Anda di halaman 1dari 6

1.

Isitlah berikut berasal daripada


bahasa Arab.

D. Zaman
5. Rajah berikut merujuk sumber
sejarah.

Syajara

Isitlah ini
mempunyai kaitan dengan
A. Tamadun awal manusia
B. Asal perkataan sejarah
C. Sumber sejarah
D. Ciri-ciri sejarah

Tinggalan haiwan
atau tumbuhan
yang wujud pada
zaman lampau.

2. Maklumat berikut berkaitan


dengan pengertian sejarah.
Tokoh X

X ialah
A. Arkeologi
B. Ekofak
C. Artifak
D. Fosil

Membicarakan tentang
masyarakat manusia.
Perubahan-perubahan
yang berlaku pada sifatsifat masyarakat.

Siapakah tokoh X?
A. Muhd. Yusof Ibrahim
B. Tun Sri Lanang
C. Ibn Khaldun
D. Herodotus

6. Antara berikut, yang manakah


dikategorikan sebagai artifak?
I.
Pisau
II.
Surat peribadi
III.
Tulang haiwan
IV.
Kapak
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3. Ciri-ciri sejarah dapat


membantu kita
merekonstruksi sesuatu
peristiwa. Perkara ini dilakukan
dengan cara
A. Menggambarkan semula
B. Mengkaji asal usul sejarah
C. Mengetahui sumber
sejarah
D. Melakukan penyelidikan
saintifik

7. Apakah kelemahan kaedah


lisan dalam pengkajian
sumber sejarah?
A. Berlaku perbezaan
pendapat
B. Ketiadaan bukti yang jelas
C. Ketiadaan tokoh sebenar
D. Berlaku unsur tokok
tambah

4. Apakah maksud lain


pernyataan berikut?
Darsawa
rsa

8. Apakah tindakan yang perlu


dilakukan oleh seseorang
sejarawan sekiranya ingin

A. Masihi

B. Dekad
C. Hijrah
1

melakukan tafsiran yang betul


dan tepat?
A. Membuat penyelidikan
B. Mengetahui sebab dan
akibat
C. Melakukan pelbagai
tafsiran
D. Mendalam pelbagai bahasa

9.

12.Apakah kepercayaan yang


diamalkan oleh penduduk
yang tinggal di kawasan

Bukit Tengkorak,
Sabah
Gua Cha, Kelantan
berikut?
A. Animisme
B. Pengembumian
menggunakan kepingan
batu
C. Politeisme
D. Pemujaan nenek moyang

Apakah amalan kepercayaan


masyarakat Zaman Paleolitik?
A. Politeisme
B. Animisme
C. Rasionalisme
D. Naturalisme

13.Apakah ciri penempatan


masyarakat Zaman Neolitik?
I.
Tinggal menetap
II.
Terdapat sistem
bermasyarakat
III.
Mempunyai adat resam
IV.
Hidup secara nomad
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

10.Apakah nama alatan batu


yang digunakan oleh
masyarakat Zaman Paleolitik
untuk menetak pokok dan
memotong daging?
A. Alat repihan
B. Alat serpihan
C. Alat penetak
D. Alat penumbuk

11.Apakah kegiatan ekonomi


yang dijalankan oleh
masyarakat Zaman Neolitik?
I.
Memburu binatang
II.
Bercucuk tanam
III.
Mengamalkan cara
hidup sara diri
IV.
Memungut hasil laut
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

14.Apakah ciri persamaan


masyarakat Zaman Neolitik
dan Zaman Logam?
A. Membuat alat batu
B. Tinggal menetap
C. Berpindah-randah
D. Berkepercayaan animisme

15.Apakah kegiatan ekonomi


masyarakat Zaman Logam?
I.
Bercucuk tanam
II.
Membuat peralatan
batu
III.
Mengumpul hasil hutan
IV.
Menternak binatang
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

16.Antara yang berikut, di


manakah lokasi kerajaan
agraria?
I.
Kawasan pedalaman
II.
Kawasan yang berbukit
III.
Kawasan persisiran
pantai
IV.
Kawasan lembangan
sungai
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

20.Apakah ciri-ciri kerajaan


Maritim?
I.
Terletak di kawasan
pedalam
II.
Membina sistem
empangan
III.
Kegiatan utama ialah
perdagangan
IV.
Pelabuhan memainkan
peranan sebagai pusat
perdagangan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

17.Apakah pelabuhan utama


kerajaan Funan?
A. Oc-Eo
B. Inderapura
C. Palembang
D. Langkasuka

21.Pernyataan berikut
menunjukkan sistem
pentadbiran yang diamalkan
oleh sebuah kerajaan awal.
Kerajaan X
Mengamalkan sistem
pemerintahan mengikut
corak pemerintahan
Srivijaya

18.Apakah langkah-langkah yang


diambil oleh pemerintah
kerajaan agraria untuk
meningkatkan sistem
pengairan sawah padi?
I.
Membina tasik
II.
Membina empangan
III.
Membina saliran
IV.
Membina perigi
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Apakah kerajaan X
A.
B.
C.
D.

