Anda di halaman 1dari 5

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan akan sumbernya.

Tandatangan
Nama Penulis

: .........................................
: NUR FADILA SYAZWANI BT ZIPRI

Tarikh

: 25 SEPTEMBER 2012

Tandatangan

: .........................................

Nama Penulis

: FATMA WAHIDA BT AMRAN

Tarikh

: 25 SEPTEMBER 2012

Tandatangan

: .........................................

Nama Penulis

: NUR FATIN AZREEN BT KAMARUDIN KALAM

Tarikh

: 25 SEPTEMBER 2012

Tandatangan

: .........................................

Nama Penulis
Tarikh

: NUR SYAZWANI BT KAMARUDDIN


: 25 SEPTEMBER 2012

SENARAI KANDUNGAN
1. Halaman
pengakuan..i
2. Senarai kandungan.
..ii
3. Jadual pelaksanaan tugasan..
.iii
4. Penghargaan.iv
5. Soalan Tugasan..
..1
6. Pengenalan...
2
7. Kaedah pengajaran Rasulullah..
6
8. Kaedah tunjuk cara.
7-11
9. Contoh rancangan pengajaran harian...
12-16
10.
Penutup
...17
11.
Bibliografi
.....18

JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN


NAMA PELAJAR

: NUR FADILA SYAZWANI BT ZIPRI


FATMA WAHIDA BT AMRAN
NIK KHADIJAH BT NIK HASSAN

KUMPULAN

: PSIMP T1 PAI

MATA PELAJARAN

: PIM 3102

SEMESTER: 1

PENSYARAH PEMBIMBING: USTAZ YAHYA BIN ABDULLAH

TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

CATATAN

22.03. 2011

Menerima tugasan dan taklimat

Tugasan perlu dihantar pada 28

daripada pensyarah

Mac 2011

23.03.2011

Memahami kehendak soalan tugasan

Membuat jadual kerja

24.03.2011

Berjumpa dengan pensyarah untuk

Bertanya mengenai tugasan yang

berbincang mengenai tugasan

diberi secara terperinci

Mencari maklumat dalam internet dan

-cetak maklumat dari internet

buku rujukan

-nota ringkas

25.03.2011

-catatan bibliografi

26.03.2011

Memulakan tugasan

Menganalisis data yang diperolehi

27.03.2011

Membuat penyemakan sebelum

Menyemak senarai kandungan dan

dihantar

isi-isi penting

28.03.2011

Menghantar tugasan kepada pensyarah

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran atas kurniaan Allah
SWT di atas limpah kurniaNya, kami telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.
Pertama sekali kami ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada
pensyarah kami Ustaz Yahya bin Abdullah kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan
dalam menyiapkan tugasan ini.

Kami juga ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada ibu bapa yang tersayang
kerana telah banyak membantu memberi sokongan dalam menyiapkan tugasan ini. Segala jasa
mereka amat kami hargai.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan, ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas
pertolongan kalian yang sudi berkongsi maklumat serta memberikan pandangan dan sokongan
moral kepada kami ketika menyiapkan tugasan ini.

Akhir kata, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam
membantu dan bekerjasama dengan dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya sama ada
secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih diucapkan.

Sekian terima kasih.