Anda di halaman 1dari 58

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PELAJARAN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 1

MINGGU
/ TARIKH

TEMA / TAJUK

Minggu 1

TEMA 1
SEKOLAH

2.1.13
4.1.13

Unit 1
Mari
Bekerjasama

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

Contoh:

Cadangan

Sistem Bahasa
:-kata nama
- frasa dan ayat
-imbuhan awalan dan
akhiran
-ayat tunggal

B1DL1E1 (1.2.6)
Mendengar dan
menyebut frasa ayat

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

MS: 2

Minggu 2

Unit 2

7.1.13
11.1.13

Bantumembantu
Amalan Murni

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan kata terbitan
awalan beR, meN,teR dan di
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat permintaan
dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

Sistem Bahasa
:- ayat perintah
-Diftong, vokal
berganding
- Penjodoh bilangan
- Frasa nama
- Frasa kerja
- Frasa adjektif
- kata nama am hidup
bukan manusia
Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 3

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.6 Membaca pelbagai


bahan
sastera dan bukan
sastera
yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.5 Mencatat maklumat


yang
betul tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai
sumber.

MS: 4

Minggu 3

Unit 3

14.1.13
18.1.13

Muafakat
Membawa
Berkat

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan

Sistem Bahasa
:-kata tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-kata nama khas hidup
manusia
Aspek seni bahasa

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK
MS: 5

intonasi yang betul.

ayat tunggal dan ayat


majmuk dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

MS: 6

Minggu 4

TEMA 2
KESELAMATAN

21.1.13
25.1.13

Unit 4
Jaga
keselamatan Diri

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

Sistem Bahasa
:-kata kerja aktif tak
transitif
-digraf
-konsonan bergabung

B2 DL1 E1 (1.3.3)
Mendengar dan
memberikan respons
terhadap arahan, soalan
dan pesanan

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul
3.2 Menulis huruf, suku
kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

B1 DT1 E1 (3.2.6)
Menulis ayat tunggal
B1 DT1 E2 (3.2.6)
Menulis ayat majmuk

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.
MS: 7

daripada pelbagai
sumber.

Minggu 5

Unit 5

28.1.13

1.2.13

Panduan
Keselamatan

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons
yang sesuai secara lisan
atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
permintaan dan ayat
perintah jenis ayat suruhan
dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

Sistem Bahasa
ayat tanya
-kata tanya
-imbuhan akhiran
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganti nama
Aspek Seni Bahasa

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 8

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
imbuhan

MS: 9

semasa bercerita
secara didik hibur

penceritaan secara didik


hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

Minggu 6

Unit 6

4.2.13

8.2.13

Berwaspada
Selalu

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
panggilan yang sesuai bagi
kalangan bukan ahli keluarga
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat

Sistem Bahasa
:-kata panggilan
-kata kerja aktif transitif
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 10

intonasi yang betul.

tunggal dan ayat majmuk


dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca
dengan tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.
MS: 11

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 12

Minggu 7
11.2.13
(Cuti
Tahun
Baru
Cina)

TEMA 3
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN
Unit 7

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

Sihatkan Tubuh
Kita

Unit 8

18.2.13
22.2.13

Jaga Kesihatan
Diri

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata adjektif
Aspek Seni Bahasa

1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara menggunakan kata
ganti nama diri
dengan betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.

12.2.13

15.2.13

Minggu 8

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai
ayat dalam pelbagai
situasi secara
bertatasusila

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B3 DL1 E1(1.4.3)
Berkomunikasi
menggunakan kata
panggilan dan kata ganti
nama diri dalam pelbagai
situasi

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 13

sesuai secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti pertautan idea dalam
bahan multimedia bagi
membuat ramalan dengan
tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 14

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan


berimbuhan dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami


lirik lagu yang mengandungi
mesej dalam nyanyian yang
dipersembahkan secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan

B1 DT2 E1 (3.4.1)
Menulis imlak ayat yang
mengandungi perkataan
berimbuhan

MS: 15

didik hibur

secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.
5.1.5 Memahami dan
menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

Minggu 9

Unit 9

25.2.13
1.3.13

Badan Sihat
Badan Cergas

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan dengan
menggunakan kata dan ayat
yang sesuai tentang
sesuatu perkara dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B3 DL1 E2 (1.4.4)
Menyatakan permintaan
dalam pelbagai situasi

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 16

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,digraf
dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan

3.3.3 Membina dan menulis

B3 DB1 E1 (2.2.2)
Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan
bergabung dalam
perenggan dengan
sebutan yang betul

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

MS: 17

Minggu
10

TEMA 4
PERPADUAN

4.3.13
-

Unit 10

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan

Sistem Bahasa
:-kata hubung
EMK:

