Anda di halaman 1dari 90

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

NEGERI KELANTAN

Warta Kerajaan
DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF KELANTAN GAZETTE


PUBLISHED BY AUTHORITY
Jil. 68
No. 5

TAMBAHAN
No. 1

26hb Februari 2015


RANG UNDANG-UNDANG

Rang Undang-Undang yang berikut akan dibentangkan dalam


Dewan Undangan Negeri Kelantan, adalah diterbitkan untuk
makluman Umum:
The following Bills about to be introduced in the State Legislative
Assembly of Kelantan, are published for general information:
Muka
Page

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II) (1993)


2015

Syariah Criminal Code Enactment (II) (1993) 2015

49

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

RANG UNDANG-UNDANG
Kanun Jenayah Syariah (II)
(1993) 2015
SUSUNAN FASAL

PERMULAAN

Fasal
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Pemakaian
3. Tafsiran
4. Kategori kesalahan
Bahagian I
KESALAHAN-KESALAHAN HUDUD

5. Jenis-jenis kesalahan hudud


6. Sariqah
7. Hukuman kerana melakukan sariqah
8. Keadaan di mana hukuman hudud sariqah tidak boleh dikenakan
9. Hirabah
10. Hukuman hirabah
11. Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam kesalahan
hirabah tidak boleh dikenakan
12.

Zina

13. Hukuman zina


14.

Liwat

15. Hukuman liwat


16. Membuktikan liwat
17. Qazaf
18. Hukuman qazaf
19. Al-lian
20. Keengganan melakukan lian

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

4
Fasal

21. Akibat al-lian


22. Syurb
23. Irtidad atau riddah
Bahagian II
Qisas

24.

Qisas dan diyat

25. Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian


26.

Qatl-alamd

27. Hukuman qatl-al-amd


28.

Kemaafan

29. Gantian kepada hukuman qisas


30.

Qatl syibhi-al-amd

31. Hukuman qatl syibhi-al-amd


32.

Qatl-al-khata

33. Hukuman qatl-al-khata


34. Menyebabkan kecederaan badan
35. Hukuman kerana menyebabkan kecederaan badan
36. Jenis-jenis kecederaan badan
37. Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan
38. Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan
Bahagian III
KETERANGAN

39.

Pembuktian kesalahan

40.

Bilangan saksi

41. Syarat menjadi saksi


42.

Keadaan keterangan

43. Menarik balik keterangan


44.

Iqrar

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Fasal
45.

Menarik balik iqrar

46.

Keterangan qarinah

47.

Tazir sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak memenuhi


syarat untuk membuktikan kesalahan hudud
Bahagian IV
PELAKSANAAN HUKUMAN

48. Hukuman hudud tidak boleh diubah


49. Pengesahan hukuman sebelum pelaksanaan
50. Pemeriksaan pegawai perubatan sebelum dilaksanakan hukuman
51. Pelaksanaan beberapa hukuman
52. Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki
53. Pelaksanaan hukuman sebat
54. Penangguhan hukuman rejam bagi perempuan hamil dan menyusukan anak
55. Hukuman sebat ke atas perempuan hamil
Bahagian V
AM

56. Persubahatan dan komplot


57.

Niat bersama

58.

Sariqah berkumpulan

59. Cubaan melakukan kesalahan


60. Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil
61. Pemakaian hukum syarak dalam tafsiran
62.

Kaedah-kaedah

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Bahagian VII
MAHKAMAH

Fasal
63. Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas
64. Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas adalah
tambahan kepada Mahkamah-Mahkamah Syariah
65. Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002
66. Mahkamah Bicara Syariah Khas
67. Mahkamah Rayuan Syariah Khas
68. Kelayakan untuk menjadi Hakim
69.

Pelantikan Hakim

70.

Pemegangan jawatan

71. Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim


Jadual I
Jadual II
Jadual III
Jadual IV

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

RANG UNDANG-UNDANG
bernama
Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah
syariah hudud, qisas dan tazir serta perkara-perkara yang berkaitan
dengannya.
[

D I P E R B U AT U N D A N G - U N D A N G i n i o l e h B a d a n
Perundangan Negeri Kelantan seperti berikut:

PERMULAAN

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa


1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Kanun Jenayah Syariah
(II) (1993) 2015 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang
ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan melalui
pemberitahuan dalam Warta.
(2) Tarikh-tarikh yang berlainan boleh ditetapkan di bawah
subseksyen (1) bagi peruntukan-peruntukan yang berlainan Kanun
ini.
Pemakaian
2. Kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang
mukalaf bagi apa-apa kesalahan di bawah Kanun ini yang dilakukan
olehnya dalam Negeri Kelantan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

KeLANTAN No. Tahun 2015

Tafsiran
3. (1) Dalam Kanun ini, melainkan jika konteksnya menghendaki
makna yang lain
anak termasuklah cucu dan keturunan di bawahnya atau
selepasnya;
arsyertinya suatu jumlah wang atau harta atau sebahagian daripada
diyat yang kena dibayar kepada mangsa sebagaimana yang ditetapkan
dalam Jadual II, III, dan IV sebagai pampasan kerana kecederaan (jurh)
yang dilakukan ke atas mangsa itu;
Baitulmal ertinya Baitulmal yang ditubuhkan di bawah seksyen
41 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
[Bil. No. 4/1994];
diyat ertinya suatu jumlah wang tertentu atau harta yang
jumlah atau nilainya adalah bersamaan dengan harga emas semasa
seberat 4450 gram atau dengan kadar yang ditetapkan oleh Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan dari semasa ke semasa.
Enakmen Pentadbiran ertinya Enakmen Pentadbiran Mahkamah
Syariah 1982 [En. No. 3/1982];

Hakim ertinya hakim yang dilantik di bawah Bahagian VI;

hukum syarak ertinya mengikut mazhab Syafie atau mengikut


mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali;
Jamaah Ulama ertinya Jamaah Ulama yang ditubuhkan di bawah
seksyen 33 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu
Kelantan 1994;
Mahkamah ertinya Mahkamah Bicara Syariah Khas dan
Mahkamah Rayuan Syariah Khas yang ditubuhkan di bawah Bahagian
VI;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

Majlis ertinya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu


Kelantan yang ditubuhkan di bawah subseksyen 5(1) Enakmen Majlis
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994;
mohsan dan ghairu mohsan mempunyai pengertian yang sama
seperti yang diberikan di dalam seksyen 12(2)(a) dan (b);
mukalaf ertinya seseorang yang sudah mencapai umur 18 tahun
dan sempurna akalnya;
nisab ertinya suatu jumlah wang yang bersamaan dengan harga
emas semasa seberat 4.45 gram atau suatu jumlah wang yang akan
ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan dari semasa
ke semasa mengikut hukum syarak;
penjara mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen
2 Akta Penjara 1995 [Akta 537];
qisas ertinya hukuman balas balik atau persamaan bagi kesalahan
menyebabkan kematian atau cedera tubuh badan ke atas seseorang;
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri ertinya Suruhanjaya
Perkhidmatan Negeri yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri;
wali ertinya waris mangsa yang berhak memaafkan pesalah yang
melakukan kesalahan ke atas mangsa itu;
(2) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti perkataanperkataan atau perbahasan yang digunakan dalam Kanun ini yang
disenaraikan dalam Jadual I, rujukan bolehlah dibuat kepada skrip
Bahasa Arab perkataan-perkataan dan perbahasan itu yang ditunjukkan
bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

10

KeLANTAN No. Tahun 2015

(3) Semua perkataan, perbahasan, tafsiran dan rangkai kata yang


digunakan dalam Kanun ini tetapi tidak ditakrifkan di dalamnya,
hendaklah disifatkan mempunyai makna yang diberi terhadapnya dalam
Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388] jika tidak bertentangan dengan
hukum syarak.
(4) Melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang
lain apa-apa rujukan dalam Kanun ini mengenai sesuatu Bahagian atau
seksyen atau subseksyen atau Jadual tertentu adalah rujukan mengenai
sesuatu Bahagian atau seksyen atau subseksyen atau Jadual tertentu
dalam Kanun ini.
Kategori kesalahan
4. (1) Kesalahan-kesalahan di bawah Kanun ini adalah dibahagikan
kepada tiga kategori seperti berikut:
(a) kesalahan hudud, iaitu kesalahan-kesalahan yang
dinyatakan dalam seksyen 5 yang mana hukumannya,
disebut sebagai hukuman hudud, telah ditetapkan oleh
al-Quran al-Karim atau al-Sunnah;
(b) kesalahan qisas, iaitu kesalahan-kesalahan menyebabkan
kematian atau kecederaan anggota badan seseorang
yang mana hukumannya disebut sebagai hukuman qisas,
telah ditetapkan oleh al-Quran al-Karim atau al-Sunnah;
dan
(c) kesalahan tazir, iaitu kesalahan-kesalahan selain
daripada kesalahan hudud atau kesalahan qisas yang
mana hukumannya, disebut sebagai hukuman tazir,
ditetapkan oleh Badan Perundangan Negeri di bawah
Kanun ini atau selainnya dan dijatuhkan mengikut budi
bicara Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

11

(2) Walau apapun subseksyen (1), jika sesuatu kesalahan hudud


atau kesalahan qisas tidak boleh dikenakan hukuman hudud atau
hukuman qisas kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki
bagi hukuman itu sebagaimana yang ditetapkan di bawah Kanun ini
atau mengikut hukum syarak, maka kesalahan itu akan termasuk ke
dalam kategori kesalahan tazir dan bolehlah dikenakan hukuman tazir
dengan sewajarnya.

Bahagian I
KESALAHAN-KESALAHAN HUDUD

Jenis-jenis kesalahan hudud


5. Kesalahan-kesalahan hudud adalah seperti berikut:
(a) sariqah;
(b) hirabah;
(c) zina termasuk liwat;
(d) qazaf;
(e) syurb; dan
(f) irtidad atau riddah.
Sariqah
6. Mana-mana orang secara bersembunyi memindahkan harta alih
daripada jagaan yang sah atau milikan tuannya tanpa persetujuan
tuannya dengan niat hendak menghilangkan harta itu daripada jagaan
atau milikan tuannya adalah melakukan sariqah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

12

KeLANTAN No. Tahun 2015

Hukuman kerana melakukan sariqah


7. Mana-mana orang yang melakukan sariqah, melainkan dalam
keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 8, hendaklah dihukum dengan
hukuman hudud seperti berikut:
(a) bagi kesalahan pertama dengan dipotongkan tangan
kanannya;
(b) bagi kesalahan yang kedua dengan dipotongkan kaki
kirinya; dan
(c) bagi kesalahankesalahan yang ketiga dan berikutnya
dengan dipenjarakan selama tempoh yang difikirkan patut
oleh Mahkamah yang tidak melebihi lima belas tahun
untuk menjadikan pesalah itu sedar dan sesal.
Keadaan di mana hukuman sariqah tidak boleh dikenakan
8. Hukuman hudud kerana kesalahan sariqah tidak boleh dikenakan
dalam keadaan berikut:
(a) apabila nilai harta yang dicuri itu kurang daripada nisab;
(b) apabila tuan punya harta yang dicuri itu tidak mengambil
langkah-langkah yang cukup untuk menjaga harta itu daripada
kena curi, memandangkan kepada keadaan harta itu dan tempat
ia disimpan atau ditinggalkan;
(c) apabila pesalah itu belum lagi mendapat milik yang sepenuhnya
terhadap harta yang dicuri itu, walaupun tuannya tidak lagi
mempunyai jagaan atau milikan ke atas harta tersebut;
(d) apabila harta yang dicuri adalah daripada jenis harta yang tidak
bernilai dan boleh didapati dengan banyaknya di merata-rata
tempat ataupun daripada jenis harta yang mudah musnah;
(e) apabila harta yang dicuri tidak mempunyai apa-apa nilai
mengikut hukum syarak;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(Pindaan) 2015

13

(f) apabila kesalahan mencuri itu dilakukan oleh pemberi hutang


ke atas harta orang yang berhutang dengannya yang enggan
membayar hutang itu, dengan syarat bahawa nilai harta yang
dicuri itu tidak melebihi jumlah hutang atau nilai harta yang
dicuri itu melebihi jumlah hutang tetapi tidak melebihi nisab;
(g) apabila kesalahan itu dilakukan dalam keadaan yang amat
mendesak, termasuk perang, kelaparan, penyakit dan bencana
alam dan seumpamanya;
(h) apabila kesalahan itu berlaku dalam keluarga seperti isteri
mencuri daripada suaminya dan sebaliknya atau anak mencuri
daripada bapanya dan sebaliknya;
(i) apabila kesalahan itu dilakukan oleh sekumpulan orang yang
mana bahagian yang diperolehi oleh tiap-tiap seorang daripada
pesalah itu setelah dibahagikan harta yang dicuri atau hasilnya
sesama mereka adalah kurang daripada nisab;
(j) apabila pesalah itu mengembalikan harta yang dicuri itu
sebelum hukuman hudud dilaksanakan;
(k) apabila tuan punya harta yang dicuri itu tidak mengaku
bahawa hartanya telah dicuri, walaupun pesalah itu telah
membuat iqrar mencurinya;
(l) apabila pesalah itu membuat bantahan yang boleh diterima
oleh hukum syarak terhadap saksi-saksi;
(m) apabila pesalah memiliki harta yang dicuri secara sah selepas
mencuri dan sebelum hukuman dilaksanakan;
(n) apabila pelaksanaan hukuman potong tangan membahayakan
atau mengancam nyawa pesalah;
(o) apabila tangan kiri pesalah tidak berfungsi, kudung atau
terpotong;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

14

KeLANTAN No. Tahun 2015

(p) apabila pesalah mencuri harta atau barangan kepunyaan


baitulmal; atau
(q) apabila harta yang dicuri itu atau keadaan dalam mana
kesalahan itu dilakukan mengikut hukum syarak tidak ada
hukuman hudud yang boleh dikenakan ke atasnya.
Hirabah
9. Seseorang atau sekumpulan orang yang merampas harta orang lain
dengan kekerasan atau dengan halangan salah atau membuat ugutan
adalah melakukan hirabah.
Hukuman hirabah
10. Mana-mana orang melakukan hirabah hendaklah dihukum
dengan hukuman hudud seperti berikut:
(a) dihukum bunuh dan selepas itu disalib, jika mangsa kesalahan
itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain yang di bawah
jagaannya diambil;
(b) dihukum bunuh sahaja, jika mangsa kesalahan itu dibunuh
tetapi tidak ada apa-apa harta yang telah diambil;
(c) dihukum potong tangan kanan dan kaki kirinya, jika harta
sahaja yang diambil dengan tidak menyebabkan kematian
mangsa atau mencederakannya; tetapi sekiranya harta-harta
diambil dan kecederaan dilakukan ke atas mangsanya, maka
diyat atau arsy hendaklah dibayar sebagai tambahan kepada
hukuman potong tangan dan kaki yang mana jumlah diyat
atau arsy itu hendaklah tertakluk kepada apa yang munasabah
memandangkan kepada jenis dan keadaan kecederaan yang
dilakukan itu sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual II,
III dan IV; dan

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

15

(d) dipenjarakan selama tempoh yang difikirkan patut oleh


Mahkamah yang tidak melebihi lima tahun untuk menjadikan
pesalah itu sedar dan kesal, sekiranya ugutan sahaja
digunakan dengan tidak mengambil apa-apa harta atau tidak
menyebabkan apa-apa kecederaan.
Keadaan di mana hukuman potong anggota tangan dan kaki dalam
kesalahan hirabah tidak boleh dikenakan
11. (1) Hukuman hudud potong tangan dan kaki tidak boleh
dikenakan dalam kes-kes hukuman yang tidak dikenakan bagi kesalahan
sariqah, sebagaimana seksyen 8, menurut pemakaian yang sesuai.

(2) Hukuman hudud hirabah tidak dikenakan apabila pesalah
menyerah diri dengan sukarela sebelum proses undang-undang
dimulakan dengan syarat pesalah mengisytiharkan taubatnya di hadapan
Hakim atau Pendakwa Syarie dan menyerah balik harta yang dirompak
kepada pihak berkuasa atau pemilik yang daripadanya harta dirompak.
Zina
12. (1) Kecuali dalam hal wati syubhah yang dinyatakan dalam
subseksyen (3), seseorang itu adalah melakukan zina jika dia melakukan
persetubuhan dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, mengikut
mana-mana yang berkenaan, yang bukan isteri atau suaminya yang sah.

