Anda di halaman 1dari 38

35

Bab 4.. Turunan

BAB 4.

TURUNAN

Sebelum

membahas turunan, terlebih dahulu ditinjau

tentang garis singgung pada suatu kurva.


A. Garis singgung
Garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu titik
tertentu pada suatu kurva. Pengertian garis singgung tersebut
dapat dilihat pada Gambar 1a. Akan tetapi jika terdapat dua buah
titik pada suatu kurva maka berkemungkinan garis singgung
yang menyinggung salah satu titik akan memotong kurva pada
titik lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1b.
l
A

(a)

l
(b)
Gambar 1. garis
singgung

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai


garis singgung kita perlu mendefinisikan kemiringan garis
singgung l pada titik A(x1,f(x1)) yang terletak pada grafik fungsi.

Bab 4.. Turunan

36

Selanjutnya pada grafik fungsi tersebut kita pilih suatu titik


B(x,f(x)). Jika kita hubungkan titik A dan B maka akan terbentuk
garis l1 yang mempunyai kemiringan :

37

Bab 4.. Turunan

m1

f ( x1 ) - f(x)
x1 - x

Kemirngan garis l1 = m1
Kemiringan garis l = m

l1
l

y=f(x)

x
x1

Gambar 2. Kemiringan
garis

Jika f(x) kontinu pada selang [A,B] maka kita dapat


mendekatkan titik B ke titik A dengan jalan memperkecil jarak

38

Bab 4.. Turunan

antara x dan x1. Dalam bentuk limit hal tersebut dapat ditulis
dalam bentuk :

lim m1 lim

x x1

x x1

f ( x1 ) - f(x)
x1 x

Persaman ini adalah kemiringan garis l1 jika x mendekati x1. Jika


kita perhatikan Gambar 2 maka kita dapat melihat bahwa
kemiringan garis l1 jika x mendekati x1 adalah mendekati
kemiringan garis l. Dalam bentuk limit dapat ditulis :
lim m1 lim

x x1

x x1

f ( x1 ) - f(x)
m
x1 x

Jadi :
m lim

x x1

f ( x1 ) - f(x)
x1 x

Karena x1 x = h, maka

m lim

h 0

Jika dimisalkan h = x, maka

f ( x h) - f(x)
h

m lim

x 0

f ( x x) - f(x) dy

x
dx

Tiga persamaan adalah kemiringan garis l pada titik (x, f(x))


Contoh 1 :
Diketahui f(x) = 3x2 + 5. Tentukan kemiringan dan persamaan
garis singgung yang melalui titik (1,2)
Penyelesaian :
m

dy
f ( x x) - f(x)
3( x x) 2 5 - (3x 2 5)
lim
lim
x 0
dx x 0
x
x

3( x 2 2 x x ( x) 2 ) 5 3 x 2 5
3x 2 6 x x 3( x) 2 ) 3 x 2
lim
x 0
x 0
x
x

lim

lim

x 0

6 x x 3(x) 2
(6 x 3x) x
lim
lim (6 x 3x) 6 x

0
x 0
x
x

39

Bab 4.. Turunan

Jadi turunannya (dy/dx) = m = 6x

(*)

Persamaan garis singgung : y = mx + n

(**)

Karena garis singgung melalui titik (1,2) maka :


persamaan (*) menjadi :m = 6(1) = 6
persamaan (**) menjadi : 2 = 6(1) + n. Sehingga n = -4
Persamaan garis singgung menjadi : y = 6x 4
Kesimpulan: f(x) = 3x2 + 5 maka dy/dx = 6x
B. Turunan
Turunan adalah hasil dari proses differensiasi suatu fungsi.
Differensiasi

dapat

dimisalkan

sebagai

suatu

mesin

yang

memproses masukan f(x) menjadi turunan f(x) atau f (x).


Selanjutnya turunan didefinisikan sebagai kemiringan garis
yang menyinggung kurva f(x)di titik (x, f(x)). Berdasarkan
persamaan 4.3 dan Gambar 4.3 maka definisi turunan dapat
ditulis dalam bentuk :

f ' ( x ) lim

x x1

f ( x1 ) f ( x)
f ( x x ) f ( x)
lim
x 0
x1 x
x
, jika nilai limitnya

ada
Jika persamaan di atas dapat dipenuhi berarti f(x) dapat
didifferensiasikan (differensiable) pada x. Maka dikatakan f(x)
mempunyai turunan pada x.
Contoh 2
Jika f(x) = 2x2 + 5x 7, tentukan f (x), f (c) dan f (3)
Penyelesaian :
f(x) = 2x2 + 5x 7

40

Bab 4.. Turunan

f(x+x) = 2(x+x)2 + 5(x+x) 7 = 2x2 + 4xx +2(x)2 + 5x +


5x 7
f(x+x) f(x) = 4xx + 2(x)2 + 5x
f ' ( x ) lim

x0

f ( x x ) f ( x)
4 xx 2(x ) 2 5x
lim
lim 4 x 2x 5 4 x 5
x0
x0
x
x

Jadi : f ' ( x ) 4 x 5
f ' (c) 4c 5
f ' (3) 4(3) 5 17

Catatan: Selain notasi

f ',

turunan fungsi y = f(x) juga dapat

dituliskan dengan notasi dy/dx .


Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa suatu fungsi
f dikatakan differensiable jika memenuhi persamaan 4.6, yaitu :
lim

Jika : x0

f ( x x) f ( x)
f ( x x ) f ( x)
f ' ( x) lim
x 0
x
x
ada, maka

f ( x x ) f ( x )
x
x
f(x+x)- f(x)=

lim ( f ( x x) f ( x)) lim

x 0

x 0

Sehingga :

f ( x x) f ( x)
. lim x
x 0
x
= f ' (x) . 0 = 0

lim f (x x) lim f ( x)

x0

x 0

lim f ( x) f ( x)

x 0

(terbukti)

