Anda di halaman 1dari 45

PENGHARGAAN

Bismilahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah S.W.T yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan
salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh ahli keluarga dan para sahabatnya.
Terlebih dahulu kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran
kerana dengan izin dan kurniaNya maka dapatlah saya menyiapkan tugasan individu yang
menghendaki saya untuk menyediakan satu esei berkenaan dengan pendidikan khas yang
mengkhususkan pada satu individu atau pelajar berkeperluan khas. Manakala tugasan
kedua saya dikehendaki untuk membuat ulasan berdasarkan kepada satu jurnal yang
berkaitan dengan pendidikan khas. Semoga dengan adanya tugasan ini akan dapat
memberi serba sedikit penerangan dan pengetahuan berkaitan dengan pendidikan khas dan
dapat saya terangkan dengan jelas sekiranya suatu hari nanti apabila saya akan ditanyakan
berkenaan dengan pendidikan khas dan penerangan tentang pelajar berkeperluan khas
serta dapat diaplikasikan suatu hari nanti di sekolah
Tujuan sebenar tugasan ini dibuat adalah untuk mengetahui apa yang berkenaan
dengan pendidikan khas dari pelbagai aspek terutamanya kepada pelajar yang
berkeperluan khas. Tugasan ini merupakan tugasan individu yang diberikan oleh pensyarah
kepada pelajar bagi matapelajaran Falsafah Pendidikan Kebangsaan (EDU 3013)
Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada mereka yang sanggup meluangkan
masa dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini terutamanya kepada rakan-rakan
seperjuangan saya.
Tidak lupa juga kepada pensyarah kami Puan Siti Rarimah Binti Saat, yang telah
banyak memberi tunjuk ajar dan bantuan dalam mendapatkan maklumat yang sahih dan
betul dalam menghasilkan tugasan yang baik
Akhir sekali kami ingin memohon seribu kemaafan seandainya ada tersilap kata atau
terdapat kelemahan pada tugasan yang saya sediakan. Segala yang baik itu datangnya
dari Allah

S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.

Segala

kritikan yang dibuat adalah untuk kebaikan semua pihak. Semoga ianya dapat memberi
manfaat bersama dan kenangan bagi saya semasa menyiapkan tugasan ini.
Sekian terima kasih.
Wassalam.........

PENGENALAN
Pendidikan merupakan agenda utama pembangunan sesebuah Negara dan sistem
pendidikan yang baik mampu memberikan pendidikan kepada semua. Oleh itu, pendidikan
yang khusus dan bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan kanak-kanak yang pelbagai
juga perlu disediakan. Pendidikan khas adalah pendidikan yang direka cipta dan dirancang
untuk kanak-kanak istemewa.
Di Malaysia, pendidikan pemulihan khas telah disediakan untuk membantu murid
mengatasi masalah kelemahan menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira
(3m). Tanpa bantuan, mereka akan gagal membina keyakinan diri untuk belajar dan mencari
pengalaman dalam memasuki alam pekerjaan.
Bagi mengelakkan pembaziran dalam pendidikan, penerokaan lebih awal terhadap
bentuk pendidikan pemulihan yang lebih berkesan amat diperlukan untuk membantu murid
yang lemah meningkatkan potensi diri mereka supaya mampu menjadi warganegara yang
berguna pada masa hadapan. Agensi yang terlibat dalam pembangunan warga istemewa di
Malaysia ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia.(Jamila K.A
Mohemed, 2005)
Murid khas ataupun kanak-kanak yang istimewa merupakan sekumpulan murid yang
kurang upaya dan mengalami masalah pembelajaran. Mereka memerlukan pendidikan dan
perkhidmatan khusus bagi memperkembangkan potensi dan kemajuan kendiri. Pendidikan
khas memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak yang luar biasa dalam
menghadapi cabaran dalam pembelajaran sehinggalah memasuki alam pekerjaan. Latar
belakang kurikulum pendidikan khas, penilaian pendidikan khas dan integrasi antara
pendidikan khas dengan pendidikan teknik vokasional di ketengahkan.
Pendidikan khas juga merupakan pendidikan yang menyediakan keperluan
pendidikan khas murid ( Akta Pendidikan, 1996). Sekolah khas pula ialah sekolah yang
menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan di bawah
Syeksyen 41.
Mungkin ramai yang pernah mendengar perkataan sindrom down namun ramai juga
yang cetek pengetahuan mengenai penyakit ini. Sindrom down bukanlah penyakit moden
atau penyakit orang kaya , malah adalah tidak tepat sindrom down itu dikatakan sebagai
penyakit. Dalam tugasan ini akan member pendedahan tentang pendidikan khas dan
perincian berkenaan pelajar yang berkeperluan khas dari kategori sindrom down.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi


sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

Falsafah

Pendidkan

Kebangsaan(FPK)

merupakan

sistem

pendidikan

yang

menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas


prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada
peringkat paling rendah kepada paling tinggi iaitu institusi pendidikan tinggi

seperti

universiti. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga turut menjelaskan tujuan dan matlamat
pendidikan untuk individu dan negara.
Tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk individu adalah untuk melahirkan insan
yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga menjadi seorang
warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan
insan yang baik, seimbang dan bersepadu, ini untuk menjayakan hasrat dan cita-cita
negara. Secara keseluruhannya, tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh
segulung ijazah atau diploma tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara
menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat
dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti.

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berketrampilan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi


sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ia
menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas
agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh
merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh
menyesuaikan diri dalam masyarakat
Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk
melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu
merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai
seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas,
kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh
dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan
kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. Prinsip yang kedua ialah
pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran
dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas
kepada pembelajaran. Suasana pembelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar
murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan
diri dan masyarakat. Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka.
Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan
pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana
penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian.
Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu
bidang pembelajaran, pendekatan pengajaran dan pembelajaran, dan penilaian yang
berteraskan kepada keperluan individu. Untuk menentukan keperluan setiap individu,
penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. Guru perlu menjalankan
ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas.
Setelah murid berada dalam pendidikan khas, ujian diagnostik seperti temubual, senarai
4

semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan
seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu.
Dalam

menjalani

proses

pengajaran

dan

pembelajaran,

prinsip-prinsip

teori

pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang
sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Keupayaan individu
akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses
pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan
individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari, berdisiplin dan bersikap positif,
bermoral dan beretika, berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh
menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Setelah melalui keseluruhan
proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid
dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri, keluarga dan bertepatan
dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.

PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa
dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar
melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau
perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh
kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan
fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan
teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan
pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga
memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan
persamaan peluang.
Pendidikan khas juga adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang
disediakan untuk individu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada
mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi
dan tingkah laku, gangguan komunikasi(pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang
penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar
cerdas.
Di Malaysia, pendidikan khas telah mendapat perhatian semua pihak apabila Akta
Pendidikan 1996 menyatakan, program pendidikan khas di sekolah kerajaan dan bantuan
kerajaan layak diikuti oleh murid dengan keperluan khas yang boleh dididik. Sehubungan
dengan itu, pendidikan khas di Malaysia pada masa kini adalah di bawah tanggungjawab
empat kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi
dan Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang cacat
fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik atau terencat.
Manakala Kementerian Kesihatan pula bertanggungjawab menyaring dan mengenalpasti
kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko.
Program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada tiga kategori yang utama iaitu
Program

Pendidikan

Khas

Bermasalah

Pendengaran,

Program

Pendidikan

Khas

Bermasalah Penglihatan dan Program Pendidikan Khas Integrasi. Ketiga- tiga program ini
disediakan dari peringkat prasekolah sehinggalah sekolah menengah. Disamping itu,
pendidikan teknik dan vokasional juga disediakan untuk ketiga-tiga kategori ini, khususnya
bagi masalah pendengaran. Malah pelajar masalah pendengaran yang berkelayakan dapat

meneruskan pengajian mereka di politeknik yang menjalankan program pendidikan secara


inklusif.
Secara umumnya, masyarakat melabelkan orang yang memerlukan keperluan khas
sebagai orang cacat,kurang upaya dan ketidaksempurnaan. Menurut Noriati A.Rashid et al.
(2011), kumpulan berkeperluan khas merujuk kepada kanak-kanak istimewa (luar biasa atau
tercabar dari segi intelek, jasmani, sosial atau emosi). Kumpulan ini dianggap sebagai
istimewa kerana ibu bapa dan guru menumpukan perhatian yang lebih berbanding muridmurid normal. Antaranya murid yang berkeperluan khas ialah autisme, sindrom down,
masalah

pembelajaran

disleksia,

lewat

perkembangan

cerebral

palsy,

kecacatan

pendengaran dan penglihatan, pintar cerdas, kecelaruan tingkah laku dan lain-lain lagi.
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996 di bawah Peraturan-peraturan Pendidikan Khas (1997),
murid-murid dengan keperluan khas bermaksud murid-murid yang mempunyai kecacatan
samaada penglihatan, pendengaran ataupun masalah pembelajaran.

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan Khas bermaksud program yang dirancang khusus untuk memenuhi
pelbagai keperluan murid-murid khas. Pengajaran dan pembelajaran program ini
menggunakan

teknik

yang

bersesuaian

dengan

murid-murid

khas.