(2) Bagi maksud subseksyen (1)

(a) jika pesalah itu sudah berkahwin dengan sah dan telah
menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu, maka
pesalah itu dinamakan mohsan; dan
(b) apabila pesalah itu belum berkahwin atau sudah
berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan
dalam perkahwinan itu maka pesalah itu dinamakan
ghairu mohsan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

16

10

KeLANTAN No. Tahun 2015

(3)
Wati syubhah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh
seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan
persetubuhan itu dilakukan
(a) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia
menyangka bahawa perempuan yang disetubuhinya
itu ialah isterinya, sedangkan perempuan itu bukan
isterinya; atau
(b) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia
menyangka bahawa perkahwinannya dengan perempuan
yang disetubuhi olehnya itu adalah sah mengikut hukum
syarak, sedangkan pada hakikatnya perkahwinan itu
adalah tidak sah.
Hukuman zina
13. (1) Jika pesalah yang melakukan zina itu mohsan, maka pesalah
itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan
batu yang sederhana besarnya sehingga mati.

(2) Jika pesalah yang melakukan zina itu ghairu mohsan, maka
pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak
seratus kali sebatan dan sebagai tambahan hendaklah dipenjarakan
selama satu tahun.
Liwat
14. Seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang
lelaki lain, atau seorang lelaki yang melakukan persetubuhan melalui
dubur dengan seorang perempuan adalah melakukan liwat.
Hukuman liwat
15. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana orang yang
melakukan kesalahan liwat hendaklah dihukum dengan hukuman yang
sama seperti yang ditetapkan bagi zina.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

17

11


(2) Seorang suami yang melakukan kesalahan liwat ke atas
isterinya hendaklah dihukum dengan tazir.
Membuktikan liwat
16. Kesalahan liwat hendaklah dibuktikan dengan cara yang sama
sebagaimana yang dikehendaki untuk membuktikan zina.
Qazaf
17. (1) Seseorang adalah melakukan qazaf jika dia
(a) membuat tuduhan zina atau liwat, yang tidak dibuktikan
dengan empat orang saksi, terhadap seseorang Islam
yang aqil baligh yang dikenali bersih diri daripada
kelakuan zina atau liwat; atau
(b) tertakluk kepada subseksyen (2), secara nyata
menyatakan bahawa seseorang itu telah melakukan
zina atau liwat atau secara tersirat yang boleh disifatkan
sebagai menunjukkan seseorang itu melakukan zina atau
dengan secara nyata atau secara tersirat menyatakan
bahawa seseorang itu bukannya bapa ataupun bukannya
anak kepada seseorang yang tertentu.

(2) Pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggapkan
sebagai qazaf melainkan ia dibuktikan dengan empat orang saksi lelaki,
dan jika pernyataan itu tidak boleh dibuktikan sedemikian maka orang
yang membuat tuduhan itu adalah melakukan kesalahan qazaf; tetapi
sekiranya pernyataan itu dibuktikan, maka orang yang terhadapnya
pernyataan itu dibuat adalah melakukan kesalahan zina atau liwat.

(3) Sesuatu pernyataan di bawah perenggan 1(b) adalah dianggap
tidak terbukti, sekiranya seorang atau lebih antara empat orang saksi
tersebut menarik diri atau enggan memberi keterangan atau jika
keterangan itu bercanggah dengan pernyataan tersebut; dan dalam hal
yang demikian mana-mana saksi yang melakukan mana-mana perbuatan
tersebut di atas hendaklah dianggapkan telah melakukan kesalahan
qazaf dan boleh dikenakan hukuman hudud.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

18

12

KeLANTAN No. Tahun 2015


(4) Mana-mana orang yang mendakwa dan saksi-saksi yang
memberikan keterangan dengan suci hati, sama ada dengan syahadah
atau bayyinah di hadapan Mahkamah, untuk membuktikan kesalahan
zina atau liwat tetapi keterangan itu tidak memenuhi kehendak hukum
syarak bagi tertuduh dikenakan hukuman hudud tidaklah melakukan
kesalahan qazaf.
Hukuman qazaf
18. (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan qazaf
hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak lapan puluh
kali sebatan dan keterangannya tidak boleh diterima oleh Mahkamah
sehingga dia bertaubat atas perbuatannya itu.

(2) Hukuman hudud qazaf tidak boleh dikenakan dalam keadaan
berikut:
(a) apabila qazaf dilakukan ke atas anak kandung, cucu
kandung, atau ke bawah daripada keturunannya;
(b) apabila pengadu menarik balik pengaduannya;
(c) apabila pengadu memaafkan pesalah qazaf sebelum
hukuman dilakukan.
Al-lian
19. (1) Al-lian ialah suatu tuduhan zina secara bersumpah yang
dibuat oleh seorang suami terhadap isterinya manakala isterinya pula
dengan secara bersumpah menolak tuduhan itu, yang mana tuduhan dan
penolakan adalah dibuat di hadapan seorang hakim dengan menyebutkan
kata-kata sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen (2), (3), (4),
(5) dan (6) mengikut mana-mana yang berkenaan.

(c) apabila
pengadu
memaafkan pesalah qazaf sebelum hukuman dilakukan.
daripada
keturunannya
Al-lian

(b) apabila pengadu menarik balik pengaduannya

WARTA
KERAJAAN
NEGERI
KELANTAN
19.
(1) Al-lian
ialah
suatu memaafkan
tuduhan
zinapesalah
secara
bersumpah
yang
dibuat dilakukan.
oleh seorang
(c) apabila
pengadu
qazaf
sebelum
hukuman
19
terhadap isterinya manakala isterinya pula dengan secara bersumpah menolak tuduhan it
Al-lian
mana tuduhan dan penolakan adalah dibuat dihadapan seorang hakim dengan menyebutka

Rang Undang-Undang
Syariah
(5)
13dan (6) mengikut
kata
sebagaimana
yang dinyatakanKanun
dalam Jenayah
subseksyen
(2), (3),(II)
(4),
19.
(1)
Al-lian
ialah
suatu
tuduhan
zina
secara
bersumpah
yang
dibuat
oleh seorang

(1993) 2015
mana
yang berkenaan.
terhadap isterinya manakala isterinya pula dengan secara bersumpah menolak tuduhan itu

(2)
membuat
tuduhan
ituhendaklah
hendaklah
melafazkan
(2) Suami
Suami
yang membuat
tuduhan
itu
melafazkan
empat menyebutka
kali berturu
mana
tuduhan
dan yang
penolakan
adalah
dibuat dihadapan
seorang
hakim dengan
empat
kali
berturutturut
lafaz
berikut:
lafazsebagaimana
berikut:
kata
yang dinyatakan dalam subseksyen (2), (3), (4), (5) dan (6) mengikut
mana yang berkenaan.

Aku
bahawa
akuaku
bercakap
Akubersaksi
bersaksidengan
denganAllah
Allah
bahawa
bercakap benar bahaw
bahawa
aku menuduh
menuduh
isteriku.berzina.
(2) benar
Suami
yang
membuat
tuduhan ituisteriku.berzina.
hendaklah melafazkan empat kali berturu
lafaz berikut:
(3) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang terkandung dalam subs

(3) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang
hendaklah
Akumenyebut
bersaksilafaz
dengan
bercakap benar bahaw
(2), maka dia
yangAllah
kelimabahawa
dengan aku
berkata:
terkandung dalam subseksyen (2), maka dia hendaklah menyebut lafaz
menuduh isteriku.berzina.
yang kelima
denganAllah
berkata:
Laknat
akan jatuh ke atasku sekiranya aku bercakap bohong.

(3) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang terkandung dalam subs
(4)dia
Bagi
menolak
tuduhan
itu,
makakelima
isterinya
hendaklah
pula melafazkan emp
Laknat
Allahmenyebut
akan
jatuh
ke yang
atasku
sekiranya
akuberkata:
bercakap
(2), maka
hendaklah
lafaz
dengan
berturut-turut
lafaz
yang
berikut:
bohong.
Laknat Allah akan jatuh ke atasku sekiranya aku bercakap bohong.
Aku bersaksi dengan Allah bahawa suamiku.adalah bohong m

(4)
Bagi
menolak
tuduhan
zina ketuduhan
atasku."itu,
(4) Bagi
menolak
tuduhan
itu, maka
maka isterinya
isterinya hendaklah
hendaklah pula
pula melafazkan emp
melafazkan empat
kali berturut-turut
lafaz yang berikut:
berturut-turut
lafaz yang
berikut:
(5) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang dinyatakan dalam subs

hendaklah
Akumenyebut
bersaksidengan
dengan
Allah
bahawa
suamiku.
(4), maka dia
lafaz yang
kelima
dengan
berkata:

Aku
bersaksi
Allah
bahawa
suamiku.adalah
bohong me
adalah
bohong
membuat
tuduhan
zina
ke
atasku.
tuduhan zina ke atasku."
Kemurkaan Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku bercakap benar.
(5) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang dinyatakan dalam subs

(5) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang
(4), maka dia hendaklah menyebut lafaz yang kelima dengan berkata:
dinyatakan dalam subseksyen (4), maka dia hendaklah menyebut lafaz
yang kelima
dengan berkata:
Kemurkaan
Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku bercakap benar.

Kemurkaan Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku


bercakap benar.

(6) Jika isteri itu telah melahirkan anak atau sedang hamil yang
dianggap sebagai hasil daripada zina yang dituduh oleh suaminya,
maka suami itu hendaklah menafikan menjadi bapa kepada anak yang
sudah dilahirkan itu atau yang masih dikandung itu dengan menambah
kepada lafaz di bawah subseksyen (2) yang mesti diulang empat kali
sebutannya, lafaz yang berikut:
Bahawa anak ini/apa yang dikandung oleh isteri aku
bukanlah daripada aku.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

20

14

KeLANTAN No. Tahun 2015

Keengganan melakukan lian


20. Seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan
dia atau isterinya enggan melakukan lian setelah diperintahkan oleh
Mahkamah untuk berbuat demikian, maka
(a) suami hendaklah dikenakan hukuman hudud kerana
melakukan qazaf; atau
(b) isteri hendaklah jika sabit kesalahan dikenakan hukuman
hudud kerana melakukan kesalahan zina.
Akibat lian
21. Apabila suatu pasangan suami isteri melakukan al-lian
untuk menyelesaikan tuduhan zina di antara mereka berdua, maka
suaminya tidaklah bersalah melakukan qazaf dan isterinya tidaklah
pula bersalah melakukan zina, dan kedua-duanya terlepas daripada
hukuman bagi kesalahan tersebut, tetapi perkahwinan mereka dengan
secara sendirinya dan dengan serta-merta menjadi bubar, dan Hakim
hendaklah menceraikan mereka, dan pasangan itu selama-lamanya tidak
boleh berkahwin semula dan jika selepas itu jika mereka melakukan
persetubuhan, maka perbuatan itu adalah haram dan persetubuhan itu
adalah zina.
Syurb
22. Sesiapa yang meminum arak atau minuman yang memabukkan,
sama ada dia mabuk atau tidak dan tanpa mengira kuantiti yang
diminumnya, adalah melakukan suatu kesalahan syurb dan apabila
disabitkan hendaklah disebat tidak melebihi lapan puluh kali sebatan
dan tidak kurang daripada empat puluh kali sebatan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

21

15

Irtidad atau riddah


23. (1) Sesiapa secara sukarela tanpa paksaan, dengan sengaja dan
disedarinya melakukan apa-apa perbuatan atau mengungkapkan apaapa perkataan yang menjejaskan atau berlawanan dengan aqidah Islam
adalah melakukan irtidad:

Dengan syarat bahawa perbuatan itu dilakukan atau
perkataan itu disebutkan dengan niat, dengan sukarela dan dengan
pengetahuan, dan tanpa apa-apa paksaan oleh mana-mana orang
atau oleh keadaan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), apa-apa perbuatan atau perkataan
yang menjejaskan aqidah itu ialah perbuatan atau perkataan mengenai
atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggap mesti diketahui
dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya
kerana dia orang Islam seperti perkara-perkara mengenai rukun Islam,
rukun Iman dan perkara-perkara halal dan haram.

(3) Mana-mana orang yang disabitkan melakukan kesalahan
irtidad, hendaklah sebelum dijatuhkan hukuman ke atasnya, dikehendaki
oleh Mahkamah supaya dipenjarakan sehingga dia bertaubat dalam
tempoh yang tidak ditetapkan.

(4) Sekiranya dia enggan bertaubat dan masih lagi ada harapan
untuk bertaubat boleh dilanjutkan lagi tempoh tersebut sehingga
tidak ada lagi harapan berbuat demikian, maka Mahkamah hendaklah
mengisytiharkan hukuman hudud ke atasnya dan memerintahkan supaya
hartanya sama ada diperolehi sebelum atau selepas dia melakukan
kesalahan itu dirampas untuk dipegang bagi keperluan Baitulmal:

Dengan syarat bahawa sekiranya dia bertaubat sama ada
sebelum dijatuhkan hukuman hudud ke atasnya atau selepas
dijatuhkan hukuman itu ke atasnya tetapi sebelum dijalankan lagi
hukuman itu, maka hendaklah dia terlepas daripada hukuman
hudud, dan hartanya yang dihukum rampas itu hendaklah
dipulangkan kepadanya.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

22

16

KeLANTAN No. Tahun 2015


Bahagian II
Qisas

Qisas dan diyat


24. Hukuman qisas dan diyat kedua-duanya hendaklah dikenakan
ke atas kesalahan-kesalahan menyebabkan kematian manusia dan
menyebabkan kecederaan badan.
Jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian
25. Perbuatan menyebabkan kematian manusia adalah terbahagi
kepada tiga jenis
(a) qatl al-amd;
(b) qatl syibhi al-amd; dan
(c) qatl al-khata.
Qatl al-amd
26. (1) Mana-mana orang yang menyebabkan kematian seseorang
dengan melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk menyebabkan
kematian atau kecederaan badan yang pada kebiasaannya memadai atau
mungkin akan menyebabkan kematian, atau dengan melakukan suatu
perbuatan dengan pengetahuan bahawa perbuatannya itu adalah sebegitu
sekali berbahaya hingga mungkin sekali menyebabkan kematian adalah
melakukan qatl al-amd.

