Anda di halaman 1dari 20

PENGHARGAAN

Bismilahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah S.W.T yang maha pemurah lagi maha penyayang. Selawat dan
salam keatas junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh ahli keluarga dan para sahabatnya.
Terlebih dahulu kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran
kerana dengan izin dan kurniaNya maka dapatlah saya menyiapkan tugasan individu yang
menghendaki saya untuk menyediakan lirik lagu mengikut loghat negeri yang berbeza dan
kemudian mentranskripsi fonetik lagu tersebut dan dan menulis tugasan dalam ejaan baku.
Manakala tugasan kedua saya dikehendaki untuk membuat ulasan berdasarkan kepada
artikel yang diberikan. Semoga dengan adanya tugasan ini akan dapat memberi serba
sedikit penerangan dan pengetahuan berkaitan fonetik dan dapat saya terangkan dengan
jelas sekiranya suatu hari nanti apabila saya akan ditanyakan berkenaan dengan fonetik
Bahasa Melayu serta dapat diaplikasikan suatu hari nanti di sekolah
Tujuan sebenar tugasan ini dibuat adalah untuk mengetahui fungsi sebenar fonetik
cara bagaimana untuk mentranskripsikan bunyi ujaran yang dituturkan mengikut loghat
daerah atau negeri yang berbeza. Tugasan ini merupakan tugasan individu yang diberikan
oleh pensyarah kepada pelajar bagi subjek Bahasa Melayu (BMM 3083)
Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada mereka yang sanggup meluangkan
masa dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini terutamanya kepada rakan-rakan
seperjuangan saya.
Tidak lupa juga kepada pensyarah kami Puan Nafishah Binti Jusoh, yang telah
banyak memberi tunjuk ajar dan bantuan dalam mendapatkan maklumat yang sahih dan
betul dalam menghasilkan tugasan yang baik
Akhir sekali kami ingin memohon seribu kemaafan seandainya ada tersilap kata atau
terdapat kelemahan pada tugasan yang saya sediakan. Segala yang baik itu datangnya
dari Allah

S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.

Segala

kritikan yang dibuat adalah untuk kebaikan semua pihak. Semoga ianya dapat memberi
manfaat bersama dan kenangan bagi saya semasa menyiapkan tugasan ini.
Sekian terima kasih.

Wassalam.........

Tugasan 1
Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu membincangkan dan menghuraikan tentang teori
fonetik dan fonologi, artikulasi dan articulator, huruf-huruf dan simbol-simbol fonetik, fonem
segmental dan fonem suprasegmental. Bidang ini turut membehaskan latihan transkripsi
fonetik, penyukuan pola suku kata, dan sebutan baku bahasa Melayu yang melibatkan
sebutan bentuk kata terbitan dan kata pinjaman.
1. Berdasarkan pernyataan di atas, sediakan satu daripada sumber berikut:
a. Rakaman perbualan mana-mana penutur dialek. (dicadangkan perbualan DJ radio
daerah)
b. Rakaman mana-mana lagu yang mempunyai lirik berunsur dialek
c. Rakaman sebarang ucapan, ceramah dan lakonan yang dituturkan dalam manamana dialek di Negara ini.
Anda dikehendaki:
a) Menyediakan teks rakaman perbualan, lirik lagu, ucapan, ceramah dan
lakonan dalam bahasa Melayu standard. Jangka masa dialog ialah dua minit
sementara lirik lagu melibatkan seluruh lagu
b) Mentranskripsi fonetik dan menulis tugasan dalam ejaan baku rakaman yang
telah dipilih menurut jangka masa dalam soalan (a)

Terjemahan Lirik Lagu Apo Nak Dikato

Pergi pekan naik basikal


Tengah hari tengah panas
Apa daya memotong getah
Apa nak dikata
Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah
Kat Kuala Pilah

Sawah lebar kerbau banyak


Air perigi sejuk sekali
Sunyi sepi tiada orang
Apa nak dikata
Kalau boleh nak bising-bising
Macam pekan Tampin

Tanak nasi beras kampung


Masak lemak cili api
Mesin padi tiada lagi
Apa nak dikata
Ramai orang dah kerja kilang
Kat Pekan Seremban