Ini

termasuk

menggunakan sumber dan peralatan khas yang membantu pembelajaran murid-murid khas.
Menurut Hallahan dan Kauffman(2005) pendidikan khas didefinisikan sebagai satu
bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan
khas.
Gargiulo(2003)

menyatakan

bahawa

pendidikan

khas

merupakan

program

pengajaran khusus yang direka bagi memenuhi pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan
penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah khusus.
Friend(2005) pula menyatakan pendidikan khas adalah pengajaran yang direka
khusus bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang kurang upaya. Pengajaran ini mungkin
dikelolakan dalam bilik darjah, rumah, hospital atau institut lain.
Mansor(2005) program pendidikan khas di Malaysia merupakan satu usaha yang
beterusan manggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorang yang
berkemahiran,

berhaluan,

berupaya,

beriman,

berdikari,

mampu

merancang

dan

menguruskan kehidupan serta menyedri potensi diri sebagai seorang individu dan ahli
masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Pendekatan baru definisi kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas
menekankan kepada kebolehan, fungsi, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan
pencapaian

kanak-kanak

tersebut

dalam

kemahiran-kemahiran

pengembangan

(development skill).
Penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran tersebut berdasarkan
kepada peringkat-peringkat kebolehan seseorang murid dan pelajar dengan keperluan
pendidikan khas seperti berikut:

Kebolehan kognitif

Perkembangan kemahiran social

Penguasaan bahasa lisan/pertuturan

Penguasaan membaca

Kemahiran matematik

Kemahiran pertumbuhan asas manusia


8

Kemahiran berdikari

Kemahiran keusahawanan

Kebolehan penglihatan

Kebolehan pendengaran

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS


Dalam Bahasa Ingers istilah kanak-kanak bekeperluan khas dinamakan children with
exceptional needs atau secara ringkas exceptional children. Pelbagai istilah lain telah
digunakan untuk kanak-kanak bekeperluan khas dan antaranya ialah; kanak-kanak
istimewa (special children), kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya (children
with disabilities), kanak-kanak cacat (handicapped children), kanak-kanak abnormal
(abnormal children), kanak-kanak bermasalah (children with impairments) dan kanakkanak
terbantut pertumbuhan atau perkembangan
Berdasarkan kepada pembacaaan dari beberapa sumber bertulis, ), hampir 4%
daripada populasi dunia terdiri daripada individu luar biasa atau kanak-kanak berkeperluan
khas. Terdapat kanak-kanak yang dilahirkan tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi,
manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau
cahaya termasuk muka ibu bapa sendiri. Terdapat kanak-kanak yang mengalami kesukaran
memberi tumpuan atau mengala mi kerencatan mental sejak dilahir. Secara umumnya,
kanak-kanak berkeperluan khas berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri
mental (pencapaian akademik), keupayaan deria (melihat dan mendengar), keupayaan
berkomunikasi (menulis dan bertutur), tingkah laku (mengawal diri) dan emosi (bercampur
gaul), dan ciri-ciri fizikal (bergerak dan menjaga diri sendiri). Walaupun istilah kurang upaya
dan kecacatan digunakan sebagai sama, kedua-dua istilah ini mempunyai maksud yang
berlainan.

a) Kurang upaya (disability or disorder)

Berlaku apabila sesuatu kekurangan menghad individu berkenaan melakukan


tugas harian atau kerja tertentu seperti berjalan kaki, melihat, mendengar atau
pun menyelesai masalah matematik yang mudah seperti 10 + 5. Individu kurang
upaya tidak cacat, kecuali kekurangan itu membawa kepada masalah
pembelajaran, masalah peribadi, masalah bercampur gaul masalah melakukan
pekerjaan dan masalah-masalah lain (Heward, 2003).
Contohnya, seorang kanak-kanak yang lumpuh pada kedua-dua kakinya tetapi
boleh pergi ke sekolah menggunakan kerusi roda dan belajar bersama pelajar
lain tidak cacat.

10

Istilah Definisi Kurang upaya (disability) Kecacatan (handicap) Sesuatu yang menghalang
seseorang melakukan kerja tertentu yang dapat dilakukan oleh individu normal. Sesuatu
kelemahan yang terdapat pada seseorang akhibat daripada sesuatu kekurangan yang
menghadkan atau menghalang dia memenuhi peranan sebagai seorang yang normal.

b) Kecacatan (handicap) merujuk kepada sesuatu masalah atau penghalang yang


dihadapi oleh seorang kurang upaya apabila dia berinteraksi dengan alam sekeliling.
Sesuatu jenis kecacatan mungkin menjadi masalah dalam suatu persekitaran tetapi
tidak menjadi penghalang dalam persekitaran yang berlainan. Contohnya, seorang
pelajar yang pekak mungkin berasa tercacat kerana sukar bermain alat muzik dalam
pancaragam

sekolah

dengan

kanak-kanak

biasa.

Sebaliknya,

kanak-kanak

yangsama tidak berasa tercacat ketika dalam makmal sains.

Pendidikan Khas bukan sahaja perlu diketahui oleh mereka yang berkeperluan khas,ia juga
perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat terutama sekali guru di sekolah. Tanpa
pengetahuan tentang pendidikan khas menyukarkan guru untuk mengenalpasti masalah
pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang murid itu. Tanpa pengetahuan juga
menyebabkan pelbagai tohmahan diberikan kepada kanak-kanak ini. Ia menyebabkan
murid-murid ini dilabelkan sebagai malas, bodoh,degil dan tidak mahu mendengar arahan
walhal terdapat keadaan dalaman yang tidak dapat dicapai sebagaimana yang dikehendaki
oleh guru. Abdullah Yusof(2006) mengklasifikasikan kepada 8 kategori kanak-kanak
berkeperluan khas seperti di bawah

KURANG UPAYA PENDENGARAN

KURANG UPAYA PENGLIHATAN

KURANG UPAYA PERTUTURAN & BAHASA

KURANG UPAYA MENTAL(KERENCATAN AKAL)

KURANG UPAYA FIZIKAL & KESIHATAN

KURANG UPAYA PEMBELAJARAN

GANGGUAN EMOSI & TINGKAH LAKU

PINTAR CERDAS
Jabatan Pendidikan Khas (2003) mengkategorikan kanak-kanak berkeperluan khas

seperti di bawah:

BERMASALAH PENDENGARAN

BERMASALAH PENGLIHATAN
11

BERMASALAH PEMBELAJARAN
Lembam (Slow Learner)
Sindrom Down
Hiperaktif
Disleksia
Palsi Selebral
Autisma

12

Etiologi Sindrom Down

Nama Sindrom Down telah diambil sempena nama seorang doktor British iaitu
Doktor John Langdon Down. Beliau ialah orang pertama yang menjelaskan penyakit ini.
Beliau juga adalah doktor yang pertama kali menggambarkan kumpulan gejala dari sindrom
down pada tahun 1866. Tetapi sebelumnya Esquirol pada tahun 1838 dan Seguin pada
tahun 1846 telah melaporkan seorang anak yang mempunyai tanda-tanda mirip dengan
sindrom down. Sumbangan Down yang terbesar adalah kemampuannya untuk mengenali
karetiria fizikal yang spesifik dan diskripsinya yang jelas tentang keadaan ini, yang secara
keseluruhan berbeza dengan anak yang normal kerana matanya yang khas seperti bangsa
Mongol maka dulu disebut juga sebagai Mongoloid, tetapi sekarang istilah ini sudah tidak
digunakan lagi kerana dapat menyinggung perasaan suatu bangsa.
Terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para saintis luar negara. Pada
tahun 1866, seorang ahli fizik berbangsa Inggeris, John Langdon Haydon Down (18281896) telah menerbitkan penerangan pertama di daalm dunia perubatan mengenai individu
yang dilahirkan sebagai Sindrom Down. Kajian seterusnya dilakukan pada tahun 1959 oleh
Jerome Lejeune, seorang ahli fizik dari Perancis. Beliau telah menemui penambahan
kromosom pada kromosom yang ke-21. Bagi orang normal, bilangan kromosom 21 adalah 2
tetapi bagi penghidap Sindrom Down mempunyai 3 kromosom. Pada tahun 1990, kromosom
21 adalah kromosom yang pertama dirajahkan secara penuh.

