Anda di halaman 1dari 22

TAHUN 2

MG

MODUL, TAJUK,
STANDARD
KANDUNGAN/ OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
1.

Kesihatan Fizikal

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1.1

1
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Aktiviti fizikal

Menyenaraikan
aktiviti fizikal yang
menyumbang
kepada
pertumbuhan dan
perkembangan
yang sihat.

Objektif Pembelajaran:
1.1 Mengetahui dan
memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

CADANGAN AKTIVITI
(RUJUK BUKU PANDUAN)

Aktiviti:
1.
Video berkaitan permainan:
a) Galah panjang
b) Ketingting
c) Permainan lain yang sesuai
2.
Bersoal jawab dan
membincangkan aktiviti fizikal
yang dapat menyumbang dan
mencapai perkembangan fizikal
yang sihat.
a) Apakah aktiviti yang dilihat?
b) Mengapakah kita melakukan
aktiviti tersebut.
3.
Murid menyenaraikan aktiviti
fizikal.

CADANGAN
PENAKSIRAN/
CATATAN
Penilaian P&P :
a) Bersoal jawab
b) Pemerhatian
EMK:
Keusahawanan Daya
tahan kental
TMK:
Video
Modul:
m/s : 1 3
Standard Prestasi:
B2D1E1
Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri

1.
2

Kesihatan Fizikal

Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Menyenaraikan
Aktiviti fizikal
Objektif Pembelajaran:
1.1 Mengetahui dan
memahami

SK Sri Pulai Perdana

1.1.2

Mengamalkan
aktiviti fizikal untuk
mencapai
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikal yang sihat.

Aktiviti:
1. Bersoal jawab tentang aktiviti fizikal
yang dapat menyumbang dan
mencapai perkembangan aktiviti
yang sihat.
2. Menjalankan aktiviti di tempat yang
sesuai

Penilaian P&P :
a) Bersoal jawab
b) Pemerhatian
EMK:
Keusahawanan - Daya
tahan kental
Modul:
m/s : 1 3
Standard Prestasi:

TAHUN 2
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat

1.

Kesihatan Fizikal

B3D1E1
Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri
1.1.3

3
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Makanan Seimbang

Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikal yang sihat.

Objektif Pembelajaran:
1.1 Mengetahui dan
memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

Aktiviti:
1.
Mempamerkan pelbagai gambar
makanan yang seimbang.
2.
Memilih dan menampal gambar
secara berkumpulan mengikut
amalan pemakanan seimbang.
(lampiran 1)
3.
Perbincangan tentang
pemakanan yang seimbang
untuk pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang sihat.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, lembaran
kerja

BBB: Gambar pelbagai jenis makanan


dan lembaran kerja.

Standard Prestasi:
B3D1E2

EMK:
- Kreatif
- Mengkategorikan
kriteria
Modul:
m/s : 4 6

Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri
1.

Kesihatan Fizikal

4
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Mengenal postur
badan.
Objektif Pembelajaran:
1.1 Mengetahui dan
memahami
SK Sri Pulai Perdana

1.1.4

Mengamalkan
postur yang betul
untuk pertumbuhan
dan perkembangan
fizikal.

Aktiviti:
1.
Pamerkan lampiran 1.
2.
Bersoal-jawab berkaitan postur
yang betul.
3.
Menerangkan maksud postur
yang betul dengan murid
dijadikan role model. Gambar
dipamerkan sebagai rujukan
murid. (Lampiran 1).
Bersoal jawab tentang
pertumbuhan fizikal yang
betul dan faktor yang

Penilaian P&P :
Pemerhatian, soal jawab
dan lembaran kerja.
EMK:
- Kreatif
- Fleksibel
- Peka kepada
perkara sekeliling
Modul:
m/s : 7 9

TAHUN 2
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

4.

5.

mempengaruhi postur yang


baik.
Penilaian
Penilaian dijalankan dengan
permainan musical chairs
Murid dinasihatkan untuk
duduk, berdiri dan berjalan
dengan postur yang betul.
Murid yang tidak duduk
dengan postur yang betul
akan dikeluarkan daripada
permainan sehingga murid
yang terakhir dikira sebagai
pemenang.
Edarkan lembaran kerja
(Lembaran Kerja 1)

Standard Prestasi:
B3D1E3
Nilai :
Keyakinan diri
Patuh pada arahan

BBB: Gambar postur yang betul dan


salah, lembaran kerja, kerusi dan
radio.
1.

Kesihatan Fizikal

5
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Masa Rehat Dan
Tidur Yang Cukup.
Objektif Pembelajaran:
1.1 Mengetahui dan
memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

SK Sri Pulai Perdana

1.1.5

Menyatakan
kepentingan rehat
dan tidur yang
mencukupi untuk
pertumbuhan serta
perkembangan
fizikal yang sihat.