Batu Empat Teluk Kemang


Tempat orang mandi manda
Hari minggu penuh sesak
Apaa nak dikata
Air laut bertambah masin
Kat pekan Port Dickson

Lirik Lagu Apo Nak Dikato Blues Gang

Poi pokan naik basika


Tongah haghi tongah paneh
Apo dayo motong gotah
Apo nak dikato
Kalau boleh nak jadi cikgu sekolah
Kek Kolo Pilah

Sawah leba kobau banyak


Ayer pigi sejok sekali
Sunyi sopi ta ado oghang
Apo nak dikato
Kalau boleh nak bising-bising
Macam pokan Tampin

Tanak nasik boreh kampong


Masak lomak cili api
Mesen padi takdo lai
Apo nak dikato
Ramai oghang dah kojo kilang
Ke pokan Seromban

Batu ompek Toluk Komang


Tompek oghang mandi mando
Aghi minggu ponoh sosak
Apo nak dikato
Air laut bertambah masin
Kek pokan Port Dickson

Transkripsi Lirik Lagu Apo Nak Di Kato

[ # poi pokan nai basika #]


[ # tah hai tah paneh #]
[ # ap day mt gtah #]
[# ap na dikat #]
[# kalaw bulh na jadi ckgu skolah #]
[# k kl pilah #]

[# sawah leba kbaw baa #]


[# ayr pigi sjk skali #]
[# sui spi ta do oa #]
[# apo na dikat #]
[# kalaw bulh na bisi-bisi #]
[# macam pkan tampin #]

[# tana nasi beh kampo #]


[# masa lma cili api #]
[# mesn padi tad lay #]
[# ap na dikat #]
[# ramay oa dah kj kila #]
[# ke pkan srmban #]

[# batu mpe tlu kma #]


[# tmpe oa mandi mand #]
[# ai megu pnuh ssa #]
[# ap na dikat #]
[# air laut brtambah masin #]
[# ke pkan port Dickson#]

Tugasan 2

Ulas secara kritis artikel Adil terhadap sebutan baku- Nik Safiah daripada Utusan Malaysia
berkaitan dengan isu bahasa baku, dan tumpuan ulasan anda hendaklah berfokuskan
kesukaran sebutan baku bahasa Melayu dilaksanakan di Negara ini dengan mengambil kira
sejarah pelaksanaannya, penyediaan pedoman umum sebutan baku, peranan agensi
awam, dan kesungguhan pelaksanaannya.

Ulasan artikel
Bahasa adalah alat komunikasi dan pengucapan. Ia mempunyai ciri-ciri yang
menghubungkan manusia dengan manusia termasuklah budaya. Bahasa jiwa bangsa pula
menggambarkan sesuatu bahasa yang tidak saja diamal dan dihayati tetapi terkandung
makna yang menghubungkan pemikiran dan hati. Bahasa Melayu di Malaysia telah wujud
ratusan tahun di samping bangsa Melayu bersama-sama mengukir sejarah mengukir
sejarah, tradisi dan budayanya. Selepas merdeka bahasa Melayu ditempatkan dalam sistem
pendidikan yang membolehkan ia dipelajari secara tertib dengan pemahaman terhadap
nahu dan ayat sehingga menjadi baku dalam sebutan. Bahasa Melayu secara
perlembagaan merupakan bahasa rasmi dan dalam bidang pendidikan merupakan bahasa
pengantar. Bahasa Melayu menjadi asas kepada perpaduan negara.
Kebakuan Bahasa Melayu dalam perhubungan, percakapan dan pengkaryaan amat
penting diperkukuhkan supaya Bahasa Melayu mampu tampil sebagai bahasa ilmu, sains
dan teknologi. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), baku bermaksud sesuatu yang
(sudah) diterima umum sebagai betul dan sah (bentuknya, sifatnya dan lain-lain) dan dapat
dijadikan asas perbandingan bagi bentuk yang lain (bahasa, sebutan, ejaan, dan
sebagainya) dan standard. Nik Safiah (1987) pula mendefinisikan bahasa baku sebagai satu
bentuk bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima dan dijadikan sebagai model oleh
sekumpulan besar komuniti bahasa. Pembakuan pula merujuk kepada proses pengkodan
bahasa dalam aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan.
Artikel yang bertajuk adil terhadap sebutan baku yang diterbitkan oleh Utusan
Malaysia merupakan saranan, permohonan dan perjuangan demi memartabatkan bahasa
Melayu Baku di persada yang lebih tinggi iaitu di peringkat kebangsaan di tanahair tempat
tumpah darah. Nik Safiah Karim dilihat seperti mewakili semua tokoh-tokoh bahasa di
Malaysia untuk mengekalkan sebutan bahasa Melayu Baku dalam sistem pendidikan
Negara ini. Usaha ini seolah-olah merupakan usaha terakhir beliau untuk mendapatkan
sokongan kabinet kerajaan Malaysia untuk mempertimbangkan kesinambungan perjuangan
mendaulatkan sebutan baku bahasa Melayu di Malaysia, setelah kajian dibuat oleh Menteri
Pendidikan Malaysia dan diserahkan ke Parlimen. Saya membahagikan ulasan ini kepada
beberapa bahagian agar lebih jelas dan nampak dengan jelas apakah sebenarnya yang
berlaku sehingga artikel ini dikeluarkan di media cetak.

