i moete je dobaviti u bilo kojoj radnji muzikih instrumenata ili
prodavnica kompjuterske galanterije.
Mere predostronosti
(Precautions)

Ne izvlaite disketu i ne pomerajte instrument za vreme operacije disk


drajva(disk drajv LED dioda i WRITE/DISK IN USE svetlucaju).
Naprevite backup(bekap) kopije disketa koje su vam vane u sluaju da
originalne unitite ili da doe do gubljanja podataka.Ako imate
kompjuter,moete sauvati podatke sa disketa na HD raunara.
Ne otvarajte metalni poklopac na disketi i ne dodirujte povrinu diska.Ukoliko
se magnetna povrina medija ogrebe ili zamrlja,podaci e biti uniteni.
Ne ostavljajte disketu u disk drajvu dok nosite instrument:read/write glave
mogu izgrebati povrinu diska i unititi snimljene podatke.
Drite diskove podalje od izvora magnetnog polja ,na
primer..televizora,friidera,kompjutera,monitora,zvunih kutija i
transformatora.Magnetna polja mogu pomeniti sadraj diska.
Ne drite diskete na suvie toplim i vlanim mestima,ne izlaite ih direktno
sunevoj svetlosti i ne odlaite ih suvie dugo(a da ih ne koristite) na
pranjavim i prljavim mestima.

193

01.apr.15/9:29 pre.

Ne stavljajte teke predmete na disketu.


Nakon upotrebe,odloite disketu u plastinu(ili kartonsku) kutiju.

Mogui problemi
(Possible problems)

U izuzetnim sluajevima,disketa se moe zaglaviti u disk drajvu.Kako biste


ovo izbegli,koristite diskete vrhunskog kvaliteta.Ako se disketa zaglavi,ne
koristite otre predmete da biste je izvukli van.Kontaktirajte vaeg okalnog
dilera ili va najblii KORG Servis Centar.
Magnetna polja,prljavtina,vlaga i dugotrajna upotreba mogu unititi
podatke.Moete pokuati da povretite podatke koristei neke od disk utility
programa za kompjutere.Potrebno je,u svakom sluaju,napraviti kopije
podataka.

UITAVANJE PODATAKA SA STARIJIH I-SERIJA


(LOADING OLDER I-SERIES DATA)
PA-80 je kompatibilan sa starijim Style ritmovima i-Serije instrumenata.Moete ih
uitati kao i obine PA-80 ritmove.
1.
2.
3.
4.

Umetnite stariji floppy disk sa ritmovima i-Serije u disk drajv.


Pritisnite DISK da preete u Disk okruenje.
Dok ste na Load strani, koristite F1 taster da selektujete floppy disk (FD).
Ako itate i30 disketu,pomerite .SET folder na prvu liniju displeja (koristei
TEMPO/VALUE kontrole ili E-H tastere) i pritisnite F3 (Open).
5. Pomerite .STY folder na prvu liniju displeja (koristei TEMPO/VALUE
kontrole ili E-H tastere).
6. U tom sluaju,moete uitati itav .STY folder ili otvoriti ga i uitati
pojedinano Style.

Da uitate itav folder,pritisnite F2( Load).Biete upueni da


selektujete jednu od tri USER Style banaka u memoriju.im je eljena
banka selektovana ,pritisnite F2 (Load),da uitate banku.Poruka Are
you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.

Beleka:
Samo prvih 16 stilova bie uitano kada uitavate sa i30 diskete.

Da uitate jedan Style,pritisnite F3 (Open) da otvorite .STY


folder.im je konverzija startovana,molimo vas saekajte nekoliko
sekundi da se operacija kompletira.Da uitate Style,pomerite ga na
prvu liniju displeja.Tada pritisnite F2 (Load).Biete upueni da
selektujete eljenu lokaciju u memoriju.Kada ste selektovali eljenu
lokaciju,pritisnite F2 (Load) da uitate Style. Poruka Are you sure e
se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.

194

01.apr.15/9:29 pre.
7. Selektujte uitan Style.Setujte Tempo,tada pritisnite WRITE i selektujte
Current Style da memoriete promenu u Style Performance.Pritisnite
ENTER dvaput da potvrdite.
8. Oekujte razlike u Programima ,verovatno ete morati uraditi podeavanja za
Stilove im su uitani u PA-80(menjajui Program,Volume,Pan,Tempo,Drum
Mapping,Wrap Arround...).
9. Da uradite dodeljivanje Programa da imaju efekat za Style trake,trebate
setovati Prog(ram) parametar na On (pogledati stranu 90).
10. Snimite Style Performance ponovo.Pritisnite WRITE i selektujte Current
Style da snimite promene u memoriju.Pritisnite ENTER dvaput da potvrdite.

STRUKTURA DISKA
(DISK STRUCTURE)
Svaki disk moe sadrati fajlove i foldere.Struktura podataka u PA-80 je neznatno
vie rigoroznije determinisana nego na raunarima.Sledei dijagram prikazuje
globalnu strukturu PA-80 diska.
Beleka:
Stil banke od 1-16(Fabriki Stilovi) mogu biti vidljivi u Style modu samo kada je
Factory Style Protect parametar setovan na Off i samo kada uitavate ili snimate
pojedinano Style banke.

195

01.apr.15/9:29 pre.

196

01.apr.15/9:29 pre.

TIPOVI FAJLOVA
(FILE TYPES)
Sledea tabela opisuje sve tipove fajlova i foldera kojima PA-80 moe da operie.Tu
su i fajlovi koje moete itati i upisivatu u PA-80.

PA-80 moe takoe itati sledee vane tipove fajlova.

STRUKTURA STRANE
(PAGE STRUCTURE)
Ovo je tipina struktura Disk strane.

197

01.apr.15/9:29 pre.
Ikona operativnog moda
(Operating mode icon)
Kada ste u Disk edit okruenju,jedan od operativnih modova je uvek aktivan u
pozadini.Ikona operativnog moda prikazuje koji je operativni mod trenutno
aktivan.Pritisnite EXIT da sa vratite na tekui operativni mod sa bilo koje od Disk
strana.
Zaglavlje strane
(Page header)
Ova linija prikazuje prikazuje Disk stranu na kojoj ste.
Sadraj diska
(Disk content)
Ova linija prikazuje sadraj tekueg foldera.Pomerite objekat da ga selektujete na
prvu liniju koristei E-F(ScrollUp) i G-H(ScrollDown) Volume/Value tastere ili
TEMPO/VALUE kontrole.Koristite Page komande (F1-F4) na poslednjoj liniji da
izvrite operaciju na selektovanom fajlu ili folderu.
Simbol

pre imana identifikuje folder( na primer,folder koji sadri fajlove).

Komande strane
(Page commands)
Moete koristiti ove komande da prelistate fajlove i foldere i za izvrenje disk
komandi(load,save..).Komande mogu biti razliite na bilo kojoj Disk strani.Koristite
F1-F4 tastere da selektujete odgovarajuu komandu.

ALATI UPRAVLJANJA
(NAVIGATION TOOLS)
Kada ste na Disk strani,moete koristiti bilo koju od sledeih komandi da pregledate
fajlove i foldere ili listu komandi.
E-F (Scroll Up)
Prelistavanje navie.
G-H (Scroll Down)
Prelistavanje nanie.
TEMPO/VALUE section
Ovim komandama pregledavate stranicu navie ili nanie.
F1 (Disk device)
Selekcija disk ureaja.
F2 (Disk command)
Izvrenje disk operacije.
F3 (Open)
Otvara selektovan folder ili banku(fajlovi ije ime poinje sa

198

ikonom.

01.apr.15/9:29 pre.
F4 (Close)
Zatvara tekui folder,vraajui se na matini(upper) folder.

MENI
(MENU)
Sa bilo koje strane pritisnite MENU da otvorite Disk edit meni.Ovaj meni daje pristup
raznim Disk edit stranama.Kada ste u ovom meniju ,selektujte sekciju koristei
VALUME/VALUE tastere ,pritisnite PAGE+ da selekujete stranu ili pritisnite EXIT
da izaete iz menija.Kada ste na bilo kojoj strani ,pritisnite EXIT da se vratite na
tekui operativni mod.

STRANA 1 UITATI
(PAGE 1 LOAD)
Na ovoj strani moete uitati fajlove sa diska u internu memoriju.Pritisnite DISK i
koristite MENU taster da doete do ove strane.

199

01.apr.15/9:29 pre.

Uitavanje svih User odataka


(Loading all the User data)
Moete uitati sve User podatke (Performanse,User Programe,User
Stilove,Global)koristei jednu operaciju.
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. Selektujte disk sa koga uitavate podatke koristei F1 taster.Moete
selektovati disk ureaj ako pratite sledei redosled:HD -> FD -> HD...

3. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


selektujete .SET folder koji sadri podatke koje elite da
uitate.Pomerite folder na prvu liniju displeja.Ako je folder koji ste
traili u nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga
otvorite.Koristite F4 (Close) taster da se vratite jedan nivo navie.
4. Pritisnite F2 (Load) da potvrdite selekciju. Poruka Are you sure e
se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.Kada
je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se
vraa na displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.
Beleka:
Informacije uitane sa diska i podaci koji su ve u memoriji,bie integrisani.
Na primer,ako se nalaze podaci u sve tri USER Style banke u
memoriji(USER01,USER02,USER03), a nalazi se samo USER01 Style banka na
disku, USER01 Style banka bie pregaena(to znai da e se u nju prepisti podaci
sa diska),dok USER02 i USER03 banke e ostati nepromenjene.
Kao rezultat,imaete Style folder u memoriji koji sadri STULE01 banku (koju ste
upravo uitali) i stare USER02 i USER03 banke.
Uitavanje svih podataka specifinog tipa
(Loading all data of a specified type)
Moete uitati sve User podatke specifinog tipa(User Programe,User
Stilove,Performanse)koristei jednu operaciju.
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. Selektujte disk sa koga uitavate podatke koristei F1 taster.Moete
selektovati disk ureaj ako pratite sledei redosled:HD -> FD -> HD...

200

01.apr.15/9:29 pre.
3. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da
selektujete .SET folder koji sadri podatke koje elite da
uitate.Pomerite folder na prvu liniju displeja.Ako je folder koji ste
traili u nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga
otvorite.Koristite F4 (Close) taster da se vratite jedan nivo navie.
4. Pritisnite F3 (Open) da otvorite .SET folder.Lista User podataka e se
prikazati(Performans,Program,Style,Global).

5. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
6. Pritisnite F2 (Load) da potvrdite selekciju. Poruka Are you sure e
se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.Kada
je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se
vraa na displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.
Beleka:
Informacije uitane sa diska i podaci koji su ve u memoriji,bie integrisani.
Na primer,ako se nalaze podaci u sve tri USER Style banke u
memoriji(USER01,USER02,USER03), a nalazi se samo USER01 Style banka na
disku, USER01 Style banka bie pregaena(to znai da e se u nju prepisti podaci
sa diska),dok USER02 i USER03 banke e ostati nepromenjene.
Kao rezultat,imaete Style folder u memoriji koji sadri STULE01 banku (koju ste
upravo uitali) i stare USER02 i USER03 banke.
Uitavanje jedne banke
(Loading a single bank)
Moete uitati jednu banku User podataka (User Programe,User Stilove,Performanse)
koristei jednu operaciju.A banka odgovara za STYLE ili
PROGRAM/PERFORMANCE taster.
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. Selektujte disk sa koga uitavate podatke koristei F1 taster.Moete
selektovati disk ureaj ako pratite sledei redosled:HD -> FD -> HD...

201

01.apr.15/9:29 pre.

3. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


selektujete .SET folder koji sadri podatke koje elite da
uitate.Pomerite folder na prvu liniju displeja.Ako je folder koji ste
traili u nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga
otvorite.Koristite F4 (Close) taster da se vratite jedan nivo navie.
4. Pritisnite F3 (Open) da otvorite .SET folder.Lista User podataka e se
prikazati(Global,Performans,Program,Style).

5. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
6. Pritisnite F3 (Open) da otvorite selektovan folder.Lista User banaka e
se prikazati.

7. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
8. Pritisnite F2 (Load) da potvrdite selekciju fajla.Lista User banaka u
memoriji e se prikazati.

202

01.apr.15/9:29 pre.

Na stranici (iznad) prethodno selektovana Style banka e biti uitana u


bank 1 (USER1 taster) u memoriji.Postojei Stilovi u memoriji e biti
izbrisani i pregaeni(prepisani).
9. Prelistajte dostupne lokacija u memoriji koristei E-H (Scroll)
tastere(ili TEMPO/VALUE kontrole).
10. Kada je eljena banka selektovana ( na primer,ona koja se nalazi na
prvoj liniji displeja),pritisnite F2 (Load) da uitate banku. Poruka Are
you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.
Beleka:
Nakon potvrivanja,svi User podaci koje sadri banka u memoriji se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.

Uitavanje jednog objekta(lana)


(Loading a single item)
Moete uitati jedan User objekat(lan)(na primer,jedan User Program,jedan User Stil
ili jedan Performans)koristei jednu operaciju.
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. Selektujte disk sa koga uitavate podatke koristei F1 taster.Moete
selektovati disk ureaj ako pratite sledei redosled:HD -> FD -> HD...

3. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


selektujete .SET folder koji sadri podatke koje elite da
uitate.Pomerite folder na prvu liniju displeja.Ako je folder koji ste
203

01.apr.15/9:29 pre.
traili u nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga
otvorite.Koristite F4 (Close) taster da se vratite jedan nivo navie.
4. Pritisnite F3 (Open) da otvorite .SET folder.Lista User podataka e se
prikazati(Global,Performans,Program,Style).

5. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
6. Pritisnite F3 (Open) da otvorite selektovan folder.Lista User banaka e
se prikazati.

7. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
8. Pritisnite F3 (Open) da otvorite selektovanu banku.Lista User objekata
e se prikazati.

204

01.apr.15/9:29 pre.

9. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.
10. Pritisnite F2 (Load) da potvrdite selekciju fajla.Fajl lista interne
memorije e se prikazati.Ako uitate jedan fajl ili banku
Stilova,Programa ili performansa,biete upueni da izaberete odredite
u memoriji.Na primer,ako uitate jedan Stil,nakon selekcije Load
komande,strana slina sledeoj e se prikazati na displeju.

Na ovoj stranici,prethodno selektovan Stil,bie uitan na lokaciju U1:1


(USER1 taster,Stil 01) u memoriji.Postojei Stil u memoriji bie
izbrisan i pregaen(prepisan).
11. Prelistajte dostupne lokacija u memoriji koristei E-H (Scroll)
tastere(ili TEMPO/VALUE kontrole). Kada je eljena banka
selektovana ( na primer,ona koja se nalazi na prvoj liniji
displeja),pritisnite F2 (Load) taster da uitate fajl.
Lokacije oznaene sa redom underscores-a ( _ _ _ )
(to su leee crtice) predstavljaju prazne lokacije.
12. Kada je eljena banka selektovana,pritisnite F2 (Load) da uitate
banku. Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da
potvrdite ili EXIT da ponitite.

205

01.apr.15/9:29 pre.
Beleka:
Nakon potvrivanja,svi User podaci koje sadri banka u memoriji se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.

STRANA 2 SNIMITI
(PAGE 2 SAVE)
Na ovoj strani moete snimiti User podatke iz interne memorije na disk.Moete
snimiti fajlove,banke,ili sve User fajlove interne memorije.
Pritisnite DISK i koristite MENU ili PAGE tastere da doete do ove strane.

206

01.apr.15/9:29 pre.
Ovo su razliiti tipovi fajlova koje memorija sadri:

Snimanje itavog sadraja memorije


(Saving the whole memory content)
Moete snimiti itav saadraj memorije koristei jednu operaciju.
1.Ako snimate na floppy disk,umetnite disk u drajv.
2.itav sadraj (All) interne memorije je ve selektovan.Pritisnite F2 (Save) da
potvrdite selekciju.Biete upueni da selektujete eljenu ureaj.

207

01.apr.15/9:29 pre.

3.Selektujte eljeni ureaj koristei F1 taster.Moete selektovati ureaj sledeim


redosledom: HD -> FD > HD...

4.Nakon selekcije eljenog ureaja,sadraj selektovanog ureaja e se prikazati.

U tom sluaju moete uiniti sledee:


Kreirati novi .SET folder (pogledati Kreiranje novog .SET foldera
na strani 214)
Snimiti ga u postojei .SET folder.
5.Ako snimate u postojei folder,pomerite eljeni .SET folder na prvu liniju displeja
koristei E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole).
6.im je eljeni folder selektovan ,pritisnite F2 (Save) da snimite fajlove.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.

208

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Nakon potvrivanja,svi podaci u eljenom folderu se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.

Snimanje svih podataka specifinog tipa


(Saving all data of specific type)
1.Ako snimate na floppy disk,umetnite disk u drajv.
2.itav sadraj (All) interne memorije je ve selektovan.Pritisnite F3 (Open) da
otvorite All folder.Lista tipova User podataka e se prikazati
(svaki tip je poseban folder)

3. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite tip


podatka koji ste traili na prvu liniju displeja.

4.im ste selektovali tip podatka koji se zahteva,pritisnite F2 (Save) da potvrdite


selekciju.Biete upueni da selektujete traeni ureaj.

209

01.apr.15/9:29 pre.

5.Selektujte traeni ureaj koristei F1 taster.Moete selektovati ureaj sledeim


redosledom: HD -> FD > HD...

6. Nakon selekcije eljenog ureaja,sadraj istog e se prikazati.

U tom sluaju moete uiniti sledee:


Kreirati novi .SET folder (pogledati Kreiranje novog .SET foldera
na strani 214)
Snimiti ga u postojei .SET folder.
7. Ako snimate u postojei folder,pomerite eljeni .SET folder na prvu liniju displeja
koristei E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole).
8.im je eljeni folder selektovan ,pritisnite F2 (Save) da snimite fajlove.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.

210

01.apr.15/9:29 pre.
Beleka:
Nakon potvrivanja,svi podaci u eljenom folderu se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.
Snimanje jedne banke
(Saving a single bank)
Moete snimiti jednu User banku koristei jednu operaciju.A banka odgovara tasteru
na kontrolnoj tabli instrumenta (na primer taster STYLE sekcije).
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. itav sadraj (All) interne memorije je ve selektovan.Pritisnite F3
(Open) da otvorite All folder.Lista tipova User podataka e se
prikazati(svaki tip je poseban folder).

3.Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite


tipove podataka koje ste traili na prvu liniju displeja.
4.im je tip podatka selektovan,pritisnite F3 (Open) da otvorite folder i
dobijete pristup za posebne banke.

211

01.apr.15/9:29 pre.

5. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da


pomerite tip podatka da ga snimite na prvoj liniji displeja.
6. im ste selektovali banku koju elite da snimite,pritisnite F2 (Save) da
potvrdite selekciju.Biete upueni da selektujete eljeni ureaj.

7. Selektujte traeni ureaj koristei F1 taster.Moete selektovati ureaj


sledeim redosledom: HD -> FD > HD...

8. Nakon selekcije eljenog ureaja,sadraj istog e se prikazati.

U tom sluaju moete uiniti sledee:


Kreirati novi .SET folder (pogledati Kreiranje novog .SET foldera
na strani 214)
Snimiti ga u postojei .SET folder.

212

01.apr.15/9:29 pre.
9. Ako snimate u postojei folder,pomerite eljeni .SET folder na prvu liniju
displeja koristei E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole).
10.Pritisnite F2 (Save) da potvrdite.Lista banaka eljenog ureaja e se prikazati.
Samo banke selektovanog tipa su prikazane.
11.Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite eljenu
banku na prvu liniju displeja.
12.im je eljeni folder selektovan ,pritisnite F2 (Save) da snimite fajlove.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.
Beleka:
Nakon potvrivanja,svi podaci u eljenom folderu se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.
Snimanje jednog objekta (lana)
(Saving a single item)
Moete snimiti jedan User objekat (lan) koristei jednu opciju.
1. Ako uitavate se floppy diskete ,umetnite disketu u disk drajv.
2. itav sadraj (All) interne memorije je ve selektovan.Pritisnite F3
(Open) da otvorite All folder.Lista tipova User podataka e se
prikazati(svaki tip je poseban folder).

3.Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite


tipove podataka koje ste traili na prvu liniju displeja.
4.im je tip podatka selektovan,pritisnite F3 (Open) da otvorite folder i
dobijete pristup za posebne banke.
213

01.apr.15/9:29 pre.

5. Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite tip


podatka da ga snimite na prvoj liniji displeja.
6. im ste selektovali banku koju elite da snimite,pritisnite F3 (Open) da
dobijete pristup ka pojedinanim fajlovima.

7. im ste selektovali fajl koji elite da snimite,pritisnite F2 (Save) da potvrdite


selekciju .Upueni ste da selektujete eljeni ureaj.

214

01.apr.15/9:29 pre.
8. Selektujte traeni ureaj koristei F1 taster.Moete selektovati ureaj
sledeim redosledom: HD -> FD > HD...

9. Nakon selekcije eljenog ureaja,sadraj istog e se prikazati na displeju.

U tom sluaju moete uiniti sledee:


Kreirati novi .SET folder (pogledati Kreiranje novog .SET foldera
na strani 214)
Snimiti ga u postojei .SET folder(snimljeni podaci e se integrisati sa
postojeim podacima na disku).

10. Ako snimate u postojei folder,pomerite eljeni .SET folder na prvu liniju
displeja koristei E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole).
11.Pritisnite F2 (Save) da potvrdite.Lista banaka eljenog ureaja e se prikazati.
Samo banke selektovanog tipa su prikazane.

215

01.apr.15/9:29 pre.
Lokacije oznaene sa redom underscores-a ( _ _ _ )
(to su leee crtice) predstavljaju prazne lokacije.
12.Koristite E-H (Scroll) tastere (ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite eljenu
banku na prvu liniju displeja.
13.im je eljeni folder selektovan ,pritisnite F2 (Save) da snimite fajlove.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.
Beleka:
Nakon potvrivanja,svi podaci u eljenom folderu se briu.
Kad je operacija kompletirana (Wait indikator e nestati),poetna strana se vraa na
displej i moete nastaviti sa operacijama uitavanja.
Kreiranje novog .SET folder-a
(Creating a new .SET folder)
Kada snimate podatke (Save opcije) moete snimati u postojee foldere ili moete
krairati novi .SET folder.Kako se to radi,pogledajte sledee:
1.Kada je fajl lista eljenog ureaja na displeju,koristite E-H (Scroll) tastere
(ili TEMPO/VALUE kontrole) da pomerite NEW_NAME.SET lan na prvu liniju
displeja.
Beleka:
NEW_NAME.SET lan (objekat) je uvek prvi objekat u bilo kom deirektorijumu.
2. Kada je NEW_NAME.SET lan selektovan,pritisnite jedan od
A VOLUME/VALUE tastera.Biete upueni da dodelite ime novom folderu:

3.Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora koristei DELETE taster.
4.Kada ste zavrili upisivanje imena za novi folder,pritisnite F2 (Save) da potvrdite.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.

216

01.apr.15/9:29 pre.

STRANA 3 KOPIRATI
(PAGE 3 COPY)
Na ovoj strani moete kopirati pojedinano fajlove( na primer,MIDI fajlove ili
Du boks fajlove),itave foldere(koje ste sami kreirali ili .SET foldere ili sadraj
foldera koje ste sami kreirali.Moete kopirati sa istog diska ili sa nekog drugog.
Da sauvate strukturalni integritet podataka,za vreme Copy operacija ne moete
otvoriti .SET folder i kopirati jedan od fajlova koji se nalaze u njemu.Moete
otvoriti samo kreirane foldere.Pritisnite DISK i koristite MENU ili PAGE tastere da
doete do ove strane.

Kopiranje itavog foldera ili sadraja foldera


(Copying a whole folder or folders content)
Moete kopirati folder(kreiran ili .SET) na drugi disk ili u drugi folder.Ako je
selektovana <current dir> stavka,moete kopirati tekui sadraj foldera bez kopiranja
i samog foldera.Ukoliko kopirate itav folder,novi folder sa istim imenom e biti
kopiran na izabranoj lokaciji.
Beleka:
Za vreme Copy procedure ne moete otvoriti .SET folder.
Moete,svakako,otvoriti bilo koji kreiran folder.
1.Ako kopirate sa ili na floppy disk(disketu) ,umetnite disk u drajv.
2.Selektujte ureaj(disk) sa koga kopirate,koristeu F1 taster.Moete selektovati disk
ureaj sledeim redosledom: HD -> FD -> HD -> . . .

3.Pomerite folder koji elite kopirati na prvu liniju displeja.Ako se taj folder nalazi u
nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga otvorite.Pritisnite F4 (Close)
da se vratite na prethodni nivo po hijerarhijskom redosledu.Da kopirate tekui
sadraj foldera pomerite <current dir> stavku na prvu liniju displeja.

217

01.apr.15/9:29 pre.
4.im ste postavili stavku,koju kopirate, na prvu liniju displeja,pritisnite F2 (Copy) da
potvrdite selekciju stavke.Biete upueni da selektujete eljeni
ureaj.Zaglavlje(header) prozora e promeniti naziv iz Copy from u Copy to.

5.Selektujte eljeni ureaj koristei F1 taster.Moete selektovati disk ureaj sledeim


redosledom: HD -> FD -> HD -> . . .
6.Kada se sadraj izabranog diska prikae na displeju,pomerite izabrani folder na prvu
liniju displeja.

Da kopirate u postojei kreiran folder (ne u .SET folder) ,selektujte taj


folder.
Da kopirate u tekui folder,selektujte <current dir> stavku.

7.im je cilj odabran,,pritisnite F2 (Copy).Poruka Overwrite? e se prikazati:

Pritisnite ENTER da potvrdite opciju Overwrite ili EXIT da to izbegnete.Kada ste


odluili da uradite Overwrite,podatke koje kopirate e zameniti postojee.Na
primer,ako isti MIDI fajl postoji u folderu u koji kopirate,bie zamenjen.Ako postoji
USER banka,takoe i ona e biti zamenjena..prepisana(pregaena) opcijom
Overwrite.Podaci (sa istim imenom) koji ne postoje u folderu iz koga
kopirate,ostae nepromenjeni.
Na primer, ako USER03 Style banka postoji u folderu u koji kopirate,ali ne i u folderu
iz koga kopirate,ostae nedodirnuta nakon kopiranja ostalih banaka.Ako se odluite
za opciju not to overwrite ,podaci koji postoje u folderu u koji kopirate ostae
nepromenjeni,dakle..nee ni biti kopirani.
8.Poruka Are you sure? e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite kopiranje.

