Anda di halaman 1dari 8

Bidang Tugas Pen.

Kanan 1
PENGURUSAN KOKURIKULUM | PENGURUSAN KURIKULUM | PENGURUSAN HEM

PANDUAN DAN RUJUKAN

Tugas Tambahan
PENTADBIR

A. Bidang Tugas:
1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru
semasa ketiadaannya di sekolah.
2. Mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar
ditetapkan dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhu
dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan d
masyarakat dan juga keselamatan.
4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah
mempunyai sidang petang.
5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurus
pelaksanaan program dan projek sekolah.

B. Senarai Tugas:
1. Memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditet
Kementerian Pendidikan.
2. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan
berjalan dengan lancar dan berkesan.
3. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksana
teratur dan baik.
4. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pend
pusat sumber, makmal dan bengkel.
5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumb
pendidikan itu dilakukan dengan baik.
6. Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-gu
praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam menjalankan tu
harian mereka.
7. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan deng
kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan.
8. Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal yang berk
dengan ujian, peperiksaan, penilaian dan menyarankan tindakan susu
9. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimb

pemulihan yang ada di sekolah.


10. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh se
Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementer
Pendidikan Malaysia.
11. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sum
lain-lain buku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya.
12. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual w
gantian bagi guru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan d
mengalami kecemasan.

C. Pentadbiran:
1. Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan buk
sekolah adalah adil dan saksama.

2. Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan


untuk guru dan kakitangan bukan guru sekolahnya.
3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, makluma
perangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.
4. Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan prog
sepanjang tahun.
5. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan
6. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekola
menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan
7. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan ya
bagi sekolahnya.
8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa,
sukan dan permainan dan sebagainya.
9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandang
terhadap salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam
dan juga perbincangan.
10. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan Guru
juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.

D. Kebersihan Dan Keindahan Sekolah:


1. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersih
keindahan sekolah.
2. Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan deng
oleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.

E. Keselamatan:
1. Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama de
Besar.
2. Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar,
mencegah kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

F. Kantin:
1 Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolon
Ehwal Murid.
G. Buku Teks:
1 Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga
rujukan sekolah.

H. Tugas-Tugas Lain:
1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di sekolah
sebagaimana yang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa k
2. Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasm
diadakan di luar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian Pendidika
yang dianjurkan oleh masyarakat setempat.
Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Besar dari semasa ke semasa.
1. KURIKULUM

Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru serta jadual waktu gantian.

Pengajaran dan pembelajaran.

Penyeliaan dan penilaian.

Perlaksanaan kursus pengajian.

Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggalan.

Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.

Bimbingan dan latihan kepada guru-guru baru.

Kajian laporan kurikulum.

Perancangan dan penyelarasan berkaitan dengan ujian / penilaian.

1.10

Menyelaras program kurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN UPSR.

3. PENGURUSAN

Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangan sokongan.

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus / latihan untuk guru / kakitangan.

Membantu menyelenggara dan penyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.

Membantu merancang takwim sekolah.

Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan sokongan.

Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.

Menyelaras semua jenis kutipan yuran.

Menjadi ahli jawatankuasa pelaporan tatatertib sekolah.

5. PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD)

Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah keceriaan / keindahan / kebe

Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.

Mengadakan kursus motivasi murid.

7. PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)

9. PEMBANGUNAN ORGANISASI (SYNERGY)

Hubungan ibu bapa / masyarakat.

Mengadakan kursus / latihan untuk personel.

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)

Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan


masyarakat dan keselamatan.

Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)


Kurikulum

Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan sebagainya.

Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.

Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan


bengkel.

Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.

Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang
baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian
mereka.

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan
tindakan susulan.

Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,


Pejabat Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.

Membantu memilih buku teks, bahan pusat sumber dan buku bacaan.

Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.

Pengurusan

Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah

Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan guru serta staf
sokongan.

Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.

Membantu merancang takwim sekolah.

Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.

Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan odit tahunan.

Menyelaras semua jenis kutipan yuran

Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.

Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.

Pembangunan Diri Pelajar

Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan dan


kebersihan sekolah.

Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.

Mengadakan kursus kemahiran pelajar.

Pembangunan Organisasi.

Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.

Mengadakan kursus/latihan personal.

Pembangunan Kendiri.

Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion
perguruan.