Anda di halaman 1dari 245

1

2010

Cetakan Pertama 2010


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii

iii
v
vii

.
.

1-9

10 - 26

27 - 34

35 - 47

48 - 55

56 - 61

62 - 68

69 - 77

78 85

.
.

86 - 90

100 .

91 - 119

120 124

125 132

.
.

133 147

148 - 164

165 - 182

.
; .
.

183 - 191
192 197

198 - 204

205 209

210 - 217

218 233

iii

234 - 238


,
. ,
,

. , 21-

,
.

.
,

.,

.
,

iv

.,


.
.

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
1.1 eN1k

k i'2k 34l.

R l m

ip% i4iil rL:

! eNL

(i) aim al2 


7, al2 R ,
eNik
, aim al2 
9 iR il
eNik
in :4d
%k N% i92 34r :
a)
)
i)

:m
Ci

1. r i

Ni'Dm
'iDm

aim al2 
9 e<LL eN% !.
i
pin =i iN !k
opir.
iN !kil uL e<L
4d%
:iil n'2r.

60 i i%m (2 % :
)
i92
kpd% %Ck

%Ck


a. rL :
 :l

kpdC<km i<
!il uL m'n
=E
k Nipr.

i92
kpd% a

i. aJ m'n =EL
eN% !
p r.
ii. 
 m'n
=E
k eN%
! e2?

. i%p'2m %Ck

 ipid% eNik
i
:i
r
k
Nik 34l ( p
R4m G H :*L).

eNm ey
m : N 1

i. r'JR LR 4
rL :*
p
N'2 akl.
p

Gm

i. e9k ! aJ
eN1k

k
eNL2?
ii. Ln?

2. R
'
J n

<'2p
iR m

<'2'
ep

a. r
p

eO: a
='2P en4
i< d%E
u<kQ
HRP eyl. o< R
d%m o< ei d%m
u<kl.

ii. Ln?

i. aJ i

P
. r
k y9
:N' ! e2?
i

30 T CUkL ii. 
 i

P
:NkP eyl.
:i' ! e2?
rL :N'
iii. e9k !Tl ai
i

k 'm !il
i
Um e9k !il
:r'l.

 i
Um
uL en4 rL
N% i'2 34r.

rO
%: o'2
=p
R4m u7m pn

i 4'J ekpd%
1
!
pe P eyl.

i. aJ rL e9


d%'Jl uL r?

rL ey m
4
k 92
n
=i u%k%n i<'2l.

eNm ey
m : N

3. rP
p'2l

Jpl

a. r
p n<m
!k
u<kp
1'l.
i. aJ eNik

k
eN% ! R4m

 eNik

k
eN% !.
ii. aT ! R4m
R aT !.
iii. r
P WRR uL
e<L

'2
aJ e<L
k
eN% ! R4m

 e<L
k
eN% !.
. rL :Rm 3

 !k
ev4
u<kQ r en

TkP
eyl.
i. rUkk Yzm
iip % ad
%
p
:l N'l

i. ev4 aJ R4m !

u<ki [rL en

Tk.

i. aJ en1k

k
eN% Cm e2?
ii. 

eN1k

k eN%
Cm e2?
iii. eN1k

k
eN% Cm e2?

eNm ey
m : N 1

4. %Ck

el
e%r
%Ck


a) ove< !iRm eN


W<Um (:E),

'^
m (rkr)
=El. r
'
EOn !kOn
eNik
k LR
%E


92 d% 34l:
i) aJm al2 
7.
ii) a7 al2 R
a7
iii) 3l al2 
7.

) ove< rUkm
_R' L 1-a =El.

i) ove< rUkm
_R L 2-a =El.

b) ove< rUkm
_R' L 3-a =El.

ip[
n %'
 m
ne RpNm

i. ekpd% i
P
eyl.

i. ove< !iDm
e<in eNik

sais i<pR

E

ye( 3 P
eyl.
i. NrU%n
92
l:
Ln i9 CEL
aJm e k
34i y?
Ln i9 CEL 
a7 e k 34i y?
i. [zkN% d%'2kL
ekpd% CE

d%
k LR 
92
er'JP eyl.

rL Ein J k:R 4 ekpd% _R'


L 1 l 3 
 Jl aO'l
p
in eOil
%e4m %Ck
_n ,m
rO
%: o'2
=p
 Dp'2l.

eNm ey
m : N

_R'
_R' L 1

er :__________________________
p:__________________
a) aJ eN1k

k eN% !TR ( ) en4 a
%f.
1.

(ye() Ln: ___________________________________________________


2.

(ye() Ln: ___________________________________________________

eNm ey
m : N 1

3.

(ye() Ln: ___________________________________________________

4.

(ye() Ln: ___________________________________________________

eNm ey
m : N

_R'
_R' L 2

) aJ eN1k

k eN%
eN% C'JR p r'
 m
 eN1k

k eN%
eN% C'JR G H '
 m gd.
gd.

ye(:
1.

Ln aJm en4 3R y?

2.

Ln eN1k
 e k 3R y?

eNm ey
m : N 1

_R'
_R' L 3

i) Y:= ekpd
ekpdL
kpdL 
p

p%'il d%
k LR
CE

92 er'J ey.
ey.
e.:


7

aJm

1.

aJm


7

2.

 eN1k


eNm ey
m : N


7

aJm

aJm


7

4.

5.

 eN1k


eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
_

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
1.2 Jp
p eNd u4Jp'2r

R l m

ip% i4iil rL:


(i) 100 
_

! eNL

eN
p eNl:

a) !Tl uL e<L
eNr.
) !kOl uL e<Lin eN1k

p iiiikm
eN
p eNr.
i) on4 l on2 
_ e<L
k eN% i<
!kOl e2 aJm al2 
7 e
opr.
b)

:m
Ci

1. r i

eN
p eNl.

60 i i%m (2 % :
)
i92
kpd% %Ck


a. r
o< 'J'Jl uL
fd%yOn eN1k

k
N1kP eyl.

N1'Dm
'yDm

i92
kpd%
a

i. G i9p
'J'Jl en
NQ y?

. rO%m d%pm fd%yOn


eN1k

k kQ%P eyl.

10

i. rL 9

R

eip'22%n kim

m
3 hkT'l.

i. 'J'Jl i<km
R 92On
eN1k
 ev7?

b '2km 
 R 92
o<
'J'Jl N'l. rL R
92On eN1k

k kQd
34l.

i. d%pm !kL
e'
?

eNm ey
m : N

u. iN renl !k


k
YzkN%4 dl.
1. rL d%pm r enil
!kin eNik

k
Nikp i'l.
2. rL ove< !iDm uL
r enilin eNik


opil.

ii. ove< !iDm


i<km r
enilin
eNik

e'
?

h. :i, ip i, ik%


al2
LR
% R e<L
up
n'm.
e. i ad
%
k dl.

i. i2 en

14
2. R
' i n
<'2 iR m

eN?

15

a. r
a92 !kp ii'l:i. ove< !iRm o< % ad
%

=El.
ii. !'
r i
%kpeR %
ad
%il uL eN1n ip
k
3 PelDl.
iii. iN !kUki
%: uL
eNik

op[dCn <'2


ikl.

in i
p (a)(a)-
k
N
i. un i%L %
ad
%il uL
i!92in
eN1k

ev7?
ii. e9k !
ai
i!92
k
eNL2?
iii.i9 i<
!kUk
i
%: uL
:4 ev7?

11

eNm ey
m : N 1

<'2 ep

. rin i92r
' i%p'
LR
% R ii
p n'2l
i. ri%m eN ad
%
k Ni'2,
ail pm eNUk LR E
P
WR i L e<Lin iiii'2'
k
d%p i'l. rin

%p
k eN 92
l.

i. i2 en eN?
ii. eN
a<iDL
e<L
k
eN iiii'2k
d.

3. rP

a. in ad
%
k [zkN%4
Ni'l.

i. ad
% 1-il
uL =Ein
eNik

ev7?

p'2l
%Ck
in =i
<'2 iikm

ii. ad
% 2-il
uL =Ein
eNik

ev7?

ad
% 1
iii. e9 ad
%il
ai =EL
uL ?

ad
% 2
ipi l

4. %Ck

el

e%r %Ck


12

. ri%m :DL =E


ev4
ki%m en
k <'2
'l
i. Nn.
ii. !.
iii. p.

a. 1 l 100 
i eN
k
eN% i4 d% ad
%
k Ni'l
. r
P i !kp ii'l.
ove< !iRm aC'k d
%
=El.
i. on4 (10 eNik
)
ii. '2 (10 eNik
)
iii. i4 (1 eNik
)

i. el'i
eNm

k

34.

eNm ey
m : N

e%r %Ck


i. i4 d% ad
%il jr eN
k
Ni'l. e.. 25, en eN

rL aC'kd
%
keN
iiii'l. rin 
%p
k
eN '2
l.
b. ri%m _R' L 4-a
=El. ekpd% :LTUkp
JO'l. rin 
%p
k
eN '2
l.
u. ri%m uL upe<LL
u'iR enil, rpenil,
:dp'm R4m :4 i
e<Lin eNik

eNi,
n
% e<LL epe!2
i eNik
il uL

u4i'2l.

ip[:
n %'
 m
ne ip Nm:

iRi' L R4m %Ck


in =i R l uL%k'

ye=i: al2 e!'2,: rin R Dk:R
a
%7 i

a im.
o'2
=p, o!km, u7m pn
, e4prPi, n mik


13

eNm ey
m : N 1

sas in i
p

14

eNm ey
m : N

15

eNm ey
m : N 1

iRi' L 4

a. i
1.

eN
k kid e!2
e!2
.
2.

3.

4.

. eNl e!2
1.

2.

i
92

3.

i<2

4.
e!'2
a92

p'2
iN

5.

6.
eN'2
,n4

16

'2

eNm ey
m : N

i. opid
opid s aims al2 s
7s e

1.

i i%'il e!2

-a i%

2.

-a i%

3.

-a i%

4.

-a i%

17

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
_

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
1.2 ip
p eid u4ip'2r.

R l m

ip% i4iil rL:


(i) 100 
i

! eNL

eNin ip
 u4ip'2l:

a) [ iPd%m 4:1 , eN:, %EL R4m


i%pe<Lin =i 3 pm eNin eNik


u4ip'2r.
) eNU%n i eNik

k eN% !

i
pr.
i) iN eNin ip
 m an e%r
 m
si%pei2s al2 si%Pi i2s en4 opi r.
b) e<LL, % ad
%L, eN ad
%L iR
L4
R4m i E
il i
p'2r.
u) iN eN
opid aR iR i
%il uL L2
jr eN
k 34r.

:m

:
Ci

1. r i

N1'Dm
'yDm

60 ii%m (2 % :
)
i92
kpd% %Ck

a. '2 ik3z PiL eN% o<
d
%k Ni'l
rL on P :r92, o<
d ik3z Pi
eNr.
'2 ik3zPiL eN%
iN dU%n 3
 ikPi
ri%m
Ni'2 ki%P eyl.
d%pd% ik3z PiL
e'm i<'2 ,n4 en

rL 3 =idl.
:Rm %Ck
in
e%rPi :4
eNik
i ik3z
Pi
k Ni'2 e''
k
3 Peyl.

18

i92
kpd%
a

i.

o< dCl e'm


e'
 ik3z
PiL uL ?

ii.

e'
dL
uL ?

iii. d%p% ik3z


PiL e'
?

eNm ey
m : N

. [zkm ii :l o< %'


k
Ni'l:

i.

d%pd% %'il uL
e<LL e'
?

d%pd% %'il uL
e<Lin eNik


r
k 3 Peyl.

ii. 40 l 100 
i
eNik
L eN% :4 i
%E
rUkk Ni'2
an eNik

k 3 P eyl.
an eNik

ev4
N% i9 r en
 ikP
eyl.
i. [zkm eN:d
%k eN
e%92 %Ck


:ReLUl.

0 10 20 30 40 50 60 70

i9 eNin ip


k
80 90 100 34

9 10

i. r
eN:dCl m
eN
k 3 Peyl.
b. [ iPd%m 4:1-a Ni'2, a2
iiiikm eN
k 34R
rUk 2
pil.
e'2kd : 20

[ iPd%'il
iiiikm eNin
ip
k 34.

19

eNm ey
m : N 1
e%r92, ikm 21 l 100

i ip
P [ iP
d%'il iiiikP eyl.
u.

iRi' L 5-a =El.


i. rin 
%p
k
92
l.
ii. rUkp e<L

eN, =idl.

h.

iR i'L 6 a =El


i. rin 
%p
k
92
l.
ii. iN eN
opil. i 
e2 ei2 al2 i i2 en4
a
%m (kdl.

e. iRi' L 7 a =El


i. r
L4 i
il
i%pe<L i
p'2l.
ii. r
i E i
il
i%pe<
i
p'2l.

L. iRi' L 8- a =El.


r
iN eN

opi%P eyl. aR i


%il
uL eN
k 3 Peyl.

i. %'il uL
i%pe<L

eNi eN%n
i
.
i. ekpd%
eNin e2
sT%ei2s al2
sT%i i2s en4
3 Peyl.

i. %E
L4
i
il
i
p'2l
ii. %E
i E
i
il
i
p'2l
iii. i< eNUk
i
%i jr
eN
k 34l.

e'2kd :

45

2. R
' i n
<'2 iR m

47

a. ri%m i ik3z Piin


d
k e'2 aR in
ip
k 3 Peyl.
. ove< <km eN
ad
%
k e'2 [zkm
%Ck

P ey' ^Nl.
i.

20

eN ad
%il m eN
k
3 Peyl.

e' ik3z PiL


e'
?

il
'i<km
eN
k 3 Peyl.

eNm ey
m : N
ii.

rL mi%m
Nri%m uL eN
ad
%
L4 R4m
i E i
il akl.

iii. iN eN


opid e2
sT%ei2s, sT%i i2s en4
r
k 3 Peyl.
iv. NrL
'i<km eNUk
i
%i eN
k N% il.

ri
%: o'2
=p R4m
ui pn

i
i4'i
iR i
P ey' ^Nl.

3. rP

iN eN
opid
e2 sei2s, si i2s
e k 3 Peyl.

rL ey m
4

92
%in :2
u%k%n i<'2l.

a. eN ad
%
k ipin i pin
n
'l.
e'2kd

p'2m
%Ck

<'2 iikm

33

37

36

39

35

38

34

i9 eN
k
34.

i. o< 
a
='2 eN
k
3 P eyl.
ii. R r
a
='2
eN
L4
N
_l akP eyl.
ipil

iii. R r
a
='2
eN
i E N
_l akP
eyl.
) :RN% %Ck

100

_ ud'pd% :4
eN
k eN pNm eyl.

4. %Ck

%Ck


a) o< 
a
='2, 100kdd%
jr eN
k 3 P eyl.

el
e.

28

i9 eN
k 34.

21

eNm ey
m : N 1

e%r %Ck

i. o< 
a
='2 28-km
ai jr eN
k 3 P
eyl.
ii. Re < 
a
='2
28-kk 
 jr eN
k
3 P eyl.

iii. Re < 
a
='2,
28-l e%EQ, :4 3 eNL
eN% eN e%

L4i
il 3 p i'l.
iv. Re < 
a
='2,
28-l e%EQ, i E i
 eN
e%
 u<km 3 eN
k
3 p i'l.

) :RN% a) (i), (ii), (iii), (iv)


%Ck

R eN
k
eN el r
m
EekP eyl

5. ip[:

rin J nUk:R ekpd% _R' L 5 l 8 Jl aO'l.

n %'
 m
ne RpNm

p
%Ck
_n :2 rO
%: oR4
N

Dp'2l.

22

eNm ey
m : N

iRi' L 5

er :__________________________
p :__________________
i

eN%n i
.

1.

52

2.
14

3.
36

23

eNm ey
m : N 1

iRi' L 6
er :__________________________
p :__________________

.
1.

34

2.

54

3.

63

4.

5.

24

92

89

44a

27a

74a

29a

90a

eNm ey
m : N

iRi' L 7
er :__________________________
p :__________________

a. eN
L4 i
il e!7m.

26

28

25

27

. eN
i E i
il e!7m.

72

70

73

71

25

eNm ey
m : N 1

iRi' L 8
er :__________________________
p :__________________

i

1.

eN
k
eN
k eN i i%'
p
i%'
p er'J ey
ey.

34

2.
55

36

53

3.
67

4.

5.

26

86

98

65

88

100

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

=id%in ,m rL:
1.3 eN
e!2r

R l i n

ip% i4iil rL:


i. 100kdd% eN
:
(a) eNl e!2r.
() e!'l e!2r.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

! eNL

i92
kpd% %Ck
L

a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

i in ad
%

oven k dl.

i92
kpd% a

i. [ eN
epC
e!2y?

ii. [ m eN 2?

0
5

1
6

2
7

rL r'
k 3 p
i'l.
. r
k R4, l
R4m iNil
Nikpm eN

u<kp i'l.

iii. Nikpm eN


k
34.
iv. [ rkm eN
P
i e!'2k3d.

v. eN
e!2m
%Ck
il u k
iC'2 e2?

i.
 u'i
p n'i
eN
e!2

k
dl.

27

eNm ey
m : N 1

2. R
' i n

p
k
p
k ei:
ei:
%e4m
%Ck
.
%Ck


<'2 iR m

a. r
iN !p
ii'l. rL !il
3 pm eN

u<kl.