218

01.apr.15/9:29 pre.

Kopiranje jednog fajla


(Copying a single file)
Moete kopirati jedan fajl iz kreiranog foldera u drugi.Fajl mora postojati u
root(najvaniji/najvii stepen foldera po hijerarhiji) ili u kreiranom folderu.Ne moete
kopirati pojedinano fajlove iz .SET foldera.
1.Ako kopirate sa ili na floppy disk(disketu) ,umetnite disk u drajv.
2.Selektujte ureaj(disk) sa koga kopirate,koristeu F1 taster.Moete selektovati disk
ureaj sledeim redosledom: HD -> FD -> HD -> . . .

3.Pomerite folder koji elite kopirati na prvu liniju displeja.Ako se taj folder nalazi u
nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga otvorite.Pritisnite F4 (Close)
da se vratite na prethodni nivo po hijerarhijskom redosledu.
4.Pritisnite F3 (Open) da otvorite folder koji sadri fajlove koje ete kopirati.
5.Pomerite fajlove koje ete kopirati na prvu liniju displeja.
6. im ste postavili stavku,koju kopirate, na prvu liniju displeja,pritisnite F2 (Copy)
da potvrdite selekciju stavke.Biete upueni da selektujete eljeni
ureaj.Zaglavlje(header) prozora e promeniti naziv iz Copy from u Copy to.

7. Selektujte ureaj(disk) sa koga kopirate,koristeu F1 taster.Moete selektovati disk


ureaj sledeim redosledom: HD -> FD -> HD -> . . .

219

01.apr.15/9:29 pre.

8.Kada je sadraj ureaja sa koga kopirate prikazan na diskpleju,pomerite folder iz


koga kopirate fajlove,na prvu liniju displeja.Pritisnite F3(Open) da ga otvorite ili
F4(Close) da ga zatvorite.
9.im je cilj odabran,,pritisnite F2 (Copy).Poruka Overwrite? e se prikazati:

Pritisnite ENTER da potvrdite opciju Overwrite ili EXIT da to izbegnete.Kada ste


odluili da uradite Overwrite,podatke koje kopirate e zameniti postojee.Na
primer,ako isti MIDI fajl postoji u folderu u koji kopirate,bie zamenjen.Podaci koji
ne postoje u folderu iz koga kopirate,ostae nepromenjeni. Na primer, ako
MYSONG01.MID MIDI fajl postoji u folderu u koji kopirate,ali ne i u folderu iz
koga kopirate,ostae nedodirnuta nakon kopiranja ostalih banaka.Ako se odluite za
opciju not to overwrite ,podaci koji postoje u folderu u koji kopirate ostae
nepromenjeni,dakle..nee ni biti kopirani.
8.Poruka Are you sure? e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite kopiranje.

STRANA 4 IZBRISATI
(PAGE 4 ERASE)
Funkcija Erase(Brisati) vam omoguava da izbriete fajlove ili foldere sa diska.

Procedura brisanja
1.Ako briete sa floppy diska,umetnite disk u drajv.
2. Selektujte ureaj(disk) sa koga kopirate,koristeu F1 taster.Moete selektovati disk
ureaj sledeim redosledom: HD -> FD -> HD -> . . .

220

01.apr.15/9:29 pre.

3.Pomerite folder koji elite izbrisati na prvu liniju displeja.Ako se taj folder nalazi u
nekom drugom folderu,koristite F3 (Open) taster da ga otvorite.Pritisnite F4 (Close)
da se vratite na prethodni nivo po hijerarhijskom redosledu.
4. Pritisnite F2 (Erase) da izbriete selektovanu stavku.
Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite ENTER da potvrdite ili EXIT da
ponitite.Kada je operacija kompletirana,(indikator Wait e nestati) vratiete se na
Erase stranu gde moete izvoditi budue operacije brisanja.

STRANA 5 FORMAT
(PAGE 5 FORMAT)
Funkcijom Format zapoinjete rad sa diskom..svakako,to znai da biste radili sa
diskom ,kada ga kupite,morate ga prvo formatirati(ne svaki put!!!).
Pritisnite DISK i koristite MENU ili PAGE tastere da doete do ove strane.

Upozorenje:
Kada formatirate disk ureaj,svi podaci koje on sadri e biti izbrisani.
Flopi disk
(Floppy disk)
1.Umetnite 3,5 HD ili DD/DS floppy disk u disk drajv i selektujte ovu opciju da
ga formatirate.
2.Pomerite opciju Floppy diska na prvu liniju displeja.
3.Pritisnite F2 (Format) da potvrdite formatiranje.

221

01.apr.15/9:29 pre.

4.Poruka Delete all data? e se prikazati na displeju;pritisnite ENTER da


potvrdite,EXIT da ponitite.
Hard disk
(Hard disk)
Morate formatirati va Hard disk kada je tek instaliran,ili kada elite da izbriete
njegov sadraj.
1.Pomerite Hard disk opciju na prvu liniju displeja.
2.Pritisnite F2 (Format) da potvrdite formatiranje.
3.Poruka Delete all data? e se prikazati na displeju; pritisnite ENTER da
potvrdite,EXIT da ponitite.
4.Poruka Please press F4 to continue e se prikazati na displeju;pritisnite F4 da
potvrdite,EXIT da ponitite.

STRANA 6 NOVI DIREKTORIJUM


(PAGE 6 NEW DIR)
Funkcija New Dir vam omoguava da kreirate novi direktorijum(folder) na bilo
kom od diskova,ili u bilo kom kreiranom folderu.Ne moete kreirati ili otvoriti .SET
foldere za vreme dok su rezervisani da budu kreirani operacijom Save.Pritisnite DISK
i koristite MENU ili PAGE tastere da doete do ove strane.

Procedura kreiranja novog foldera


(New folder procedure)
1.Ako elite da kreirate novi folder na floppy disku,umetnite disk u drajv.
2. Selektujte razliit disk ureaj.Ureaji su selektovani sledeim redosledom:
HD -> FD -> HD -> . . .

222

01.apr.15/9:29 pre.

3.Pritisnite jedan od A VALUME/VALUE tastera.Biete upueni da dodelite ime za


novi folder:

4.Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora koristei DELETE taster.
5.Pritisnite F2 (Create) da potvrdite.Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite
ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.

STRANA 7 PREIMENOVANJE
(PAGE 7 RENAME)
Koristite Rename funkciju da promenite ime foldera ili fajla.Da zatitite strukturalnu
konstituciju podatka,ne moete reimenovati pojedinano fajlove u .SET folderu,ili
.SET ime ekstenzije foldera. Pritisnite DISK i koristite MENU ili PAGE tastere da
doete do ove strane.

Procedura reimenovanja
(Rename procedure)
1.Ako je fajl ili folder koji elite da preimenujete na floppy disku,
umetnite disk u drajv.

223

01.apr.15/9:29 pre.

2. Selektujte disk ureaj.Ureaji su selektovani sledeim redosledom:


HD -> FD -> HD -> . . .

3.Pomerite stavku koju elite da preimenujete na prvu liniju.Tada pritisnite jedno od


A VOLUME/VALUE tastera.Biete upueni da promenite ime:

4.Pomerite kursor koristei DOWN/- i UP/+ tastere.Selektujte karakter koristei


DIAL.Umetnite karakter na poziciju kursora pritiskom na INSERT taster.Izbriite
karakter na poziciji kursora koristei DELETE taster.
5.Pritisnite F2 (Rename) da potvrdite.Poruka Are you sure e se prikazati.Pritisnite
ENTER da potvrdite ili EXIT da ponitite.

STRANA 8 POMAGALA 1
(PAGE 8 UTILITIES)
Ova strana ukljuuje set pomagala (alata) diska. Pritisnite DISK i koristite MENU ili
PAGE tastere da doete do ove strane.

FD info
(FD info)
Selektujte ovu komandu da vidite ime umetnutog floppy diska,kao i koliinu
slobodnog prostora na njemu.Ako je komanda pritisnuta,a da floppy disk nije u
drajvu, prikazae se upozorenje No disk! .Molimo vas,umetnite disk i pritisnite
ENTER( ili EXIT da ponitite).

224

01.apr.15/9:29 pre.

HD info
(HD info)
Selektujte ovu komandu da vidite ime hard diska(ako je instaliran),kao i koliinu
slobodnog prostora na njemu.Ako je komanda pritisnuta,a da hard disk nije instaliran,
prikazae se upozorenje Unit not found! . Pritisnite EXIT da bi poruka nestala.
SSD info
(SSD info)
Selektujte ovu komandu da vidite koliinu slobodnog prostora na Solid State Disku(SSD),koja se koristi kao interna memorija sistema.
Informacija kartice
(Card info)
Koristite ovu komandu da vidite ime umetnute Flash kartice kao i koliinu slobodnog
prostora na njoj. Ako je komanda pritisnuta,a da kartica nije umetnuta,prikazae se
upozorenje No disk! .Molimo vas,umetnite karticu i pritisnite ENTER( ili EXIT da
ponitite).
Snimanje Operativnog Sistema
(Save OS)
Ovom opcijom startujete kreiranje backup-a Operativnog Sistema,da biste snimili
kopiju OS-a na floppy disku.
Beleka:
Ako niste uradili back-up,a vai interni podaci su se promenili,moete skinuti
podatke sa www.korgpa80.com ,ili pitajte vaeg lokalnog dilara za KORG.
1.Pripremite formatiran,prazan disk (1,44MB,MS-DOS formatiran).Moete ga
pripremiti ovu vrstu diska koristei PC ili PA-80 (pogledati STRANA 5-FORMAT
na strani 220.
Beleka:
Ne moete pripremiti PA80 OS disk na Macintosh raunaru.Nakon
formatiranja,Mac ukljuuje neke nevidljive fajlove u root-u koji mogu remetiti
PA80 OS proceduru uitavanja.
2.Selektujte komandu Save OS.
3.Umetnite disk i pritisnite ENTER.Sledei fajlovi se kreiraju na disku:
OSPA80.LZH
BPA80.SYS
NBPA80.SYS
Bekapovanje podataka
(Backup Data)
Ova komanda startuje back up svih internih fabrikih
podataka(Stilova,Programa,Performansa..),iskljuujui sami Operativni Sistem.Za
ovu operaciju,potreban vam je set od 5 disketa.

225

01.apr.15/9:29 pre.

Beleka:
Ako niste uradili back-up,a vai interni podaci su se promenili,moete skinuti
podatke sa www.korgpa80.com ,ili pitajte vaeg lokalnog dilara za KORG.
1.Pripremite formatiran,prazan disk (1,44MB,MS-DOS formatiran).Moete ga
pripremiti ovu vrstu diska koristei PC ili PA-80 (pogledati STRANA 5-FORMAT
na strani 220.
Beleka:
Ne moete pripremiti PA80 OS disk na Macintosh raunaru.Nakon
formatiranja,Mac ukljuuje neke nevidljive fajlove u root-u koji mogu remetiti
PA80 OS Backup i Restore procedure.
2.Selektujte Backup Data komandu(komandu za back up podataka).
3.Umetnite disk i pritisnite ENTER.
4.Kada PA-80 bude zatraio,umetnite novi disk u floppy disk drajv.
5.Zapiite broj diska na nalepnici diskete.
Restauriranje(vraanje) Podataka
(Restore Data)
Ovom komandom vraate bekapovane interne fabrike podatke izvrene komandom
Backup Data.
Beleka:
Ako je va disk Factory Data uniten moete skinuti podatke sa www.korgpa80.com
,ili pitajte vaeg lokalnog dilara za KORG.
Upozorenje:
Ne svirajte na klavijaturi za vreme Restore procedure i ostanite u Disk
modu.ekajte dok poruka Wait ne nestane i dok ne prestane blinkanje
WRITE/DISK IN USE LED diode.
1.Selektujte ovu komandu.Prikazae se poruka :Insert backup disk #1 and press
Enter.Umetnite prvi disk za back up i pritisnite ENTER.
2.ekajte dok prvi back up disk ne bude bio spreman.Prikazae se poruka:
Insert backup disk #2 and press Enter. Umetnite drugi disk za back up i pritisnite
ENTER.
3.Ponovite istu proceduru sa back u diskovima #3, #4 i #5.Kada back up disk #5 bude
uitan,back up podaci su ponovo uitani(vraeni) u internu memoriju.
Beleka:
Nakon to poslednji disk bude uitan,moe se prikazati poruka Missing some files.
Ovo se moe odnositi na neke User podatke,no to nije problem..samo pritisnite
EXIT.

226

01.apr.15/9:29 pre.

4.Kada Wait poruka bude nestala i kada prestane blinkanje WRITE/DISK IN USE
LED diode,iskljuite instrument,pa ga potom nanovo ukljuite.

STRANA 9 POMAGALA 2
(PAGE 9 UTILITIES 2)
Ova strana ukljuuje Protect funkcije.

Kada uitate .GLB fajl ovaj parametar(ako je ukljuen) zatiuje Global od moguih
reprogramiranja uitavanjem podataka.Svi Global parametri e zbog toga ostati
napromenjeni.
Beleka:
Ovaj parametar je snimljen u memoriju,ali ne i na disk.