Aktiviti:
1.
Bincangkan kepentingan rehat
dan tidur yang mencukupi untuk
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang sihat.
(Lampiran 1 m/s 11)
2.
Menunjukkan gambar
pertumbuhan dan perkembangan
fizikal yang sihat berkaitan
dengan tidur dan rehat yang
cukup. ( Lampiran 2 m/s 12)
3.
Murid memadankan penyataan
yang sesuai denagan gambar
yang menunjukkan murid yang
ceria dan murid letih.
4.
Edarkan lembaran kerja 1 dan 2
(m/s 14,16)

Penilaian P&P :
Pemerhatian, soal jawab
dan lembaran kerja.
EMK:
-

Berani
Peka
Mengkategorikan
kriteria

Modul:
m/s : 10 17
Standard Prestasi:
B4D1E1
Nilai :

TAHUN 2
Berani, bekerjasama
BBB: Gambar dan lembaran kerja

1.

Kesihatan Fizikal

1.2.1

6
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Sentuhan Tidak
Selamat.

Menyatakan
maksud dan
situasi sentuhan
tidak selamat

Objektif Pembelajaran:
1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan
kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif
1.
7

Kesihatan Fizikal

Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Sentuhan Tidak
Selamat.
Objektif Pembelajaran:
1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan

SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1
Perbincangan tentang maksud
sentuhan selamat dan sentuhan
tidak selamat.
2
Demonstrasi dengan
menggunakan murid sebagai
model.
3
Murid menyatakan bahagianbahagian sentuhan selamat dan
sentuhan tidak selamat
4
Memadankan kad perkataan
BBB : Model tubuh badan, kad
imbasan

1.2.2

Berkata TIDAK
kepada sentuhan
tidak selamat

Aktiviti:
1
Bersoal jawab berdasarkan You
tube/ slaid / gambar pelbagai
situasi sentuhan yang selamat
dan tidak selamat.
2
Perbincangan tentang respon
murid terhadap situasi sentuhan
yang selamat dan tidak selamat.
3
Murid dibimbing untuk
mengatakan tidak kepada
sentuhan tidak selamat dengan
menunjukkan respon yang

Penilaian P&P :
Soal jawab, Pemerhatian,
Lembaran Kerja
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 18
Standard Prestasi:
B3D2E1
Nilai :
Menghargai diri

Penilaian P&P :
Soal jawab, Pemerhatian,
Lembaran Kerja
EMK:
Berani
TMK:
slaid
Modul:
m/s : 19-21

TAHUN 2
kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif
1.

Kesihatan Fizikal

1.2.3
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Sentuhan Tidak
Selamat.

Mengenal pasti
individu yang
mungkin
melakukan
sentuhan tidak
selamat

Objektif Pembelajaran:
1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan
kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif
1.

Objektif Pembelajaran:
1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan
SK Sri Pulai Perdana

BBB : Slaid/gambar, Lembaran Kerja

Nilai :
Menghargai diri

Aktiviti:
1.
Mempamerkan beberapa gambar
individu
2.
Murid menyenaraikan individu
yang berada di sekeling mereka
3.
( di sekolah, di rumah, di taman
permainan dan sebagainya).
4.
Menjalankan aktiviti main
peranan antara murid dengan
orang yang tidak dikenali.

Penilaian P&P :
Soal jawab, pemerhatian
EMK:
-

Peka kepada
perkara sekeliling
Kreativiti dan
inovasi

Modul:
m/s : 22
Standard Prestasi:
Nilai :
Berani
Peka

1.2.4
Tajuk:
Kesihatan Diri dan
Reproduktif
Sentuhan Tidak
Selamat.

Standard Prestasi:
B3D2E1

BBB: gambar

Kesihatan Fizikal

sepatutnya.
Murid melakukan aktiviti di dalam
lembaran kerja.

Menyatakan
tinfakan yang perlu
diambil jika berlaku
sentuhan tidak
selamat.

Aktiviti:
1.
Mempamerkan beberapa gambar
sentuhan tidak selamat.
2.
Murid menyatakan tindakan yang
perlu diambil jika berlaku
sentuhan tidak selamat.
3.
Mempamerkan beberapa gambar
murid akan menyebut perkataan
TIDAK terhadap sentuhan tidak
selamat.
BBB: gambar

Penilaian P&P :
c) Bersoal jawab
d) Pemerhatian
EMK:
Berani mengambil risiko
TMK:
Video
Modul:
m/s : 22

TAHUN 2
kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif
1.

Kesihatan Fizikal

Standard Prestasi:
Nilai :
Bekerjasama
Kesihatan diri
1.3.1

10
Tajuk:
Pemakanan
Makanan Dan
Minuman
Berkhasiat.

Memilih makanan
dan minuman yang
berkhasiat pada
setiap kali waktu
makan.

Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.

1.

Kesihatan Fizikal

11
Tajuk:
Pemakanan
Kepentingan
Makanan Dan
Minuman
Berkhasiat.
Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.
SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1.
Mengumpul gambar-gambar
makanan dan minuman
berkhasiat.
2.
Mengkelaskan makanan
berkhasiat mengikut waktu
makan.
3.
Perbincangan.

Penilaian P&P :
Pemerhatian, soal jawab.
EMK:
Suka memerhati
Modul:
m/s : 27

BBB : katalog pasaraya, kad manila.