B4 DL1 E1(1.5.1)
Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
MS: 18

8.3.13

Minggu
11

Hubungan
Harmoni

Unit 11
Bertolak Ansur

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

intonasi yang betul.

ayat majmuk dengan betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat
dengan tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 Mengujarkan idea yang


tepat
dengan menggunakan
bahasa yang indah serta
gaya yang sesuai untuk
menyampaikan mesej
melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

Sistem bahasa
-kata sendi nama

B4 DL1 E2 (1.5.2)
Menceritakan sesuatu
perkara yang dibaca
MS: 19

11.3.13
15.3.13

Amalan Kita

tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

yang jelas dan intonasi yang


betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

dengan tepat, sebutan


yang jelas dan intonasi
yang betul

Aspek Seni Bahasa


Minggu
12
18.3.13
22.3.13

23.3.1331.3.13
(Cuti
Pertenga
han
Penggal
Pertama)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 20

Minggu
13
1.4.13
5.4.13

Unit 12
Amalan Murni
Hidup Sejahtera

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat yang
betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan


memahami pantun empat kerat
dengan sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas
menggunakan bahas yang
indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara

Sistem Bahasa
:-imbuhan awalan teR,di
-ayat majmuk
-ayat tunggal
Aspek Seni Bahasa
MS: 21

secara bertatasusila.

bertatasusila.

Minggu
14
8.4.13
12.4.13

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DL1 E1 (1.7.1)
Berbincang dan
menyatakan pandangan
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk

B2 DB1 E1(2.2.1)
Membaca dan
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran
dalam ayat

MS: 22

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

pelbagai bahan untuk


memberi respons
dengan betul.

membuat penilaian dengan


betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.
B4 DB1 E2 (2.6.2)
Membaca dan
memahami bahan bukan
sastera serta
menyatakan ilmu
pengetahuan dengan
betul

MS: 23

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

Minggu
15

TEMA 5
EKONOMI KITA

15.4.13
19.4.13

Unit 13
Pembeli Bijak

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara

Sistem Bahasa
:-tanda baca
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata ganda penuh

B5 DL1 E1 (1.6.2)
Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat yang tersurat
dengan tepat

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan

Aspek Seni Bahasa


EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B1 DB1 E2 (2.3.2)
Membaca ayat tunggal
susunan biasa dan
susunan songsang
dengan sebutan dan
intonasi yang betul

MS: 24

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan

4.3.1 Mengujarkan dialog

B4 DB1 E1 (2.6.1)
Membaca dan
memahami bahan kreatif
serta menyatakan kosa
kata umum dan kosa
kata istilah dengan betul

MS: 25

Minggu
16
22.4.13
26.4.13

Unit 14
Berjimat Amalan
Mulia

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6Mendengar , memahami
dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

Sistem Bahasa
:- frasa dan ayat
-kata hubung gabungan
Kosa kata
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 26

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
Betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun

3.7 Menghasilkan

3.7.1 Menghasilkan penulisan

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 27

Minggu
17

Unit 15
Usaha Jaya

29.4.13
3.5.13
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan
betul.

pelbagai genre kreatif secara


berpandu dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan
kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2Mengujarkan dialog
secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda nama
haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul

Sistem Bahasa
:-ayat penyata
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiMS: 28

1.5.13
(Cuti
Hari
Pekerja)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

TMK belajar melalui


TMK

B5 DB1 E1(2.5.3)
Membaca dan
memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
kepada bahan bukan
grafik dengan tepat

B2 DT1 E1(3.3.3)
Membina dan menulis
jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu
MS: 29

Minggu
18
6.5.13
10.5.13

TEMA 6
PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN
Unit 16

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur,

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara

Sistem Bahasa
-frasa
-imbuhan akhiran
-ayat majmuk
-ayat tunggal
Kosa kata

B6 DL1 E2 (1.7.2)
Berbincang dan
menyatakan pendapat
tentang sesuatu perkara
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila
MS: 30

Tanaman Hiasan
7.5.13
(Cuti
Hari Hol
Pahang)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

bertatasusila.
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2Membaca, memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang

2.6.1Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai dengan menambah

B1 DB1 E1(2.3.1)
Membaca pelbagai pola
ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

2.5.3Membaca, memahami dan


menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan gafik
dengan betul.