Kada je aktivan,ovaj parametar zatiuje hard disk od upisivanja.


Beleka:
Ovaj parametar je snimljen u memoriju,ali ne i na disk.

227

01.apr.15/9:29 pre.

Zatita Fabrikih Stilova


(Factory Style Protect)
Kada je aktivan,ovaj parametar zatiuje Fabrike Stilove (od 8 BEAT/16 BEAT 1
do TRADITIONAL banke) od moguih upisivanja(overwrite) kada se uitavaju
podaci sa diska.tavie,ne moete pristupiti ovim bankama za vreme snimanja
podataka.
Kada je pasivna(iskljuena),moete uitati ili snimiti User Styles ba u Factory Styles
banke (od 8 BEAT/16 BEAT 1 do TRADITIONAL banke).Na ovaj nain,moete
personalizovati vae Factory Styles banke.

Beleka:
Ovaj parametar je automatski setovan na On kada se instrument iskljui.
Beleka:
Ako sluajno izbriete neke Fabrike podatke,uitajte ih nanovo sa Back upa,kontaktirajte vaeg dilera za KORG ili servisni centar ili ih download-ujte sa
www.korgpa80.com

228

01.apr.15/9:29 pre.

DODATAK
(APPENDIX)

229

01.apr.15/9:29 pre.

16.KORGOVI MIDI DRAJVERI


(INSTALACIJA I POSTAVKA)
Softwer Korgovih MIDI Drajvera je ukljuen sa opcijama AG-001B i AG-002B.Ako
je sekvencer koji koristite na vaem IBM PC raunaru kompatibilan sa Windows
operativnim sistemom,korienje korgovih MIDI Drajvera e omoguiti konekciju
PA-80 na Serijski port da time omoguite rukovanje njime kao MIDI ureajem.
Ako je sekvencer koji koristite na vaem Apple Macintosh raunaru kompatibilan sa
operativnim sistemom MIDI Menadera korienje korgovih MIDI Drajvera e
omoguiti konekciju PA-80 na Serijski port da time omoguite razmenu podataka sa
Macintosh raunarom.

SETOVANJE PA-80
(SETTING THE PA-80)
Pre konekcije PA-80 sa PC-jem ili Mac raunarem,sledea postavka je za sledeu
vrstu setovanja.
1. Onemoguava protok bilo kojih SysEx filtera na MIDI IN (videti Strana 10MIDI In Filteri na strani 167).
2. Onemoguava protok bilo kojih SysEx filtera na MIDI OUT (videti Strana
10-MIDI In Filteri na strani 167).
3. Selektuje pravi TO HOST brzinu za va kompjuter(videti To Host Rate na
strani 164).
4. Pritisnite WRITE da snimite konfiguraciju u Global(videti na strani 157).

INSTALACIJA KORG MIDI PA-80 DRAJVERA U WINDOWS 95/98


(INSTALLING THE KORG MIDI DRIVER INTO WINDOWS 95/98)
Beleka:
Ako procesorska snaga vaeg kompjutera nije dovoljno brza,podaci sa MIDI Ina
nee biti korektno primljeni.
1. Na task baru kliknite na START taster.Kliknite na Settings/Control Panel.

230

01.apr.15/9:29 pre.

2. U Control Panel apletu dupli-klik na Hardware ikonu startuje Hardware


Wizard..(software koji vam pomae i upuuje vas pri instalaciji).Kliknite na
Next > tab.
3. Da odgovorite na pitanje Do you want Windows to search for your new
hardware , selektujte No i kliknite na Next tab.

4.Selektujte Sound,video and game controllers i kliknite na Next tab.

231

01.apr.15/9:29 pre.

5.Kliknite na Have DiskDijalog prozor e se prikazati omoguavajui vam da


odredite drajver i direktorijum.

6.Umetnite floppy disk koji se nalazi u AG-001B u floppy drajv vaeg raunara.Ako
ste ga umetnuli u drajv A,kucajte A:\ (ili B:\ ako koristite drajv B) i kliknite na OK
tab.
7.Kliknite na OK tab,zatim na Finish.

232

01.apr.15/9:29 pre.

8.Izvrite postavku sledei proceduru Setting up the KORG MIDI Drivere


(Windows) (strana 3) i kliknite na OK tab.

9.Restartujte raunar,kako bi drajveli imali efekta.

ODREIVANJE KORG MIDI DRAJVER POSTAVKE ZA WINDOWS


(MODIFYING THE KORG MIDI DRIVER SETUP FOR WINDOWS)
1. U Control Panel-u dvoklik na el Multimedia Properties e otvoriti sledei
dialog box.

233

01.apr.15/9:29 pre.

2. Kliknite na Advanced tab lokalizovan gore udesno.


3. Kliknite (+) da otvorite MIDI Devices and Instruments i kliknite na (KORG
PC I/F MIDI Port).
4. Cliknite na Properties taster.Prikazae se sledei prozor.

5. Kliknite na Settings taster.Pratite proceduru Setting up the KORG MIDI


Driver (Windows) i kliknite na OK taster.Nakon toga,restartujte Windows.

234

01.apr.15/9:29 pre.

POSTAVKA KORG MIDI DRAJVERA(WINDOWS)


(SETTING UP THE KORG MIDI DRIVER/WINDOWS)
1. Postavite seting Serijskog porta,na seriski port na koji je povezan PA-80
[COM1]~[COM4].Ako elite da koristite seriski port za druge svrhe,makon
instaliranja Korgovih MIDI drajvera,izbriite drajver ili selektujte [None] da
onemoguite delovanje drajvera.
2. Kada je PA-80 konektovan,[Independent Synth/MIDI Out] nije u
upotrebi,nemojte ekirati ovaj objekat.Ako ga ekirate,mogu se javiti problemi
u komunikaciji.
3. [MIDI Out Messages(poruke)] vam omoguavaju da selektujete poruke koje
e biti prenete do PA-80.
4. Kada zavrili vau selekciju, kliknite na [OK] dugme.Ako elite da
ponitite,kliknite na [Cancel].

INSTALACIJA KORGOVOG MIDI DRAJVERA NA MEKINTOU


(INSTALLING THE KORG MIDI DRIVER INTO THE MACINTOSH)
Beleka:
Po redosledu korienja Korgovih MIDI drajvera,Apple MIDI menader i
PatchBay koji su ukljueni sa MIDI aplikacijom koju koristite.Nisu ukljueni u
pakovanje AG-002B.
Kada je Korgov MIDI drajve iskorien, (Modem MIDI Out/Port postavka) dialog
box vam omoguava da specifiete MIDI kanale i tipove poruka koje e biti poslate u
PA-80.Ako niste zahtevali ovu opciju,moete prosto koristiti Apple MIDI drajver,bez
koruenja korg MIDI drajvera.Kada koristite Apple MIDI drajver,ili kada koristite
MIDI aplikaciju (sekvencer) koji ne koristi Apple MIDI drajver,pogledajte stranu 4.
1. Kopiranje Korg MIDI drajvera sa diska koji je ukljuen u AG-002B u
sistemski folder startup drajva.

235

01.apr.15/9:29 pre.
2. Ako sistemski folder sadri Apple MIDI drajver ,ili ga izbriite,ili pomerite u
drugi folder.Budite paljivi..nemojte brisati ili pomerati Apple MIDI Manager.
Beleka:
KORG-ov MIDI drajver sadri funkcije Apple MIDI drajvera.
3. Iz Specijal menija izaberite Restart.

SETOVANJE KORG MIDI DRAJVERA(MEKINTO)


SETTING UP THE KORG MIDI DRIVER(MACINTOSH)
1. Startujte PatchBay.Ako je instalacija protekla korektno,ikona KORG MIDI
Driver-a e se prikazati u PatchBay prozoru,kada se PatchBay startuje..kao to
je prikazano ispod,na slici(Modem/Printer port prikaz moe biti drugaiji na
vaem setup-u).

2. U PatchBay-u uradite dvoklik na KORG MIDI Driver ikonu.Setup dialog box


e se ukazati.

3. Proverite Port Enabled za port na kojem je povezam PA-80 i selektujte


[1MHz] za tip Interface-a.(Odkada PA-80 ne sadri KORG PC IF,nemojte
selektovati [KORG PC IF].)

236

01.apr.15/9:29 pre.
4. Kliknite na [Out Port Setting] taster.Sledei dijalog box e se prikazati.Ako
ete selektovati MIDI channels/messages,onda e to biti output(izlaz) za svaki
port.Samo ekirani channels/messages e biti output (izlaz).

5. Nakon zavretka postavke,kliknite na [OK] taster.


6. Startujte vau MIDI aplikaciju (sekvencer) i prevucite miem iz Out Port-a
simbol w MIDI aplikacije da je konektujete sa MIDI Out-om MIDI
Drajvera.

Za detalje o korienju PatchBay-a,uputite se na objanjenje koje je sadrano u


About PatchBay.. u
meniju.
Ako elite da koristite Apple MIDI drajver ,startujte PatchBay(nakon prvog
brisanja ili premetanja KORG MIDI Drajveraako je u sistemskom
folderu),dvoklik na Apple MIDI Drajver ikonu ,ekirajte Enabled za port na
koji je konektovan PA-80,postavite Interface Type na [1MHz] i zatvorite
dialog box.U PatchBay-u prevucite miem iz Out Port-a simbol w MIDI
aplikacije(sekvencer) da je konektujete sa MIDI Out-om.

Ako koristite MIDI primenu (sekvencer) koji ne koristi Apple MIDI


Manager,selektujte port na kome je PA-80 konektovan i postavite Clock seting
na [1MHz].

Ako koristite OMS (Open Music System) ili Free-MIDI namesto Apple MIDI
Manager-a moete koristiti standard Modem /Printer port konekciju.

237

01.apr.15/9:29 pre.

UPOTREBA PC RAZMENE ZA KONVERZIJU SMF PODATAKA


(USING PC EXCHANGE TO CONVERT SMF DATA)
Mnogi komercijalno dostupni MIDI File (SMF) song fajlovi su snimljeni u MS-DOS
formatu.Moete koristiti PC Exchange da konvertujete MS-DOS format SMF song
fajlova,tako da budu prepoznatljivi za Mekinto.
1. U Control Panel-u otvorite PC Exchange.PC Exchange Control Panel e se
prikazati.
2. Kliknite na[Add...] gumb.[Specify aplikacija za MS-DOS ekstenziju] e se
prikazati.
3. Unesite MID za DOS ekstenziju lana.
MS-DOS koristi filename ekstenziju koja se sastoji od perioda i tri karaktera za
razlikovanje razliitih tipova fajlova.Obino je oznaeno .MID za ekstenziju
SMF fajlova.
4. Iz liste koja se prikazuje na lower partu dialog boxa,selektujte MIDI
aplikaciju(sekvencer) koji moe koristiti SMF podatke.Ikona selektovana za
aplikativni lan e biti prikazanaSada selektujte MIDI apikaciju (sekvencer)koji
koristi SMF podatke i taj software e biti u mogunosti da otvori SMF song
fajlove.
5. Iz [Document type] popup menija izaberite [MIDI] i kliknite na [OK] taster.lan
dodat u PC Exchange prozor e biti prikazan i bie registrovan.Sada,moete
umetnuti MS-DOS SMF disk u disk drive i koristitiga kao to jeste.Za
detalje,obratiti se na objanjenje Macintosh PC Exchange.

17.FABRIKI PODACI
(FACTORY DATA)

238

01.apr.15/9:29 pre.

Stilovi

239

01.apr.15/9:29 pre.

240

01.apr.15/9:29 pre.

PROGRAMI (REDOSLED BANAKA)


PROGRAMS (BANK ORDER)
Sledea tabela prikazuje sve Fabrike Programe PA-80 u istom rasporedu kako se oni
prikazuju pritiskom na PROGRAM/PERFORMANCE banke tastera.
Mapa:
Tabela ,takoe,ukljuuje MIDI podatke koji se koriste za selekciju Programa.
CC00:Control Change 0,ili Bank Select MSB.
CC32:Control Change 32,ili Bank Select LSB.
PC:Program Change.

241

01.apr.15/9:29 pre.

242

01.apr.15/9:29 pre.

243

01.apr.15/9:29 pre.

244

01.apr.15/9:29 pre.

245

01.apr.15/9:29 pre.

246

01.apr.15/9:29 pre.

247

01.apr.15/9:29 pre.

248

01.apr.15/9:29 pre.

PROGRAMI (REDOSLED PROGRAM CHANGE-a)


(PROGRAMS (PROGRAM CHANGE ORDER)
Sledea tabela izlistava sve Fabrike Programe PA-80 po redosledu Bank SelectProgram Change broja.
Mapa:
Tabela ,takoe,ukljuuje MIDI podatke koji se koriste za selekciju Programa.
CC00:Control Change 0,ili Bank Select MSB.
CC32:Control Change 32,ili Bank Select LSB.
PC:Program Change.

249

01.apr.15/9:29 pre.

250

01.apr.15/9:29 pre.

251

01.apr.15/9:29 pre.

252

01.apr.15/9:29 pre.

253

01.apr.15/9:29 pre.

254

01.apr.15/9:29 pre.

