Anda di halaman 1dari 7

Asas-asas Pemikiran Jamaat Tabligh

Para pengkaji yang ingin meninjau tentang corak pemikiran dan ajaran
Jamaat Tabligh biasanya akan menghadapi masalah umum, iaitu kekurangan
sumber pertama tentang gerakan ini. Menurut Judith Nagata:
Since Tabligh deliberately maintain a relatively low
profile and publishes no literature, its views on social
and theological issues are harder to access.
Pendapat Nagata ini ada asasnya, tetapi agak berlebihan kerana memang
terdapat rujukan-rujukan asas tentang pemikiran mereka. Cuma jumlahnya
tidak banya, kerana mereka dikatakan lebih mementingkan kegiatan amali
daripada kegiatan menulis dan berteori.
Sebenarnya, berdasarkan literature yang ada, pemikiran Muhammad Ilyas
khususnya dapat dirujuk pada dua buah buku, iaitu Malfuzat: Ucapan-ucapan
Hadrat Maulana Muhammad Ilyas dan Mutiara Nasihat Maulana Ilyas &
Maulana Yusuf. Tidak syak lagi buku-buku ini mendedahkan hakikat ajaran
Muhammad Ilyas yang sangat mengutamakan nilai-nilai zuhud atau anti
keduniaan dan anti kebendaan.
Berikutnya dibahaskan asas-asas pemikiran Jamaat Tabligh baik yang
berkembang di India mahupun yang berkembang di Malaysia. Pertama sekali
darpada segi tujuan diwujudkan gerakan Jamaat Tabligh ini, ia adalah
berasaskan dua ayat al-Quran, iaitu (maksudnya):
Dan hendaklah ada dalam kalangan kamu segolongan yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah daripada
yang mungkar, ,merekalah orang yang beruntung. (Ali Imran: 104)
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah daripada yang mungkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik
bagi mereka, antara mereka ada yang beiman, dan kebanyakan mereka
adalah orang yang fasik. (Ali Imran: 110).
Jadi selaras dengan nama gerakan ini sendiri, matlamat utamanya adalah
untuk menjalankan tabligh atau dakwah, iaitu menyeru manusia ke jalan
Allah SWT dengan menyuruh kepada yang makruf dan melarang yang
mungkar. Kalau boleh, dikatakan suatu ideology itu, sebenarnya Jamaat
Tabligh menganut semacam ideologi Tablighisme. Tekanannya yang utama

kepada ajaran tabligh menjadikan soal-soal lain seolah-olah kurang penting


baginya. Memang pada hakikatnya ia tidak mengabaikan soal-soal lain tetapi
yang terpenting ialah melaksanakan tabligh, biarpun anggotanya itu kurang
atau tidak berilmu. Dalam sejarah penubuhannya sendiri, kegiatan tabligh ini
dijalankan oleh golongan Mewati yang tidak berilmu di Kandhala, iaitu pusat
agama dan pendidikan kawasan United Provinces.
Semuanya itu merupakan tujuan atau matlamatnya secara umum. Adapun
secara khususnya, gerakan ini berpusat pada dua ajaran pokok iaitu fizikal
dan spiritual. Dari segi fizikalnya, tujuannya ialah untuk mengadakan
perjalanan tabligh secara berkumpulan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Manakala dari segi spiritualnya, ia bertujuan menghidupkan kembali
semangat dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada perintah Allah SWT
sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran (maksudnya):
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka
perselisihkan; kemudian mereka tidak berasa dalam hati mereka sesuatu
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya
dengan sepenuhnya. (Surah an-Nisa: 65)
Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaKu. (Surah al-Zariyat: 65)
Demikianlah secocok dengan namanya sendiri, maka tujuan utama Jamaat
Tabligh ialah melaksanakan perjalanan tabligh untuk menyeru dan
mengamalkan islam sebagaimana yang dijalankan oleh para nabi dan rasul.
Jadi boleh dikatakan misi tabligh ini berjalan serentak dengan amalan, iaitu
teori dan praktinya sekali gus. Sambil bertabligh sambil mengamalkannya.
Bahkan disamping itu juga belajar melalui kitab dan teladan. Ertinya, mereka
bukan sahaja bertabligh dan mengajar, malah belajar dan mengamalkannya.
Menurut ajaran maulana Muhammad Ilyas, terdapat enam sifat sahabat yang
menjadi prinsip ajaran yang harus dijadikan pegangan asas. Sifat yang
pertama sekali ialah prinsip iman, atau biasanya disebut sebagai Kalimah
Tayyibah sahaja. Perkara yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah di sini
ialah La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, iaitu tiada Tuhan yang lain
melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Seseorang itu bukan sahaja
harus melafazkannya selalu, bahkan perlu memahami pengertian dan
falsafah yang terkandung di dalamnya. Dengan menyebutnya kita selalu
bukan sahaja mendapat pahala bahkan dapat mengelakkannya daripada
menyekutukan Allah dan perbuatan-perbuatan mungkar.
Melihat dari segi ini, jelas sekali keutamaan Iman itu pada pandangan
Muhammad Ilyas. Bagaimanapun, selepas menyentuh tentang kepentingan
dan keutamaannya, tidak pula dibahaskannya secara lanjut dalam
hubungannya dengan realiti kehidupan umat islam di india ketika itu. Ini