13

DEFINISI SINDROM DOWN

Menurut kamus, perkataan sindrom membawa maksud kehadiran gejala dan tanda
yang menunjukkan kepada sesuatu penyakit. Istilah Sindrom Down ini diambil sempena
nama seorang doktor berbangsa Inggeris yang bernama Dr. John Langdon Handon Down.
Beliau merupakan orang pertama yang telah menjelaskan keadaan serta tanda dan gejala
penyakit genetik ini pada tahun 1866.
Di Malaysia, kelahiran bayi Sindrom Down yang berlaku adalah satu dalam setiap
660 bayi. Secara perbandingan, kelahiran bayi Sindrom Down di Amerika Syarikat hanya
berlaku satu dalam setiap 1000 bayi. Hal ini bermakna kelahiran bayi Sindrom Down di
Malaysia adalah lebih tinggi berbanding Amerika Syarikat.
Definisi Sindrom Down dari sumber yang lain menyatakan:
"Down Syndrome is the most common and readily identifiable chromosomal
condition associated with intellectual disabilities. It is caused by a chromosomal
abnormality: for some unknown reason, an accident in cell development results
in 47 instead of the usual 46 chromosomes. This extra chromosomes changes
the orderly development of the body and brain. In most cases, the diagnosis of
Down Syndrome is made according to results from a chromosome test
administered shortly after birth"
Sindrom Down adalah suatu kumpulan gejala akibat daripada abnormalitasi atau
ketidaknormalan kromosom. Biasanya kromosom 21yang tidak berhasil memisahkan diri
selama meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Dalam kandungan ibu, anak
akan menerima 46 kromosom iaitu 23 kromosom daripada ibu dan 23 kromosom lagi adalah
daripada bapa. Dalam kes Sindrom Down ini, anak akan menerima satu kromosom lebih
iaitu pada kromosom 21. Seterusnya, menjadikan jumlah kromosom semuanya adalah 47
kromosom iaitu lebih satu kromosom.
14

Sindrom Down merupakan kelainan kromosom autosomal yang paling banyak terjadi
pada manusia dan menjadi punca terencat akal. Punca yang mendorong terjadinya penyakit
genetik Sindrom Down ini adalah berkaitan dengan faktor umur ibu semasa mengandung.
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan menunjukkan lebih 50% kanak-kanak Sindrom
Down adalah dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Kanak-kanak Sindrom
Down dapat dikesan sejak lahir kerana fizikal mereka jelas memaparkan kategori itu.
Kebanyakan kanak-kanak Sindrom Down mengalami terencat akal, sama ada ringan
ataupun sederhana.
Sindrom Down adalah kecacatan kromosom yang bercirikan kehadiran bahan
genetik salinan tambahan pada kromosom 21 manusia samada keseluruhan (trisomi21)
atau sebahagian (disebabkan translokasi kromosom). Kesan salinan tambahan ini
mempunyai perbezaan jelas antara individual, bergantung kepada tahap salinan tambahan,
latar belakang genetik, faktor persekitaran, dan peluang rawak. Terdapat tiga jenis genetik
yang menyumbang kepada Sindrom Down yang perlu diketahui.

JENIS-JENIS SINDROM DOWN


a) Trisomi 21
Trisomi 21disebabkan oleh keadaan kegagalan (nondisjunction) meiosis. Akibat
kegagalan ini, gamate (sel sperma atau telur) dihasilkan dengan tambahan salinan
kromosom 21. Akibat penambahan kromosom ini menjadikan gamate mempunyai 24
kromosom. Apabila bergabung dengan gamete normal dari pasangannya, embrio kini
mempunyai 47 kromosom dengan tiga salinan pada kromosom 21. Trisomi 21adalah
punca sekitar 95% Sindrom Down yang dikaji, dengan 88% disebabkan oleh
kegagalan pada gamete ibu dan 8% disebabkan oleh kecacatan pada gamete bapa.

b) Sindrom Down Mosaik


Trisomi 21 biasanya disebabkan sebelum kehamilan dan kesemua sel dalam badan
terjejas. Bagaimanapun, apabila sesetengah sel dalam badan adalah normal dan
sesetengah sel mengandungi trisomi 21, ia dikenali sebagai Sindrom Down Mosaik.
Keadaan ini boleh berlaku dengan dua cara. Samada dalam keadaan (nondisjunction)
pada awal pembahagian sel pada embrio normal mendorong kepada pecahan sel
dengan trisomi 21 atau embrio Sindrom Down melalui (nondisjunction) dan sesetengah
sel pada embrio kembali kepada aturan kromosom normal. Terdapat kepelbagaian pada

15

pecahan trisomi 21, kedua-duanya pada keseluruhan dan sebahagian tisu. Ini
merupakan 1-2% daripada Sindrom Down yang dikaji.
c) Translokasi Robertsonian

Bahan kromosom 21 tambahan yang menyebabkan Sindrom Down mungkin


disebabkan oleh translokasi Robertsonian. Translokasi melibatkan pemindahan materi
kromosom dari satu kromosom ke kromosom yang lain. Translokasi dapat merupakan
Robertsonian atau timbal balik. Translokasi ini terjadi dengan frekuensi satu dalam
setiap 500 kelahiran bayi hidup. Dapat diwariskan daripada orang tua.

Translokasi Robertsonian melibatkan 2 kromosom akrosentris (sentromer terletak pada


hujungnya) kromosom yang berfungsi dekat pusat sentromer dengan lebih lanjut
kehilangan kedua-dua lengan pendek kromosom dan lengan panjangnya membentuk
kromosom baru. Sindrom Downtranslokasi sering kali dirujuk sebagai sindrom Down
familial. Ia merupakan punca 2-3% daripada kes Sindrom Down yang dikaji. Ia tidak
menunjukkan tanda diakibatkan oleh usia ibu dan berkemungkinan juga disebabkan
oleh bapa atau ibu.

16

PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK SINDROM DOWN

Di dalam perkembangan fizikal kanak-kanak Sindorm Down, keupayaan mereka


mengangkat, berlari, berjalan dan melompat adalah tidak sama dengan kanak-kanak
normal. Kanak-kanak normal biasa mampu mengangkat benda-benda yang agak berat
tetapi bagi kanak-kanak Sindrom Down adalah mereka tidak mampu melakukannya kerana
otot-otot mereka yang agak lemah, begitu juga dengan keupayaan mereka berjalan, berlari
dan melompat. Mereka tidak mampu melakukan semua itu kerana kelemahan pada otot-otot
mereka dan juga kemungkinan masalah adalah disebabkan jantung mereka. Jadi
perkembangan fizikal mereka tidak sama seperti kanak-kanak biasa yang seusia dengan
mereka.
Masalah fizikal lain yang dihadapi oleh kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down
ialah masalah pendengaran dan penglihatan. Kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down
secara keseluruhannya mengalami keterbelakangan perkembangan dan kelemahan akal.
Mereka mengalami masalah lambat pada peringkat awal dalam semua perkembangan iaitu
lambat untuk berjalan, bercakap dan perkembangan motor halus mereka juga lambat.
Perkembangan motor kasar mereka adalah lambat disebabkan otot-otot yang lembek, tetapi
akhirnya mereka juga berjaya melakukandan hampir semua pergerakan kasar. Mereka juga
mengalami gangguan tiriod dan gangguan pendengaran akibat infeksi telinga berulang dan
atitis serosa.
Apabila umur mereka sudah mencapai tiga puluh tahun, mereka akan mula hilang
ingatan, penurunan kecerdasan dan perubahan keperibadian. Bagi kanak-kanak yang
menghidap Sindrom Down, mereka sering mengalami gangguan pada beberapa organ
tubuh seperti kulit, hidung dan saluran cerna yang berkaitan dengan alergi. Kajian
penyelidikan telah membuat kajian yang menunjukkan orang yang menghidap Sindrom
17

Down 44% daripada mereka akan meningga dunia apabila umurmereka mencecah ke enam
puluh tahun. Hanya 14% daripada mereka yang hidup dan umur mereka hanya sampai
enam puluh lapan tahun. Tingginya angka kejadian penyakit jantung yang dialami oleh
mereka. 80% daripada mereka akan mati kerana leukimia dan adalah lima belas kali dari
populasi normal. Bagi penyakit Alzheimer adalah menurun.
Kanak-kanak Sindrom Down tidak mampu melakukan tugasan yang mencabar.
Mereka juga sukar menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka atau
rumah seperti mencari kekunci, pilih kekunci yang sesuai serta membuka pintu rumah.
Kabanyakan kanak-kanak Sindrom Down mempunyai beberapa jenis masalah penglihatan
seperti rabun dekat, rabun jauh, bersilang matadan saluran air mata juga tersekat. 40%
hingga 60% kanak-kanak Sindrom Down yang menghadapi masalah kehilangan
pendengaran selepas kelahiran mereka.
Gejala yang muncul akibat Sindrom Down dapat bervariasi mulai dari yang tidak
tampak sama sekali, tampak minimal sampai muncul tanda yang khas. Kanak-kanak yang
mempunyai Sindrom Down cenderung untuk kelihatan berbeza dantanda khas seperti
mereka adalah mudah dikenali dengan penampilan fisikal yang menonjol berupa bentuk
kepala yang relative kecil dari normal ( microchephaly ) dengan bahagian anteroposterior
kepala mendatar. Kanak-kanak yang mempunyai Sindrom Down biasanya mata yang ke
atas menyenget dan profil rata muka. Ciri-ciri muka adalah seperti lidah yang menonjol,
telinga yang kecil dan belakang rata kepala. Mereka mempunyai paras muka yang hampir
sama seperti muka orang Mongolia. Pada bahagian wajah biasanya tampak sela hidung
yang datar dan pangkal hidungnya adalah kemek serta jarak diantara dua mata jauh dan
berlebihankulit di sudut dalam. Ukuran mulutnya adalah kecil manakala ukuran lidahnya
adalah besar dan menyebabkan lidahnya selalu terjulur. Pertumbuhan giginya lambat dan
tidak teratur. Paras telinga adalah lebih rendah. Kepala mereka biasanya lebih kecil dan
agak lebar dari bahagian depan ke belakang manakala lehernya agak pendek. Mata mereka
adalah sepet dan berlaku gangguan penglihatan kerana adanya perubahan pada kornea
dan lensa. Manifestasi mulut mereka menghadapi masalah mengunyah, menelan dan
bercakap serta mulut mereka adalah terbuka.

