Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 5

Tarikh

Hari

Masa

: 7.40 8.40 pagi

Kelas

: 5 Gemilang

Tema

: Kekeluargaan

Tajuk

: Rumahku Syurgaku

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


a) Menyatakan 5 kata panggilan yang sesuai dalam perbualan keluarga
b) Membaca petikan teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar.
c) Membina 3 ayat daripada kata panggilan tersebut.

Sistem Bahasa : Kata Ganti Nama Diri/ Kata Panggilan Kata Nama Khas.
Kosa Kata

: Salasilah, berhijrah, anak tunggal

Pengetahuan Sedia Ada: Semua murid mengenali ahli keluarga asas dan boleh membaca.
Bahan

: Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba,
Lcd , Projektor, Pembesar Suara.

Pengisian Kurikulum : Nilai Hormat menghormati, bekerjasama


Ilmu - Kajian Tempatan, Pendidikan Moral
KBT - KB(menyenarai), KP(muzik, visual, kontekstual)

Kemahiran:
Fokus Utama:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan
kata, ungkapan, ayat, sebutan, intinasi dan nada yang sesuai.
1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam
perbualan.
Fokus Sampingan :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
perkara yang dibaca.
5.1 Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi

Lagu Sayang

Memasang lagu

Mendengar dan

BBM : Cd lagu

( 5 minit )

Ibu Sayang

Sayang Ibu

menyanyikan

KBT

Bapa ( buku

Sayang Bapa

lagu bersama-

Kecerdasan

sama

pelbagai

Menayangkan

Menjawab kata

BBM : Slaid

gambar keluarga

panggilan

gambar keluarga

asas dan

berdasarkan

bersoaljawab

gambar

Nilai : kasih

kata panggilan

keluarga.

sayang

teks m.s 1)

Langkah 1
( 8 minit )

Keluarga

Contoh: bapa

Langkah 2

Bacaan dengan

Mendengar

Membaca

BBM : buku

( 15 minit )

lancar dan

bacaan dari

dialog buku

teks

intonasi yang

murid secara

teks muka surat

betul,

kelas dan

2 dan 3 dengan

individu terpilih.

lancar dan
intonasi yang
betul.

Langkah 3

Kata

Menyoal murid

Menyenaraikan

KBT

( 10 minit )

panggilan/Kata

kata

kata

- menyenarai

Ganti Nama

panggilan/Kata

panggilan/Kata

Diri, Kata Nama

Ganti Nama

Ganti Nama

Khas.

Diri,Kata Nama

Diri,Kata Nama

Khas yang

Khas yang

terdapat dalam

terdapat dalam

dialog dan

dialog

menulisnya di
papan putih

Langkah 4

Menyebut dan

Menerangkan

Menyebut,

KBT

( 8 minit )

memahami

cara penggunaan

memahami dan

-konstektual

maksud setiap

Kata

menyalin dalam

Kata

panggilan/Kata

buku tulis

panggilan/Kata

Ganti Nama

Ganti Nama

Diri, Kata Nama

Diri, Kata Nama

Khas.

Khas.

yang ditulis di
papan hitam

Langkah 5

Latihan

Mengedarkan

Menulis Kata

( 9 minit )

lembaran kerja

panggilan/Kata
Ganti Nama
Diri, Kata Nama
Khas dan
membina ayat.

Penutup
( 5 minit )

Rumusan

Rumusan

Membuat

tentang topik

Kesalahan

pembetulan

yang dipelajari

murid dan

kesalahan yang

membaiki ayat

telah dikesan

yang salah

KEMAHIRAN BAHASA DALAM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA


MELAYU SEKOLAH RENDAH

MEMBACA

LISAN

MENULIS

KEMAHIRAN
BAHASA

KEMAHIRAN LISAN

KEMAHIRAN MENDENGAR
1. Kemahiran mendengar boleh
ditafsirkan sebagai keupayaan
murid untuk mendengar dengan
teliti dan dapat memahami
perkara yang didengar dalam
pelbagai situasi serta dapat
memberi tindak balas.
2. Adalah satu cara penting dalam
mempelajari sesuatu bahasa.
3. Kemahiran melibatkan
kemahiran menerima maklumat
secara lisan

KEMAHIRAN BERTUTUR
1. Keupayaan murid untuk berbual
untuk menjalinkan hubungan dan
menambahkan kenalan,
menyampaikan dan menerima
perkera-perkara penting seperti
maklumat, pendapat, perasaan
serta idea yang kritis dan kreatif
dengan menggunakan sebutan dan
intonasi yang betul secara sopan
dan beradab
2.Kemahiran bertutur ialah
kemahiran menyebut dan
membunyikan bunyi-bunyi bahasa
dengan pengujaran kata-kata atau
ayat dalam intonasi, nada (tekanan
suara), jedaserta helaan yang betul.

Beri Nilai