Sejarah Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku


Berdasarkan kepada pembacaan saya berkenaan dengan sejarah pelaksanaan
Bahasa Melayu Baku, usaha ini telah lama dijalankan dan semakin hari usaha ini terlah
diterima oleh umum iaitu dari peringkat rendah hinggalah ke peringkat kebangsaan. Namun
usaha ini terdapat banyak halangan dan menyebabkan ianya kelihatan seperti tenggelam
dan timbul pada sesetengah masa. Setelah Bahasa Melayu termaktub sebagai bahasa
kebangsaan dan bahasa Negara dalam Perlembagaan Malaysia, Bahasa Melayu memikul
tanggungjawab yang pelbagai rupa. Selain daripada ianya menjadi bahasa komunikasi
dalam perbualan umum dan digunakan di institusi pengajian tinggi, malah pada waktu ini
juga ia telah diterima untuk digunakan di dalam mahkamah.
Bahasa Melayu pun dikaitkan dengan konsep baku atau standard (Asmah Hj. Omar
1977; Nik Safiah Karim 1978)
Semenjak itu, usaha pembakuan Bahasa Melayu tidak lagi terhad kepada kelainan
tulisan semata-mata tetapi telah bergerak kea rah pembakuan bahasa lisan. Pelaksanaan
sebutan baku merupakan satu usaha yang kompleks. Usaha ini menjadi kukuh dengan
termaktubnya Akta 213 (Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959). Dengan termaktubnya
Akta 213 ini, usaha pembakuan Bahasa Melayu bergerak dengan lebih lancar selaras
dengan objektif penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu

Untuk memajukan dan menggayakan bahasa kebangsaan(objektif 1)

Untuk membakukkan ejaan serta sebutan(objektif 5)

Bahasa

Melayu dapat

dikatakan baku sekiranya perkara-perkara seperti berikut

dimantapkan dan diselaraskan sejajar dengan keperluan praktik, intelektual dan linguistik:

Sistem bunyi dan sebutan

Sistem ejaan

Sistem peristilahan

Perkamusan

Tatabahasa

Dalam konteks pelaksanaan baku, lima aspek diatas boleh diteliti satu persatu bagi
memantapkan lagi proses pembakuan Bahasa Melayu dan membolehkan kita melihat darjah
kebakuan Bahasa Melayu.

Usaha memperkembangkan bahasa Melayu Baku


Artikel yang diberikan ini ditulis bersandarkan rumusan ruang likup masa yang lama
dengan menyusuri liku-liku perkembangan bahasa Melayu Baku itu sendiri. Malaysia perlu
mengekalkannya supaya bahasa kebangsaan itu diperluaskan bagi membolehkan
kesefahaman berkembang di kalangan rakyatnya.
Pembakuan bahasa merupakan agenda nasional yang dilakukan untuk memajukan
dan mengembangkan bahasa Melayu. Aspek utama bahasa yang dibakukan ialah aspek
ejaan,

sebutan dan tatabahasa.