kerana negeri india ketika itu merupakan negeri ataupun wilayah yang paling
banyaknya tersebar kepercayaan tahyul, khurafat dan syirik yang benarbenar mengancam kemurnian iman dan akidah. Betapa kurangnya perhatian
beliau tentang masalah syirik ini dapat dilihat pada jawapan yang
diberikannya apabila seseorang yang tertentu datang meminta azimat
kepadanya. Jawab Muhammad Ilyas:
Saudara, semoga Tuhan menggembirakanmu. Saya tidak tahu pun
tentang tangfkal, azimat, mantera dan sebagainya. Bagfaimanapun jikalau
saya dapat membawa perhatian kamu kepada tugas dakwah yang mampu
menguatkan iman kamu, itulah manfaat paling besar yang dapat
memudahkan urusan kamu di sunia serta menjamin kehidupan yang lebih
baik sesudah mati. Saya mahu membuat usaha dakwah walaupun saya tidak
mendakwa bahawa saya tahu apapun mengenainya.
Demikian juga cara jawapannya pada ketika yang lain:
Saya tidak tahu apapun tentang tangkal dan azimat. Bagfi saya, tugas
dakwah itu adalah ubat bagi segala penyakit. Penyebaran agama akan
menggembifrakan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW akan merasa bahagia di
dalam makam baginda yangf suci. Apabila Tuhan gembira, nescaya Dia akan
membetulkan segala-galanya secara automatik.
Darpada jawapan-jawapan seumpama ini, jelas sekali yang Muhammad Ilyas
lebih gemar berbicara tentang kegiatan tabligh daripada menyentuh
masalah syirik. Walaupun didapati beliau sama sekali tidak melayani
permintaan untuk memberi azimat atau tangkal, namun beliau tidak pula
menyebutnya dengan tegas bahawa azimat dan tangkal itu adalah amalan
syirik belaka sebagaimana banyak disebut dalam Hadis-hadis sahih. Pendek
kata, keutamaannya kepada matlamat perjuangannya untuk bertabligh
mengatasi persoalan-persoalan lain.
Mengiringi prinsip pertama ialah prinsip kedua, iaitu solat (Namaz).
Sebenarnya, menurut Muhammad Ilyas, Kalimah (Tayyibah) dan Namaz ini
merupakan dua prinsip yang asasi dan terpenting. Bahkan ketika beliau
mula-mula menggerakkan tabligh di Mewat, dua prinsip inilah yang
ditekankan dulu. Fadilat solat adalah terlalu banyak jika hendak
diperhitungkan, apalagi jika ia secara berjemaah. Muhammad Ilyas
sememangnya cukup mementingkan solat Jemaah, sesuai dengan
kedudukannya sebagai pendukung mazhab Hanafi yang menekankan hukum
solat Jemaah sebagai wajib. Ketika menyentuh tentang kepentingan Kalimah
dan Namaz ini, Muhammad Ilyas berkata:
Matlamat serta tugas kita adalah untuk mengajar umat Islam semua
perkara yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti untuk
menyatupadukan ummah dengan struktur konsep serta amalan yang

