Anda di halaman 1dari 22

GPM 1083: PENDIDIKAN

MORAL
NAMA PENSYARAH:
ENCIK AHMAD BIN ARIF

DISEDIAKAN OLEH:
KHOR YU JIE
NALIA ANAK ROSLEY

1.1 DEFINISI KONSEP MORAL


MORAL
Berasal daripada perkataan Latin mores yang

membawa maksud sama seperti etika (Ashmore,


1987).
Mengikut kamus Oxford Advanced Learners, Edisi

keenam, moral bermaksud kesedaran tingkah laku


betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan
ditinggalkan serta bersifat praktikal.

ETIKA
Berasal daripada bahasa InggerisEthic dan

bahasa Greek Ethos membawa maksud nilai-nilai


atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang
menentukan tingkah laku sesuatu golongan.
Menurut Frankena(1973), etika merupakan

falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang


kemoralan, masalah moral dan pertimbangan
moral.

AKHLAK
Dari sudut bahasa akhlak berasal daripada

perkataan arab, khuluq yang bermaksud budi


pekerti.
Dari sudut istilah pula, akhlak merujuk kepada

tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri


berlandaskan kepada ajaran agama.

1.2 PERATURAN MORAL, ADAT, AGAMA DAN


UNDANG-UNDANG
Pengertian Peraturan Moral
Satu hasil kajian tentang betul salah tingkah laku manusia.

Menyediakan undang-undang yang sistematik tentang


tanggapan-tanggapan / matlamat-matlamat yang unggul.

Bersifat rasional dan autonomous kerana manusia sentiasa


berminat dalam tingkah laku sendiri, berfikir dan bersoal
jawab tentang tingkah laku, membandingkan tingkah laku
manusia dan cuba mencari prinsipprinsip dan rasional atas tingkah lakunya sendiri.

Ciri-ciri Peraturan Moral

Boleh diubah-ubah

Dicipta oleh manusia

Tiada pengasas, seseorang yang bermoral mestilah


menghormati orang lain

Prinsip-prinsip Peraturan Moral


o

Prinsip Autonomi
-Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas.
-Pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh
seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan
sebagai moral

o Prinsip Keadilan

Menghormati hak orang lain dengan


kesaksamaan. Individu tidak dibenarkan
menyalahgunakan kebebasannya untuk bersifat
tamak dan mementingkan diri sendiri.
o Prinsip Altruisme

Belas kasihan, simpati, menghargai dan


mengambil berat tentang kebajikan orang lain.
Menjauhkan individu daripada bersikap
mementingkan diri sendiri.

Pengertian Peraturan Adat

-Berasal daripada perkataan arab yang bererti


kebiasaan dalam mengharui kehidupan manusia.
Himpunan definisi adat

Takrif 1: Dr. R. Van Dijk


Semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua
lapangan hidup, juga semua peraturan tingkah
laku.

Takrif 2: Syed Alwi


Peraturan-peraturan hidup yang dipusakai
daripada datuk nenek kita dan yang diperturunkan
daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua
kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk, diajar,
ditegur dan disapa dan tidak dengan cara yang
bertulis.

Dicipta oleh
manusia

Berbeza
mengikut
kaum, masa
dan lokasi

Tingkah laku
yang murni
serta baik

Disampaikan
secara lisan

Ciri-ciri
Peraturan
Adat

Diturunkan
kepada
generasi

Pengertian Peraturan Agama

i.

ii.
iii.

iv.

Menurut Alan Harris, agama mempunyai peraturanperaturan tertentu. Peraturan-peraturan ini berlainan
mengikut ajaran agama masing-masing.
Peraturan ini termaktub dalam kitab agama.
Peraturan ini menetapkan panduan tingkah laku dan
menyatakan balasan jika peraturan itu dilanggar.
Peraturan boleh mendorong penganutnya mematuhi
tuntutan agama.

Tidak
boleh
diubahubah
Hubungan
antara
manusia
dengan
manusia

Ciri-ciri
Peraturan
Agama

Hubungan
antara
manusia
dengan
Tuhan

Bukan
ciptaan
manusia

Mematuhi
peraturan
agama
masingmasing

Pengertian Peraturan Undang-undang


Menurut Weber, norma, nilai dan peraturan sesebuah

masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan


watak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu
terhadap autoriti yang sah.
Austrinm pula, seorang ahli fikir Inggeris menyifatkan

peraturan undang-undang sebagai satu perintah yang


diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat .
Sekiranya perintah itu tidak ditaati, pihak pemerintah

akan menggunakan kekerasan supaya undang-undang


dipatuhi.