Standard Prestasi:
B2D2E1
Nilai :
Bekerjasama
1.3.2

Menyatakan
kepentingan
pengambilan
makanan dan
minuman yang
berkhasiat

Aktiviti:
1.
Aktiviti berkumpulan (main
peranan).
2.
Kumpulan pemerhati memilih
makanan seimbang dalam aktiviti
main peranan dan catat di papan
tulis.
3.
Perbincangan mengenai
makanan yang dipilih .
4.
Lembaran Kerja (m/s 28)
BBB : kad perkataan, gambar
(m/s 27).

Penilaian P&P :
Pemerhatian, soal jawab.
EMK:
Sangat peka kepada
peluang.
Modul:
m/s : 26
Standard Prestasi:
B5D1E1
Nilai :

TAHUN 2
Mengamal cara hidup
sihat

1.

Kesihatan Fizikal

1.3.3

12
Tajuk:
Pemakanan
Makanan Dan
minuman Penyebab
Obesiti.

Mengenalpasti
jenis makanan dan
minuman yang
boleh
menyebabkan
berat badan
berlebihan dan
obesiti

Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.

Aktiviti:
1.
Penayangan slaid tentang
perbezaan saiz tubuh badan.
2.
Soal jawab berkaitan slaid.
3.
Penerangan tentang punca
obesiti.
4.
Mempamerkan gambar jenis
jenis makanan dan minuman
yang berkhasiat dan tidak
berkhasiat.
5.
Kenalpasti gambar jenis-jenis
makanan yang boleh
menyebabkan berat badan
berlebihan dan obesiti.
6.
Murid menyiapkan lembaran
kerja.

Penilaian P&P :
Pemerhatian, soal jawab.
EMK:
Menilai
TMK:
slaid
Modul:
m/s : 29
Standard Prestasi:
B3D3E1
Nilai :
Menjaga kesihatan diri

BBB : Kad gambar, slaid dan lembaran


kerja.
1.

Kesihatan Fizikal

13
Tajuk:
Pemakanan
Mengambilan
makanan dan
minuman.
Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
SK Sri Pulai Perdana

1.3.4

Mengamalkan
pengambilan
makanan dan
minuman mengikut
keperluan.

Aktiviti:
1.
Mempamerkan gambar jenisjenis makanan dan minuman
(lampiran 2)
2.
Menerangkan tentang amalan
pengambilan makanan dan
minuman mengikut keperluan.
3.
Murid menyiapkan lembaran
kerja 1

Penilaian P&P :
Pemerhatian, Soal-jawab

BBB: slaid, lembaran kerja

Standard Prestasi:

EMK:
Mengambil berat,
mengambil tahu
Modul:
m/s : 31-32

TAHUN 2
pemakanan yang sihat
dan selamat.

B4D2E1
Nilai :
Menjaga kesihatan diri

1.

Kesihatan Fizikal

1.3.5

14
Tajuk:
Pemakanan
Tabiat Makan Dan
Minum.

Mengamalkan
tabiat makan dan
minum yang sihat.

Aktiviti:
1.
Lakonkan edaran yang diberikan.
2.
Bersoal jawab tentang makanan
dan minuman yang berkhasiat
3.
Mengedarkan lembaran kerja
lanjutan..

Kesihatan Fizikal

15
Tajuk:
Pemakanan
Mengamalkan
pemakanan yang
sihat dan selamat.
Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.

SK Sri Pulai Perdana

EMK:
Peka
Modul:
m/s : 34-37

Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.

1.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, lakonan

Standard Prestasi:
B3D3E2
Nilai :
Menjaga kesihatan diri
1.3.6

Menceritakan
tabiat pengambilan
makanan dan
minuman dalam
kalangan ahli
keluarga.

Aktiviti:
1.
Membincangkan hasil tugasan
( rekod amalan permakanan
harian)
2.
Bersoal jawab tentang
pengambilan makanan dan
minuman murid pada hari
semalam.
3.
Edarkan Lembaran Kerja 1.

Penilaian P&P :
Soal jawab
Pemerhatian

BBB: Borang soal selidik.

Standard Prestasi:
B4D2E2

EMK:
Bertanggungjawab
Modul:
m/s : 35-37

Nilai :
Berdisiplin

TAHUN 2
1.

Kesihatan Fizikal

1.3.7

16
Tajuk:
Pemakanan
Pengaruh Rakan
Dan Media Dalam
Pengambilan
Makanan Dan
Minuman.

1.3.8

Objektif Pembelajaran:
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
dan selamat.

Menyatakan
pengaruh rakan
dalam
pengambilan
makanan dan
minuman.
Menyatakan
pengaruh media
dalam
pengambilan
makanan dan
minuman.

