Anda di halaman 1dari 13

PANITIA SAINS SK.

PUCHONG INDAH

RANCANGAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN


TEKNOLOGI
TAHUN DUA

( 2014 )

Muka 1

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH

RANCANGAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN DUA - 2014

MINGG
U

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT


TOPIK : 1) MANUSIA
Minggu
1

1.0

5
Januari
9
Januari
2.0

Minggu
2

Menggunak
an TMK
secara
bertanggun
gjawab dan
beretika

1.1

Memastikan perkakasan
komputer dan
persekitarannya berada dalam
keadaan
kemas dan bersih.
1.2 Mengamalkan sikap berjimat
cermat
ketika mencetak dokumen.
Memilih dan
2.1
Meletakkan kedudukan
mengaplika
jari dengan betul pada kekunci
sikan
rumah di papan kekunci.
sumber
2.2
Menggunakan kekunci
TMK yang
anak panah, Caps
Lock dan
bersesuaia
Shift.
n
2.11 Mencetak dokumen dalam dua
salinan.

2.0

Memilih dan
mengaplika
sikan
2.3 Menggunakan tetikus untuk klik
12
dan seret
sumber
Januari
serta menyalin dan tampal.
TMK yang
16
Januari
bersesuaian.
1.1
Minggu
3
19

Memahami
manusia
mempunyai
keperluan

1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas


manusia
iaitu makanan, air, udara dan
Muka 2

B.Teks : m/s
8
B.Aktvt: m/s
8

B.Teks : m/s
14
B.Aktvt:
m/s12

B.Teks : m/s
1
B.Aktvt: m/s
1

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


Januari
23
Januari
asas untuk
hidup.

Minggu
4
26
Januari
30
Januari

Minggu
5
2
Februari

6
Februari

Minggu
6

1.1

Memahami
manusia
mempunyai
keperluan
asas untuk
hidup.

1.1 Memahami
manusia
mempunyai
keperluan
asas untuk hidup

1.1 Memahami
manusia
mempunyai

tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan
keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang
memberi
tenaga, membantu tumbesaran
dan
membantu menjaga
kesihatan.
1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas
manusia
iaitu makanan, air, udara dan
tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan
keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang
memberi
tenaga, membantu tumbesaran
dan
membantu menjaga
kesihatan.
1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas
manusia
iaitu makanan, air, udara
dan tempat
perlindungan.
1.1.2 Menyatakan kepentingan
keperluan asas
kepada manusia.
1.1.3 Mengenal pasti makanan yang
memberi
tenaga, membantu tumbesaran
dan
membantu menjaga
kesihatan.
1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai
jenis makanan kepada manusia.
1.1.5 Mencadangkan satu hidangan
Muka 3

B.Teks : m/s
6
B.Aktvt: m/s
4

B.Teks : m/s
10
B.Aktvt: m/s
9

B.Teks : m/s
7
B.Aktvt: m/s

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


9
Februari

13
Februari

Minggu
7
16
Febuari

18
Februari
Minggu
8
23
Februari

27
Februari
Minggu
9
2 Mac
6 Mac

Minggu
10
9 Mac
13 Mac

makanan
dan menerangkan mengapa
makanan
tersebut dipilih.
1.1.6 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

keperluan
asas
untuk hidup.

1.2

Menghargai
keperluan
asas yang
ada.

1.3

Menghargai
keperluan
asas yang
ada.

Mengaplikasi
pengetahuan
tentang
tumbesaran
manusia.

1.3
Mengaplikasi
pengetahuan
tentang
tumbesaran
manusia.

1.2.1 Menerangkan makanan, air,


udara dan tempat
perlindungan
yang bersih adalah penting untuk
menjamin kesihatan.

1.3.2 Mempraktikkan pengambilan


pelbagai jenis makanan
berkhasiat supaya sihat.