Jadi jika f adalah fungsi yang differensiabel pada x maka f


dikatakan kontinu pada x. Sebaliknya jika f adalah fungsi yang
kontinu pada x, maka tidak secara otomatis f differensiable pada
x.
Rumus Dasar Turunan Fungsi Polinonial

y = f(x) = x

Contoh: f(x) = 3x2 + 5

maka

dy
f ' ( x ) nx n 1
dx

41

Bab 4.. Turunan

= 3x2 + 5x0 maka f (x) = 3.2x2-1 + 5.0x0-1 = 6x + 0 =


6x
C. Sifat sifat turunan
1. Turunan bilangan konstan
Jika c suatu bilangan konstan dan y didefinisikan sebagai :
y = f(x) = c

maka

dy
f ' ( x) 0
dx

2. Turunan Fungsi Polinomial


Jika n adalah sembarang bilangan bulat, k adalah sembarang
bilangan ril dan jika y didefinisikan sebagai :
y = f(x) = kxn maka

dy
f ' ( x) knx n 1
dx

Contoh 3
Tentukan turunan pertama dari f(x) = 5x7
dy
f ' ( x) (5)(7) x 71 35 x 6
dx

Penyelesaian :

3. Aturan penjumlahan
Jika f dan g adalah dua buah fungsi dan h adalah fungsi yang
didefinisikan sebagai :
dy
f ' ( x) g ' ( x)
y = h(x) = f(x) + g(x) maka dx

Contoh 4 :
dy
Diketahui y = 5x + 2x . Tenrtukan dx
6

-3

Penyelesaian :
f(x) = 5x6

g(x) = 2x-3

f(x) = 30x5

g(x) = -6x-4

dy

dx f(x) + g(x) = 30x5 6x-4

4. Aturan perkalian

42

Bab 4.. Turunan

Jika f dan g adalah dua buah fungsi dan h adalah fungsi


yang didefinisikan sebagai :
dy
f ' ( x) g ( x) f ( x) g ' ( x)
y = h(x) = f(x).g(x) maka dx
y UV

dy
U 'V UV '
dx

Contoh 5 :
Diketahui y = (3x5 + 2x-2)(7x+3)
dy
Tentukan dx

Penyelesaian :
f(x) = 3x5 + 2x-2

g(x) = 7x+3

f(x) = 15x4 4x-3

g(x) = 7

dy
dx = (15x4 4x-3 )(7x+3) + (3x5 + 2x-2 )(7) = 126x5 + 45x4 -

14x-2 12x-3
5. Aturan pembagian
Jika f dan g adalah dua buah fungsi dan h adalah fungsi yang
didefinisikan sebagai :
f ( x)
y = h(x) = g ( x)

maka

dy
f ' ( x) g ( x ) f ( x) g ' ( x )

dx
g ( x) 2

U
U 1V UV 1
y1
V
V2

Contoh 6 :
2 x 4 3x 2

Tentukan turunan dari h(x) =

4x3

Penyelesaian :
h' ( x )

f ' ( x).g ( x) f ( x).g ' ( x)


[ g ( x)] 2

(8 x 3 6 x)( 4 x 3 ) ( 2 x 4 3 x 2 )(12 x 2 )

32 x 6 24 x 4 24 x 6 36 x 4

16 x 6

(4 x 3 ) 2

12 x 6 60 x 4
16 x 6

3 x 2 15

4x 2

43

Bab 4.. Turunan

6. Turunan fungsi komposisi


dy dy du

Jika y = f(u) dan u = g(x) maka dx du dx

Persamaan ini disebut aturan rantai


Jika y = f(u) dan u = g(x) dapat ditulis menjadi
1
1
1
y = f[g(x)] maka y f [ g ( x)].g ( x )

dy
Contoh 7 : Tentukan dx jika y = (4x3 + 5x2 x + 4)3

Misal u = 4x3 + 5x2 x + 4

Penyelesaian:

y = u3

dy
3u 2
du

du
12 x 2 10 x 1
dx

dy dy du

3u 2 (12 x 2 10 x 1) 3( 4 x 3 5 x 2 x 4) 2 (12 x 2 10 x 1)
dx du dx

Atau dengan cara


y = (4x3 + 5x2 x + 4)3 y = 3(4x3 + 5x2 x + 4)2 (12x2 + 10x
1)
Soal-soal
Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut:
5
4x 1
f ( x)
- 3x

x
4x
5
6.

1. f(t) = at2 bt + 17
2. f(x) = 2x-5 +
3.

g ( x)

5x 2

7. g(t) = (at2+bt+c)2(3at7)5

2 x

x 2

4x 1

4. h(x) = 5 x

8.

g ( w)

4 x - 2x 3
5. w(x) =

9.
3

10.

SOAL LATIHAN TAMBAHAN

g (t )

b aw 2
wc
f (t )

( at 2 bt ) 2

(t 3) 2
t 5

(ct d ) 3

44

Bab 4.. Turunan

(1). y 8 5 x 3
(5). y ( x 4)

4
x2

( 2). y 8 5 x 3

8 4 x3

(6). y

(3). y 8 5 x 3

4x
6x2 9

D. Turunan fungsi-fungsi trigonometri


1. Jika y = sin x maka

dy
f ' ( x) cos x
dx

Bukti :
dy
f ( x x) f ( x )
sin( x x) sin x
f ' ( x) lim
lim
x0
x0
dx
x
x
sin x cos x cos x sin x sin x
x 0
x

lim

sin x (cos x 1) cos x sin x


x0
x

lim

(cos x 1)
sin x

lim sin x
cos x
x 0
x
x
cos x 1
sin x
cos x lim
x 0
x0 x
x

sin x lim

= (sin x)(0) + (cos x)(1) = cos x (terbukti)


1.a. Rumus perluasan (Aturan rantai)
Jika y = sin x maka

dy
f ' ( x) cos x
dx

Jika y = sin u dan u = f(x)

maka

dy
[cos f (x)].f ' (x)
dx

2. Jika y = f(x) = cos x maka

dy
f ' (x) sin x
dx

2.a. Rumus perluasan (Aturan rantai)

dy
du
cos u
dx
dx

atau

(7).

