Anda di halaman 1dari 5

SMK DATUK BENDAHARA

Sejarah Tingkatan 4
Bab

Struktur / Esei

Class :

Kertas
Marks :

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan.

1.

Nabi Muhammad S.A.W. mempunyai budi


pekerti yang mulia dan seorang tokoh
pemimpin yang unggul.
(a) Nyatakan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.
i.
ii.
iii.
iv.
[4 markah]
(b) Mengapakah Nabi Muhammad S.A.W. digelar al-Amin oleh orang Arab Quraisy?

[2 markah]
(c) Mengapakah Khadijah binti Khuwalid menyerahkan modal yang besar kepada Nabi
Muhammad S.A.W. untuk menguruskan perniagaannya?
i.
ii.
[2 markah]
(d) Berikan satu peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai
tokoh pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul.

[2 markah]
2.

Sebelum kemunculan Islam, masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah, iaitu dari tahun 300
Masihi hingga 610 Masihi.
(a) Nyatakan dua golongan masyarakat Arab Jahiliah.
i.
ii.
1

[2 markah]
(b) Senaraikan dua bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah.
i.
ii.
[2 markah]
(c) Apakah maksud:
i. Sistem Kabilah

ii. Semangat assabiah


[2 markah]
(d) Mengapakah masyarakat tersebut mengamalkan semangat assabiah?
i.
ii.
[2 markah]
(e) Terangkan kesan amalan semangat assabiah kepada masyarakat Arab Jahiliah.
i.
ii.
[2 markah]
3.

Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka
masa dari tahun 300M hingga 610M.
(a) Berikan dua peristiwa penting yang telah berlaku pada Zaman Jahiliah.
i.
ii.
[2 markah]
(b) Nyatakan sebab keruntuhan Empangan Maarib di Sabak.

[2 markah]
(c) Apakah maksud Jahiliah?
i.
ii.
[2 markah]
2

(d) Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap sebagai Zaman Kegelapan?


i.
ii.
iii.
iv.
[4 markah]
4.

Setelah dilantik menjadi rasul, Nabi


Muhammad S.A.W. telah menyampaikan
ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh
walaupun menghadapi pelbagai rintangan
dan tentangan.
(a) Nyatakan dua peringkat dakwah Islamiah Nabi Muhammad S.A.W. di Makkah.
i.
ii.
[2 markah]
(b) Senaraikan dua tokoh yang memeluk Islam pada peringkat awal.
i.
ii.
[2 markah]
(c) Mengapakah kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal terdiri daripada golongan
bawahan?

[2 markah]
(d) Apakah perkara utama yang diberi penekanan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dalam
menyebarkan dakwah Islamiah pada peringkat awal?
i.
ii.
[2 markah]
(e) Bagaimanakah Nabi Muhammad S.A.W. menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy
Makkah?
i.
ii.
[2 markah]
Bahagian B
3

[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja.
5. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan:
(i) kabilah
[2 markah]
(ii) assabiah
[2 markah]
(b) Terangkan ciri-ciri Sistem Kabilah Jahiliah.
[10 markah]
(c) Nyatakan ciri-ciri Peperangan al-Basus yang pernah berlaku pada zaman Jahiliah.
[6 markah]
6.

Penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat
Arab.
(a) Ceritakan penerimaan Islam oleh masyarakat Arab di Makkah.
[4 markah]
(b) Jelaskan cara-cara penentangan orang Arab terhadap penyebaran agama Islam.
[10 markah]
(c) Bagaimanakah Nabi Muhammad menyelesaikan masalah penentangan Islam oleh masyarakat
Arab.
[6 markah]

7.

Nabi Muhammad S.A.W. sejak kecil lagi telah memiliki sifat-sifat keperibadian yang istimewa.
(a) Jelaskan sifat-sifat istimewa Nabi Muhammad S.A.W. sebelum baginda dilantik menjadi rasul.
[8 markah]
(b) Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam.
[8 markah]
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah implikasi daripada sifat tolak ansur Nabi
Muhammad terhadap umat Islam?
[4 markah]

8.

Sebelum kemunculan Islam, masyarakat


Arab berada dalam Zaman Jahiliah.
(a) Jelaskan konsep masyarakat berikut:
(i) masyarakat Badwi
[2 markah]
(ii) masyarakat Hadari
[2 markah]
4

(b) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.


[10 markah]
(c) Huraikan ciri-ciri Sistem Kabilah masyarakat Arab Jahiliah.
[6 markah]