syumul. Itulah objektif utama kita. Tugas mengeluarkan jemaah-jemaah


Tabligh untuk kerja dakwah adalah perkara-perkara asas untuk mencapai
maksud tersebut, sedangkan ajaran tentang Kalimah dan Solat adalah
umpama mengajar tentang ABC (iaitu abjad-abjad) dalam kurikulum kami.
Sebenarnya penekanan kepada prinsip Namaz atau solat itu harus dikaitkan
dengan sikap Muhammad Ilyas sendiri terhadap suasana keagamaan pada
zamannya. Baginya, masalah dan penyakit umat islam yang terbesar ketika
itu ialah kejahilan tentang agamanya sendiri, terutama tentang ajaran dan
kewajipan-kewajipan yang paling asas.
Sesuai dengan pandangan kesufian yang menguasai dirinya, maka tuntutan
yang paling mendesak baginya ialah penanaman ilmu pengetahuan yang
asas tentang islam serta amaln fardu ain yang paling utama, iaitu solat atau
Namaz. Baginya, penyakit ini bukan sahaja dialami di india, malah lebih
banyak berlaku di Arab Saudi. Dengan itu, menurutnya Arab Saudi lebih
memerlukan tabligh dalam soal-soal asas daripada India. Sebab itulah beliau
cuba memulakan gerakannya di Arab Saudi, tetapi malangnya tidak
dibenarkan oleh pihak penguasa. Akhirnya beliau pulang ke tanah tumpah
darahnya di Mewat.
Disinilah terdapat perbezaan dengan golongan salafiyyah seperti yang
diperjuangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab yang melihat masalah
Akidah atau Tauhid sebagai penyakit asasi yang memerlukan pengubatan
segera, terutama bagi masyarakat Arab Saudi sendiri. Sebaliknya
Muhammad Ilyas melihat masalah Syariat (yang asas) dan akhlak sebagai
masalah utama yang perlu diubati dahulu, terutama di Arab Saudi juga.
Jelaslah perbezaan tanggapan terhadap apa yag lebih utama (afdal) itu
menjadikan masing-masing gerakan mempunyai ciri atau konsep
perjuangannya yang tersendiri, walaupun sama-sama berpegang kuat
kepada al-Sunnah.
Seterusnya prinsip Jamaat Tabligh yang ketiga ialah ilmu dan zikir. Perkara
yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah ilmu yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW atau yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT,
seperti solat, puasa, haji, dan zakat ataupun fitrah. Bagi kefahaman secara
umum, diperlukan mereka mengkaji kitab Fadhail Amal atau Tablighi Nisab
oleh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, yang mengandung pembahasanpembahasan khusus tentang fadilat-fadilat tabligh, solat, puasa, bacaan alQuran, zikir, selawat, haji, sedekah dan kisah-kisah para Sahabat. Sedangkan
bagi para ulama pula, mereka diperlukan mengkaji sahih al-Bukhari,
terutama bab-bab tertentu iaitu: al-Iman, mentaaati al-Quran dan Sunnah,
ilmu, jihad, amar makruf nahi mungkar, adab, mencari rezeki dan fitnah.
Seiring dengan ilmu pengetahuan ialah amalan zikir, iaitu mengingati Allah
SWT. Daripada segi rohaninya tujuan zikir ialah terus menerus setiap masa

dan di mana sahaja mengingati Allah. Malah bagi Muhammad Ilyas,


melakukan sesuatu untuk mendapat keredaan Allah itulah zikir.
Bagaimanapun dari segi lahirnya terdapat zikir-zikir tertentu yang perlu
diamalkan, baik zikir umum mahupun zikir khusus. Zikir umum ialah seperti
ucapan kalimah Tayyibah, tasbih Fatimah, selawat (darud) dan istighfar.
Sedangkan zikir khusus hanyalah bagi mereka yang dirasai layak
mengamalkannya oleh syeikh tariqat atau guru mursyid.
Prinsip yang kelima ialah niat yang ikhlas, yakni setiap amalan atau
perbuatan hendaklah semata-mata kerana keredaan Allah SWT bukannya
kerana yang lain. Sebarang perbuatan kerana keredaan yang lain-lain
daripada Allah SWT, disebut sebagai riya. Yang disifatkan sebagai syirik
halus (khafi).
Dalam erti kata lain, seseorang itu hendaklah mempuk di dalam dirinya sifat
Iman dan ihtisab, yakni melaksanakan sesuatu dengan penuh keyakinan
kepada Allah SWT dengan penuh harapan tentangf adanya ganjaran di
akhirat nanti. Sebenarnya jika dirujuk kepada kehidupan Muhammad Ilyas
sendiri, tidak ada sesuatupun perbuatan yang dilakukannya yang tidak
mengharapkan ganjaran akhirat. Sebarang amalan dan perbuatan sentiasa
diperhitungkan apakah laba dan kerugiannya nanti.
Prinsip yang keenam ialah melaksanakan dakwah dan tabligh. Baginya, inilah
tujuan besar para nabi, dan memang untuk inilah Jamaat Tabligh
ditubuhkan. Para sahabat besar memang menyedari hakikat ini. Justeru itu
mereka sanggup mengorbankan masa, harta dan jiwa mereka untuk
bertabligh di sana-sini. Kerana itu adalah menjadi tanggungjawab kita
sebagai umat islam untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, sama
seperti amalan para nabi dan sahabt itu.
Selain daripada itu, terdapat juga prinsip menjauhi percakapan dan
perbuatan yang sia-sia. Ketika menyentuh tentang sifat ini, al-Nadwi
menegaskan:
Adalah sesuatu yang meletihkan maulana jika beliau terpaksa
mendengar percakapan yang sia-sia. Kadangkala, beliau akan berterus
terang supaya dihentikan saja percakapan sia-sia tersebut, ataupun kalau
terpaksa juga, kita akan mudah dapat melihat gelagat beliau (Maulana)
seperti tidak selesa. Pada suatu masa dalam perjalanan (untuk kerja
dakwah), seorang yang turut serta mula bercakap kepada rakan-rakannya
tentang perkara-perkara umum. Apabila percakapan mereka menjadi
semakin rancak, secara perlahan-lahan Maulana mengarahkan mereka
supaya duduk di tempat lain.
Sebenarnya al-Nadwi pernah ditegur oleh Muhammad Ilyas kerana dianggap
tidak bercakap menepati sasarannya. Ketika memulakan ucapannya, al-