Aktiviti:
1.
Tayangan klip video/kad gambar
2.
Paparan keratan akhbar/majalah
mengenai iklan makanan dan
minuman
3.
Perbincangan tentang bahan
iklan
4.
Murid menyatakan kesan
daripada pengaruh rakan dan
media dalam pengambilan
makanan dan minuman.
5.
Menyiapkan lembaran kerja 1
(Rujuk Modul m/surat 39)

Penilaian P&P :
Soal-jawab , pemerhatian,
lembaran kerja
EMK:
Mengambil tahu
Boleh menerima teguran
Modul:
m/s : 38-39
Standard Prestasi:
1.3.7 - B3D3E3
1.3.8 - B3D3E3
Nilai :
Bertanggungjawab

1.

Kesihatan Fizikal

17
Tajuk:
Penyalahgunaan Bahan
Jenis Dan Kesan
Penyalahgunaan
Bahan.
Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

SK Sri Pulai Perdana

1.4.1

Mengenali jenis
bahan ketagihan
iaitu rokok, dadah
dan alkohol.

Aktiviti:
1.
Tayangan slaid atau kad gambar
2.
Permainan kotak beracun (sebut
dan eja)
3.
Padankan gambar dengan
perkataan

Penilaian P&P :
Soal-jawab, pemerhatian
EMK:
Mengambil tahu
Modul:
m/s : 40
Standard Prestasi:
B1D1E1
Nilai :
Bertanggungjawab

TAHUN 2
1.

Kesihatan Fizikal

1.4.2

18
Tajuk:
Penyalahgunaan Bahan
Kesan Negatif
Penyalahgunaan
Bahan.

Menceritakan
kesan negatif
merokok,
mengambil dadah
dan alkohol
terhadap kesihatan
diri serta orang
lain.

Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.
1.

Kesihatan Fizikal

19
Tajuk:
Penyalahgunaan Bahan
Melapor
Penyalahgunaan
Bahan.
Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1
Bermain permainan musical
chair
2
Mengenal pasti bahan-bahan
yang boleh menyebabkan
ketagihan.
3
Aktiviti kumpulan (perbincangan
kesan negatif penyalahgunaan
bahan).
4
Pembentangan

Penilaian P&P :
Perbincangan, soal-jawab
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 40
Standard Prestasi:
B5D2E1

BBB:kerusi dan radio


Nilai :
Bekerjasama

1.4.3

Melaporkan
kepada orang
dewasa berkaitan
penyalahgunaan
bahan dalam
kalangan rakan.

Aktiviti:
1.
Bincang dan kenalpasti orang
dewasa yang boleh menerima
laporan.
2.
Mengenalpasti cara melapor
kepada orang dewasa berkenaan
rakan yang terlibat dalam
penyalahgunaan bahan seperti
rokok, dadah dan alkohol.
(Lampiran guru)
Contoh laporan:
Membuat laporan lisan kepada
guru atau ibu bapa.
Membuat laporan secara bertulis
kepada guru.

Penilain P&P :
Membuat laporan lisan.
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 43
Standard Prestasi:
B6D1E1
Nilai :
Menyayangi diri

TAHUN 2
1.

Kesihatan Fizikal

1.4.4

20
Tajuk:
Penyalahgunaan Bahan
Pelawaan
Penyalahgunaan
Bahan.

Berkata TIDAK
kepada pelawaan
penyalahgunaan
bahan.

Aktiviti:
1.
Menyanyikan lagu OBAT.
2.
Membuat simulasi aksi
pemabuk, aksi penagih dadah,
aksi perokok.
3.
Soal-jawab

Penilain P&P :
Soal-jawab,
perbincangan

BBB: Radio, lirik lagu.

Modul:
m/s : 44

Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.
1.

Kesihatan Fizikal

21
Tajuk:
Penyalahgunaan Bahan
Gaya Hidup Sihat.
Objektif Pembelajaran:
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran
menangani situasi
berisiko terhadap diri,
keluarga dan
masyarakat.

SK Sri Pulai Perdana

EMK:
Berani

Standard Prestasi:
Nilai :

1.4.5

Mengamalkan
gaya hidup sihat
dengan tidak
menyalahguna
bahan.

Aktiviti:
1.
Nyanyikan lagu dalam Lampiran
1.
2.
Membuat simulasi mengenai
penyalahgunaan bahan.
Lampiran guru:
3.
cth: Aksi pemabuk
a.
Aksi penagih dadah
b.
Aksi perokok
4.
Apakah yang dilihat daripada
simulasi di atas?
5.
cth: Apakah yang murid akan
lakukan untuk mengelakkan
penyalahgunaan bahan ?

Penilaian P&P :
Pemerhatian
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 44-48
Standard Prestasi:
B3D4E1
Nilai :
Menghargai diri

TAHUN 2
2.
22

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

2.1.1

Tajuk:
Pengurusan Mental Dan
Emosi
Mengenal pelbagai
jenis emosi

Mempamerkan
perasaan seperti
bimbang, cemas
dan tidak selamat.

Objektif Pembelajaran:
2.1 Mengetahui pelbagai
jenis emosi,
kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..
2.
23

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Pengurusan Mental Dan
Emosi
Objektif Pembelajaran:
2.1 Mengetahui pelbagai
jenis emosi,
kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..

SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1.
Bersoal jawab mengenai
tayangan. (Patong_Beach_2004).
2.
Guru mempamerkan kad gambar
(Lampiran 1).
3.
Melengkapkan lembaran kerja.
4.
Memadan gambar dengan
situasi.
5.
( Lembaran kerja 1).
6.
Membincangkan jawapan.
BBB: CD video Tsunami, kad gambar.

Penilaian P&P :
Soal - jawab ,
Pemerhatian
EMK:
Berani
TMK:
Video
Modul:
m/s : 47-49
Standard Prestasi:
B1D2E1
Nilai :
Menghargai nyawa

2.1.2

Menunjuk cara
yang sihat ketika
meluahkan
perasaan kepada
orang yang boleh
dipercayai.

Aktiviti:
1.
Melakonkan situasi bimbang,
cemas dan tidak selamat
berdasarkan kad situasi satu
persatu.
2.
Guru bersoal jawab tentang
orang yang boleh dipercayai
3.
Guru menerangkan cara yang
sihat untuk meluahkan perasaan
diri seperti rasa bersalah,
bimbang, takut, marah, cemburu
dan tidak selamat.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, Pemerhatian
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 50 - 51
Standard Prestasi:
B4D3E1
Nilai :
Kerjasama, Berani

BBB : Kad situasi

TAHUN 2
2.
24

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

2.1.3

Tajuk:
Pengurusan Mental Dan
Emosi
Pengurusan
Perasaan

Mengamalkan
sikap positif untuk
mengurus
perasaan diri
seperti rasa
bersalah, bimbang,
takut, marah,
cemburu dan tidak
selamat.

Objektif Pembelajaran:
2.1 Mengetahui pelbagai
jenis emosi,
kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..
2.
25

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Pengurusan Mental Dan
Emosi
Kestabilan Emosi
Objektif Pembelajaran:
2.1 Mengetahui pelbagai
jenis emosi,
kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan
kesihatan mental
dalam kehidupan
seharian..

SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1.
Menunjukkan gambar-gambar
yang bernilai positif(senyum,
gembira, bangga)
2.
Berbincang tentang kepentingan
nilai-nilai positif
3.
Memadankan perasaan positif
mengatasi sikap negatif
BBB : Gambar, kad padan

Penilaian P&P :
Padanan Kad Imbasan
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 50 - 51
Standard Prestasi:
B5D3E1
Nilai :
Kerjasama, Berani

2.1.4

Mengenal pasti
perasaan yang
wujud akibat
perubahan yang
berlaku dalam
keluarga dan
persekitaran
seperti
pertambahan dan
kehilangan ahli
dalam keluarga.

Aktiviti:
1.
Memaparkan gambar keluarga
yang mendapat ahli baru dan
kematian ahli keluarga.
2.
Bersoal jawab berdasarkan
kedua-dua gambar tersebut.
3.
Murid menyenaraikan perasaan
yang wujud daripada perubahan
yang berlaku dalam keluarga
tersebut.
4.
Berbincang jawapan Lembaran
Kerja 1.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, Pemerhatian
EMK:
Berani
Modul:
m/s : 52 - 54
Standard Prestasi:
B3D5E1
Nilai :
Kerjasama, Berani

BBB :Gambar keluarga, Lembaran


Kerja

TAHUN 2
2.
26

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Kekeluargaan
Perbezaan Fizikal
Lelaki Dan
Perempuan.

2.2.1

2.2.2

Menyatakan
perbezaan fizikal
perempuan dan
lelaki.
Menceritakan
perbezaan antara
perawakan
perempuan dan
lelaki.

Objektif Pembelajaran:
2.2 Mengetahui peranan
diri sendiri dan ahli
keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam
aspek kesihatan
keluarga.
2.
27

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Kekeluargaan
Menghargai Diri
Sebagai Lelaki Dan
Perempuan.
Objektif Pembelajaran:
2.2 Mengetahui peranan
diri sendiri dan ahli
keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam
aspek kesihatan
keluarga.

SK Sri Pulai Perdana

2.2.3

Menghargai diri
dan gembira
dilahirkan sebagai
lelaki atau
perempuan

Aktiviti:
1. Memaparkan gambar budak lelaki
dan perempuan.
2. Bersoal jawab tentang gambar yang
dipaparkan.
3. Menerangkan dengan lebih
terperinci tentang perbezaan
antara lelaki dan perempuan.
4. Murid menyenaraikan perbezaan
fizikal antara lelaki dan
perempuan di dalam lembaran
kerja 1.

Penilaian P&P :
Pemerhatian

BBB: Gambarajah model tubuh badan


lelaki dan perempuan, Lembaran
kerja.

Nilai :
Menghargai diri

Aktiviti:
1.
Membahagikan murid murid
kepada dua kumpulan jantina.
2.
Murid perempuan melakonkan
aksi ibu di rumah seperti
memasak dan menyidai baju.
3.
Murid lelaki melakonkan aksi
bapa di rumah seperti memotong
rumput.
4.
Aktiviti berkumpulan
menyenaraikan kelebihan
sebagai lelaki atau perempuan.
5.
Setiap kumpulan mempamerkan
hasil dapatan.
6.
Penerangan mengenai sikap
menghormati antara satu sama
lain tanpa mengira jantina.
7.
Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.