(2) Mana-mana orang yang melakukan suatu perbuatan dengan
niat atau dengan pengetahuan bahawa perbuatannya mungkin akan
menyebabkan kematian, telah menyebabkan kematian mana-mana orang
yang kematiannya dia tidak berniat untuk menyebabkan atau tidak tahu
mungkin akan menyebabkan kematian, adalah juga melakukan qatl-alamd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

23

17

Hukuman qatl al-amd


27. (1) Kecuali seperti yang diperuntukkan di bawah subseksyen (2),
mana-mana orang yang melakukan qatl al-amd hendaklah dihukum
bunuh sebagai hukuman qisas.
(2) Hukuman qisas di bawah subseksyen (1) tidak boleh
dikenakan jika
(a) kesalahan itu tidak dibuktikan dengan keterangan
yang dikehendaki di bawah Bahagian III; atau
(b) walaupun dibuktikan sedemikian, wali telah memaafkan.
Kemaafan
28. Seseorang wali boleh pada bila-bila masa sebelum hukuman bunuh
sebagai hukuman qisas dijalankan, memaafkan pesalah itu sama ada
dengan membayar diyat atau tidak; dan sekiranya kemaafan itu diberi
dengan bayaran diyat, maka diyat itu hendaklah dibayar sekali gus atau
dengan beransur-ansur dalam tempoh tiga tahun mulai daripada tarikh
keputusan yang terakhir dan sekiranya dalam tempoh itu pesalah itu
mati, maka diyat itu hendaklah dibayar daripada pusakanya. Jika pesalah
tiada pusaka, maka diyat akan ditanggung oleh Baitulmal.
Ganti kepada hukuman qisas
29. Apabila hukuman bunuh sebagai hukuman qisas tidak boleh
dikenakan, maka pesalah itu bolehlah dikenakan hukuman tazir dengan
dipenjarakan seumur hidup atau tertakluk kepada hal keadaan kes,
seberapa lama yang difikirkan patut oleh Mahkamah untuk menjadikan
pesalah itu sedar dan sesal atau dengan pampasan yang difikirkan sesuai
oleh Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

24

18

KeLANTAN No. Tahun 2015

Qatl syibhi al-amd


30. Mana-mana orang dengan niat hendak melakukan kecederaan
kepada anggota badan atau akal fikiran seseorang telah menyebabkan
orang itu atau orang lain mati dengan melakukan suatu perbuatan sama
ada dengan menggunakan senjata atau tidak dan perbuatan itu pada
kebiasaannya tidak mungkin menyebabkan kematian, adalah melakukan
qatl-syibhi-al-amd.
Hukuman qatl syibhi-al-amd
31. Mana-mana orang yang melakukan qatl syibhi-al-amd hendaklah
membayar diyat kepada wali mangsanya dan sebagai tambahan bolehlah
dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang
tidak melebihi empat belas tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar
dan sesal.
Qatl al-khata
32. Mana-mana orang tanpa niat hendak menyebabkan kematian atau
kecederaan telah menyebabkan kematian seseorang dengan melakukan
suatu perbuatan yang tidak disangka boleh menyebabkan orang itu atau
orang lain mati, atau dengan melakukan suatu perbuatan salah yang
kemudiannya telah menjadi sebab kepada kematian orang itu, adalah
melakukan qatl-al-khata.
Hukuman qatl-al-khata
33. Mana-mana orang yang melakukan qatl-al-khata hendaklah
membayar diyat kepada wali mangsa kesalahan itu dan boleh
dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang
tidak melebihi sepuluh tahun untuk menjadikan pesalah itu sedar dan
sesal.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

25

19

Menyebabkan kecederaan badan


34. Mana-mana orang yang menyebabkan kesakitan, mudarat, penyakit,
kelemahan atau kecederaan kepada seseorang atau merosakkan atau
menghilangkan fungsi sesuatu anggota badan seseorang atau sebahagian
daripadanya dengan tidak menyebabkan kematian orang itu, adalah
melakukan kesalahan menyebabkan kecederaan anggota badan.
Hukuman kerana menyebabkan kecederaan badan
35. (1) Mana-mana orang yang menyebabkan kecederaan anggota
badan kepada seseorang maka dia hendaklah dihukum dengan hukuman
qisas, iaitu dengan dikenakan kecederaan yang sama seperti kecederaan
yang telah dilakukannya kepada mangsanya dan sekiranya hukuman
qisas itu tidak dapat dikenakan atau tidak dapat dilaksanakan dengan
sebab syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syarak tidak dipenuhi
maka pesalah itu hendaklah membayar arsy kepada mangsanya dan
bolehlah dikenakan hukuman tazir dengan dipenjarakan.
(2) Banyaknya arsy yang mesti dibayar dan tempoh hukuman
penjara yang akan dikenakan hendaklah mengikut apa yang ditetapkan
oleh Jadual II dan Jadual III atau hukum syarak, dan hendaklah
berbeza-beza mengikut keadaan, keparahan dan jenis kecederaan yang
dilakukan kepada mangsanya dan juga keadaan dalam mana kesalahan
itu dilakukan.
Jenis-jenis kecederaan badan
36. Bagi tujuan menjatuhkan hukuman, kecederaan anggota badan
hendaklah dibahagikan seperti berikut:
(a) itlaf al-udhw iaitu menyebabkan putus mana-mana anggota
badan atau kecederaan sesuatu bahagian atau anggota tubuh
badan;
(b) itlaf solahiyyatu al-udhw iaitu menyebabkan kebinasaan atau
kelemahan selama-lamanya fungsi atau kegunaan sesuatu
anggota itu selama-lamanya;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

26

20

KeLANTAN No. Tahun 2015

(c) syajjah iaitu menyebabkan kecederaan di kepala atau muka


yang mana kecederaan itu tidak termasuk dalam takrif itlaf
al-udhw atau itlaf solahiyyatu al-udhw;
(d) jurh iaitu menyebabkan luka kepada mana-mana bahagian
badan selain daripada kepala dan muka yang mana luka itu
meninggalkan suatu tanda atau parut sama ada sementara atau
kekal; dan
(e) kesemua kecederaan badan yang lain.
Keadaan di mana hukuman qisas tidak boleh dikenakan
37. Hukuman qisas tidak boleh dikenakan dalam kes-kes yang
berikut;
(a) apabila pesalah yang melakukan kesalahan qisas itu mati;
(b) apabila anggota yang hendak dikenakan hukuman qisas itu
sudah tidak berfungsi atau tidak berupaya lagi;
(c) apabila kemaafan diberi oleh mangsa pesalah itu atau oleh
walinya; atau
(d) apabila penyelesaian, sulh atau persetujuan di antara
mangsa dan pesalah telah dibuat.
Akibat apabila hukuman qisas tidak dikenakan
38. Apabila hukuman qisas tidak dikenakan
(a) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir kerana
melakukan itlaf-al-udhw dan itlaf-solahiyyatu-al-udhw adalah
tidak melebihi sepuluh tahun dan arsy yang akan dikenakan
bayarannya kerana melakukan kecederaan itu hendaklah
sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual II;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

27

21

(b) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir dan arsy


yang akan dikenakan bayarannya kerana melakukan syajjah
hendaklah sebagaimana yang ditentukan dalam Jadual III;
dan
(c) tempoh hukuman penjara sebagai hukuman tazir dan arsy
yang akan dikenakan bayarannya kerana melakukan jurh
hendaklah seperti yang ditentukan dalam Jadual IV.
Bahagian III
KETERANGAN

Pembuktian kesalahan
39. (1) Bahagian ini adalah terpakai bagi kesalahankesalahan di
bawah Kanun ini.

(2) Bagi apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan secara khusus
di dalam Bahagian ini, maka Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah
2002 [En. No. 9/2002] hendaklah terpakai.

(3) Semua kesalahan di bawah Kanun ini sama ada kesalahan
hudud dan kesalahan qisas, hendaklah dibuktikan dengan keterangan
lisan atau iqrar yang dibuat oleh yang tertuduh atau syahadah saksi.
Bilangan saksi
40. (1) Bilangan saksi yang dikehendaki untuk membuktikan semua
kesalahan di bawah Kanun ini kecuali zina dan liwat, hendaklah tidak
kurang daripada dua orang saksi dengan mengambil kira kehendakkehendak tazkiyyah-al-shuhud.

(2) Bilangan saksi yang dikehendaki untuk membuktikan
kesalahan zina dan liwat hendaklah tidak kurang daripada empat orang
saksi dengan mengambil kira kehendak-kehendak tazkiyyah-al-shuhud.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

28

22

KeLANTAN No. Tahun 2015

Syarat menjadi saksi


41. (1) Tiap-tiap saksi yang memberi syahadah hendaklah terdiri
daripada seorang lelaki Islam yang aqil baligh dan adil.

(2) Seseorang itu adalah dianggap adil jika dia menunaikan apaapa yang disuruh oleh Islam dan menjauhi daripada dosa-dosa besar
serta tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dan juga menjaga al-muruah
iaitu menjaga maruah diri.

(3) Seseorang itu adalah dianggap adil, sehingga dibuktikan
sebaliknya.
Keadaan keterangan
42. (1) Untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dan
menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud atau qisas,
keterangan yang diberi hendaklah benar-benar terang dan tidak ada
apa-apa kesamaran dan keraguan.

(2) Tiap-tiap saksi hendaklah dengan terang menyatakan bahawa
dia benar-benar melihat perbuatan yang didakwakan itu dan dalam
kes zina pula empat orang saksi itu hendaklah mengatakan bahawa
mereka benar-benar melihat kemasukan zakar lelaki ke dalam faraj
perempuan pasangan yang bersetubuh itu dan juga tiada perselisihan
dan pertelingkahan di antara saksi-saksi di dalam keterangan itu.
Menarik balik keterangan
43. Untuk menyebabkan hukuman hudud dikenakan kepada tertuduh
setiap saksi itu hendaklah berdiri teguh di atas keterangan terhadap
tertuduh itu, bukan sahaja dalam masa perbicaraan dan selepasnya, tetapi
juga pada ketika hukuman itu dilaksanakan, kerana jika keterangan itu
ditarik balik sebelum hukuman itu dilaksanakan, maka tertuduh itu tidak
lagi boleh dikenakan hukuman hudud, dan jika keterangan itu ditarik
balik ketika tertuduh sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu
hendaklah dengan serta merta diberhentikan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

29

23

Iqrar
44. (1) Sebaik-baik keterangan untuk mensabitkan tertuduh dan
menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud ialah iqrarnya
sendiri.
(2)
Iqrar itu hendaklah dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa
paksaan di hadapan hakim dan kemudiannya diulangi di hadapan hakim
pada masa perbicaraan dijalankan; dan jika perbicaraan itu mengenai
kes zina maka iqrar itu hendaklah diulangi sebanyak empat kali di
hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan:

Dengan syarat bahawa iqrar itu hendaklah dibuat dan
diulangi dengan tidak ada apa-apa ugutan, janji atau dorongan;
dan hendaklah dengan nyatanya membuktikan secara terperinci
bahawa tertuduh itu benar-benar telah melakukan kesalahan yang
dengannya dia telah dituduh, dan dia faham bahawa dia akan
dihukum kerana membuat iqrar itu.
(3)
Iqrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan
terhadap tertuduh yang membuat iqrar itu sahaja, dan tidak boleh
digunakan terhadap orang lain; dan untuk menjadikannya sah maka
iqrar itu hendaklah bukan satu iqrar yang ditarik balik.
Menarik balik iqrar
45. (1) Sesuatu iqrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang
membuatnya pada bila-bila masa sahaja; meskipun pada ketika dia
sedang menjalani hukuman.

(2) Jika sesuatu iqrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan
hukuman ke atasnya maka tertuduh itu tidaklah lagi boleh dikenakan
hukuman itu, dan jika dia menarik balik iqrar itu pada ketika dia sedang
menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta-merta
diberhentikan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

30

24

KeLANTAN No. Tahun 2015


(3) Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman
dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang
berkuasa, maka dia hendaklah dianggapkan sebagai telah menarik balik
iqrar itu; dan yang demikian peruntukan subseksyen (2) hendaklah
terpakai.
Keterangan qarinah
46. (1) Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (2)
keterangan qarinah walaupun berkaitan tidaklah boleh dijadikan satu
cara yang sah untuk membuktikan kesalahan hudud.

(2) Dalam kesalahan syurb atau sebarang minuman yang
memabukkan, bau minuman yang didapati dalam nafas tertuduh itu
atau muntahnya yang mengeluarkan arak atau sebarang minuman yang
memabukkan atau apa-apa kesan darinya, atau pemerhatian Mahkamah
kepada keadaan tertuduh itu bahawa dia sedang berada di dalam
keadaan mabuk, boleh diterima sebagai keterangan untuk membuktikan
bahawa dia telah melakukan kesalahan syurb, melainkan jika ia dapat
membuktikan sebaliknya.
Tazir sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak
memenuhi syarat untuk membuktikan kesalahan hudud
47. Apabila seseorang tertuduh itu tidak boleh dihukum dengan
hukuman hudud kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan
mereka sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 43 atau
kerana tertuduh itu telah menarik balik iqrarnya sebagaimana yang
diperuntukkan di bawah seksyen 45 atau kerana keterangan yang ada
tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk membuktikan
kesalahan hudud, maka tertuduh bolehlah dihukum dengan hukuman
tazir yang difikirkan patut oleh Mahkamah; dan Mahkamah hendaklah
mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman itu sekiranya ada
keterangan yang cukup bagi maksud itu.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

31

25

Bahagian IV
PELAKSANAAN HUKUMAN

Hukuman hudud tidak boleh diubah


48. Hukuman hudud yang dikenakan di bawah Kanun ini tidak boleh
digantung atau diganti dengan hukuman lain atau dikurangkan atau
diampunkan atau dengan apa-apa cara lain diubah atau dipinda.
Pengesahan hukuman sebelum pelaksanaan
49. Tiap-tiap hukuman hudud, hukuman bunuh sebagai hukuman qisas
atau hukuman tazir yang dijatuhkan di bawah Kanun ini hendaklah
dirujukkan oleh Mahkamah Bicara Syariah Khas yang menjatuhkan
hukuman itu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Khas untuk mendapat
pengesahan, dan hukuman itu tidak boleh dilaksanakan sebelum
pengesahan itu diperolehi.
Pemeriksaan pegawai perubatan sebelum dilaksanakan hukuman
50. Sesuatu hukuman hudud yang dijatuhkan, selain daripada hukuman
bunuh dan rejam, tidak boleh dilaksanakan melainkan pesalah telah
diperiksa oleh seorang pegawai perubatan yang beragama Islam dan
diakui oleh pegawai itu bahawa pesalah itu adalah sihat
Pelaksanaan beberapa hukuman
51. Jika seseorang tertuduh disabitkan melakukan beberapa kesalahan,
maka hukuman yang akan dilaksanakan ke atasnya adalah seperti
berikut;
(a) jika hukuman itu adalah daripada jenis dan keparahan
yang sama, maka hanya satu hukuman sahaja hendaklah
dijalankan;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

32

26

KeLANTAN No. Tahun 2015


(b) jika hukuman itu adalah daripada jenis yang sama, tetapi
keparahannya tidak sama maka hukuman yang lebih berat
sahaja hendaklah dijalankan;

(c) jika hukuman itu adalah daripada jenis yang berlainan, maka
semua hukuman itu hendaklah dijalankan; dan
(d) jika salah satu daripada hukuman itu adalah hukuman bunuh,
maka semua hukuman yang lain itu hendaklah diketepikan.
Pelaksanaan hukuman potong tangan dan kaki
52. Bagi maksud Kanun ini
(a) hukuman potong tangan bermakna memotong tangan di
pergelangan tangan; iaitu di sendi yang menyambungkan
tapak tangan dengan lengan.
(b) hukuman potong kaki bermakna memotong kaki di bahagian
tengah kaki itu supaya tumit kaki boleh lagi digunakan untuk
berjalan atau berdiri.
Pelaksanaan hukuman sebat
53. Hukuman sebat hendaklah dilaksanakan dengan mengikut
peruntukan-peruntukan seksyen 125 dan 126 Enakmen Tatacara Jenayah
Syariah 2002 [En. No. 8/2002].
Penangguhan hukuman rejam bagi perempuan hamil dan
menyusukan anak
54. Hukuman rejam tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah
perempuan yang sedang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan
selepas dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula
untuk menjalani hukuman itu; dan jika sekiranya dia menyusukan
anaknya, maka hukuman rejam tidak boleh dijalani sehingga genap
dua tahun penyusuan anaknya, melainkan ada seseorang ibu susu yang
sanggup menyusukan anak itu dalam tempoh yang tersebut.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

33

27

Hukuman sebat ke atas perempuan hamil


55. Hukuman sebat tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah
perempuan yang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan selepas
dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula untuk
menjalani hukuman itu dengan tidak ada bahaya.
Bahagian V
AM

Persubahatan dan komplot


56. Jika suatu kesalahan itu dilakukan sebagai hasil daripada atau
kerana menurut persubahatan, pertolongan, komplot atau rancangan
jahat, maka tiap-tiap orang yang bersubahat, menolong, mengambil
bahagian dalam komplot atau rancangan jahat untuk melakukan
kesalahan itu adalah bersalah melakukan kesalahan itu dan hendaklah
dihukum dengan hukuman penjara sebagai hukuman tazir selama
tempoh yang tidak lebih daripada sepuluh tahun.
Niat bersama
57. Apabila suatu kesalahan itu dilakukan oleh beberapa orang bagi
mencapai niat bersama mereka semuanya, tiap-tiap seorang daripada
mereka adalah bertanggungjawab atas kesalahan itu sama seperti
kesalahan itu telah dilakukan olehnya seorang dan hendaklah dihukum
dengan hukuman penjara sebagai hukuman tazir selama tempoh yang
tidak melebihi sepuluh tahun.
Sariqah berkumpulan
58. Jika beberapa orang mengambil bahagian melakukan kesalahan
sariqah, tiap-tiap seorang daripada mereka hendaklah dihukum dengan
hukuman hudud, seolah-olah tiap-tiap seorang daripada mereka itu
melakukan kesalahan itu seorang sahaja:

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

34

28

KeLANTAN No. Tahun 2015


Dengan syarat bahawa bahagian yang diperolehi daripada
harta curi oleh tiap-tiap seorang daripada mereka apabila
dibahagikan sama rata di antara mereka, adalah sama dengan atau
melebihi nilai nisab.
Cubaan melakukan kesalahan
59. Mana-mana orang yang mencuba melakukan kesalahan di bawah
Kanun ini hendaklah dihukum dengan hukuman penjara sebagai
hukuman tazir selama tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Prosiding di bawah Kanun Keseksaan tidak boleh diambil
60. Apabila seseorang itu telah dibicarakan atau menghadapi apa-apa
prosiding kerana melakukan kesalahan di bawah Kanun ini, maka dia
tidaklah boleh dibicarakan dan tiada apa-apa prosiding boleh diambil
terhadapnya di bawah Kanun Keseksaan [Akta 574] mengenai kesalahan
yang sama atau serupa yang diperuntukkan di bawah Kanun itu.
Pemakaian hukum syarak
61. (1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah
Kanun ini yang tidak konsisten dengan hukum syarak hendaklah terbatal
setakat yang tidak konsisten itu.