MS: 31

Minggu
19

Unit 17
Nelayan

12.5.13
17.5.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

sesuai bagi memupuk


minat membaca.

kosa kata umum dan kosa kata


istilah.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2Menulis untuk
menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1Memahami dan membina


ayat tunggal susunan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
ayat yang mengandugi
frasayang sesuai secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-kata majmuk
-ayat tunggal

2.6 Membaca pelbagai

2.6.1 Membaca dan memahami

EMK:

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

MS: 32

bahan sastera dan


bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

pelbagai bahan kreatif yang


sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

Minggu
20

Unit 18
Hasil Tani

20.5.13
24.5.13
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara

Sistem Bahasa
:-kata seru
-tanda baca
-frasa kata
-kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
MS: 33

secara bertatasusila.

bertatasusila
Menaakul
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

25.5.13
-9.6.13
(Cuti
Pertenga
han
Tahun)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

MS: 34

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

B6 DT1 E1(3.7.1)
Menghasilkan penulisan
kreatif secara berpandu
yang dapat
mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi nama
dan kata seru dengan betul
mengikut konteks
Minggu
21

TEMA 7
TRADISI KITA

10.6.13
14.6.13

Unit 19
Budaya Bangsa

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
:Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasa
EMK:

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 35

Minggu
22

Unit 20
Produk Seni

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan


menghasilkan lirik lagu yang
mengandungi mesej secara
terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul ,intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.

1.3 Mendengar,
memahami dan

1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

Sistem Bahasa
:-kata imbuhan
MS: 36

17.6.13
21.6.13

Minggu
23
24.6.13
28.6.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

dengan betul secara lisan


terhadap soalan yang
mengandungi kata tanya

-kata majmuk
-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-kata majmuk

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang

Menaakul
Aspek Seni Bahasa
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul

MS: 37

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk
minat membaca.

sesuai untuk menambah kosa


kata umum dan kosa kata
istilah
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

3.8 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan dengan
betul.

3.8.1 Mengedit dan


memurnikan
hasil penulisan daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
kata majmuk dan tanda baca
dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara

4.3.1Mengujarkan dialog
dengan sebutan yang betul ,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek imbuhan, kata
majmuk dan tanda baca
yang dapat
mempengaruhi khalayak
secara bertatasusila

MS: 38

didik hibur

Minggu
24

Unit 21
Dengarlah Cerita

1.7.13
5.7.13

Minggu
25
8.7.13
12.7.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.3 Memahami dan


menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-kata nama khas hidup
bukan manusia
-kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif
-frasa dan ayat
-ayat tunggal
-ayat majmuk

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

Aspek Seni Bahasa

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

MS: 39

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

dengan sebutan yang


betul.

betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca
, memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat berdasarkan
bahan grafik
dalam satu perenggan dengan
betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahasa badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti

B3 DT1 E1(3.3.4)
Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat

MS: 40

lakonan secara didik hibur.


5.1 Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk bukan
manusia dengan betul
mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif dengan
betul mengikut
konteks.

Minggu
26
15.7.13
19.7.13

TEMA 8
NEGARAKU
TERCINTA
Unit 22

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

Kebanggan Kita

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
Kosa kata
Imlak frasa dan ayat,
perkataan berimbuhan,
tanda baca dan ejaan
-pola ayat
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 41

TMK

Minggu
27
22.7.13
26.7.13

Unit 23
Sejarah Negara
Kita

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.4 Menulis imlak


dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan


ayat yang mengandungi
perkataan
berimbuhan dengan tanda baca
dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.2 mengujarkan idea yang


tepat dengan menggunakan
bahasa yang indah serta gaya
yang sesuai untuk
menyampaikan mesej melalui
penceritaan secara didik hibur.

1.4 Bertutur, berbual


dan menyatakan
permintaan tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan pelbagai ayat
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-pola ayat FN + FA
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
-ayat tanya tanpa kata
MS: 42

26.7.13
(Cuti
Nuzul Al
Quran)

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Minggu
28
29.7.13
2.8.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

tanya
-ayat penyata
-perkataan dan frasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

Kosa kata umum


Kosa kata istilah

MS: 43

dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan bahasa
badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan
betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata
TerbitanAwalan beR , meN,
PeN, teR dan di... dengan betul
dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan


membina

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
MS: 44

Minggu
29
5.8.13
6.8.13

Unit 24
Cintailah Negara
Kita

7.8.13
18.8.13
(Cuti
Pertenga
han
Penggal
kedua)

ayat yang betul dalam


pelbagai situasi.

dengan kata tanya dan tanpa


kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat majmuk
-frasa
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila.