18

PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK SINDROM DOWN

Dari segi perkembangan kognitif bagi kanak-kanak Sindrom Down, mereka kurang
mempunyai kemahiran menggunakan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pembentukan
konsep dan ingatan. Ini adalah kerana perkembangan kognitif mereka tidak secepat kanakkanak biasa. Kepandaian kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down adalah lebih rendah
daripada kanak-kanak normal. Perkembangan kognitif di kalangan kanak-kanak yang
menghidap Sindrom Down adalah sentiasa berubah-ubah dan ia tidak dapat diramalkan.
Dari segi mental, pertumbuhan kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down adalah lebih
lambat daripada kanak-kanak normal. Keupayaan untuk memikirkan tentang banyak perkara
tidak mungkin dapat dicapaikan seperti mana dapat dicapaikan bagi kanak-kanak normal.
Keupayaan mental kanak-kanak Sindrom Down agak kebelakang jika dibandingkan dengan
kanak-kanak normal dan pertumbuhan mental mereka juga ketinggalan agak jauh
kebelakang dari kanak-kanak normal yang sebaya dengan mereka. Ini mungkin disebabkan
oleh kerosakan saraf-saraf otak yang dialami oleh mereka. Kanak-kanak yang menghidap
Sindrom Down mempunyai pelbagai kebolehan dan kejayaan mereka di sekolah adalah
berbeza.
Terdapat perbezaan dalam pertuturan antara kanak-kanak yang menghidap Sindrom
Down dengan kanak-kanak normal. Mereka mempunyai kelewatan pertuturan. Walaupun ini
merupakan perkara biasa bagi kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down, namun
mereka

masih

memerlukan

pertuturan

terapi

untuk

membantu

mereka

dengan

menyampaikan sesuatu dengan baik. Perkembangan kognitif kanak-kanak yang menghidap


Sindrom Down adalah berdasarkan kepada pengetahuan dan kemahiran berfikir dan
mengingat.

19

PEMBANGUNAN SOSIAL KANAK-KANAK SINDROM DOWN

Pertumbuhan dari segi sosial bagi kanak-kanak Sindrom Down adalah begitu ketara
jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Mereka agak lambat berinteraksi dengan
orang asing yang ahli-ahli bukan dari keluarga mereka seperti rakan sebaya, guru atau jiran.
Dari segi pembangunan sosial, kanak-kanak Sindrom Down adalah sangat rendah
dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Mereka tidak dapat membezakan peranan
antara lelaki dan perempuan, belum faham perbezaan lelaki dan perempuan walaupun umur
mereka sudah belasan tahun.Pergaulan mereka dengan rakan-rakan sebaya juga tidak
menampakkan kematangan. Mereka tidak dapat mengikut dan mempraktikkan disiplin
kumpulan dengan baik seperti kanak-kanak normal.
Kanak-kanak Sindrom Down tidak pandai untuk menyesuaikan diri mereka dengan
persekitaran yang asing terutamanya yang bukan dari keluarga mereka. Mereka
kemungkinan akan kurang berkeyakinan diri serta berasa rendah diri yang menjadikan
mereka sukar menyesuaikan diri dalam masyarakat, lebih-lebih lagi jika mereka tidak
mendapat sokongan dari masyarakat di sekeliling mereka. Pertumbuhan kasih sayang,
suka, duka dan pelbagai perasaan tetap ada pada kanak-kanak Sindrom Down. Mereka
juga mempunyai emosi seperti kanak-kanak normal. Mereka juga akan menangis,
sayangkan sesuatu, ketawa dan marah seperti yang dilakukan oleh kanak-kanak normal
cuma perbezaannya adalah mereka tidak dapat atau pandai mengawal emosi mereka
sepertimana yang dapat dilakukan oleh kanak-kanak normal.

20

Untuk kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down, perkembangan sosial biasanya


merupakan satu kekuatan bagi mereka yang bermula di peringkat awal. Banyak kesan yang
menunjukkan bagaimana kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down menyampaikan
mesej mereka melalui lisan atau bukan lisan seperti nada suara, ekspresi muka dan postur
badan. Walaupun mereka tidak memahami semua bahasa pertuturan yang digunakan
dalam suatu situasi sosial tetapi mereka masih mampu menyampaikan mesej utama mereka
tentang perasaan dan berkelakuan dengan cara yang sesuai walaupun kelewatan dalam
pembangunan kemahiran bahasa pertuturan.
Sesetengah ibu bapa yang mendapat anak yang menghidap Sindrom Down
biasanya akan berasa tertekan dan menghadapi kesukaran dalam menjaga anak mereka
serta mereka mudah berputus asa. Tetapi bagi sesetengah ibu bapa pula, mereka dapat
mengatasi masalah ini dengan berani, yakin serta tidak akan mudah berputus asa dalam
menjaga anak mereka yang menghidap Sindrom Down. Dalam erti kata lain, pembangunan
sosial adalah satu proses yang dinamik dan interaktif dimana tingkah laku kanak-kanak yang
menghidap Sindrom Down dengan ibu bapa mereka adalah saling mempengaruhi antara
satu sama lain dan pengalaman yang berterusan di mana kanak-kanak yang menghidap
Sindrom Down mempengaruhi perkembangan mereka.
Bagi kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down yang lahir dari keluarga yang
berbeza akan mempengaruhi perkembangan sosial mereka seperti dalam keluarga yang
miskin, bermasalah atau mempunyai ibu bapa yang kurang bernasib baik seperti
menghadapi pengangguran dan ini akan menjadi kesukaran serta cenderung dalam
pembangunan sosial kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down manakala bagi kanakkanak yang menghidap Sindrom Down yang lahir dari kekuarga yang sederhana atau
harmoni, pembangunan sosial mereka akan menjadi lebih baik dari keluarga yang
menghadapi banyak masalah. Ini telah menunjukkan bahawa perbezaan keluarga
mempunyai kesan yang sama mengenai kemajuan kanak-kanak yang menghidap Sindrom
Down dengan kanak-kanak yang normal.
Di samping itu, sesetengah keluarga menghadapi kesukaran menyesuaikan diri
untuk menjadi ibu bapa kanak-kanak yang hilang upaya dan mereka menggunakan sistem
sokongan di luar keluarga untuk mempengaruhi kemajuan anak mereka yang menghidap
Sindrom Down. Kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down suka melakukan sesuatu
perkara untuk mendapatkan reaksi yang mereka mahu seperti melarikan diri yang biasanya
mengakibatkannya dikejar dan pelbagai tingkah laku yang lain seperti menyentuh kerja
sekolah kanak-kanak yang lain atau membuat bunyi di dalam kelas untuk menarik perhatian
guru.
21

Dari segi emosi pula, kanak-kanak Sindrom Down ini tidak berupaya menguasai
perasaan serta mengawal perasaan mereka ketika marah atau cemburu. Mereka kurang
mempunyai perasaan malu dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Mereka akan
menjerit dan menangis tanpa segan dikalayak ramai jika kemahuan mereka tidak dapat
dituruti. Perasaan segan atau malu kepada lain jantina juga kurang pada kanak-kanak
Sindrom Down, mereka kurang faham perbezaan peranan lelaki dan peranan perempuan,
jadi perasaan malu kepada lain jantina kurang kepada mereka.

22

PERKEMBANGAN PELAJARAN KANAK-KANAK SINDROM DOWN

Setiap kanak-kanak sindrom down mempunyai perkembangan yang amat perlahan. Oleh
itu, ini menyumbangkan kanak-kanak itu kepada lambat dari pelbagai aspek. Terutama dari
aspek pembelajaran. Secara keseluruhannya, kanak-kanak Sindrom Down mengalami
kerencatan akal dan kelewatan perkembangan. Bagi kanak-kanak ini mereka mempunyai
tahap kecerdasan intelektual ( IQ) yang tidak melebihi 70. Ini menyebabkan mereka tidak
dapat berfikir dengan lebih baik. Pada peringkat awal pembesaran, mereka mengalami
masalah kelewatan dalam semua aspek perkembangan iaitu lambat bercakap, berjalan dan
lambat dalam perkembangan motor halus dan kasar. Contohnya mereka ini lambat dalam
berlari berbanding kanak-kanak biasa. Selain itu, keupayaan motor halus mereka seperti
menulis, melukis dan lain-lain juga amat lambat berkembang. Namun perkembangan motor
halus dan kasar akan berkembang mengikut tahap umur dan persekitaran mereka.
Pekembangan kognitif pula, kanak-kanak sindrom down kurang mempunyai kemahiran
dalam menggunakan bahasa, angka, pemikiran, penaalukan, pembentukan konsep serta
ingatan. Ini disebabkan perkembangan mereka tidak sama dengan kanak-kanak biasa.

23

CIRI-CIRI FIZIKAL SINDROM DOWN

Sifat Pada Kepala, Muka Dan Leher

Kanak-kanak Sindrom Down, mempunyai ciri-ciri fizikal yang unik dimana mereka mempunyai
iras muka yang hampir sama seperti muka orang Monggol. Mereka juga mempunyai pangkal
hidung yang kemek. Jarak diantara dua mata jauh dan berlebihan kulit di sudut dalam. Mata
mereka sentiasa berair dan merah serta mempunyai mata yang sepet iaitu bahagian luarnya
naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam
mata.