Sebutan baku yang digagaskan oleh Kementerian

Pelajaran melalui Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP) bertujuan untuk mewujudkan satu
variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi rasmi.
Dasar sebutan baku ada menggariskan bahawa sebutan huruf, kata mahupun ayat
mestilah berdasarkan sebutan fonemik,

sebutan berdasarkan ejaan dan setiap huruf

dilafazkan menurut nilai bunyinya dalam bahasa Melayu.

Dalam hal ini sudah menjadi

tanggungjawab kepada guru khususnya guru bahasa Melayu agar mereka sendiri turut
sama mempraktikkan situasi sejajar dan sewajarnya semasa mempraktikkan aktiviti lisan
dihadapan anak muridnya.

Guru bahasa Melayu itu sendiri pula perlulah mampu

menunjukkan kreadibiliti bertutur secara petah dengan menggunakan sebutan dan intonasi
yang betul dalam pelbagai situasi serta lebih baik sekali dan mampu menggunakana bahasa
baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa dan sebutan yang betul dalam aktiviti
mendengar, bertutur, selain membaca dan menulis. Dalam hal ini para guru perlulah peka
dengan variasi bahasa yang wujud. Bahasa Melayu umumnya dapat dibahagikan kepada
tiga jenis variasi iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat dan dialek sosial. Justeru,demi
memartabatkan dan merealisasikan semua ini guru-guru perlulah menggelakkan diri
daripada dipengaruhi oleh loghat atau dialek yang telah menjadi darah daging seseorang
itu.
Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan
penutur dalam satu-saTu masyarakat bahasa.

Dialek mempunyai bentuk tertentu,

dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standarad dari segi
sebutan, tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu, tetapi perbezaannya tidaklah
begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain.

Dialek berbeza dari segi

sebutan, gaya lagu bahasa, malah kosa kata. Cuba kita sama-sama bayangkan apakah
yang akan berlaku dan kesan yang akan terjadi jika seorang guru bahasa Melayu sendiri
menggunakan dialek semasa mengajar. Ini tentu akan menimbulkan kecelaruan kepada
penguasaan bahasa murid-murid di sekolah.
10

Berlaku penyalahgunaan bahasa di Malaysia


Harapan dan matlamat artikel yang diberikan adalah mahukan penggunaan bahasa
Melayu berada dalam keadaan paling sempurna dalam setiap bidang dan aspek. Tuntas
pelaksanaan bahasa Melayu baku dalam kalangan guru bahasa Melayu pendidikan rendah
tidak menampakkan kejayaan yang ketara kerana salah guna bahasa sama ada secara
lisan mahupun bertulis masih berlaku.
Kesalahan berbahasa Melayu akhirnya mencipta bahasa rojak yang meluas
penggunaanya dalam komunikasi termasuk komunikasi secara formal. Para pelajar tidak
dapat menggunakan bahasa Melayu yang betul kerana acuannya sendiri. Kenyataan ini
disokong sendiri oleh Awang Sariyan (1994). Menurutnya, salah satu punca terjadinya
keracunan bahasa kita ialah wujudnya manusia yang bukan ahli tepat yang menentukan
nasib bahasa Melayu itu sendiri. Selain guru bahasa Melayu, guru matapelajaran lain juga
harus mempunyai sikap yang positif terhadap keperluan meningkatkan kecekapan
penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran mereka. Mereka juga bertanggungjawab
untuk meningkat dan meluaskan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar mereka.Gurulah yang seharusnya
menjadi contoh (role model) pengguna bahasa yang paling baik bagi pelajar-pelajar.
Hasilnya, pelajar akan lebih berkeyakinan dalam penggunaan bahasa Melayu baku dalam
proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu mereka di sekolah serta mereka akan
sering menggunakannya apabila berada diluar kawasan sekolah.
Tidak kurang juga kebanyakan individu yang terpengaruh dengan pertuturan yang di
gunakan di dalam filem-filem tertentu. Lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak yang cepat
terpengaruh dan mudah untuk meniru gaya bahasa yang digunakan di dalam filem aksi
yang

ganas.

Semua

ini

menyumbang

kepada

berlakunya

kepincangan

dalam

memartabatkan bahasa Melayu Baku di Malaysia.