(2) Jika terdapat lacuna atau apa-apa perkara yang tidak
diperuntukkan dengan nyata oleh Kanun ini, mahkamah hendaklah
memakai hukum syarak.
Kaedah-kaedah
62. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan atas nasihat Majlis
boleh melalui pemberitahuan dalam Warta membuat kaedah-kaedah
bagi maksud menjalankan peruntukanperuntukan Kanun ini dan
perjalanan Mahkamah serta pelantikan mana-mana pegawai dan agen
Mahkamah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

35

29

Bahagian VI
MAHKAMAH

Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah


Khas
63. (1) Hendaklah ditubuhkan Mahkamah Bicara Syariah Khas dan
Mahkamah Rayuan Syariah Khas.

(2) Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah mempunyai
bidang kuasa membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah Kanun ini.

(3) Mahkamah Rayuan Syariah Khas hendaklah mempunyai
bidang kuasa mendengar rayuan mengenai apa-apa keputusan
Mahkamah Bicara Syariah Khas.
Mahkamah Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah
Khas adalah tambahan kepada Mahkamah Syariah
64. Mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di bawah seksyen
63 adalah tambahan kepada Mahkamah-mahkamah Syariah yang
ditubuhkan di bawah Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982,
dan peruntukan-peruntukan Enakmen yang tersebut dalam perkaraperkara yang berkaitan hendaklah terpakai kepada perkara- perkara
mengenai Mahkamah-mahkamah di bawah Kanun ini, melainkan
peruntukan-peruntukan itu bercanggah dengan Kanun ini, atau tidak
dimaksudkan oleh peruntukan-peruntukan Kanun ini.
Pemakaian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002
65. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 [En. No.8/2002]
hendaklah terpakai kepada semua prosiding Mahkamah sama ada
dengan atau tanpa apa-apa pengubahsuaian yang difikirkan patut oleh
Mahkamah memandangkan kepada kepentingan keadilan.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

36

30

KeLANTAN No. Tahun 2015

Mahkamah Bicara Syariah Khas


66. Apabila bersidang untuk membicarakan sesuatu kesalahan di bawah
Enakmen ini, Mahkamah Bicara Syariah Khas hendaklah dianggotai
oleh tiga orang Hakim yang mana dua orang daripada mereka hendaklah
terdiri daripada ulama dan perbicaraan itu hendaklah dipengerusikan
oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Mahkamah Rayuan Syariah Khas
67. Apabila Mahkamah Rayuan Syariah Khas bersidang untuk
mendengar sesuatu rayuan yang dibuat ke atas keputusan atau hukuman
Mahkamah Bicara Syariah Khas, maka Mahkamah Rayuan Syariah
Khas hendaklah dianggotai oleh lima orang Hakim yang mana tiga orang
daripada mereka hendaklah terdiri daripada ulama dan persidangan itu
hendaklah dipengerusikan oleh salah seorang daripada Hakim tersebut.
Kelayakan untuk menjadi Hakim
68. Seseorang yang sedang atau pernah memegang jawatan Hakim
Mahkamah Tinggi Malaya atau Sabah dan Sarawak atau Mahkamah
Rayuan atau Mahkamah Persekutuan atau mana-mana orang juga
yang mempunyai kelayakan untuk dilantik menjadi Hakim manamana Mahkamah tersebut adalah layak untuk dilantik menjadi hakim;
manakala ulama yang layak dilantik menjadi hakim ialah seorang yang
sedang atau pernah memegang jawatan Qadhi Besar atau Ketua Hakim
Syarie atau Mufti Kerajaan atau mana-mana orang yang mempunyai
kelayakan untuk memegang jawatan tersebut dan dikenali mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang hukum syarak.
Pelantikan Hakim
69. (1) Hakim hendaklah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha
Mulia Al-Sultan dengan surat Tauliah Pelantikan yang ditandatangani
dan dimeteri dengan mohornya selepas berunding dengan Suruhanjaya
Perkhidmatan Negeri dan Jamaah Ulama dan sebagai tambahan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan boleh berunding dengan
mana-mana pihak berkuasa, badan atau sesiapa juga yang difikirkan
patut dan munasabah; dan pelantikan itu hendaklah disiarkan dalam
Warta.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

37

31


(2) Dalam membuat pelantikan di bawah subseksyen (1),
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan hendaklah menentukan
sama ada yang dilantik itu ialah Ketua Hakim Mahkamah Rayuan
Syariah Khas, Hakim Besar Mahkamah Bicara Syariah Khas, Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Khas atau Hakim Mahkamah Bicara Syariah
Khas.
Pemegangan jawatan
70. (1) Tiap-tiap orang Hakim berhak memegang jawatan sehingga
dia sendiri meletakkan jawatan itu; melainkan sebelumnya dia
terpaksa berhenti kerana tidak sempurna akal atau kerana sakit yang
hendaklah diakui oleh tidak kurang daripada tiga orang pakar perubatan,
atau kerana didapati oleh suatu Tribunal yang bebas bahawa dia
melakukan suatu kesalahan yang menjadikan dia tidak layak menjadi
Hakim.

(2) Pakar-pakar perubatan dan anggota Tribunal yang terdiri
dari seorang pengerusi dan tidak kurang dari empat ahli itu hendaklah
dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan selepas
berunding dengan mana-mana pihak yang berkuasa, atau badan atau
mana-mana orang yang difikirkan patut dan munasabah.
Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim
71. (1) Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim hendaklah
dibayar sebagai satu tanggungan kepada Kumpulan Wang Negeri
Yang Disatukan dan hendaklah tidak kurang daripada gaji, elaun dan
keistimewaan-keistimewaan lain Hakim-hakim Mahkamah Tinggi
Malaya, Sabah dan Sarawak atau Mahkamah Persekutuan Malaysia.

(2) Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang
untuk menentukan gaji, elaun dan keistimewaan lain hakim-hakim
Mahkamah yang ditubuhkan di bawah Kanun ini.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

38

32

KeLANTAN No. Tahun 2015


ENAKMEN KANUN JENAYAH (II)
KANUN JENAYAH SYARIAH (II) (1993) 2015
KANUN
1993 SYARIAH
KANUN JENAYAH
JENAYAH
SYARIAH (II)
(II) (1993)
(1993) 2015
2015

KANUN JENAYAH SYARIAH (II) (1993) 2015


KANUN JENAYAH
(II) (1993) 2015
JADUALSYARIAH
I
KANUN JENAYAH
SYARIAH
(II) (1993) 2015
JADUAL
II
KANUN JENAYAH
SYARIAH
(II) (1993) 2015
JADUAL
Jadual
I
SEKSYEN
3
JADUAL I3
SEKSYEN
JADUAL I3
SEKSYEN
JADUAL I3
SEKSYEN
JADUAL BAHASA
I3
SEKSYEN
SENARAISEKSYEN
PERKATAAN
ARAB
SEKSYEN
3
SENARAI
ARAB
SEKSYEN3BAHASA
3
SENARAI PERKATAAN
PERKATAAN
BAHASA
ARAB
SENARAI PERKATAAN BAHASA ARAB
SENARAI PERKATAAN BAHASA ARAB
SENARAI
PERKATAAN BAHASA ARAB
Adil

SENARAI
PERKATAAN-PERKATAAN
ARAB
SENARAI
PERKATAAN BAHASA ARAB
Adil

Adil

Adil

Adil

Akibat

Adil

Akibat

Adil
Adil
Akibat

Akibat

Akibat

Aqidah

Akibat

Aqidah

Akibat
Akibat

Aqidah

Aqidah

Aqidah
Aqil
Baligh

Aqidah

Aqidah
Aqil

Aqidah
Aqil Baligh
Baligh

Aqil Baligh

Aqil
Baligh

Aurat

Aqil

AqilBaligh
Baligh
Aurat
Aqil
Baligh

Aurat

Aurat

Aurat

Arsy

Aurat
Aurat

Arsy

Aurat

Arsy

Arsy

Arsy

Arsy
Al-Quran
al-Karim

Arsy

Al-Quran
al-Karim

Arsy

Al-Quran
al-Karim

Al-Quran

Al-Quranal-Karim
al-Karim
Al-Quran
al-Karim

Al-Lian

Al-Quran
al-Karim

Al-Lian

Al-Quran al-Karim

Al-Lian

Al-Lian

Al-Lian
Al-Lian

Al-Muruah

Al-Lian

Al-Muruah

Al-Lian

Al-Muruah

Al-Muruah
Al-Muruah

Al-Muruah

Bayyinah

Al-Muruah

Bayyinah

Al-Muruah

Bayyinah

Bayyinah
Bayyinah

Bayyinah

Badhiah

Bayyinah

Badhiah

Bayyinah

Badhiah

Badhiah
Badhiah

Badhiah

Baitulmal

Badhiah

Baitulmal

Badhiah

Baitulmal
Baitulmal

Baitulmal

Baitulmal

Damiyah
Baitulmal

Damiyah
Damiyah
Baitulmal

Damiyah
Damiyah

Damiyah

Diyat

Damiyah

Diyat
Diyat

Damiyah

Diyat

Diyat

Diyat

Dubur

Dubur
Diyat

Dubur

Diyat

Dubur

Dubur

Dubur

Faraj

Faraj
Dubur

Faraj

Dubur

Faraj

Faraj

Faraj

Ghairu
Jaifah
Ghairu
Jaifah

Faraj
Ghairu

Faraj Jaifah
Ghairu
Jaifah

Ghairu
Jaifah

Hadd

Hadd Jaifah
Hadd

Ghairu

Ghairu Jaifah

Ghairu Jaifah

Halal

Halal
Halal

Haram
Haram
Haram

Hashimah
Hashimah

Hirabah
Hirabah

28
28
28
28
28
28
28

Hadd

Hadd

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


Hadd

Hadd

Hadd

Hadd

Hadd

Halal

Halal

Hadd

Halal

Halal

Halal

Halal

Halal

Haram

Halal Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)

Haram

Haram

Haram

Haram

Haram

Hashimah
(1993) 2015
Haram

Hashimah

Haram

Hashimah

Hashimah

Hashimah

Hashimah

Hashimah

Hirabah

Hashimah
Hirabah

Hashimah

Hirabah

Hirabah

Hirabah

Hirabah

Hirabah

Hudud

Hirabah
Hudud

Hirabah

Hudud

Hudud

Hudud

Hudud

Hudud

Hukum
syarak

Hudud
Hukum
syarak

Hudud

Hukum
syarak

Hukum
syarak

Hukum
syarak

Hukum
syarak

Hukumsyarak
syarak
Hukum

Iqrar
Iqrar
Hukum syarak

Iqrar

Iqrar

Iqrar

Iqrar

Iqrar
Iqrar

Iman

Iman

Iqrar

Iman

Iman

Iman

Iman

Iman
Iman

Irtidad

Irtidad

Iman

Irtidad

Irtidad

Irtidad

Irtidad
Irtidad

Irtidad

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Irtidad

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw
Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Jaifah

Jaifah

Itlaf-al-udhw

Jaifah

Jaifah

Jaifah
Jaifah

Jaifah

Jaifah

Jenayah

Jenayah

Jaifah

Jenayah

Jenayah
Jenayah

Jenayah

Jenayah

Jenayah

Jurh

Jurh

Jenayah

Jurh

Jurh
Jurh

Jurh

Jurh

Jurh

Khafifah

Khafifah

Jurh

Khafifah
Khafifah

Khafifah

Khafifah

Khafifah

Khafifah

Lafaz

Lafaz

Lafaz
Khafifah

Lafaz

Lafaz

Lafaz

Lafaz

Lafaz

Laknat

Laknat
Laknat

Lafaz

Laknat

Laknat

Laknat

Laknat

Laknat

Liwat

Liwat
Liwat

Laknat

Liwat

Liwat

Liwat

Liwat

Mohsan
Liwat

Mohsan

Mohsan

Liwat

Mohsan

Mohsan

Mohsan

Mohsan

Mudhihah
Mohsan

Mudhihah

Mudhihah

Mohsan

Mudhihah

Mukallaf

Mudhihah

Mukallaf

Mudhihah

Mukallaf

Mudhihah

Mukalaf
Mukallaf

Mudhihah

Mudhihah

Munaqqilah

Munaqqilah

Munaqqilah

Munaqqilah
Munaqqilah

Mutalahimah

Mutalahimah

Mutalahimah
Mutalahimah

Mutalahimah

Nisab

Nisab

Nisab
Nisab

Nisab

Qadhi

Qadhi
Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qarinah

Qarinah
Qarinah

Qarinah

Qarinah

Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qazaf

Qazaf

39

33

29
29
29
29
29
29
29
29

Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Nisab
Nisab
Nisab

40

Qadhi
Qadhi
Qadhi

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Qarinah
Qarinah
Qarinah

34 Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata

KeLANTAN No. Tahun 2015

Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf

Qisas
Qisas
Qisas
Qisas

Rejam
Rejam
Rejam
Rejam

Riddah
Riddah
Riddah
Riddah

Sariqah
Sariqah
Sariqah

Sulh
Sulh
Sulh

Sariqah
Sulh

Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah

Syajjah
Damighah
Syajjah
Syajjah Damighah
Damighah
Syajjah Damighah

Syajjah
Syajjah
Hashimah
Syajjah Hashimah
Hashimah

Syajjah Hashimah

Syajjah
Syajjah
Mamumah
Syajjah Mamumah
Mamumah
Syajjah Mamumah

Syajjah
Mudhihah
Syajjah
Syajjah Mudhihah
Mudhihah

Syajjah Mudhihah

Syajjah
Syajjah Munaqqilah
Munaqqilah
Syajjah
Syajjah Munaqqilah
Munaqqilah

Syarak
Syarak
Syarak
Syarak
Syarat
Syarat
Syarat

Syahadah
Syahadah
Syahadah

Syariah
Syariah
Syariah

Syurb
Syurb
Syurb

Taubat
Taubat
Taubat

Tazir
Tazir
Tazir

Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Wali
Wali
Wali
Wati
Syubhah
Wati
Wati Syubhah
Syubhah
Zina
Zina
Zina

30
30
30

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

41

35

Jadual II
( Subseksyen 38(a) )
Jumlah arsy yang dikenakan bayarannya kerana melalukan itlaf-al-udhw
dan itlaf-solahiyyatu-al-udhw adalah seperti berikut:
Jenis cedera

Jumlah diyat

1. Kehilangan anggota yang tunggal, seperti


hidung atau lidah

Satu diyat

2. Kehilangan anggota yang berpasangan seperti


tangan, kaki, mata, bibir, buah dada dan telinga

Satu diyat jika satu


pasang yang cedera,
tetapi diyat jika satu
sahaja yang cedera.