Saiz mulut adalah kecil yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat . Saiz lidah yang
tebal, kasar dan pendek menyebabkan lidah selalu terjelir. Pertumbuhan gigi mereka adalah
lambat dan tidak teratur . Paras telinga adalah lebih rendah. Kebiasaannya, kepala mereka
lebih kecil dan agak leper dari bahagian depan ke belakang manakala lehernya agak
pendek.

24

Sifat Pada Tangan Dan Lengan


Sifat-sifat yang jelas pada tangan adalah mereka mempunyai jari-jari yang pendek dan jari
kelingking membengkok ke dalam dimana tangan yang lebar dan pendek. Kebiasaannya,
tapak tangan mereka hanya terdapat satu garisan urat dinamakan Simian Crease. Jari dan
tangan mereka adalah lebar dan pendek serta berbonggol.

Sifat Pada Kaki


Kanak-kanak sindrom down juga mempunyai perbezaan sifat pada kaki dengankanak-kanak
normal yang lain. Kanak-kanak sindrom down mempunyai kaki yang agak pendek
berbanding kanak-kanak normal. Selain itu, kanak-kanak sindrom down juga mempunyai jari
kaki yang pendek dan jarak ibu jari kaki dan jari kaki kedua agak jauh terpisah.Di samping
itu tapak kaki mereka biasa dalam keadaan leper.

25

Sifat Pada Otot


Kebanyakan kanak-kanak sindrom down mempunyai otot yang lemah atau lembik. Hal ini
telah menyebabkan kanak-kanak sindrom down mudah mendapat kecederaan berbanding
kanak-kanak normal yang lain. Selain itu, kanak-kanak sindrom down juga mengalami
masalah lewat dalam perkembangan motor kasar dan mempunyai sendi yang longgar.
Keadaan ini menyebabkan pergerakan mereka terbatas dan mereka sukar melakukan
pergerakan seperti kanak-kanak normal yang lain.

26

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG SESUAI DENGAN KEPERLUAN


PELAJAR SINDROM DOWN
Kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down boleh mengikut pelbagai kaedah
intervensi awal bagi meningkatkan potensi dan kefungsian mereka. Terapi pertuturan
memain peranan penting bagi kanak-kanak Sindrom Down dan alat artikulasi bagi kanakkanak yang menghidap Sindrom Down perlu dikenal pastikan tidak mempunyai masalah
untuk menjalankan terapi pertuturan. Terapi ini dijalankan secara berperingkat mengikut
kemampuan kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down. Mereka akan diajar untuk
mengeluarkan bunyi dari peti suara mengikut huruf-huruf

yang mudah dengan

melaksanakan aktiviti permainan bahasa yang boleh menarik perhatian mereka serta
menarik. Guru perlu sentiasa menggunakan bahasa yang mudah difahami dan
menggunakan ayat pendek dalam aktiviti pengajaran bagimerangsang kanak-kanak
Sindrom Down untuk belajar. Pendekatan melalui aksi dan lakonan boleh membantu
mengoptimumkan proses pembelajaran.
Alat permainan yang digunakan dalam teknik pengajaran perlulah bersesuaian
kerana ini boleh ditambah bagi mengelak kebosanan mereka serta guru perlu memberi
pujian kepada setiap kecermerlangan yang dicapai oleh kanak-kanak Sindrom Down.
Kebanyakan kanak-kanak Sindrom Down lambat bertutur. Mereka wajar dibantu pada usia
awal. Antara langkah yang perlu diambil ialah mengadakan permainan bahasa atau
kegiatan yang dapat menarik perhatian mereka dan cuba dapatkan perhatian sebelum
bercakap dengan kanak-kanak Sindrom Down. Guru jangan terlalu banyak bertanya dan
tunggu tindak-balas mereka dan beri mereka peluang untuk menjawab. Guru harus gunakan
ayat pendek dan bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Semasa bertutur, kita bolehlah
buat aksi atau lakonan dan latihan yang berterusan. Pilih masa yang sesuai, terutama ketika
mereka masih segar dan aktif. Tumpu kepada satu perkara dan beri masa, peluang dan
latihan sebelum beralih kepada latihan baru. Guna setiap peluang, berinteraksi dengan
mereka.Kita juga boleh selalu memberi tindak-balas kepada setiap percakapan kanak-kanak
Sindrom Down. Peringatan kepada guru-guru dan ibu bapa adalah cara terbaik untuk kanakkanak Sindrom Down mempelajari perkara baru ialah dengan melalui boneka. Guru atau ibu
bapa juga harus memilih alat permainan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan
kanak-kanak Sindrom Down. Di samping juga boleh menyediakan bahan sampingan untuk
permainan khayalan. Guru atau ibubapa janganlah terlalu memaksa mereka untuk
melakukan sesuatu perkara dan pilihvboneka pilihan atau kesayangan mereka kerana ini
dapat dijadikan pendorong kepada kanak-kanak Sindrom Down.

27

Apabila kanak-kanak Sindrom Down boleh bermain dengan alat permainan mudah
maka mereka boleh dibiarkan bermain sendirian. Jangan biar kanak-kanak Sindrom Down
bersendirian. Mereka perlu bergaul, memberi dan menerima tindak balas daripada rakan.
Bagi ibu bapa yang dikurniakan dengan anak Sindrom Down, janganlah terlalu sedih dan ibu
bapa perlu tabah dan atasi perasaan itu dengan menyayangi, membimbing dan mengajar
mereka seperti anak normal.Ibu bapa perlu membuat rujukan doktor, sekiranya mendapati
anak mereka Sindrom Down. Dapatkan maklumat mengenainya, dengan menghubungi
pusat Sindrom Down. Ibubapa juga boleh menjadi ahli bagi persatuan Sindrom Down kerana
cara itu dapat bertukar pengalaman dan berkongsi maklumat demi kebaikan anak mereka.
Kemahiran asas yang perlu dipelajari oleh kanak-kanak yang menghidap Sindrom
Down ialah pertuturan. Pengetahuan mereka mengenai dunia ini biasanya adalah diperolehi
melalui permainan, manipulasi dan penerokaan. Pengajaran konsep seperti warna, saiz,
nombor dan bentuk dapat membantu mereka dalam mengenal perkataan yang asas perlu
dipelajari untuk membantu mereka dalam pertuturan. Kemahiran pertuturan dan bahasa
telah memain peranan yang utama bagi kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down.
Perkembangan kognitif juga merujuk kepada pengetahuan mengenai dunia dan memahami
dunia melalui fizikal dan sosial. Pengetahuan yang biasa diperolehi oleh kita ialah melalui
semua pancaindera dan sentuhan kita tatapi bagi kanak-kanak yang menghidap Sindrom
Down ialah mereka melihat semua perkara atau aktiviti yang berlaku di sekeliling mereka
serta melalui permainan atau mengguna objek-objek di dalam jangkauan mereka. Mereka
lebih mudah memahami atau mengingat dengan melalui permainan dan mainan mereka
adalah seperti menyusun kotak dan sebagainya yang boleh merangsang mereka untuk
berfikir. Mereka memahami tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh orang di
sekelilingnya serta peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia mereka kerana mereka bermain
dengan cara yang imaginasi dengan mainan mereka seperti berlakon atau bermain menjadi
seorang petani,membuat makanan, meletakkan boneka tidur atau bermain dengan keretapi.
Oleh itu,permainan telah memain peranan yang penting dalam membantu perkembangan
kognitif kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down dan aktiviti permainan boleh
digunakan untuk mengajar banyak perkara lagi yang perlu dipelajari oleh mereka.
Kanak-kanak yang menghidap Sindrom Down menunjuk keseronokan semasa dalam
permainan. Perkembangan kognitif dalam 1 hingga 2 tahun pertama bagi kanak-kanak yang
menghidap Sindrom Down memberi tumpuan kepada keupayaan untuk membangun dan
meningkatkan kebolehan dalam permainan manipulatif dengan mainan kanak-kanak dan
kemudian ialah pemahaman mereka tentang persekitaran atau dunia yang ditunjukkan
dalam permainan seperti permainan meniru dan mereka akan mempunyai daya imaginasi
mereka. Merekabelajar mengenai ciri-ciri objek dan melalui peristiwa yang berlaku dalam
28

dunia mereka serta belajar saiz, warna dan bentuk benda dan mengenal benda tersebut
sama ada panas, sejuk, basah atau kotor.
Sehingga kini masih belum ada ubat untuk merawat Sindrom Down. Namun dalam
pendidikan khas terdapat beberapa terapi untuk kanak-kanak mempunyai Sindrom Down
bagi perkembangan dari aspek sosial ,kognitif,dan emosi. Antara contohnya ialah terapi
berkuda, terapi air(hydro terapi), terapi cara kerja dan terapi urut.

Terapi Kuda

Menurut Mc Callum terapi berkuda memiliki tiga faedah utama iaitu bersukan, pendidikan
serta perubatan. Ketiga-tiga perkara tersebut amat diperlukan dalam pertumbuhan dan
perkembangan kanak-kanak Sindrom Down. Menurut Chassigne pula menunggang kuda
sebagai terapi dapat membantu kanak-kanak ini dalam membaiki imbangan, menguatkan
otot, membentuk kelembutan dan juga iadapat mendorong semangat penunggang. Melalui
aktiviti ini berkuda ini, kanak-kanak Sindrom Down dapat menanam keberanian dan
keyakinan kerana mereka dapat menyentuh dan menunggang kuda tersebut. Selain itu, ia
dapat melatih kanak-kanak ini mematuhi disiplin kerana untuk menunggang kuda perlu
disiplin yang tinggi dimana kanak-kanak Sindrom Down mesti mendengar arahan jurulatih
supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan kuda. Tambahan lagi, mereka dapat
pendedahan kepada persekitaran dan masyarakat semasa berada di kawasan ladang kuda.
Hal ini, dapat meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak ini. Terapi ini juga membina
sikap bertanggungjawab dalam diri mereka kerana semasa menunggang kuda mereka perlu
membelai kuda tersebut supaya kuda itu terasa tidak terancam.