Memartabatkan Bahasa Melayu Baku


Matlamat akhir artikal ini adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu yang
merupakan satu proses pembinaan bahasa yang dijalankan secara berterusan dalam sudut
sistemnya iaitu sistem ejaan, sebutan, tatabahasa, peristilahan, kosa kata dan laras bahasa.
Untuk memartabatkan bahasa Melayu, banyak usaha yang perlu dilakukan oleh
pelbagai pihak khususnya pihak kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu dapat
dipraktikkan dalam sistem pendidikan negara. Melalui pendidikan, sesuatu perancangan itu

11

dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah diatur oleh pihak kerajaan.
Pemantapan dari segi pembinaan bahasa itu sendiri perlu seiring dengan perkembangan
pendidikan. Jika kedua-dua konsep ini dapat digabungkan nescaya usaha untuk
memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Istilah bahasa baku dan bahasa standard merujuk kepada perkara yang sama. Di
dalam Kamus Dewan 1989, perkataan baku ini membawa pengertian yang (sudah)
diterima umum sebagai betul dan sah.dan dapat dijadikan asas perbandingan .
Pembakuan merujuk kepada proses pengekodan bahasa. Biasanya pengekodan bahasa ini
membabitkan aspek tatabahasa, sebutan ejaan, pengkamusan dan peristilahan.
Sistem bahasa baku lebih menyeluruh kepada masyarakat kerana ia boleh difahami
oleh semua penutur bahasa tersebut. Sebenarnya bahasa baku ini digunakan hanya dalam
majlis atau situasi-situasi rasmi sahaja. Ramai yang berpendapat bahawa Bahasa Melayu
Johor-Riau sebagai bahasa baku kerana penggunaannya yang meluas dalam bidang
pentadbiran dan juga di sekolah. Sebagai bahasa yang mempunyai penutur yang ramai,
khususnya di negeri Johor, Melaka, Selangor dan sebahagian besar Perak dan juga
berdasarkan faktor sejarah, sudah tentu bahasa ini menjadi asas kepada pembentukan
bahasa Melayu Baku. Akan tetapi, bukanlah bahasa tersebut merupakan bahasa baku yang
sebenarnya. Dalam proses perkembangan Bahasa Melayu Baku, ia akan membentuk
imejnya tersendiri.

Pelaksanaan Pedoman Umum Sebutan Baku

Bagi memastikan usaha memartabatkan Bahasa Melayu berjalan lancar, maka suatu
panduan diwujudkan sebagai ikutan ramai. Langkah mewujudkan buku ini juga bukti dan
alasan kepada Dato Dr. Nik Safiah Karim merayu kepada kerajaan supaya adil dalam
memutusakan kesinambungan Bahasa dan Sebutan Baku Bahasa Melayu di sekolah.
Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu ini berdasarkan kepada dokumendokumen pedoman sebutan baku bahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa
dan Pustaka, khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut :
i.

Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka,
1998.

ii.

Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka,
1994.

iii.

Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Dewan Bahasa Dan Pustaka,
1991.
12

Perancangan mengenai pembakuan sebutan bahasa Melayu menjadi salah satu


objektif Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP), iaitu yang telah termaktub dalam Akta Dewan
Bahasa dan Pustaka 1959 ( Disemak 1978; Pindaan dan Peluasan 1995). Terdapat
beberapa objektif yang dicatatkan sebagai tujuan-tujuan Lembaga Pengelola DBP mengenai
perkara ini iaitu untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang
sesuai dalam bahasa kebangsaan.
Selain itu juga, sebutan baku dilihat bertujuan untuk memantapkan sistem dan
struktur dalaman bahasa Melayu agar sistem sebutannya menjadi mantap sejajar dengan
pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa kata yang merangkumi perbendaharaan
kata umum dan istilah, sistem ejaan serta laras bahasa.