1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang


berlaku
pada diri mereka sejak
dilahirkan iaitu
membesar dari segi
pertambahan saiz,
tinggi dan berat.
1.3.2
Membanding dan
membezakan tumbesaran
mereka dengan rakan dari segi
saiz, tinggi dan berat dengan
menjalankan aktiviti.
1.3.2
Membanding dan
membezakan tumbesaran
mereka dengan rakan dari segi
saiz, tinggi dan berat dengan
menjalankan aktiviti.
1.3.3
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

14.3 22.3
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Muka 4

B.Teks : m/s
10
B.Aktvt: m/s
10

B.Teks : m/s
12

B.Teks : m/s
16
B.Aktvt: m/s
13

B.Teks : m/s
18
B.Aktvt: m/s
14

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


Minggu
11

Memilih dan 1.1


Mengamalkan sikap
mengaplika
berjimat cermat ketika mencetak
sikan
dokumen.
23 Mac
sumber
2.8
Menghasilkan

TMK yang
persembahan yang
27 Mac bersesuaian
mengandungi elemen teks, imej
dan
audio dengan
menggunakan perisian
persembahan (MS
PowerPoint).
2.9
Menggunakan transisi slaid
dalam persembahan dengan
menggunakan perisian
persembahan (MS
PowerPoint).
2.10 Menukar latar belakang dalam
perisian
persembahan (MS
PowerPoint).
2.11 Mencetak dokumen dalam dua
salinan.
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK : 2) HAIWAN
Minggu
12
30 Mac

3
April

2.0

2.1

Memahami
haiwan
mempunyai
keperluan asas
untuk
hidup.

2.1
Minggu
13
6
April
-10
April

Memahami
haiwan
mempunyai
keperluan asas
untuk
hidup.

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas


haiwan iaitu makanan, air, udara
dan tempat perlindungan.
2.1.2
Menyatakan
kepentingan keperluan asas
kepada haiwan.
2.1.3
Memberi contoh
haiwan dan makanan yang
dimakan.
2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas
haiwan iaitu makanan, air,
udara dan tempat perlindungan.
2.1.2
Menyatakan kepentingan
keperluan asas
kepada
haiwan.
2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut
makanan yang dimakan iaitu
makan tumbuhan sahaja, makan
haiwan sahaja atau makan
haiwan dan tumbuhan.
Muka 5

B.Teks : m/s
32
B.Aktvt: m/s
22

B.Teks : m/s
25
B.Aktvt: m/s
17

B.Teks : m/s
25
B.Aktvt: m/s
17

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH

Minggu
14

2.1

2.1.5 Mengenal pasti tempat


perlindungan haiwan seperti
sarang, reban, lubang, atas
pokok, kandang, gua,di dalam
air, dalam tanah dan di celah
batu atau kayu.
2.1.6 Menyatakan kepentingan
haiwan kepada
manusia, tumbuhan dan haiwan
lain.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s
36
B.Aktvt: m/s
26

2.2 Menghargai
pelbagai haiwan
disekeliling
kita.

2.2.1 Menunjukkan kasih sayang


terhadap haiwan dengan cara
tidak menganiaya haiwan.

B.Teks : m/s
44
B.Aktvt: m/s
31

1.0

1.2
Mengamalkan sikap
berjimat cermat ketika mencetak
dokumen.
2.7
Menukar warna fon
dengan menggunakan pemprosesan
kata (MS Word) atau perisian
persembahan (MS Powerpoint)
2.11
Mencetak dokumen dalam
dua salinan.
3.3
Mengintegrasi maklumat
dalam perisian
pemproses kata (MS
Word) dan perisian
persembahan (MS
PowerPoint).

B.Teks : m/s
39
B.Aktvt: m/s
29

Memahami
haiwan
mempunya
i keperluan
asas untuk
hidup.

13 April

17
April

Minggu
15
20 April

24
April
Minggu
16
27 April

30
April

2.0

Menggunak
an TMK
secara
bertanggun
gjawab dan
beretika
Memilih dan
mengaplika
sikan

sumber
TMK yang
bersesuaian
3.0 Menggunak
an TMK
untuk
mencari,
mengumpul
,
memproses

Muka 6

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


dan
menggunak
an
maklumat.
Minggu
17

2.3

Memahami 2.3.1
Mengenal pasti cara
tumbesaran
haiwan membiak iaitu
haiwan.
melahirkan anak dan bertelur.
2.3.2
Mengelas haiwan
berdasarkan cara pembiakan.

2.3

Memahami 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang


tumbesaran
berlaku pada haiwan sejak
haiwan.
dilahirkan iaitu membesar dari
segi perubahan rupa dan
pertambahan saiz.
2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan
yang menyerupai ibunya dan
yang tidak menyerupai ibunya.
2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran
haiwan seperti rama-rama atau
katak dari segi rupa dengan
memerhati haiwan sebenar.