45

Bab 4.. Turunan

Jika y = cos u dan u = f(x)

maka

dy
du
sin u
dx
dx atau

dy
[ sin f(x)].f ' (x)
dx

Contoh 8 :
dy
Jika y = sin(-2x), tentukan dx

Penyelesaian:
Misal u = - 2x
du
2
dx

y = sin u
dy
cos u
du

dy dy du

(cos u )(2) 2 cos( 2 x ) atau


dx du dx
cos( 2 x ).(2) 2 cos( 2 x )

Contoh 9 :
Jika y =

cos

x
dy
2 tentukan dx

Penyelesaian :
x
Misal u = 2
du
1/ 2
dx

y = cos u
dy
sin u
du

dy dy du
1
1
x

( sin u )( ) - sin
dx du dx
2
2
2

Contoh 10
dy
Jika y = sin 2x cos 3x, tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u = sin 2x
du
2 cos 2 x
dx

v = cos 3x
dv
3 sin 3x
dx

46

Bab 4.. Turunan

dy du
dv

.v u
(2 cos 2 x)(cos 3 x ) (sin 2 x)(3 sin 3 x )
dx dx
dx

2 cos 2 x. cos 3 x 3 sin 2 x. sin 3 x

Contoh 11
sin 3 x
dy
Jika y = cos 4 x , tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u = sin 3x
du
3 cos 3 x
dx

v = cos 4x
dv
4 sin 4x
dx

du
dv
.v u.
dy
dx (3 cos 3 x)(cos 4 x) (sin 3 x)(4 sin 4 x)
dx
dx
v2
(cos 4 x) 2

3 cos 3 x. cos 4 x 4 sin 3 x. sin 4 x


cos 2 4 x

5. Jika y = f(x) = tan x maka

dy
f ' ( x) sec 2 x
dx

6. Jika y = tan u dan u = f(x) maka

dy
du
(sec 2 u)
dx
dx

Contoh 12
dy
Jika y = 5 tan 3x, tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u = 3x
du
3
dx

y = 5 tan u
dy
5 sec 2 u
du

dy dy du

(5 sec 2 u )(3) 15 sec 2 u 15 sec 2 3 x


dx du dx

7. Jika y = f(x) = cot x maka

dy
f ' ( x) csc 2 x
dx

47

Bab 4.. Turunan

dy
du
( csc 2 u)
dx
8. Jika y = cot u dan u = f(x) maka dx

Contoh 13 :
dy
1
1
cot x
3 , tentukan dx
Jika y = 2

Penyelesaian :
1
x
Misal u = 3
du 1

dx 3

1
cot u
y= 2
dy
1
csc 2 u
du
2

dy dy du
1
1
1
1
1

( csc 2 u )( ) csc 2 u csc 2 x


dx du dx
2
3
6
6
3

9. Jika y = f(x) = sec x maka


10. Jika y = sec u maka

dy
du
(sec u tan u)
dx
dx

11. Jika y = f(x) = csc x maka


12. Jika y = csc u maka

dy
f ' ( x ) sec x tan x
dx

dy
f ' ( x) csc x cot x
dx

dy
du
( csc u cot u)
dx
dx

Contoh 15 :
1
dy
csc( x)
3
Jika y =
, tentukan dx

Penyelesaian:

Misal u = -x
du
1
dx

1
csc u
y= 3

dy
1
csc u cotu
du
3

dy dy du
1
1
1

( csc u cotu)(1) csc u cotu csc( x) cot( - x)


dx du dx
3
3
3

RANGKUMAN
Turunan Fungsi Trigonometri
Rumus dasar
(Aturan rantai)

Rumus

perluasan

48

Bab 4.. Turunan

1. y(x) = sin x y ' ( x) cos x

sin

f(x)

y ' [cos f (x)].f ' (x)

2. y = cos x y ' ( x) sin x

cos

f(x)

y ' [ sin f(x)].f ' (x)


2
3. y = tg x y ' sec x

tg

f(x)

ctg

f(x)

y ' [sec 2 f(x)].f ' ( x )


2
4. y = cot x y ' csc x

y ' [ cos ec 2 f(x)].f ' ( x )

5. y = sec x y ' sec x tgx

y = sec f(x)

y ' [sec f ( x )tgf ( x )].f ' ( x )

6.

cosec

y ' cos ecx ctgx

cosec

f(x)

y ' [ cos ecf ( x )ctgf ( x )].f ' ( x )

Soal-soal
Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut !
1. f(x) =

sin(

x
)
2 3

6. f(x) =

x
)
2. f(x) = cos 2 3

csc 4 (

x)
3

1
sin 2t cos t
7. g(t) = 2

3. f(x) = tan x

sin(aw )
cos(
bw)
8. h(w) =

4. h(x) = cot3x

at 2 sin 2t
9. g(t) = cos(b t )

5. h(x) =

sec 5 (

x
)
2 3

10. g(t) =

sin t

cos2t
sin 3t

RANGKUMAN
TURUNAN DASAR
DAN TRIGONOMETRI
Rumus dasar
Rumus Perluasan
1). y ( x) x n y ' ( x) nx n 1

y ( x ) [ f ( x)]n y ' ( x) n[f(x)]n -1.f 1 (x)

2). y ( x ) sin x y ' ( x ) cos x

y ( x) sin f ( x ) y ' ( x) cosf(x).f 1 (x)

3). y ( x ) cos x y ' ( x) sin x

y ( x ) cos f ( x) y ' ( x) [ sin f(x)].f 1 (x)

4). y ( x ) tgx y ' ( x ) sec 2 x

y ( x) tgf ( x ) y ' ( x) sec 2 f(x).f 1 (x)

5). y ( x ) ctgx y ' ( x) cos ec 2 x

y ( x ) ctgf ( x ) y ' ( x) cosec 2 f(x).f 1 (x)

6). y ( x ) sec x y ' ( x) sec xtgx


y ( x ) sec f ( x ) y ' ( x) secf(x)tgf(x).f 1 (x)
7). y ( x ) cos ecx y ' ( x) cos ecxctgx
y ( x ) cos ecf ( x ) y ' ( x) cosecf(x)ctgf(x).f 1 (x)

49

Bab 4.. Turunan

SOAL LATIHAN TAMBAHAN


Tentukan Turunan Fungsi Trigonometri berikut:
(1). y sin(8 5 x )

( 2). y sin(8 5 x)3

8 5x
(4). y tg ( 2
)
x 7

(5). y sec( x 4 x )

(3). y sin 7 (8 5 x )3
7

sin 7 (8 5 x)
(6). y
3
cos(5 x 1)

LATIHAN SOAL
Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut !

(1). y u , dengan u x 5 x 7
3

(4). y (4 x 2 3) 4 ( x 7 5 x)3

( x 4 3 x 2 )5
(2). y 3
x 1

(5). y

3x 4 7
x

(6). y (

1
(3). y ( x )5
x
2x 1 3
)
3x 1

Tentukan Turunan Fungsi Trigonometri berikut:


(1). y sin(8 5 x )

( 2). y sin(8 5 x)3

8 5x
(4). y tg ( 2
)
x 7

(5). y sec( x 4 x )

(3). y sin 7 (8 5 x )3
7

sin 7 (8 5 x)
(6). y
3
cos(5 x 1)

E. Turunan fungsi-fungsi trigonometri invers

50

Bab 4.. Turunan

Berikut

beberapa

turunan

fungsi

invers

trigonometri

( fungsi siklometri)
1. Jika y = f(x) = arcsin x maka

dy
f' (x)
dx

1
1 x2

Bukti :
y = arcsinx x = sin y

dx
cos y
dy

dy
1

dx
cos y

Selanjutnya perhatikan segitiga berikut ini !


sin y = x
cos y =
dy

dx

1 x2

1
1 x 2 (terbukti)

y
1 x 2

Jika y = f(x) = arcsin x maka


2. Jika y = arcsin u dan u = f(x)
y arcsin f ( x)

dy
1
f ' ( x)
dx
1 x2

maka

dy

dx

1
1 u

du
dx

dy
1

f 1 ( x)
dx
1 f ( x)2

Contoh 16 :
3
1
dy
arcsin( x )
3 , tentukan dx
Jika y = 8

Penyelesaian :
Misal u =
du
1

dx
3

1
x
3

3
arcsin u
y= 8
dy 3
1

du 8 1 u 2

dy dy du 3
1

dx du dx 8 1 u 2

1
3
3 8

1
1
1 ( x) 2
3

1
3

1
8 1

1 2
x
9

51

Bab 4.. Turunan

dy 3

dx 8

Atau

1
1
1 ( x) 2
3

1
3

1
8 1

1 2
x
9
dy
1
f ' ( x)
dx
1 x 2

3. Jika y = f(x) = arccos x maka

4. Jika y = arccos u dan u = f(x) maka


y arccos f ( x)

dy
1
du

2 dx
dx
1 u

dy
1

f 1 ( x)
dx
1 f ( x)2

Contoh 17 :
dy
Jika y = 3 arccos 2x , tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u = 2x
du
2
dx

y = 3 arccos u
dy
1
3
du
1 u2

dy dy du
1
6

3
( 2)
dx du dx
1 u2
1 4x 2

5. Jika y = f(x) = arctan x maka

dy
1
f' (x)
dx
1 x2

6. Jika y = arctan u dan u = f(x) maka


Contoh 18 :
3
1
dy
arctan x
3 , tentukan dx
Jika y = 5

Penyelesaian :
1
x
Misal u = 3
du 1

dx 3

3
arctan u
y= 5

dy 3 1

du 5 1 u2

dy
1 du

dx 1 u2 dx

52

Bab 4.. Turunan

dy dy du 3 1 1
1

2
1
dx du dx 5 1 u 3
5(1 x 2 )
9

7. Jika y = f(x) = arccot x maka

dy
1
f' (x)
dx
1 x2

8. Jika y = arccot u dan u = f(x) maka

dy
1 du

dx
1 u2 dx

Contoh 19 :
dy
Jika y = 2 arccot 3x, tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u = 3x
du
3
dx

y = 2 arccot u
dy
1
2
du
1 u2

dy dy du
1
6

2
(3)
2
dx du dx
1u
1 9x2

9. Jika y = f(x) = arcsec x maka

dy
1
f ' (x)
dx
x x2 1

10. Jika y = arcsec u dan u = f(x) maka

dy
1
du

2
dx
u u 1 dx

Contoh 20 :

dy
x)
2
Jika y = arcsec
, tentukan dx
(

Penyelesaian :

x
Misal u = 2
du
1
dx

y = arcsec u
dy
1

du u u2 1

dy
dy du
1
1

(1)
dx
du dx u u2 1

( x) ( x)2 1
2
2

53

Bab 4.. Turunan

11. Jika y = f(x) = arccsc x maka


12. Jika y = arcsec u

dy
1
f ' (x)
dx
x x2 1

dan

u = f(x)

maka

dy
1
du

2
dx
u u 1 dx

Contoh 21 :
Jika y = arccsc

(x

dy
)
2 , tentukan dx

Penyelesaian :
Misal u =

y = arccsc u
dy
1

du
u u2 1

du
1
dx

dy dy du
1
1

(1)
dx du dx

u u2 1
(x ) (x )2 1
2
2

RANGKUMAN

TURUNAN

FUNGSI

INVERS

TRIGONOMETRI
Ru mu
s
1
).

2).
3
).

6).

4).
5).

x )

y
y
y

(
(

x )
x )
x )
x )
x )

d
a s
a r

arcs
i n

arc
co s

a r
c
t g
x

a r
c
ct g
x
a
r
c

s e
c

arcco
s

ecx

54

Bab 4.. Turunan

Soal-soal Turunan Fungsi Invers Trigonometri


Carilah turunan pertama dari soal-soal berikut !
(1). y = arcsin (-x)

(3).

(2). y = -3 arccos 4x

cos 2x
arccos x

(4). y = x arctan x
(5).

y arcsin

(6).

y arctg

1 x2

(7).

y arc sec( x cos 2 x)

(8).

y arccos9 x 1 x 2

3
5 7
(9). y arc sec (2 x )

F. Turunan fungsi eksponensial


x

1. Jika y = f(x) = e maka

dy
f ' ( x) e x
dx

Rumus Perluasan (Aturan rantai): jika y = eu dan u = f(x)

maka

dy
du
eu
dx
dx
f ( x)
f ' ( x)
Jika y = ef(x) maka y ' ( x ) e

2. Jika y = f(x) = ax maka


Jika y = f(x) = af(x) maka

y ' ( x ) a x ln a

y ' ( x ) a f ( x ) f ' ( x ). ln a

Contoh 22 :
Jika y =

2ea bx

dy
, tentukan dx

Penyelesaian :
Misal : u = a bx
du
dx = -b

dy
(2e a bx )(b) 2be a bx
dx

Soal-soal Turunan Fungsi Eksponensial


Carilah turunan dari soal-soal berikut:

55

Bab 4.. Turunan

(1). y e

( 2). y 3e 5 sin

x
x

(4). y x e
2

(5). y

1 x 2

(3). y arcsin e

5 e2x
cos 2 x

(6). y cos 9 e

1 x 2

G. Turunan fungsi logaritma


1. Jika y = f(x) = ln x maka

dy
1
f' (x)
dx
x

Rumus Perluasan (Aturan rantai) Jika y = ln u dan u = f(x)


dy 1 du

dx u dx

maka

Jika

y ' ( x)

1
f ' ( x)
f ( x)

ln

f(x)

maka

dy
1 1
1

2. Jika y = log x maka dx ln10 x x ln10

Rumus perluasan: y = log f(x) maka

y ' ( x)

1
f ' (x)
f ( x ) ln 10

Contoh 23 :
Jika y = e

2x

1
dy
x
ln 3 tentukan dx

Penyelesaian :

Misal : u = e

1
x
v = ln 3

2x

du
2e2x
dx

dv 1

dx x

dy du
dv
1
1 1
1
1

.v u.
2e 2 x ln x e 2 x
( ) e 2 x 2 ln x
1
dx dx
dx
3
3
x

x 3
3

3. Jika y = f(x) = alog x maka

1
dy
f' (x)
(ln a) x
dx

4. Jika y = alog u dan u = f(x) maka

dy
1
du

dx
(ln a)u dx

56

Bab 4.. Turunan

Contoh 24 :
dy
Jika y = log(3-5x) tentukan dx
7

du
5
Misal : u = 3 5x dx

Penyelesaian :

dy
1
du
5

dx (ln a) u dx (ln 7)(3 5x)

Soal-soal Turunan Fungsi Logaritma


Carilah turunan dari soal-soal berikut:
6
(1). y ln(7 4 x )

1 x2

(4).
1 x 2

7
x
(3). y ln (sin e )

3
4
(5). y ln( x arcsin x )

(6).

y x 2 ln

y tg 9 (e

5 sin x
(2). y ln e

ln x 5 )

RANGKUMAN TURUNAN FUNGSI EKSPONENSIAL DAN

Rum us
1
).

y (

x )

3
). y (

4) . y (
5).

dasar

LOGARITMA

2) . y (

y (

x )

x )

x )
x )

ln

log

y '

log

y '

x )

y '

y '

x )

y '

x )
(

x )
(

x )

57

Bab 4.. Turunan

Soal-soal: Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut:


(1). y = xe3x (2). y =

3x2
2e 3x

(3). y = x3 ln2x

(4).

x2 ln 3x
e4x
1

x(ln 4x ex )

2 ln 3x
(6). y = 5 6x

e2x

(5). y =

(7). y =

e3
ln 4x

(8).

3 5log(1 x)
e3 2x

y=

x3ea bx
3

(9). y =

x ln 5x ex

log 4x

ex ln x

(10). y =

H. PENERAPAN TURUNAN DALAM MENGHITUNG LIMIT


FUNGSI
Bentuk-bentuk tak tertentu:

;
; 0. ; ; 1 ; 0 0 ; 0
0

TEOREMA LHOSPITAL
Jika

f ( x)
f (c ) 0

atau
g ( x ) g (c ) 0

lim
x c

maka

lim
x c

f ( x) L ' H
f ' ( x)
lim
x c g ' ( x)
g ( x)

Contoh:

x 3 27
1). lim 2
x3 x 9

1
(2). lim x sin
x
x

(3). lim(1 x)

1
x

1
(4). lim(1 ) x
x
x

x0

Latihan Soal:

(1). lim
x 2

x2 x 2
2 x

ex 1
x0
x2

(5). lim

Contoh:

( 2). lim
x0

x2
x e x 1

(6). lim

sin x 2
sin 2 x

(3). lim
x

(7). lim x cos


x0

1
x

x2 x
3x 2 1

( 4). lim
x

ln( x )
2
tan x

58

Bab 4.. Turunan

2 x cos x 2
0

lim
0
x 0 2 sin x cos x

2 x cos x 2
0

lim
0
= x0 sin 2 x

2 cos x 2 (2 x) ( 2 x) sin x 2
2.1
1
lim
2 cos 2 x
= x0
= 2
x2 x

lim
2

1. x 3x 1
=

lim

2x 1

6x

lim

2x 1

x
x 21
6x
6 3
x

2 1
lim
3
x 6

Contoh:
1.

lim

ln( x )
2
tan x

lim

x
2

1
x / 2
sec 2 x

lim cos 2 x

lim 1 / 2(cos 2 x 1) = lim 1 / 2(2 sin 2 x)

x
x
x /2
1
2
2
2.

lim
x 0

3.

x / 2

=0

e x 1 =
ex
ex
lim

lim
1/ 2
x 0 2 x
x 0 2
x2

x2
lim x
x e 1
=

2x
x e x

lim

2
0
x e x

lim

SOAL LATIHAN: PR dikumpulkan


Tentukan nilai limit fungsi berikut ini:
x3 2 x 2 2 x 1
(1). lim
x 1
1 x2

(4). lim x 2 x x 2 x
x

(7). lim(e 2 x 5 x) x
x0

4 x 2
x
sin 2 x
(5). lim 2
x 0 x tgx

(2).lim

(3). lim

x 0

x0

sin x cos x
x2
3

(6). lim(1 2 x) 5 x

5
(8). lim x 2 (1 cos )
x
x

x 0

ln x 1

x
x
x

(9). lim

59

Bab 4.. Turunan

Tentukan turunan fungsi berikut ini:


(1). y e

( 2). y ln e 5 sin x

( 4). y x 2 ln

1 x

(5). y ln( x 3 arcsin x) 4 (6). y tg 9 (e

2x
(7). y arctg
cos x
3

(3). y ln 7 (sin e
1 x 2

ln x 5 )

(8). y 3x

5 sin 7 x

(9). y (tgx)