Cadangan dan langkah yang perlu dilaksanakan


Langkah yang pertama ialah peranan guru-guru dan pihak sekolah. Guru hendaklah
memperbaiki kelemahan dalam penggunaan bahasa Melayu baku yang kurang diberi
perhatian di peringkat sekolah. Sebagai contoh,memperbetulkan terlebih dahulu kesalahan
bahasa yang dilakukan oleh guru sendiri kemudian disusuli dengan memperbetulkan
kesalahan bahasa di kalangan pelajar. Pihak sekolah juga perlu menganjurkan aktiviti-aktiviti
bahasa seperti mengadakan program bulan bahasa dengan pengisisan pertandingan
seperti pidato, syarahan, kuiz bahasa, pertandingan mencipta pantun, pertandingan
bercerita bahasa Melayu dan lain-lain lagi. Dengan adanya penyertaan daripada pihak
pelajar yang menggalakkan, secara tidak langsung mereka terdedah dengan penggunaan
bahasa Melayu Baku yang betul bak kata pepatah Sambil menyelam minum air.
Langkah yang kedua, pihak kerajaan perlu meningkatkan kempen kesedaran untuk
memartabatkan bahasa Melayu Baku. Kempen ini bertujuan untuk menggalakkan
penggunaan bahasa Melayu yang gramatis serta memperkasakan kembali bahasa Melayu
Baku di peringkat sekolah. Kempen itu pula lebih bermakna jika sekiranya pihak penganjur
menjemput penceramah berpengalaman bagi menyampaikan ceramah yang bertajuk
Cintailah bahasa Melayu. Selain daripada para pelajar menyertainya kempen ini, guru-guru
dan masyarakat setempat juga digalakkan untuk menyertainya. Selain itu, ia boleh dilakukan
dalam penyebaran media massa sebagaimana yang kita tahu media massa merupakan satu
kompenen yang paling mudah untuk berkongsi informasi. Selain itu kerjasama antara
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bersama badan bukan kerajaan (NGO) juga boleh
diwujudkan untuk mengadakan kempen bahasa ke arah memerangi masalah kerancuan
bahasa dan pencemaran bahasa.

13

Langkah yang ketiga, peranan ibu bapa juga penting ke arah membendung masalah
yang menghalang penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar sekolah
rendah mahupun di peringkat yang lebih tinggi. Banyak cara boleh dilakukan oleh ibu bapa
walaupun hanya berada di rumah kediaman mereka. Antaranya menerapkan anak-anak
mereka dengan budaya suka membaca. Melalui pembacaan pelbagai bahan bacaan
bermanfaat, anak-anak akan terdedah kepada kosa kata Melayu baku yang betul.
Kekeliruan penggunaan kosa kata dapat diminimumkan. Amalan membaca juga membantu
pelajar membezakan antara kosa kata Melayu baku dengan kosa kata yang tidak diterima
dalam bahasa Melayu baku. Contoh bahan bacaan yang baik adalah seperti buku cerita
bahasa Melayu berbentuk cerita pengajaran, buku rujukan penulisan bahasa Melayu, buku
rujukan tatabahasa Melayu, majalah-majalah ilmiah, surat-surat khabar bahasa Melayu dan
sebaginya.

Melalui

pembacaanlah,

manusia

boleh

menambah

ilmu

bahasa

dan

memperbanyakkan kosa kata bahasa Melayu.


Oleh itu, semua pihak bermula daripada pihak berwajib diikuti dengan pihak sekolah,
guru-guru, individu pelajar seterusnya ibu bapa perlulah berganding bahu memartabatkan
penggunaan bahasa Melayu baku dengan memainkan peranan yang pragmatik. Dengan
adanya usaha yang berterusan serta efisien, bahasa Melayu yang merupakan bahasa
kebangsaan ini akan sentiasa dihormati dan penggunannya mampu dilindungi daripada
kerosakan bahasa dari masa ke semasa. Siapa lagi yang ingin memelihara dan meneruskan
penggunaan

bahasa

Melayu

Baku

kalau

bukan

kita

sebagai

rakyat

Malaysia.

Sesungguhnya, negara tidak mahu kehilangan bahasa yang indah ini, sebaliknya ingin
memprioritikan bahasa Melayu sebagai bahasa berprestij di persada dunia dengan harapan
generasi akan datang dapat menikmati keaslian dan ketulenan bahasa Melayu seterusnya
tak lapuk dek hujan, dan tak lekang dek panas.