4 Mei
8 Mei

Minggu
18
11
Mei
15
Mei

Minggu
19
18 Mei
22 Mei
(PS 1)
Minggu
20
25
Jun
29
Jun

2.3

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran


Memahami
haiwan seperti rama-rama atau
tumbesaran
katak dari segi rupa dengan
haiwan.
memerhati haiwan sebenar.
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran
TMK penulisan atau lisan

1.0
1.3
Mengetahui sumber maklumat
Menggunakan
yang diperolehi.
TMK secara
3.1 Mengenal pasti lokasi dan
bertanggungjawab dan
mencapai maklumat yang
beretika
disimpan.
4.0 Menggunak 3.2 Menggunakan pelayar web untuk
an TMK
melayari Internet.
untuk
mencari,
mengumpul
,
memproses
Muka 7

B.Teks : m/s
48
B.Aktvt: m/s
34

B.Teks : m/s
52
B.Aktvt: m/s
36

B.Teks : m/s
52
B.Aktvt: m/s
38

B.Teks : m/s
46
B.Aktvt: m/s
33

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


dan
menggunak
an
maklumat
29 MEI 14 JUN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
Minggu
21

2.4

Memahami
pergerakkan
haiwan.

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan


bergerak seperti berjalan,
merangkak, terbang, berenang,
menjalar, mengengsot, merayap,
berlari dan melompat.
2.4.2 Menjalankan simulasi cara
haiwan bergerak seperti ikan
berenang, burung terbang, lembu
berjalan, kura-kura merangkak,
ular menjalar, siput babi
mengengsot, semut merayap,
kuda berlari dan katak melompat.

B.Teks : m/s
58
B.Aktvt: m/s
40

2.4

Memahami
pergerakkan
haiwan.

2.4.3
Menyatakan kepentingan
pergerakan
kepada haiwan.
2.4.4
Menjelaskan
pemerhatian melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

B.Teks : m/s
61

15 Jun
19 Jun

Minggu
22
22 Jun
26 Jun

Minggu
23
29 Jun

3 Julai

1.0

1.3
Mengetahui sumber
maklumat yang
Menggunaka
diperolehi.
n TMK
6.1
Mengubahsuai hasil kerja sedia
secara
ada
dengan menggunakan jadual,
bertanggung
imej, audio
jawab dan
dan pelbagai format fon
mengikut
beretika
kesesuaian.
6.0
7.1
Menghasilkan tugasan
Menggunaka dengan
menggunakan perisian aplikasi
n TMK untuk
yang
bersesuaian untuk
meningkatka
Muka 8

B.Teks : m/s
61

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


n
produktiviti
dan
pembelajara
n.

menyampaikan idea
baru.

7.0
Menggunakan
TMK untuk
mengemukakan
idea dan
maklumat secara
kreatif
dan inovatif
TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 3) TUMBUHAN
Minggu
24
3.1 Memahami
keperluan asas
6 Julai
tumbuhan.

10 Julai

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas


tumbuhan iaitu air, udara dan
cahaya matahari.
3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara
dan cahaya
matahari kepada
tumbuhan dengan
menjalankan
penyiasatan.
3.1.3 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

B.Teks : m/s
67
B.Aktvt: m/s
43

3.2 Menyedari
tumbuhan
mempunyai
keperluan
asas untuk hidup.

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan


memberikan
keperluan asasnya
bagi memastikan ia hidup
dan
subur.

B.Teks : m/s
73
B.Aktvt: m/s
47

3.2 Menyedari
tumbuhan
20 Julai mempunyai

keperluan
24
asas untuk hidup.
Julai
Minggu
26
3.3 Memahami
tumbesaran
20 Julai tumbuhan.

3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan


memberikan
keperluan asasnya
bagi memastikan ia hidup
dan
subur.

B.Teks : m/s
73
B.Aktvt: m/s
47

3.3.1 Merekod perubahan yang


berlaku pada
tumbuhan semasa
membesar dari

B.Teks : m/s
76
B.Aktvt: m/s

Minggu
25
13
Julai
16 Julai
Minggu
26

Muka 9

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH

24 Julai

Minggu
27
27
Julai
31
Ogos

Minggu
28
3 Ogos

segi pertambahan tinggi atau


bilangan daun
dengan menjalankan
penyiasatan ke atas
tumbuhan sebenar.

3,3 Memahami
tumbesaran
tumbuhan.