SETOVI BUBNJA
(DRUM KITS)
Sledea tabela izlistava sve PA-80 Fabrike Programe Setova Bubnja u redosledu
Bank Select-Program Change brojeva.
Mapa:
Tabela ,takoe,ukljuuje MIDI podatke koji se koriste za selekciju Programa.
CC00:Control Change 0,ili Bank Select MSB.
CC32:Control Change 32,ili Bank Select LSB.
PC:Program Change.

INSTRUMENTI BUBANJ SETA


(DRUM KIT INSTRUMENTS)
255

01.apr.15/9:29 pre.

256

01.apr.15/9:29 pre.

257

01.apr.15/9:29 pre.

258

01.apr.15/9:29 pre.

259

01.apr.15/9:29 pre.

260

01.apr.15/9:29 pre.

261

01.apr.15/9:29 pre.

262

01.apr.15/9:29 pre.

263

01.apr.15/9:29 pre.

264

01.apr.15/9:29 pre.

265

01.apr.15/9:29 pre.

266

01.apr.15/9:29 pre.

267

01.apr.15/9:29 pre.

PERFORMANSE
(PERFORMANCES)
Sve Performanse je mogue editovati.Koristite sledeu tabelu kao model za vau linu
Performans listu.

268

01.apr.15/9:29 pre.

MIDI POSTAVKA
(MIDI SETUP)

269

01.apr.15/9:29 pre.

18.EFEKTI
(EFFECTS)
PA80 je opremljen sa etiri mona Efekt Procesora.Moete ih poslati na interne trake
ili bilo koji signal poslat na Audio ulaze.

DIJAGRAMI
(DIAGRAMS)
Sledee instrukcije prikazuju dijagram signal staze za svaki od tipova efekata.Signal
koji stie sa traka (Send) je mono.Pre ulaska u efekt procesor ,on je podeljen u dve
ice (struje) (Left i Right/ tj. Levo i Desno) i procesiran(obraen) u stereo.Signal je
tada poslat na izlaz u stereo modu iz efekt procesora i poslat na Mix
izlaz(Levo&Desno,slualice ili interne zvune kutije).

DINAMIKI MODULACIONI IZVORI


(DYNAMIC MODULATION SOURCES)
Kada naiete na ovaj simbol
,znai da e Dynamic Modulation biti primenjen na
odgovarajui parametar.Sledea tabela prikazuje dostupne modulacione izvore.

270

01.apr.15/9:29 pre.

FILTER/DINAMIKA

Filter i dinamiki kontrol efekti

000:Bez Efekta
(000:No Effect)
Izaberite ovu opciju ako ne koristite ni jedan od efekata.Kada je ova opcija
selektovana,efekat je mutiran(priguen).

271

01.apr.15/9:29 pre.

001:Simulacija Pojaala (Simulacija Stereo Pojaala)


(001:Amp Simulat)
Ovaj efekat simulira frekventni opseg karakteristian za gitarska pojaala.Efekat je
takoe efikasan za Organe i zvuke Bubnja.

002:Kompresor (Stereo Kompresor)


(002:Compressor)
Ovaj efekat kompresuje ulazni signal da bi regulisao nivo i da bi dodao udaraki
efekat.To je korisno za gitaru,klavir i zvuke bubnja.Ovo je stereo kompresor.Moete
povezati oba kanala i levi i desni, ili koristiti svaki kanal posebno.

272

01.apr.15/9:29 pre.

a:Selektovanje Envelope
(a:Envelope Select)
Ovim parametrom selektujete da li su kanali,levi ili desni,povezani da kontroliu oba
signala istovremeno ,ili svaki kanal je kontrolisan nezavisno.
b:Senzitivitet, f:Izlazni Signal
(b:Sensitivity, f:Output Level)
Parametar Sensitivity setuje senzitivitet kompresora.Ako je ovaj parametar setovan
na naviu vrednost,najnii nivo zvuka e biti povean.Sa najveim
Senzitivitetom,globalan nivo volumena je najvii.Da podesite generalan nivo
volumena,koristite Output Level parametar.

c:Atak
(c:Attack)
Ovaj parametar kontrolie nivo attack efekta.

273

01.apr.15/9:29 pre.

003:Limiter(Stereo Limiter)
Limiter regulie nivo ulaznog signala.To je slino kao kod Kompresora izuzev to
Limiter kompresuje samo signale koji prekorauju specifian nivo nepotrebnih niih
peak signala.Limiter ima primenu u peaking-type EQ za signal (koji kontrolie stepen
Limiter efekta) omoguavajui vam da podesite bilo koji opseg irine koji e biti
pokriven.Ovaj efekat je stereo limiter.Moete povezati levi i desni kanal ili ih koristiti
nezavisno.

274

01.apr.15/9:29 pre.
a:Selekcija Envelope
(a:Envelope Select)
Kada je selektovan L/R Mix za ovaj parametar ,levi i desni kanal su povezani da
kontroliu Limiter koristei mixovan signal.Ako je selektovan samo L (ili R) ,levi i
desni kanal su povezani i Limiter se kontrolie preko desnog (ili levog) kanala.
Sa L/R individually ,levi i desni kanal kontroliu Limiter nezavisno.
b:Proporcija, c:Granica [db], e: Podesiti Jainu [db]
b:Ratio, c:Threshold [db], e:Gain Adjust [db]
Ovaj parametar postavlja kompresiju signala Ratio.Kompresija je primenjena samo
kada je nivo signala prekoraio Threshold vrednost.
Podesite izlazni nivo koristei Gain Adjust parametar ,poto kompresija prouzrokuje
da itav nivo bude redukovan.

d:Attack, d:Release
Ovi parametri postavljaju attack time(vreme ataka) i release time
(vreme otputanja).Visok attack time e prouzrokovati da kompresija bude primenjena
mnogo sporije.

275

01.apr.15/9:29 pre.

f:Side PEQ Insert, g:Side PEQ Cutoff [Hz] ,g:Q, g:Gain [db]
Ovi parametri se koriste da postave primenu EQ na signal.Limiter odreuje da li je
kompresija primenjena ili ne,zasnovana na post-EQ signalu.Postavka ekvilajzera vam
omoguava da podesite Limiter da odgovara bilo kojem frekventnom opsegu.

f:Trigger Monitor
Ako je ovaj parametar postavljan na On ,prouzrokovae da signal bude na izlazu
,umesto zvunog efekta.Koristite ovaj parametar da proverite signal primenom EQ.
Obino,potavite ovo na Off.

004:MbandLimit (Multiband Limiter)


Ovaj efekat primenjuje Limiter na niski,srednji i visoki opseg ulaznog signala.Moete
kontrolisati dinamiku za svaki opseg da podesite kompresiju zvuka niskog,srednjeg i
visokog opsega na razliit nain od EQ.

276

01.apr.15/9:29 pre.

e:Low Offset [db], Mid Offest [db], g:High offset [db]


Ovi parametri postavljaju jainu signala.Na primer,ako ne elite da primenite
komresiju na visoki opseg, redukujte High Offset vrednost nanie ispod Threshold
nivoa .Na ovaj nain limiter visokog opsega nee imati odziv(nee reagovati) i
kompresija se nee izvriti.

005:Gate (Stereo Gate)


Ovaj efekat priguuje ulazni signal ako je njegov nivo nii od specifinog.Takoe
menja operacije Gejta (On i Off) i koristi Note On i Off poruke da ukljui ili iskljui
Gejt(ulazno kolo).

277

01.apr.15/9:29 pre.

a:Selektovanje Envelope, a:Src


Parametar Envelope Select selektuje da li je aktiviran Gejt (on ili off) nivoom
ulaznog signala ili je kontrolisan direktno medulacionim izvorom.Parametar Src
specifie modulacioni izvor selektovan iz Off u Gate2+Dpmr.
Sa Envelope Select =L/R Mix meavina signala levog i desnog kanala e aktivirati
Gejt na on ili off.Kada je L Only ili R Only selektovan ,Gejt e biti kontrolisan od
oba signala po kanalu.
b:Polaritet
Ovaj parametar menja Gejt operaciju on i off.Sa vrednou negative Gejt je zatvoren
kada nivo ulaznog signala prekorai Threshold.Gejt operacija kontrolisana putem
modulacionog izvora je takoe promenjena.
c:Threshold. d:Attack, d:Release
Ovaj parametar postavlja nivo signala ispod koje je Gejt primenjen ,kada je Envelope
Select setovana na L/R Mix , L Only ili R Only.
Attack i Release parametri postavljaju Gejt attack time i Release time.

278

01.apr.15/9:29 pre.

e:Delay Time
Ovaj parametar postavlja vreme Delay(Dileja) Gejt ulaza.Ako je zvuk pod veoma
brzim attack parametrom,smanjite delay time,tako da e signal biti ulazni ,pre nego
to je Gejt otvoren.Ovo e sauvati deo attack zvuka.

006:OD/HgainWah
(Overdrive/Hi.Gain Wah)
Ovaj efekat (Distorzija) iskoriava Overdrive mod Hi-Gain mod.Kontroliui wah
efekat 3-pojasni EQ i simulacija pojaala e vam omoguiti da kreirate mnogostrane
zvuke Distorzije.Ovaj efekat je pogodan za zvuke gitare i organa.

279

01.apr.15/9:29 pre.

a:Wah
Parametar Wah postavlja Wah efekat u on ili off mod.
a:Sw
Ovaj parametar odreuje kako je postavljen Wah efekat na On i Off putem
modulacionog izvora.Kada je Sw= Moment ,Wah efekat je obino
iskljuen.Ukljuie se samo ako aktivirate pedalu ili operiete dojstikom.
Kada je vrednost modulacionog izvora manja od 64 off brzina je selektovana,a kada je
vrednost 64 ili via,selektovano je on.

280

01.apr.15/9:29 pre.
Kada je Sw = Toggle wah efekat je postavljen izmeu on i off svaki put kada
pritisnete pedalu ili operiete dojstikom.
Prekida e biti on ili off svaki put kada vrednost medulacionog efekta prekorai vrednost 64.

b:Wah Sweep Range, b:Wah Sweep Src


Ovaj parametar postavlja opseg Sweep efekta na centar Wah frekvencije.Vrednost u
minus e promeniti smer Sweep efekta.Centralna Wah frekvencija e biti kontrolisana
modulacionim izvorom koji je specifikovan u Wah Sweep Src parametru.
d:Drive, e:Output Level
Stepen Distorzije je determinisan nivoom ulaznog signala i postavkom Drive
parametra.Poviavanje Drive postavke e prouzrokovati da se itav nivo Volumena
smanji.Koristite Output Level parametar da podesite nivo Volumena. Output Level
parametar koristi nivo ulaznog signala za 3-pojasni EQ.Ako se dogodi clipping na 3pojasnom EQ,podesite Output Level parametar.
d:Pre Low-cut
Odsecite signal u niskom opsegu pre nego to ue u Distorziju ,kako biste izbegli
efekat otre Distorzije.
g:Q, h:Q
Ovi parametri postavljaju irokopojasnu frekvenciju svakog ekvilajzera.Via vrednost
suava opseg.

007:Param.4B Eq
(Stereo Parametric 4-Band EQ)
Ovo je stereo 4-pojanog parametric ekvilajzera.Moete selektovati maksimalan tip ili
shelving tip za Band 1 i 4.Jaina Band a 2 e biti kontrolisana dinamikom
modulacijom.

281

01.apr.15/9:29 pre.

282

01.apr.15/9:29 pre.
b:Band 1 Type, c:Band4 Type
Selektuje tip filtera za Band 1 i 4.

d:Band2 Dynamic Gain Src, d:Amt [db], f:Gain [db]


Moete kontrolisati jainu Band-a 2 koristei modulacioni izvor.

008:Graph.7B Eq
(Stereo Graphic 7 Band EQ)
Ovo je stereo 7-pojasni grafiki ekvilajzer.Grafika barijera gain postavke za svaki
opseg ,daje vam istu,vizuelnu ideju frekventnog odziva.Moete selektovati postavku
cantara frekvencije za svaki opseg od moguih 12 tipova koji odgovaraju zvuku.

283

01.apr.15/9:29 pre.

a:Type
Ovim parametrom selektujete kombinaciju centralnig frekvencija za svaki
opseg.Svaka centralna frekvencija je prikazana na desnom prostoru LCDa(displeja).Moete konfigurisati 21-pojasni Grafiki ekvilajzer iji je opseg od 80Hz
do 18kHz ako rutirate tri Grafika 7Band ekvilajzer efekta serijski sa postavkom:
7:Low, 9:Mid i 11:High za svaki EQ.

009:Wah/AutoWah
(Stereo Wah/AutoWah)
Ovaj stereo Wah efekat vam omoguava da kreirate zvuke koji simuliraju staromodnu
Wah pedalu ,pa do auto-Wah simulacije i mnogo iri opseg postavki.

284

01.apr.15/9:29 pre.

a:Frequency Bottom , a:Frequency Top


irina Sweep efekta i direkcija wah filtera su determinisani Frequency Top i
Frequency Bottom postavkama.

