Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Kelas

: 2 Cerdik

Pembelajaran

: Bahasa Malaysia

Hari

: Selasa

Tarikh

: 26 Ogos 2014

Masa

: 9.00 pagi 10.00 pagi

Bilangan Murid

: 32 orang

Tajuk

: Suku Kata

Kemahiran

: Mengenali suku kata tertutup

Pengetahuan sedia ada :


1. Murid sudah mengenali suku kata dan bunyi suku kata.
2. Murid telah mempelajari suku kata pada pembelajaran lepas.
Hasil pembelajaran : Pada akhir pelajaran murid dapat,
1. Mengenal suku kata KV dan KVKV.
2. Menyebut suku kata dengan betul.
Penggabungjalinan isi kandungan :
1. Pendidikan seni Menggunting dan menampal.
2. Muzik Nyanyian dan gerakan.
Penerapan nilai : Kasih sayang, mendengar arahan, dan bekerjasama.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : Power point, kad suku kata,
lembaran kerja dan klip video.

Langkah /
masa

Isi kandungan

Klip video

Aktiviti P & P

1) Menyanyikan lagu
Suku Kata

Catatan

Teknik : Nyanyian
dan gerakan

dengan gerakan.
Nilai : Mendengar

Set Induksi

arahan, tekun,

(5 minit)

tolong-menolong
dan kasih sayang.
BSPP : Lembaran
suku kata.
Klip video

1) Guru menayangkan

Teknik : Didik hibur

Penerangan suku

paparan interaktif

kata melalui

mengenai suku kata

Nilai : Mendengar

paparan interaktif

melalui klip video

arahan, tekun dan

2) Murid diminta untuk

Langkah 1

kasih-sayang.

mendengar arahan

(15 minit)

dan memberi
tumpuan
sepenuhnya.

Langkah 2
(15 minit)

Power point

1) Guru memaparkan

Teknik : Latih tubi

power point di
hadapan murid.
2) Murid diminta
mengeja dan
menyebut suku kata

Nilai : Mendengar
arahan, tekun dan
kasih-sayang.

yang ditunjukkan

BSPP : Power point.

oleh guru secara


beramai- ramai.
3) Guru memilih murid
secara bergilirgilir untuk mengeja
dan menyebut
suku kata tersebut
Power point

1) Guru mengadakan

Teknik : Latih tubi

aktiviti menjawab
soalan berdasarkan

Nilai : Mendengar

permainan bahasa

arahan, rajin, yakin

yang terdapat di

diri, tekun dan

Langkah 3

dalam power point

kasih-sayang.

(20 minit)

tersebut.
2) Murid membentuk

BSPP : Power point

kumpulan dan
menguji tahap
pengetahuan suku
kata mereka
sesama sendiri
Penutup
(5 minit)

Latihan
pengukuhan
&

1) Guru memberikan
lembaran kerja

Teknik : Latih tubi


dan didik hibur

kepada murid.

Klip video lagu

2) Guru memberi token

Nilai : Mendengar

Rasa Sayang

kepada murid yang

arahan, tekun,

telah menyiapkan

tolong-menolong

latihan

dan kasih sayang.

dengan kemas dan


cantik.

BSPP : Lembaran

3) Murid menyanyi
beramai-ramai
sambil bertepuk
tangan.
Lembaran kerja :
Memadankan suku
kata.
(Lampiran 1)

kerja.

Anda mungkin juga menyukai