1 x 2

x
(1). y ex 3x 2 x 2 2 x 1 (2). y ln e5 sin 4x x 2 (3). y ln 7 sin
(sinxecos
)x
(1). lim
(
2
).
lim
(
3
).
lim
2
2
x 1
x 0
x 0
1 xx
x
x2
I.(4).Turunan
y x 2 ln tingkat(5tinggi
). y ln( x 3 arcsin x) 4 (6). y tg 9 (e 1 x ln
x5 )
3
2
sin 2 x
1 x 2 suatu fungsi
terdapat
maka
(4). limJika
x2
x x x
(5). lim 2 f(x) yang
(6). limdifferensiable,
(1 2 x) 5 x
5
7
x
x 0 x tgx
x 0

x
2x
7
kita
turunan
yaitu
(7). ydapat
arctg 3mencari
(8). y 5 secpertamanya
(2 3x 5 )
(9). y f(x).
9 log Jika turunan
cos x
2
1 x
pertama tersebut juga differensiable maka kita dapat

menentukan turunan kedua dari fungsi tersebut. Secara umum


jika turunan ke (n-1) differensiable maka kita dapat menentukan
turunan ke n dari fungsi tersebut. Biasanya turunan ke dua dan
seterusnya dari suatu fungsi disebut turunan tingkat tinggi.
Turunan pertama, kedua dan ketiga ditulis:
y f ( x) y ' f ' ( x)

Dan

seterusnya

y (n) f ( n ) ( x)

dy
d dy
d2 y
d d2 y
d3 y

y' '

2 y' ' '


dx
dx dx
dx
dx dx 2
dx 3

sampai

turunan

ke

dilambangkan

dn y
dx n

Contoh 37:
Tentukan turunan pertama sampai dengan turunan ke-4 dari:
1). y = x3
2). y = sin x
3). Y = (x2-4)3

60

Bab 4.. Turunan

Tentukan turunan pertama sampai dengan turunan ke-n dari:


4). Y = ex
5). Y = e2x
6). Y = ln x
7). Y = ln (3x)
Penyelesaian:

dy
d2y
d3y
d4y
2
1). y x 3x 2 6 x 3 6 4 0
dx
dx
dx
dx
3

3).

dy
f ' ( x) 3( x 2 4) 2 (2 x) 6 x( x 2 4) 2
dx
d2y
f ' ' ( x) 6( x 2 4) 2 6 x(2)( x 2 4)(2 x) 6( x 2 4) 2 24 x 2 ( x 2 4)
2
dx
d3y
f ' ' ' ( x) 6(2)( x 2 4)(2 x) 48 x( x 2 4) 24 x 2 ( 2 x) 120 x 3 288 x
3
dx
d4y
dx4

f (4)(x) 360x2 288

Soal-soal: Tentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi :


1. f(x) = 2x e-x

2. f(x) = ln(a-bx)

3.

f(x)

x
2

x 1
x2 4

4. f(x) =

1 x2

5. f(x) = sin2(a-bx)

6. f(x)

= cos2 (mx+n)
Tentukan turunan ke n dari fungsi:
(7). y y 5e ( 2 3 x )

(8). y

2
(1 x )

(9). y sin x

(10). y cos(1 2 x)

J. Turunan fungsi implisit


Pada

pasal-pasal

sebelumnya

kita

telah

mempelajari

turunan fungsi-fungsi eksplisit, yaitu fungsi yang mempunyai


bentuk y =f(x). Akan tetapi tidak semua fungsi mempunyai

61

Bab 4.. Turunan

bentuk eksplisit. Sebagian mempunyai bentuk implisit, yaitu


fungsi yang mempunyai bentuk F(x,y) = 0. Untuk mencari
turunan fungsi implisit kita gunakan aturan sebagai berikut :
1. Jika pada F(x,y) = 0 mengandung suku g(x), maka :
d
g ( x) g ' ( x)
dx

2. Jika pada F(x,y) = 0 mengandung suku h(y), maka :


d
dy
h( y ) h' ( y )
dx
dx

3. Jika pada F(x,y) = 0 mengandung suku u(x) dan v(y),


maka :
d
u ( x).v( y ) u ' ( x).v( y ) u ( x).v' ( y ) dy
dx
dx
dy
Contoh 40: Tentukan dx dari : x2 3xy +y2 = 4

Penyelesaian :

x2 3xy +y2 = 4 x2 3xy +y2 4 = 0

dy
dy
2x 3(1.y + x.1.) dx + 2y dx - 0 = 0
dy
dy
dx
2x 3y - 3x
+ 2y dx - 0 = 0

dy 3 y 2 x
dy

( 2y 3x ) dx = 3y - 2x dx 2 y 3 x

Contoh 41 :
dy
Tentukan dx dari : x2y + xy2 = 6 pada titik (1,2)

Penyelesaian :

x2y + xy2 = r2 x2y + xy2 - r2 = 0

dy
dy
2
2xy + x dx + y + 2xy dx = 0
2

62

Bab 4.. Turunan

(x2

dy
+ 2xy) dx = -(2xy + y2)

dy (2 xy y 2 )

dx
( x 2 2 xy )

dy
8

dx x1 5
y 2

Turunan

keduanya:

d2y
dx 2 dari

turunan

pertama

diturunkan

langsung atau dari langkah sebelumnya diturunkan, kemudian


dimasukkan hasil turunan pertamanya
dy
dy

2 1. y x ( x 2 2 xy ) .[(2 xy y 2 )](2 x 2(1. y x )


dy (2 xy y )
d y
dx
dx

2
2
2
2
dx
( x 2 xy )
dx
( x 2 xy )
2

dy
dy
Atau dari: 2xy + x2 dx + y2 + 2xy dx = 0 diturunkan langsung

dy
dy
d2y
dy
dy dy
d2y

2 1. y x
x2

2
y

2
1
.
y

2
xy
0
2x

dx
dx
dx 2
dx
dx dx
dx 2

d2y 2
dy
dy
dy
dy dy

( x 2 xy ) 2 1. y x
2y
2 1. y x
2x

2
dx
dx
dx
dx
dx dx

dy
dy
dy
dy
dy
2 y 2x
2x
2y
2y
2 x

2
d y
dx
dx
dx
dx
dx

dx 2
( x 2 2 xy )
kemudian masukkan nilai

dy
dy
dy
2 y 4x
4y
2 x

dx
dx
dx

( x 2 2 xy )

dy ( 2 xy y 2 )
d2y

diperoleh
nilai
dx
( x 2 2 xy )
dx 2

Catatan
Mencari turunan bentuk fungsi Implisit:
a). Jika bisa dibawa ke bentuk eksplisit: y yx - 5= 0 y(1-x)=5
y = 5/(1-x)
b).