Penilaian P&P :
Lembaran Kerja /
Pemerhatian

EMK:
KreativitiMengkategorikan kriteria.
Modul:
m/s : 55 - 58
Standard Prestasi:
B3D6E1

EMK:
Kreativiti Membanding
beza
Modul:
m/s : 63 - 65
Standard Prestasi:
B6D2E1
Nilai :
Menghormati antara satu
sama lain

TAHUN 2
BBB: Lembaran kerja

2.
28

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

2.2.4

Tajuk:
Kekeluargaan
Menghormati Tanpa
Mengira Jantina.

Mengamalkan
sikap menghormati
antara satu sama
lain tanpa mengira
jantina.

Objektif Pembelajaran:
2.2 Mengetahui peranan
diri sendiri dan ahli
keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam
aspek kesihatan
keluarga.

2.
29

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Perhubungan
Patuh Pada Agama
Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan
mengaplikasi
SK Sri Pulai Perdana

2.3.1

Mematuhi ajaran
agama.

Aktiviti:
1.
Membahagikan murid- murid
kepada dua kumpulan jantina.
2.
Murid perempuan melakonkan
aksi ibu di rumah seperti
memasak dan menyidai baju
3.
Murid lelaki melakonkan aksi
bapa di rumah seperti memotong
rumput.
4.
Aktiviti berkumpulanmenyenaraikan kelebihan
sebagai lelaki atau perempuan.
5.
Setiap kumpulan mempamerkan
hasil dapatan.
6.
Penerangan mengenai sikap
menghormati antara satu sama
lain tanpa mengira jantina.
7.
Murid melengkapkan lembaran
kerja 1.
BBB: Lembaran Kerja
Aktiviti:
1.
Menamakan tempat- tempat
ibadat.
2.
Permainan mengenai perayaan
utama mengikut kaum / agama.
3.
Melabelkan pakaian yang sesuai
untuk ke rumah ibadat.
BBM : Gambarajah, lembaran kerja

Penilaian P&P :
Pemerhatian
EMK:
-

Berani
Daya kreativiti dan
inovasi

Modul:
m/s : 63
Standard Prestasi:
B3D6E2
Nilai :
Hormat menghormati

Penilaian P&P :
Soal jawab, Pemerhatian,
Hasil kerja murid.
EMK:
Keusahawanan :
Tolenrasi
Kreativiti dan inovasi :
1.1.8 Mengenal objek,

TAHUN 2
kemahiran
interpersonal dan
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian.

situasi @ fenomena
sekeliling yang berkaitan.
Modul:
m/s : 66
Standard Prestasi:
B4D3E1
Nilai :
Hormat- menghormati,
bertanggungjawab, kasih
sayang.

2.
30

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Perhubungan
Menzahirkan
Perasaan Yang
Berbeza.
Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan
mengaplikasi
kemahiran
interpersonal dan
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian.

2.3.2

Menzahirkan kasih
sayang yang
berbeza kepada
Tuhan, diri, ibu
bapa/ penjaga, ahli
keluarga guru dan
rakan.

Aktiviti:
1.
Nyanyi lagu Satu- satu sayang
Ibu.
2.
Menerangkan mengenai
kepentingan beragama dan kasih
sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri
sendiri, ahli keluarga, guru dan
rakan ).
3.
Menyenaraikan keutamaan kasih
sayang ( Tuhan, ibu bapa, diri
sendiri, ahli keluarga, guru dan
rakan ).
BBM :
Gambarajah
Lembaran kerja.

Penilaian P&P :
Soal jawab, pemerhatian.
EMK:
Keusahawanan :
Bertanggungjawab
Kreativiti dan inovasi :
1.1.8 Mengenal objek,
situasi @ fenomena
sekeliling yang berkaitan.
Modul:
m/s : 66
Standard Prestasi:
B6D3E1
Nilai :
Hormat- menghormati,
kasih sayang

SK Sri Pulai Perdana

TAHUN 2
2.
31

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

2.3.3

Tajuk:
Perhubungan
Menunjukkan Rasa
Kasih Sayang.

Menunjukkan rasa
kasih sayang tanpa
membezakan
individu atau
kumpulan seperti
tidak membuli dan
menyakiti orang
lain.

Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan
mengaplikasi
kemahiran
interpersonal dan
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian.

Aktiviti:
1.
Tayangan video 1Malaysia.
2.
Perbincangan berdasarkan video
(sesi soal jawab).
3.
Guru memberi penerangan
tentang cara cara menunjukkan
kasih sayang tanpa membezakan
individu atau kumpulan.
4.
Lembaran kerja

Penilaian P&P :
Memadankan perayaan
dengan gambar yang
sesuai
EMK:
Autonomi
TMK
Video

BBM :
-

Video
Lembaran Kerja (m/s 71)

Modul:
m/s : 70 - 71
Standard Prestasi:
B4D4E2
Nilai :
Hormat menghormati

2.
32

Kesihatan Mental,
Emosi Dan Sosial.