29

Terapi Air(Hydro Terapi)

Terapi ini sesuai untuk kanak-kanak Sindrom Down dalam perkembangan fizikal dan motor
halus dan motor kasarnya. Selain itu otot-otot juga dan otak dapat dirangsangkan. Hal ini
kerana pergerakan di dalam air lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani seperti
keperluan alat sokongan yang menghadkan pergerakan. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak
Sindrom Down dapat memperkembangkan sistem kognitif mereka dimana semasa dalam air
mereka perlu menggunakan beberapa anggota badan ataupun sistem pernafasan dalam
satu masa. Oleh itu, mereka dapat selarikan pergerakan badan dan sistem pernafasan
dalam keadaan stabil. Air dapat memberi ketenangan kepada kanak-kanak Sindrom Down .
Maka, kaedah ini dapat membantu mereka dalam pengawalan emosi. Selain itu.aktiviti ini,
membina kemahiran sosial mereka juga,di mana mereka terdedah dengan persekitaran luar.

30

Terapi Cara Kerja

Terapi ini adalah sejenis pemulihan untuk memperbaiki kualiti hidup seseorang. Terapi ini
tertumpu kepada memperbaiki kebolehan menjalankan aktiviti kehidupan harian, penjagaan
diri dan kendiri di tempat kerja dan riadah. Terapi ini melibatkan penilaian kognitif dan
persepsi kanak-kanak sindrom down dan kebolehan menjalankan tugas harian seperti
berjalan,

mandi,

memakai

baju

dan

membuat

kerja

rumah.

Terapi

cara

kerja

mengembangkan semua aspek di mana mereka perlu melakukan tugas harian. Selalunya
terapi ini di ajar di sekolah bagi mata pelajaran kemahiran hidup.

31

Terapi Urut

Terapi urut ini dapat meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan pembentukan otot bagi kaki
dan tangan hasil daripada stimulasi tekanan. Selain itu, peningkatan aktiviti fungsi motor
halus dan keseluruhan, pergerakan dan koordinasi. Hal ini dapat mengawal postur badan.
Terapi ini boleh dilakukan oleh ibu bapa kerana urutan yang kerap dapat mempercepatkan
perkembangan motor-motor halusnya seperti memegang,menulis dan sebagainya. Ibu bapa
boleh mempelajari urutan ini dari pakar urut. Pakar ini dapat mengajar dengan cara yang
betul dalam mengurut kanak-kanak keperluan Sindrom Down.
Terapi merupakan kaedah untuk membantu seseorang pelajar untuk bergerak balas
terhadap aktiviti atau kemahiran. Rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah
menhadapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan bertujuan untuk
menyebabkan kefungsian badan secara normal.
Dalam konteks pendidikan khas, terapi merupakan kaedah bagi membantu individu
yang mempunyai pelbagai keperluan khas yang melibatkan kognitif, emosi, sosial dan
psikomotor mencapai perkembangan secara maksimum dan digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran.
Antara kepentingan terapi yang lain ialah bagi meningkatkan daya pengamatan
pelajar, meransang pelajar untuk bergerak balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran
serta meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial dan psikomotor mereka. Di
samping itu, melalui terapi juga dapat melatih pelajar menguasai kemahiran tertentu yang
bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian serta mewujudkan suasana
pembelajaran yang kondusif lagi menyeronokkan.
32

KEPERLUAN INFRASTRUKTUR KANAK-KANAK SINDROM DOWN


Kanak-kanak berkeperluan khas merupakan kanak-kanak yang mempunyai pelbagai
kekuatan dan kelemahan. Sebagai pendidik, guru seharusnya seharusnya memikirkan
bahawa mereka perlu melengkapkan diri dengan pelbagai strategi dan seterusnya kreatif
dalam pengajaran bagi membantu kanak-kanak Sindrom Down ini melalui pembelajaran
mereka serta menjalani kehidupan secara optimum. Pengajaran dan pembelajaran kanakkanak Sindrom Down ini perlu menggunakan kepelbagaian teknik yang bersesuaian beserta
penggunaan sumber dengan mengambil kira kemahiran yang ada dan perlu mereka capai.
Ini bertujuan mendidik dan membantu kanak-kanak ini melalui perkembangan mental,
kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor mereka.
Kanak-kanak Sindrom Down yang datang ke sekolah kadang-kadang mempunyai
masalah tingkah laku, masalah pengamatan, masalah motor, sosialisasi dan masalah
emosi. Bagi membantu kanak-kanak ini mencapai potensi yang maksimum sesuai dengan
keupayaan mereka, antara yang boleh dijalankan oleh guru antaranya ialah dengan
menyediakan

keperluan

infrastruktur

yang

bersesuaian

dengan

masalah

pelajar

berkeperluan khas.
Antara keperluan bagi pelajar Sindrom Down ialah menyediakan bahan bantu yang
menyeronokkan mereka seperti alat permainan, alat kemahiran manipulatif, alat kemahiran
bertutur dan alat pengurusan diri.

Alat permainan

Sudah menjadi lumrah bagi kanak-kanak menyukai barang permainan. Dalam pendidikan
khas permainan merupakan salah satu medium bagi menarik minat pelajar Sindrom Down
untuk belajar. Pengajaran menggunakan alat permainan hendaklah berteraskan kepada
pengajaran yang dapat meningkatkan kognitif pelajar Sindrom Down

33

Alat kemahiran manipulatif

Kebanyakan pelajar Sindrom Down lemah dari segi fizikal. Bagi meningkatkan keupayaan
fizikal mereka, aktiviti manipulatif adalah kemahiran yang sesuai dijalankan kepada mereka.
Aktiviti bagi kemahiran manipulatif ini melibatkan penggunaan motor halus dan motor kasar.
Kanak-kanak Sindrom Down akan dapat meningkatkan kemahiran manipulatif mereka
dengan penglibatan penggunaan objek atau alat tertentu. Pergerakan manipulatif adalah
berkaitan dengan objek samada mengenakan tindakan atau menerima gerak balas
darinya.Oleh itu anggota kaki dan tangan anggota yang paling kerap digunakan dalam
pergerakan manipulatif. Di antara aktiviti yang dapat di lihat adalah seperti yang berikut:
1. Membaling
Pergerakan manipulatif mempunyai pelbagai pergerakan antaranya ialah membaling.
Membaling terdapat tiga cara atau pola balingan iaitu bawah paras bahu
(underhand), atas paras bahu (overhand), sisi (sidearm). Membaling boleh dibaling
dengan ketepatan, kelajuan, dan jarak yang memadai. Aktiviti akitiviti fizikal yang
dijalankan banyak menggunakan pergerakan membaling untuk memastikan
perkembangan motor kasar dan halus yang berkesan. Oleh yang demikian, dengan
aktiviti sebegini secara tidak langsung terdapat beberapa perkembangan psikomotor
yang terbentuk di antaranya ialah dengan membaling mereka menggunakan jari
untuk memegang objek dan menggunakan tangan untuk membaling dan
34

menjatuhkan objek tersebut. Mereka menggunakan motor halus dan motor kasar
mereka. Selain itu, kemahiran manipulatif melibatkan koordinasi mata bagi
menentukan apa yang tangan perlu lakukan seterusnya. Mata akan mengesan
rangsangan dan merangsang perkembangan motor halus kerana mereka perlu untuk
menggunakan otot tangan dan jari.

2. Menangkap
Menangkap adalah salah satu pergerakan manipulatif. Pergerakan membaling
memerlukan keseimbangan, koordinasi dan pengawalan badan untuk menangkap
sesuatu objek. Pada peringkat awal ini kita dapat lihat perkembangan pelajar
Sindrom Down dari aspek keseimbangan, koordinasi dan pengawalan kedudukan
badan memerlukan gerakan badan mereka pada suatu tempat. Perkembangan
motor halus dan motor kasar terbentuk dalam aktiviti sebegini kerana mereka akan
meggunakan jari dan otot tangan untuk menangkap sesuatu objek. Selain itu
koordinasi mata juga digunakan untuk memerhati serangga tersebut untuk
menangkap sobjek tersebut. Aktiviti sebegini bukan sahaja dapat memperkembang
motor kasar dan halus tetapi dapat memberikan pelajar Sindrom Down pengetahuan
yang baru dengan mengenali objek dan menerokai keadaan sekeliling mereka.
3. Melantun
Pelbagai pergerakan yang berkaitan dengan pergerakan manipulatif antaranya
melantun. Kebiasaanya melantun menggunakan bola. Pelbagai aktiviti yang boleh
dilakukan dengan pergerakan melantun. Perkembangan motor yang terlibat pada
aktiviti ini ialah motor kasar. Koordinasi tangan dan kaki digunakan untuk aktiviti ini.
Pelajar Sindrom Down akan menggunakan tangan untuk memengang bola dan kaki
untuk berjalan untuk melangkah semasa melantunkan bola tersebut.
4. Menyepak
Menyepak adalah salah satu pergerakan manipulatif. Aktiviti yang boleh dilakukan
dalam pergerakan menyepak ini adalah menyepak bola. Perkembangan yang terlibat
dalam aktiviti ini adalah koordinasi kaki dan mata. Koordinasi kaki digunakan untuk
menyepak bola pada sasarannya. Seterusnya koordinasi mata pula digunakan untuk
memfokuskan pada sasaran. Aktiviti ini sesuai bagi meningkatkan perkembangan
motor kasar dan motor halus dalam pergerakan pelajar Sindrom Down.
5. Melambung
Aktiviti melambung bola atau melambung objek-objek lain merupakan salah satu
kemahiran dalam pergerakan manipulatif alatan ini. Aktiviti ini amat penting untuk
perkembangan motor pelajar Sindrom Down sama ada kemahiran motor kasar atau
35

motor halus. Bagi mengembangkan lagi bakat atau kemahiran yang terdapat pada
pelajar ini, guru atau ibu bapa seharusnya memberikan permainan yang sesuai untuk
mereka seperti bermain bola, bermain di taman permainan, melambung bola dan
sebagainya.

