Anda di halaman 1dari 1

CARTA ORGANISASI HEM 2015

PENGERUSI
HJH
DAYANG BT.HJ.ABU
HJH DAYANG
BT.HJ.ABU
BAKAR
BAKAR
GURU BESAR

TIM .PENGERUSI 2
NAIMAH
BINTI HJ.PULAH
NAIMAH BINTI
HJ.PULAH
PK.PENTADBIRAN

TIM.
TIM. PENGERUSI
PENGERUSI 1
1
TIMBANG @ SHARIFAH
HJ.SALAT
PK.HEM
PK.HEM

TIM.PENGERUSI 3
JUSTINE
KANDRICK
JUSTINE KANDRICK
PK.KOKUM

SETIAUASAHA
TIARA BINTI
TIARA
BINTI YUSOF
YUSOF

TIM SETIAUSAHA
JAIDAH
JAPAR
JAIDAH BT.
BT. JAPAR
SMM/APDM
SMM/APDM
ED HUSAIB
HUSAIB B.
ED
B.
KARIM
KARIM

KANTIN
KANTIN
ZURINA BT.HJ
ZURINA
BT.HJ
SAHFIE
SAHFIE

RMT
RABIATUL
RABIATUL
ADAWIYAH
ABD
ADAWIYAH ABD
GHANI
GHANI

KWAPM
DOROTHY
DOROTHY NGILO
NGILO

DISIPLIN
DISIPLIN
JAILANI
JAILANI
B.SAPIAI
B.SAPIAI

SUSU
SUSU
JAIDAH BT.
BT.
JAIDAH
JAPAR
JAPAR

BAJU/KASUT
BAJU/KASUT
NORITA BT.
NORITA
BT.
HJ.SAIDI
HJ.SAIDI

ALAT
ALAT
TULIS/BUKU
TULIS/BUKU
ROSNANI
BT.MD
YUSUF
BT.MD YUSUF

3K
NORLIDAH
BT.HJ.TUAH

BENCANA/
KESELAMATAN
KESELAMATAN
ROSMAN B.
ROSMAN
B.
HJ.RAJID

BIMBINGAN
BIMBINGAN
DAN
DAN
KAUNSELING
KAUNSELING
ELERIA
ELERIA MINSIR
MINSIR

KEBAJIKAN
KEBAJIKAN
/ZAKAT
/ZAKAT
NORLIDAH BT.
HJ.TUAH
HJ.TUAH

INSURAN
INSURAN
JUDY AGUNG

PPDa
JAMALUDDIN
B JAFAR

SPBT
SPBT
RABIATUL
ADAWIYAH
ADAWIYAH ABD.
ABD.
GHANI
GHANI

PENDAFTARAN
PENDAFTARAN
JALINAH BT.
MUSTAPA

KESIHATAN
KESIHATAN
NORITA
BT.SAIDI

GURU
GURU
PENYAYANG
PENYAYANG
TIARA BT.
TIARA
BT.
YUSOF
YUSOF