285

01.apr.15/9:29 pre.

b:Sweep Mode
Ovaj parametar menja wah kontrol mod.Postavka Sweep Mode na Auto e
selektovati auto-wah da sweep odgovara na promene envelope na ulaznom nivou
signala.Auto-wah je najee korien za funk gitar-deonice i clav zvuke.
Kada je Sweep Mode postavljen na D-mod ,moete kontrolisati filter direktno
putem modulacionog izvora na isti nain kao i wah pedalom.
Kada je Sweep Mode postavljen na LFO efekat koristi LFO da sweep postavi u
cycle mod(kruni tok).
c:Envelope Sens (Envelope Sensitivity)
Ovaj parametar postavlja senzitivitet auto-wah-a.Smanjite vrednost ako je ulazni
signal suvie nizak za sweep.Redukujte vrednost ako je ulazni signal suvie visok
,tako da je filter zaustavljen privremeno.
c:Envelope Shape
Ovaj parametar odreuje sweep krivu za auto-wah.

d:LFO Frequency [Hz], e:BPM/MIDI Sync


Kada je BPM/MIDI Sync = Off ,brzina LFO-a koristi parametar postavku LFO
Frequency.
Kada je BPM/MIDI Sync = On ,LFO brzina prati BPM ,Base Note i Times
postavke.
e:BPM, e:Base Note, e:Times
Jedan krug LFO brzine je dobijen multipliciranjem duine note
(selektovane za
Base Note u relaciji na tempo odreen u (BPM , ili MIDI Clock tempo ako je
BPM setovan na MIDI) brojem odreenim u Times parametru.

010:Random Filt
(Stereo Random Filter)
Ovaj stereo band pass filter koristi step-shape wave formu i LFO sluajnog pristupa za
modulaciju.Moete kreirati specijalan efekat od oscilacije filtera.
286

01.apr.15/9:29 pre.

287

01.apr.15/9:29 pre.
a:LFO Waveform, c:LFO Frequency [db], d:LFO Step Freq(Frequency) [Hz]
Kada je LFO Waveform setovan na Step-Tri ,LFO je step-shape,trougao waveform.
LFO Waveform parametar postavlja brzinu originalnog trougla waveforma.Promenom LFO Step Freq parametra omoguava vam da podesite irinu u
stopama.Kada je LFO Waveform postavljen na Random , LFO Step Freq
parametar koristi LFO kruni tok sluajnog pristupa.

b:LFO Phase (degree)


Izjednaavanje leve i desne faze ,menja primenu modulacije na levi i desni
kanal,kreirajui vei uticaj.

e:BPM, f:Step Base Note, f:Times


irina LFO stope ili krug random LFO-a ,dobijen je multipliciranjem duine note
(selektovane za Step Base Note u relaciji na tempo odreen u (BPM , ili
MIDI Clock tempo ako je BPM setovan na MIDI) brojem odreenim u
Times parametru.
j:Wet/Dry
Faza efekta zvuka bie suprotna ako postavite ovaj parametar u opeg vrednosti od
Wet to-1:99.

011:Excit/Enhan
(Stereo Exciter/Enhancer)
Ovaj efekat je kombinacija Exciter-a koji dodaje dinamiku zvuku i Enhancer-a koji
dodaje irinu i prisutnost(presence).

288

01.apr.15/9:29 pre.

a:Exciter Blend
Ovaj parametar postavlja dubinu(intenzitet) Exciter efekta.Vrednost u pozitivno daje
frekventni patern (da bude naglaeniji) razliit od vrednosti u negativno.
b:Emphatic Point
Ovaj parametar postavlja frekvenciju da bude emfatina.Vie vrednosti e istai nie
frekvencije.

289

01.apr.15/9:29 pre.
c:Enhancer Dly L [msec], d: Enhancer Dly R [msec]
Ovi parametri postavljaju vreme dileja(Delay time) za Enhancer levi i desni
kanal.Neznatno,razliito vreme dileja za levi i desni kanal e dodati stereo sliku
,dubinu i irinu zvuku.

012:Sub Oscill
(Stereo Sub Oscillator)
Ovaj efekat dodaje veoma nisku frekvenciju na ulazni signal.To je veoma korisno
kada simulirate zvuk bunog bubnja ili istainjui mo niske frekvencije.Ovaj efekat
je razliit od ekvilajzera zbog toga to moete dodati veoma nisko frekventne
harmonijske tonove.Moete takoe podesiti frekvenciju oscilatora da podesite
posebno broj note da biste ga koristili kao oktaver.

290

01.apr.15/9:29 pre.

a:OSC Mode, b:Note Interval, b:Note Fine


OSC Mode parametar selektuje operativni mod oscilatora.Kada je Note (Key
Follow) selektovan,frekvencija oscilatora je determinisana na broju
note,omoguavajui vam da ga koristite kao oktaver.Note Interval parametar
postavlja visinu izjednaavanja od originalnog broja note u polustepenima.Note Fine
parametar vam omoguava fino timanje u koracima od stotog dela.
d:Envelope Pre LPF
Ovaj parametar postavlja gornju granicu frekventnog opsega za veoma niske
harmonijske tonove koji su dodati.Podesite ovaj parametar ako ne elite da dodate
niske harmonijske tonove viem opegu.

013:Talking Mod
(Talking Modulator)
Ovaj efekat dodaje na ulaznom signalu neuobiajen karakter koji je nalik ljudskom
glasu.Modulisanjem tona putem dinamike modulacije moete kreirati interensantan
efekat koji zvui kao da gitara ili sintisajzer oponaaju ljudski glas.

291

01.apr.15/9:29 pre.

c:Voice Top, d:Voice Center, e:Voice Bottom


Ovi parametri dodeljuju damoglasnike na gornju,centralnu i donju poziciju kontrolera.
Npr.,Kada je Voice Top =A, Voice Center =I, i Voice Bottom =U:
Ako je Sweep Mode postavljen na D-mod i Ribbon selektovan kao izvor
modulacije,pomerite prst sa desna na levo ribbon kontrolera i promenie zvuk iz a u
i a potom u u.
Ako je Sweep Mode setovan na LFO ,zvuk e se menjati ciklino iz a u i , u i a
tada u a.
292

01.apr.15/9:29 pre.

h:Formant Shift
Ovaj parametar podeava frekventni nivo na koji je efekat primenjen.Ako elite da
primenite efekat najvii opseg zvuka ,podesite ovaj parametar na najviu vrednost;
Da primenite efekat naq najnii opseg zvuka,podesite ovaj parametar na najniu
vrednost.
H:Resonance
Ovim parametrom setujete intenzitet rezonance za patern glasa.Vea vrednost e
dodati vie karaktera zvuku.

014:Decimator
(Stereo Decimator)
Ovaj efekat kreira neobraen zvuk nalik jeftinom sempleru sa niskom sempling
frekvencijom .Moete takoe simulirati um koji je kao originalni sempler.

293

01.apr.15/9:29 pre.

a:Pre LPF
Ako sempler sa veoma niskom sempling frekvencijom prima veoma visoke
zvuke,koje je nemogue uti za vreme reprodukcije,generisae se visok um koji
nema veze sa originalnim zvukom.Postavite Pre LPF na ON da spreite da se stvara
ovaj um.
Ako podesite na Sampling Freq na priblino 3kHz i setujete PreLPF na OFF
kreiraete zvuk nalik modulatoru zvona.
e:Resolution, f:Output Level
Ako postavite najmanju vrednost za parametar Resolution ,zvuk e distorzirati.Nivo
glasnoe e takoe biti promenjen.Koristite Output Level da podesite nivo.

294

01.apr.15/9:29 pre.

015:Analog Rec
(Stereo Analog Record)
Ovaj efekat simulira um proizveden pucketanjem i prainom na analognim
gramofonskim ploama(LPs).Takoe se reprodukuje i modulacija koja simulira
iskrivljenu plou.

295

01.apr.15/9:29 pre.
b:Flutter
Ovim parametrom postavljate dubinu modulacije koja je proizvedena iskrivljenom
ploom.
e:Click Level
Ovim parametrom podeavate nivo uma krckanja gramofonske ploe koji se uje na
svakom obrtaju.Ova simulacija reprodukuje krckanje ploe i um koji se uje kada se
gramofonska ploa zavrava.

VISINA/FAZA MOD.

Pitch/Phase modulacioni efekti

016:Horus
(Stereo Chorus)
Ovaj efekat dodaje punou i toplinu zvuku ako moduliete vreme dileja ulaznog
signala.Moete dodati iranje zvuka ako neutraliete fazu levog i desnog LFO-a
jednog od drugog.

296

01.apr.15/9:29 pre.

297

01.apr.15/9:29 pre.
e: L Pre Delay [msec], f: R Pre Delay [msec]
Individualna postavka levog i desnog dilej vremena vam omoguava da kontroliete
sliku sterea.

017: Harm. Chorus


(Stereo Harmonic Chorus)
Ovaj efekat primenjuje horus samo viim frekvencijama.Moe se iskoristiti za
primenu horus efekta za bas zvuk,bez da pravite razreiva zvuka.Moete takoe
koristiti ovaj horus deo sa feedback-om da biste dobili flanger.

298

01.apr.15/9:29 pre.

g: High/Low Split Point


Ovaj parametar postavlja frekvenciju koja deli visoki i niski opseg.Samo visoki
frekventni opseg e biti poslat u horus blok.
h: Feedback
Postavlja iznos feedback-a horus bloka.Uveavanjem feedback-a omoguiete sebi da
koristite efekat kao flanger (flender).

018: MTap Ch/Dly


(Multitap Chorus Delay)
Ovaj efekat ima etiri horus bloka sa razliitom LFO fazom.Moete kreirati
kompleksnu stereo sliku postavkom dilej vremena (delay time) svakog
bloka,dubine,izlaznog signala i panorame pojedinano.Moete takoe odrediti neke
od horus blokova da kombinujete horus i dilej efekte.

299

01.apr.15/9:29 pre.

300

01.apr.15/9:29 pre.

019: Ensemble
Ovaj Ensemble efekat ima tri horus bloka koji koriste LFO da bi kreirali suptilno
svetlucanje i daju trodimenzionalnu dubinu i irenje zvuka, zato jer je proizvodnja
zvuka levo,desno i centar.

c: Shimmer
Ovaj parametar setuje iznos svetlucanja LFO forme talasa.Uveanjem ove
vrednosti,dodajete vie svetlucanja inei da horus efekat postane vie komplexan i
bogatiji.

301

01.apr.15/9:29 pre.

20: Flanger
(Stereo Flanger)
Ovaj efekat daje znaenje uveanja i kretnje visine na zvuk.Vei efekat se postie
kada se primeni na zvuk sa vie harmonijskih tonova.Ovo je stereo flender.Moete
dodati irinu zvuku izjednaavanjem faze levog i desnog LFO-a jednog od drugog.

302

01.apr.15/9:29 pre.

b: LFO Shape
Promenom LFO forme talasa ,shape kontrolie peak (maximalna visina) sweep-a
flender efekata.

303

01.apr.15/9:29 pre.
g: Feedback, h: Wet/Dry
Maximum shape pozitivne i negativne Feedback vrednosti je razliit.Harmoniski
tonovi e biti istaknuti kada je zvuni efekat umixovan dry suvim zvukom ako
postavite pozitivnu vrednost za oba Feedback i Wet/Dry i ako postavite negativnu
vrednost za oba Feedback i Wet/Dry.
g: High Damp [%]
Ovaj parametar postavlja iznos damping feedback-a u visokom opsegu.Uveavanjem
vrednosti ete odsei harmonijske tonove visokog opsega.

021: Random Flang


(Stereo Random Flanger)
Stereo efekat koristi step-shape formu talasa i random (sluajan pristuip) LFO-a za
modulaciju,kreirajui jedinstven flender efekat.

304

01.apr.15/9:29 pre.

305

01.apr.15/9:29 pre.

022: Envel Flang


(Stereo Envelope Flanger)
Ovaj Flanger (Flender) koristi generator envelopu za modulaciju.Dobiete isti patern
flandiranja svaqki put kada svirate.Moete,takoe,direktno kontrolisati Flanger
koristei modulacioni izvor.

306

01.apr.15/9:29 pre.
c: Sweep Mode, c:Src
Ovaj parametar regulie aktivni status flanger kontrol-moda.
Ako je Sweep Mode = EG flanger e biti u sweep modu koristei generator
envelopu.Ova generator envelopa je obuhvaena u envelopi flanger-a i nije vezana za
Pitch EG,Filter RG, ili Amp EG.
Parametar Src selektuje izor koji startuje generator envelopu.Ako selektujete,na
primer, Gate , generator envelopa e se startovati kada je note-on poruka primljena.
Ako je Sweep Mode = D-mod ,modulacioni izvor moe kontrolisati flanger
direktno.Selektujte modulacioni izvor koristei Src PARAMETAR:
Efekat je u OFF modu ,kada je vrednost za modulacioni izvor,odreena za Src parametar,manja
od 64 ,a efekat je u ON modu kada je vrednost 64 ili vea od te vrednosti.Envelope Generator je
aktivirana kada je vrednost promenjena od 63 ili manje do 64 ili vie.

d:EG Attack, d:EG Decay


Attack i Decay parametri brzine se samo mogu podesiti na ovom EG-u.

023: Phaser
(Stereo Phaser)
Ovaj efekat kreira uveanje promenom faze.Jako je efektivno na zvuku elektrinog
piana.Moete dodati prostor zvuku izjednaavanjem faze levog i desnog LFO-a
jednog od drugog.

