Anda di halaman 1dari 12

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

BAB 2 : KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH


1

Apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas negeri-negeri Melayu sebelum
tahun 1874?
A Dasar naungan
B Dasar campur tangan
C Dasar perdagangan bebas
D Dasar tidak campur tangan

Mengapakah Revolusi Perindustrian mendesak British untuk campur tangan di


Negeri- Negeri Melayu?
A
B
C
D

Mendapatkan modal
Meluaskan tanah jajahan
Mendapatkan bahan mentah
Mendapatkan tenaga buruh yang murah

Apakah kesan ciptaan kapal wap kepada dasar campur tangan British di negerinegeri Melayu?
I
II
III
IV

Mempercepatkan perjalanan
Mengelakkan ancaman lanun
Menjadikan perjalanan lebih selamat
Membawa muatan yang lebih banyak

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Rajah berikut menunjukkan perubahan pucuk pimpinan kerajaan Britain pada


tahun 1873.
Parti Liberal

Parti Konservatif

Apakah kesan perubahan tersebut?


A Dasar memajukan tanah jajahan
B Dasar mentamadunkan masyarakat Timur
C Dasar membebaskan negeri-negeri jajahan
D Dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu
5

Peta di bawah menunjukkan Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869.
1

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

Bagaimanakah pembukaan Terusan Suez menyumbang kepada pelaksanaan


dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu?
A Perjalanan ke Asia Tenggara lebih selamat
B Membawa muatan dagangan yang lebih banyak
C Perdagangan di Asia Tenggara semakin meningkat
D Memendekkan jarak perjalanan dari England ke Tanah Melayu
6

Kawasan berikut terkenal dengan perlombongan ?

Sayong
Kelian Pauh
Larut

A Emas
B Minyak
C Bijih besi
D Bijih timah

Pernyataan di bawah merujuk kepada perlantikan sultan Perak.


Para pembesar negeri Perak telah mengenepikan
Raja Abdullah sebagai Sultan Perak
Apakah tindakan Raja Abdullah dalam usahanya menjadi Sultan Perak ?
A Meminta bantuan pembesar
B Mendapatkan bantuan British
C Memperoleh sokongan kongsi gelap
D Memulakan penentangan terhadap Raja Ismail

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

Dialog dalam gambar berikut mungkin diucapkan oleh Raja Abdullah dan Andrew
Clarke.

Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda?

I
II
III
IV

Pelucutan jawatan pembesar


Pengecilan wilayah kekuasaan
Kekurangan kuasa pentadbiran
Kehilangan hak memungut cukai

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Maklumat berikut merupakan senario yang berlaku di Selangor.


1868

Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku


Kudin untuk menamatkan Perang Klang.

Mengapakah kehadiran Tengku Kudin tidak disenangi oleh pembesar tempatan?


A Bbukan anak tempatan
B Berpendidikan Inggeris
C Bekerjasama dengan British
D Bermusuhan dengan pembesar tempatan

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

10 Rajah berikut menggambarkan situasi perebutan kuasa di Selangor.


Raja Abdullah
Perebutan daerah Klang

Raja Mahadi
Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai daerah Klang ?
A Mendapat sokongan British
B Dilantik oleh Sultan Abdul Samad
C Disokong oleh para pembesar yang lain
D Mewarisi kawasan kekuasaan ayahandanya

11 Gambar berikut merupakan sebuah rumah api yang terdapat di Tanjung


Rachado,Selangor.

Apakah kesan penting yang berlaku terhadap Selangor apabila rumah api tersebut
diserang ?
A J.G. Davidson menjadi Residen yang pertama
B Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat sultan
C Raja Mahadi telah dijatuhkan hukuman buang negeri
D Raja Abdullah dilantik menggantikan Sultan Abdul Samad

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

12 Pertapakan British di Selangor menemui kegagalan walaupun terlibat dalam


Perang Klang.
Antara berikut apakah alasan yang akhirnya membolehkan British menguasai
Selangor?
I
II
III
IV

Rompakan kapal dagang di Langat


Pembunuhan seorang rakyat Eropah
Isu pergaduhan antara kongsi gelap Cina
Serangan terhadap rumah api di Tanjung Rachado

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

13 Jadual berikut menunjukkan ancaman yang berlaku di Selangor.


Tahun

Peristiwa

1873

Kapal dagang British diserang berhampiran Kuala Langat

1874

Serangan ke atas rumah api di Tanjung Rachado

Apakah kesan langsung daripada peristiwa tersebut?


A British memerangi lanun
B British campur tangan dalam pentadbiran
C British menghapuskan kegiatan kongsi gelap
D British menguasai kawasan perlombongan bijih timah

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

14 Persengketaan antara kedua-dua tokoh di atas berlaku pada tahun 1870-an.


Dato Kelana Syed Abdul Rahman
Persengketaan
di Sungai Ujong
Dato Bandar Kulop Tunggal
Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut ?
A Hak memungut cukai
B Pengaruh pelabur asing
C Sistem pewarisan takhta
D Penguasaan kawasan pertanian

14 Maklumat di bawah merujuk kepada persetujuan pembesar tempatan di


Sungai Linggi.
1874

Dato Kelana bersetuju menerima perlindungan British

Berdasarkan maklumat di atas, persetujuan tersebut bermakna British


berkuasa dalam
A
B
C
D

percukaian
perdagangan
perundangan
pemerintahan

15 Mengapakah tindakan Sultan Ahmad membawa masuk pelabur Eropah untuk


memajukan Pahang tidak disenangi oleh pihak British ?
A
B
C
D

Memajukan Negeri Pahang


Melemahkan pengaruh British
Menjejaskan kepentingan British
Mengukuhkan kedudukan sultan

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

16 Pernyataan berikut merujuk kepada keadaan yang berlaku di Pahang

Pada tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina yang


bernama Go Hui ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad.
Apakah implikasi peristiwa tersebut?
A Kedaulatan negeri Pahang terancam
B Sultan Ahmad menerima Residen British
C Hugh Clifford dilantik menjadi wakil British
D Pelabur Eropah dibawa masuk untuk memajukan Pahang
17 Berdasarkan jadual berikut, Pahang merupakan negeri Melayu terakhir yang
menerima Residen British kerana
Tahun
1874
1888

Residen
J.W.W Birch
J.G.Davidson
P.J.Murray
J.P.Rodger

Kawasan
Perak
Selangor
Sungai Ujong
Pahang

A penubuhan Majlis Penasihat


B perlembagaan negeri digubal
C pentadbiran Barat dilaksanakan
D Pembangunan oleh pelabur Eropah

18 Tokoh berikut merupakan pemimpin masyarakat Melayu pada kurun ke -19.

Raja Abdullah
Dato Kelana

Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh tersebut?


A Kehilangan kuasa
B Meminta bantuan British
C Kehilangan hak memungut cukai
D Menentang perluasan kuasa British
7

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

19 Jadual berikut menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi


peluang kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19.
Negeri
Perak
Selangor
Negeri Sembilan

Peristiwa
Perang Larut
Perang Kelang
Perbalahan Sungai Ujong

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?


A Bersatu padu asas kestabilan negara
B Berbangga dengan kekayaan negara
C Berdikari untuk memperjuangkan hak
D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
20 Apakah persamaan tugas tokoh berikut di Tanah Melayu ?

P.J. Murray
J.G. Davidson
Martin Lister

A Wakil British
B Residen British
C Penasihat British
D Pegawai Majistret
21 Berdasarkan pernyataan di atas mengapakah Residen ditentang oleh para
pembesar?

Pengenalan Sistem Residen mendapat


tentangan daripada Sultan dan para pembesar
I
II
III
IV

Menguasai pentadbiran
Mengambilalih pungutan cukai
Mencampuri upacara keagamaan
Memperkenalkan amalan perhambaan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV
8

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

22 Mengapakah residen dianggap terlalu berkuasa dalam pentadbiran di negeri-negeri


Melayu ?
A Kuasa penjajah dipandang hebat
B Ketiadaan panduan tugas yang jelas
C Mendapat kerjasama daripada pembesar tempatan
D Mendapat sokongan daripada penduduk tempatan
23 Pernyataan berikut merujuk kepada situasi yang dihadapi oleh Pahang
Perbelanjaan negeri Pahang meningkat kerana menanggung
hutang yang banyak
Mengapakah Pahang menanggung hutang yang banyak?
A Perang saudara
B Pergaduhan kongsi gelap
C Kekacauan akibat serangan lanun
D Kebangkitan rakyat menentang British

24 Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran berikut ?

Kelemahan Sistem Residen


Pentadbiran tidak seragam
Undang-undang tidak selaras
Tiada panduan menjalankan tugas

A Mewujudkan Durbar
B Mengembalikan kuasa sultan
C Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri
D Membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

25 Frank Swettenham telah mencadangkan supaya negeri Perak, Selangor, Pahang


dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pentadbiran.
Pada pendapat anda apakah yang akan dihadapi oleh British jika negeri-negeri
tersebut tidak disatukan?
A Perak bertambah mundur
B Krisis kewangan di Pahang
C pentadbiran Barat dilaksanakan
D Raja- Raja Melayu akan bangun menentang British
26 Apakah kesan pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun
1896?
A Kemajuan ekonomi terhalang
B Pengurangan kemasukan imagran Cina
C Penamatan Persidangan Raja-raja Melayu
D Kemerosotan kuasa pemerintahan tempatan
27 Jadual di atas merujuk kepada dasar pentadbiran British di Tanah Melayu.
Tahun

Sistem Pentadbiran

1874

Sistem Residen

1896

Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Pegawai British
Residen

Apakah jawatan X?
A Gabenor
B Gabenor Jeneral
C Residen Jeneral
D Leftenan Jeneral

10

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

2011 nag2oO9

28 Durbar atau Persidangan Raja-raja Melayu ditubuhkan pada tahun 1897 kerana
A tergugatnya agama Islam
B kemerosotan kuasa sultan
C kemerosotan kuasa pembesar
D tergugatnya adat istiadat Melayu
29 Maklumat berikut menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala
Lumpur.

Residen Jeneral terlalu berkuasa


Kuasa raja-raja berkurangan

Apakah kesan daripada kritikan tersebut ?


A Jemaah Menteri dibentuk
B Perlembagaan negeri dipinda
C Pentadbiran tradisional dimantapkan
D Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan

30 Kedua-dua bendera berikut pernah dikibarkan di Tanah Melayu pada tahun 1826
dan tahun 1896.

Apakah iktibar daripada pengibaran bendera tersebut kepada penduduk Tanah


Melayu?
A Daya juang yang tinggi
B Bersatu membawa kebebasan
C Semangat kepimpinan yang kuat
D Berwaspada terhadap kuasa asing

11

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 2

JAWAPAN BAB 2

BIL

JAWAPAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
C
B
D
D
D
B
D
A
D
A
B
B
A
C

MUKA
SURAT
29
31
31
32
31
35
35
36
38
38
39
39
39
40
43

BIL

JAWAPAN

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
D
C
A
B
A
B
D
D
B
D
C
B
D
D

12

MUKA
SURAT
43
42
35/41
33/37/40
44
44
45
44
45
45
47
47
47
48
48/49

2011 nag2oO9