Langsung

dipandang

dipandang sebagai variabel

bentuk

implisit

dengan

semua

63

Bab 4.. Turunan

Soal-soal
1.

dy
Tentukan dx dari :
i)
ii)

2.

x + y = sinxy

iii) xy = cos (x+y)

y = exy

iv) y = ln(xy)

dy
Tentukan nilai dx pada titik (1,0) dari :
i)
ii)

3xy2 + ex+y = e
x2 + y2 + xy = 1

K. Turunan fungsi parameter


Fungsi parameter adalah fungsi yang mempunyai bentuk :
x = f(t) dan y = g(t) , dengan t adalah parameter.
Untuk menentukan turunan pertama atau dy/dx dari fungsi
parameter, terlebih dahulu kita tentukan dx/dt dan dy/dt.
Selanjutnya dy/dx dicari dengan rumus:
dy dy / dt

dx dx / dt

Langkah penyelesaian: jika bisa dibawa ke fungsi eksplisit, jika


tidak bisa langsung dipandang sebagai bentuk parameter
Contoh:

x 3t

2
y t 4

dy
dy dt
2t

2t
dy
dx dx 1
dt
maka
dengan t = 3 x jadi dx = -2(3-

x)
Atau dibawa ke eksplisit: x = 3 t t = 3 x, sehingga y = (3-x) 2
4
dy
Diperoleh dx = 2(3-x)(-1) = -2(3-x)

64

Bab 4.. Turunan

d dy

d y dt dx
2

2
2
dx
dx
1
dt
Turunan keduanya:
2

Soal-soal

Tentukan

dy
d2y
dan 2
dx
dx

dari fungsi parameter berikut :

x (t 3)3

x sin(t )

y cos 2t

1.

y (t 2 4)2

3.

t2 1
x

t 1

x e2t

1 t2
y
t
4.

2.

y ln(5t 7)

L. Turunan Fungsi Berpangkat


y f ( x )

g ( x)

ln y ln f ( x )

g ( x)

g ( x ) ln f ( x)

1 dy
1
g 1 ( x) ln f ( x ) g ( x )
f 1 ( x)
y dx
f ( x)

dy
1
y g 1 ( x ) ln f ( x) g ( x)
f 1 ( x )
dx
f ( x)

dy
1
g ( x)
f ( x ) g 1 ( x) ln f ( x ) g ( x )
f 1 ( x)
dx
f ( x)

Contoh: Tentukan Turunan pertama fungsi berikut:


(1). y x 2 x

( 2). y 5 x sin 3 x

( 4). y (sin x ) 2 x

(5). y 5(tgx) sin 3 x

L. Turunan fungsi hiperbolik

(3). y ( 2 4 x ) arctgx
(6). y (sec x ) ln 2 x

65

Bab 4.. Turunan

e x e x
e x e x
sinh x
dan cosh x
2
2
1. Jika y = f(x) = sinhx maka

dy
f' (x)
dx
coshx

2. Jika y = sinh u dan u = f(x) maka

dy
du

dx cosh u dx

1
dy
x
Contoh 25 : Jika y = 3 sinh 5 , tentukan dx

Penyelesaian :

1
x
Misal : u = 5
du 1

dx 5

y = 3 sinh u

dy
3 cosh u
du

dy dy du
1
3
1

(3 cosh u)( ) cosh x


dx du dx
5
5
3

3. Jika y = f(x) = coshx maka

dy
f' (x)
dx
sinhx

4. Jika y = cosh u dan u = f(x) maka

dy
du

dx sinh u dx

dy
Contoh 26 : Jika y = cosh (1-2x), tentukan dx

Penyelesaian :

Misal : u = 1-2x
du
2
dx

y = sinh u

dy
cosh u
du

dy
dy du

(cosh u)(-2) 2 cosh(1 2x)


dx
du dx

5. Jika y = f(x) = tanhx maka

dy
f' (x)
dx
sech2 x

6. Jika y = tanh u dan u = f(x) maka

dy
du

dx sech2 u dx

dy
Contoh 27 : Jika y = tanh (a+bx), tentukan dx

Penyelesaian :

Misal : u = a+bx

y = tanh u

66

Bab 4.. Turunan

du
b
dx

dy
sec h
du

dy dy du

(sec h 2 u)(b) b sec h 2 (a bx)


dx du dx
dy
f ' ( x)
dx
-csch2 x

8. Jika y = f(x) = cothx maka

9. Jika y = coth u dan u = f(x) maka

du
dy

dx - csch2 u dx

dy
Contoh 28 : Jika y = coth (a+bt), tentukan dt

Penyelesaian :

Misal : u = a+bt
du
b
dt

y = coth u

dy
csc h 2 u
du

dy dy du

( csc h 2 u)(b) b csc h 2 (a bt)


dt du dt

10. Jika y = f(x) = sech x maka

dy
f ' ( x)
dx
-csch2 x

dy

11. Jika y = sech u dan u = f(x) maka dx - tanh u sech u .


du
dx
1 1
dy
x)
Contoh 29 : Jika y = 2sech 3 5 , tentukan dx
(

Penyelesaian :

1 1
x
Misal : u = 3 5
du
1

dx
5

y = 2 sech u

dy
tanh u sec hu
du

dy dy du
1
2
1 1
1 1

( 2 tanh u sec hu)(- ) tanh ( x) sec h( x)


dx du dx
5
5
3 5
3 5

12. Jika y = f(x) = csch x maka

dy
f ' ( x)
dx
-csch x coth x

67

Bab 4.. Turunan

dy

dx - coth u

13. Jika y = csch u dan u = f(x) maka


du
csch u dx
1 1
dy
( x)
Contoh 30: Jika y = -3 csch 5 2 , tentukan dx
1 1
x
Misal : u = 5 2

Penyelesaian :

y = -3 csch

u
du 1

dx 2

dy
3 coth u csc hu
du

dy dy du
1
3
1 1
1 1

(3 coth u csc hu)( ) coth ( x) sec h( x)


dx du dx
2
2
5 2
5 2

Soal-soal
Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut !
ax 2 bx c
6. y = coth(1 2 x)

1. y = sinh(2-3x)
2. y = cosh(a2x b)

e ax
7. y = sec h 2 x

3. y = x2 sinh5x

sec h3 x
8. y = ln(4 5 x)

1 3
x csch(x -1)
9. y = 5

4. y = emx cosh2x
5. y = ln(2-x) tanh3x
1

e3

10.