307

01.apr.15/9:29 pre.

g: Resonance, h: Wet/Dry
Pik (peak) nivo pozitivne i negativne Feedback vrednosti je razliit.Harmonijski
tonovi e biti izraeni kada je zvuni efekat umixovan sa suvim zvukom ukoliko
postavite pozitivnu vrednost za oboje i Resonance i Wet/Dry i ako postavite
negativnu vrednost za oboje i Resonance i Wet/Dry .
g: High Dapm [%]
Ovim parametrom postavljate iznos dampinga rezonance u visokom frekventnom
opsegu.Umanjenje vrednosti e odsei visoko-frekventne harmonijske tonove.

024: Random Phaser


(Stereo RandomPhaser)
Ovo je stereo fejzer (phaser).Efekat koristi step-shape oblik talasa i random LFO za
modulaciju ,kreirajui jedinstven fejzing efekat.

308

01.apr.15/9:29 pre.

309

01.apr.15/9:29 pre.

025:Envel. Phaser
(Stereo Envelope Phaser)
Ovaj stereo fejzer koristi generator envelopu za modulaciju.Dobiete isti patern
fejziranja svaqki put kada svirate.Moete,takoe,direktno kontrolisati Phaser koristei
modulacioni izvor.

310

01.apr.15/9:29 pre.

026: BiphaseMod
(Stereo Biphase Modulation)
Ovaj stereo horus efekat dodaje dva razliita LFO-a zajedno.Moete setovati
Frekvenciju i Dubinu (Depth) parametre za svaki LFO individualno.Budui da ste
ovako setovali LFO-e,veoma komplexna forma talasa e kreirati analogni tip
nestablilnog modulacionog zvuka.

311

01.apr.15/9:29 pre.

312

01.apr.15/9:29 pre.

027: Vibrato
(Stereo Vibrato)
Ovaj efekat izaziva `podrhtavanje` visine ulaznog signala.Koristei Auto Fade
omoguava vam da umanjite ili poveate brzinu `podrhtavajueg` efekta.

313

01.apr.15/9:29 pre.

d: LFO Frequency Mod, a: AUTOFADE Src, a:Fade-in Rate


b: Fade-In Delay [msec]
Kada je LFO Frequency Mod setovan na AUTOFADE moete koristiti modulacioni
izvor ako se selektovali u AUTOFADE Src kao trigeru,da automatski primeni `fade
in` na iznos modulacije.Kada je BPM/MIDI Sync je setovan na On ne moete ovo
koristiti.
Fade-In Rate specifie iznos fade-in-a.
Fade In-Delay parametar odreuje vreme AutoFade modulacionog izvora ON za
vreme dok je fade in startovan.
Sledei primer je u vezi fade-in-a ,gde se LFO brzina uveava od 1.0Hz do
4.0Hz,za vreme dok je note on poruka primljena.
UTOFADE Src = Gate1, LFO Frequency [Hz] = 1.0
LFO Frequency Mod = AUTOFADE Amt = 3.0
Efekat je u OFF modu ,kada je vrednost za modulacioni izvor,odreena za AUTOFADE Src
parametar,manja od 64 ,a efekat je u ON modu kada je vrednost 64 ili vea od te
vrednosti.AutoFade funkcija je aktivirana kada je vrednost promenjena od 63 ili manje do 64
ili vie.

028: Auto FadeMod


(Stereo Auto Fade Modulation)
Ovaj stereo chorus/flanger efekat omoguava vam da kontroliete LFO brzinu i efekt
balans koristei auto fade, takoe,moete dodati prostor zvuku izjednaavanjem faze
levog i desnog LFO-a jednog od drugog.

314

01.apr.15/9:29 pre.

315

01.apr.15/9:29 pre.

029: 2Voice Res


Ovaj efekat kreira rezonancu na ulaznom signalu na odreenoj visini.Moete podesiti
setovanja za visinu,izlazni signal i panoramu za dva rezonatora individualno.Moete
kontrolisati intenzitet rezonance preko LFO-a.

316

01.apr.15/9:29 pre.

a: Control Mode, e: Voice1: Resonance, h:Voice2: Resonance


Ovaj parametar odreuje uestalost rezonance.
Kada je Control Mode = Maual parametar Resonance setuje intenzitet
rezonance.Ukoliko Resonance parametar ima negativnu vrednost ,harmonijski
tonovi e biti promenjeni i rezonancija e se odvijati za jednu oktavu nie.
Kada je Control Mode = LFO uestalost rezonance varira u zavisnosti od LFO-a.
LFO varira izmeu pozitivne i negativne vrednosti,uzrokujui da se rezonanca odvija
izmeu odreenih visina.

317

01.apr.15/9:29 pre.
Kada je Control Mode = D-mod rezonancau kontrolie dinamiki modulacioni
izvor.Ako su JS X ili Ribbon oznaeni kao modulacioni izvori,visina vie i nie
oktave moe biti kontrolisana,slino kao kada je LFO selektovan za Control Mode.
a: LFO/D-mod Invert
Kada je Control Mode = LFO ili D-mod ,kontrolisanje faze Voice 1 ili 2 e biti
obrnuto.Kada je visina rezonance postavljena za Voice 1 (Rezonanca ima pozitivnu
vrednost) ,Voice 2 e rezonirati za kotavu nie (Rezonanca ima negativnu vrednost).
d: Voice1: Pitch, d: Fine [cent], g: Voice2: Pitch, g: Fine [cent]
Pitch parametar odreuje visinu rezonance imenom note.Parametar Fine vam
omoguava da fino podeavate u koracima od stotog dela (cent).
e: High Damp [%] , h:High Damp [%]
Ovaj parametar postavlja iznos dampinga rezonirajueg zvuka u visokom opsegu.Nie
vrednosti ine vri zvuk sa najviim opsegom harmonijskih tonova.

030: Doppler
Ovaj efekat simulira Doppler efekat koji se manifestuje kretnjom zvuka sa
promenom visine,slino sireni koja se uje kada projuri ambulantni
automobil.Mixovanje zvunog efekta sa suvim zvukom ,kreira jedinstven horus
efekat.

318

01.apr.15/9:29 pre.

a: LFO Mode, a: Src, b: LFO Sync


LFO Mode parametar utie na aktivnost LFO operativnog moda.Kada je selektovan
Loop ,Doppler efekat e biti kreiran vie puta.Ako je LFO Sync setovan na On LFO
e biti resetovan kada je modulacioni izvor ,koji je oznaen Src
parametrom,aktiviran.
Kada je LFO Mode setovan na 1-Shot, Doppler efekat je kreiran jedanput,kada je
modulacioni izvor ,koji je oznaen Src parametrom,aktiviran.Ovog puta,ukoliko
niste setovali Src parametar Doppler efekat nee biti kreiran i nee biti zvunog
efekta na izlazu.
319

01.apr.15/9:29 pre.
Efekat je u OFF modu ,kada je vrednost za modulacioni izvor,odreena za Src
parametar,manja od 64 ,a efekat je u ON modu kada je vrednost 64 ili vea od te
vrednosti.Doppler je aktiviran kada je vrednost promenjena od 63 ili manje do 64
ili vie.

e: Pitch Depth
Sa Doppler efektom,visina je uveana kada se zvuk pribliava i visina je umanjena
kada se zvuk udaljava.Ovaj parametar postavlja ovu visinu varijacije.
f: Pan Depth
Ovaj parametar setuje rinu stereo slike zvunog efekta.Sa velikom vrednou,zvuk se
ini kao da dolazi i ide daleko unapred.Sa pozitivnom vrednou ,zvuk se kree iz
leva u desno,a sa negativnom iz desna u levo.

031: Scratch
Ovaj efekat je primenjen snimanjem ulaznog signala i kretanjem modulacionog
izvora.To je simulacija zvunog efekta pod nazivom scratch (grebanje) koji moete
dobiti okretanjem gramofonske ploe (kao to rade rap-eri;).

320

01.apr.15/9:29 pre.

a: Scratch Source, b: Response


Scratch Sourse parametar vam omoguava da selektujete modulacioni izvor koji
kontrolie limulaciju.Vrednost modulacionog izvora odgovara playback
poziciji.Response parametar vam omoguava da setujete brzinu responsa za
modulacioni izvor.

c: Envelope Select, c: Src, d: Threshold


Kada je Envelope Select setovana na D-mod ,ulazni signal e biti snimljen samo
kada je njegov nivo preko nivoa Threshold-a.Maximalno vreme snimanja je
1365msec.Ako je ovo vreme prekoraeno,snimljeni podaci e krenuti da se briu od
vrha.
e: Response
Ovaj parametar vam omoguava da setujete brzinu responsa na kraju snimanja.Setujte
najmanju vrednost kada snimate ritam patern frazu i postavite najviu vrednost
ukoliko snimate samo jednu notu.
321

01.apr.15/9:29 pre.
f: Direct Mix
Ako je Always On , na izlazu e biti suv zvuk.
Ako je Always Off, na izlazu nee biti suv zvuk.
Ako je Cross Fade ,suv svuk je na izlazu i mutiran samo ako je skreovan
(scratche).
Setujte Wet/Dry na Wet (mokro;) da iskoristite efektivnije ovaj parametar.

MOD ./P.SHIFT

Druga modulacija i visina ift efekata

032:Tremolo
(Stereo Tremolo)
Ovaj efekat modulira nivo volumena na ulaznog signala.Efekat je stereo

322

01.apr.15/9:29 pre.

19.DODELJIVI PARAMETRI
(ASSIGNABLE PARAMETERS)

FUNKCIJE DODELJENE FOOTSWITCH ILI EC5 PEDALI

FUNKCIJE DODELJENE PEDALI ILI SLAJDERU


KOJI JE PROGRAMABILAN

323

01.apr.15/9:29 pre.

LISTA ZVUKOVA KOJI SE DODELJUJU NA PEDOVE

324

01.apr.15/9:29 pre.

SKALE
Sledi lista skala (ili timanja) koje moete selektovati na Style Play ( Scale na
strani 77 ) i Global ( Scale na strani 161)modovima.
Equal........................Isti tim,standardna skala za modernu muziku sa Zapada.
Karakteristino je 12 identinih polustepena.
Pure Major..............Durski akordi u selektovanom kljuu se perfektno natimani.
Pure Minor..............Molski akordi u selektovanom kljuu se perfektno natimani.
Arabic......................Arapska skala ,koristi etvrt stepena.Postavite Key(dirku)
parametar kao to je prikazano na sledeem:
C-za rast C/bayati D skale.
D-za rast D/bayati E skale.
F-za rast F/bayati G skale.
G-za rast G/bayati A skale.
A#-za rast Bb/bayati C skale.
Pythagorean............Pitagorejska skala,zasnovana na muzikoj teoriji velikih grkih
filozofa i matematiara.Veoma je podesna za melodije.
Werckmeister.........Skala iz kano Barokno/Klasinog doba. Veoma je podesna za
Muziku iz doba XVIII veka.
Kirnberger..............Klaviembalo skala,zajednika za vreme XVIII veka.
Slendro....................Skala iz Indonezije Gamelan.Oktava je odeljena na 5
nota(C,D,F,G,A).Preostale note su natimane kao u Equal timu.
Pelog........................ Skala iz Indonezije Gamelan.Oktava je podeljena na 7 nota
(sve bele dirke.Key je = C).Crne dirke su u timu kao u Equal-u.
Stretch.....................Simulira stretch tim akustinog klavira.U osnovi je kao i
Equal tim,nie note su neznatno nie,dok su visoke note
neznatno vie u odnosu na standard.
User.........................Korisnika skala,npr.,skala koju je uprogramirao korisnik za
Style Play,Backing Sequence i Song Play modove.
User(korisnika) skala moe biti snimljena u Performans ,Style
Performance,STS ili u Song.Ne moete selektovati User skalu u
Global modu.

325

01.apr.15/9:29 pre.

20.MIDI KONTROLERI
(MIDI CONTROLLERS)
Sledea tabela ukljuuje sve Control Change poruke i njihov efekat na razliitim
PA80 funkcijama.

326

01.apr.15/9:29 pre.

327

01.apr.15/9:29 pre.

KARTA MIDI IMPLEMENTACIJE


(MIDI IMPLEMENTATION CHART)

328

01.apr.15/9:29 pre.

21. VOKAL/GITARA TABLA PROCESORA


(KONTROLNA TABLA PROCESORA ZAVOCAL/GUITAR)
Ovo poglavlje je odloeno za instrukcije koje se odnose na instalaciju i korienje
opcija za Vocal/Guitar Procesor (VHG1).

329

01.apr.15/9:29 pre.

22. VIDEO INTERFEJS


(VIDEO INTERFACE)
Ovo poglavlje je odloeno za instrukcije koje se odnose na instalaciju i korienje
opcija za Video Interface (VIF1).

330

01.apr.15/9:29 pre.

23.OPREMA HARD DISKA


(HARD DISK KIT)
Moete podesiti ATA 2,5 hard disk drajv u va PA-80.Molimo vas,kontaktirajte vaeg
dilera za listu kompatibilnih drajvova.
Upozorenje:
Instalirajte hard disk drajv na sopstvenu odgovornost.KORG nee snositi
odgovornost za bilo kakvo oteenje ili povredu prilikom nepravilne instalacije
ili nepravilnog korienja.
Pre poetka instalacije,budite sigurni da li ste dobro proitali sledee delove:

A M35 (ISO7048-M35-4.8-H1) rafovi...........................................4


B Hard Disk drajv.................................................................................1
Beleka:
Za montiranje potreban vam je krstast rafciger.
1. Iskljuite instrument iz utinice i okrenite ga naopako i pronaite otvor za
HDD.Odvrnite etiri rafa (C) da pomerite poklopac (D) i steknete pristup
unutranjem slotu instrumenta.