Alat bantu pertuturan

Pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yang dihadapi oleh pelajar Sindrom
Down. Alat bantu pertuturan merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk
membantu mereka dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. Ia bertujuan untuk
membantu pelajar Sindrom Down menghasilkan bunyi bahasa dan melatih mereka yang
menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas menggunakan alat bantu pertuturan.
Kebiasaanya, guru akan memulakan latihan atau intevensi awal supaya dapat membantu
murid. Antara contoh aktiviti terapi pertuturan yang boleh dilakukan oleh guru ialah latihan
lisan, meniup belon, meniup kertas di atas air dan mengetap bibir.

36

Alat pengurusan diri

Pengurusan Diri merupakan satu keperluan asas untuk menguasai bidang-bidang


kemahiran lain. Perkara ini penting untuk menentukan penguasaan bidang-bidang lain
diperoleh dengan lancar dan sempurna. Latihan dan kemahiran perkembangan sosial, hidup
berkeluarga, penjagaan diri, perkembangan peribadi dan pengurusan rumah tangga perlu
diajar kepada pelajar Sindrom Down. Komponen pengurusan diri ini dibina dengan tujuan
melatih pelajar Sindrom Down berkemahiran dan mampu hidup berdikari.

37

KESIMPULAN
Sindrom Down merupakan kecacatan baka ( genetik ) dan tidak boleh diubati. Dianggarkan
Sindrom Down terjadi pada kadar satu bagi setiap enam ratus lima puluh kelahiran.
Perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak Sindrom Down adalah lambat berbanding
dengan kanak-kanak normal. Kanak-kanak Sindrom Down perlu pendidikan khas seawal
yang mungkin agar dapat membantu mereka belajar berdikari. Pengidap Sindrom Down
boleh menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain jika dididik dengan betul.
Sindrom Down terbahagi kepada tiga iaitu Trisomi, Translocation dan Mosaic. Tidak kira
jenis apa, kanak-kanak Sindrom Down boleh dikenali melalui wajah mereka yang seiras.
Masalah bahasa juga dapat dilihat dengan jelas berbanding dengan kanak-kanak normal.
Tunjuk ajar dan didikan daripada guru atau ibu bapa yang berkesan dapat membantu
mereka untuk berdikari apabila tamat persekolahan nanti. Perbezaan mereka dengan
kanak-kanak normal adalah sangat ketara dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Jadi
pertumbuhan, perkembangan dan personality mereka adalah tidak sama dengan kanakkanak normal. Ini adalah disebabkan kecacatan yang dialami oleh mereka dari segi mental
dan fizikal sejak kelahiran mereka.
Perkembangan kanak-kanak normal dari segi fizikal, emosi, kognitif dan sosial adalah
bersesuaian dengan peringkat umur mereka tetapi perkembangan untuk kanak-kanak
Sindrom Down pula adalah terkebelakang berbanding dengan umur mereka. Ini adalah
disebabkan oleh kebolehan intelek kanak-kanak Sindrom Down ini rendah berbanding
dengan kanak-kanak normal. Tahap kerencatan mental kanak-kanak Sindrom Down inilah
yang menyebabkan mereka kurang dari segi pencapaian dalam aspek-aspek fizikal, emosi.
Sosial dan kognitif berbanding dengankanak-kanak normal yang sebaya dengan mereka.
Kanak-kanak Sindrom Down perlu didedahkan dengan konsep-konsep konkrit, iaitu konsep
yang boleh dilihat dan disentuh. Peneguhan adalah sangat penting dilakukan dengan serta
merta apabila sesuatu tugasan telah selesai tidak kira objektif tercapai atau pun tidak
tercapai. Kita sebagai pendidik harus bijak menangani permasalahan yang dihadapi oleh
kanak-kanak Sindrom Down ini.

38

ULASAN JURNAL
Tajuk jurnal : Perisian Matematik Bagi Tajuk Pecahan Untuk Pelajar Berkeperluan Khas
Sumber : Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia jilid 1 (ms 39-47), nombor 2, jun 2011
Penulis : Khairul Anuar Bin Abdul Rahman Dan Norazean Binti Abu Samah
Ulasan oleh : Muhamad Nuh Bin Kasmuri
RUMUSAN KESELURUHAN JURNAL
Tajuk jurnal ialah Perisian Matematik bagi Tajuk Pecahan untuk Pelajar Berkeperluan
Khas. Jurnal ini merupakan hasil kajian Khairul Anuar bin Abdul Rahman dan Norazrena bt
Abu Samah. Tajuk yang dinyatakan adalah ringkas, padat, serta mudah difahami. Tujuan
penyelidikan dijalankan berdasarkan tajuk yang diberi ialah untuk menilai keberkesanan
perisian matematik di bawah tajuk Pecahan bagi pelajar berkeperluan khas dari aspek
pencapaian pelajar. Kajian ini menggunakan kaedah pre-experimental yang mana
responden diberikan ujian pra, rawatan dan ujian pasca untuk melihat keberkesanan
perisian matematik terhadap tahap pencapaian pelajar.
Hasil kajian menunjukkan pencapaian kesemua 9 responden meningkat setelah
menggunakan perisian yang dibangunkan. Melalui sokongan data skor pencapaian pelajar,
penyelidik dapat membuktikan bahawa perisian Matematik bertajuk Pecahan yang
dibangunkan ini mampu meningkatkan pencapaian pelajar berkeperluan khas seterusnya
berkesan digunakan untuk mengukuhkan kefahaman pelajar. Dapatan kajian ini menyokong
dapatan yang diperolehi oleh Jamalludin dan Siti Nurulwahida (2010) serta Shaharuddin dan
Ahmad Khairi (2011), di mana teknologi terutama perisian dalam pendidikan mampu
meningkatkan prestasi pelajar dalam pembelajaran matematik.
Penyataan masalah berkaitan pelajar bekeperluan khas digarap secara mendalam
oleh penyelidik. Namun masalah berkaitan dengan pencapaian pelajar yang menggunakan
perisian multimedia yang sedia ada tidak dinyatakan. Penyelidik juga tidak menyentuh
tentang pernyataan masalah berkaitan subjek Matematik terutama berkaitan tajuk Pecahan
yang ingin dikaji. Penyelidik tidak menyatakan kenapa topik Pecahan dipilih untuk dijadikan
bahan kajian. Fokus pernyataan masalah seharusnya tertumpu kepada subjek Matematik
yang seringkali dikaitkan sebagai salah satu mata pelajaran yang sukar difahami
menggunakan kaedah tradisonal. Justeru pendekatan pembelajaran berbantu komputer
menggunakan perisian multimedia seumpama ini adalah sangat memberangsangkan.