Diluluskan
oleh autoriti
Tiada unsur
pilih kasih dan
faktor-faktor
kronisme

Tidak wujud
perasaan kasih
sayang, belas
kasihan, tolak
ansur dan
baik hati

Ciri-ciri
Peraturan
Undangundang

Suatu
peraturan
undangundang tidak
boleh menjadi
alasan

Alat
kawalan dan
bahan
rujukan bagi
suatu
kesalahan

Perlu
dipatuhi
oleh setiap
individu

Kepentingan Agama terhadap Moral

Video tentang kepentingan agama terhadap moral

1.3 KONSEP ASAS NILAI


Definisi Nilai
Matlamat dan tindakan yang dilaksanakan oleh seeorang
ditentukan oleh nilai.
Nilai merupakan satu prinsip/garis panduan yang
menyediakan anggota masyarakat untuk menjalani kehidupan.
Menurut Clyde Kluckhohn:

suatu standard yang agak berkekalan dari segi masa, atau dalam
pengertian yang luas, suatu standard yang mengaturkan satu
sistem perlakuan.

nilai sebagai satu preference, iaitu sesuatu yang lebih disukai,


baik mengenai hubungan sosial, mahupun mengenai matlamatmatlamat serta ikhtiar untuk mencapainya.

Fungsi Nilai
Nilai sebagai piawai yang konsisten dalam tindakan

manusia.
Nilai sebagai panduan menyelesaikan konflik moral
manusia.
Nilai sebagai batasan terhadap perbuatan dan
kelakuan individu atau masyarakat.

Jenis-jenis Nilai
Nilai instrumental atau
ekstrinsik

Nilai intrinsik

Kualiti yang diterima atau ditolak


Kualiti yang diterima atau ditolak
sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. semata-mata kerana ia baik atau buruk
tanpa mengambil kira kesannya.

Bergantung pada nilai lain untuk


mencapai sesuatu matlamat.

Tidak bergantung pada nilai lain untuk


mencapai sesuatu matlamat. Nilai
tersebut sendiri sebagai nilai akhir.

Nilai peringkat kedua, misalnya


berani, rajin, hormat-menghormati.

Nilai peringkat pertama, misalnya baik


hati, kasih sayang, keadilan dan
sebagainya.

Contoh, mengebom Hiroshima untuk


menamatkan perang dunia ke-2.

Contoh, hakim menjatuhkan hukuman


mati kepada seorang penagih dadah
semata-mata kerana kewajipan dan
undang2, bukan kerana dia ingin
membasmi kegiatan pengedaran dadah.

b. Nilai subjektif dan nilai objektif.


Nilai subjektif

Nilai objektif

Kualiti yg diterima atau ditolak oleh


seseorang yang memberikan
pandangan.

Kualiti yg bernilai atau sebaliknya yang


bebas daripada pilihan peribadi.

Diterima atau ditolak mengikut


pandangan seseorang individu.

Diterima atau ditolak berdasarkan satu


set kriteria yg dipersetujui oleh semua
atau kebanyakan orang.

Contoh, Britian menyatakan bahawa


Amerika perlu menyerang Iraq demi
keamanan. Manakala Perancis
menyatakan serangan itu akan
menyebabkan banyak nyawa tidak
berdosa terkoban.

Contoh, peperangan ialah suatu tragedi


yang dahsyat.

c. Nilai relatif dan nilai absolute atau mutlak.


Nilai relatif

Nilai mutlak

Nilaiygditerimaatauditolak
olehberdasarkanperaturanmasyarakat
untukmencapaimatlamatmasyarakat.

Nilaiyangdihargaidantidakterikat
kepadasesuatukebiasaanbagi
sesebuahmasyarakat.

Iaadalaharbitraryiaitutidaktertentu,
tidaksempurnadanberbezaantara
masyarakatyangberlainan.

Diterimaumumdantelahdiujiatau
terbuktisebagaibaikatauburuk.

Bolehberubahmengikutsemasadan
fahamanmengenaibenaratausalah
bagisuatutopikyangdibincangankan.

Kekalsepanjangmasadandisemua
tempatsertahampirsemuasituasi
normamasyarakat.

Contoh,diMalaysia,keluargahanya
bolehdibentukmelaluiperkahwinan
rasmi.ManakaladiCalifornia,keluarga
dibentuktanpamelaluiperkhawinan
rasmi.

Contoh,hidupberkeluargaadalahsatu
amalankehidupanyangbaik.

SEKIAN,
TERIMA KASIH