Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Mata Pelajaran
:
Reka Bentuk dan Teknologi
Tahun
:
4F
Tarikh
:
4 Februari 2015 (Rabu)
Masa
:
11.30 pagi 12.30 pagi (60 minit)
Bilangan Murid
:
30 orang (18 lelaki 12 perempuan)
Bidang
:
1.0
Reka Bentuk dan Teknologi
Unit Pembelajaran
:
1.1
Keselamatan dan Organisasi
Bengkel
Tajuk Pembelajaran
:
a.
Peraturan keselamatan
Hasil Pembelajaran
:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat;
1)
Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga peraturan keselamatan am
dan peraturan keselamatan diri di bengkel dengan tepat.
2)
Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat di
dalam
bengkel.
BBM / Bahan Aktiviti
:
Model peti pertolongan cemas,
model panel
alatan tangan, lembaran
kerja, kotak ajaib dan
pemain muzik.
Pengetahuan Sedia Ada
: i) Murid pernah memasuki bengkel dan
menggunakan alatan dan bahan di
dalam bengkel.
ii) Murid pernah mengamalkan beberapa
peraturan yang
ditetapkan oleh ibubapa di rumah.
Nilai
:
Kerajinan, kerjasama, berusaha dan berdaya
saing.
Kemahiran Berfikir
:
Menaakul, menjana idea dan berfikir
secara logik.
Pendekatan Pengajaran
:
Pembelajaran secara konstruktivisme.
Langkah

Isi kandungan

Set
1.
Induksi i. Murid didedahkan
(7 minit) dengan peraturan
am dan peraturan
keselematan diri
semasa berada di
dalam bengkel.
ii. Guru
menerangkan

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Guru menayangkan video
mengenai:

Catatan /
Nilai /
Kaedah
BBM :
Tayangan
video.

- Perkara yang boleh dan


tidak boleh dilakukan
semasa berada di dalam
bengkel.

Nilai :
Kerajinan

- Peraturan yang perlu


dipatuhi oleh murid

Kaedah :
Penerangan.

kepentingan
mematuhi
keselamatan
bengkel.

semasa berada di dalam


bengkel.
- Kecelakaan yang akan
berlaku sekiranya tidak
mematuhi peraturan di
dalam bengkel.
1. - Guru bersoal jawab
dengan murid mengenai
kepentingan keselamatan
di bengkel.
2. - Guru memperkenalkan
tajuk pembelajaran.

Langkah
1
(18
minit)

Peraturan
keselamatan
Peraturan
Keselamatan Am

1. - Guru menarik perhatian


murid dengan
bertanyakan apakah
peraturan yang telah
ditetapkan oleh ibubapa
mereka di rumah.

Peraturan
Keselamatan Diri

2. - Murid memberi pelbagai


jawapan berkenaan
Pakaian yang sesuai peraturan yang mereka
di dalam bengkel.
amalkan di rumah.

BBM:
model kotak
pertolongan
cemas dan
lembaran
kerja
Nilai :
Kerjasama.
Kaedah :
Penerangan
dan
perbincangan.

Kotak pertolongan 3. - Guru menerangkan


cemas.
peraturan keselamatan
am dan peraturan
keselamatan diri
KB :
menggunakan slaid power Menaakul,
point dan model kotak
menjana idea.
pertolongan cemas.
4. - Guru memberikan
lembaran kerja kepada
murid-murid untuk
menguji tahap kefahaman
mereka.
5. - Secara berpasangan,
murid dikehendaki
menyenaraikan sekurangkurangnya tiga peraturan
keselamatan am dan tiga
peraturan keselamatan
diri.

6. - Guru meminta beberapa


pasangan murid
membentangkan hasil
kerja mereka di hadapan
kelas.
7. - Guru memberikan
pujian kepada pasangan
murid yang dapat
melaksanakan tugasan
dengan baik dan katakata semangat kepada
pasangan murid.
Langkah
2
(15
minit)

Cara menyimpan
1. - Guru menerangkan cara
alatan dan bahan di
yang betul menyimpan
dalam bengkel.
alatan dan bahan untuk
mengelakkan
Panel alatan tangan. kemalangan.
Kotak alatan.
Bahan-bahan di
dalam almari.

2. - Murid dibahagikan
kepada 6 kumpulan untuk
melaksanakan aktiviti
melengkapkan panel
alatan tangan.
3. - Guru akan memainkan
muzik dan murid
dikehendaki bergerak
dalam bentuk bulatan
secara berkumpulan
sambil memegang kotak
ajaib secara bergilir-gilir.
4. - Apabila muzik
diberhentikan, murid
terakhir yang memegang
kotak ajaib di dalam
setiap kumpulan
dikehendaki
melengkapkan panel
alatan dengan alatan
yang betul.
5. - Setiap wakil kumpulan
yang berjaya meletakkan
alatan pada panel dengan
betul akan diberikan 10

BBM :
Model panel
alatan
tangan,
muzik, kotak
ajaib.
Nilai :
Kerjasama,
kerajinan dan
berdaya
saing.
Kaedah :
Perbincangan
dan
permainan.
KB : Berfikir
secara logik.

markah dan kumpulan


yang berjaya memperoleh
markah tertinggi akan
menerima hadiah.
Langkah
3
(15
minit)

Membuat penilaian 1.
berkenaan :
- Peraturan
Keselamatan Am
- Peraturan
Keselamatan Diri
- Cara menyimpan
alatan dan bahan

- Guru memberikan kuiz


kepada murid yang
merangkumi ketiga-tiga
perkara iaitu peraturan
keselamatan bengkel,
peraturan keselamatan
diri dan cara menyimpan
alatan dan bahan.

2. - Secara berpasangan,
murid dikehendaki
menyempurnakan silang
kata yang diedarkan oleh
guru dalam bentuk
lembaran kerja (Lampiran
2).

BBM :
Lembaran
kerja
KB : Menjana
idea.
Nilai :
Kerjasama,
berusaha dan
berdaya
saing.
Kaedah :
Perbincangan.

3. - Guru membincangkan
jawapan silang kata
bersama murid-murid dan
membantu murid-murid
yang masih kurang
faham.
Penutup Membuat rumusan 1.
(5 minit) kepentingan
mematuhi peraturan
di bengkel dan cara
menyimpan alat dan
bahan dengan betul
dan sistematik.

- Guru membantu murid


membuat rumusan
berkenaan peraturan
keselamatan bengkel,
peraturan keselamatan
diri dan cara menyimpan
alatan dan bahan.

2. - Guru bertanyakan
beberapa soalan kepada
murid-murid:
- Apakah perkara yang
dipelajari pada hari ini?
- Apakah peraturan am
dan peraturan
keselamatan diri?
- Bagaimana cara yang

KB : Menjana
idea.
Nilai :
Berusaha.
EQ : Ekspresi
perasaan.
Kaedah :
Perbincangan
Catatan:
Guru
memberikan
pujian dan
kata-kata
semangat

betul untuk menyimpan


alatan dan bahan?
- Apakah perasaan
murid pada hari ini?

kepada
murid-murid..

Refleksi/Impak :
Kehadiran: 27/28
27 murid dapat mencapai objektif. 27 murid-murid dapat menjawab soalan
dengan betul. 0 murid memerlukan bimbingan tambahan. 27 murid dapat
menguasai pelajaran hari ini.