14

Kesimpulan
Setelah tugasan Fonetik Dan Fonologi ini berakhir, dapatlah disimpulkan bahawa
fonetik merupakan ilmu bahasa yang berkaitan penyebutan dan lambang yang menunjukkan
sebutannya. Transkripsi fonetik pula berupaya membantu pelajar membebaskan diri
daripada ikatan ejaan dan dapat menumpukan perhatian pada keaslian bunyi fonetik serta
membentuk atau mencipta harmoni yang setepat mungkin antara teks dengan bunyi.
Seterusnya,

untuk

menguasai bahasa

Melayu Baku dan mengelakkan daripada

penggunaannya kurang diberi perhatian di peringkat sekolah rendah, usaha memartabatkan


bahasa Melayu baku perlu digalas dan disedari oleh semua pihak bermula daripada pihak
berwajib, diikuti dengan pihak sekolah, barisan guru, ibu bapa seterusnya individu pelajar.
Pembakuan bahasa di sekolah rendah perlu dipelihara daripada masalah campur aduk
bahasa, kecelaruan tatabahasa dan juga pencemaran bahasa.

15

REFLEKSI
Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu merupakan satu matapelajaran baharu yang
saya pelajari pada semester ini. Banyak ilmu baharu berkenaan dengan fonetik yang saya
pelajari sepanjang sesi pembelajaran bersama-sama dengan Puan Nafishah binti Jusoh.
Bermula daripada alat artikulasi hinggalah yang terbaharu saya pelajari berkenaan dengan
fonem suprasegmental. Dalam tugasan fonetik yang diberikan, saya dikehendaki untuk
mentranstripsi sebuah lagu dialek negeri Sembilan yang bertajuk apo nak dikato nyanyian
daripada Eto.
Sepanjang pelaksanaan untuk mentranskripsi lagu ini, banyak cabaran dan ilmu
pengetahuan baharu yang saya hadapi. Semasa mentranskripsi lagu dialek Negeri
Sembilan ini, masalah yang dihadapi ialah untuk mencari simbol fonetik dalam Microsoft
Word. Proses pencarian simbol fonetik untuk mentranskripsi lagu mengambil masa yang
agak lama bagi melaksanakan tugasan ini. Berdasarkan pelaksanaan tugasan transkripsi ini
antara nilai murni yang saya perolehi ialah sikap sabar. Tanpa sifat sabar dalam diri
barangkali saya akan menghadapi tekanan perasaan dalam diri semasa mencari simbol
fonetik. Namun setelah selesai saya mentranskripsi lagu tersebut, saya amat berpuas hati
dengan hasil yang diperoleh. Semoga hasil transkripsi saya dapat memuaskan hati pihak
pemeriksa juga hendaknya.
Tugasan seterusnya saya diminta untuk membuat ulasan berkenaan artikel yang
diberikan bersama dengan soalan tugasan ini. Artikel yang diberikan menerangkan perkara
yang berkaitan dengan pelaksanaan sebutan Bahasa Melayu Baku di Malaysia. Saya
sedaya upaya mendapatkan maklumat berkenaan dengan proses pelaksanaan Bahasa
Melayu Baku daripada pusat sumber Institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim untuk
memahami apakah sebenarnya perjuangan memartabatkan Bahasa Melayu Baku.
Berdasarkan daripada

pembacaan dan pencarian maklumat,saya berpendapat bahawa

pelaksanaan sebutan Bahasa Melayu Baku merupakan satu tugas yang mulia dan
seharusnya mendapat pujian dan sanjungan daripada pihak-pihak yang tertentu.
Perjuangan memartabatkan Bahasa Melayu seharusnya diterapkan di peringkat sekolah
rendah dan seterusnya ke tahap yang lebih tinggi.
Berdasarkan tugasan yang diberikan, saya dapat memahami cara bagaimana untuk
memahami dialek sesetengah negeri berdasarkan simbol fonetik sekiranya diberikan. Selain
itu juga, saya dapat mengetahui cara bagaimana bahasa dialek tersebut dibunyikan
berdasarkan kepada simbol fonetik yang diberikan. Antara ilmu baharu yang saya perolehi
ialah perjuangan memartabatkan Bahasa Melayu Baku. Perjuangan ini seharusnya di
ketengahkan kepada pihak atasan bagi menjadikannya satu budaya yang diamalkan bukan
16