3. Kehilangan anggota yang berempat seperti bulu diyat jika satu anggota
mata atau kelopak mata
sahaja yang cedera,
diyat jika dua anggota itu
cedera, diyat jika tiga
anggota yang cedera, dan
satu diyat jika kesemua
empat-empat anggota itu
cedera
4. Satu jari tangan atau jari kaki

1/10 diyat

5. Satu sendi jari

1/30 diyat

6. Satu sendi ibu jari

1/20 diyat

7. Sebatang gigi yang bukan gigi susu

1/20 diyat

8. Dua puluh batang gigi

Satu diyat

9. Sebatang gigi susu

1/50 diyat

10. Mencabut kesemua rambut di kepala, janggut,


misai, bulu kening, bulu mata dan di manamana sahaja di badan

Satu diyat

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

42

36

KeLANTAN No. Tahun 2015


Jadual III
( Subseksyen 38(b) )

Jumlah arsy dan lama tempoh penjara yang dihukumkan kerana


melakukan syajjah (kecederaan di kepala atau muka).
Jenis cedera

Jumlah arsy

Tempoh penjara

1. Syajjah khafifah (cedera


yang tidak mendedahkan
tulang)

1/40 diyat

Tidak melebihi dua tahun

2. Syajjah mudhihah (cedera


yang mendedahkan tulang
tetapi tidak ada patah)

1/20 diyat

Tidak melebihi lima


tahun

3. Syajjah hashimah (cedera


yang melibatkan patah
tetapi tidak tergelincat
sendi)

1/10 diyat

Tidak melebihi lima


tahun

4. Syajjah munaqqilah
(cedera yang melibatkan
patah dan tergelincat
sendi)

1/4 diyat

Tidak melebihi sepuluh


tahun

1/3 diyat

Tidak melebihi sepuluh


tahun

1/2 diyat

Tidak melebihi empat


belas tahun

5. Syajjah mamumah
(cedera yang melibatkan
pecah tempurung kepala
tetapi lukanya hanyalah
menyentuh kulit otak
sahaja dengan tidak
mencarikkannya)
6. Syajjah damighah (cedera
yang melibatkan pecah
tempurung kepala dan
lukanya mencarikkan kulit
otak)

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

43

37

Jadual IV
( Subseksyen 38(c) )
Jumlah arsy dan lama tempoh penjara kerana melakukan jurh (luka
di bahagian badan yang lain daripada kepala dan muka dan luka itu
ada meninggalkan parut).
Jenis cedera

Jumlah arsy

Tempoh penjara

1/3 diyat

Tidak melebihi
sepuluh tahun

a) damiyah (carik kulit dan


berdarah)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

b) badhiah (luka yang tidak


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

c) mutalahimah (luka yang


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi tiga


tahun

d) mudhihah (luka yang


mendedahkan tulang)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
lima tahun

e) hashimah (patah tulang


yang tidak menggelincatkan
sendi)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
lima tahun

f) munaqqilah (patah yang


menggelincatkan sendi)

Sebanyak mana
yang ditentukan
oleh Mahkamah

Tidak melebihi
tujuh tahun

1. Jaifah (luka yang menembusi


anggota badan)
2. Ghairu jaifah (luka yang lain
daripada jaifah) iaitu:-

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

44

38

KeLANTAN No. Tahun 2015


HURAIAN

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan


jenayah syariah hudud, qisas dan tazir serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
permulaan

2. Rang Undang-Undang dimulai tentang perkara permulaan.


3. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas Kanun yang dicadangkan dan memberi
kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan untuk menetapkan
permulaan kuat kuasa Kanun yang dicadangkan.
4. Fasal 2 mengandungi peruntukan berkenaan pemakaian Kanun yang dicadangkan.
5. Fasal 3 mengandungi takrif perkataan tertentu yang akan digunakan dalam Kanun
yang dicadangkan.
6. Fasal 4 memperkatakan tentang pembahagian kesalahan-kesalahan di bawah
Kanun yang dicadangkan kepada kesalahan hudud, qisas dan tazir.
Bahagian I
7. Bahagian I mengandungi peruntukan berhubungan dengan kesalahan-kesalahan
hudud.
8. Fasal 5 memperkatakan tentang jenis-jenis kesalahan hudud.
9. Fasal 6, 7 dan 8 memperkatakan tentang kesalahan sariqah, hukuman baginya
serta pengecualian hukuman hudud sariqah.
10. Fasal 9, 10 dan 11 memperkatakan tentang kesalahan hirabah, hukuman
baginya serta pengecualian hukuman hudud hirabah.
11. Fasal 12 dan 13 memperkatakan tentang kesalahan zina dan hukumannya.
12. Fasal 14, 15 dan 16 memperkatakan tentang kesalahan liwat dan hukumannya.
13. Fasal 17 dan 18 memperkatakan tentang kesalahan qazaf, hukumannya serta
pembuktiannya.
14. Fasal 19, 20 dan 21 memperkatakan al-lian dan akibatnya.
15. Fasal 22 memperkatakan tentang kesalahan syurb dan hukumannya.
16. Fasal 23 memperkatakan tentang kesalahan irtidad atau riddah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

45

39

Bahagian II
17. Bahagian II mengandungi peruntukan berkenaan qisas.
18. Fasal 24 bertujuan untuk memperuntukkan tentang aplikasi qisas dan diyat bagi
kes yang menyebabkan kematian manusia dan kecederaan badan.
19. Fasal 25 memperkatakan tentang jenis-jenis kesalahan menyebabkan kematian.
20. Fasal 26 dan 27 memperkatakan tentang kesalahan qatl al-amd dan hukumannya.
21. Fasal 28 bertujuan untuk membuat peruntukan mengenai pengampunan bagi
hukuman qisas.
22. Fasal 29 bertujuan untuk memperuntukkan hukuman tazir sebagai ganti
kepada hukuman qisas.
23. Fasal 30 dan 31 memperkatakan tentang kesalahan qatl syibhi al-amd dan
hukumannya.
24. Fasal 32 dan 33 memperkatakan tentang kesalahan qatl al-khata dan
hukumannya.
25. Fasal 34 dan 35 memperkatakan tentang kesalahan menyebabkan kecederaan
badan dan hukuman baginya.
26. Fasal 36 bertujuan untuk memperuntukkan jenis-jenis kecederaan badan bagi
tujuan menghukum.
27. Fasal 37 bertujuan untuk memperuntukkan kes-kes bila mana hukuman qisas
tidak boleh dikenakan.
28. Fasal 38 bertujuan untuk memperuntukkan tentang akibat apabila hukumanhukuman qisas tidak dikenakan.
Bahagian III
29. Bahagian III mengandungi peruntukan berkenaan keterangan.
30. Fasal 39 bertujuan untuk membuat peruntukan tentang bagaimana membuktikan
kesalahan di bawah Kanun ini.
31. Fasal 40 memperkatakan tentang bilangan saksi untuk membuktikan semua
kesalahan di bawah Kanun ini.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

46

40

KeLANTAN No. Tahun 2015

32. Fasal 41 memperkatakan tentang syarat menjadi saksi.


33. Fasal 42 dan 43 memperkatakan tentang keterangan.
34. Fasal 44 dan 45 memperkatakan tentang iqrar.
35. Fasal 46 memperkatakan tentang keterangan qarinah.
36. Fasal 47 bertujuan untuk membuat peruntukan mengenai hukuman tazir
sebagai ganti hukuman hudud apabila keterangan tidak memenuhi syarat untuk
membuktikan kesalahan hudud.
Bahagian IV
37. Bahagian IV mengandungi peruntukan berkenaan pelaksanaan hukuman.
38. Fasal 48 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa hukuman hudud tidak boleh
diubah.
39. Fasal 49 memperkatakan tentang pengesahan hukuman hudud dan hukuman
mati oleh Mahkamah Rayuan Syariah Khas sebelum hukuman tersebut dilaksanakan.
40. Fasal 50 memperkatakan tentang pemeriksaan perubatan sebelum hukuman
dilaksanakan.
41. Fasal 51 bertujuan untuk membuat peruntukan tentang bagaimana melaksanakan
beberapa hukuman.
42. Fasal 52 memperkatakan tentang hukuman memotong tangan dan kaki.
43. Fasal 53 memperkatakan tentang pelaksanaan hukuman sebat.
44. Fasal 54 bertujuan untuk memperuntukkan penangguhan hukuman rejam bagi
perempuan hamil dan yang menyusukan anak.
45. Fasal 55 memperkatakan tentang hukuman sebat ke atas perempuan hamil.
Bahagian V
46. Bahagian V mengandungi peruntukan berkenaan peruntukan umum.
47. Fasal 56 dan 57 memperkatakan tentang bersubahat dan komplot melakukan
kesalahan serta niat yang bersama.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (II)


(1993) 2015

47

41

48. Fasal 58 memperkatakan tentang kesalahan sariqah berkumpulan.


49. Fasal 59 memperkatakan tentang cubaan melakukan kesalahan.
50. Fasal 60 memperkatakan tentang keadaan dalam mana prosiding di bawah Kanun
Keseksaan tidak boleh diambil.
51. Fasal 61 memperkatakan tentang pemakaian hukum syarak.
52. Fasal 62 memperuntukkan kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia AlSultan atas nasihat Majlis untuk membuat kaedah-kaedah berkenaan peruntukan Kanun
yang dicadangkan, perjalanan mahkamah serta pelantikan mana-mana pegawai dan
agen mahkamah.
Bahagian VI
53. Bahagian VI mengandungi peruntukan berkenaan Mahkamah.
54. Fasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dan 71 memperkatakan tentang Mahkamah
Bicara Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas, pelantikan hakim serta
perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
IMPLIKASI KEWANGAN
Rang Undang-Undang ini akan melibatkan Kerajaan dalam perbelanjaan wang
tambahan yang amaunnya belum dapat ditentukan sekarang ini.

8 Februari 2015
[PU.KN.1/G/40]

Shahidani bin Abd Aziz

Penasihat Undang-Undang Negeri
Kelantan

48

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

A BILL
SYARIAH CRIMINAL CODE (II)
(1993) 2015
ARRANGEMENT OF CLAUSES

PRELIMINARY

Section
1. Short title and commencement
2. Application
3. Interpretation
4. Category of offence
Part I
HUDUD OFFENCES

5. Types of hudud offences


6. Sariqah
7. Punishment for committing sariqah
8. A circumstances where sariqah hudud punishment shall not be imposed
9. Hirabah
10.

Punishment for hirabah

11. A circumstances where amputating hand and foot in hirabah offences shall not
be imposed
12. Adultery
13. Punishment for adultery
14. Sodomy
15. Punishment for sodomy
16. Proof of sodomy
17. Qazaf
18. Punishment for qazaf
19. Al-lian
20. Refusal to do lian

49

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

50
Section

21. Consequences of al-lian


22. Syurb
23. Irtidad or riddah
Part II
Qisas

24.

Qisas and diyat

25. The types of offences causing death


26. Qatl-alamd
27. Punishment for qatl-al-amd
28. Pardon
29. Substitute punishment to qisas
30. Qatl syibhi-al-amd
31. Punishment for qatl syibhi-al-amd
32. Qatl-al-khata
33. Punishment qatl-al-khata
34. Causing bodily injury
35. Punishment for causing bodily injury
36. Types of bodily injury
37. A circumstances where qisas punishment shall not be imposed
38. Consequence where qisas punishment is not imposed
Part III
EVIDENCE

39. Proving an offence


40. Number of witnesses
41. Requirements of a witness
42. Nature of testimony
43. Retraction of confession

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


Section
44. Iqrar
45. Retraction of iqrar
46. Circumstantial evidence
47. Tazir as a subtitute punishment to hudud where the evidence does not fulfill
the condition required to prove a hudud offence
Part IV
IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT

48. Hudud punishment not be varied


49. Confirmation of sentences before execution
50. Examination of medical officer before execution of punishment
51. Implementation of several punishment
52. Execution of amputation of hand and foot
53. Execution of whipping punishment
54. Postponement of stoning punishment for a pregnant woman and breast-feeding
55. Whipping punishment on a pregnant woman
Part V
GENERAL PROVISIONS

56. Abetment and conspiracy


57. Common intention
58. Sariqah by several offenders
59. Attempt to commit an offence
60. Proceeding under the Penal Code shall not be taken
61. Application of hukum syarak
62. Rules

51

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

52

Part VI
COURT

Section
63. Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal
64. Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal are in addition
to the Syariah Courts
65. Application of Syariah Criminal Procedure Enactment 2002
66. Special Syariah Trial Court
67. Special Syariah Court of Appeal
68. Eligibility to become Judges
69. Appointment of Judges
70. Tenure of office
71. Salaries, allowances and other privileges of Judges.
Schedule I
Schedule II
Schedule III
Schedule IV

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

53

a bill
intituled
An Enactment to make provisions for syariah hudud criminal offence,
qisas and tazir and matters related thereto.
[


ENACTED by the Legislature of the State of Kelantan as
follows:
PRELIMINARY

Short title and commencement


1. (1) This Enactment may be cited as the Syariah Criminal Code (II)
(1993) 2015 and shall come into operation on a date to be appointed by
His Royal Highness the Sultan by notification in the Gazette.
(2) Different dates may be appointed under subsection (1) for the
commencement of the different provisions of this Code.
Application
2. This Code shall apply to every Muslim who is mukalaf for any
offence under this Code committed by him in the State of Kelantan.
Interpretation
3. (1) In this Code, unless the context otherwise requires

child includes grandchild and descendant underneath or next;

arsy means a sum of money or property or any part of a diyat


to be paid to the victim as prescribed in Schedule II, III, and IV as
compensation for the injury (jurh) caused to the victim;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

54
2

KeLANTAN No.

of

2015

Baitulmal means Baitulmal established under section 41 of


Majlis Agama Islam and Adat Istiadat Melayu Kelantan Enactment
1994 [En. No. 4/94];

Administration Enactment means the Syariah Courts
Administration Enactment 1982 [En. No. 3/1982];

Judge means a judge appointed under Part VI;

diyat means a certain amount of money or property that the amount


or value equal to the current price of gold weighing 4450 grams or at
the rate prescribed by His Royal Highness the Sultan from time to time;
hukum syarak means in Shafi sect or according to any one of
Hanafi Maliki, or Hanbali;
Jamaah Ulama means Jamaah Ulama established under section
33 of the Majlis Agama Islam and Adat Istiadat Melayu Kelantan
Enactment 1994;
Court means the Special Syariah Trial Court and Special Syariah
Court of Appeal established under Part VI;
Council means Council of the Islam and Malay Custom, Kelantan
established under subsection 5 (1) of the Council of the Islam and Malay
Custom, Kelantan Enactment 1994;
Mohsan and ghairu mohsan have the same meaning as defined
in section 12(2)(a) and (b);
mukalaf means a person who has attained 18 years of age and of
sound mind;
nisab means a sum of money equivalent to the current price of gold
weighing 4.45 gram or a sum to be determined by His Royal Highness
the Sultan from time to time in accordance with hukum syarak;
Imprisonment have the same meaning as provided under section
2 of Prison Act 1995 [Act 537];

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

55
3

qisas means equal retaliation punishment or equation for the


offence of causing death or bodily injury to any person;
State Judicial Commission means the State Judicial Commission
established by the State Government;
wali means a relative of the victim who is entitled to remit the
offence committed by the offender on the victim.
(2) To avoid doubt about the identity of words or expressions used
in this Code which are listed in Schedule I, reference may be made to
the Arabic script of the said words and expressions as shown against
them in the said Schedule.
(3) All words, expressions, interpretations and phrases used in
this Code but not defined herein, shall be deemed to have the meaning
given to them in the Interpretation Acts 1948 and 1967 [Act 388] if not
contrary to hukum syarak.
(4) Unless the context otherwise requires any reference in this
Kanun in respect of any part or section or subsection or Schedule is
a reference to a particular part or section or subsection or a specific
schedule in this Kanun.
Category of offence
4. (1) Offences under this Code are divided into three categories as
follows:
(a) hudud offences, are offences specified in section 5, the
punishments of which are called hudud punishments and
ordained by al-Quran al-Karim or al-Sunnah;
(b) qisas offences, are offences causing death or bodily injury
to a person, the punishments of which are called qisas
punishments and ordained by al-Quran al-Karim or alSunnah; and

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

56
4

KeLANTAN No.

of

2015

(c) tazir offences, are offences other than hudud or qisas


offences, the punishments of which are called tazir and
determined by the Legislature of the State under this Code
or otherwise and imposed at the discretion of the Court.
(2) Notwithstanding subsection (1), if hudud or qisas offences
cannot be punished with hudud or qisas punishments because they do
not meet the conditions required for the punishments as prescribed under
this Code or in accordance with hukum syarak, then the offences shall
become a tazir offences and be punished accordingly.
Part I
HUDUD OFFENCES