<'2 ep

. i p eN
a
'
!iRp d eii'l
al2 iW =El.
i. 0 l 9 
i eN

u<km 
 e%<l.
b. rL eN
e!'l
e!7m i 4'2l.
i. 0 l 10 
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28

ejm
on4
iN
,n4
n
a92
4
L!
ed
on2
'2

i. [EL m eN

eNl e!2.
ii. [EL m eN

e!'l e!2.
iii. [EL e!i eN
k
34.

eNm ey
m : N

a. !il ar92 11 l 100i eN

eNDm e!'Dm
 ipin i e!p i'l.
11, 12, 13, 14.20
21, 22, 23, 24.30
31. 32, 33, 34.40
41, 42, 43, 44.50
51, 52, 53, 54.60
61, 62, 63, 64.70
71, 72, 73, 74.80
81, 82, 83, 84.90
91, 92, 93, 94100
16
24
37
48
51
63
72
85
90
100

2. rPi
p'2l

i. [EL r' eN

eNl e!2.
ii. [EL r' eN

e!'l e!2.
iii. [EL e!i eN
k
34.

i 4
i<'2 n
p'2 L!
R'2 ed
am'2 on4
a4'2 ,n4
e!'2 iN
eN'2 a92
eNs4
i4

a. [zkm i %
ad
%
p :n4 :4 i
ad
%
rUkk
Ni'l.
. r
eN

eNDm e!'Dm
%'iR:R e!p i'l.

i. ad
%il pm
e' i!92L
e'
?

ii. i!9in e'


eNik

k 34.
iii. i!9in eNik


eNl e!2.

L!

iv. i!9in eNik
e!'l e!2.

29

eNm ey
m : N 1

________ : _______________

i. [ m =Ein
e' eNik

e'
?
ii. =Ein e'
eNik

k 34.
iii. =Ein e'
eNik

eNl
e!2 .
iv. =Ein e'
eNik

e!'l
e!2.

i. [ m d
%in
e' eNik

e'
?
ii. d
%in e'
eNik

k 34.
iii. d
%in e'
eNik

eNl
e!2 .
iv. d
%in e'
eNik

e!'l
e!2.

________ : ______________

i. [ m id%yin
e' eNik

e'
?
ii. id%yin e'
eNik

k 34.
iii. id%yin e'
eNik

eNl
e!2 .
iv. id%yin e'
eNik

e!'l
e!2.
________ : ______________

30

eNm ey
m : N

3. %Ck

el

a. rUk 7, 8 R4m 10

i iRi' 

=El.

i.

ekpd% i
P
ey2 C'l.

. rin 
%p
k
92
l.
3l %Ck
.
%Ck

e%r
%Ck


i.
a. o< 'i'il ipid%
ail e<L
p :l.
o< 
a
='2,
'i'iDL e<Lin
eNik

k 3 p
i'l. eNik


eNDm e!'Dm e!p


i'l

4. ip[

rin i k:R iRi' L 9, 10, 11il uL


:Li
P eyl.

n
%'
 m
ne i Nm

 ip % :
in :2 ri
%: oR4

Ni
p '2l.

e' eNik

ev7? ip

eNDm e!'Dm
e!2.

31

eNm ey
m : N 1

iRi'
i' L 9
er :__________________________
N :__________________________

a)

Li
i
'2 eN
u<ki e!'l e!2.
e!2
um:

L!

32

eNm ey
m : N

iRi'
i' L 10
er :__________________________
N :__________________________

). eN
e!'l e!2.
1

3.

4.

5.

6.

7.

56

_________________________________________________

89

_________________________________________________

74

_________________________________________________

55

_________________________________________________

93

_________________________________________________

62

_________________________________________________

99

_________________________________________________

33

eNm ey
m : N 1

iRi'
i' L 10
er :__________________________
N :__________________________

i).

%'
 eNU%n i
.

40

p'ed

38

R'iN

42

13

34

R2

i,n4

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
1.4 eN e%
 i
7 eyr.

R l m

ip% i4iil rL:

! eNL

(i) 100kdd% eN


:a)
on4 on 
)
iN iN%
i)
a92 a9
b)
'2p '
eN : R4m l:4 e<Lin 2
%n L4
i
 R4m i E i
il eNr.
:m

Ci

1. r i

60 ii%m (2 % :
)

i92
kpd% %Ck


i92
kpd%
a

a) rL :
il

kpdC<km 

aiP
k Ni'l

i. :
 [2 en
Ni y? 3 7m.

) aiP
oven 
r'i eNl.

aiP
oven 
eNi Ck7m. e'm
e'


aiPlL uL .
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Ni'Dm
'yDm

aiPin eNik


i E i
il
eN7m
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

35

eNm ey
m : N 1

i. [:= pm
eN:d
%p n'i
eNik

eN7m:

i. on4 on eNl
1
0

1
1

1
4

2
2

2
8

iii) a92 a9


5

ii) rU%n
92
l

iN iN%
eNl

ii.

i) eN:dCl
pm
eN
k 34l.

10

eNl

0 5 10 15 20 25 30 35
iv) '2p ' eNl
10 10 10 10 10
0 10 20 30 40 50 60 70 80

b) p'2m %Ck

100kL uL eN

rL:
on4 on 
iN iN%
a92 a9
'2p '
eNr.
R
' i n
<'2 iR m

36

a) eNd
%il d%pm
eN
3 P eyl.

i) eNd
%
L4
i
il akl

) eNd
%
L4
i
iDm i E
i
iDm i
p'2l

ii) eNd
%

i E N
_l
akl

eNm ey
m : N

1
0

6
3

4
6

9
1

7
1

10

8
1
3

i) %Ck


rU%n
92
l:
i. ev4 eN
L4
N
_l u<km
ey2?
ii. ev4 eN
i E
N
_l u<km
ey2?

3. rP

p'2l

a. r
n !p i. eNd
%
L4
i
_l
N'l.
N
p'2l
. rL !N
n H
EOl Ck
ii. eNd
%
i E
WR4
_l a
'l.
H
m 1
N
_l
N
p'2l
H
m 2

H
m 4

rL ey m
4

92
n =i
u%k%n J<'2l.

H
m 3
i.

on4 on 
eN1k
_
eNd
%.
9

11

15

14

13

16

12

10

17

ii. iN iN%

eN1k
_
eNd
%.

37

eNm ey
m : N 1

20

24
26

36

22
30

40

28
34

32

38

45

60

iii. a92 a9


eN1k
_
eNd
%.
40

50
75

70

80
85

55
65

iv. '2 '


eN1k
_
eNd
%.
Jpil

70

80
50

100

10

40

30

90
60
20

i. o< ! rL o<


H
'Jl i<'l.
i. ove< !k
m,
eNd
%
L4
i
_l N
p'
eyl.
ii. !N H
:R pd%
%Ck

Nr
Npr'l.
iii. ove< !7m Ein
%Ck

C'7%n
a' !iRk C
WR4
_l en4
gr7kl. iv4

38

eNm ey
m : N

n H
EODm en4
%Ck

:ReLr.
b :Rpm %Ck


i E N
_l
N
p'J gr7kl.
%Ck


el

a. _R' L 9 R4m iRi'


L 10 rO%m
=El. Nr
rU%n 92
l

eN
k eN d%'

i
7 eyl.
ekpd% _R
P
ey2 C'l.

. o< 
a
='2 jr
eN
k 3 P eyl.

e%r %Ck

i)

ii)

ekpd% eN1R
n<m iN eN
m,
n<m iN eN
m
3 P eyl.
Re < 
a
='2
eN elDl.
*on4 on 
*iN iN%
*a92 a9
*'2p '

3 pm eNii<92
e%El.

Jpv

rOn a
%7 H
k:R _R'Ol pm
:LT
P eyl. rL :LT
P Npr'l.

n %'
 m
%'
 m ne Rp
Nm
Nm

!
_l %Ck

:ReLUm e!2 oR4

* 4'2l.

39

eNm ey
m : N 1

_R'
_R' L 12
er :__________________________
p:__________________________

a. Td% i%E

i%E
L4 N
_l H
7 ey.
ey.

1.

2.

13

4.

5.

15

3.

16

10

20

20

35

80

6.

40

40

100

eNm ey
m : N

_R'
_R' L 13

er :__________________________
p:___________
. Td% i%E
i E N
_l H
7 ey.
ey.

1.

10

2.

19

3.

20

4.

5.

6.

13

35

100

17

15

18

12

25

15

70

60

41

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

=id%in ,m rL:
1.4 100kddd eNe%
 i
7 eyr.

R l i n

ip% i4ikL rL:


(ii) 100kdd% eNe%
 i
7 eyr
(a) on4 on 
() iN iN%
(i) a92 a9

! eNL

(b) '2p '; L4 i


il R4m i E
i
il
:m
C i

1. r i

60 ii%m ( 2 % :
)
i92
kpd% %Ck
L
%Ck
L

i. rL, iir
il i<km
enilin eNik

p r
ir.

i92
kpd%
a

i. iir
il
i<p
k 34

Ni'Dm
'yDm

ri%m r'R
3 P eyl

ii. rL
eni

oven 
eNr
1, 2, 3, 4

ii. rL :RN% %Ckp
inR i [zkN%R
oven 
eNr :
a. 5 l 10 
.
. 11 l 20 
.
i. 21 l 30 
, e%r92 100 

iii. [zkN% eN:d
%p n'i
%Ck
 e%pm :

42

10

12

iii. eN:dCl
pm
eN
iN
iN% 34l

eNm ey
m : N

iv. [zm e'2d


%k eN

i.

iv. ii<%n

92
l

92
%l e%rl:
a. 20, 22, 24, 26, 28, 30.
. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
i. 62, 64, 66, 68, 70.

2.R

2.R
'
i n

eN:dC
p n'i eN e%

L4 i
il d.

i. eN:dC
p
r'2 ik

a. a92 a9
<'2
iR m
0

10

15

20

92

<'2
ep

. [:= ekpd% ii eN


e%r
k eN %Ck

(a)
 [Nm ey:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
46, 51, 56, 61, 66, 71, 76
i. '2 '

10

20

30

40

92

b. [:= ekpd% ii eN
e%r
k eN %Ck

(i)
[Nm ey:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
23, 33, 43, 53, 63, 73, 83
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76
ii. [zkN% uE
p :l, i E
i
il eN e%
k d:

ii. 92

iii. ove<
eNUki
%:
uL ip
en ?
iv. rL
ye=i
eNin ip
k
=ipr.

43

eNm ey
m : N 1

a. a92 a9
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5
92


. [:= ekpd% ii eN


e%r
k eN %Ck
 (a)

[Nm ey:

70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35


95, 90, 85, 80, 75, 70, 65
87, 82, 77, 72, 67, 62, 57

i. '2p '
90, 80, 70, 60, 50
92

b. [:= ekpd% ii eN
e%r
k eN :: uL
%Ck

[Nm ey:

100, 90, 80, 70, 60, 50


72, 62, 52, 42, 32, 22, 12
88, 78, 68, 58, 48, 38, 28

3. rPi

p
k
p
k ei:
ei:
%e4m %Ck


p'2l

a. eN e%r eN% ad
%
k
[zkN%4 
il
'l
1

ipil
. r
eN e%
 i

k
eN u<kp i'l.
i. eN e%
p n'i %Ck
 sas
R4m ss-
 [Nm ey:
i. iN iN%
ii. a92 a9
iii. '2 '

44

i. [EL ey
iRi
k
92
.

eNm ey
m : N

ri
%: oR4
pn

m
u7m pn
m '2l =i
rUkk ekpd% i
k
er'i
% ey u7i 2.

4. %Ck


a. rUkp iRi' L 14-a m 15a m =El.

el
e%r
%Ck


5. ip[

ekpd%
i
P ey2
C'l.

. rin 
%p
k
92
l.

rin i nUk:R ekpd% iRi' L 14 l 15 ii'l.
rL a
'2 :LiUkm ip ii' i : a'
i kP elDl.

n %'
 m
ne ip
Nm

 m e4prPi m

45

eNm ey
m : N 1

iRi'
iRi' L
L 14
er :__________________________
N:__________________

a. 100kdd% eN e%
 L4 i
il er'i ey.

1.
1

2.
3

15

20

11

3.
25

35

4.
27

57

67

21

24

5.
15

46

18

eNm ey
m : N

iRi'
iRi' L 15
er :__________________________
N:__________________

. 100kdd% eN e%
 i E i
il er'i ey.

1.
6

16

14

12

90

85

2.
8

3.
80

70

4.
100

70

60

5.
83

73

53

47

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

=id%in ,m rL:
1.5
eNin i%ip
 u4ip'2r.

R l m

ip% i4iil rL:


i.
100 
i L2 jr eNin i%ip
k
34r.
ii.
100 
i L2 jr eNin ik
ip
k 34r
iii.
[ iPd%m 4:1 ndCn =i L2 jr
eNin i%ip
 m ik ip
 m 34r.

:m

60 i i%m ( 2 % :
)

Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

! eNL

a.

15 r
i<
!p ii'l.
! 1 : 10 :r
! 2 : 5 :r

. r
iPd%'iR
LR 4 iiii'l.

i4

'2

on4

i. rL 15-a
ekpdL
i%ipiR:R iiii'l.

48

i92
kpd%
a

i92
kpd% %Ck

i.
ii.

iii.

i.

e' rL
e'
?
10 r

a%Ei !
e'
?
iN%2 !il
uL e'
rL e'
?

aC'k d
%il
d%pm ipeN
e'
?

eNm ey
m : N

'2

on4

b. 74, 85, 68, 59 i


eN
k eN ::
uL %Ck

[Nm
:ReLUl.

2. R
' J n

p
k ei:
ei:
%e4m
%Ck
 (w=Dk LR)

<'2 iR m

a. [zN% eNil '2


R4m on in i%ip
k
3 i e!2l.

<'2 ep
BFT 2211
rL ie n4 e k 3 i
''il 11 e e!2l.
. EL Li '
k %km
10 Ein eN
e!P
eyl.
i. i i%ip
k eN%
ad
%
' 
il
'l. o<

 a
='2, %92 en
 'in l eN
k
 ipekP eyl. i9
%Ck
 ipe' a
'2
eNUm [<m 
 e%<m.

49

eNm ey
m : N 1

3. rP

p'2l

a. aC'k d
%
k
eN eN 24- a
d%P eyl.

eN
k 34l.

i.

e'2kd::

. a::n4 aC'k d
%in
2
%n 16, 32 R4m 48-a
dl.
i. sas R4m ss il d%pd%
eN
iPd%'
p
n'i i%ip
 m ik
ip
 m 92
l.

i4

'2

on4

b. iPd%' 2
%n
eN
R4l.

i4

50

'2

on4

i.
rL i%
ip
k 34r.
(on4, '2, x4)

eNm ey
m : N

u.

i 4'2l.
i%ip :on4

24

ik ip: 4

i. eN 2km 4km uL
i%ip en ?
ii. eN 2km 4km uL
ikip en ?

i%ip : '2
ik ip: 20

h. rL Ein [
iPd%'
 ekP
eyl.
e. in d
%il d%pm
eNkk:R rL
[ iPd%'il NikP
eyl.
e'2kd:

27

83

40

56

e'2kd: :
i. 27

i. [ iPd%'il 'in
i%ipL i

il r' :Nm.


ii. i , on in
i%ipL i

r' :Nm.

4. %Ck


a. ove< <km
iRi' L 16, 17, 18-a
=El.

i.

e' iRi
P
ey2 C'l.

. rL 
%p
p R i
92
l.

51

eNm ey
m : N 1

5. ip[

rin 'iR:R, iRi' L 16,17,18 sin i


%

ipil.
rL a
'2k :Likm ip il ai' i :
a' i kP elDl.

n %'
 m
ne RpNm
RpNm

p
k ei:
%e4m %Ck
il
ri
%: o'2
=p pn

p '2l.

52

eNm ey
m : N

_R'
_R' L 16

er :__________________________
p:__________________
a. %'i:R eNin ip
 e!2.

1.

2.

3.

4.

5.

53

eNm ey
m : N 1

_R'
_R' L 17

er :__________________________
p:__________________
ekp%% eNin i%ip
 m ik ip
 m e!2.
i%ip
1.

49

2.

81
3.

4.

5.

54

17
25
60

'2

ik ip
on4

4
9

'2

on4

8
1

'2

on4

1
7

'2

on4

2
5

'2

on4

6
0

eNm ey
m : N

_R'
_R' L 18

er :________________________
p:__________________
:C%pd%

1.

38

eNin i%ip
 m ik ip
 m 34.

= ___________

2.

___________

3. 70

= ____________

_________

4.

___________

5. 66

=____________
___________

49 = _________

10 = _________
_________

6.

92 = __________
_________

55

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

=id%in ,m rL
1.6 a ipr

R l m

ip% i4iil rL


i. eNik
k LR a '
k 34r
(a) eNik

k 34r.

! eNL

() si%pei2s, si%Pi i2s em eR


p
n'2r
:m
Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

60 ii%m ( 2 % :
)
i92
kpd% %Ck


i92
kpd%
a

a. ev:4 a
 eN% 3
'iE

'l.
(i i2 , 'm,
ei2) .

'im A

'im B

a. 'im A-il e'

:iL uL ?

 'im B-iDm 'im


C-iDm uL
:i

hi'2k
34l.
i. e9p 'i'il, ai
:iL uL ?

'im C

56

eNm ey
m : N

 ev:4 a
k eN%
iN 'iE
p
n'2l. :i
p
ei 'i'il :r.

a. e' :iL
e'
?
. e9p 'i'il ai
:iL uL ?
i.

2. R
' J n

a. eNik

a m
eyl :iL ippd%
'i'
k Ni'l.

Ln?

<'2 iR m

a. ap'i'il uL
:iin
eN
k


a i'l.

<'2 ep

. a: 'i'
p
n'2l.

R e<d
k eN
[Nm eyl.

3. rP

a. %'
k Ni'2,
eNik

opi%P
eyl.

p'2l

i. ap'i'il e'

:
p 92

:%m?

a. i!9il e'm
e'
iL
uL r?
. i!9iDm :<9iDm
uL iil en
ip aim?
i. Ln?

Jpl

. pd% %E
k
eN si%pei2s al2
si%Pi i2s em
el
p n'2l.

57

eNm ey
m : N 1

%Ck

el

a. iRi' L 19-a m


20-a m rUk
=El.

e%r
%Ck


. rL 
%p
p
R i 92
l.

ip[

rin J nUk:R ek


pd% _R' L 19
l 20 
 Jl aO'l

n %'
 m
ne RpNm

- n
': ml.
- a i92keLUm n

u<kl.
- W eyl.

58

a. ekpd%
i
P ey2
Ck7m.

eNm ey
m : N

er :__________________________

_R'
_R' L 19

p:__________________
ai

eNik
i

e<Uk () a
%i.

1.

2.

59

eNm ey
m : N 1
eNik
k () a
%i.

3.

4.

52

15

13

5.

60

eNm ey
m : N

er :__________________________

_R'
_R' L 20

p:__________________
i

i
%kk :C.

1.

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

2.

18

23

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

3.

55

50

4.

62

59

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

5.

52

32

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

6.

80

90

-a

(i%pei2 , i%Pi i2)

61

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k' m

=id%in ,m rL:
1.7 eN
k idC ipiR R4r

R l m

:m

ip% i4iil rL:


! eN
k idC 'il R4r.
(a) i%p e<L
() :Li ad
%
(i) iPd%m
(b) eN :
60 i i%m ( 2 % :
)

Ci

1. r i

! eNL

i92
kpd% %Ck


i92
kpd%
a

a. pin n iRm
r
k l.

a. [ en
N%y?

. iRm rL i%2 'il


i<92 Ein eN
k
34l.

. A-km C-km
i
%il
uLrin
eNik

en ?

Ni'Dm
'yDm

i. i a<il em <'2<iR
ye=i r

i
%ikP eyl.

. A-km B-km
i
%il
uLrin
eNik

en ?
i. C-k i
a<il
uLrL r?
b. A-k i a<il
uLrL r?

62

eNm ey
m : N

i.  R&m na!
nai
e nil
e L nai
e n a/il
uL ?

. id
p n l
e.:

u. L nai e in iRi !zkN
%& % 
(L%i k (d*m.
,ip-. :
eN(d.n na%ii/k,m eN 5-2 i. eN(d.l
uL
i3 inaik,m e od.
eN k
E*m.
5i3ir %ikm ai l.
8. !zkN
eN(d
k
Ni l.

+
1

+
2

+
3

+
4

+
5

+
6

+
7

ii. 3ikpd

ad
k
eN
naNrF
n
n 3 l.
+
+ +
8 9 10

,ip-:
5i3ir 0- in ip eNil
%ik, l.

i. eN 28, eN
20k, a/il
e. ,: na
%.k (i n e 
r 5
uL ? al
(L%iL )
eN 30k,
a/il uL ?
ad
il uL i3ik (L%iL:
eN 4, 0- iR, a/i?L 
al 10- iR, a/i?L ?
B. %ri
m 2 ik eN:
R4m 10-'in %E
e%r7m :Li :d%l.

63

eNm ey
m : N 1

e.:
20

+ +
21 22

+ + + +
23 24 25 26

+ +
27 28

+ +
29 30

,ip-:
5i3ir 10-n 
J od. 100% 3i eN p
n l
2. R in
/ p
3iRm
/ e ,p-

a. !zkN
e d
na
%.k %i %r i
i
p l.
i. %r %,pin e%i-
na
%.k k, a 
el? l
ii. %r o(3 %3i il
uL i
pe/ k 
ey l.

i. n 3
pm
i
pe/L
e 
rk ,:
i3i l.

ii. ey . i


e 
rk
n 3 l.

e.:
M 3m , 5i3ir %m ,
nlmi,
d

m R&m .L.

i ey .k


o p-m u *m
pn Om -, l.

64

n 3
in
( %rin
%&
u
.
i/ l.

eNm ey
m : N

3. %ri

a. %ri
m Pr eN(d
Om
(L%i Om e.. Ni l
e. :

i. 51-k, id.
 ip- _______

%p l

 ipi l

ii. 55-k, id.


 ip- _______

+ +
50 51 52

+ + + +
53 54 55 56

iii. 58-k, id.


 ip- _______
+ +
.
59 60

+ +
57 58

,ip- :
5i3ir i eN(d
k
Ni l.
4. na
%.k 

a. iRi 21 R&m 22-2 ove%/


%rFk,m %J, l.

el

e.:
e. : iRi L 21

i. ii 
ey . l.

(.
pd
eNin a/il uL
eN %d
i l.
e 
r
na
%.k 

i.

10

1 , 3 ,

ii.

20

14 ,

15

, 17

22

,ip- : iRi
iRi L
L 22
A -ed. R&m B-edCil uL
i a<il uL eN

i
'l.
A
B
20

34

30

15

60

28

50
61
40
48

65

eNm ey
m : N 1

5. %rin 
p-
e 
rk n 3 l
ip[

rin i k:R iRi 21, 22-kp il ai'l.


r a
'2 :LiUkm i i
% ai'
in : a'' i kP el :Nm.

n %'
 m
p
iDm p
in eiiDm
%e4m
ne ip Nm %Ck
in :2 ri
%: o'2
=p%m !
Ri %m elm n

p '2l

66

eNm ey
m : N

iRi' L 21
er :__________________________
p :__________________________

d%'ii<km eNin ipiR a<il uL eN


k :C%7m.

1.

10

2 ,

2.

20

12 ,

14

3.

30

23 ,

4 ,

6 ,

15

18

25

27

29

4.

40

31 ,

34

34

38

5.

50

41 ,

44

46

49

6.

60

51 ,

54

55

58

7.

70

63 ,

65 ,

66

69

8.

80

71 ,

73 ,

75

78

9.

90

83 ,

85 ,

87

89

10.

100

92

94 ,

95

97

67

eNm ey
m : N 1

iRi' L 21
er :__________________________
p :__________________

a. A- d%'il uL eNk a<


il uL B- d%'il
uL eN%n i
k7m.
A

34

20

15

30

28

60

61

50

48

40

. ekpd% eNiR a<il uL iN eN


e!2l.

68

1.

10

______ , _____

2.

3.

40

_______ , ______

4.

70

90

_____, _____

_____,______

eNm ey
m : N

R l
R l i

eNm ey
m


p

100 
i

uL%k'
uL%k' m

=id%in ,m rL:
1.8 :i eN
i
7P eyr.

R l m

ip% i4iil rL:


i. ekpd% e%r eNUk:R :i

a
%ENr.
ii. ei 
 eN :i
/eNe%
 i
7
eyr.

:m

Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

! eNL

60 ii%m (2 % :
)
i92
kpd%
a

i92
kpd% %Ck

a. rL :
 :l uL i i
'in (Bongkah) eNik

k
l.

i. [zkN% e<
k
l.
[EL en
r'[rL?
92
l.

.'
 ev:4 u'iR akl

i.

i
p'pd%
e<il en
Ni [rL?

ii.

ove< akiDm
e'
e<LL
uL ?

iii. [EL i92


eN%
k
92
.

69

eNm ey
m : N 1

i. [zkN% e'2k d


% :n4
ev:4 eNik

odC %
ad
%
k Ni'l.

30

20

40

50

b. [zkN% eN: %Ck'
e%<l.
2

i. %'
k eN
ove< e<iDL
:'in
eNik


iri'l?

i. eN:dCl uL
eN :'
k
34l.

2
ii. NrU%n
92
l.

50

52
10

40 50
i.

54
10

60

56
10

70

58
10

60
10

80

90

NrU%n 92
C

rL ikl.

ii. a92 a9 R4m '2p ''


e%r %Ck

P eyl.
iiin (d%*n ,m
u<kpd% eN :'in
:i
k 34l.

2. R
' i n

70

a. l:4 Ci

k eN% !
%Ck
il ,m rin
i
p'2l.

eNm ey
m : N

<'2p iR m

. ove< !iRm =El:


i. i4 
i eNd%m.
(A4 - a7 )
1 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 28
31 32 33 34 35 36 37 38
41 42 43 44 45 46 47 48
51 52 53 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
71 72 73 74 75 76 77 78
81 82 83 84 85 86 87 88
91 92 93 94 95 96 97 98

9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100

i. a92 a9 ev4


:i

u<kl?
92
.

ove< !iRm
ev:4 :ii
:Li
=El.

ii. :Li ad
%.
e.:
d%
: (K1)
eN 31-i<92 a92-a92
:i
ril.

e.. i
%L:
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

3
13
23
33
43
53
63
73
83
93

4
14
24
34
44
54
64
74
84
94

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

6
16
26
36
46
56
66
76
86
96

7
17
27
37
47
57
67
77
87
97

8
18
28
38
48
58
68
78
88
98

9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100

e. :Li ad
%:
d%
: (K2)
eN 55-i<92
iN siN
:i

ril

d%
: (K3)
eN 6-i<92
'2- '2
:i

ril

d%
: (K4)
eN 13-i<92
a92-a92
:i

ril

71

eNm ey
m : N 1

3. rPi
p'2l

a. [zkN% e'2d
%p :n4
ri%m :Li ad
%
k
Ni'l.

i.

r ye=ip il ai'l.


iir :i <'2<

i 4'2l.

[EL ev4
i
%

a
%m N[r?

ii. e9' :i


n'pd%2?
iii. ev4 uEL
i
% i 2
en4
u4ip'2[rL?

a)

iv. ir'2
92
.

b)

c)

ipil

4. %Ck


.  i
%Uk, iiin
=id%in =i rUk
ove< :Liil uL :i
p
i
'l.
a. ove< <km iRi' L 23,
24, 25, 26-a =El.

el
. in 
%p
eR i
92
l.
e%r
%Ck


i. :i :Li
a
%E
rUkk 
[kl
%Ck

%'2l.
b. i
ik rUkP l
i
9 i
:i eN%
p'2m %Ck

=El.
1

72

10

i. ekpd%
iRik' [r7k
l.

eNm ey
m : N

ip[

rin i k:R iRi 23, 24, 25, 26-k i


% ai'l.
rL a
'2 :Likm ip il ai' i : a''
i kP elDl.

n %'
 m
ne i N

p
iDm p
in ei:
%e4m %Ck
iDm
ri
%: o'2
=p%m ! Ri %m elm
n

p '2l

73

eNm ey
m : N 1

iRi' L 23
er :____________________________________
er :______________________________________

a. :ik LR i
'l.
i
'l

1.
a92
a9

2.

47
3.

4.

74

48

49

50

'2p
'

on4
on 

iN
iN%

eNm ey
m : N

iRi' L 24
er :____________________________________
p:______________________________________

a. i

i%'il i

i
%
e!2.

1)

2)
52
48
46

3)

4)
63

64

66

75

eNm ey
m : N 1

iRi' L 25
er :_____________________________________
p:______________________________________

a. i

1.

2.

3.

4.

5.

76

i%'il i

C'

C'
 
.

eNm ey
m : N

iRi' L 25
er :_____________________________________
p:______________________________________

a. ekpd% 1 l 100 
i
eN e%
 u<kl.

eN :i
k eN

1) :i (on4 on )

2) :i (iN iN%)

3) :i (a92 a9)

4) :i ('2p ')

77

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k'
uL%k' m

(d%*n ,m rL:
2.1 i
eN
k N% i92 aR ik' e%r
%
eN
u<kr.

R l m

ip% i4iil rL:


i. ekpd% 3d'e
k LR iN i

eN
k ipir.
ii. iN eNin e''
k 34r.
iii. ekpd% e' eNik

k eN,
e%r
% iN i
p eN
p dCir.

:m
Ci
Ci

1. r i

60 ii%m (2 % :
)
i'2
kpd% %Ck


a) ipid% eNik
i
id%y
p 'i'iDm
eiiDm
'2 dl.

r' %Ck

k
34l.

) iN d enl


k
dl.

i.

rL sas !iDm ss


!iDm uL enil

eNl.

78

i'2
kpd%
a

a

sas !iDm ss


!iDm uL
enilL e'
?

ii. iN !kiDm


uL e'
enilL e'
?

eNm ey
m : N

iN !kiDm uL
enil

P :r'l.

R
' i n

<'2
 iR m

<'2
ep

! %Ck
in ,m
rin i
p'2l.
u'iR:
a) [ i d%E
m L i
d%E
m n'2l.

i.

[m R4m L
i d%Ein
eNik

k
34l.

i.

ekpd%
eNiR LR
i
eN

u<kl.

e.:
5 L d%'
 m 4 [
d%'
 m :r'l 3d'
e
 9.
5+4=9
) 3d' e
 9in i

eNL 5 R4m 4 enikl
i) eN 8k i
eN

u<kl

e.:
8=3+5
8=4+4
8=2+6
 ip
:r'l R4m =i'l e%r %Ck

:4'i i<p

u4i eyl. =i'l %Ck
kP elDm n rL :r'l
i
a
% i n% iRiL =EpdC<k :Nm.

79

eNm ey
m : N 1

b) R r d%E
p
n'i 8-k 3d'
e

u<kl.

e.:
8 = 12 4
8 = 10 2
8 = 15 7

=Epd% iRiL i p


ey2 Ck ri%m
oR4
, R4m u7m
pn

p '2l.

rin 

i


92
%in ::
ikl.

rPi

[zkN%4 % ad
%
k
dl.

p'2l

ove< %'iRm
LR i
eN
k
N% i92 34l.

e. 1:

e. 2 :

12

e. 3:

11

 ip
:r'l R4m =i'l e%r %Ck

:4'i i<p

u4i eyl. =i'l %Ck
kP elDm n rL :r'l
i
a
% i n% iRiL =EpdC<k :Nm.

80

eNm ey
m : N

e. 4:

10

e. 5:

e. 6:

11

%Ck


e%r
%Ck


ip[

a) 27-30 
i iRi'
L
ove<
rUkm =El.

a) ekpd%
iRi
P ey2
C'l.

) rin i
%
k
92
l.
rin i k:R ekpd% iRi' L 27 l
30 
iDL :Li
P ey2 Cpr.
rL a' i kP elR n ey iRi
:LiL a
'2m iP eyi<k :Nm

n %'
 m
ne iNm

p
ei:
%e4m %Ck
in ,m
ri
%: oR4
N
p '2l.

81

eNm ey
m : N 1

iRi'
i' L 27
er :__________________________
p :__________________

1. ekpd% %E
k eN i

a)

13

b)

c)

82

10

i%'
p er'i ey.
ey

eNm ey
m : N

iRi
i' L 28
er :__________________________
p :__________________

2. ekpd% %EUk:R i

i%E
p er'i ey.
ey

a.

b.
c.

83

eNm ey
m : N 1

iRi'
i' L 29
er :__________________________
p :__________________

3.

ekpd% eNk:R i

e!2.
e!2
e.:
=
=
=
=
=

1.

2.

84

4+2
0+6
3+3
5+1
1+5

______________

______________

______________

________________

________________

______________

______________

______________

________________

________________

eNm ey
m : N

iRi'
i' L 30
er :__________________________
p :__________________

4.

ekpd% eNk:R i

e!2.
e!2
e.:
=
=
=
=
=

1.

2.

42
97
31
52
64

______________

______________

______________

________________

________________

______________

______________

______________

________________

________________

85

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
2.2 i[
k N% ir.

R l m

ip% i4iil rL:


i. l:4 
 eRiE
P :r'l
=i'il n'2r.
ii. :r'l (+), =i'l (-) R4m m (=) :n
 i[
a ir.
iii. :r'l, =i'l R4m m i[
p n'i
w=Dk:R i ki'
 e!2r.

:m
Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

60 i i%m (2 % :
)
i'2
kpd% %Ck


i'2
kpd% a

a) i< !il uL W


=E
k dl. iir
ey
 rL i'l.
il a92 W =E

o< 'i'il :l; i 


,n4 W =E
p :l.

1. iir eyR
34l.

) rL 34m :r'l


e%r eR

LR4keLUl.
e.:
i. a92 W =EU%n
iN =E
:Dm
:d%l L! =Em.
ii. a92 W =EU%n
iN W =E
P
:r'l. e'm L!
W =EL.

86

eNm ey
m : N

2. R
' i n
<'2 iR m

a92

a) r i
il n'i el
ad
%
ri%m
dl.
e.:

W

<'2 ep

:l

iN

W

:l", s elms en
elDk :4 el

'2 ki'
 i
7
eyl.
elm

L!

W

) :l", selms en
elDk :4 el

n'i :r'l 3R
k
dm o< ki'

u<kl.
) sas R4m ss %Ck
il
R e<d
k eN
[Nm :4 %Ck

P
eyl. in ,m :r'l
3R
ur'2m kiE

e!2.

3. rP
rPi
rPi
p'2l

ipil

a) :r'l e%r ki'u<k :
 el
ad
%
k dl.
) :l", selms en
el
R i s:r'ls sms
en elDk R4l.
e.:
a92 W =EU%n :Dm
iN W =E
p
:l. a
 elm L!
W =Em.
5 W =EU%n :Dm 2
W =E
P :r'l 7
W =EUkP m.
5+2=7
i) :r'l, m en eR

el rUm i92k


eLUm 
 2
pil.
b) :4 el
p n'i
%Ck
 sas l sis 

[Nm eyl.

87

eNm ey
m : N 1

el

a) ove< rUkm
iR i' L 31-32 
i
iR i' L
k e'l.

e%r
%Ck


) rL ey 
%p
p
R i 92
%l.

ip[

rin i k:R ekpd% iRi' L 35 R4m 36il uL :Li


P ey2 Cpr.

4. %Ck


a) ekpd% iRi
P
ey2 C'l.

rL a' i k elR n ey iRi :LiL


a
'2m i eyi<k :Nm

n %'
 m
ne iNm

p
k ei:
%e4m %Ck
in ,m
ri
%: oR4
N
 '2l.

 ip
:r'l R4m =i'l e%r %Ck

:4'i i<p
 u4iP eyl.
=i'l %Ck
k elDm n rUk :r'l i il i n% iRiL
=EpdC<k :Nm.

88

eNm ey
m : N

iRi'
iRi' L 31
er :__________________________
p :________________

a) :Cd% i%'il :r'l


:r'l R4m m en el
k eN er'i ey.

1.

iN :ik NU%n :Dm ,n4 :ik NL


Ei l e'm 5 :ik NL m.
iN :ik NU%n :Dm ,n4 :ik NL
_______________ 5 :ik NUkP ___________ m.

2.

,n4 92U%n :Dm a92 92L :d%l ed 92L


m.
,n4 92U%n :Dm a92 92L ____________ ed
92UkP ______________ m.

3.

n id%yU%n :Dm i< id %yL :d%l 4


id%yL m.
n id%yU%n :Dm i< id %yL ___________ 4
id%yUkP ____________ m.

4.

i< 
U%n :Dm ,n4 
L :d%l a92

L m.
i< 
U%n :Dm ,n4 
L ___________ a92

UkP ___________ m.

5.

4 id%yU%n :Dm o< id%


P :r'l e'm L!
id%yL m.
4 id%yU%n :Dm o< id%
P __________
id%yUkP____________ m.

L!

89

eNm ey
m : N 1

iRi' L 32
er :__________________________
p :__________________

a. i

i%'il + R4m = i[


e!2l.
e!2l.

1.

2 _____ 3 ______ 5

7.

9 ______ 6 ______ 3

2.

5 _____ 1 ______ 6

8.

4 ______ 2 ______ 6

3.

3 _____ 1 ______ 2

9.

8 ______ 0 ______ 8

4.

0 _____ 3 ______ 3

10.

1 ______ 1 ______ 2

5.

5 _____ 1 ______ 4

11.

5 ______ 2 ______ 3

6.

7 _____ 0 ______ 7

12.

8 ______ 4 _______ 4

90

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m :

(d%*n ,m rL:
2.3 100 
i eN
k :rpr R4m =ipr.

Rl 3m

ip% i4iil rL:


i. aCp
%k 3R4k udd% :r'l =i'l.
(a) aCp
%k 3R4k :r'
u% Ck
34r.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

i92
kpd% %Ck
L
%Ck
L

1. r i

a. % ad
%
k Ni'l.

Ni'Dm
'yDm

. r % ad
%
uR4
:ki e' 92
k
34r.
i. r iN ad
%iDm
uL e' 92in
eNik

k 34r.
e. 1.

i92
kpd% a

i.

l ad
%il e'

92L uL ?

ii. iN%2 ad
%il
e'
92L uL ?
iii. e'm e'

uL ?

92L

iv. i i
%
k
NiCk e9
=i

p
n'i y?

91

eNm ey
m : N 1

e. 2.

i. l ad
%il e'

iL uL ?

ii. iN%2 ad
%il
e'
iL uL ?

iii. e'm e'

uL ?
iv. i i
%
k
NiCk e9
=i

p
n'i y?

. r i< jik eN


P
:rkm i aCp
%


ye=ik
34l.

2. R
' i n
<'2 iR m

a. ri%m i %
ad
%
k Ni'l.
u'iR k [:= uL
%EL.
. rL %'il
N R
k 3 P eyl.

i. ad
%il e'm e'

i!92L uL ?

ii. ad
%il e'm
e'
=EL uL ?

.
ipil

92

iL

eNm ey
m : N

iii. ad
%il uL e'm
e'
d
%L
uL ?

iv. ad
%il uL e'
id%yin eNik

e'
?

3. rPi

p'2l

ipil

a. p'2m %Ck

rL in d
%il
uL i< jik eN
k
i 3d%l aCp
%
34in i
p%n
i
P :rpr.

i.

. rL :r'Dk i


aCp
% 34

uk7m ei7m
ye=ik 34l.

iii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9
i eNin :r'l
aCp
% 34
k
34l.

13

11

12

ii.

aCp
% :r'l i
k
eN ev4 3dC y?

:r'2 i
%i.
8 + 5, 7 + 4, 6 + 6.

93

eNm ey
m : N 1

i. i
 il aikm
aCp
% :r'l k

li 4'2l.
I. :r'in aCp
%
34L.

1+4

2+5

3+6

4+6

5+7

6+8

7+9

8+1

9+2

9+6

8+7

7+5

6+6

7+7

5+5

iv. :r'in aCp


%
34
k 34.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R4m
9.
v. [EL
m ey
:r'l aCp
%k
34
k 34.

b. iir r

ye=i i aCp


%k
34
[Nm 3 P
eyl.

4. %Ck

el
e%r
%Ck


ip[

a. ove< rUkm
iRi' L 33 R4m 34-a
=El.

i.

ekpd% iRi
P
ey2 C'l.

. rin 
%p
k
92
l.

rin i k LR iR i' L 33 R4m 34-k i


%
aipr.
a' i kP elDm n rL el :LiUkm
i i
%i'i<p
 u4i ey :Nm.

n %'
 m
ne i Nm

94

p
il %Ck

:ReLUm e!2 oR4

i 4'2l.

eNm ey
m : N

iRi' L 33
er :__________________________
p :__________________________

a. %'iR:R
%'iR:R i

i
%
e!2.
e!2

1.

2.

3.

4.

95

eNm ey
m : N 1

iRi' L 34
er :__________________________
p :__________________________

a. i

96

i
%
e!2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
2.3 100-kpd% eNil :rpr R4m =ipr.

R l m

ip% i4iil rL:


ii. aCp
%k 3R4k udd% :r'l R4m =i'l:
(a) aCp
%k 3R4k =i'
u% Ck
34r.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

i'2
kpd% %Ck


i'2
kpd% a

a. % in d
%
k Ni'l

i.

. rL ad
%il uL
92in eNik

k
 i'l.

ii. [kpd% 92in


eNik
 e'
?

i. rL [ki 92in


eNik

k 34l.
e. 1.

m'il uL 92in
eNik
 e'
?

iii. [L 92L e'


?
iv. ev4 [L 92in
eNik

P ik
kil?

97

eNm ey
m : N 1

e. . 2.

i. m'il uL iin
eNik
 e'
?

ii.

[kpd% iin
eNik
 e'
?

iii. [L iL e'


?

iv. ev4 [L 92in


eNik

i
kil?

. rL i< jik


eN
=ikm

ye=i 34l.

2. R
R

'
i n

<'2 iR m

<'2 ep

a. rUkk [:=
ekpdL4 i %
ad
%
k Ni'l.
. rL =i'l kiR 
aCp
% 34
k 3 P
eyl.
i.

[kpd% i!9in
eNik
 e'
?

ii.

[L i!92 e'


?

i. [kpd% =EL e'


?

Ii . [L =EL e'


?

98

eNm ey
m : N

i.

[kpd% d
%L
e'
?

ii [L d
%L e'
?

3. rPi

i.

[kpd% id%yin
eNik
 e'
?

ii

[L id%yin
eNik
 e'
?

ev4 =i'Dk
aCp
% 34
k eN
=ip[rL?

a.

ri
%: i

i< eN
k eN
=ikm aCp
% i n

p'2l.

i.

.

rL =i'Dk
aCp
% 34

uk7m ei7m
ye=i 34r.

ii. =i'Dk i
% en ?
18 - 9, 17 - 8, 16 - 9.

p'2l

ipil

i.

18 9 =

15 6 =

17 8 =

14 7 =

16 9 =

11 9 =

iii. 18 9 
i =i'l
34
k 34l.

i
 iikm
u'i
i 4'2l

99

eNm ey
m : N 1

4. %Ck

el

a. ove< rUkm 35
l 36 
i iR i
L
=El

e%r
%Ck


. rin i
%

92
l.

ip[

rin i k LR iRi' L 35 l 36 


iDL
:Li
P eyl.

i.

ekpd% iR i


P
ey2 C'l.

a' i k elDm n rL el :LiUkm i


i
%i'i<k :Nm.

n %'
 m
ne ip Nm

100

!
il %Ck

:ReLUm e!2 oR4

i 4'2l.

eNm ey
m : N

iRi' L 35
er :__________________________
p :__________________________

A.

ekpd% %'iR:R =i'l e%e%
 e!2.

1.

2.

3.

4.

101

eNm ey
m : N 1
iRi'
iRi' L 36

er :__________________________
p :__________________________

B.

102

=i'l e%
 e!2.
e!2

1.

15

2.

16

3.

17

4.

12

5.

18

6.

11

7.

10

8.

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m

: (d%*n ,m rL:
2.3 100-kpd% eNil :rpr R4m =ipr.

R l m

ip% i4iil rL:


i. aCp
%k 3R il :r'l R4m =i'l:
(a) [ iPd%'in 4:1 2
%n :r'l =i'
P
eyr.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

1. r i

i'2
kpd% %Ck


a. rL 3
%il uL 92in
eNik

k i'l.

i'2
kpd%
a

i. 3
%il e'

92L uL ?

Ni'Dm
'yDm

. 3
%il o< 9
P :r'l.
ii. e'm e'

92L?
92
.

2 + 1 =

103

eNm ey
m : N 1

i. :r'il en :d
%p n'2l:
2

b. i
r'2
k dl.
rL
ip
k 34l.

LR m 2

iii. eN :dCl
u<
eN
k 34l.
iv. eN 4-i<92 6

 e'

CL?
v. R eN
k
eN
:ReN%
%Ck
il
bl.

i. iiiikm eN
e2?

LR m 1
u. :Dm i :LiUk i
%
l.
e..:
3 + 1
2 + 2
1 + 2

2. R
'
i n

a. i' e%r ad
%
k dl.
3

<'2p
iR m

<'2'
ep

104

. w=Dk:R i' e%


 u<k
rUk =idl.
i. i' e%
 u<kl.

i. u<ki
i' e%

[ iPd%'
p
n'i [r7
l.
a)
b)
c)
d)

2
3
2
1

+
+
+
+

1
1
2
3

eNm ey
m : N

e) 1 + 2
f) 1 + 5
3. rPi

p'2l

a. [ iPd%'
k eN kil:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

2
1
1
1
3

+
+
+
+
+

2.
3.
2.
5.
1.

rL
i92r

p'2m 
il
:LiL :R4i'l.

ipil

(LR m 3, :r'l 1, i
% 4)

14

11

21

12

33

. rUk :C :LiL e'2


an i
%
[ iPd%'il dl.

105

eNm ey
m : N 1

 ip:
 ip
[ iPd%'
p n'i ey m
ey m =i'l
i il 5 i

m 10 i

m
ud'pdL .

4. %Ck


a. ove< rUkm 37 l 41

i iRi' L
=El

el
e%r
%Ck


ip[

. rin 
%p
eR i
92
%l.

i. 92
%in
=i :LiUk
i
% 

hki'l.

iRi' L 37 l 41 
 =El.
rL 
%p
 ii'2 ey i
=
u%k%n i<'2l.
a' i k elDm n rL el :LiUkm i
i
%i'i<k :Nm.

n %'
 m
ne ip Nm

106

!
il %Ck

:ReLUm e!2 oR4

pn

i 4'2l.

eNm ey
m : N

iRi' L 37

er : __________________________
p : ______________________

a.

[ iPd%'
p n'i
n'i :r'
P ey.
ey.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

107

eNm ey
m : N 1

iRi' L 38
er : __________________________
p : ______________________

.

[ iPd%'
p n'i i
%
e!2.

a)

(:: uL i

1)

1 +

2)

2 +

3)

2 +

4)

4 +

5)

3 +

6)

4 +

7)

6 +

8)

7 +

9)

8 +

10) 6 +

a
%9p i : sbssbs-a ey :Nm.)

b)
1)

96 +

2)

42 +

3)

85 +

4)

32 + 12 =

5)

45 + 53 =

6)

61 + 13 =

7)

72 + 26 =

8)

24 + 25 =

9)

43 + 55 =

10) 51 + 23 =

108

eNm ey
m : N

iRi' L 39

er : __________________________
p : ______________________

i. 5-in i

a)
1)

4 +

2)

3 +

3)

4 +

4)

2 +

5)

3 +

6)

4 +

7)

1 +

8)

2 +

9)

3 +

10) 4 +

1)

14 +

2)

13 + 14 =

3)

12 + 13 =

4)

23 + 12 =

5)

21 + 14 =

6)

34 + 11 =

7)

33 + 12 =

8)

31 + 14 =

9)

22 + 23 =

b)

10) 11 + 24 =

109

eNm ey
m : N 1

iRi' L 40

er : __________________________
p : ______________________

b. 1010 -in i

a)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) 11 +

b)
1)

76 + 14 =

2)

42 + 18 =

3)

65 + 15 =

4)

32 + 18 =

5)

47 + 53 =

6)

64 + 16 =

7)

62 + 28 =

8)

54 + 26 =

9)

35 + 55 =

10) 51 + 29 =

110

eNm ey
m : N

iRi' L 41

er : __________________________
p : ______________________

u. 5-in R4m 1010-in p i

a)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

17 +

7)

35 +

8)

15 +

9)

16 +

10) 27 +

b)
1)

26 + 17 =

2)

46 + 18 =

3)

75 + 26 =

4)

32 + 38 =

5)

47 + 57 =

6)

67 + 16 =

7)

78 + 26 =

8)

28 + 26 =

9)

45 + 59 =

10) 55 + 29 =

111

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
2.3 100-kdd% eNil :rpr R4m =ipr.

R l m

ip% i4iil rL:


(i) aCp
%k 3R4k udd% :r'l =i'l:
(u) [ iPd%'in (abakus) 4:1 2
%n
:r'l =i'
P eyr.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

1. r i

i92
kpd%
2
kpd% %Ck

a. rL :
in :l

kpdC<km piLin
eNik
y
k Nr.

i. un l :
in
:l en 
Ci 2?
ii. e'
piLL
uL ?

Ni'Dm
'yDm
or pi
k ip
il :l

. rL i: ii


%Ck

p eni
:
al2 R e<L
k
eN eyl.
i. [ iPd%'
p n'i

112

i92
kpd%
a

iii. e'
piL
ip
iL
:%pd%2?

eNm ey
m : N

kil.
i.
3
}

=2
1

3-a LR i 1-a =i'l [m 2


ii.

iii. i:p :l :4 i


:Li
P eyl:
 7 5 =
 8 2 =
 6 1 =
2. R
'
i n

<'2
iR m
<'2
ep

a. in<m %Ck
in ,m
[ iPd%' i

p'2l:
ye=ik 34

rL [ iPd%'

n'i kil.

i. [ iPd%'
p
n'i =i'l
k
P
eyl.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4
4
6
9
7
8

1
2
1
3
2
3

=
=
=
=
=
=

ii. rL

%p
edC
92
r.

113

eNm ey
m : N 1

rin
4

u%k%n
i<'2l.
3. rPi

p'2l

a. [ iPd%'
p n'ik
kil:
i.

3 2=

ii.

4 3 =

iii. 6 1 =
iv. 8 5 =
v.
ipil

9 4 =

bik eN
k kim e'2
dL :-

28

13

15

89

62

27

99

79

20

. rUk u%k%n
:Li
k e'2 i
%
P
[ iPd%'il Ni'l.

114

eNm ey
m : N

 ip:
 ip
[ iPd%'
p n'i ey m
=i'l i il 5 i

m 10
i

m ud'pdL .

i9' i n
P [ iPd%'

p R4m kkii<92m
a i92 eLm.
%Ck


a. ove< rUkm iRi'


L 42 l 45 
 =El.

el
e%r
%Ck


i.

rL
iRi
k
92
CP ey
i 4'2l.

. rin 
%p
edC
92
l.

ip[

rUk 42 l 45 
i iRi' 
=El.
arin 
%p
k 92
C' 4
u%k%n
i<'2l. iR n l uL R l i
rL
a
%92L en4 u4i'ip in a' R l i kP
elDl.

n %'
 m
ne ipNm

p
il %Ck

:ReLUm e!2 oR4

i 4'2l.

115

eNm ey
m : N 1

iRi'
iRi' L 42

er :__________________________
p :__________________

a.

[ iPd%'
p
iPd%'
p n'i =i'l.
=i'l

1.

2.

3.

4.

5.

17

6.

16

7.

15

116

eNm ey
m : N

iRi' L 43
er :__________________________
p:__________________

. [ iPd%'
p
iPd%'
p n'i i
%

i
%
e!2

a.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) 6

18
12

.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

15 5 =
32 12 =
46 31 =
61 11 =
72 21 =
24 22 =

48 15 =
10) 89 23 =
9)

117

eNm ey
m : N 1

iRi' L 44
er :__________________________
p:__________________

. 5-in i

a)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) 8

15
16

)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

17 13 =
27 14 =
28 14 =
36 12 =
36 22 =
38 34 =

47 23 =
10) 66 42 =
9)

118

eNm ey
m : N

iRi' L 45
er :__________________________
p:__________________

i. 1010-in i

a)
11
12

13
14

15
16

17
18

17
10) 21

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

96 17 =
42 13 =
85 16 =
32 13 =
47 38 =
64 45 =
72 28 =
54 25 =

45 58 =
10) 51 29 =
9)

119

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

:r'l R4m =i'l

uL%k' m :

=id%in ,m rL:
2.4 :r'l R4m =i'l e%r iP

eN% 

u<ki [r7 r.

k
k

R l m

ip% i4iil rL:


i. 100 
i :r'l =i'l iP
k w=
/


u<kr.
ii. :r'l =i'l e%r an % iP
Uk'
[r7 Nr.

:m

60 ii%m ( 2 % :
)

Ci

1. r i

i92
kpd%
a

i92
kpd% %Ck


a. iir r ey n


i.
rL Nipr.

Ni'Dm
'yDm

e'
P
 nL
uL ?

ii. e'

[ nL

uL ?
iii. e'm e'

nL uL ?

. iN rL pin


n a
=kpr. P


A <kk
e'l: [ 

B
<kk e'l.

iv. A i%m e'

nL uL ?
v.

A n P
 

 i%m epn.

rL i9 w=Dk LR


ik 3R
u<kr.
:Rm %Ck

id%y,

120

B i%m e'

nL uL ?

vi. B i%m uL

e' nL
e'
?

eNm ey
m : N

piL, :ikN :n 


e<L
k eN %'m.

i kim
3 + 5 = 8

2. R
'
i n

a. iiin =id%
p
inR i rL
C'2kdr.

<'2 iR m

 eRir
uN2
: 6 rL
C'2kdr.

<'2 ep

:Dm 4 rL 92 92


eRirL uN
p :
C'2kdr.

i. e'

L
eRir

uNin ?
ii. e'

L
i 92 :r9 ?
iii. e'm e'


L uL ?

. i ki'
 u<kl.

3. rPi

i. =i'l ii
ud'i
w=
u<k =idl.

iv. i ki'iR


LR 


u<kl.

a. ri%m % ad
%
k
Ni'l.

i. %'il N
k
34l?

e'2d 1

e'2d

121

eNm ey
m : N 1

. %'
k eN i
ki'
 u<kl.
i. rL %'
k
eN 


u<kl.

%Ck

el

a. ove< rUkm
iRi' L 46, 47-a
=El.

e%r
%Ck


. rin i
%

92
l.

ip[

rin '
k eN iRi' L 46, 47-a eyir.

i. ekpd% iRi
P
ey2 C'l.
ii. i
%
k !
NrU%n
92
l.

rL a' i kP elDm n, a


'2
:Li
m i eyi% :Nm.

n %'
 m
ne ip Nm

122

!
il %Ck

:ReLUm e!2 oR4

i 4'2l.

eNm ey
m : N

iRi'
i' L 46
er :__________________________
p :_____________

a. i ki'iR LR 

u<kl.
1.

5 + 4 = 9
_____ :=iL 3NCl i<9 . :Dm _______ :=iL
uL: en . e'm _________:=iL uL:
uL .

2.

6 + 2 = 8
_____e!2:lL uL . :Dm ______ e!2:lL
:rkpd% . ipe!2 e'm ________ e!2:lL
uL .

3.

7 + 3 = 10
[n edCil _________[nL uL . :Dm _______
[nL uL: i%pd% . ipe!2 [n edCil
e'm ________[nL uL .

4.

3 + 4 = 7

123

eNm ey
m : N 1

iRi' L 47
er :________________________
p :_______________________________

. ekpd% %EUk:R i ki'


 m w=
m
u<kl.

1.

______

+ _____ = ________

2.
______

124

+ _____ = ________

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

in m

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
3.1
1/2 R4m 1/4 i
a
%m Nr.

R l m

ip% i4iil rL:


i) uN
p e<L, %EL R4m iEin 2
%n
iNCl on4, nil on4 i in E

a
%ENr.

:m
Ci

1. r i

60 ii%m ( 2 % :
)
i92
kpd%
a

i92
kpd%
2
kpd% %Ck


a. or piL ='
k
dl.

. rL or piL
='
 i< 2N
edr. aR
i
al2 a
 e ipir.

i. o< [
 e'2
ri%m dl.

u k piL pi%
iCk?
ii. e9 
 piL
u kp iCkm?
iii. piL ='in Cm
en ?
i.

iv. ev4 i9


pi
P ail
Eiy e
d?
v. ed%p d% o<
i
en en4
34r?

e9 W
 L [
rUkp iCkm?

125

eNm ey
m : N 1

b. rL [
 4 
i edr.

i. ipe!2 i9 [


en 2?
n i
ed%pd% [in o<
i
k l al2 1/4
e eir.

2. R
'
i n

<'2
 iR m

a. <m
il 
pd%
CE
rL
iN ail ii'2
a
a
 al2 i
e Nipr.
e.:

<'2 ep

. rL n
ip iikpm
CE

92 aR in
o< i
k l en4
eir.
e. :

126

i.

u k e'
p
iL i
%' ?

ii. i
%'p iL 
ail al2 
Cil i<9 ?

n i
iikk3C :4 i
CE

92 ail
o< ik rm
[d%7m.

eNm ey
m : N

3. rPi
p'2l

a. rL i'
k
eN a
 al2 i
e C'2k dr.

Ckpd% i'il
:Cd in ail a

ik rm [d%
C ?

ipil

. rL 

CE
k i'il
C'2, ail l i

rm [dr

Ckpd% i'iDL
C'il :Cd in
aiDL l ik
rm [d% C ?

i. p
iDL
e<L
k eN
[Nm eyr.
e.:
<m
, Cm, ad
%,
a iipp
 R4m .

127

eNm ey
m : N 1

4. %Ck


rL iRi' L 48-l uL :LiUk


i
%i'l.

el
e%r
%Ck


5. ip[

rin i k:R ekpd% iRi' L 48


l 49 
 uL :Li
P ey2 Cpr.
rL a' i kP elR n ey iRi
:LiL a
'
 m i eyi<k :Nm.

n %'
 m
ne iNm

128

 m ik m

eNm ey
m : N

iRi' L 48
er :______________________________
p:_____________________________________

1.

in<m CEil sa
s al2 sis
sis iUk rm
[d.

a.

c.

b.

2.

d.

in<m CEil sls iUk rm [d.

a.

b.

C.

d.

129

eNm ey
m : N 1

iRi' L 49
er :______________________________
p :_____________________________________

a. a
 C'
k dm CEUk
1.

2.

3.

4.

5.

130

a
%i .

eNm ey
m : N

. l C'
k dm CEUk

X e

a
%i.
a
%i.

1.

2.

3.

4.

5.

131

eNm ey
m : N 1

i. in<m CEUk sa
s
a
s al2 sls
ls e
1.

2.

3.

4.

132

e!2.

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

uL%k
' m

(d%*n ,m rL:
4.1 iEid
% m en
m a
%m Nr.

R l m

ip% i4iil rL:


i. :i dCn iEid
% m en
m
a
%ENr.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

r i

Ni'Dm
'yDm

R
' i n
<'2 iR m
<'2 ep
rPi
p'2l
ipil
%Ck

el
e%r
%Ck


m

i92
kpd% %Ck

a. rL eN 9
'
 :
in :l

kp i'l.
. eidCn :dL
iR
:d7m
al2 %E7m
rL Ni'l.

i92
kpd% %Ck

i. :
in [2 e'


 
EL
uL ?
ii. i9m :iil
n' C ?

 in

E
k eN%
C u

k !


ekp i'l.

C u

' i 92 :i
dCn iEid
R4m en E
'
:r9ek7m.

iir iRi' L

=Ei !il eyp


i'l.

:i d ii


E
Nm [d.

iir iRi'

=El. rL
E
odC rm
[d%p i'l.

i R
' :r9e'2p
iRi' il od.

ipil

rin i k:R 
E
P i
:r9e'2, rm [dC odl. in ,m rL
:i dCn 
E
n iEi eN% r en4
e<Li 2.

n %'
 m
ne ipNm

oR4
R4m u7m pn

p '2l.

133

eNm ey
m : N 1

iRi' L 51

! :__________________________

134

eNm ey
m : N

iRi' L 52

! :__________________________
p:____________________________
A.

:i dp '


 a
%El.
:i dp '
 an !iR LR 4 od%7m.
il
k W

:d

135

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

m

uL%k' m :

=id%in ,m rL:
4.1 iEid
% m (RM) en
m (Sen) a
%Er.

R l
R l m

ip% i4iil rL:


(ii) 'in ip
p iiii'l
(a) RM 1 
i il
k WL

:m

60 ii%m (2 % :
)

 Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

2. R
' i n

i92
kpd%
%Ck
L
id%y, enil, a=ipr,
'm R4m R

ri%m dl.

i92
kpd% a

[EL i9p e<L

eE r'[rL?
ipe<L
epC
e4[rL?

Nikpm e<LUk
rL i

k 34r.

d%pm e<Lin
i

k :d%l.

rL '

e<in i
:
i
'l.

ove< e<Ukm LR
'in ip


p'2l.

ove< rUkm
iRi' L 52-a =El.
ail rL e<Uk
LR ip[d '

odr.

[EL, e<Uk LR
ip[d '

odEL.

<'2 iR m.
<'2 ep

3. rPi
p'2l
ipil

4. %Ck

el
e%r %Ck


136

eNm ey
m : N

ip[

rL, e<LUk LR i '


'
:r9e'2 odC l, a'i
r a
%92 id% r
en4p e<L.

n %'
 m
ne RpNm

oR4
%n ell, ik 7m R4m 7m
ell.

137

eNm ey
m : N 1

iRi' L 52
er :__________________________
p :____________________________

e<Lin ip
k eN E
odl.
odl

e<L

ip[

80 en

75 en

35 en

90 en

138

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

uL%k' m

=id%in =i rL:


4.1 iEid
% m (RM) en
m (Sen)
a
%Er.

R l m

ip% i4iil rL:


(iii) [ iPd%'in 4:1 2
%n 'in ip
p
iiii'2k dr.

:m

60 ii%m ( 2 % :
)

Ci

1. r i

m.

i92
kpd%
%Ck
L

<'2 iR m

i92
kpd%
a

GEL eE i9p


ri%m
[ iPd%'
k dl. e<
p r'[rL?

Ni'Dm
'yDm

2. R
' i n

epC i
 n'22 ?

rL
[ iPd%'in
i
k 34l.

[ iPd%'in
iUkp eil.

a. rUk 5 en,
10 en, 50 en - in
ipp iiiip

a ip'2l.

en in ipin
iiiip
p Likp
in l
p

u4ip'2l.

. rUk RM1,
RM2. RM5 R4m RM10n ip
 iiiip

a ip'2l.

RM1, RM2. RM5 R4m


RM10-n ipin
iiiip

u4ip'2l.

<'2 ep

3. rPi
p'2l
ipil

139

eNm ey
m : N 1

iir 34m 'in


ipiR:R rL
 iL
il [
el
iPd%'il uL
e%r %Ck
 i
k dr.
4. %Ck


ei [ iPd%'il
5 en, 10 en, 30 en,
40en, 60 en, 70 en,
80en R4m 90 en
iR in ip
k
dl.
ei [ iPd%'il
RM1, RM2, RM5 R4m
RM10-n ip
k dl.

ip[

rL [ iPd%'il 'in ip


P i
iri'l i
a
%92 id% r en4 <pm.

n
%'
 m
ne ipNm

d%

k :d 2i7%n Ri eyr.

140

eNm ey
m : N

in i
p
[

iPd%m 4 : 1-n
n aCp
%p
aCp
%p iL

5 ipeN
p iiiiki 2
d%m

pP d%m

mi

:l i

[z i

o< i o< ipeN


p
ipeN
p iiiiki 2.

141

eNm ey
m : N 1

i
r'2m

L
e< il , L dC il R4m il d: i
r'p
n' :Nm.
pPd%'
 :ki, :: i
r'2Rp e<il
n'pm.

L dC il pPd%'il i<92 i


k [z :ki
r'pm.

il :l i
' pPd%'iR a<iDm ^'iDm r'p
n'pi 2.

142

eNm ey
m : N

a) 'in ip
p iiii'l:

1)

5 en

2)

10 en

3)

4)

5)

20 en

30 en

40 en

143

eNm ey
m : N 1

) 'in ip
p iiii'l.

1.

RM1

2)

RM2

3)

RM3.50

4)

5)

144

RM4.15

RM10

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

uL%k' m

=id%in =i rL:


4.1 iEid
% m (RM) en
m (Sen)
a
%Er.

R l m

ip% i4iil rL:


(iv) '
 R4r
a) RM1 
i il
k WL
) RM10 
i :dL

:m

60 ii%m ( 2 % :
)

Ci

1. r i

Ni'Dm
'yDm

m

i92
kpd%
%Ck
L

i92
kpd%
i92
kpd%
a

rL o< :dp


:
 [2 ''
 m
''
 m o< eni
m eni
m
'l.
e'2 :
in :l
'l.
ove< e<in i

en ?
''in i
m
eniin i
m 
uL?

2. R
' i n
<'2 iR m

rin
i<pp
'
 eiil ekp
i'l.

<'2 ep

3. rPi

p'2l

ipil

l RM1 R4m 50


en
k eN% o:
ipi en

iii%m R ik eL
C m ?

a. n r

i9 rL iip


ii' :r9e'l. iR :
pm
'
k e'l.
. r
i4 i4
!p ii'l.
! 

 ii'l.
i. ! 
r
iRi'd
e'l.

iRi' iDL
ipiR:R '
'

145

eNm ey
m : N 1

b. rL 92
:i'2 ari%m
i<km 'in
ipiR:R
iii%i<92 R ik
eLUl.

:% !il '2


l.
! 
r 'in
ip

iii%i<92
eR4keLr.

u. 'in ip
 a i
rL WP
elr.
4. %Ck

el
e%r
%Ck


ove< rUkm
iRi' L 53-a =El.
iRiUk LR en

aPW e'l.

[EL e'2k eN%


en

'2 aPW
eEL.

5. ip[

rL iRi il en in ii


P i
e'2id%l i'i
arL a
%92 id% r en4
<pm.

n %'
 m
ne
ne ip
ip Nm

oR4
pn
%n [d%r
ipr; P
elr.

146

eNm ey
m : N

iRi' L 53
er :__________________________
p :____________________________

'in ipiR:R
:R ii%'il '
 aPW ek7m.
ek7m.

80 en

35 en

90 en

70 en

65 en

147

eNm ey
m : N 1

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
4.2. '
P :rpr

R l m

ip% i4iil rL :


(i) :rpr.
a) RM1 
i il
k WL
) RM10 
i :dL
(ii) [ iPd%m 4:1 2
%n m e%r
:r'l k
P eyr.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

m

i92
kpd% %Ck
L

1. r i

a. r
k
kpd%

 E

r
k Nikp
Ni'Dm
i'l.
'yDm

. iN r

Uke< il
k

 ekp i'l.

148

i92
kpd% a

e' il
k
W
k 34l.
ii. e' :d
k
34l.
iii. il
k WUkm
:dUkm i
%:
uL :4 ev7?
i.

i. ove< <m o<


il
k 
 ekp
i'l.
ii. 'in ip


eNm ey
m : N

Ni%m 34l.
iii. arin e''
e
 ev7?
iv. uEUk epC'
ei m?

A r

B r

i. iN r

Uke< :d
%
ekp i'l.

A r

ove< <m o<


:d
% ekp i'l.
ii. 'in ip

N i%m 34.
iii. ari%m uL e'
m ev7?
iv. u k epC ei m?
i.

B r

b. ii il
k W

rUk =El.
u. ii il
k W
k
eN :rpr
h. rU%n '
P
:rkm

92
r.
.

60 en + 30 en

v. iN 50 enm, a92


20 enm , '2 10
enm R4m i<2 5
enm e'2k
eLUl .
vi. e!2 
il uL
ad
%kp e<'
il
k in
i

k e'2k
dl.
vii. aRp e<' :4
il
k in
i

p R i
92
r.

e. ii :d
%
=El.
L. ii :d
%P
:r'l

149

eNm ey
m : N 1

a. iR n i
'
'in ip
k
92
r.

RM5 + RM4=

2.R

2.R
'
i n

<'2
iR m

a. r
k [zN% ii
%Ck
in =i
p'2l:
. d%
ad
%
m
i
d '
 m
n'2l.
i. r
pii<92
ei:R i Lik 
%k
a
='2P elDl
i. ii '
k eN,
d%
ad
%in
2
%n Ei iRm
%Ck

:ReLr.
ii d%
ad
%:

viii. o< RM10 :d, iN


RM5 :dL, '2 RM1
:dL iR

e'l.
ix. e!2 
il od%pd%
in ad
%kp
e<' 
i

k Ni'l.
x. o: ii 
i

p R ik
92
l

i.
ii.

iii.
iv.

v.
vi.

r
5 !p
ii'l
!'
r o< d%

ad
%
m ii
'
 m epr.
92
r.
ove< !7m d%
:NC '
k
kil.
[EL ev7 m d%
:Nm?
rin

%p
edC
92
l.

2 eni
El
1 ''
 m 2
eni
m El
e=il
r r'

u<ki oR4
%n elm
i
hkik7m ekpd%
%

oR4
%n :r92
ey2 Cp2 aim.

150

Ei iRm %Ck


in
:2 rL ey m
4
u%k%n
i<'2l.

eNm ey
m : N

3. rPi
p'2l

ipil

a. !il uL rL
ove<<km RM1-a
e'l.

. !il rL

'i<km 'in
ipiR:R 'k 
%il
Ek 3C e<
p
dCl ir.
i. dCl id% e<

rL El.

i. uEi%m uL e'
e
 ev7?
ii. e'm e'
p
e<dL E C92?
iii. e<din e' i

ev7 ?
iv. uEi%m i<km
e

k eN
dCi%pd%
e<L
E
C9?
v. 'in ip
k
dl. (ii
'
p n'2l)

b. [ iPd%m 4:1 -a
n'i r

eNp i'l.
e.. :LiL:
35 en + 40 en =

i. p'2 a92 ('2


i%ipin 3-a LR 7m,
on 2 i%ipin 5-a
LR 7m)

ii. '2 i%ipil 5-a


LR i 1-a i k7m. (i4
:=r)

iii. i
% : 75
('2 i%ipil 7,
on 2 i%ipil 5)

151

eNm ey
m : N 1

%Ck


e'p i
P ey2
C'l.

el

a. ove< rUkm 54
l 56 
i iRi'

k e'l.

e%r
%Ck


. rin 
%p
p R i
92
l.

ip
ip[
ip
ip[

rL i k LR iRi' L 54 l 56 


 eyl.
a
'2 :LiUkm i i
%
ai' in :
rL i i kP elr.

n %'
 m
ne ip
Nm

e=il
r rm, ik m R4m o'2
=p.

152

i.

eNm ey
m : N

iRi'
iRi' L 54
er :__________________________
p:__________________

a. :r'in ipiR:R Ein %'


 odl
(in
in i
p i -l
l uL 'in %'
p n'2l)
n'2l

1.

50 en + 30 en =

2.

35 en + 20 en =

3.

50 en + 50 en =

4.

60 en + 30 en =

5.

20 en + 25 en =

6.

15 en +

5 en =

153

eNm ey
m : N 1

iRi'
iRi' L 55
er :__________________________
p:__________________

. :r'2 i
k7m.
i
k7m

1.

2.

3.

RM4

RM5

RM9

4
RM9

5.

154

RM9

eNm ey
m : N

iRi'
iRi' L 56
er :__________________________
p:__________________

i. [r7k
7k N.
N
1.

75 en

10 en

_____________

2.

15 en

20 en

_____________

3.

40 en

50 en

_____________

4.

20 en

65 en

_____________

5.

10 en

45 en

_____________

6.

RM5

RM3

_____________

7.

RM6

RM1

_____________

8.

RM1

RM9

_____________

9.

RM2

RM3

_____________

RM1 +

RM2

10.

RM3

_____________

155

eNm ey
m : N 1

in i
p
i
p i

156

eNm ey
m : N

R l i

eNm ey
m


p

RM10 
i

uL%k' m

(d%*n ,m rL:
4.2 '
k =ipr

R l m

ip% i4iil rL:


(i) =ipr.
a) RM1 
i il
k WL
) RM10 
i :dL
(ii) [ iPd%m 4:1 2
%n m e%r
:r'l k
P eyr.

:m

60 ii%m (2 % :
)

Ci

m

i92
kpd%
%Ck
L

i92
kpd% a

1. r i

a. d%pm 'in ip


 i. 'in e'' e

rL uR4k i'l.
ev7?
ii. [EL r' 'in ip
Ni'Dm
en ?
'yDm
iii. :dCn ip, il
k
in ip iR in
:4 en ?

. i< il
k W

r o<
 ekp
i'l.

i.

i< il
k W

ek7m.
ii. un Ni%m an
ip
k 3 7m.
iii. aii<92 o< il
k
W on
un N<k
=E7m.

157

eNm ey
m : N 1

i. r o<
 i<
:d
%
ek4
i'l.

iv. ipe!2 uEi%m [m


ev7 uL2?
(ik:Li
pil uL
a
'2 ri%m
:d7m)
v. uEUk epC' ei m?

i.

i< :d

ekp i'l.
ii. un
Ni%m
an
ip
k 3 7m.
iii. un
Ni%m
o<
:d
% =E7m.
iv. a i%m ipe!2
ev7 m uL2?
v. uEUk epC' ei m?
b. ii il
k W

=El.
u. ekpd% ii
'iR LR il
k
W
k =i'l.
h. '
k =ikm
=i

m LR :
R =i'
m R i
92
l.

70 en - 40 en

e. ii :d

=El.
L. =Epd% ii

158

i. i< 50 en W

ek7m, a92 20 en


W
ek7m,
'2 10 en W
m
R4m i<2 5 en
W
m ek7m.
ii. e!2
il Nikpm
il
k Win
i

p :n4 d%7m.
iii. rU%n :4
i il
k Win
i
in =i'l
%Ck

k
92
l.

iv. RM10 :d on


m, i<
RM5 :d
% m R4m '2

eNm ey
m : N

:d
niik
eN =i'l
%Ck


:ReLUl

a. i: 'in ipiR


LR , R4 n ey
=i'
p R i
92
l
.

RM1 :d
% m ek7m.
v. e!2 
il pm
ad
%iDL
ii
:din
i

k
d%7m.
vi. a: =i'
:4
il
ey,
:din
R
i

p
R i

rU%n
92
%7m.

RM9 - RM4 =

2.R

2.R
'
i n
i n

a. rin i

:n' n ey
ii %Ck
in =i
p'2l

<'2
iR m

. ii '
 m d%

ad
%
m n'7m.

i.

r
5 !kp
ii'l
ii. !'
r o< d%

ad
%
m ii
'
 m epr.

92
l.
ove< !7m d%
:NC '
k
kil ?
i. ii '
k eN, iii. [EL ev7 m d%
:Nm?
d%
ad
%in
iv.
rin
2
%n Ei iRm

%p
edC
%Ck

:ReLr.
92
r.
i. r
pii<92
Lik 
%k a
='2P
elDl

i.
ii.

ii d%
ad
%:

159

eNm ey
m : N 1

2 eni
El
1 ''
 m 2
eni
m El
i n ik e=il


 u<k7m
oR4
%n elm
i
hkik7m
ekpd% %


oR4
%n :r92 ey2
Cp2 aim.

3. rPi
p'2l

ipil

a. rL
ove<<km RM1
ekpd%2. rL
e%r92 !il i<pr.
. rL 3d 7

%il Ek 3C
e<L
m
dCil.
i. rL dCid%
e<L
El.
b. rL [ iPd%m
4:1-ap n'ik
ki%l.
e'2kd:
90 en -

Ei iRm %Ck


in
:2 rL ey m
4
u%k%n
i<'2l.

i. un i%L e'p m
ev7?
ii. e'
i
e<L
E C92?
iii. [ dCid% e<L

E :2 m
i<9?
iv. e<Lin e' i

ev7?
v. un i%L [p m
ev7?
vi. ii 'in ip
k
dl.
vii. i' e%il d.

45 en =
i.

eNR4 a92
([z uL 4 i
::
LR4l, in r 'in
i%ipil 5 i

LR4l)

ii. on4 i%ipL miil

5-ak =ik7m. l
[:= L iL
:il
. : i4
:=
p n'
:Nm. aq2 on4
i%ipil a9
 LR i '2
i%ipil on
i k
:Nm.

160

eNm ey
m : N

iii. '2 i%ipil 4-ak

=ik7m. l [:= L
iL :il
. :
i4 :=
p n'
:Nm. aq2 on4
i%ipil a9
 LR i '2
i%ipil on
i k
:Nm.
iv. i
% : 45 en

('2 i%ipil 4 R4m


on4 i%ipil 5)

%Ck

el

a. 57 l 59 
i
iRi' 
ove<
rUk =El.

i.

ekpd% i
P
ey2 C'l.

e%r
%Ck


. ey2 C'
 
r%n
92


ip[
ip[

rL i k LR iRi' L 57 l 59 


 eyl.
a
'2 :LiUkm i i
%
ai' in :
rL i i kP elr.

n %'
 m
ne ip
Nm

i' n
, ik '
k 
%piC'l R4m o'2
='l

161

eNm ey
m : N 1

iRi' L 57
er :

_________________________

p :

_________________________

a.

1.

i
7 ey

2. .

3. .

.
4.

162

eNm ey
m : N

iRi' L 58
er :

_______________________

p : _______________________

.

ev7 m uL2?
uL2?

i<p

Ei<km
e<L

[p m

RM5
50 en
50 en

70 en

RM1

RM6

RM3

30 en

RM1

30 en

163

eNm ey
m : N 1

iRi' L 59
er :

_______________________

p :

_______________________

i. ki%7m.
ki%7m.

1. 70 en - 20 en = ______

2.

RM3 s RM1 = ______

3. RM6 s RM4 = ________

4.

85 en s 15 en = _____

5. RM10 s RM3 = ________

6.

100 en s 50 en = ____

b.

=ik7m.
=ik7m.

1.

2.

5 5 en
2 0 en

5.

9 5 en
2 0 en

4.

3.

6 0 en
3 0 en

6.

RM 9
RM 2

RM 8
RM 3

RM 10
RM 2

u. ey.
ey.

1. 45 en s 10 en = 2. RM 7 s RM 1= 3. RM 5 s RM 5 =

164

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

m m

uL"k$ m

%d"'n )m rL:
5.1 L R/m 0p e
id Li LL e"r
"k ikr.

Rl m

ip" i/i
il rL:
i. o6 il uL 0k 7/r.

m

60 i i"m (2 " )

i

1. 
r i

Ni$ m
$y m

i=>kpd" "k

a. "$p r$> Ai$ rL 7/l.

i=>kpd" a

i. "$il B0L en
r$BrL?
ii. a="k epeE>
"e/i> en/
r$Br?

"m 1

iii. "m 2
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

165

am i
m : N 1

"m 3
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

"m 4

=>
.

epeE> B0L..........
. rL 0in an"
"kk $k
7/l.

i. 
il eE>
ii. oyep>
iii. i
>
iv. Api>
v. p>
vi.

2. R$
in
6$>
iRm

a. BzN" ii
"kK eAy>
rin i
p$>l:

. rL 0in
6$> ep
"k ad"

d 7/l.

edAip rp>.

i=$il en
eAyBrL:

 i 6:30
 i 10:00
10:00
i
m i 12:00
12:00
 i 5:00
5:00
iL i 9:00
9:00

166

am i
m : N 1

3. rKAi
rKAi

a. BzN"/ ad"

oven ri"m
Ni$l.
. rL ad"
m
"$m i$l.

p$>l

 i 6:30
6:30
 i10:
i10:00
10:00
i
m i 12:00
12:00
 i 5:00
5:00
iL i 9:00
9:00

 i 4:00
4:00
iL i 7:
7:00
ipil

LiL i 12:00
12:00
 i 3:00
3:00
iL i 10:00
10:00

167

am i
m : N 1

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 60-R 0l.

a. ekpm 
iRAi
K
eAy> $l.

eA
l
e"r
"k

. "pe
d
rP"n
=>
l.

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 60-il
uL Li eAy> pr.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$>m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neiNm

168

p "k
in )m ri"
oR/
Nm i"
RAi
m $>l.

am i
m : N 1


iRAi$ L 60
e
r :__________________________
p:__________________

epeE>?
1.
Un?
Un?
(yei
k
7/l)
7/l)

2.
i
m
iL

3.


ai

4.


iL

Un?
Un?
(yei
k
7/l)
7/l)

Un?
Un?
(yei
k
7/l)
7/l)

Un?
Un?
(yei
k
7/l)
7/l)

169

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

m m

uL"k$ m :

id"in )m:
5.1 L R/m 0p e
id Li LL e"r
"k ikr.

Rl m

ip" i/i
il rL:
(ii) o6 il uL "kp iAkik
7/r. (Li LL dm)

m

60 ii"m (2 " )

i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

2.R$
2.R$
in

i=>kpd" "k

i=>kpd" a
a

a. ove6 i m
0K WRi "km
izL rL
7/l.

i.

a. rin i
 p$ ekpd"
ii "k

ReLl:

iv
il B0L en
eAyBrL?

6$>p
iRm
. ad"
i L
6$> ep
ik$iRR
rL 0in
"k
iAp$ik 7/l.

B0L an"m en
"k ReLBrL?

i
m

iL


il eEl
i$l
 uL
$l

170

am i
m : N 1

ZyL
i
l
i$ eEl
u"Rli

3. rKAi

p$>l

ipil

m
7:45 s 8:15
8:15
8:15 s 9:15
9:15
9:15 s 10:15
10:15
10:15 s 10:45
10:45
10:45 s 11:15
11:15
11:15 s 12:15
12:15
12:15 s 12:45
12:45

m
1:30
2:30
4:00
5:00
6:30
7:30
8:30
10:00

"m
u"Rli
y ei
im
ZyL
iAkli
0im
nei

"m
i
uL
Bdp "m
ekdAi
r$l
i
l
i$l
iL uL
ekdAi
r$l
u0l

i. l "m en?
ii. e$ ik ZyL m?
iii. Un u"Rli ZyLkp
i "$p"il?
iv. e$ ik Li
"m?

i.
ii.

epeE> u0m m?


 i 5
i
R UR ?
iii. iL i 8.30k
oippm izKAi
in
e
r en?
iv. Bdp"m eAyR
UR m en?

171

am i
m : N 1

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 60-R
0l.

a. ekpm 
iRAi
K
eAy> $l.

. "pe
d
rP"n
=>
l.

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 61-il
uL LiK eAy> pr.
rL a$ ikK eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$>m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neiNm

172

p "k
in )m ri"
oR/
Nm i"
RAi
m $>l.

am i
m : N 1


iRAi$ L 61
e
r :__________________________
p:__________________

a.

"0 iAki 


 iAp$Lm. ( Li L )
4

173

am i
m : N 1

Rl i
i

am i
m

p

m m

uL"k$ m

id"in )m rL:
5.1 L R/m 0p e
id Li LL
e"r "k ikr.

Rl m

ip" i/i
il rL:
iii. o6 $il uL L iAkip
e
ir.

m

30 i i"m (1 " m)

i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

i=>kpd" "k

a. rL ekpd"
eAld"
i L
eE$>K Ai

iAp$>r.

eAy

eAvy

n

n

2. R
R$
$ in a. rin i p$
ekpd" ii
"k
ReLPl:
6$> iRm
6$> ep

174

. p ad"kR
din e
r rL
iA
 eE>r.

i=>kpd"
a
i. in/ en i?
ii. R/ en i?
iii. en i?

i. LikK eAl m
l in e
r
en?
ii. LikK eAl m
i/i L en?
iii.o6 $il Li
LL e$ ?
iv. en/ u"Rli "m
"e/m ?

am i
m : N 1

3. rKAi

rL [
iR/ki l
Aiki 
i din
e
r iAp$>l.

i. i0dik l
L e
r en ?
ii. eLikik
a$ in e
r
en?
iii. o6 $il e$m
e$ dL
uL?
iv. ekdAi
izKAi
in e
r
en?
v. iSi
r en/
]ikK eAlrL?
vi. i6S>rL en/

$iRK
eAlrL?

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 62-R 0l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

p$>l

ipil

4. "k
eA
l
e"r
"k

5. ipB

. "pe
d
rP"n =>
l.

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 62-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ik eAlR n eAy LiL
a$>m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neip
neip Nm

p "k
in )m ri"
oR/
Nm i"
RAi
m $>l.

175

am i
m : N 1


iRAi$ L 62
e
r :__________________________
p:__________________

a.

Li L iAp$>.


iAp$>.

n

176

i0L

eAvy

eLi

i
n

Li LL al Li


Lin e
r eE>.
eE>.

am i
m : N 1

i. o6 $i L LK
LK Ai
 iAp$>

eLi

[
i/

Ai

i0L

n

eAvy

i
n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

177

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

m m

uL"k$ m :

id"in )m rL:
5.1 L R/m 0p e
id Li LL e"r
"k ikr.

Rl m

ip" i/i
il rL:
(iv) o6 6"$il uL 0p e
ir.

m

30 ii"m (1 " m)

i

1. 
r i

i=>kpd" "k

a. rL Zr Nl iz=


Am0k 7/l.

Ni$ m
$y m

i=>kpd"
a
a
i. Zr Nl ai$
al> r$ izL
e>?
ii. epeE> i=izL
"eR>?
($k ipi)

2. R
R$
in

6$>
iRm
6$> ep

a. rL izLk 7/l

n
n e6L
Aii
r im
Lip d
i
d
Ai
im
i= L

178

i. i= $il en
izL "=>...

ak"r
S
eAp"mr
R/m R 0L.

am i
m : N 1

3. rKAi

a. Zr N L 0in
e
rk 7/l

p$>l

i

ipil

ipi
r
rK
Upl
Upl

_n

i. l m e>?
ii. iN"> m
e>?
iii. )n> m e>?
iv. n> m
e>?
v. R=> m e>?
vi. > m e>?
vii. U> m e>?
viii. ed"> m
e>?
ix. on> m
e>?
x. $> m e>?
xi. ien>
m e>?
xii. niN"> m
e>?

_
S
eAp"mr
ak"r
mr
Amr

4. "k

a. ove6 rPkm 
iRAi$
L 63-R 0l.

eA
l

. "pe
d rP"n
=>
l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

e"r
"k

179

am i
m : N 1

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 63-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$>m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neiNm

180

p "k
in )m ri"
oR/
Nm i"
RAi
m $>l.

am i
m : N 1


iRAi$ L 63
e
r :__________________________
p:__________________

$in e
 eE>

1.

2.

3.

4.

5.

6.

181

am i
m : N 1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

182

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

m m

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
5.2 $k 7/r; eE>r.

Rl m

ip" i/i
il rL:
(i) pin >"n "a i" R/m "l i"
$ a"
0N 7/r.

m

60 ii"m (2 " )

i

1. 
r i

i=>kpd" "k

i=>kpd"
a

a. rL ekpd"
 p uR/ kl.

i. $k 
il
i$> an p
rL uR/
kl.

. pin >"n


sa is $
a"
0N 7/l.

ii. sa is ii" L


e= eNk
din>?
=>
.

Ni$ m
$y m

iii. sl is ii" L


e= eNk
din>?
=>
.

183

am i
m : N 1

2. R
R$
in

i. pil sl is-R


Ni$l.

iv. 1/4 = l

f. pil sl is


R/m sa is $k
dl.

v. pil
pe
d
=>
l.

a. rin i p$


arin an"
"k
p Ri Li
6$>
d =>
l.
iRm
. an" "kin
"0k d
6$> ep
=>
l.

184

rL an"
"k$ e"r
"0k Ni$l

am i
m : N 1

rL 0in
an" "kp
"0 odl.

i. rL eAy>
$ 
iRAi
pRi
=>
l.

=>
"in >
rL eAy
i u"

i6$>l.