331

01.apr.15/9:29 pre.

2. Nakon skidanja poklopca (D) ,pronaite (F) i (G) podupirae i odrafite


njihova etiri fiksirana rafa (E).Tada izvucite podupirae iz instrumenta.

3. Privrstite (F) i (G) podupirae za hard disk drajv (B) koristei etiri M35
rafa (A).Pozicija hard disk drajva je kao na sledeem prikazanom
dijagramu.Pronaite pin #1 na hard disk konektoru ; obino je oznaen sa 1
ili strelicom.Ako ne postoji indikacija za pin #1,molimo vas,pogledajte
dijagram.

332

01.apr.15/9:29 pre.

4. Izvucite kabl (H) ispod floppy disk drajv pregrade.Nakon repozicije ostalih
kablova ispod pregrade,konektujte ih na hard disk drajv postavljajui pin #1 sa
pinom #1 na hard disk konektoru.Crvena ivica na kablu odgovara pinu #1.

333

01.apr.15/9:29 pre.
5. Postavite sklopljen hard disk drajv u instrument i postavite (F) i (G)
podupirae na njihovu originalnu poziciju koristei etiri rafa (E).Postavite
poklopac (D) na njegovu originalnu poziciju koristei etiri rafa (C).

Formatiranje Hard Diska


Kada je instalacija zavrena,konektujte kabal u utinicu i ukljuite instrument.
Morate formatirati hard disk pre upotrebe.
1. Pritisnite DISK da pristupite Disk okruenju.
2. Selektujte Format stranu.

3. Pomerite hard disk opciju na poetnu liniju displeja.


4. Pritisnite F2 (Format) da potvrdite formatiranje.
5. Poruka Delete all data? e se prikazati na displeju ; pritisnite enter da
potvridte ili EXIT da ponitite.
6. Poruka Please press F4 to continue e se prikazati na displeju ; pritisnite F4
da potvridte ili EXIT da ponitite.

334

01.apr.15/9:29 pre.

24.PORUKE O GREKAMA
& OTKRIVANJE KVAROVA
(ERROR MESSAGES & TROUBLESHOOTING)
PORUKE O GREKAMA
(ERROR MESSAGES)
PA-80 moe komunicirati sa vama koristei razliite poruke.
Ovde se nalazi lista tih poruka.
Postoje dva tipa poruka:

PA-80 vas eka da potvrdite nudei sledee poruke (Yes - No).Pritisnite


ENTER/YES da nastavite ili EXIT/NO da zaustavite.
Otkrivanje greaka ili neizvrenih operacija.Pritiskanje bilo kog tastera na
front panelu (komandnoj [prednjoj] tabli instrumenta.

Genaralno
(General)
Are you sure? (Yes No)
Pre nego izvrite mnoge od operacija videete tu poruku kojom se zahteva da je
potvrdite.Pritisnite ENTER/YES da je potvrdite, EXIT/NO da ponitite operaciju.
Generic error
Ovom porukom PA-80 javlja da se dogodila neka nedefinisana greka.

Mod Bejking Sekvencera


(Backing Sequence Mod)
Too Many Styles
Ovom porukom PA-80 javlja da ste snimili maksimalan broj Stilova koje je mogue
snimiti (tj.,koji su dodeljeni..zavisno od memorije,10-15 Stil promena).

Reprodukcija Songa i Mod Songa


(Song Play and Song Mode)
Cannot load Jukebox file on Seq.2
(Nemogue uitavanje Du-boks fajla u Seq.2)
Ovom porukom PA-80 javlja da moete uitati Du-boks fajl samo u Sekvencer 1.
Damaged Standard MIDI file
(Oteen Standard MIDI fajl)
Standard MIDI fajl koji ste pokuali uitati je oteen i nemogue je izvriti operaciju.
335

01.apr.15/9:29 pre.

Jukebox list is empty


(Du-boks lista je prazna)
Ovom porukom PA-80 objavljuje da ste pokuali brisanje Song-a u praznoj Du-boks
listi ili da snimite praznu Du-boks listu.
Jukebox list is full
(Du-boks lista je napunjena)
Du-boks lista ve sadri 127 Song-ova.
Not a Standard MIDI File
(Nestandardan MIDI fajl)
Selektovan fajl nije Standard MIDI fajl i nemogue ga je inicirati u mod
reprodukcije(tj.,pustiti ga da svira ;).
Selektujte .MID ili .KAR fajl.
PA-80 moe reprodukovati Sandard MIDI fajlove u 0 i 1 formatu
..(e sad,ta znae 0 i 1 format.._only by mail_ :)

Mod diska
(Disk mode)
Can`t read disk
Disk je verovatno oteen.Pokuajte ponovo.Ako se poruka ponovo prikae,pokuajte
sa drugim diskom.
Can`t read file
Fajl koji ste pokuali da uitate,kopirate,briete ili preimenujete je oteen ili ima
vrednost veliine u gabaritu 0 kolibajta (0kb),stoga ne moe biti proitan/prepoznat.
Za vreme operacije _New Dir_ znai da postoji problem na disku.Pokuajte
uitavanje fajla sa drugog diska.
Copy failed
(Neuspelo kopiranje)
Greka se dogodila za vreme kopiranja.Operacija koiranja je ponitena.
Copy:invalid destination
(Kopiranje:nevaee odredite)
Pokuali ste kopiranje obinog fajla ili foldera u .SET folder.
Corrupted Style Perf. Save it again
(Pokvarena Stil Perf. Snimiti ponovo)
Style Performance je oteen.Snimite ga nanovo pritiskom na WRITE i selektujui
Current Style opciju.

336

01.apr.15/9:29 pre.

Delete all data Continue? (Yes No)


(Brisanje svih podataka Nastaviti? (Da - Ne)
Ovom porukom PA-80 javlja da ete formatiranjem izbrisati sve podatke na disku koji
ste upravo pripremili za formatiranje.Budite sigurni da ste kopirali sve podatke sa
diska koje elite sauvati.
Directory full
(Popunjen direktorijum)
Dostigli ste maksimalan broj foldera za root (rut) selektovanog medijuma.

720kb floppy disk:max 112 foldera


1.44Mb floppy disk:max 224 direktorijuma
hard disk:max 512 foldera

Da biste upisali folder koji ste nameravali(a ne moete),izbriete neke od fajlova koji
su vam nebitni ili umetnite drugi(prazan-prazniji) medij.
Disk full
(Popunjen disk)
Selektovan medij (disk) je popunjen.Izbriite fajlove za koje ste nezainteresovani da
ih sauvate ili umetnite neki prazan medij.Tada pokuajte ponovo.
Disk write-protected
(Disk zatien od upisivanja)
Flopi disk je zatien od upisivanja.Na poleini diskete pomerite tab (slajder)
navie,kako biste omoguili upisivanje i pokuajte ponovo.Proverite da se na disketi
ne nalaze podaci koji su vam potrebni,jer ete ih u protivnom pregaziti upisivajui
nove podatke preko njih (naravno, pregaene podatke je mogue iupati iz FAT
tabele.._only by mail_ ).
Error while formatting medium
(Greka za vreme formatiranja medijuma)
Greka se prijavljuje prilikom formatiranja medijuma(diska).Procedura formatiranja
bie ponitena.Pokuajte ponovo.Ako formatirate flopi disk,zamenite medij i
pokuajte ponovo.
Error while writing to medium
(Greka za vreme upisivanja na medijum)
Greka se prijavljuje prilikom upisivanja na medijum (disk).Procedura upisivanja bie
ponitena.Selektujte drugi medij i pokuajte ponovo.
Existing files have not been copied
(Postojei fajlovi nisu kopirani)
Nakon procedure kopiranja ,svi fajlovi,koji nose isti naziv/ime,nee biti kopirani.

337

01.apr.15/9:29 pre.

File is protected
(Fajl je zatien)
Pokuali ste upisivanje preko read-only ili sistemskih datoteka.PA-80 ne moe
upisivati preko datoteka koje nose ove atribute.Ako trebate da upiete preko nekih od
ovih fajlova,koristite raunar da promenite osobine fajla ,pa tada pokuajte ponovo.
File/Dir already existing
(File/Dir je ve postojei)
Za vreme operacije _Rename_ ili _New Dir_,pokuali ste da koristite/upiete isto ime.
Koristite drugo ime(tj.,naziv datoteke ili foldera).
File in use
(Fajl je trenutno uitan)
Fajl koji ste pokuali da izbriete,trenutno je pod nekom drugom procedurom.
Saekajte da se procedura zavri,tada pokuajte ponovo.
Files in use have not been erased
(Fajl koji je uitan ne moe biti izbrisan)
Ova poruka se moe prikazati za vreme Erase operacije(tj.,operacije brisanja).
Fajlovi koji su pod nekom drugom procedurom,ne mogu biti izbrisani.
Files in use have not been overwritten
(Fajl koji je uitan ne moe biti prepisan/pregaen)
Ova poruka se moe prikazati za vreme Copy sa Overwrite operacije(tj.,operacije
kojom sa jednog medija kopirate,a na drugi prepisujete isti fajl).
Fajlovi koji su pod nekom drugom procedurom,ne mogu biti kopirani.
File not found Directory not found
(Fajl nije naen Direktorijum nije naen)
Fajl nije na tekuem mediju.Disk je verovatno zamenjen pre zavretka disk operacije.
Umetnite disk ponovo i pokuajte ponovo.
Format completed
(Formatiranje kompletirano)
Formatiranje je zavreno.
Insert 1.44MB FD and press Enter
(Umetnite 1.44MB FD i pritisnite Enter)
Za vreme snimanja operativnog sistema.,PA-80 trai sledei nov,formatiran prazan
flopi disk (1.44Mbyte,High Density).
Insert 1.44MB FD #1 and press Enter
(Umetnite 1.44MB FD #1 i pritisnite Enter)
Za vreme izvrenja Bekap procedure,PA-80 pita za prvi,formatiran,prazan flopi disk
(1.44Mbyte,High Density).Nakon umetanja ovog diska ,PA-80 po izvrenju procedure
za taj disk,traie nove diskete dok ne zavri Bekap proces.
Molimo vas,zalepite nalepnice i upiite redosled brojeva na diskete koje je PA-80
traio za Bekap.Ovaj redosled brojeva ete koristiti kada vraate podatke.

338

01.apr.15/9:29 pre.

Invalid Copy parameter


(Nevaei parametar kopiranja)
Nije mogua operacija kopiranja.Moda ste pokuali kopiranje fajla preko njega
samog ili kopiranje foldera sa svim nivoima.
Load failed
(Uitavanje neizvreno)
Procedura uitavanje nije izvrena.Pokuajte ponovo ili pokuajte sa razliitim
fajlovima.
Memory full
(Memorija je popunjena)
Ova poruka se prikazuje u Backing Sequence modu kada je memorija za snimanje
Song-a popunjena.
Not a PA-80 file
(Nestandardan PA-80 fajl)
Fajl koji ste pokuavate da uitate nije kompatibilan sa PA-80.
No disk
(Disk nedostupan)
Flopi disk se ne nalazi u drajvu.Umetnite floppy disk i pokuajte ponovo.
Not enough space on medium
(Nedovoljno prostora na mediju)
Nedovoljno prostora za uitavanje,snimanje ili kopiranje podataka.Disk operacija e
biti ponitena.Zamenite disk i koristite prazan disk da snimite vae podatke.Mogue je
da se ova poruka pojavi i za vreme uitavanja ,SSD (Solid State Disk)-osnovna
interna memorija je popunjena.
Overwrite on Copy? (Yes - No)
(Prepisivanje pri kopiranju? (Da Ne)
Pritisnite ENTER/YES da pregazite fajlove istog imena koji su uneti na disk na koji
kopirate podatke sa drugog diska.Pritisnite EXIT/NO da izbegnete da bilo koji fajl
bude pregaen(prepisan preko).Fajl koji se jo ne nalazi na disku e uvek biti kopiran.
Rename:new name must be a \.SET\
(Preimenovanje: novo ime mora biti \.SET\
Ne moete modifikovati folder extenziju.
Save failed
(Neizvreno snimanje)
Greka se dogodila u toku snimanja.Operacija Save je ponitena.
Some files missing
(Nedostajanje nekih fajlova)
Poruka se moe prikazati na kraju Restore operacije.Neki User fajl je nestao.Ovo nije
problem za integritet fabrikih podataka.

339

01.apr.15/9:29 pre.

Unformatted medium
(Neformatiran medijum)
Selektovali ste medij (disk) koji jo nije formatiran,ili je u formatu koji PA-80 ne
prepoznaje.Formatirajte medij koristei Format proceduru.
Wait
(ekanje)
PA-80 je zauzet disk operacijom.

340

01.apr.15/9:29 pre.

OTKRIVANJE KVAROVA
(TROUBLESHOOTING)

341

01.apr.15/9:29 pre.

342

01.apr.15/9:29 pre.

25.TEHNIKE SPECIFIKACIJE
(TECHNICAL SPECIFICATIONS)

343

01.apr.15/9:29 pre.

344

01.apr.15/9:29 pre.

26. TRANSLATOR ABOUT... ;)

by LEKA
ilekic@ptt.yu
LEKA//063/633-543

345