hanya di sekolah malah digunakan secara umum dan meluas. Selain itu juga, perjuangan ini
tidak seharusnya dilaksanakan pada masa-masa yang tertentu dan kadangkala terhenti
seketika.
Seperti yang kita maklum, setiap sesuatu pastinya ada kekurangannya. Tugasan
juga terdapat beberapa kelemahan. Antara kelemahan yang dapat dilihan dalam tugasan ini
ialah kekurangan maklumat dari segi bahan rujukan. Hal ini mungkin kerana kesibukan diri
dalam menyempurnakan tugasan-tugasan lain yang masih tersisa dan perlu dihantar dalam
tempoh masa yang terdekat. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih
belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Sebagai seorang guru pelatih, malah
seorang bakal guru kelak, saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar
segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna.
Selain itu, berdasarkan pengamatan saya, terdapat juga beberapa kelemahan di
dalam tugasan ini dari segi penggunaan bahasa. Kebanyakan bahasa yang digunakan
agak kucar-kacir dan tidak menepati kosa kata bahasa Melayu yang baik. Selain itu,
penguasaan perbendaharaan kosa kata yang agak lemah menyebabkan pengolahan
bahasa yang digunakan agak tidak menarik dan kurang sedap untuk didengari. Besar
kemungkinan juga terdapat beberapa kesalahan yang saya terlepas pandang dan mungkin
itu adalah kelemahan dan kesilapan daripada pihak saya. Segala kelemahan tersebut saya
dahului dengan ampun dan maaf. Semoga kesilapan dan kesalahan tersebut dapat
mematangkan saya sepanjang berada di Institut pendidikan guru Kampus Sultan Abdul
Halim.
Sepanjang melaksanakan tugasan ini banyak perkara yang saya telah pelajari.
Antaranya, tugasan yang diberikan ini banyak memberi pengertian, pengetahuan dan
pengalaman buat saya untuk menjadi seorang guru yang cemerlang di masa hadapan. Ini
kerana diawal tugasan lagi saya telah mengalami pelbagai cabaran dan rintangan. Namun
dengan usaha yang dilakukan akhirnya saya dapat merealisasikannya. Dengan adanya
tugasan sebegini, ia telah dapat menambahkan pengetahuan baharu dan berguna untuk
menduduki peperiksaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Selain itu juga, dengan
pengetahuan yang baharu saya perolehi ini menjadikan saya lebih mahir dalam
melaksanakan pembelajaran dan menyesuaikannya dengan kaedah-kaedah pengajaran
yang sepatutnya serta bahan bantu mengajar yang sesuai untuk proses pengajaran dan
pembelajaran. Oleh itu, dengan adanya pengetahuan yang berguna ini, akan saya gunakan
apabila menjadi seorang guru kelak, samada semasa praktikum nanti mahupun semasa
menjadi seorang guru. Akhir kata dengan selesainya tugasan yang telah diberikan ini, saya
telah dapat menguasai dan memahami isi pelajaran yang cuba disampaikan oleh pensyarah
17

saya Puan Nafishah binti Jusoh. Walaupun interaksi kami didalam kelas adalah terhad
kerana komitmen yang menghambat diri dimana pensyarah dan guru pelatih masingmasing menggalas tanggungjawab yang berbeza dan sibuk dengan tugas masing- masing
namun isi pelajaran yang ingin disampaikan akhirnya telah dapat saya kuasai hasil daripada
proses pelaksanaan tugasan ini. Dengan adanya tugasan seperti ini, saya yakin dan
percaya ianya akan memberikan kesan yang positif kepada bakal guru untuk mendidik anak
bangsa dengan cara yang menarik dan berkesan.

18

RUJUKAN

Abdul Hamid Mahmood & Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik : Fonetik & Fonologi
Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Aslita Sdn. Bhd.

Dewan Bahasa Dan Pustaka (1998). Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Fonetik Dan Fonologi, Kuala Lumpur : PTS
Profesional 2002.

Ismail Dahaman (1994). Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu, Selangor D. E. : Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Sulaiman Masri (1989). Inilah Bahasa Baku, Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Nor Hashimah Jalaludin. Asas Fonetik, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

19

Lampiran

20

Anda mungkin juga menyukai