Nadwi cuba memberi muqadimah dan mengembangkan topic syarahannya,


hingga memaksa Muhammad Ilyas memintanya terus bercakap tentang
tujuannya tanpa bermain-main dengan kata-kata yang panjang.
Inilah prinsip-prinsip asasi Jamaat Tabligh sepertimana yang diajarkan oleh
pengasasnya, Maulana Muhammad Ilyas. Di Malaysia, ajaran-ajaran ini
mulanya tersebar melalui sebuah risalah kecil yang disusun oleh Maulana
Ashiq Elahi, tetapi kemudiannya muncul risalah-risalah lain yang
mengupasnya dengan lebih mendalam.
Bagaimanakah pandangan Jamaat Tabligh terhadap persoalan-peroalan
kehidupan dan kemasyarakatan, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik
dan sebagainya. Sebagai golongan tradisionalis yang konservatif, tidaklah
terdapat tokoh-tokoh dalam kalangan mereka yang mengulas masalah ini
secara khusus.
Bagaimanapun, secara umumnya memang terdapat cara penyelesaian
terhadap persoalan-persoalan kehidupan dan kemanusiaan seluruhnya. Bagi
Jamaat Tabligh, factor utama yang menentukan susah-senangnya manusia
adalah berpunca daripada sifat dan kelakuan diri sendiri. Jelasnya, segala
bencana atau penderitaan yang dialami itu adalah akibat daripada dosa atau
keingkaran manusia kepada Allah SWT.
Bagaimanapun, sesuai dengan sifat konservatifnya, tidaklah terdapat bentuk
penyelesaian secara khusus terhadap masalah-masalah kehidupan dan
kemanusiaan. Walaupun bentuk penyelesaian umum tersebut mempunyai
kebenarannya sendiri, namun tidak terdapat keterangan lanjut tentang
bagaimana hubungannya dengan persoalan-persoalan pendidikan, social,
ekonomi, politik dan sebagainya.
Walaubagaimanapun, sekadar yang boleh dijadikan contoh, terdapat karya
Syeikh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi yang menyentuh tentang
persoalan muamalat, iaitu sekadar sekitar masalah ekonomi dan
perniagaan. Selaras dengan prinsip tasawuf Sunni yang menjadi teras ajaran
Jamaat Tabligh, maka buku fiqah muamalat ini juga dibahaskan dari sudut
tasawuf dan kerohanian.
Fenomena kekurangan karya-karya yang mengupas persoalan-persoalan
kehidupan tersebut berkait rapat dengan sikap mereka yang dikatakan lebih
mementingkan kegiatan amali daripada kegiatan menulis dan berteori.
Ssungguhnya sumbangan positif yang ditinggalkan oleh gerakan Jamaat
Tabligh ini ialah dari segi penghayatan terhadap sirah atau kehidupan Nabi
dan para Sahabatnya. Hasilnya kita dapati yang umat Islam semakin
berminat mempelajari kisah-kisah kehidupan dan perjuangan para Sahabat
serta para wali dan orang soleh. Hakikat ini jelas terbukti dengan terbitnya

buku-buku tentang Kisah-kisah Teladan dengan banyaknya di pasaran, baik


oleh penerbit lama mahupun baru. Sekiranya inilah warisan Jamaat Tabligh,
maka tidak syak lagi ia merupakan suatu warisan yang sangat besar dan
abadi.