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

Minggu
30
19.8.13
23.8.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 45

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat Tanya

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 46

dengan kata tanya dan tanpa


kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi
Minggu
31
26.8.13
30.8.13

TEMA 9
ALAM CERIA
HIDUP
SEJAHTERA
Unit 25

1.3 Mendengar,
memahami dan
memberi respons
terhadap sesuatu
arahan, soalan dan
pesanan yang didengar
dengan betul.

Mesra Alam

1.3.1 Mendengar,
memahami,dan memberikan
respons yang sesuai secara
lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat
perintah jenisayat permintaan
dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
dengan menyampaikan
pesanan dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa dan
susunan songsang dengan
lancar, sebutan dan intonasi
yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan

2.4.1 Membaca dan memahami

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal susunan
biasa
-ayat tunggal susunan
songsang
-ayat tunggal
-ayat majmuk
-ayat perintah jenis ayat
permintaan
-ayat perintah jenis ayat
suruhan
Menaakul
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E1(2.4.1)
MS: 47

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

maklumat untuk mengenal pasti


pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara spontan berpandukan
bahan rangsangan dengan
bahan badan yang sesuai
untuk menyampaikan
pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan

5.3.2 Memahami dan membina

Membaca, memahami
dan membuat ramalan
daripada bahan yang
dibaca secara
bertatasusila

B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
Mencatat maklumat yang
betul mengikut susunan
daripada pelbagai
sumber

MS: 48

Minggu
32
2.9.13
6.9.13

Unit 26
Pendidikan Alam
Sekitar

membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

ayat penyata, ayat Tanya


dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu


perkara yang diibaca dengan
tepat , sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersirat dengan
tepat daripada bahan
multimedia yang sesuai untuk
membuat penilaian dengan
betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

Sistem Bahasa
:-kata nama am hidup
bukan manusia
-ayat tanya
-ayat penyata
Kosa kata

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

B6 DB1 E2 (2.4.3)
Membaca dan
memahami maklumat
yang tersirat serta
membuat penilaian
secara bertatasusila

MS: 49

terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

Minggu
33

Unit 27
Jagalah Alam
Kita

9.9.13
13.9.13
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis dalam
bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta alir
daripada pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

Sistem Bahasa
:-ayat tunggal
-ayat majmuk
-imbuhan
EMK:
MS: 50

Minggu
34
16.9.13
20.9.13

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

16.9.13
(Cuti hari
Malaysia
)

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan
dengan sebutan yang betul

-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui


TMK

2.2.3 Membaca dan memahami


ayat dalam perenggan daripada
pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
MS: 51

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

betul.

bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

4.2 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita
secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan susunan idea
yang tepat melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog


secara
spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
MS: 52

Minggu
35
23.9.13
27.9.13

TEMA 10
SAINS
TEKNOLOGI
DAN INOVASI
Unit 28

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

3.2 Menulis huruf, suku


kata, perkataan, frasa
dan ayat secara
mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan


ayat
majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan


menggunakan

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis

Aktiviti Sains

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

Sistem Bahasa
:-kata hubung gabungan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

2.5.3 Membaca, memahami


dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

MS: 53

golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

kata adjektif dengan betul


mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

Minggu
36
30.9.13
4.10.13

Unit 29
Sains dan
Teknologi

Minggu
37
7.10.13
11.10.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.2 Mendengar,
mengecam dan
menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

1.2.6 mendengar, memahami


dan menyebut frasa dan ayat
dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat yang
tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan

Sistem Bahasa
-ayat tunggal susunan
biasa dan ayat majmuk
-ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
tanya
-ayat tanya tanpa kata
tanya
-ayat seruan
-ayat perintah
-pola ayat
Kosa kata umum
Kosa kata istilah
Aspek Seni Bahasalakonan
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
MS: 54

jelas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti
pertautan idea dalam bahan
multimedia bagi membuat
ramalan dengan tepat

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah kosa
kata umum dan kosa kata
istilah.

3.3 Membina dan


menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan
betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk


Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan
bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

TMK

B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menulis untuk
menyampaikan
maklumat dengan tepat
menggunakan idea
utama dan idea
sampingan

MS: 55

5.3 Memahami dan


membina
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa dan
ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata, ayat Tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan betuldalam
pelbagai situasi

Minggu
38
14.10.13
18.10.13

Unit 30
Inovasi dan
Reka Cipta

15.10.13
(Cuti
Hari
Raya
Haji)

Minggu
39
21.10.13
25.10.13
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu


perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber secara
bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan


mengemukakan
pandangan tentang sesuatu
perkara
menggunakan perkataan frasa
dan ayat yang sesuai daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila

Sistem Bahasa
:-pola ayat
-kata sendi nama
EMK:
-kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui
TMK

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat yang
betul daripada
MS: 56

24.10.13
(Cuti
Keputera
an
Sultan
Pahang)

pelbagai sumber secara


bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.5 Membaca,
memahami dan
menaakul untuk
Memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

2.5.1 Membaca dan memahami


bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang

2.6.2 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu

Minggu
40
28.10.13
1.11.13

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul.

MS: 57

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

sesuai bagi memupuk


minat membaca.

pengetahuan.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginative
dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

MS: 58