Types of hudud offences


5. Hudud offences are as follows:
(a)
sariqah;
(b)
hirabah;

(c) adultery including sodomy;

(d)
qazaf;
(e)
syurb; and
(f)
irtidad or riddah.
Sariqah
6. Any person secretly moving a movable property out of lawful
custody or possession of the owner without his consent, the act of which
is committed with the intention to deprive him of the property from his
custody or possession is said to commit sariqah.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

57
5

Punishment for committing sariqah


7. Any person who commits sariqah, except in the circumstances set
out in section 8, shall be punished with the following hudud
punishments:
(a) for a first offence with amputation of his right hand;
(b) for a second offence with amputation of his left foot; and
(c) for third and subsequent offences with which imprisonment
for such term as in the opinion of the Court deemed
appropriate of not more than fifteen years, to make the
offender realize and regret.
A circumstances where sariqah hudud punishment shall not be
imposed
8. Hudud punishment for sariqah offences shall not be imposed in
the following circumstances:
(a) when the value of the stolen property is less than the nisab;
(b) when the owner of the stolen property has not taken sufficient
precaution to guard it from being stolen, given the condition
of the property and where it is stored or abandoned;
(c) if the offender has not yet received the full possession of
stolen property, even though its owner no longer has custody
or possession of the property;
(d) if the stolen property is of the type that is not worth of value
and can be found in abundance all over the place or of the type
that is perishable;
(e) when the stolen property does not have any value in accordance
with hukum syarak;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

58
6

KeLANTAN No.

of

2015

(f) when a theft was committed by the creditor on the property of


the debtor who refused to pay the debt, provided that the value
of the stolen property does not exceed the amount of the debt
or the value of the stolen property exceeds the amount of debt
but not exceeding the nisab;

(g) when the offence is committed in extreme situations, including


war, famine, disease and natural disasters and the like;
(h) when the offence occurred within the family, such as a wife
stealing from her husband and vice versa or a child stealing
from his father and vice versa;
(i) when the offence is committed by a group of people where
the proportion of every one of them after dividing the stolen
property or the proceeds thereof is less than the nisab;
(j) when the offender returns the stolen property before the
execution of hudud;
(k) when the owner of the stolen property denies that his property
had been stolen, even if the offender has made a confession to
stealing it;
(l) when the offender has made an objections against the witnesses
that can be accepted by hukum syarak;
(m) when the offender legally owns the stolen property after the
theft and before the punishment is carried out;
(n) when the execution of amputating hand harms or threatens the
life of offender;
(o) when the offenders left hand is not functioning, maimed or
truncated;
(p) when the offender stole a property or items belonging to the
baitulmal; or

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

59
7

(q) when the stolen property or circumstances in which the offence


is committed in accordance with hukum syarak and there is no
hudud punishment that can be imposed on him.
Hirabah
9. A person or a group of persons who confiscate the property of
another with violence or wrongful restrain or making threat is said to
commit hirabah.
Hirabah sentence
10. Any person who commits hirabah shall be punished with
following hudud punishments:
(a) death and thereafter crucified, if the victim of the offence is
killed and his property or the property of others under his
custody is taken;
(b) death only, if the victim of the offence is killed but no property
has been taken;
(c) amputation of right hand and left foot, if only a property is
taken without causing death or injury to victim; but if the
property is taken and an injury is caused to the victim, then
the diyat or arsy shall be paid in addition to amputating hand
and foot where the total diyat or arsy shall be subject to what
is reasonable having regard to the nature and circumstances
of the injuries caused as specified in Schedule II, III and IV;
and
(d) imprisonment for a period deemed appropriate by the Court,
not exceeding five years to make the offender realize and
regret, if only a threat is uttered to take any property or no
injury caused.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

60
8

KeLANTAN No.

of

2015

A circumstances where amputating hand and foot in hirabah


offences shall not be imposed
11. (1) The punishment of cutting of hand and foot shall not be
imposed in cases of punishments that will not be imposed for sariqah
provided by section 8, whichever appropriate.
(2) The hudud punishment of hirabah shall not be imposed in
when the offender voluntarily submit himself before the legal process
is being commenced provided that the offender declares his repentance
before a Judge or syariah and surrender the seized property to the
authority or the owner from whom the property is robbed.
Adultery
12. (1) Except in the case of wati syubhah as specified in subsection
(3), whoever has sexual intercourse between a man or a woman whom
are not her or his legally spouse is committing adultery.

(2) For the purposes of subsection (1):

(a) where the offender is already lawfully married and have


enjoyed sexual intercourse in the marriage, then the
offender is named mohsan; and
(b) where the offender is unmarried or married but has yet
to experience a sexual intercourse in marriage then the
offender is named ghairu mohsan.
(3)
Wati syubhah is a sexual intercourse which is committed by
a man with a woman who is not his wife and the intercourse is done:
(a) in dubious circumstances in which he thought that the
woman with whom he had the sexual intercourse was
his wife, when in fact the woman was not his wife; or

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

61
9

(b) in dubious circumstances in which he thought that his


marriage to the woman with whom he had the sexual
intercourse was valid according to hukum syarak, when
in fact the marriage was invalid.
Punishment for adultery
13. (1) If the offender who commits adultery is a mohsan, the offender
shall be punished by stoning, which is stoned until death with a medium
size stones.

(2) If the offender who commits adultery is a ghairu mohsan, the
offender shall be punished with whipping of one hundred lashes and in
addition shall be liable to imprisonment for one year.
Sodomy
14. A man who having carnal intercourse with another man and
another man or a man who having an intercourse with woman by anus
is committing sodomy.
Punishment for sodomy
15. (1) Subject to subsection (2), any person who commits the offence
of sodomy shall be punished with the same punishment as prescribed
for adultery.

(2) A husband who commits the offence of sodomy against his
wife shall be punished with tazir punishment.
Proof of sodomy
16. Sodomy offences shall be proved by the manner required to prove
adultery.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

62
10

KeLANTAN No.

of

2015

Qazaf
17. (1) A person is commiting qazaf if he
(a) makes an accusation of adultery or sodomy, which is not
substantiated by four witnesses, against an aqil baligh
muslim and who is known as chaste of the behavior of
adultery or sodomy; or
(b) subject to subsection (2), who expressly or impliedly
makes a statement that a particular person has committed
adultery or sodomy or expressly or impliedly alleged
that a particular person is not a father or a child to another
particular person.

(2) A statement under paragraph 1(b) is regarded as qazaf unless
it is proven by four male witnesses, and if the statement cannot be proved
then the person making the allegation shall be guilty of qazaf offence;
but if it has been proved, then the person against whom the statement
is made is guilty of adultery or sodomy.

(3) A statement under paragraph 1(b) is deemed not proven, if
one or more of the four witnesses withdraw or refuse to testify or if
the evidence is inconsistent with the statement; and in that case any
witness who commit any of the acts mentioned above shall be deemed
to have committed a qazaf offence and shall be punishable with hudud
punishment.

(4) Any person who claims and witnesses who testify in good
faith, either with syahadah or bayyinah before the Court, to prove
the offence of adultery or sodomy but the evidence does not meet the
requirements of hukum syarak for the accused to be imposed with hudud
punishment, then the claimant and the witnesses shall not be guilty of
qazaf offence.
Punishment for qazaf
18. (1) Any person who commits a qazaf offence shall be punished
with whipping of eighty lashes and his testimony shall not be accepted
by the Court until he repented of his wrongdoings.

daripada keturunannya

Hukuman qazaf
(b) apabila pengadu menarik balik pengaduannya
WARTA KERAJAAN
KELANTANkesalahan qazaf hendak
18.
(1) Mana-mana
orang NEGERI
yang melakukan
(c) apabila pengadu memaafkan pesalah qazaf sebelum
hukuma
63
hukuman sebat sebanyak lapan puluh kali sebatan dan keterangannya
tida
Mahkamah
sehingga dia bertaubat atas perbuatannya itu.
Al-lian

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

11

(2)
hudud
qazaf
tidak boleh
dikenakan
dalam keadaan
ber
19.
(1) Hukuman
Al-lian ialah
suatu
tuduhan
zina secara
bersumpah
yang dibua
(2)
Hudud punishment for qazaf shall not apply in the following
terhadap
isterinya manakala isterinya pula dengan secara bersumpah meno
circumstances:
(a) apabila qazaf dilakukan ke atas anak kandung, cucu kan
mana tuduhan dan penolakan adalah dibuat dihadapan seorang hakim denga
daripada
keturunannya
(a) when
a person
has committed qazaf against any of his
kata sebagaimana
yang
dinyatakan
dalam subseksyen (2), (3), (4), (5) dan
decendants;
mana yang berkenaan.
(b) apabila pengadu menarik balik pengaduannya
(b) when the complainant withdraws the allegation of
qazaf;

(2) Suami
yangpengadu
membuat
tuduhan itu
hendaklah
melafazkan
emp
(c) apabila
memaafkan
pesalah
qazaf sebelum
hukuma

(c)
lafaz
berikut: when the complainant pardons the person who commits
qazaf before the execution.
Al-lian

Aku bersaksi dengan Allah bahawa aku bercakap


19.Al-lian
(1) menuduh
Al-lian ialah
suatu tuduhan zina secara bersumpah yang dibua
isteriku.berzina.
terhadap isterinya manakala isterinya pula dengan secara bersumpah meno
19. (1) Al-lian
an
accusation
of adultery
by oath
made by a husband
(3) Apabila
genap
empat
kalidibuat
dia
mengulangi
lafaz yang
terkandu
mana
tuduhan
danispenolakan
adalah
dihadapan
seorang
hakim
denga
against his wife, while his wife by an oath rejected the accusation, and
(2),both
maka
dia hendaklah
menyebut
lafaz
yang
kelima dengan
berkata:
kata
sebagaimana
dinyatakan
dalam
subseksyen
(2), (3),
(4), (5) dan
the accusationyang
and rejection
are made
before
a judge by uttering
mana
yang as
berkenaan.
the words
specified in subsection (2), (3), (4), (5) and (6) as the case
Laknat
Allah akan jatuh ke atasku sekiranya aku bercakap boh
may be.
(2) Suami yang membuat tuduhan itu hendaklah melafazkan emp
(4) ABagi
menolak
makashould
isterinya
pula m

(2)
husband
who hadtuduhan
made the itu,
accusation
repeathendaklah
four
lafaz berikut:
times in a rowlafaz
following
berturut-turut
yangutterance:
berikut:
Allah
Aku isbersaksi
dengan IAllah
bahawa
aku bercakap

Aku
my witness
the truth
bersaksi
denganthat
Allahspeak
bahawa
suamiku.ada
menuduh
isteriku.berzina.
that
I accuse
.......... has committed adultery.
tuduhan
zinamy
ke wife
atasku."
(3) Apabila
empat
dia mengulangi
lafaz yang terkandu

(3)
the end genap
of the four
timeskali
he repeats
the words contained
(5) At
Apabila
genap
empat
kali
dia mengulangi
lafaz yang dinyatak
(2),inmaka
dia hendaklah
menyebut
lafaz
yangbykelima
subsection
(2), he shall make
the fifth
utterance
saying:dengan berkata:
(4), maka dia hendaklah menyebut lafaz yang kelima dengan berkata:
Laknat
akan
sekiranya
aku bercakap boh

The
curseAllah
of Allah
shalljatuh
fall onke
meatasku
if I have
lied.
Kemurkaan Allah akan jatuh ke atasku sekiranya suamiku berc
(4) To
Bagi
menolak
tuduhan
itu,wife
maka
pula m

(4)
reject
the accusation,
then his
shallisterinya
also repeathendaklah
four
times in a rowlafaz
following
berturut-turut
yangpronouncement:
berikut:

Aku
Allahbersaksi
is my witness
thatAllah
my husband
dengan
bahawa..........
suamiku.ada
had lied in making the adultery accusation against me.

tuduhan zina ke atasku."

(5) Apabila genap empat kali dia mengulangi lafaz yang dinyatak
(4), maka dia hendaklah menyebut lafaz yang kelima dengan berkata:

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

64

KeLANTAN No.

12

of

2015


(5) At the end of the four times she repeats the words specified
in subsection (4), she shall make the fifth utterance by saying:

The wrath of Allah shall fall on me if my husband has spoken


the truth.


(6) If the wife has given birth or is pregnant, considered as
the result of zina as accused by her husband, the husband shall deny
being the father of the child who has been given birth or is still being
conceived by adding to the pronouncement under subsection (2) that
must be repeated four times a syllable, pronouncing the following:

The child/what is being conceived by my wife is not from


me.

Refusal to do lian
20. A husband who accuses his wife of adultery and he or his wife
refused to resort to lian after being ordered by the Court to do so,
then
(a) he husband shall be punished with hudud punishment for
committing qazaf; or
(b) the wife shall on conviction of offence be punished with
hudud punishment for committing the offence of adultery.
Consequence of al-lian
21. Where a married couple resort to al-lian to settle an accusation
of adultery between them neither the husband shall be guilty of
qazaf, nor the wife of adultery, and both of them shall be free from
punishment for such offence; but the marriage shall be dissolved
forthwith and the Judge shall make an order accordingly; and
the couple shall forever not be capable of marrying each other
again and if they thereafter having a sexual intercourse such act
is prohibited and the intercourse is considered as an adultery.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

65
13

Syurb
22. Whoever drinking liquor or any other intoxicating drinks whether
he is intoxicated or not, irrespective of the quantity he consumed, is
committing a syurb offence and upon conviction shall be punished with
whipping of not more than eighty lashes and not less than forty lashes.
Irtidad or riddah
23. (1) Whoever voluntarily, deliberately and aware of making an
act or uttered a word affects or against against the aqidah (belief) in
Islamic religion is committing irtidad.

Provided that such act is done or such word is uttered
intentionally, voluntarily and knowingly without any compulsion
by anyone or by circumstances.

(2) For the purpose of subsection (1) the acts or the words which
affect the aqidah (belief) are those which concern or deal with the
fundamental aspects of Islamic religion which are deemed to have been
known and believed by every Muslim as part of his general knowledge
for being a Muslim, such as matter pertaining to Rukun Islam, Rukun
Iman and matters of halal (the allowable or the lawful) or haram (the
prohibited or the unlawful).

(3) Whoever is found guilty of committing the offence of irtidad
shall, before a sentence is passed on him, be required by the court to
be imprisoned within such period deem suitable by the Court for the
purpose of repentance.

(4) Where he is reluctant but there is still hope for his repentance
then the Court shall consider for continuance until no hope of repentance
then the court shall pronounce the hudud sentence on him and order
the forfeiture of his property irrespective of whether such property was
acquired before or after the commission of the offence to be held for
the Baitulmal:

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

66
14

KeLANTAN No.

of

2015


Provided that when he repents whether the repentance
is done before the death sentence is pronounced or after such
pronouncement but before the sentence is carried out, he shall
be free from the hudud sentence and his property ordered to be
forfeited shall be returned to him.
Part II
Qisas

Qisas and diyat


24. The punishment of qisas and diyat shall be imposed to offences
of homicide and causing bodily injuries.
Type of homicide
25. Homicide shall be divided into three categories
(a) qatl al-amd;
(b) qatl syibhi al-amd; dan
(c) qatl al-khata.
Qatl al-amd
26. (1) Any person who causes the death of a person by doing an
act with the intentionally causing death or bodily injury which in the
ordinary course of nature is likely or sufficient to cause death; or by
doing an act knowingly that his act is so imminently dangerous that it
strongly in probability to cause death, is committing qatl al-amd.

(2) Any person who by doing an act with the intention or
knowingly that the act is likely to cause death, unintentionally causes
the death of any person or have no knowledge that it can cause a death,
is also committing qatl-al-amd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

67
15

Punishment for qatl-al-amd


27. (1) Except as provided in subsection (2), any person who commits
qatl-al-amd shall be punished with death as qisas punishment.

