Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN LENGKAP

PRAKTIKUM ILMU PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA


(219 I 1103)

OLEH :

ISNAWATI MUHAJIR
I 111 12 321

LABORATORIUM PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA


FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

LAPORAN LENGKAP
PRAKTIKUM ILMU PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA
(219 I 1103)

OLEH :

ISNAWATI MUHAJIR
I 111 12 321

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat


Kelulusan Mata Kuliah Ilmu Produksi Ternak Potong Dan Kerja (219 I 1103)
pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar

LABORATORIUM ILMU PRODUKSI TERNAK POTONG DAN KERJA


FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

HALAMAN PENGESAHAN
Judul

: Laporan Lengkap Praktikum Ilmu Produksi Ternak Potong


dan Kerja (219 I 1103).

Laporan

: Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mata Kuliah


Produksi Ternak Potong dan Kerja (219 I 1103) pada
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nama

: Isnawati Muhajir

Jurusan

: Peternakan

Stambuk

: I 111 12 339

Kelompok

: V (Lima)

Laporan Ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :


Koordinator Asisten

Asisten Pembimbing

(SAMSU ALAM RAB)

(SITI NUR RAMADHANI)

Mengetahui :
Kordinator Mata Kuliah

Prof. Dr. Ir. H. Sudirman Baco. M.Sc.


NIP. 19641231 198903 1 025

Tanggal Pengesahan :

Mei 2014

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt karena atas berkat, rahmat
dan hidayah-Nya sehingga Laporan Lengkap Praktikum Produksi Ternak Potong dan
Kerja ini dapat diselesaikan pada waktunya.
Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menghaturkan terima kasih kepada
team Asisten yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan bimbingan mulai
dari kegiatan praktikum sampai pada penyusunan laporan ini. Dan tak lupa pula
penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia
membantu dan mendukung dalam penyusunan laporan ini.
Penulis pun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk
penyempurnaan penyusunan laporan-laporan selanjutnya.
Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat kelak bagi
kita semua, Amin.

Makassar, 28 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL ...................................................................................

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................

iii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

viii

PRAKTIKUM I . PENGENALAN BREED


A. Bangsa-Bangsa Sapi Potong
a. Sapi Bali....................................................................................
b. Sapi Brahman............................................................................
c. Sapi Ongole..............................................................................
d. Sapi Limosin.............................................................................
e. Sapi Simental............................................................................
B. Bangsa-Bangsa Kerbau Potong
a. Kerbau Murrah..........................................................................
b. Kerbau Surti..............................................................................
c. Kerbau Nili...............................................................................
d. Kerbau Jaffarabadi....................................................................
e. Kerbau Mehsana.......................................................................
C. Bangsa-Bangsa Kambing Potong
a. Kambing Kacang......................................................................
b. Kambing Ettawa.......................................................................
c. Kambing Jawarandu.................................................................
d. Kambing Angora.......................................................................
e. Kambing Kashmir.....................................................................

5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
17

PRAKTIKUM III. DIMENSI TUBUH


A. Ukuran Tinggi.......................................................................................
B. Ukuran Panjang....................................................................................

20
20

C. Ukuran Lebar........................................................................................
D. Ukuran Lingkar.....................................................................................
E. Ukuran Dalam.......................................................................................

21
21
21

PRAKTIKUM IV. KARKAS


PENDAHULUAN
Latar Belakang......................................................................................
Tujuan dan Kegunaan ..........................................................................

25
26

TINJAUAN PUSTAKA
A.
B.
C.
D.
E.

Karkas Secara Umum...........................................................................


Karkas Sapi...........................................................................................
Karkas Kambing...................................................................................
Perbandingan Karkas Jantan dan Betina...............................................
Faktor yang mempengaruhi Karkas......................................................

27
28
33
35
36

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................

39

PRAKTIKUM V. PEMELIHARAAN
PENDAHULUAN
Latar Belakang............................................................................................
Tujuan dan Kegunaan ................................................................................
TINJAUAN PUSTAKA
A.
B.
C.
D.
E.

Teori Pertumbuhan pada Ternak...........................................................


Sistem Perkandangan............................................................................
Sistem Pemberian Pakan.......................................................................
Teknik Pencampuran Pakan..................................................................
Sistem Penggembalaan.........................................................................

40
41
42
44
49
51
53

METODOLOGI PRAKTIKUM
Waktu dan Tempat .....................................................................................
Materi Praktikum .......................................................................................
Metode Praktikum......................................................................................
HASIL DAN PEMBAHASAN

54
54
54

A.
B.
C.
D.

Keadaan Khusus untuk Ternak Potong.................................................


Pencampuran Bahan Pakan...................................................................
Pemberian Pakan..................................................................................
Penggembalaan.....................................................................................

56
57
58
60

PENUTUP
Kesimpulan.................................................................................................
Saran...........................................................................................................

63
64

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................

65

LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
KARTU KONTROL

DAFTAR LAMPIRAN

No.
Teks
1. Dokumentasi Praktikum Produksi Ternak Potong Dan Kerja ...................

Halaman
66

RIWAYAT HIDUP
Isnawati Muhajir, lahir di Sidrap pada tanggal 21 September
1994, sebagai anak pertama dari pasangan bapak Muhajir
T. Adam dan ibu Rahmawati Ali.
Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 7
Timoreng Panua, Sidrap . Kemudian setelah lulus, kemudian melanjutkan di
Madrasah Tsanawiyah YMPI (MTs-YMPI) Rappang, di Sidrap lulus tahun 2009 dan
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Rappang, di Sidrap lulus pada tahun
2012.
Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis diterima di
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN) Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makasssar.