csc h(a-bx)

M. Turunan fungsi hiperbolik invers


1. Jika y = f(x) = sinh-1x maka

dy
f' (x)
dx

2. Jika y = sinh-1 u dan u = f(x) maka

dy

dx

1
x2 1
1
u2 1

du
dx

68

Bab 4.. Turunan

1
dy
x
Contoh 31 : Jika y = -3sinh-1 2 , tentukan dt
1
x
Misal : u = 2

Penyelesaian :

y = -3 sinh-1u
dy

du

du 1

dx 2

dy dy du

(
dt
du dt

1
u2 1

1
)( )
2

3. Jika y = f(x) = cosh-1x maka

1
u2 1

1
2

1 2
x 1
4

dy
f' (x)
dx

1
x2 1

dy

dx

4. Jika y = cosh-1 u dan u = f(x) maka

, x>1
1

u2 1

du
dx

,u

>1
3
dy
x
Contoh 32 : Jika y = cosh 4 , tentukan dx
-1

3
x
Misal : u = 4

Penyelesaian :

y = cosh-1u
dy

du

du 3

dx
4

dy dy du

(
dt
du dt

1
u2 1

5. Jika y = f(x) = tanh-1x maka

3
)( )
4

1
u2 1

3
4

9 2
x 1
16

1
dy
f' (x)
dx
1 x2 ,

6. Jika y = tanh-1 u dan u = f(x) maka

x 1

1 du
dy

dx
1 u2 dx ,

dy
Contoh 33 : Jika y = tanh (2x-1), tentukan dx
-1

Penyelesaian :

Misal : u = 2x - 1
du
2
dx

y = tanh-1u
dy
1

du 1 u2

u 1

69

Bab 4.. Turunan

dy
dy du
1
2

(
)(2)
2
dx
du dx
1u
1 (2x 1)2

1
dy
f' (x)
dx
1 x2 ,

7. Jika y = f(x) = coth-1x maka


8. Jika y = coth-1 u

dan

u = f(x)

maka

x 1

1 du
dy

dx
1 u2 dx ,

u 1

dy
Contoh 34 : Jika y = 3 coth (2-3x), tentukan dx
-1

Penyelesaian :

y = 3 tanh-1u

Misal : u = 2-3x
dy
3

du 1 u2

du
3
dx

dy
dy du
3
9

(
)(3)
2
dx
du dx
1u
1 (2 3x)2

9. Jika y = f(x) = sech-1x

maka

1
dy
f' (x)
x 1 x2 ,
dx

0 x 1
1
du
dy

dx
u 1 u2
dx
,

10. Jika y = sech-1 u dan u = f(x) maka


0u1

dy
Contoh 35 : Jika y = -2 sech (1-x), tentukan dx
-1

Penyelesaian :

y = 2 sech-1u

Misal : u = 1-x
du
1
dx
dy
dy du

(
dx
du dx

dy

du
2
u 1 u2

2
u 1 u2

)(1)

2
(1 x) 1 (1 x)2
1

11. Jika y = f(x) = csch-1x maka

dy

f' (x)
x 1 x2
dx
1

12. Jika y = csch-1 u dan u = f(x) maka

du

dy

dx
u 1 u2
dx

70

Bab 4.. Turunan

dy
Contoh 36 : Jika y = csch-1(sinx), tentukan dx

Penyelesaian :

y = csch-1u

Misal : u = sinx
dy

du

du
cos x
dx
dy
dy du

(
dx
du dx

1
2

1
u 1 u2

)(cos x)

u 1u

cos x
sin x 1 sin2 x

Soal-soal
Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi :
1. y = sinh-1(cosx)

4. y = x2 coth-1x

2. y = cosh-1(sin2x)

5. y = sech-1(x sinx)

3. y = tanh-1(3x+)

6. y = e-2x csch-1(1-2x)

N. Differensial
Pada pembahasan mengenai masalah turunan kita telah
menggunakan

lambang

dy/dx

sebagai

suatu

kesatuan

dan

merupakan lambang dari turunan pertama suatu fungsi x. Pada


pasal ini kita akan membahas pengertian dy dan dx secara
terpisah. Misal terdapat suatu persamaan y = f(x). Dari Gambar
4.5

71

Bab 4.. Turunan

dy
f(x +
x)

y
l1

f(x)

x =
dx

f(x)
l

didapat :

x
x+x
Gambar
4.5

y
y
x
x

Jika harga x sangat kecil, maka y menjadi sangat kecil


juga. Sehingga persamaan dapat ditulis menjadi :
dy f (x) dx

Pada persamaan diatas dx dan dy disebut differensial dari x dan


y. Differensial y atau dy adalah perubahan kecil pada peubah y
akibat adanya perubahan kecil pada peubah x atau dx.
Contoh 38 :
Jika y = x2 - 2x 3, tentukan differensial y
Penyelesaian :
f(x) = x2 - 2x 3
f(x) = 2x 2
Sehingga : dy = (2x-2) dx = 2(x-1) dx
Contoh 39 :

72

Bab 4.. Turunan

Volume sebuah silinder adalah V = r2h. Jika jari-jari silinder


tersebut membesar 1% dari jari-jari asal, tentukan perubahan
volumenya.
Penyelesaian :
f(r) = r2h
f(r) = 2rh
dV = f(r) dr = 2rh (0,01r) = 0,02 r2h
Jadi perubahan volume silinder adalah sebesar 0,02 r2h
Soal-soal
Kerjakan kedua soal berikut dengan metode differensial !
1.

Sebuah

bola

mempunyai

jari-jari

15

cm.

Akibat

meningkatnya temperatur maka jari-jari bola tersebut


meningkat menjadi 15,02 cm. Berapakah perubahan
volume bola tersebut ?
2. Sebuah kolam renang berisi penuh dengan air. Ukuran
kolam renang tsb adalah sebagai berikut : panjang = 50
m, lebar = 20 meter dan kedalaman = 3 meter. Akibat
adanya penguapan kedalaman air berkurang menjadi 2,98
m. Berapakah volume air yang menguap ?
Catatan:
1).

Vbola

4 3
r
3
dg dr = 15,02 15 = 0,02

2). Vkolam=p.l.t, dengan dt = 3 - 2,98 = 0,02


dV = f 1(t) dt