(2) The punishment of qisas in subsection (1) shall not be
imposed:
(a) the offence is not proved by the evidence required under
Part III; or
(b) notwithstanding such proof, the wali had pardoned
Pardon
28. A wali may at any time before the execution of the punishment
of death as the qisas punishment, pardon the offender either with or
without a diyat; and if the pardon is with a diyat, this shall be paid either
in a lump sum or by installment within a period of three years from the
date of the final judgement, and if in the meantime the offender dies, the
diyat shall be recoverable from his estate. In case of no estate available
the diyat is borne by Baitulmal.
Substitute to qisas punishment
29. When the punishment of death as qisas punishment is not imposed,
the offender shall be liable to the tazir punishment of imprisonment
for life or having regards to the circumstances of the case to such term
of imprisonment as in the opinion of the Court would lead the offender
to repentance or with such compensation fix by the Court.
Qatl syibhi al-amd
30. Any person who with the intention of causing injury to the body or
mind of any person causes the death of that person or any other person
by doing an act with or without an act with or without a weapon which
in the ordinary cause of nature is not likely to cause death is said to
commit qatl-syibhi-al-amd.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

68
16

KeLANTAN No.

of

2015

Punishment for qatl syibhi-al-amd


31. Any person who commits qatl syibhi-alamd shall pay diyat to
the victims wali and in addition thereto shall be punished with the
tazir of imprisonment for a term not exceeding fourteen years that
would lead the offender to repentance.
Qatl al-khata
32. Any person without an intention of causing death or injury causes
the death of a person by doing an act which is not anticipated to cause
the death of such person or any person or by doing an unlawful act
which later becomes the cause for the death of such person is said to
commit qatl-al-khata.
Punishment for qatl-al-khata
33. Any person who commits qatl-al-khata shall pay diyat to the
victims wali and in addition thereto may be liable to the tazir
punishment of imprisonment for a term not exceeding ten years that
would lead the offender to repentance.
Causing bodily injury
34. Any person who causes pain, harm, disease, infirmity or injury to a
person, or impairs or causes the loss of function of any organ of the body
of any person or part thereof without causing his death is committing
an offence of causing bodily injury.
Punishment for causing bodily injury
35. (1) Any person who causes bodily injury to a person
shall be punished with the qisas punishment, that is with similar
bodily injury as that which he has inflicted upon his victim and

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

69
17

where qisas punishment cannot be imposed or executed because the


conditions required by the Syariah law are not fulfilled, the offender
shall pay arsy to his victim and may be liable to tazir punishment of
imprisonment.

(2) The amount of arsy payable and the term of imprisonment
to be imposed shall be as provided by Schedule II and Schedule III or
hukum syarak and shall vary according to the nature and gravity of the
injuries caused to the victim, and the circumstances in which the offence
is committed.

Types of injuries
36. For the purpose of awarding punishment, bodily injuries shall be
classified as follows:
(a) itlaf al-udhw (causing dismemberment of any organ of the
body or injury to a part of or organ of the body);
(b) itlaf solahiyyatu al-udhw (causing destruction or permanent
impairment of the function, use of an organ of the body, or
permanently disfiguring such organ);
(c) syajjah (causing injury on the head or face which injury
does not amount to itlaf-al-udhw or itlaf-solahiyyatu-aludhw);
(d) jurh (causing injury on any part of the body save the head
and the face which injury leaves a marks or wound whether
temporary or permanent); and
(e) all other bodily injury.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

70
18

KeLANTAN No.

of

2015

A circumstances where qisas punishment shall not be imposed


37. Qisas punishment shall not be imposed in the following cases:
(a) where the offender who has committed the qisas offence is
dead;
(b) where the limb or the organ for which qisas punishment is to
be applied is already non-functional or incapacitated;
(c) where pardon is given by the victim or his wali; or
(d) where the settlement sulh or agreement between the victim
and the offender has been made.
Consequence when qisas punishment is not imposed
38. When qisas punishment is not imposed:
(a) the term of imprisonment as tazir punishment for causing
itlaf-al-udhw and itlafsolahiyyatu-al-udhw is ten years; and
the arsy payable for causing the injury shall be as specified
in Schedule II;
(b) the term of imprisonment as tazir punishment and the arsy
payable for causing syajjah shall be as specified in Schedule
III;
(c) the term of imprisonment as tazir punishment and the
arsy payable for causing jurh shall be as specified in Schedule
IV.
Part III
EVIDENCE

Proving an offence
39. (1) This Part shall apply for offences under this Code.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

71
19


(2) The provisions under the Evidence Enactment of the Syariah
Court 2002 [En. No 9/2002] shall apply to any matter which was not
specifically provided in this Part.

(3) All offence under this Code, whether hudud offences or qisas
offences or tazir offences shall be proved by oral testimonies or by
confession made by the accused or syahadah of witness.
Number of witnesses
40. (1) The minimum number of witnesses required to prove all
offence under this Code except for adultery and sodomy shall not less
than two witnesses and taking into consideration the requirement of
tazkiyyah-al-shuhud.

(2) The minimum number of witnesses required to prove an
offence of adultery and sodomy shall be four with the consideration to
the requirement of tazkiyyah-al-shuhud.
Qualification to be a witness
41. (1) Each witness must be an adult male Muslim who is aqil baligh
and just.

(2) A person shall be considered as just if he does what is
required of him by Islam and avoids committing great sins and does
not continuously commit lesser sins and protecting al-muruah that is a
sense of honour.

(3) A person shall be deemed to be just, until the contrary is
proved.
Nature of testimony
42. (1) To prove the charge against the accused and render him liable
to hudud or qisas punishment the evidence given shall be one of absolute
certainty and free from any ambiguity or doubt.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

72
20

KeLANTAN No.

of

2015


(2) Each witness shall state clearly that he has actually seen the
act complained of and in the case of adultery the four witnesses shall
state that they have actually seen the act of penetration of the male
sexual part into the female sexual part and further there shall neither be
contradiction nor inconsistency among the witness in such testimony.
Withdrawal of testimony
43. To make the accused liable to hudud punishment each witness shall
maintain his testimony against the accused not only during the trial and
thereafter but also during the execution of the punishment because if
such testimony is withdrawn before the execution of the punishment
the accused shall cease to be liable o the hudud punishment, and if it is
withdraw at the time when the accused is undergoing the punishment,
the punishment shall forthwith cease.
Confession
44. (1) The best evidence to convict the accused and make him
liable to hudud punishment is his own confession.

(2) The confession must be made voluntarily and without any
force before a Judge and shall afterwards be repeated before the trial
Judge during the course of the trial, and if the trial is one of adultery
the confession shall be repeated four times before the Judge during the
course of the trial:

Provided that both the making and the repetition of the
confession must be without any threat, promise or inducement and
must clearly prove in detail that the accused has actually committed
the offence with which he is charged and that he understands that
he will be punished for making such confession.

(3) The confession shall only be admissible against the accused
that makes it, and cannot be used against any other person; and to be
valid the confession must not be retracted confession.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

73
21

Retraction of confession
45. (1) A confession may be retracted by the accused who makes it
at any time even while he is undergoing the punishment.

(2) If the confession is retracted before the execution of the
punishment on him, the accused shall no longer be liable to punishment
and if he retracts the confession at the time when he is undergoing the
punishment such execution shall forthwith cease.

(3) If at any time before or at the time when the punishment is
being executed the accused manages to escape from the authorities,
he shall be deemed to have retracted the confession and as such the
provision of subsection (2) shall apply.
Circumstantial evidence
46. (1) Except prescribed in subsection(2), circumstantial evidence
though relevant shall not be valid method of proving a hudud offence.

(2) In the case of drinking liquor or any other intoxicating
drinks, the smell of liquor in the breath of the accused, or the fact of his
vomiting liquor or any other intoxicating drinks or traces thereof, or the
observation by the court of the accused being in a state of intoxication
shall be admissible as evidence to prove that he has committed the
offence of syurb unless he can prove to the contrary.
Tazir as a substitute punishment to hudud where the evidence does
not fulfill the condition required to prove a hudud offence
47. Where the accused cannot be made liable to a hudud punishment
because the witness have withdrawal their testimonies as provided
for in section 43 or because the accused has retracted his confession
as provided for in section 45 or the evidence available does not fulfill
the conditions required to prove hudud offence, the offender may be
punished by the tazir punishment as the court deems fit; and the court
shall proceed to pass such punishment if there is sufficient evidence for
that purpose.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

74
22

KeLANTAN No.

of

2015

Part IV
IMPLEMENTATION OF THE PUNISHMENT

Hudud punishment not to be varied


48. The hudud punishment imposed under this Code shall not be
suspended, substituted for any other punishment, reduced or pardoned
or otherwise varied or altered.
Confirmation of sentences before execution
49. Every hudud punishment, a death sentence imposed as qisas
or tazir punishment under this Code shall be referred by the Special
Syariah Trial Court which has passed the sentence to the Special Syariah
Court of Appeal for confirmation and the punishment imposed shall not
be carried out before such confirmation is obtained.
Medical examination before execution of punishment
50. A hudud punishment imposed, other than the punishment of death
and stoning shall not be executed unless the offender is medically
examined by a Muslim medical officer and certified to be fit by that
officer.
Implementation of several punishments
51. If an offender is guilty of several offences, the punishment that
shall be carried out on him shall be as follows:
(a) if the punishment are of the same kind and graveness, only
one punishment shall be carried out;
(b) if the punishment are of the same kind, but of different
graveness, only the severest punishment shall be carried
out;

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

75
23

(c) if the punishment are of different kinds, all shall be carried


out; and
(d) if one of the punishment is death all other punishment shall
be set aside.
Implementation of amputation of hand and foot
52. For the purpose of this Code
(a) the punishment of amputation of a hand shall mean an
amputation of the hand at the wrist; that is the joint between
the palm and the forearm,
(b) the punishment of amputation of a foot shall mean an
amputation of the foot in the middle of the foot in such a way
that the heel may be still be usable for walking and standing.
Execution of whipping punishment
53. The punishment of whipping shall be carried out in accordance
with the provisions in sections 125 and section 126 of Syariah Criminal
Procedure Enactment 2002 [En. No. 8/2002].
Postponement of stoning punishment for a pregnant woman and
breast-feeding
54. The punishment of stoning shall not be carried out on a pregnant
female offender until she has delivered her child and thereafter become
clean of blood and is fit again to undergo the punishment; and in the event
of the child being breastfeed by her, the stoning shall not be executed
until the completion of two year of breastfeeding unless there is a wet
nurse who is willing to breastfeeding the child during the said period.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

76
24

KeLANTAN No.

of

2015

Punishment of whipping on a pregnant woman


55. The punishment of whipping shall not be executed on a pregnant
female offender until she has delivered her child, and thereafter become
clean of blood and is fit again to undergo the punishment without
hazard.
Part VI
GENERAL PROVISION

Abetment and conspiracy


56. Where an offence is committed as a result of or in furtherance of an
abetment, assistance, plot or conspiracy, every person who abets, assists,
plots or conspires for the commission of such offence shall be guilty
of that offence and shall be liable to be punished with imprisonment as
tazir punishment for a term not exceeding ten years.
Common intention
57. When an offence is committed by several persons in furtherance of
a common intention of all, each of such person is liable for that offence
in the same manner as if the offence was done by him alone and shall
be liable to be punished with the tazir punishment of imprisonment
not exceeding ten years.
Sariqah by several offenders
58. Where several offenders commit sariqah, each of them shall be
punished with the hudud punishment as if each offender has committed
it all alone:

Provided that the share obtained from the stolen property by
each of them when divided equally amongst them, is equal to or
exceeds the amount of nisab.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

77
25

Attempt to commit an offence


59. Any person who attempts to commit an offence under this Code
shall be punished with the tazir punishment of imprisonment for a term
not exceeding ten years.
Proceeding under the Penal Code not to be taken
60. Where a person has been tried or faced any proceeding for an
offence under this Code, he shall not be tried and no proceeding shall
be taken against him under the Penal Code [Act 574] in respect of the
same or similar offence provided in the Code.
Application of hukum syarak
61. (1) Any provision of this Code which is inconsistence with hukum
syarak is void to the extent of the inconsistency.

(2) If there is any lacuna or matters not expressly prescribed in
this Code, the Court shall apply the hukum syarak.
Ruler
62. His Royal Highness the Sultan on the advice of the Council may, by
the notification in the Gazette make rules for carrying out the provisions
of this Code and the Court process as well as the appointment of officer
and agent of the Court.
Part VI
COURT

The Special Syariah Trial Court and The Special Syariah Court
of Appeal
63. (1) There shall be established the Special Syariah Trial Court and
the Special Syariah Court of Appeal.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

78
26

KeLANTAN No.

of

2015


(2) The Special Syariah Trial Court shall have jurisdiction to try
offence under this Code.

(3) The Special Syariah Court of Appeal shall have jurisdiction
to hear appeals from the decision of the Special Syariah Trial Court.
Special Syariah Trial Court and Special Syariah Court of Appeal
are additional to Syariah court
64. The Courts established under section 63 shall be addition to the
Syariah courts established under the Administration of the Syariah
Court Enactment 1982, and the provisions of that Enactment shall in
appropriate matters apply to the Courts, unless they are in conflict with
the provision of this Code or are not intended by the provisions of this
Code.
Application of Syariah Criminal Procedure Enactment 2002
65. The Syariah Criminal Procedure Enactment 2002 [En. No 8/2002]
shall apply to all proceedings of the Courts with or without such
modifications as the Court think fit in the interest of justice.
The Special Syariah Trial Court
66. When the court is sitting to try an offence under this Code the
Special Syariah Trial Court shall consist of three Judges, two of whom
shall be ulama; and the session shall be presided over by any of the said
Judges.
The Special Syariah Trial Court of Appeal
67. When the court is sitting to hear an appeal from the decision or
order of the Special Syariah Trial Court, the Special Syariah Court of
Appeal shall consist of five Judges, three of whom shall be ulama and
the session shall be presided over by any one of the said Judges.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

79
27

Qualification to be Judges
68. A person who holds or has held office of a Judge of the High Court
of Malaya or Sabah and Sarawak or the Appeal Court of Malaysia or
the Federal Court of Malaysia or any person who has the qualification
to be appointed as a Judge of any of these Court may be appointed be
a Judges; whilst an ulama who may be appointed a Judge shall be a
person who holds or has held office as a Qadhi Besar or Mufti Kerajaan
or who has the qualification to hold any of those offices and is to known
have a deep knowledge of hukum syarak.
Appointment of Judges
69. (1) These judges shall be appointed by His Royal Highness the
Sultan by an Instrument of Appointment under His Sign Manual and
Seal after consulting the State Service Commission and the Jamaah
Ulama and in addition His Highness may consult any other authority
or body or individual who in His Highness opinion is considered fit and
proper and such appointment shall be published in the Gazette.

(2) In making of the appointment under subsection (1) His Royal
Highness the Sultan shall signify whether the appointee is the President
of the Special Court of Appeal or the Chief Judge of the Special Syariah
Trial Court or a Judge of the Special Court of Appeal or a Judge of the
Special Syariah Trial Court.
Tenure of office
70. (1) Every Judge is entitled to hold office until he voluntarily
resigns from his office, unless in the meantime he is required to leave the
service because of unsound mind or ill health which has to be certified
by not less than three medical experts or because he is found by an
independent Tribunal to have committed an offence which renders him
unfit to be a judge.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

80
28

KeLANTAN No.

of

2015


(2) Both the medical experts and the members of the independent
Tribunal which is consist of a chairperson and not less than 4 members
shall be appointed by His Royal Highness the Sultan after consulting
such authority, body or individual whom His Highness thinks fit and
proper.
Salaries, allowance and other privileges of judges
71. (1) The salaries, allowance and other privileges of the judges
shall be a charge on the Consolidated Fund of the State and shall not
be less than those enjoyed by a judge of the High Court of Malaya or
Sabah and Sarawak or of the Federal Court of Malaysia.