39

Kajian literatur adalah rumusan literatur yang ditulis bertujuan menerangkan


maklumat dan penyelidikan semasa dan lampau. Antara tinjauan literatur yang dibentangkan
oleh penyelidik ialah kajian Rahayu dan Maria (2010), berkaitan dengan elemen multimedia
dan elemen visual yang merupakan kaedah penyaluran maklumat yang sangat menarik
dalam menyampaikan sesuatu input pembelajaran. Malangnya, penyelidik gagal menggarap
sorotan kajian-kajian lepas terutamanya mengenai pelajar berkeperluan khas dan perisian
multimedia secara lebih terperinci dalam laporan kajian ini.
Sampel dalam kajian ini telah dinyatakan dengan jelas oleh penyelidik. Kajian ini
telah memilih 2 orang guru dan 9 orang pelajar pendidikan khas yang merupakan responden
kajian. Namun penyelidik tidak menjelaskan kaedah persampelan yang dipilih serta jumlah
populasi sebenar kajian beliau. Instrumen yang digunakan adalah ujian penilaian yang terdiri
daripada Ujian Pencapaian 1 (ujian pra) dan Ujian Pencapaian 2 (ujian pasca). Penyelidik
tidak menyatakan sumber dan proses pembinaan instrumen serta prosedur pembinaan ujian
yang digunakan untuk penyelidikan. Kriteria asas pembinaan ujian seperti kesahan,
kebolehpercayaan, keobjektifan dan kemudahtafsiran juga tidak dibentangkan. Selain itu,
tempoh masa yang diambil diantara ujian pra dan pasca tidak dinyatakan sama sekali.
Berdasarkan analisis data, penyelidik telah membentangkan hasil kajian secara
teratur menggunakan jadual yang diselitkan di dalam aspek perbincangan. Jadual yang
dipaparkan berinformasi dan diterangkan dengan baik oleh penyelidik. Penyelidik
seharusnya memasukkan cadangan penambahbaikkan di dalam pembangunan perisian
yang dibangunkan untuk tujuan rujukan kajian akan datang. Selain itu, penyelidik juga tidak
menerangkan tentang sumbangan hasil kajian yang dijalankan kepada bidang ilmu
Matematik yang dikaji khususnya dalam penambahbaikan kaedah pengajaran bagi pelajar
bekeperluan khas. Cadangan penambahbaikan ini penting untuk rujukan pihak-pihak
tertentu seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), pentadbiran sekolah, guru-guru dan
para penyelidik. Namun begitu, kesimpulan yang dinyatakan oleh penyelidik ringkas dan
tepat serta disokong oleh hasil kajian yang diperolehi sepanjang penyelidikan dijalankan.
Secara

keseluruhannya,

gaya

penulisan

penyelidik

menginterpretasi hasil kajian adalah baik dan berkesan.

40

dalam

memberi

hujah

dan

REFLEKSI
Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan satu matapelajaran baharu yang saya
pelajari pada semester ini. Banyak ilmu baharu berkenaan dengan perkembangan falsafah
pendidikan ni Malaysia yang saya pelajari sepanjang sesi pembelajaran bersama-sama
dengan Puan Sarimah Binti Saad. Bermula daripada sejarah perkembangan pendidikan di
Malaysia hinggalah yang terbaharu saya pelajari berkenaan dengan . Dalam tugasan
Falsafah Pendidikan Kebangssan yang diberikan, saya dikehendaki untuk menyediakan
satu esei mengenai pendidikan khas yang berkaitan dengan salah satu daripada individu
berkeperluan khas. Selain itu saya juga dikehendaki untuk membuat ulasan dari salah satu
jurnal yang berkaitan dengan pendidikan khas.
Sepanjang pelaksanaan untuk menyediakan esei ini, banyak cabaran dan ilmu pengetahuan
baharu yang saya hadapi dan perolehi. Semasa proses mendapatkan maklumat, saya
menghadapi kesukaran untuk mendapatkan maklumat. Hal ini kerana, individu berkeperluan
khas yang saya pilih ialah pelajar Sindrom Down. Maklumat berkenaan dengan pelajar ini
tidak banyak didapati di perpustakaan. Oleh itu, saya banyak merujuk kepada guru
pendidikan khas di sekolah yang pernah saya mengajar semasa menjadi Guru Sandaran
Tidak Terlatih. Merekalah yang banyak membantu member maklumat berkenaan dengan
pelajar Sindrom Down. Proses ini mengambil masa yang agak lama kerana saya terpaksa
berhubung dengan mereka secara talian dan kebanyakan sumber bercetak di hantar melalui
email. Berdasarkan daripada pengalaman tersebut, apa yang saya perolehi ialah sekiranya
kita benar-benar berkehendakkan sesuatu dan kita berusaha untuk mendapatkannya
akhirnya akan kita perolehi walaupun terpaksa mengambil masa yang agak lama. Setelah
selesai mendapatkan maklumat tersebut dengan susah payah, saya amat puas hati dengan
hasil yang diperoleh. Semoga hasil kerja saya ini dapat memuaskan hati pihak pemeriksa
hendaknya.
Tugasan seterusnya saya diminta untuk membuat ulasan mengenai jurnal yang
berkaitan dengan pendidikan khas. Jurnal yang saya pilih ialah berkenaan dengan satu
teknologi yang dicipta bagi pelajar berkeperluan khas. Berdasarkan kepada pembacaan
saya terhadap jurnal yang dipilih, saya dapat memahami bahawa pelajar-pelajar
berkeperluan khas ini perlu diambil berat dari segala segi. Demi mencapai hasrat di dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan khas juga tidak terkecuali dalam usaha untuk
meningkatkan potensi individu dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani. Pada hemat saya
usaha ini ialah satu usaha yang murni demi memartabatkan pelajar berkeperluan khas ini di
mata masyarakat Malaysia khususnya.

41

Berdasarkan tugasan yang diberikan, saya dapat memahami dan memahami pelajar
Sindrom Down secara lebih dekat. Selain itu juga, saya dapat mengetahui cara dan kaedah
pengajaran kepada insane yang sungguh istimewa ini. Sebelum ini pengetahuan saya
berkenaan pelajar berkeperluan khas ini di sekolah amat cetek. Kadangkala saya tertanyatanya kenapa wujudnya kelas pendidikan khas di sekolah dan apakah fungsinya. Dan
akhirnya segala pertanyaan saya terjawab apabila saya melaksanakan tugasan ini. Ini
merupakan satu ilmu baharu bagi saya kerana dengan adanya tugasan ini saya dapat
menyelami apakah masalah mereka yang sebenarnya dan saya simpati dan akan
menyayangi mereka seperti insane yang lain.
Seperti yang kita maklum, setiap sesuatu pastinya ada kekurangannya. Tugasan
juga terdapat beberapa kelemahan. Antara kelemahan yang dapat dilihan dalam tugasan ini
ialah kekurangan maklumat dari segi bahan rujukan. Hal ini mungkin kerana kesibukan diri
dalam menyempurnakan tugasan-tugasan lain yang masih tersisa dan perlu dihantar dalam
tempoh masa yang terdekat. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih
belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sebagai seorang guru pelatih, malah
seorang bakal guru kelak, saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar
segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna.
Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, terdapat juga beberapa kelemahan di
dalam tugasan ini dari segi penggunaan bahasa. Kebanyakan bahasa yang digunakan
agak kucar-kacir dan tidak menepati kosa kata bahasa Melayu yang baik. Selain itu,
penguasaan perbendaharaan kosa kata yang agak lemah menyebabkan pengolahan
bahasa yang digunakan barangkali agak kurang menarik dan kurang sedap untuk didengari.
Besar kemungkinan juga terdapat beberapa kesalahan yang saya terlepas pandang dan
mungkin itu adalah kelemahan dan kesilapan daripada pihak saya. Segala kelemahan
tersebut saya dahului dengan ampun dan maaf. Semoga kesilapan dan kesalahan tersebut
dapat mematangkan saya sepanjang berada di Institut pendidikan guru Kampus Sultan
Abdul Halim.
Sepanjang melaksanakan tugasan ini banyak perkara yang saya telah pelajari.
Antaranya, tugasan yang diberikan ini banyak memberi pengertian, pengetahuan dan
pengalaman buat saya untuk menjadi seorang guru yang cemerlang di masa hadapan. Ini
kerana diawal tugasan lagi saya telah mengalami pelbagai cabaran dan rintangan. Namun
dengan usaha yang dilakukan akhirnya saya dapat merealisasikannya. Dengan adanya
tugasan sebegini, ia telah dapat menambahkan pengetahuan baharu dan berguna untuk
menduduki peperiksaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Selain itu juga, dengan
pengetahuan yang baharu saya perolehi ini menjadikan saya lebih mahir dalam
42

melaksanakan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kaedah-kaedah pengajaran


yang sepatutnya serta bahan bantu mengajar yang sesuai untuk proses pengajaran dan
pembelajaran. Oleh itu, dengan adanya pengetahuan yang berguna ini, akan saya gunakan
apabila menjadi seorang guru kelak, samada semasa praktikum nanti mahupun semasa
menjadi seorang guru. Akhir kata dengan selesainya tugasan yang telah diberikan ini, saya
telah dapat menguasai dan memahami isi pelajaran yang cuba disampaikan oleh pensyarah
saya Puan Sarimah Binti Saad.

Walaupun interaksi kami didalam kelas adalah terhad

kerana komitmen yang menghambat diri dimana pensyarah dan guru pelatih masingmasing menggalas tanggungjawab yang berbeza dan sibuk dengan tugas masing- masing
namun isi pelajaran yang ingin disampaikan akhirnya telah dapat saya kuasai hasil daripada
proses pelaksanaan tugasan ini. Dengan adanya tugasan seperti ini, saya yakin dan
percaya ianya akan memberikan kesan yang positif kepada bakal guru untuk mendidik anak
bangsa dengan cara yang menarik dan berkesan.

43

Rujukan

Jamila K. A. Mohamed(2005), Pendidikan khas untuk kanak-kanak istimewa. PTS


Publication & Distributors Sdn Bhd.

Noriati A.Rashid et al. (2011), Budaya dan pembelajaran. Shah Alam : Oxford Fajar.
Kauffman J.M. Dan Hallahan D.P. (2005) Special Education . New Jersey : Pearson
Education , Inc
Friend, M (2006). IDEA 2004 Update Edition: Special Education. New Jersey : Pearson
Education , Inc.
Gargiulo(2003) Richard M. Gargiulo, Young Children with Special Needs: An Introduction to
Early Childhood Special Education. Published by Thomson/Delmar Learning, 2004

44

LAMPIRAN

45

Anda mungkin juga menyukai