Tajuk:
Perhubungan
Mengamalkan Rasa
Syukur Kepada
Tuhan
Objektif Pembelajaran:
2.3 Mengetahui dan
mengaplikasi
kemahiran
interpersonal dan
komunikasi berkesan
dalam kehidupan
seharian.
SK Sri Pulai Perdana

2.3.4

Mengamalkan rasa
syukur kepada
Tuhan dan terima
kasih sesama
manusia.

Aktiviti:
1.
Perbincangan berdasarkan video
(sesi soal jawab).
2.
Murid menyatakan cara
mengamalkan rasa syukur
kepada Tuhan dan berterima
kasih sesama manusia.
3.
Lembaran kerja
BBM :
Video
Lembaran Kerja (m/s 71)

Penilaian P&P :
Menandakan pada
gambar yang
menunjukkan rasa
syukur kepada Tuhan
dan terima kasih
sesama manusia.
EMK:
Membina jaringan sosial
TMK:
Video
Modul:

TAHUN 2
m/s : 72 - 73
Standard Prestasi:
B6D3E2
Nilai :
Bersyukur
3.
33

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Penyakit
Tanda-Tanda
Konjunktivitis
Cara Mengelak
Jangkitan
Konjunktivitis

3.1.1

Mengenal pasti
tanda-tanda
konjunktivitis.

3.1.2

Menyatakan cara
mengelak daripada
jangkitan
konjunktivitis.

Aktiviti:
1.
Mempamerkan kad gambar.
2.
Bersoal jawab berkaitan
konjunktivitis.
3.
Perbincangan tentang cara
mengelak dan langkah-langkah
mengatasi jangkitan
konjunktivitis.
BBB: Kad gambar & lembaran kerja.

3.

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Penyakit
Langkah-Langkah
Yang Perlu Diambil
Atau Diawasi Jika
Mengalami
Konjunktivitis.
SK Sri Pulai Perdana

EMK:
- Berani
- Tanggungjawab
sosial
Modul:
m/s : 75 - 78
Standard Prestasi:
B3D7E1

Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta
mengelak risiko
penyakit dalam
kehidupan seharian.
34

Penilaian P&P :
Soal-jawab , Pemerhatian

Nilai :
Kebersihan diri

3.1.3

Menyatakan
langkah-langkah
yang perlu diambil
atau diawasi jika
mengalami
konjunktivitis.

Aktiviti:
1.
Mempamerkan kad gambar.
2.
Perbincangan berdasarkan kad
gambar yang dipamerkan.
3.
Penerangan langkah-langkah
yang perlu diambil jika
mengalami konjunktivitis.

Penilaian P&P :
Soal-jawab , Pemerhatian
EMK:
- Berani
- Tanggungjawab
sosial

BBB: Kad gambar & lembaran kerja.


Modul:

TAHUN 2
m/s : 79 - 81
Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta
mengelak risiko
penyakit dalam
kehidupan seharian.
3.
35

Kesihatan
Persekitaran

Standard Prestasi:
B5D4E1
Nilai :
Kebersihan diri
3.1.4

Tajuk:
Penyakit
Mengenali Penyakit
Tidak Berjangkit

Mengenali penyakit
tidak berjangkit
seperti ketumbit
mata,sakit
telinga,hidung
berdarah,ekzema
dan alahan.

BBB: Kad gambar,kad perkataan &


lembaran kerja.

Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta
mengelak risiko
penyakit dalam
kehidupan seharian.
3.
36

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Penyakit
Penyakit Tidak
Berjangkit.
Objektif Pembelajaran:
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta
SK Sri Pulai Perdana

Aktiviti:
1.
Mempamerkan kad gambar
mengenai penyakit tidak
berjangkit.
2.
Melabelkan nama penyakit
menggunakan kad perkataan.

Penilaian P&P :
Soal-jawab , Pemerhatian
EMK:
- Berani
- Tanggungjawab
sosial
Modul:
m/s : 82 - 84
Standard Prestasi:
Kebersihan diri
Nilai :
B2D3E1

3.1.5

3.1.6

Mengenal pasti
tanda-tanda
penyakit tidak
berjangkit.
Menyatakan
langkah-langkah
yang perlu diambil
atau diawasi jika
mengalami
penyakit tidak
berjangkit.

Aktiviti:
1.
Memaparkan kad-kad gambar
penyakit tidak berjangkit.
2.
Perbincangan tentang tandatanda penyakit tidak berjangkit.
BBB: Kad-kad gambar

Penilaian P&P :
Lembaran kerja
EMK:
Keusahawanan
Modul:
m/s : 85
Standard Prestasi:
B5D4E2

TAHUN 2
mengelak risiko
penyakit dalam
kehidupan seharian.

3.
37

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Penyakit
Peralatan Dan
Bahan Yang
Berbahaya.
Penyimpanan
Alatan Dan Bahan.