(2) The Legislative Assembly of the State may make law to fix
the salaries, allowance and other privileges of the judges of Courts
established by this Code.
SYARIAH CRIMINAL CODE ENACTMENT (II)
(1993) 2014
KANUNSJENAYAH
chedule ISYARIAH (II) (1993) 2015
KANUN JENAYAH SYARIAH (II) (1993) 2015
JADUAL3I
SECTION
JADUAL I

SEKSYEN 3
SEKSYEN 3

GLOSSARY OF ARABIC WORDS

SENARAI PERKATAAN BAHASA ARAB


SENARAI PERKATAAN BAHASA ARAB

Adil
Adil
Adil

Akibat
Akibat
Akibat

Aqidah
Aqidah
Aqidah

Aqil
AqilBaligh
Baligh
Aqil
Baligh

Aurat
Aurat
Aurat

Arsy
Arsy
Arsy

Al-Quran al-Karim
Al-Quran al-Karim
Al-Lian
Al-Lian

Adil

Adil

Adil

Adil

Adil

Akibat

Akibat

Akibat

Akibat

Akibat

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN


Aqidah
Aqidah

Aqidah

Aqidah

Aqidah
Aqil
Baligh

Aqil Baligh

Aqil Baligh

Aqil Baligh
Baligh

Aqil

Aurat
Syariah Criminal Code II (1993)
Aurat

Aurat
2015
Aurat

Aurat

Arsy

Arsy

Arsy

Arsy

Arsy

Al-Quranal-Karim
al-Karim
Al-Quran

Al-Quran al-Karim

Al-Quran al-Karim

Al-Quran

Al-Quran al-Karim
al-Karim

Al-Lian

Al-Lian
Al-Lian

Al-Lian

Al-Lian

Al-Lian

Al-Muruah

Al-Muruah
Al-Muruah

Al-Muruah

Al-Muruah

Al-Muruah

Bayyinah

Bayyinah

Bayyinah
Bayyinah

Bayyinah

Bayyinah

Badhiah

Badhiah

Badhiah
Badhiah

Badhiah

Badhiah

Baitulmal

Baitulmal

Baitulmal
Baitulmal

Baitulmal

Baitulmal

Damiyah
Damiyah

Damiyah

Damiyah
Damiyah

Damiyah

Diyat

Diyat

Diyat

Diyat
Diyat

Diyat

Dubur

Dubur

Dubur

Dubur

Dubur
Dubur

Faraj

Faraj

Faraj

Faraj

Faraj Jaifah
Faraj
Ghairu

Ghairu Jaifah

Ghairu Jaifah

Ghairu

Ghairu Jaifah
Jaifah

81
29

Ghairu Jaifah

Hadd
Hadd
Hadd
Hadd
Hadd
Hadd
Halal
Halal
Halal
Halal
Halal
Halal
Haram
Haram
Haram
Haram
Haram
Haram
Hashimah
Hashimah
Hashimah
Hashimah
Hashimah
Hashimah
Hirabah
Hirabah
Hirabah
Hirabah
Hirabah
Hirabah
Hudud
Hudud
Hudud
Hudud
Hudud
Hudud
Hukum
syarak
Hukum
Hukum syarak
Hukumsyarak
syarak
Hukum
syarak
Hukum syarak
Iqrar
Iqrar
Iqrar
Iqrar
Iqrar
Iqrar
Iman
Iman
Iman
Iman
Iman
Iman
Irtidad
Irtidad
Irtidad
Irtidad
Irtidad
Irtidad
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Itlaf-al-udhw
Jaifah
Jaifah

28
28
28
28
28

Hirabah

Hirabah

Hirabah

Hirabah

Hudud

Hirabah

Hudud

Hudud

Hudud

Hudud

Hudud syarak

Hukum

Hudud

Hukum
syarak

Hukum
Hukum syarak
syarak WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Hukum syarak

syarak

Iqrar

82 Hukum
Hukum
syarak

Iqrar

Iqrar

Iqrar

Iqrar

Iqrar

Iman

Iqrar

Iman

Iman

Iman

30
K
eLANTAN
N
o
.
of
2015
Iman

Iman

Irtidad

Iman

Irtidad

Irtidad

Irtidad

Irtidad

Irtidad

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Irtidad

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw
Itlaf-solahiyyatul-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Itlaf-al-udhw

Jaifah

Itlaf-al-udhw

Jaifah

Jaifah
Jaifah

Jaifah

Jaifah

Jaifah

Jenayah

Jaifah

Jenayah

Jenayah

Jenayah
Jenayah

Jenayah

Jenayah

Jurh

Jenayah

Jurh

Jurh

Jurh
Jurh

Jurh

Jurh

Khafifah

Jurh

Khafifah

Khafifah

Khafifah

Khafifah
Khafifah

Khafifah

Lafaz

Khafifah

Lafaz

Lafaz

Lafaz

Lafaz

Lafaz
Lafaz

Laknat

Lafaz

Laknat

Laknat

Laknat

Laknat

Laknat
Laknat

Liwat

Laknat

Liwat

Liwat

Liwat

Liwat

Liwat
Liwat

Mohsan

Liwat

Mohsan

Mohsan

Mohsan

Mohsan

Mohsan

Mudhihah

Mohsan
Mohsan

Mudhihah

Mudhihah

Mudhihah

Mudhihah

Mudhihah

Mudhihah

Mudhihah

Mukalaf
Mukallaf
Mukallaf
Mukallaf
Mukallaf
Mukallaf
Mukallaf
Mukallaf
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Munaqqilah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Mutalahimah
Nisab
Nisab
Nisab
Nisab
Nisab
Nisab
Nisab
Nisab
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qadhi
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qarinah
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-syibhi-al-amd
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qatl-al-khata
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qazaf
Qisas
Qisas
Qisas
Qisas
Qisas
Qisas
Qisas
Qisas
Rejam
Rejam
Rejam
Rejam
Rejam
Rejam
Rejam
Riddah
Riddah
Riddah
Riddah
Riddah
Riddah
Riddah
Sariqah
Sariqah

29
29
29
29
29
29
29

Nisab

Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qadhi

Qarinah

Qarinah

Qarinah

Qarinah

Qarinah

Qarinah

Qarinah

WARTA
KERAJAAN
NEGERI
KELANTAN
Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-syibhi-al-amd

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qatl-al-khata

Qazaf
Syariah
Criminal
Code
II
(1993)
Qazaf

Qazaf

Qazaf

Qazaf

Qazaf
2015

Qazaf

Qisas

Qisas

Qisas

Qisas

Qisas

Qisas

Qisas

Rejam
Rejam

Rejam

Rejam

Rejam

Rejam

Rejam

Rejam

Riddah

Riddah
Riddah

Riddah

Riddah

Riddah

Riddah

Riddah

Sariqah

Sariqah

Sariqah
Sariqah

Sariqah

Sariqah

Sariqah

Sariqah

Sulh

Sulh

Sulh

Sulh
Sulh

Sulh

Sulh

Sulh

Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah
Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah

Syajjah

Syajjah Damighah
Damighah

Syajjah
Damighah

Syajjah
Damighah

Syajjah
Damighah
Syajjah

Syajjah Damighah
Damighah

Damighah

Syajjah
Hashimah

Syajjah
Hashimah

Syajjah
Hashimah

Syajjah

SyajjahHashimah
Hashimah
Syajjah

Syajjah Hashimah
Hashimah

Hashimah

Syajjah
Mamumah


Syajjah
Mamumah

Syajjah
Mamumah

Syajjah Mamumah

Syajjah

SyajjahMamumah
Mamumah
Syajjah
Mamumah

Mamumah


Syajjah
Mudhihah

Syajjah
Mudhihah

Syajjah

Syajjah Mudhihah
Mudhihah

Syajjah

SyajjahMudhihah
Mudhihah
Syajjah
Mudhihah

Mudhihah

Syajjah
Munaqqilah

Syajjah Munaqqilah
Munaqqilah

Syajjah

Syajjah Munaqqilah

Syajjah Munaqqilah
Munaqqilah

Syajjah

Syajjah
Munaqqilah
Syajjah
Munaqqilah

Syarak

Syarak

Syarak

Syarak

Syarak

Syarak

Syarak
Syarak

Syarat
Syarat
Syarat
Syarat
Syarat
Syarat
Syarat
Syahadah
Syahadah
Syahadah
Syahadah
Syahadah
Syahadah
Syahadah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syurb
Syurb
Syurb
Syurb
Syurb
Syurb
Syurb
Taubat
Taubat
Taubat
Taubat
Taubat
Taubat
Taubat
Tazir
Tazir
Tazir
Tazir
Tazir
Tazir
Tazir
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Tazkiyyah-al-shuhud
Wali
Wali
Wali
Wali
Wali
Wali
Wali
Wati
Wati Syubhah
Syubhah
Wati
Syubhah
Wati
Syubhah
Wati
Syubhah
Wati
Syubhah
Wati Syubhah
Zina
Zina
Zina
Zina
Zina
Zina
Zina

83
31

30
30
30
30
30
30
30

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

84
32

KeLANTAN No.

of

2015

Schedule II
( Section 38(a) )
The amount of arsy payable for causing itlaf al-udhw and itlafsolahiyyatu-al-udhw shall be as follows:
No

Type of injuries

Amount of Diyat

1. Loss of single organ, such as nose or tongue

A diyat

2. Loss of organ which is in pairs such as hands,


feet, eye, lips, breast and ears

A diyat if a pair is
injured, but of a diyat
if only one is injured.

3. Loss of organ which is in fours such as


eyelashes or eyelids

of a diyat if only one


is injured, of a diyat if
two are injured, of a
diyat if three are injured,
and a diyat if all four are
injured

4. A finger of hand or a foot

1/10 of a diyat

5. A joint of a finger

1/30 of a diyat

6. A joint of a thumbs

1/20 of a diyat

7. A tooth other than milk tooth

1/20 of a diyat

8. Twenty teeth

A diyat

9. A milk tooth

1/50 of a diyat

10. Uprooting all the hairs of the head, beard,


moustaches, eyebrows, eyelash or any other
part of the body

A diyat

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

85
33

Schedule III
( Section 38(b) )
The amount of arsy and the term of imprisonment for causing syajjah
(injuries to the head or face)
No

Type of injuries

Amount of Arsy

Term of imprisonment

1. Syajjah khafifah (injury


which exposes no bone)

1/40 of a diyat

not exceeding two years

2. Syajjah mudhihah (injury


which exposes a bone
without causing fracture)

1/20 of a diyat

not exceeding five years

3. Syajjah hashimah
(injury which involves a
fracture of a bone without
dislocation)

1/10 of a diyat

not exceeding ten years

4. Syajjah munaqqilah
(injury which involves a
fracture and a dislocation
of bone)

1/4 of a diyat

not exceeding ten years

5. Syajjah mamumah
(injury which involves
fracture of the skull but
wound just touches the
brain membranes without
tearing it)

1/3 of a diyat

not exceeding ten years

6. Syajjah damighah
(injury which involves a
fracture of the skull, and
the wound tears the brain
membrane)

1/2 of a diyat

not exceeding forteen


years

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

86
34

KeLANTAN No.

of

2015

Schedule IV
( Section 38(c) )
The amount of arsy and the term of imprisonment for causing jurh
(injuries to parts of the body other than the head or face which leave
marks of the wounds)
No

Type of injuries

Amount of Arsy

Term of
imprisonment

1/3 of a diyat

Not exceeding ten


years

(a) damiyah (tear of the skin


and bleeding)

As determined by
the Court

Not exceeding
three years

(b) badhiah (wound which


exposed no bone)

As determined by
the Court

Not exceeding
three years

(c) mutalahimah (laceration of


the flesh)

As determined by
the Court

Not exceeding
three years

(d) mudhihah (wound exposing


bone)

As determined by Not exceeding five


years
the Court

(e) hashimah (fracture without


dislocation)

As determined by Not exceeding five


years
the Court

(f) munaqqilah (fracture with


dislocation)

As determined by
the Court

1. Jaifah (wound extending to body


cavity of the trunk)
2. Ghairu jaifah (wound other than
jaifah) these are:-

Not exceeding
seven years

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

87
35

EXPLANATORY STATEMENT
This Bill seeks to make provisions for syariah hudud criminal offence, qisas and tazir
and matters related thereto.
prelimary

2. Preliminary Part of this Bill contains the preliminary matters.


3. Clause 1 contains the short title of the proposed Code and empowers the His
Royal Highness the Sultan to appoint the commencement of the proposed Code.
4. Clause 2 contains the provision relating to the application of the proposed Code.
5. Clause 3 contains the definitions of certain words used in the proposed Code.
6. Clause 4 deals with the division of offences under the Code into hudud, qisas
and tazir offences.
Part I
7. Part I contains the provision on hudud offences.
8. Clause 5 deals with the types of hudud offences.
9. Clause 6, 7 and 8 deal with the offence of sariqah, the punishment therefor and
the exception to sariqah hudud punishments.
10. Clause 9, 10 and 11 deals with the offence of hirabah, the punishment therefor
and the exception to hirabah hudud punishments.
11. Clause 12 and 13 deal with the offence of adultery and the punishment therefor.
12. Clause 14, 15 and 16 deal with offence of sodomy and the punishment therefor.
13. Clause 17 and 18 deal with offence of qazaf, the punishment therefor and the
proof.
14. Clause 19, 20 and 21 deal with al-lian and the consequences therefor.
15. Clause 22 deal with offence of syurb and the punishment therefor.
16. Clause 23 deal with offence of irtidad or riddah and the punishment therefor.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

88
36

KeLANTAN No.

of

2015

Part II
17. Part II contains the provision on qisas.
18. Clause 24 seeks to provide for the application of qisas and diyat in cases of
homicide and bodily injuries.
19. Clause 25 deals with the type of homicide.
20. Clause 26 and 27 deals with the offence of qatl al-amd and the punishment
therefor.
21. Clause 28 seeks to make provision for pardon for the punishment of qisas.
22. Clause 29 seeks to provide for the punishment of tazir as an alternative to the
punishment of qisas.
23. Clause 30 and 31 deals with the offence of qatl syibhi alamd and the punishment
therefor.
24. Clause 32 and 33 deals with qatl al-khata and the punishment therefor.
25. Clause 34 and 35 deals with offence of causing injury and the punishment therefor.
26. Clause 36 seeks to classify the types of injuries for the purpose of awarding
punishment.
27. Clause 37 seeks to provide for cases when qisas punishment shall not be imposed.
28. Clause 38 deals with consequences where qisas punishments are not imposed.
Part III
29. Part III contains the provision on the evidence.
30. Clause 39 seeks to make provision on how to prove the offences under this Code.
31. Clause 40 deals with the number of witnesses required to prove offences under
this Code.
32. Clause 41 deals with the qualification to be a witness.
33. Clause 42 and 43 deals with the testimony.
34. Clause 44 and 45 deals with confession.
35. Clause 46 deals with the circumstantial evidence.
36. Clause 47 seeks to make provision for tazir as an alternative punishment to
hudud where the evidence does not fulfill the conditions required to prove a hudud
offence.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

Syariah Criminal Code II (1993)

2015

89
37

Part IV
37. Part IV contains the provision on the implementation of punishment.
38. Clause 48 seeks to provide that hudud punishment shall not be varied.
39. Clause 49 deals with confirmation of hudud punishment and death sentences by
the Special Syariah Court of Appeal before execution.
40. Clause 50 deals with medical examination before execution of punishment.
41. Clause 51 seeks to make provision on the implementation of several punishments.
42. Clause 52 deals with the punishment of amputation of hand and foot.
43. Clause 53 deals with implementation of punishment of whipping.
44. Clause 54 seeks to provide for postponement of stoning punishment on a pregnant
woman and breast-feeding.
45. Clause 55 deals with the punishment of whipping on a pregnant woman.
Part V
46. Part V contains the provision on general provisions.
47. Clause 56 and 57 deals with the abetment and conspiracy.
48. Clause 58 deals with the commission of sariqah by several offenders.
49. Clause 59 deals with attempt to commit an offence.
50. Clause 60 deals with the circumstances in which proceeding under Penal Code
shall not be taken.
51. Clause 61 seeks to provide that offences under this Code shall be interpreted
according to Syariah law.
52. Clause 62 seeks to empower His Royal Highness the Sultan on the advice of the
Council to make rules on the provision of this proposed Code, the ruling of Court and
also the appointments of the officer and agent of the Court.

WARTA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

90
38

KeLANTAN No.

of

2015

Part VI
53. Part VI contains the provision relating to Court.
54. Clause 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71 deals with the Special Syariah Trial
Court, Special Syariah Court of Appeal, appointment of judges and other matters
relating thereto.
FINANCIAL IMPLICATION
The Bill will involve the Government in extra financial expenditure the amount of
which cannot at present be ascertained.

8 February 2015
[PU.KN.1/G/40]

Shahidani bin Abd Aziz

State Legal Adviser
Kelantan

Hak Cipta Pencetak H


PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD
Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang
boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya
tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).
DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
CAWANGAN KUALA TERENGGANU
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA