Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS PENDEKATAN BERASASKAN

MASALAH

Tarikh

11 April 2014

Masa

08.40 09.40

Kelas

6 Kamil

Bilangan Murid

30 orang

Tajuk

Pengawetan Makanan

Objektif Pembelajaran

Memahami proses pengawetan makanan dan


kepentingannya.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir PdP murid akan dapat;

Memahami pengawetan makanan.


Menyatakan jenis pengawetan makanan

yang betul.
Menyatakan

kepentingan

pengawetan

makanan yang betul


Pengetahuan Sedia Ada

a)

murid telah mengetahui tentang makanan


yang rosak.

b)

murid mengetahui bahan-bahan makan


dalam botol dan ti, dan pernah ditemui di
rumah dan sekolah.

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

menjana idea, mengumpul dan membuat inferens

Pendekatan / kaedah

Pendekatan Berasaskan Masalah

Fasa / Masa

a)

komunikasi, mentafsir maklumat

Kandungan
1

Aktiviti pengajaran dan

pembelajaran
1. Guru menunjukkan buah oren
Orientasi

Pengawetan bahan

( 5 minit )

makanan

yang hampir busuk.


2. Bersoal jawab dengan murid

Ke

perihal keadaan buah oren jika


tidak dilakukan pengawetan

Ni

makan.

Ho

1. Guru bersoal jawab maksud


pengawetan makanan.
2. Menyenaraikan tujuan
pengawetan makanan
dijalankan.
3. Menyenaraikan kaedah
pengawetan makanan yang

Pencetusan Idea
( 15 minit )

Memahami pengawetan
bahan makanan

boleh dijalankan.
Contohnya :
Pempasteuran
Pengeringan
Pembotolan
Pembungkusan vakum
Penyejukkan
4. Bersoal jawab :
Soalan :
Apakah jenis pengawetan

Ke

Ko

Ni

Ho

makanan? Senaraikan 5 jenis


pengawetan makanan.
Jawapan
Pempasteuran
Pengeringan
Pembotolan
Pembungkusan vakum
Penyejukkan

Penstrukturan Idea

mengenalpasti cara
2

Ke

1. Murid berada dalam kumpulan


2. Murid mengenalpasti cara-cara
pengawetan makan.
3. Murid mengelaskan cara-cara
pengawetan makanan dan
( 25 minit )

pengawetan makanan.

contoh makanannya.
4. Murid merekodkan hasil
pemerhatian dalam lembaran

Ni

Ke

yang telah diberikan.

1. Guru meminta setiap kumpulan


murid untuk membentangkan
hasil keputusan aktiviti yang

dijalankan..
2. Setiap kumpulan murid membuat Ke
Aplikasi Idea
( 15 minit )

Pembentangan hasil
dapatan murid

kesimpulan berdasarkan hasil

ko

dapatan kumpulan masingmasing.


( aras tinggi )
3. Guru mengukuhkan lagi hasil

Ni

Ke

dapatan bagi setiap kumpulan


dan membuat perbandingan
hasil dapatan antara kumpulan
yang lebih tepat.
1. Guru membuat kesimpulan
Refleksi
( 5 minit )

Guru membekalkan
lembaran kerja.

tentang cara-cara proses


pengawetan makanan.
2. Guru meminta murid
menyempurnakan lembaran
kerja yang dibekalkan.

Ke

ko

Ni

Ho