22.Apakah nama pelabuhan yang


menjadi tempat persinggahan
pedagang di kerajaan Kedah
Tua?
I.
Inderapura
II.
Kataha
III.
Lembah Bujang
IV.
Sungai Mas
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

19.Apakah kepentingan konsep


berikut kepada kerajaan
Angkor?

A.
B.
C.
D.

Kedah Tua
Funan
Chih Tu
Majapahit

Angkor Wat
Devaraja
Pengaruh Hindu-Buddha
Pengaruh Islam
Pengaruh Islam-Hindu
Pengaruh animisme

23.Pada pendapat anda,apakah


faktor yang menyebabkan
Srivijaya muncul sebagai
3

pusat perdagangan maritim


yang terkenal di Nusantara?
A. Pusat perkembangan
agama Buddha
B. Penguasaan laluan
perdagangan penting
C. Mengamalkan
pemerintahan raja
berkuasa mutlak
D. Mempunyai kekayaan hasil
hutan

III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Menamakan tempat
tersebut Melaka
Menghantar utusan ke
China
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

27.Apakah kemudahan yang


disediakna oleh Parameswara
untuk para pedagang di
Melaka?
I.
Membaiki kapal
II.
Melatih tentera laut
III.
Hamba abdi
IV.
Tenaga kerja
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
28.Apakah tindakan yang diambil
oleh Parameswara untuk
menyusun sistem pentadbiran
di Melaka?
I.
Melantik Perdana
Menteri
II.
Melantik 40 bentara
III.
Melantik biduanda kecil
IV.
Melantik laksamana
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

24.Apakah kegiatan ekonomi


yang dijalankan oleh kerajaan
maritim?
I.
Perlombongan
II.
Memungut hasil hutan
III.
Perdagangan
IV.
Perikanan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

25.Apakah kepentingan pokok


bakau dan api-api yang
terdapat di muara Sungai
Melaka?
I.
Menghalang tiupan
angin monsun
II.
Benteng pertahanan
III.
Pelindung semula jadi
IV.
Petunjuk kepada
pelayar
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

29.Apakah sumbangan Orang


Laut dalam membangunkan
ekonomi Melaka?
A. Melibatkan diri dalam
pentadbiran
B. Membekalkan hasil laut
C. Membekalkan hasil hutan
D. Membantu menguruskan
pelabuhan

26.Apakah tindakan Parameswara


selepas menyaksikan kejadian
anjing perburuannya yang
ditendang oleh seekor
pelanduk semasa baginda
sedang berehat?
I.
Melantik pembesar
II.
Mendirikan kerajaan

30.Mengapakah Parameswara
menjalinkan hubungan
diplomatik dengan kerajaan
China?
4

A. Mempertahankan Melaka
daripada ancaman musuh
B. Meluaskan kuasa
C. Membangunkan Melaka
D. Mengukuhkan ekonomi
Melaka

Bahagian B
Soalan Struktur
Jawab semua soalan berikut

1. Lengkapkan rajah di bawah tentang ciri Zaman Paleolitik dan Zaman


Logam.
Zaman Paleolitik
a) Dua ciri penempatan
b) Dua ciri kepercayaan
masyarakat
(i)
_________________________
(i)
_________________________
(ii)
_________________________
(ii)
_________________________
2.
3.
Zaman
c) Dua ciri penempatan
4.
(i)
_________________________
(ii)
_________________________

6.

Logam
d) Dua ciri kepercayaan
masyarakat
5.
(i)
_________________________
(ii)
_________________________
(8 Markah)

7.
8.

9. Kerajaan awal di Asia Tenggara dibahagikan kepada dua, iaitu kerajaan


agraria dan kerajaan maritim. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama
kerajaan yang sesuai.
10.

18.
19.

11.
Kerajaan Awal di Asia Tenggara
12.
Kerajaan Agraria
13.
Kerajaan Maritim
14.
16.
a) _____________________________
a) _____________________________
b) _____________________________
b) _____________________________
15.
c) _____________________________
d) _____________________________
e) _____________________________
17.
(7 Markah)

20.
21.
22.
23.Senaraikan langkah-langkah yang diambil oleh Parameswara untuk
membangunkan kerajaan Melaka.
24.
La
ngkah-langkah Parameswara Membangunkan Kerajaan Melaka
25.
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________
26.
27.
(5 Markah)
28.
29.
30.
31.
- SOALAN TAMAT
-