185

am i
m : N 1

3. rKAi

a. ri"m sa is R/m


sl is $ 
pil dl.

i. pil
pm $k
7/l.

p$>l
ii. $iR UR
"kk
7/l.
ipil

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 64-R 0l.

eA
l
e"r
"k

5. ipB

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. "pe
d rP"n
=>
l.

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 63-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neiNm

186

e/prKAi.

am i
m : N 1


iRAi$ L 64
e
r :__________________________
p:__________________

a. d"pm $ eE>.


eE>.

. L .


.

)nl

on

ienl

ed"

Ul

R=

187

am i
m : N 1

Rl
Rl i

am i
m

p

m m

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
5.2 $k 7/r; eE>r.

Rl m

ip" i/i
il rL:
(ii) RAk $ >"n o6 i $m a

i $m 7/r; eE>r.


m

:
i

1. 
r i

60 ii"m (2 " m)

i=>kpd" "k

i=>kpd"
a

a. rL $ i
il
7/l.
i. "k
p
p$i
i $k
dl.

Ni$ m
$y m

. rL $ a


i
il 7/l.

i. $ i
il eE>l.
rL Aii
r dm
$ eE>r.

/ i
6:00

188

am i
m : N 1

f. $ a i
il eE>l.

R= i
5:30

2. R$ in

a. pin i i R/m


a i$k dr.

7/.

6$> iRm
6$> ep

=>
"in >
rL eAy
i u"

i6$>l.

189

am i
m : N 1

3. rKAi
p$>l

i. rL pin i
i R/m ai $k
dl.

iii. rL i R/m


ai $k
7/l; eE>l.

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 64-R 0l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

ipil

4. "k

. "pe
d
rP"n =>
l.

5. ipB

rL ikR 
iRAi$ L 65-R eAyl.
rL a$> LiPkm Ai
 i"
ai$
in i
ikK eAl Nm.

n"$m
neip Nm

190

e/prKAi

am i
m : N 1


iRAi$ L 65
e
r :__________________________
p:__________________

a. $
$ eE>.
eE>

. i L .

10:30

4:30

12:30

6:30

3:30

1:30

191

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

Bd"

uL"k$ m

%d"'n )m rL:
6.1 B$ apR UR"
a
p 
n$>r.

Rl m

ip" i/i
il rL:i. a al a
p 
n$i o6 e6
apr.
ii. iN al> aRm Rd" e6L
Bd"
$ a al a
keN
opir.
iii. Bd"
in l/ 
 eARAi
0p

n$>r.

m: 60 i i"m (2 " )

i

1. 
r i

i=>kpd" "k

a. r enAim
aipm A
in l
k eAl l.

Ni$ m
$y m

i=>kpd"
a
i. B en r$y?
i. un"

enAim
aipm Ri
 m 7/.

e$>kd 1

ii. enAim
aipm
i
 $>
Ni$>,
=>
l.
iii. aip ep
B0L enAiin A
B$iR pBrL?

192

am i
m : N 1

2. R$ in a. enAiin B$in f"


e$ aipn
6$> iRm
pm en/ rL
ii$l.
6$> ep

/d" i"
in $
Aii
r ikl.

i. B0L ep enAiin


B$$ ei=>
eLBrL?
ii. enAiin B$in
aiRK A
e$ aipn
pin>?
iii. Un B0L a=
i
k

PinBrL?
iv. Un u0in i"m
Nin i"m
/dL>?

3. rKAi

a. aLk6i 
n$>m

Aii
r ik
rL d"l.

p$>l
ipil

. e6 Ai
 akm

rPk
Ni$l.

i. m Un enAiin

ii6=> ak
Nm?

i. rK Ai/
Ekp ii$l.
ove6 EiRm 3
e6LL 0l.
aipp 
n$i
e6in B$k
kil.
e$>kd:
"p $m, 
iRAip $m

ii. 0pd" 3
e6Lm

n$>l.
a=> i"
un
Nii"m opil.

iii. ad"
il
i"
eE$>l.
193

am i
m : N 1

R/m enAil ed.


iv. Un u> i"
/pdL>?

f. a ak eN"


e6 BkKAi
p

n$i akp i$l.

v. ipe6Lil e>
u0L r
il
B> al>
d"
>?
vi. e6Lk
BzN"/
iAp>:
a. d"
ii6=>
BiR
. Bii6=>
d"
iR

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 64-R 0l.

eA
l
e"r
"k

5. ipB

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. 
iRAi
rP"n
=>
l.

a. rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 66
R/m 67-il uL LiL, rL e6
Ai
 
il ap ai=>k eLr.
. rL a aLk6i
p 
n$i / o6
e6 a$l.
i. rL o e6 ak ev
aLk6ip 
n$m.

n"$m
nei Nm

194

1. E "k
in > oR/
i/$>l.
2. =>
"in > rL >iL"n 0L
6$>k 7/l.

am i
m : N 1


iRAi$ L 66
e
r :__________________________
p:__________________

d":
d" :
aipn R/m BkKAi i
R aLk6i
p 
n$i a=>
i"
eE>.
eN

e6L

aipin

BkKAi
in eNik

eNik
1. 
iRAip $m

2. "p $m

3. enAil ed

195

am i
m : N 1

 pm ad"kR, BzkN"


kN" i"
eE>.
1. i B p e6L _____________________

2. i d"
p e6L ______________________

3. d"
p e6ii6=> B e6L iAp$>l.
___________________ , _________________, ________________

4. B e6ii6=> d"


p e6L iAp$>l.
___________________ , _________________, ________________

196

am i
m : N 1


iRAi$ L 67
e
r: ________________________
p: _________________________

d":
d" :
"$iRR/ r=e$>, Ai
 i"k ri.

1. ap
in Bm

iK eA6ikK Am.

2. N
in Bm

iK eA6ikK Am.

3. LN
in Bm

4. N ap
i"
5. ap LN
i"

iK eA6ikK Am.

d"
>
d"
>

6. N LN
i"

d"
>

7. iLm B p e6L

ap

B>

B>

B>

N

197

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i/$

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
7.1 e"
apR UR"
a
p 
n$>l.

Rl m

ip" i/i
il rL:

i.
ii.

iii.

m

i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

198

o6 e6in e"
/e6N
ai
 aL
al a
p 
n$>r.
iN al> aRm Rd" e6Lin
i/$
$ aL al a
k eN
opir.
i/$
in l/ 
 eARAi
0p

n$>r.

: 60 ii"m (2 " )

i=>kpd" "k

a. akin l
kpd6km i6i

rL i$l.

i=>kpd"
a
i. B uR/ ki
p >
en i$y?
ii. u0L A NrP"n
=>
.

. Aii
r Ai L eA6i
akin i"p k$il
$l.

iii. akin i">


k$il Ai L
eA6i
$L"n B
en r$y?

i. i6 ev/ u60k
eN" Nr
rL i$l.

iv. B uR/ ki


 A
NrP"n
=>
.

am i
m : N 1

2.R
2.R
R$ in

a. o ap 
n$i
/ e6Lin a

ai$l.

i. akin L
e6Pk en
iz=>?

6$> iRm
ii. a

aii$l en
"km?
6$> ep

i=>kpd" ii
e6L:
aipn, enAil R/m
.
aikm e6in e"
7 i6=l, i
n / e6p

n$Lm.

. rK Ai/ Ai/


Ek ii$l. ove6
EiRm ev i6
e6LL 0pm. an
e"
ev 
a
p 
n$i
e6in e"

ai$l.

iii. akl A i


il
i6pR e$
L eA6i
p

n$ Nen/
aikLm.

i.

ipe6Pk e= 
a Ai
>?

ii.

e$ a
pin>?

iii. A NrP"n
=>
.

e$>kd:
e6L
"p $m
enAil
ed
Np
enAil

 a

iRAip $m
eNd
20 eAn
Ailk W

i.

B0L en
ikinBrL ?

ii.

u0in 6$
ikLm.

Un Ai
 a
p

n$p" Nm en/
Aii
r ikl.

199

am i
m : N 1

i. rK Ai/ Ai/


Ek ii$l. ove6
EiRm ev i6
e6LL 0pm.
(e..: 2 =>)

rL 0in
uL0
p 
n$i
e"
ai$l.

3. rKAi

p$>l

a. rK Ai/ Ai/


Ekp ii$l. ove/
EiRm ev/ i
e6L$ r=ek
yp 0l.

ipil
rL i/
in l i. B0L ikm o
e"
k eN" i6
i6 ev e"
k
e6$
eN" e6L $l:
rekLm.
i. o e"
k eN"
ii. B0L ikm
i6 e6 kLm.
ev e"
k
eN" i6 e6$
r=ekLm.
ii.
iii. a ikLm.
iv. e= e6L ai
e"
k eN">?
ii. ev e"
k
eN" i6 e6
kLm.

200

v. A NrP"n
=>
.

am i
m : N 1

iR nr eAy
"k
il 
n$pd"
eARAi
0
aipl. e$>kd:
e", ai e", A e",
= e"

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 68-R 0l.

eA
l
e"r
"k

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. "pe
d
rP"n
=>
l.

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 68-il
uL LiPkp il ai$l. rL e6in
e"
aipp i=> eLPl. o6 e6in
e"
ai
Ai
 i/
p 
n$ ai=> eLr.

n"$m
nei Nm

o$>p s E "k > aip$>l

201

am i
m : N 1


iRAi$ L 68
e
r :__________________________
p:__________________

a. e6 Ai
 i/
i"m ikLm.
ikLm.

1.

i6i


iRAip $m

2.

"p $m

enAil

3.

$ikl
202

L eA6i

am i
m : N 1

. Ai

Ai
 i"k .
.

1.

2.

A = i" enAil ed


(ai e" eN"> / i
i>).

aip i" L eA6i


(ai e" eN"> / i
i>).

3.

4.

Zr W Zr pi i"
(A e"
k / ai e"k)
eN">.

o6 jn o6 = i"


(i i> / ai e"
eN"> ).

203

am i
m : N 1

i. i i e6Li
e6Li6=>
i6=> ai e"
k eN"
e6L eNk eN iAp$>.

o6 "p $m

o6 Sdei

L eA6i

i6 dp $m

o6 i204

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

eLL

uL"k$ m

%d"'n )m rL:
8.1 eL apR UR"
a
p

n$>r.

Rl m

ip" i/i
il rL:
ii. iN al> aR Rd" eLnil uL
i$$ aL al a
k eN opir.
iii. eL
in l/ 
 eARAi
0p

n$>r.

m

i

: 60 ii"m (2 " )

i=>kpd" "k

1. 
r i

a. A
in l
kpd6km l
i Br d
Ni$ m
$y m
rL uR/ kl.

. dp ei

$ii6=> Aii

$iR iAi
akLm al> .

i=>kpd"
a
a
i. e$m e$
dL?
ii. dL A ail
uL?

iii. e=p d


il ai
Br ipm?
Un?
=>
.

205

am i
m : N 1

i. A
in l o6
d
m o6 m
kLm.

i. e= $i$il ai


Br ipm? u0L
6$> en?
ii. Bin eL ev/
akm?

i. $i0K
f. i ii

Aii
ii6=> ei

"k
k N
iNm, n
$iR akLm.
R $i0k eN ii. BNm "k
K
eAyi"Lm.
eAy> / i6
$i0 opidp
rkLm.

206

am i
m : N 1

2.R
2.R$
R$
in

a. rL i p$


BzN" ii
"k
K eAy>
rkLm.

i. UR i=p
"0p
r$i6kiir?
e0?
ii. an 
n en?
=>
.

. Br$ k$ ed,


eRi"p d R/m
eNey d n
e6Lin "0p

n$Lm.

i. r piR
ei
a$>K eAlLm.
i. r a$>K
eAn/ Li
in Br$
k$ ed
p
r$l.

3. rKAi
p$>l

ipil

a. in6m "ad"
oven Ni$l.

i. an e
r en?
ii. an 
n en?
iii. Un a> iLm ei

uL>? =>
.

i. B0L en "$p
r$BrL?
ii. "$il pm
epe6L ai
Nik
eN6km?
iii. "$il pm
epe6L 
Nik
eN6km?
207

am i
m : N 1

iv. NB$ ki k


e= $i$p

n$>BrL? Un?

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 69-R 0l.

a. ekpd" 
iRAi
K
eAy> $l.

eA
l
e"r
"k

5. ipB

. "pe
d
rP"n
=>
l.

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 69-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ikK eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neiNm

208

pk ei
"e/m "k
in >
ri"
o$>p Np $>l.

am i
m : N 1


iRAi$ L 69
e
r :_________________________________________
p:__________________

a. ei
$i$in B> (
() a"
i.

1.

2.

209

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i
l

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
9.1 pi (3D) $ a"
0r.

Rl m

ip" i/i
il rL:
i.
KA>m, KeAvm, 7m, iid, A> a$
iid, u6 R/m u6N" 0p e
ir.

m

60 ii"m (2 " )

i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

i=>kpd" "k
"k

i=>kpd"
a
a

a. pi $k eN"


e6L A
in l
$> rL uR/
kl.

i. iv0 UR
r$i6kiBr?

. Aii
r rP"n
e6in $k
=>
l.
i. pi 0k
Ni$>, "k
(a)-L"n e"r$>l.

210

ii. u0in WR/p$il


KeAvm l
pm ii
e6Lk 7/.
i. iv$k
KeAvm en/
aprL.
ii. i KA>m, 7m,
A> d"k7mm,
7mm, u6N",
R/m u6 m.

am i
m : N 1

2.
2.R
R$ in
6$> iRm
6$> ep

a. rin i p$


B i=>kpd"
"k
ReLPl.
. rK Ai Ekp
ii$l.

i.

ove6 ELm
pi $k
eN" "$
odl.

ii.

/i
$il od
$ E eRi
eR E.

i. pi $
a"0iL 6 "0m B
ekpdL e
rk
eN" i ad"
iii.
ove6 EiRm 0l.

E

rin eAy>
$ i
p Ri
=>
 a
RrPkk
Ni$l.

B ekpd"
pi 0
odl.
1. KA>m
2. KeAvm
3. u6N"
4. u6
5. 7m

6. 7mm

211

am i
m : N 1

3. rKAi
p$>l
ipil

4. "k

a. ri"m pim
eN" )n/ 0k
BzkN" e.. d
yei
k LiL
d"l.

i. e$ 0p
r$BrL?
ii. a= 0p
e
i.
iii. "$il pm
0in
eNik
k 7/l.

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 70-R 0l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. "pe
d
rP"n =>
l.

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 70-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
K eAyi6k Nm.

n"$m
neip
neipNm

212

o$>p

am i
m : N 1


iRAi$ L 70
e
r :__________________________
p:__________________

a. ikLm
ikLm

1.

3.

KA>m

u6

u6N"

4.

KeAvm

5.

7m

6.

A>
d"k7mm

213

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i
l

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
9.1 pi (3D) $ a"
0l.

Rl m

ip" i/i
il rL:
ii. pi (3D) 0in n km, Rp
R/m i
R ikr.

m

60 ii"m (2 " )

i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

i=>kpd" "k

a. ove6 EiRm
ekpd"
KA>$in ,
Rp, km i

0 rL
edpr$> Eil
ak kil.

Rp
km

. KA>$in m,
, km i
Rk
Ni$> rP"n
=>
l.
i. a ii

"k
7mm,
KeAvm, u6,
7m R/m u6N"
n $iRm
ReLPl.

214

i=>kpd"
a
a
i. KA>$in L
e$?
ii. KA>$iR e$
k0L uL?
iii. KA>$in Rp
e$?

am i
m : N 1

2. R$
R$ in
6$> iRm

a. Bzm "k
in
)m rin i
p$m:

ad"
p lr$iK
eAy.

ove6 EiRm
pi $
0l.

6$> ep

Rpin
eNik

m


in
eNik

k0in
eNik

KeAvm
KA>m
7m
u6
u6N"
7mm

3. rKAi

p$>l

ipil

a. Bzkm e.. "


ad"
oven
ri"m Ni$l:

i.

d"pm $k
7/.

ii. eNik
k 7/
a. 
. Rp
i. km

215

am i
m : N 1

. Nikpm ove6
$in , Rp,
km i
R
r iL 7p
i$l.
4. "k
eA
l

e"r "k

5. ipB

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 71-R
0l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. "pe
d
rP"n
=>
l.

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 71-il
uL LiK eAy> $l.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
K eAyi6k Nm.

n"$m
neip
neipNm

216

o$>p

am i
m : N 1


iRAi$ L 71
e
r : ___________________________
p : ___________________________

a. 0in np
np e
il.

Rp

k

3
4

217

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i
l

uL"k$ m :

id"in )m rL :
9.2 i6i (2D) $ a"
0r.

Rl m

ip" i/i
il rL:

i.

m
i

1. 
r i

eAvm, A>m, km, d"m i


Rp
e
ir.

60 ii"m (2 " )


i=>kpd" "k

a. Nikpd" "0
rL i$l.

Ni$ m
$y m

i=>kpd" a

i.

Nikpd" 0in
e
k 7/l?

ii. 0in nk 7/l.

iii. ekpd" $iR UR


R e6Lin e
k
7/l?
iv. Un?

2. R$
in

a. i m
p$>l.

6$>
iRm
6$>
ep

218

i. A>m

i. ekpd" $
/pd" ail >.
= "0 R
"0P"n opil.
=>
l.

am i
m : N 1

ii.

eAvm

ii. /d" ail "$


=> R rL
= "0P"n opil.

iii.

km

iii. /d" ail "$


=> R rL
= "0P"n opil.
=>
l.

3. rKAi

p$>l

a. ri"
ove6
 ad"
k dl.
e.:

i. 6m
il

pd6km 0in
/$ l.

ipil

ii. ekpd6km iN


0in /d"$
.