Nilai :
Kebersihan diri dan
persekitaran

3.2.1

3.2.2

Objektif Pembelajaran:
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan diri dan
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.
3.
38

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Keselamatan
Situasi Tidak
Selamat
Objektif Pembelajaran:
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga
SK Sri Pulai Perdana

3.2.3

Mengenal pasti
peralatan dan
bahan yang
berbahaya di
rumah, sekolah,
taman permainan
dan tempat awam.

Aktiviti:
1.
Permainan Kotak Beracun.
2.
Bersoal jawab.
3.
Mempamerkan gambar situasi.
4.
Edarkan lembaran kerja.
BBB: Kotak, kad gambar, lembaran
kerja

Menyenaraikan
cara penyimpanan
peralatan dan
bahan seperti
racun dengan
selamat.

Mengenal pasti
situasi tidak
selamat di rumah,
sekolah, taman
permainan dan
tempat awam.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, lembaran
kerja
EMK:
Memerhati persekitaran
Modul:
m/s : 94 - 97
Standard Prestasi:
B3D8E1
Nilai :
Menjaga keselamatan diri

Aktiviti:
1.
Paparkan situasi bergambar.
2.
Mengenal pasti situasi tidak
selamat.
3.
Bersoal jawab.
4.
Edarkan lembaran kerja.

Penilaian P&P :
Soal-jawab, lembaran
kerja

BBB: Situasi bergambar, lembaran


kerja

Modul:
m/s : 101 - 103

EMK:
Berani

Standard Prestasi:

TAHUN 2
keselamatan diri dan
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.
3.
39

Kesihatan
Persekitaran

B3D8E2
Nilai :
Menjaga keselamatan diri

3.2.4

Tajuk:
Keselamatan
Kesan Kemalangan

Menyatakan kesan
kemalangan dan
kecederaan seperti
kecatatan kekal
tubuh badan

Objektif Pembelajaran:
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan diri dan
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.
3.
40

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Keselamatan
Langkah-langkah
Keselamatan
Objektif Pembelajaran:
3.2 Mengetahui
kepentingan menjaga
keselamatan diri dan
mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam
SK Sri Pulai Perdana

3.2.5

Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan untuk
mengelak
kemalangan,
kecederaan dan
situasi tidak
selamat di rumah,
sekolah,taman
permainan dan
tempat awam pada
setiap masa

Aktiviti:
1.
Tayangan klip video kemalangan
sumber Youtube
http://www.youtube.com/watch?
v=e4ReOiljbeM&NR=1
2.
Bersoal jawab berkaitan kesan
kemalangan.
3.
Murid membincangkan kesan
kemalangan dan kecederaan.
(Lampiran 1)
4.
Edarkan lembaran kerja
(lembaran 1)

Penilaian P&P :
Soal jawab dan lembaran
kerja

BBB: Klip video kemalangan dan


lembaran kerja

Nilai :
kerjasama

Aktiviti:
1.
Tayangan klip video amalan
keselamatan- sumber youtube
http://www/youtube.com/watch?
v=B6VCnNglnkw&feature=related
2.
Bersoal jawab tentang langkahlangkah untuk mengelak
kemalangan dan kecederaan
(Lampiran 1 )
3.
Murid menyatakan langkahlangkah keselamatan
berpandukan gambar situasi
dalam kumpulan kecil. (Lampiran
2)
4.
Murid menulis langkah-langkah

Penilaian P&P :
Soal jawab, lembaran
kerja dan kertas mahjong

EMK:
Tanggungjawab sosial
Modul:
m/s : 104
Standard Prestasi:
B3D8E3

EMK:
Bijak merancang
Modul:
m/s : 107
Standard Prestasi:
B4D5E1
Nilai :

TAHUN 2
kehidupan seharian.

5.

3.
41

Kesihatan
Persekitaran

Tajuk:
Pertolongan Cemas
Asas pertolongan
Cemas.
Cara Minta Bantuan
Apabila berlaku
Kecemasan.
Objektif Pembelajaran:
3.3 Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.

keselamatan untuk mengelak


daripada berlaku kemalangan
berpandukan gambar situasi di
atas kertas mahjong.
Murid bentang hasil kerja
mereka.

BBB:Gambar situasi,lembaran
kerja,kertas mahjong
3.3.1 Mengetahui situasi Aktiviti:
kecemasan.
1.
Murid
menyatakan
situasi
3.3.2 Meminta bantuan
kecemasan yang pernah dilihat,
apabila
berlaku
dibaca atau dialami.
kecemasan.
2.
Edarkan
lembaran
kerja
(Lembaran kerja 1- Muka surat
111)
BBB: Klip Video, Lembaran kerja.

Tolong menolong

Penilaian P&P :
Soal jawab, Pemerhatian,
Lembaran kerja
EMK:
- Peka
- Suka memerhati.
TMK:
Video Klip.
Modul:
m/s : 110
Standard Prestasi:
3.3.1- B3D9E1
3.3.2- B3D9E1
Nilai :
Tolong menolong.

SK Sri Pulai Perdana