3.3.1 Merekod perubahan yang


berlaku pada
tumbuhan semasa
membesar dari
segi pertambahan tinggi atau
bilangan daun
dengan menjalankan
penyiasatan ke atas
tumbuhan
sebenar.
3.3.2 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.
4.1
4.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya
seperti
matahari, lampu, lampu
Menganalisis
suluh dan api.
kaedah terang
4.1.2 Membezakan keadaan terang
dan gelap. dan gelap melalui
penyiasatan.

48

B.Teks : m/s
76
B.Aktvt:
m/s48

B.Teks : m/s
80
B.Aktvt: m/s
51

7
Ogos
TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 4) TERANG DAN GELAP
4.1
4.1.3 Menerangkan bagaimana
Minggu
bayang-bayang dihasilkan melalui
Menganalisis
29
aktiviti.
kaedah terang
4.1.4 Menaakul kepentingan cahaya
dan
gelap.
10
kepada
manusia.
Ogos
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian
14
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
Ogos
lisan.
Minggu 4.2
4.2.1 Mencipta permainan bayang30
bayang.
Mengaplikasi
17
Ogos pengetahuan
tentang
21 Ogos
pembentukan
bayangbayang.
Minggu 4.2
4.2.1 Mencipta permainan bayang31
bayang.
Mengaplikasi
24
Muka 10

B.Teks : m/s
84
B.Aktvt: m/s
57

B.Teks : m/s
89
B.Aktvt: m/s
62

B.Teks : m/s
89
B.Aktvt: m/s

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH


Ogos
28 Ogos

pengetahuan
tentang
pembentukan
bayangbayang.
TEMA : SAINS FIZIKAL
TOPIK : 5) ASAS TEKNOLOGI
Minggu
32
5.1
1 Sept Mengaplikasikan
4 Sept
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan

62

5.1.1 Membaca dan menerangkan


manual.
5.1.2 Mengenal pasti komponen set
binaan
berpandukan manual
bergambar.

B.Teks : m/s
93
B.Aktvt: m/s
63

berdasarkan
manual
bergambar.
MInggu
33
7 Sept

11 Sept

Minggu
34
14 Sept

18 Sept

5.1
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan
berdasarkan
manual
bergambar.
5.1
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan

5.1.1 Membaca dan menerangkan


manual.
5.1.2 Mengenal pasti komponen set
binaan
berpandukan manual
bergambar.

5.1.3 Memilih komponen set binaan


berpandukan
manual bergambar.
5.1.4 Memasang komponen set binaan
berpandukan
manual bergambar.

Muka 11

B.Teks : m/s
93
B.Aktvt: m/s
63

B.Teks : m/s
97
B.Aktvt: m/s
65

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH

berdasarkan
manual
bergambar.
19 Sept 27 Sept
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Minggu
35
28 Sept

2
Okt

5.1
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan

5.1.4 Memasang komponen set binaan


berpandukan manual
B.Teks : m/s
bergambar.
98

berdasarkan
manual
bergambar.
Minggu
36
5 Okt
9 Okt

5.1
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan
berdasarkan
manual
bergambar.

Minggu
37
12 Okt
16
Okt

5.1
Mengaplikasikan
pengetahuan
tentang
pemasangan
komponen
set binaan

5.1.5 Melakarkan hasil binaan


menggunakan bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan
secara lisan.
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut
urutan.
5.1.8 Menyimpan komponen yang
telah dibuka

5.1.5 Melakarkan hasil binaan


menggunakan bentuk asas.
5.1.6 Menceritakan hasil binaan
secara lisan.
5.1.7 Membuka hasil binaan mengikut
urutan.
5.1.8 Menyimpan komponen yang
telah dibuka
Muka 12

B.Teks : m/s
100
B.Aktvt: m/s
66

B.Teks : m/s
100
B.Aktvt: m/s
67

PANITIA SAINS SK. PUCHONG INDAH

berdasarkan
manual
bergambar.
MInggu
38

1.0

19 Okt
23 Okt

Menggunakan
TMK secara
bertanggungjawa
b dan
beretika.
4.0
Menggunakan
TMK untuk
memperoleh dan
berkongsi
maklumat.

1.3 Mengetahui sumber maklumat


yang
diperolehi.
1.4 Mengamalkan etika penggunaan
kata
laluan dan teks semasa
berkomunikasi
dalam talian.
4.1 Berkongsi idea dengan
menghantar dan
membalas e-mel kepada seorang
penerima.

Muka 13

B.Teks : m/s
108
B.Aktvt: m/s
70