219

am i
m : N 1

. ekpd" 0in
nk UR 0
i.

d"m

km

A>m

iii. ekpd" 0in


nk UR 0
i

iv. Ar=> 7/l.

eAvm

4. "k
eA
l
e"r
"k

5. ipB
ipB

a. ove6 rPkm
a. ekpd" 
iRAi
K

iRAi$ L 72 R/m 73-R
eAy> $l.
0l.
. "pe
d
rP"n
=>
l.

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 72 R/m 73il uL LiK eAy> pr.
rL a$ ik eAlR n eAy 
iRAi LiL
a$m Ai
K eAyi6k Nm.

n"$m p "k


in )m ri"
oR/ Nm
neip
i"
RAi
m $>l.
neip
Nm

220

am i
m : N 1


iRAi$
Ai$ L 72
e
r :__________________________
p :__________________

a. Ai
 i"
i"

"
 i.

1.
d"m

2.
km

3.
A>m

4.

eAvm

221

am i
m : N 1


iRAi$

iRAi$ L 73

. BL 0Pkp e
i.

A>m

d"m

km

1.

2.

3.

4.

222

eAvm

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i
l

uL"k$ m :

id"in )m rL:
9.2 i6i (2D) $ a"
0l.

Rl m

ip" i/i
il rL:

ii. i6i 0in n rk, km,


) R/m L i
R ikr.
m:
m:

60 ii"m (2 " )

i

i=>kpd" "k

1. 
r i

a. iiN "$ rL


uR/ kr.

Ni$ m
$y m

i=>kpd"
a
a
i. iiN "$p
r$l. iR n
i> n
iiN
p
r$>N"?
ii. iiN
in iin
nk 7/.

. rL dm
LiPkp ii$l.

iii. i= iiNkm


R iiNkm
uL /L
en?
iv. iiN Ak$in
m en?

R$
R$ in
6$> iRm

6$> ep

a. iiN Ak$K A>


$il odl.

i. i= Ak$k
eN iiN

Zdl en "km.
R eAy0L.
ii. Un ?
iii. i= Ak$k
eN iiN

223

am i
m : N 1

Zdk RK
eAy0L.
(km)
. R 0k eN
iiNK Ak$ Ri
iiN
BNm Zd
i6i 
"k
ReLPl.
3. rKAi
rKAi

p$>l

a. rk E i
p
ii$l.
. ove6 EiRm =
i6i 0k
ep>.
i. Eil rL
i6i 0in
n ii$l.

iv. en "km ?
Un?

i. ekpd"
0in
e
rk 7/.

ii. rL
NrP"n
=>

i6i
0in
n eE>r.

ipil
km /
rk
)

km

3 km
3 rk
3 )

km/ rk
)

A>m

4 km
4 rk
4 )

km/
rk

)

224

ii. rL eAy>


$

iRAi
e
d
=>
l.

am i
m : N 1

eAvm

4 km
4 rk
4 )

km /
L

d"m
1 km
1 L 

f. E i
 iikpd"
6$> rL
pil "$>k dr.

ekpd" "k

oR/"m uLm
pn
m eAy> k
r mki$l.

4. "k
eA
l

e"r "k

5. ipB

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 74 R/m 75-R
0l.

a. ekpd"

iRAi
K eAy>
$l.

. "pe
d
rP"n
=>
l.
rin ikR ekpd" 
iRAi$ L 74
R/m 75-il uL Li eAy> $l.
rL a$ ikK eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neip
neip Nm

E "k
in > o$>p pn

ri"
$>l.

225

am i
m : N 1


iRAi$ L 74
e
r :__________________________
p:__________________

a. i6i 0p e
i.
e
i.
1.

2.

3.

km

)
rk

226

L

am i
m : N 1


iRAi$ L
L 75

. ad"
p lr$iK eAy.
eAy.

i6i (2D)
2D) m

)

km

rk

L

227

am i
m : N 1

Rl i

am i
m

p

i
l

uL"k$ m :

%d"'n )m rL:
9.2 i6i (2D) $ a"
0l.

Rl m

ip" i/i
il rL:
iii. i p/ pkR i6i 0
iAp$>r.
iv. i6i 0k eN i0
u6kr.

m

60 ii"m (2 " )

i
i

1. 
r i
Ni$ m
$y m

i=>kpd" "k

a. eE>p
il i6i
0 iAki


i=>kpd" a

i. eE>p
il uL
0p r$>
7/l.
ii. 0 ev/
akpdL>?

. Nikpd" 0
rL uR/ kl.
i. ri"m Li
dLm.
f.

228

BNm i="k
K
eAyl. i6i
0 / i
il
iAp$>l.

iii. e"r=> 6> en


m?

am i
m : N 1

2. R
R$ in

a. Bzm "k
in
)m rin i
p$m:
. Ai i6i ii
0$ 
r eAyl.

a. r Ai Ekp
ii$l.
. ove6 EiRm
> ii i6i
0 0l.

i. u0L eA= i

u6kl.

i. r$ 0in
eA= i
il i6i
0$ 
ik dk
eLPl.
f. E iiii 0L

i$$ i

pin n "$l.

ekpd" "k

oR/"m uLm
pn
m eAy> k
r mki$l.

ii. 
i$k
=>
l.

=>
"in >
rL eAy i
u"
 i6$>l.

229

am i
m : N 1

3. rKAi

a. ri"m BzN" ii


"$il i6i $k
eN" "$k Ni$l.

i. ip"$p r. ail


pm 0k
7/.

eA
l

ipil

. "$ uR/ ki ail


pm i6i
0k 7/l.
i. rPk Zi
$ 
0i i6i iip "
$K eA= l.
f. rL 0L =
pin n "$l.

4. "k

a. ove6 rPkm

iRAi$ L 76 R/m 77-R
0l.
. "pe
d
rP"n
=>
l.

230

ii. 0P"
eA=
eN$il i6i
m Ar= ii
"$ l.

a. ekpd" 
iRAi
K
eAy> $l.

am i
m : N 1

5. ipB

rin ikR ekpd" 


iRAi$ L 76 R/m
77-il uL Li eAy> $l.
rL a$ ikK eAlR n eAy 
iRAi
LiL a$m Ai
 eAyi6k Nm.

n"$m
neip
neip Nm

E "k
in > o$>p pn

ri"
$>l.

231

am i
m : N 1


iRAi$ L
L 76

e
r :__________________________
p:__________________

a. UR i6i $ .


.

1.

2.

3.

4.

5.

232

am i
m : N 1


iRAi$
Ai$ L 77
e
r :__________________________
p:__________________

. o ii
 i6i 0 l.
l.

ikpd" ed
il o
o ii
 i6i $iR
ri.
. i6i
 0in e$ eNi
eNik
B
ekpdL d"$il
d"$il eELm.

i6i (2D) m

eNik

233

PANEL PEMBANGUNAN MODUL


PENASIHAT
Haji Ali bin Ab. Ghani AMN
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
PENGERUSI
Aziz bin Saad
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
PENYELARAS
Mazlan bin Awi

Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

Mohd Ali Henipah bin Ali

Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hjh Zurina bte Zainal Abidin

Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hoi Sim Min

Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL


Mohamed bin Abu Bakar
Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam
Kuala Terengganu.

Hishammudin bin Abdul Rahman


Sekolah Kebangsaan Tok Motong,
Jertih.

Norhayati Azaini bte Muhammad


Sekolah Kebangsaan Paka,
Paka.

Mohd Azmi bin Mat Nor


Sekolah Kebangsaan Sungai Dua,
Bachok.

Mohd Jupiter bin Md. Sidek


Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor
Kemaman.

Mansor bin Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Kebor Besar,
Kuala Terengganu

Adira bin Nawi


Sekolah Kebangsaan Gual Jedok
Tanah Merah

Syed Ab Rahaman bin Syed Akil


Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah
Kota Bharu

Nazri bin A Rahman


Sekolah Kebangsaan Bintang
Setiu

Ramli bin Yaakop


Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman
Kemaman

Norhusnizah bte Hussin


Sekolah Kebangsaan Seri Nilam
Kuala Terengganu

Sinawati bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Marang
Marang

Mohd Gulam bin Jamaludin


Sekolah Kebangsaan Merbau
Kota Bharu

Mohd Nasir bin Shafii


Sekolah Kebangsaan Machang 1
Machang

234

PANEL PEMBANGUNAN MODUL

Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry


Sekolah Kebangsaan Labok
Machang

Mohd Din bin Ismail


Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1
Wakaf Mek Zainab, Kota Bharu

Hasmat bte Zakaria


Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh
Jerteh

Norizzah bte Musneh@Musannef


Sekolah Kebangsaan Kampung Raja
Besut

Che Minah bte Mamat


Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong
Kelantan

Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman


Sekolah Kebangsaan Bukit Marak
Bachok

Yang Zarina bte Idris


Sekolah Kebangsaan Sungai Dua
Bachok

Normala bte Nik Nawi


Sekolah Kebangsaan Kemahang 3
Felda Kemahang, Tanah Merah

Zabidah bte Ibrahim


Sekolah Kebangsaan Zainab (2)
Jalan Telipot, Kota Bharu

Ayu Salina bte Mohamed Zain


Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah
Jln. Pasir Panjang, Kuala Terengganu

Noorliza bte Abdullah


Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang
Tiga, Kuala Terengganu

Robiah bte Mohd Nor


Sekolah Kebangsaan Tok Jiring
Kuala Terengganu

Zaidah Wati bte Mohamad


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong
Kuala Terengganu

Manan bin Musa


Sekolah Kebangsaan Jerong
Marang

Nor Aida bte Muda


Sekolah Kebangsaan Batangan, Marang

Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim


Sekolah Kebangsaan Kelulut, Marang

Zunaidi bte Che Yusof


Sekolah Kebangsaan Pagar Besi
Kuala Terengganu

Norzie Rohayu bte Jusoh


Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2
Jln Sultan Mahmud, Kuala Terengganu

Noor Azlin bte Abdul Murad


Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai
Kuala Terengganu

Norziah bte Md. Yusof


Sekolah Kebangsaan Gong Kapas
Jln Sultan Mohamad, Kuala Terengganu

Mohd Zaid bin Mamat


Sekolah Kebangsaan Bukit Perah
Kuala Terengganu

Mariana bte Mohd Ariffin


Sekolah Kebangsaan Tok Nasek
Jln Panji Alam, Kuala Terengganu

Mohd Azwan bin Muda


Sekolah Kebangsaan Bukit Payong
Marang

Suhailah bte Ithnain


Sekolah Kebangsaan Seri Intan
Taman Intan, Kluang

Olly Rozita bte Mohamed Zain


Sekolah Kebangsaan Sri Mersing
Mersing
Normalili bte Idris
Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1
Kota Tinggi

Norasyikin bte Jamhari


Sekolah Kebangsaan Parit Selangor
Pekan Nanas, Pontian
Hafizah bte Md. Salih
Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail
Saadon, Felda Air Tawar, Kota Tinggi

Kauthar bte Othman


Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam
Kluang

Khairudin bin Abdul Malik


Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong
Tangkak

235

PANEL PEMBANGUNAN MODUL

Norsyahilah bte Abd. Karim


Sekolah Kebangsaan Senai
Senai

Jamilah bte Ishak


Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang
Km 7.2 Bukit Beruang

Aina Salwa bte Abd Karim


Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2
Hang Tuah Jaya, Batu Berendam

Nyonya bte Abu Samah


Sekolah Kebangsaan Pulai
Km 16 Kampung Pulai, Merlimau

Siti Sulaiha bte Supian


Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1
Alor Gajah

Norazuin bte Mohd Sahar


Sekolah Kebangsaan St. Francis
No 55 Jln Chan Koon Cheng, Melaka

Ahsari bin Kasdi


Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya
Jln Dato Usman Awang, Tg Sedili

Rosli bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1
Jln Kenari, Felda Nitar 1, Mersing

Zulkurnain bin Abd Samd


Sekolah Kebangsaan Panchor,
Muar

Norfaizah bte Bachok@Ambok


Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian
Pontian

PANEL PEMURNIAN MODUL


Ramlee bin Mohamed
Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3
Taman Rinting, Masai

Rahemah bte Idris


Sekolah Kebangsaan Kota Dalam
Ayer Hitam, Batu Pahat

Mohyar bte Sahijan


Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan
Desa
Ayer Baloi, Pontian

Farizal bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Paya Rumput
Km12.8 Paya Rumput, Melaka

Aho anak Nyokat


Sekolah Kebangsaan Tengkera 1
Jln Tengkera, Melaka

Nyapon bte Hj Ab Rahman


Sekolah Kebangsaan Semabok
Km 4 Semabok, Melaka

Salleh bin Sawabi


Jabatan Pelajaran Negeri Melaka
Melaka

Abu Samah bin Zainal Abidin


Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Johor

Hamsani bin Mohd Nor


Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Johor

Kumaresan a/l M. Subramaniam


SJK (T) Jalan Fletcher
Kuala Lumpur

236

PANEL PEMBANGUNAN MODUL

PANEL PENTERMAHAN MODUL


PENYELARAS
Kumaresan a/l M. Subramaniam

PENYUMBANG PENTERMAHAN MODUL KE DALAM BAHASA TAMIL


Ravi a/l Ramasamy
SJK (T) Ladang Sg. Senarut
Segamat, Johor

Albert Paul a/l M. Palani


SJK (T) Ladang Lambak
Kluang, Johor

Maria Theresa a/p Rayappan


SJK (T) Kangkar Pulai
Johor Bahru, Johor

Parameswari a/p Gnyanaprakasam


SJK (T) Masai
Masai, Johor

Jayakumar a/l Supramaniam


SJK (T) Pasir Gudang
Pasir Gudang, Johor

Thanaletchumy a/p Kuttiannan


SJK (T) Permas Jaya
Masai, Johor

Victoria a/p Subramaniam


SJK (T) Ldg. Rini
Skudai, Johor

Amutha a/p Murugarus


SJK (T) Jalan Bukit Rengam,
Rengam, Johor

Kalaiyasai a/p Subramaniam


SJK (T) Labis
Labis, Johor

Vijaya a/p Rajoo


SJK (T) Jalan Sialang
Tangkak, Johor

Easwary a/p Ramaswami


SJK (T) Jalan Tajul
Kota Tinggi, Johor

Sakunthala Devi a/p Y. Sinnappan


SJK (T) Desa Cemerlang
Ulu Tiram, Johor

Vanitha a/p Paranjothi


SJK (T) Ldg. Sri Gading
Batu Pahat, Johor

Sathana a/p Songodo


SJK (T) Ldg. Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Ammarahmbigai a/p Irisen


SJK (T) Jalan San Peng
Kuala Lumpur

Vani a/p Appalasamy


SJK (T) Saraswathy
Kuala Lumpur

Veveiga a/p Balakrishnan


SJK (T) Kg. Pandan
Kuala Lumpur

Panimalar a/p Sivabalan


SJK (T) West Country Timur
Kajang, Selangor

Mahaletchumy a/p Perumal


SJK (T) FES Serdang
Serdang, Selangor.

Christina a/p Pernandis


SJK (T) Kajang
Kajang, Selangor

Sundari a/p Kanapan


SJK (T) Kajang
Kajang, Selangor

Tamil Selvi a/p Muthu


SJK (T) Bandar Baru Salak Tinggi
Sepang, Selangor

Thadchayani a/p Kathiresan


SJK (T) Puchong
Puchong, Selangor

Sumathi a/p Balakrishna


SJK (T) Ladang Rinching
Semenyih, selangor

237

PANEL PEMBANGUNAN MODUL

K. Sadheeskumar @ Kuang Leong Yee


SJK (T) Ladang Sg. Tinggi
Bestari Jaya, Selangor

Maruthai a/p Selaraj


SJK (T) Teluk Merbau
Sepang, Selangor

Athiletchumy a/p Kuppusamy


SJK (T) Castlefield
Puchong, Selangor

Priavathi a/p Arumogam


SJK (T) Ladang Kinrara
Puchong, Selangor

Kasturi a/p Kailasam


SJK (T) Ladang Semenyih
Semenyih, Selangor

Thanaletchumy a/p Varathan


SJK (T) Vivekananda
Petaling Jaya, Selangor

Susil Kumar a/l Supramaniam


SJK (T) Bandar Spring Hill
Port Dickson, Negeri Sembilan

Selvarani a/p Krishnan


SJK (T) Ladang Tanah Merah
Lukut, Negeri Sembilan

Paruvathy a/p Munusamy


SJK (T) Ladang Tanah Merah
Lukut, Negeri Sembilan

Kasturi a/p Masilamani


SJK (T) Nilai
Nilai, Negeri Sembilan

Sharlene a/p Gunosegaran


SJK (T) Port Dickson
Port Dickson, Negeri Sembilan

PANEL PEMURNIAN MODUL TERJEMAHAN KE DALAM BAHASA TAMIL


Manogaran a/l Ramachandran
Pejabat Pelajaran Daerah Segamat
Segamat, Johor

Murugananthan a/l Naddison


SJK (T) Ladang Nyior
Kluang, Johor

Mohana Chandran a/l Supramaniam


SJK (T) Ladang Nigel Gardener
Kuala Selangor, Selangor

Subramaniam a/l Murugan


SJK (T) Kuang
Rawang, Selangor

Murugan a/l Renganathan


SJK (T) Rawang
Rawang, Selangor

Prabakaran a/l Subramaniam


SJK (T) Ladang Sg. Choh
Rawang, Selangor

Vennila a/p Karuppanna


SJK(T) Batu Caves
Batu Caves, Selangor

Ravi a/p Muniandy


SJK (T) Jalan Cheras
Kuala Lumpur

Mani Arasi a/p Manikkam


SJK (T) St. Joseph
Kuala Lumpur

Margret a/p Easiah


SJK (T) Sentul
Kuala Lumpur

238